KENTLER TARİHİ VE KENTLERİN
DÖNÜŞÜMÜ
KENTLERİN YENİDEN YAPILANMASINDA
ALTERNATİF BİR KENT MODELİ
CİTTASLOW HAREKETİ
Ece ÇINAR-2014
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Sürdürülebilirlik: Brundtland Raporu’nda
sürdürülebilir kalkınmanın günümüz
ihtiyaçlarının, gelecek kuşakların ihtiyaçlarını
karşılama olanaklarından fedakarlık
yapılmaksızın karşılanabilmesi süreci.
Rapor 1987 yılında yayımlanmış, küresel
sürdürülebilirliğe odaklanmıştır. Her şeyden
önce, hükümetlerin ve işletmelerin refah,çevre
ve kalkınma politikaları için önemli bir unsurdur.
Küresel çevre krizi ve bu sorunları çözmek için
önerileri kapsamaktadır.
Sürdürülebilir Kent
Bir kentin ekonomik ve fiziksel oluğu kadar sosyal,
çevresel, politik ve kültürel hedeflerini de karşılaması
gerektiğini göstermelidir. (Rogers)
Böyle bir kent;
•Temel hizmetlere
•Sanat ve mimarisindeki güzelliklere
•İnsan potansiyelini arttırmak için yaratıcılığa
•Kaynak verimliliği ve asgari ekolojik etkilere
•İletişim kolaylığı, erişilebilirlik, iç ve ayrı toplumlar
•Çeşitlilik
gibi konulara eşit giriş hakkına sahip olmalıdır.
Sürdürülebilir Kentlerin Tasarımı,
Geliştirilmesi
Hedefler;
•Varlığını kabul ettirmek için mevcut durumun dönemsel
olarak gözden geçirilmesi ile planlayıcı, yönetici ve kent
yaşayanlarının gelecek nesillerinin devamını sağlamak
için politika planlamanın oluşturulması.
•Eşitliği sağlamak, istismar ve etkileşimden kaynaklanan
dışsallığın azaltılması için uygulanabilir bir sosyoekonomik yapının oluşturulması.
•Seçilen varlığın ve kültürün korunması için sosyoekonomik yapının başlatılması.
•Çevreye olan olumsuz etkileri azaltmak ve kaynakların
verimli kullanımını desteklemek için uygulanabilir bir
altyapının kurulması.
Sürdürülebilir Kentler İçin On
Melbourne Prensibi
1.Vizyon
Sürdürülebilir kentler için uzun dönemli
vizyonlar edinin: nesiller arası,
sosyal,ekonomik, politik eşitlik ve
bunların bireyselliği
2.Ekonomi ve Toplum
Uzun süreli ekonomik ve sosyal
güvenliği edinin
3.Biyo çeşitlilik
Biyoçeşitliliğin ve doğal ekosistemlerin
gerçek değerinin farkına varın ve
onları koruyup restore edin
4.Ekolojik Ayak İzleri
Toplumların ekolojik ayak izlerini en
aza indirgemesini sağlayın.
5.Ekosistemdeki Model Kentler
Gelişmekte olan ekosistemlerin
özelliklerini geliştirin ve sağlıklı ve
sürdürülebilir kentleri destekleyin
6.Mekan Hissi
İnsan, kültürel değerler, tarih ve
doğal sistemler dahil kentlerin ayırt
edici özelliklerini keşfedin ve
kullanın
7.Yetkilendirme
İnsanları yetkilendirin ve katılımı
arttırın
8.Ortaklıklar
Daha genel ve sürdürülebilir bir
gelecekte çalışmak için işbirlikçi ağları
genişletin ve destekleyin
9.Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim
Çevreye dost teknolojileri ve etkili
talep yönetimini uygun şekilde
kullanarak sürdürülebilir üretim ve
tüketimi destekleyin
10.Yönetim
Sorumluluk, şeffaflık ve iyi yönetim gibi
devam eden gelişimleri destekleyin.
Şehir Pazarlaması ve Marka Kent
Kavramı
Şehir Planlaması
•Short: «Kentin tanıtılması, yeniden sunumu,
yeni bir imaj ve pazarlama oluşturarak
kaynakların cazip hale getirilerek rekabetçi
pozisyonunun korunması ve evrim geçirmeyi
içerir olmasıdır.»
•Van den Berg: «Kentin ekonomik ve refah
düzeyinin tanıtılması ve böylece kent
sakinlerinin, yatırımcıların ve ziyaretçilerin
kentten tatmin olma düzeyidir.»
