İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ
B1: İşletmeler Hakkında
Temel Bilgiler
İşletme Nedir


İşletme toplumda zenginlik yaratan ekonomik
bir üretim merkezidir.
Toplumda ekonomik grupları oluşturan,
ekonomik değerler yaratan, teknik, hukuki ve
sosyal boyutlara sahip asal değer meydana
getiren bir sistemdir.

Toplumlarda zenginlik yaratan üç aşama:
1. Artı ekonomik değer yaratılır,
2. Ekonomik artı değer, mal ve hizmet
üretimiyle elde edilir,
3. Mal ve hizmet ise işletmede üretilir.

İşletme nedir sorusuna verilecek cevap,
toplumların kalkınması ve ekonomik
zenginliğinin bu asal üretim merkezinde
gerçekleştirilmesidir.
İhtiyaç, Kaynak ve İşletme

Yaşadığımız dünyada insanoğlunun önemli
sorunu, kıt kaynakları en iyi şekilde
kullanarak, bireylerin sınırsız istek ve
ihtiyaçlarının mümkün olduğunca
karşılanabilmesini sağlamaktır.

Kıtlık ile anlaşılması gereken, kolayca veya
güç de olsa elde edilebilen, fakat ülkede
yaşayan tüm insanların bütün ihtiyaçlarına
yetecek kadar bol olmayan unsurlardır.


İşte, insanların istek ve ihtiyaçlarını
karşılayacak nitelikte olan kıt mal ve
hizmetlere ekonomik mal adı verilir.
Tüm insanların ihtiyaçlarını karşılayacak
kadar çok miktarda bulunan mallar kıt mal
kavramı dışında tutulur ve serbest mal
şeklinde isimlendirilirler
İşletme Tanımı

İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak
amacıyla mal ve/veya hizmet üretiminde
bulunan ekonomik ve teknik birimler şeklinde
yapılabilir.
İnsanların İhtiyaçlarının Karşılanması

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayan iki ürün
vardır. Biri mal diğeri de hizmettir
Mal Ve Hizmetler


Mal ve hizmetler işletmede belirli
prosedürlere göre üretim faktörlerinin bir
araya getirilerek kullanımı sonucu meydana
gelir
Serbest mallar ekonomik bir harcamayı ve
külfeti gerektirmeyen mallardır
Ekonomik Olma

Ekonomik olma kavramını kısaca açıklarsak,
işletmenin mal ve hizmet üretmek amacıyla
katlandığı külfetle elde edeceği fayda
arasında ki pozitif farktır
Teknik Olma


İşletmenin teknik kurallara göre nitelik
kazanması gerekir.
Araçlar, cihazlar ve bunları kullanan
personel tekniğin gereklerine göre
örgütlenmelidir.
İŞLETME, TEŞEBBÜS, TİCARİ İŞLETME
KAVRAMLARI ve FARKLI ÖZELLİKLERİ

Temel amacı kâr elde etmek olan
teşebbüslere ticari işletme denir

İşletme ve teşebbüsün ortak tarafları, her ikisinin
de insan istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak
nitelikte mal ve/veya hizmet üreten ekonomik ve
teknik birimler olmasıdır.
Ancak, teşebbüs ile işletmeyi birbirinden ayıran
önemli nokta, teşebbüsün bir piyasası olması ve
bu piyasada gelir sağlayan bir işletme olmasıdır



Teşebbüsler, genel anlamda sadece kâr elde etmek
için kurulan ekonomik ve teknik birimler değil.
Örneğin; Kızılay bir işletme iken; devlet hastaneleri,
devletin örnek çiftlikleri, Düzce Üniversitesi birer
teşebbüs.
Oteller, satış mağazaları ve kuaförler, bakkallar,
marketler ise, işletme ve teşebbüsün taşıdığı tüm
özelliklere sahiptir.
ÜRETİM FAKTÖRLERİ
Doğal kaynaklar

Doğal kaynaklar, mal ve hizmetlerin
üretilebilmesi için doğada var olan çok
değişik maddelerden meydana gelmektedir.
Sermaye




İnsanoğlunun çaba, beceri ve bilgisinin eseridir.
Sermayenin diğer bir tanımı da üretilmiş üretim malıdır.
Sermaye; işletmede, mal veya hizmet üretebilmek için
kullanılan ekonomik bir değer olarak ifade edilebilir. Genellikle
para veya kredi şeklindeki fonlardır.
Sermaye tek başına mal veya hizmet üretemez. Ancak, bir
işletmenin makine, teçhizat gibi sermaye malları ve işgücü,
doğal kaynak gibi diğer üretim faktörlerini satın almasına fırsat
tanır..
Emek

Önemli bir faktör olan emek, bir mal veya
hizmetin üretilebilmesine yapılan fiziksel
yada zihinsel katkılar şeklinde
tanımlanabilir.
Girişimci ve Girişim



Ekonomik kalkınmanın işletmecilikteki iki
temel faktörü: yatırım&üretim
Girişimci bu iki temel faktörü gerçekleştiren
ve riskini yüklenen kişi
Girişimci işletmelerin mal veya hizmet
üretebilmesi için üretim faktörlerini ekonomik
ve rasyonel bir biçimde bir araya getiren kişi
Yönetim ve İnsan İlişkileri
İŞLETME FONKSİYONLARI
Download

isletme_Bilimlerine_Giris_2 507.50KB 2015-10