Bitki Hormonları ve Sinyal
İletimi
Huseyin Tombuloglu, Phd.
GBE 304 Spring 2015
Büyüme ve Gelişme
Büyüme: Hücre hacmi ve sayısının artması
Gelişme : morfolojik ve anatomik olarak
hücre, doku ve organların değişimi
Morfogenesis:
Farklılaşma
Bitki Hormonları
Büyüme gelişmede kompleks olayları kontrol
ederler
Sinyal iletiminde önemli rol oynar
 Birçok bitki bölümünde görev alır
 Bitkide büyüme ve gelişmenin zamanlamasını
kontrol eder.
 Çok düşük miktarlarda etki ederler.
Plant Hormones
 Definition of a Plant Hormone:
1.
2.
3.
4.
Naturally occurring organic substance.
Affects plant growth and development.
Operates in very low concentrations.
Actions may involve sites far removed from
hormone origin.
Hormones elicit a wide range of responses….
from growth to dormancy.
Hormonlar;
 Genel olarak 5 kısma ayrılsalar da,
etkinlikleri birbirleri ile olan etkileşimlere
bağlıdır:
1.
2.
3.
4.
5.
OKSİN
GIBERALLİN
SİTOKİNİN
ETİLEN
ABSİSİK ASİT
OKSİN
OKSİN [indoleacetic acid (IAA)]
İlk keşfedilen bitki hormonu
 Basit bir kimyasal yapısı olmasına rağmen,
büyümede oldukça etkilidir.
 “Büyüme teşvik edici hormon” olarak bilinir.
“growth promoting hormone”
Hücre Uzaması IAA ile kontrol edilir
 Protoplastlardan hücre duvarı içerisine H +
iyonu salınımına neden olmaktadır
 Asidik proton hücre duvarı yapısını
zayıflatarak yumuşatır ve turgor basıncı
sayesinde hücre uzamasını sağlar
 Bu şekilde oksin hücre uzamasını kontrol
etmiş olur
Auxin-induced cell wall expansion.
Oksin Fonksiyonları




Kök ve gövdede uzama
Tropizmadan sorumlu, photo, geo…
Meyve ve tüber genişlemesi
Kambiyum dokularda hücre bölünmesini
teşvik eder.
Oksin ve Kök Oluşumu
Taiz and Zeiger. 2002. Plant Physiology, 3rd Ed.
Oksin ve Geotropizma
Taiz and Zeiger. 2002. Plant Physiology, 3rd Ed.
Oksin Fonksiyonları
 Yara iyileşmesi.
 Kesilen yerlerden kök oluşumu
 Kök dışındaki dokularda büyümeyi
yavaşlatır
 Gövde uzamasını yavaşlatır
Oksin Fonksiyonları
 Yaprak ve meyve absisyonunu inhibe eder
 Meyve ve yaprak düşmesini engeller
 Bu sebeple dokular absisyon bölgelerine sürekli bir
hormon iletimi yaparlar
 Absisyon bölgelerine oksin salınımı bazı
durumlarda azalır veya durur:
 Hastalık
 Yaralanma
 Doğal ve mevsimsel dönemlerde
Auxins and Leaf Abscission
In the Fall, leaves fall from the trees because
the leaf tissues STOP producing auxins.
Same mechanisms in place for fruit drops
(apples).
Auxins are in highest concentrations in the
stem apex of plants. Such high
concentrations inhibit the growth of axillary
buds….apical dominance.
Oksin düşük konsantrasyonlarda çok iyi etki eder
Oksin ve Bahçe Bitkileri
 Ziraat ve bahçecilikte kullanımı
 Kesilen bitkileri köklendirmede
 Herbisit olarak
 Meyve düşmesini engellemede
 Meyveleri seyreltmede
Oksin ve Bahçe Bitkileri
Sentetik Oksinler kullanılır
2,4-D = 2,-4-dichlorophenoxacetic acid
Herbisit olarak da kullanılırlar
 Bitki hormonları düşük miktarlarda
etkilidirler.
 Düşük konsant. Büyümeyi artırır.
 Yüksek konsant. Herbisit etkisi yapar.
Oksin ve Bahçe Bitkileri
2,4-D geniş yapraklı bitkileri kontrol etmede
çok etkilidir.
 Grass monokotlar üzerine etkisi yoktur
 Bu nedenle tarım ve bahçecilikte başarılı
olarak kullanılmasını sağlar
U.S. Air Force's herbicide program in Vietnam
Agent Orange
U.S. Army Huey helicopter spraying
Agent Orange over Vietnamese
agricultural land.
MOVIE SPRAY
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/1/15/US-troops-spray-AgentOrange-from-riverboat-Vietnam.ogv/US-troops-spray-Agent-Orange-from-riverboatVietnam.ogv.360p.webm
GIBBERELLINS
Download

Plant Anatomy, Morphology, and Structures