• Dunn: « Kent kimliğinin tazelenmesi ve/veya
kimliğin yeni bir şekilde yaratılmasıdır.»
Günümüzde ülkenin veya bölgenin bir bütün
olarak değil şehrin sahip olduğu değerlere göre
pazarlanması daha doğru bir yaklaşım olarak
görülmektedir. Şehir pazarlaması, şehrin sahip
olduğu değerlerin ortaya konulması ve
değerlerin etkin bir şekilde kullanılmasını içerir.
Şehrin Pazarlamasında Etkili
Performans Göstergeleri
İç Faktörler
Dış Faktörler
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Coğrafi Durum
Eğitim Altyapısı
Doğal Yapı
Tarihi Yapı
Yerel Yönetimin Kalitesi
Merkezi Hükümet Karşısında
Şehrin Temsil Gücü
Endüstriyel Altyapı
Güvenlik Unsurları
Yerel Halkın Sosyo-Demografik
Yapısı
Yerel Halkın Turizme ve Turiste
Bakış Açısı
Vizyon Birliği
Ülkenin Ekonomik Durumu
Ülkenin siyasi Durumu
Rakip Şehirler
Müşteriler
Bölgenin Gelişmişlik Düzeyi
Uluslararası Aktörlerin Bölge
Üzerindeki Etkisi
Şehir Pazarlamasında Medyanın EtkisiBasın Bültenlerinden Faydalanmak
• Şehrin mevcut bir turistik ürünü dışında yeni bir
ürünü sunmaya başlaması
• Satış geliştirme faaliyetlerinin duyurusu
• Şehrin herhangi bir alanda ödül alması
• Şehirde yer alan sivil toplum kuruluşlarının
etkinlikleri
• Şehir hakkında araştırma veya önemli, rakamsal
veriler
• Turzim sektöründe bazı kuruluşlar tarafından
verilen belgeler ( Mavi Bayrak, Beyaz Yıldız, Yeşil
Yıldız, Çam Simgesi, Yavaş Şehir vb.) alması
• Herhangi bir kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif vb.
faaliyetlere sponsor olması
Marka Kent
•
Bir kentin markasının güçlü bir marka haline getirilmesi için öncelikle o
kentte marka olmayı destekleyecek değerlerin ve niteliklerin bulunması
gerekir.
•
Kent markası; şehrin görünüşü, kent insanlarının deneyimi ve inançları ile
davranışlarını da kapsamaktadır.
•
Bir kentte sunulan tüm imkan ve hizmetlerin şehir sakinlerine ve turistlere
en kaliteli şekilde sunulması, şehrin kalitesinin artırılması, imajının
yükselmesi ve işbirliği ve iletişimin sağlanması marka kent oluşumuna
giden yolda atılan önemli adımlardır.
Tanıtım, iyi hizmet, yüksek kalite ve güven marka olmak için gereken
niteliklerdir.
Marka kent olmak için kentsel eksiklikler engel teşkil etmez, önemli olan
kenti dışa açmak ve yabancı yatırımları, alıcıları, turistleri artan oranlarla
kente çekmektir.
Coğrafi olarak avantajı olan her şehir kendi kaynaklarıyla büyümeyi
başarabilir, düzenli olarak nüfusu, kişi başına düşen geliri artabilir,
kentsel dönüşümünü sağlayabilir, temiz sokakları, harika yapıları, düzenli
çalışan kamu kuruluşları, şehrine aşık hemşehrileri olabilir ama bu onu
markalaştırmaz.
Marka kent olmak için şehri merak uyandıran bir yer haline getirmek,
keyifle yaşanacak bir şehir ortamı yaratılması, şehre gelenlere
misafirperver davranılması, sanayi ve ticaretin kolaylaştırılması
gerekmektedir.
•
•
•
•
Yatırımcıların, Alıcıların ve
Turistlerin İlgisi Nasıl Çekilir?
Şehrinizi merak ettirerek
Algısal Dönüşüm
Zihinsel Tatmin
Keyifle yaşanılacak bir şehir ortamı
yaratarak
Kentsel Dönüşüm
Fiziksel Tatmin
Şehre gelenlere misafirperver
davranarak
Kültürel Dönüşüm
Duygusal Tatmin
Sanayi ve ticareti kolaylaştırarak ve
kümeleyerek
Ekonomik Dönüşüm
Ekonomik Tatmin
• Avrupa’da Marka Gücü ve Değeri En Yüksek
ve En Düşük Şehirler;
Paris, Londra, Barselona, Berlin, Amsterdam
• Dünya Genelinde ;
Paris Aşk
Milan Moda
New York Enerji
Tokyo Modernlik
Barselona Kültür
Rio Eğlence
• Türkiye’nin Pazarlama Faaliyetlerinde
Kullandığı Sloganlar; ( Amaç; imaj ve
konumlandırma çalışmaları yapmak)
Türkiye,Herkese Açık
Hoş geldiniz
Hoşgörü Evi
Cazibe
Türkiye Hazır
Şehirlerin Markalaşma Süreci
1.
2.
3.
4.
Stratejik Marka Analizi
Marka Kimliğinin Oluşturulması
Değer Önerisi
Konumlandırma
Şehirlerin marka haline getirilmesi söz konusu olduğunda kentin
tarihi, coğrafi, kültürel, ekonomik özellikleri önemli birer marka
oluşturma altyapısı olarak ortaya çıkar. Tarihi geçmişi olan şehirler,
bu özelliklerini şehrin tanıtımında çok sık kullanır.
Türkiye için konuşursak; İstanbul bu duruma en güzel örnektir.
Konya denince akla Mevlana’nın gelmesi
Maraş dondurması
Antep baklavası
Adana kebabı
Manisa Mesir Macunu
Isparta Gülü ve halısı
YAVAŞ YEMEK HAREKETİ
• Carlo Petrini, 1986 yılında Roma Piazza di Spagna’da açılan Mc
Donalds restoranına tepki olarak Slow Food Hareketi’ni kurmuştur.
Yavaş Yemek (Slow Food); demokratik, ortak kültür ve iyi yemek
sanatı arayışında olan gönüllü üyelere dayalı kar amacı gütmeyen
uluslararası bir organizasyondur.
• Üyelik herkese açık ve bireyseldir.
• Örgütün merkezi Bra’dır.
• Hareketin temelini convivia oluşturur. Convivia; yerel ürünleri ve
gelenekleri teşvik etmek, basit geleneksel aşçılık ve yemek yeme
toplantıları düzenlemek, Yavaş Yemek mesajını yaymak ve
eğlenmek amaçlarıyla düzenli buluşan Yavaş Yemek Üye
Grupları’dır.
• Hareket dünya geneline yayılmış üyelere sahiptir. Üye ağları, yerel
gruplar tarafından organize edilmektedir. Condotte( İtalya) ve
Convivia’lar ( Dünyanın herhangi bir yerinde) liderleri tarafından
koordine edilmektedir. 400 Condotte İtalya’da ve 800’den fazla
Convivia 50 ülkede aktif faaliyet göstermektedir.
• Yavaş Yemek Hareketi paylaşılan deneyimlere
dayalı bir kalite kavramı önermektedir. Bu; iyi, temiz
ve adil olmak üzere üç boyutlu bir kavramı
içermektedir.
• İyi: Gıdanın gerçek bir tat, aroma ve görünüşe sahip
olması boyutunu içerir.
• Temiz: Sürdürülebilirlik boyutunu kapsar.
• Adalet: Sosyal sürdürülebilirlik boyutudur.
Hareket Neyi Amaçlar?
•Yiyecek ve şarap kültürünün gelişmesine, tanıtılmasına
önem veren uluslararası bir organizasyondur.
•Dünya genelinde gıda ve tarım bio-çeşitliliğini savunur.
•Evcil ya da vahşi hayvan ve sebze türlerini korur.
•Lezzetlerin standartlaştırılmasına karşıdır.
•Tüketicinin bilinçlenme gereksinmesini destekler.
•Gıda ve gastronomik geleneklerin bağlı olduğu kültürel
kimliklerin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına çalışır.
•Yiyecek ve tarım alanında geleneklerden miras kalan işleme
tekniklerini araştırır.
Hareketin Simgesi Neden Salyangoz?
Salyangoz yavaş harekettir. Yavaşlık temel erdemdir. Akıl
ve ağırbaşlılığı ifade eder.
Yavaş Yemek bu düşünsel yapıyı genişleterek; yavaşlığı,
uygarlık yerine doğanın tercih edilmesi olarak tanımlar.
Salyangoz, insanlığın bugün için ulaştığı doğa bilgisinin
değerini temsil etmektedir.
Yavaş Yemek İşlevleri
1.Koruma İşlevi
•Bilimsel Araştırmalar
•Üreticileri Destekleme
•Yerel Yönetimleri Destekleme
2.Eğitim İşlevi
•Etkinlik Organizasyonları
•Lezzet Eğitimi
•Akademik Eğitim
Yavaş Yemek ve Gıdaların
Geleceği
Sosyal, ekonomik ve ekolojik problemlerin temel
çözümü;
•Daha yerel, demokratik ve katılımcı
•Şirketleşmeyen
•Ekolojik ve özgün değerleri olan
•Küçük ölçekli organik tarım uygulayan geleneksel
tarım topluluklarına doğru değişimle gerçekleşir.
Bu topluluklar; çeşitlilik, sinerji ve dönüşüm
ilkelerine dayalı sürdürülebilir bir uygulama
sağlamalıdır.
Orada Ne Bulacağını Asla Bilemezsin!
Yavaş Yemek; küreselleşmeyi yerelliğe karşı
bir tehdit olarak görmek yerine, mükemmellik
kültürünü büyük oranda geliştirmek için bir
fırsat olarak görmektedir.
Uluslararası Yavaş Yemek Hareketi, network
sayesinde bireysel deneyimler ve dünya
çapında deneyimlere kadar yerel seviyede takip
edilen kalite temelli gelişim yollarıyla bilgiyi
paylaşmakta ve yaymaktadır. Bu yüzden bilgi
yayma yeteneği, organizasyonun potansiyel iş
gelişimini etkileyen kıymetli bir değerdir.
Yavaş Kent Hareketi
• Yavaş Kent (Citta Slow) (Slow City) Hareketi, Yavaş
Yemek felsefesini küçük kentlerin tasarım ve
planlamasında kullanmayı amaçlayan uluslararası bir
ağdır.
• Hareket; kendi halkının ve ziyaretçilerin yaşam
kalitesini artırmak için orijinal fikir, deneyim ve bilgiyi
uluslararası yavaş kent ağları üzerinden paylaşarak
çalışmayı amaç edinmiş bir olgudur.
• Yavaş Kent-Sakin Şehir Hareketi, 1999 yılında Yavaş
Yemek Hareketi’nin kurucusu Carlo Petrini ve dört
kurucu kentin (Chianti,Orvieto,Bra ve Positano)
belediye başkanlarının Yavaş Kent Sözleşmesi’ni
imzalamasıyla doğmuştur.
• Kardan önce Zevk
• Genel Müdürden Önce İnsan
• Hızdan Önce Yavaşlık
• Hareket boş bir hayal mi yoksa bir pazarlama hilesi mi?
• Hareketin manifestosunda ant içilen 55 kalem konu:
Gürültü ve trafiği azaltmak, yeşil alanları ve yayalara
ayrılmış bölgeleri artırmak; kendi mahsulünü satan yerel
çiftçileri, dükkanları ve restoranları desteklemek; çevreyi
koruyan teknolojiler geliştirmek; yerel estetiği ve yemek
geleneklerini korumak; misafirperverliği ve komşuluk
ilişkilerini yaymak.
• Bu reformların birleşince toplamlarından fazla bir yarar
getirecekleri, insanların şehir yaşamı hakkındaki
düşüncelerinde bir devrime yol açacakları umulmaktadır.
• Yeni bir iklim, yaşama yeni bir bakış yolu. Diğer bir
deyişle Yavaş Şehir anlayışı yavaşlatılmış hızlı şehirden
öte bir şey.
Cittaslow Nedir?
Cittaslow Ne Değildir?
Şehirlerin hangi alanlarda önemli ve
özel olduklarını düşünmeleri ve bu
özelliklerini korumak için farklı
stratejiler geliştirmeleridir.
Geriye gitmek veya eskide yaşamak
değildir. Şehrin değerlerine, esnafına
ve halkına sahip çıkması ve bunu
gelecek nesillerle paylaşmasıdır.
Yerel zanaatları, tatlıları ve sanatları
sadece eskilerin hatırlayabildiği
kavramlar olmaktan çıkarmak için bunları
çocuklarımızla ve misafirlerimizle
paylaşmaktır.
Teknolojiye karşı çıkmak değildir. Tam
tersine, belediye hizmetlerinin internet
ortamına taşınması ve kent halkının bu
hizmetlerden yararlanabilmeleri için
eğitilmesidir.
Şehrin dokusunun, renginin, müziğinin ve
hikayesinin uyum içinde, şehir
sakinlerinin ve ziyaret edenleri zevk
alabilecekleri bir hızda yaşamasıdır.
Arabaya binmeyi yasaklamak değildir.
Ancak, araçların girmediği, şehir
sakinlerinin ve şehri ziyaret edenlerin
rahat bir nefes almak için
dinlenebilecekleri alanlar yaratmaktır.
Hava ve gürültü kirliliğini azaltmak için
bisiklet ve fayton kullanımını özendirmek
ve kullanılması için gerekli altyapıyı
sağlamaktır.
Cittaslow Nedir?
Cittaslow Ne Değildir?
Hava, gürültü, ışık ve elektro manyetik
kirliliklerin sürekli kontrol edilmesi ve
sağlığı tehdit etmeyecek seviyede
tutulmasıdır.Çevreye ve insana zararlı
olmayan yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanılmasının ve enerji
tasarrufunun teşvik edilmesidir.
Daha yavaş yemek değildir. Ancak daha
sağlıklı olan yerel besinlerin, organik
ürünlerin ve yemeklerin
özendirilmesidir. Okullarda
çocuklarımıza tat ve beslenme üzerine
eğitim programları düzenlemektir.
Belki de en önemlisi bir şehrin kendini
dünyadaki binlerce aynı şehirden
farklılaştırmasıdır.
Yer temelli yaşam kalitesinin önemini vurgulayan
Yavaş Kent Hareketi’nin temel amaçları;
•Teknolojiyi kullanarak, yaşamın kaliteli ve
çekilebilir olmasını sağlamak,
•Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir gelişmeyi
sağlamak,
•Yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir
adaletini sağlamak,
•Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak.
Hedef;
•Yerel toplumun ve ziyaretçilerin yaşam kalitesini
yükseltmek
•Çevre ve kentsel doku kalitesini teknoloji kullanımını
teşvik ederek iyileştirmeye çalışmak
•Kentin karakterine katkıda bulunan şarap ve yiyecek
üretimini, kentin kendisinin korumasını sağlamak
•Yerel üreticiler ve tüketiciler arasında iletişimi ve
diyaloğu teşvik etmek
•Çevrenin korunması, sürdürülebilir gelişmenin
desteklenmesi ve kent yaşamının iyileştirilmesi
kapsamında doğal ve çevreye dost tekniklerle
yiyecek üretimine destek sağlamak
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2014 KASIM’DA YENİLENEN LİSTEYE GÖRE
TÜRKİYE’DEKİ MEVCUT CİTTASLOW SAYISI
Akyaka MUĞLA
Gökçeada ÇANAKKALE
Halfeti ŞANLIURFA
Perşembe ORDU
Seferihisar İZMİR
Taraklı SAKARYA
Vize KIRKLARELİ
Yalvaç ISPARTA
Yenipazar AYDIN
ÜYELİK SÜRECİ
Uluslararası Cittaslow Birliğine başvuru sürecini Cittaslow Türkiye
Ağı sekretaryası ve koordinatörlüğü yürütmektedir. Üyelik
başvuruları için başvuru noktası Cittaslow Türkiye Teknik
Koordinatörü Bülent Köstem’dir.Birliğe başvuracak kentlerin
nüfuslarının 50.000’den az olması ve kent yönetiminin Cittaslow
felsefesiyle uyumlu olmaları gerekmektedir.
•
•
•
•
•
•
Başvuru Mektubunun Hazırlanması
Başvuru Mektubunun Değerlendirilmesi
Bilgilendirme Toplantısı ve Değerlendirme Ziyareti
Başvuru Dosyasının Hazırlanması ve Teslimi
Başvuru Dosyasının Değerlendirilmesi
Başvuru Dosyasının Genel Merkeze Gönderilmesi Ve
Üyelik İlanı
Cittaslow Üyelik Kriterleri
1999 yılında İtalya’nın Greve in Chianti kentinde kurulan
Cittaslow Birliği nüfusu 50.000 altında olan kentlerin üye
olabildiği uluslararası bir belediyeler birliğidir. Birliğe üye
olmak için, birliğin belirlediği kriterleri gerçekleştirmek
için projeler geliştirmek ve uygulamak gerekmektedir.
Kentlerin kriterler çerçevesinde yaptığı çalışmalar
puanlanmakta ve bir kentin üye olması için 50 ve
üzerinde puan alması gerekmektedir. 1999 yılında
birliğin belirlediği kriterler, birliğin sadece İtalya veya
Avrupa’da değil bütün dünyada yayılması sonucu daha
evrensel bir hale getirilmeye çalışılmıştır. Uluslararası
Bilim Komitesi tarafından yapılan çalışmanın Birlik
tarafından onaylanmasının ardından geçerli olan yeni
kriterler ilk aşamada deneme amaçlı bir sene deneme
süresine tabi tutulacaktır.
1.ÇEVRE POLİTİKALARI
1.1. Hava temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde
olduğunun belgelenmesi *
1.2. Su temizliğinin yasa tarafından belirtilen parametrelerde olduğunun
belgelenmesi *
1.3. Halkın içme suyu tüketiminin ulusal ortalamayla karşılaştırılması
1.4. Kentsel katı atıkların ayrıştırılarak toplanması *
1.5. Endüstriyel ve evsel kompostlamanın desteklenmesi
1.6. Kentsel ya da toplu kanalizasyon için atık su arıtma tesisinin
bulunması *
1.7. Binalarda ve kamu kullanım alanlarında enerji tasarrufu
1.8. Kamunun yenilebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi
1.9. Görsel kirliliğin ve trafik gürültüsünün azaltılması
1.10. Kamusal ışık kirliliğinin azaltılması *
1.11. Hane başına düşen elektrik enerjisi tüketimi
1.12. Biyoçeşitliliğin korunması
2.Altyapı Politikaları
2.1. Kamu binalarına bağlı verimli bisiklet yolları
2.2. Mevcut bisiklet yollarının araç yollarıyla kilometre üzerinden
karşılaştırılması *
2.3. Metro ve otobüs durakları gibi aktarma merkezlerinde bisiklet park
yerleri
2.4. Özel taşıt kullanımına alternatif olarak eko ulaşım planlanması 1 *
2.5. Engellilere yönelik mimari engellerin kaldırılması *
2.6. Aile hayatı ve hamile kadınlar için girişimler 2 *
2.7. Sağlık hizmetlerine onaylanmış ulaşılabilirlik
2.8. Kent merkezlerinde malların sürdürülebilir dağıtımı 3
2.9. Şehir dışında çalışan şehir sakinlerinin oranı *
1 Elektrikli otobüs, dik yokuşlarda yürüyen merdivenler vb.
2 Kent merkezlerinde ve/veya hastanelerde hamileler için özel park yeri
ayrılması gibi
3 Tarihi kent merkezlerinde mal dağıtımı için havayı kirleten araçlar
yerine elektrikli veya motorsuz taşıtlar gibi kirlilik yaratmayan taşıtların
tercih edilmesi
3.Kentsel Yaşam Kalitesi Politikaları
3.1. Kentin direnci için planlama
3.2. Kente ait değerlerin iyileştirilmesi, kent merkezlerinin ve kamu
binalarının değerlerinin arttırılması için programlar 4*
3.3. Verimli bitkiler ve meyve ağaçları kullanılarak sosyal yeşil alanların
iyileştirilmesi ve/veya oluşturulması **
3.4. Kentsel yaşanabilirliğin arttırılması 5
3.5. Marjinal alanların tekrar değerlendirilip kullanılması *
3.6. Vatandaşlara ve turistlere yönelik interaktif hizmetlerin
geliştirilmesinde bilgi ve iletişim teknolojilerinden faydalanılması *
3.7. Sürdürülebilir mimari için hizmet masası oluşturulması 6 *
3.8. Kentin internet ağına sahip olması 7*
3.9. Kirleticilerin izlenmesi ve azaltılması 8*
3.10. Tele çalışmanın geliştirilmesi 9
3.11. Kişisel sürdürülebilir kentsel planlanmanın teşviki 10
3.12. Sosyal altyapıyı desteklemek
3.13. Kamusal sürdürülebilir kentsel planlamanın teşviki 11 *
3.14. Kent içindeki kullanışlı yeşil alanların verimli bitkiler ile
değerlendirilmesi **
3.15. Yerel ürünlerin ticarileşmesi için alanların yaratılması *
3.16. Atölyelerin korunması ve değerlerinin arttırılması – doğal/yerel
alışveriş merkezlerinin yaratılması 12 *
3.17. Yeşil alanlarda kullanılan beton miktarı 13
4 Sokak mobilyaları, turizm levhaları, kentsel peyzaj ve korunması
5 Kentin daha yaşanabilir olması için çalışmalar yapmak. Örnek olarak
işe gidiş ve çıkış saatlerinde oluşan trafik sıkışıklığını azaltmak için
okulların veya kamu kurumlarının mesai saatlerini kaydırmak. İş
yerlerinde kreş açılmasını teşvik etmek de örnek verilebilir.
6 Biyomimari vb.
7 Fiber optik, kablosuz sistemler
8 Gürültü, elektrik sistemleri vb
9 Bilgisayar bağlantısıyla evden çalışma
10 Pasif ev vb
11 Pasif ev vb
12 Tarihi kent merkezlerinde yer alan geleneksel kasap, fırın, bakkal vb.
dükkanların desteklenmesi
13 Metre küp olarak
4.Tarımsal,Turistik,Esnaf ve Sanatkarlara
Dair Politikalar
4.1. Agroekolojinin geliştirilmesi 14 ** [2]
4.2. El yapımı ve etiketli veya markalı esnaf/sanatkâr ürünlerinin
korunması *
4.3. Geleneksel iş tekniklerinin ve zanaatların değerinin arttırılması *
4.4. Kırsal bölgede yaşayanların hizmetlere erişimini arttırarak kırsal
bölgelerin değerini arttırmak 15 *
4.5. Kamuya ait restoranlarda (okul kantinleri, aş evleri vb) yerel,
mümkünse organik ürünlerin kullanılması 16 *
4.6. Kişisel kullanımda ve yemek sektöründe tat eğitimlerinin verilmesi ve
mümkünse organik yerel ürünlerin kullanılmasının teşvik edilmesi *
4.7. Yerel ve geleneksel kültürel etkinliklerin korunması ve değerlerinin
arttırılması *
4.8. Otel kapasitelerin arttırılması 17 *
4.9. Tarımda GDO kullanımının yasaklanması
4.10. Önceden tarım için kullanılmış alanların kullanımı hakkındaki
imar planları için yeni fikirlerin varlığı
14 Yerel ürünlerin sertifikalandırılması, kültür müzeleri kurulması
15 Bölgedeki halkının hizmetlere ulaşımını arttırmak
16 Mümkünse yerel organik ürünlerin kullanılması. Okul kantinleri vb
17 Yatak sayısının nüfusa yıllık oranının değerlendirilmesi
[2] Agroekoloji’den kastedilen tarımda ekolojik prensiplerin
uygulanması. Bu bağlamda asıl amaç kimyasal ürünlere ve fosil
yakıtlara mümkün olduğunca az bağımlı bir “agrosistem” oluşturmak.
Bu metotlar ziraatın iklim değişikliklerine adapte olmasını sağlar, su
ihtiyacını %30 azaltır ve enerji giderlerini %60 indirir. Güney Afrika
gibi bazı örneklerde gelirin altıya katlandığı gözetlenmiştir. (Kaynak:
Oliver De Shutter, “ Agroecology UN Report”, 2011)
5.Misafirperverlik,Farkındalık ve Eğitim İçin
Planlar
5.1. İyi karşılama 18 *
5.2. Esnafın ve operatörlerin farkındalıklarını arttırmak 19 *
5.3. Yavaş güzergahların mevcut olması 20
5.4. Önemli yönetimsel kararlara tabandan tavana katılım sürecini
sağlayacak aktif tekniklerin benimsenmesi
5.5. Eğitimciler, yöneticiler ve çalışanların Cittaslow temaları hakkında
sürekli eğitim görmesi **
5.6. Sağlık eğitimleri 21
5.7. Yöre halkına Cittaslow’un anlamı hakkında sistematik ve kalıcı eğitim
vermek *
5.8. Cittaslow üzerine yerel yönetim ile çalışan derneklerin aktif varlığı
5.9. Cittaslow kampanyalarının desteklenmesi *
5.10.Cittaslow logosunun internet sayfasında ve antetli kağıt
üzerinde kullanımı *
18 Kenti ziyaret edenlere yönelik çalışacak bir karşılama/tanıtım
görevlisinin belirlenmesi, görevlendirilmiş kişilerin eğitimi,
yönlendirme levhaları, ziyaretçilere uygun altyapı olanakları ve
tanıtım ofisleri gibi bu alanda çalışan noktarların mesai saatlerinin
düzenlenmesi
19 Fiyatların ve tarifelerin açık bir şekilde sergilenmesi
20 Basılı olarak veya internet sayfasında ve web üzerinde
21 Obezite, diyabet vb. sorunlara yönelik çalışmalar
6.Sosyal Uyum
6.1. Azınlıklara yönelik ayrımcılığa karşı çalışmalar
6.2. Farklı etnik kökene sahip insanların aynı mahallede yaşaması 22
6.3. Engelli kişilerin entegrasyonu
6.4. Çocuk bakımının desteklenmesi
6.5. Genç neslin istihdam durumu
6.6. Yoksulluk
6.7. Toplumsal ortaklıklar/sivil toplum kuruluşların mevcudiyeti
6.8. Farklı kültürlerin entegrasyonu
6.9. Politikaya katılım
6.10. Belediyenin kamu konut yatırımı
22 Azınlıkların veya farklı etnisiteye sahip kesimlerin yaşadıkları
mahallelerde yaşayan insanların yerleşim yoğunluğu
değerlendiriliyor. Örneğin şehrin “normal” bir mahallesinde
kilometrekare başına 100 kişi düşerken şehrin “etnik” mahallesinde
300 kişi düşmesi, yerel yönetimin entegrasyon konusunda başarısız
olduğu anlamına geliyor ve aday kentin bu kriterden düşük puan
almasına neden oluyor.
7.Ortaklıklar
7.1. Slowfood aktiviteleri ve kampanyaları için destek
7.2. Doğal ve geleneksel yiyecekleri Slowfood veya diğer kurumlar ile
desteklemek
7.3. Eşleştirme projelerini desteklemek ve gelişmekte olan ülkelerin
Cittaslow ve Slowfood felsefelerinin yayılmasını da sağlayacak
şekilde gelişmeleri için işbirliği yapmak
Seferihisar Belediyesi’nin Cittaslow Çalışmaları
• Temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına ve enerji
tasarrufuna yönelik projeler hazırlanması
• Tarihi merkezlerin ve/veya kültürel ve tarihi değer çalışmalarının
geliştirilmesi ve ıslah edilmesi için planlar
• Güvenli ulaşım ve trafik için planlar
• “Yavaş” felsefesini kazanmada sosyal yapıların dahil edilmesi için
programlar
• Reklam grafikleri, panolar ve trafik işaretlerinin düzenlenmesine dair
belediye planı
• Ticari malların dağıtımı ve “doğal ürünler için ticari merkezler”
oluşturulması için planlar
• Kent tarzının yeniden yapılandırılması ve iyileştirilmesi için br program
• Çevre ve manzarayla uyumlu çöp kutularının tedarik edilmesi ve çöplerin
zaman çizelgesine uygun şekilde kaldırılması
• Toplu ve özel alanlarda; önemli ve çevresel olarak uygun bitkilerle,
tercihen bahçe/peyzaj mimarisi ölçütlerine uygun çizgilerdeki yerel
bitkilerin yetiştirilmesine yönelik promosyon ve programlar
• Organik ve/veya yerel topraklarda üretilmiş ürünlerin kullanılması ve
restoranlar, okul kafeteryaları ve himaye altındaki yapılarda yerel
geleneklerin muhafaza edilmesi
• Yerel kültürel etkinliklerin teşvik ve muhafaza edilmesi
• Belediye hizmetlerinin internet üzerinden duyurulması, vatandaşlar için
internet tabanlı bir belediye ağı oluşturulması ve vatandaşların bu ağı
kullanmaları yönünde eğitilmeleri.
• Bozulmakta olan kentsel alanların ve şehrin yeniden kullanılmasına
yönelik projeler
• Yerel üretimi korumak
• Kent ve okul bahçelerinin geleneksel yöntemlerle yetişmiş yerel ekinler
için geliştirilmesi
• Şehrin “yavaş” güzergahlarının düzenlenmesi
• Okulları ve kamusal binaları bağlayan bisiklet yolları
Seferihisar 5 Hedef 41 Proje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mahalle Parkları
Mandalin Parkı
Dutlaraltı Meydanı
Girlen Parkı
Çocuk ve Gençlik Meydanı
Okul Tarlaları
Plaj Futbolu Sahası
Pedallı Kamp
Tepecik Kadın Emeği Evi
Kadınlar Kahvesi
Eski Dostlar Kahvesi
Engelsiz Yaşam Seferberliği
Okul Seferberliği
Tohum Seferberliği
Seferihisar Can Simidi Fonu
E-kasaba
Yaratıcı Yazarlık Okulu
Mavi Seferihisar
Bisiklet İstasyonları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seferihisar Doğa Mirası
Teos Doğa Parkı
Cami Seferberliği
Sokak Hayvanları Evi
Ürkmez Sineması
Cihan Ünal Tiyatrosu
Seferihisar Müzisyenleri
Seferihisar Kültür Müzesi
SeferiSinema
Seferihisar Kitapları
Yavaşlayın Seferihisar’dasınız!
Mahalle Seferberliği
Yaşayan Kale
Sakinşehir Otoparkı
Sakin Tur Minibüsü
Çevre Seferberliği
Bereketli Sulama Projesi
Seferikart
Sakin Şehir Genel Kurulu
“Yavaşlığın düzeyi anının yoğunluğuyla
doğru orantılıdır; hızın düzeyi unutmanın
yoğunluğuyla doğru orantılıdır. Yavaşlık ile
anımsama, hız ile unutma arasında gizli
bir ilişki vardır. Bir şey anımsamak isteyen
kimse yürüyüşünü yavaşlatır. Buna
karşılık, az önce yaşadığı kötü bir olayı
unutmaya çalışan insan elinde olmadan
yürüyüşünü hızlandırır.”
Milan KUNDERA
Download

Slayt 1