2015 Yılı RES Başvurularına
İlişkin Düzenlemeler
Dr. Refik Tiryaki
Grup Başkanı
Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı
EPDK
İstanbul, 6 Kasım 2014
Plan
•
•
•
•
•
•
İlkelerimiz
Veriler
Tarihçe
Önlisans Başvuruları
Lisans Başvurular
Lisans Başvuruları
• Hatırlatmalar
İlkelerimiz
•
•
•
•
Öngörülebilirlik
Şeffaflık
Güvenilirlik
Usul Ekonomisi
– Az masrafla tercih edilir usulde
RES Kurulu Gücü
4000
3380
3500
3000
2760
2500
2260
2000
1728
MW
1320
1500
1000
791
363
500
19
19
20
59
135,0
2003
2004
2005
2006
2007
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Year
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Kurulu Güç
(MW)
35587
36824
38843
40565
40836
41817
44761
49524
52911
57059
64007
68236
Rüzgar
Kapasitesi (MW)
19
19
20
59
135
363
791
1320
1728
2260
2760
3380
%
-
-
0,05
0,14
0,33
0,87
1,78
2,67
3,27
3,96
4,31
4,95
Lisanslar
kurulu güç
toplam
16
Toplam Kurulu Güç ve Firma Sayılarının Aylara Göre Dağılımı
600,00
14
14
500,00
12
400,00
9
11
5
11
6
13
10
9
10
14
9
300,00
8
503
8
291
382
2
2
65
1
2
48
2
59
4
50
338
373
6
410
317
373
378
2
12
2
73
159
204
1
50
18
1
0,00
305
342
100,00
3
378
7
200,00
0
RES Mevzuatı
4628 s
EPK
2001
EMRA
İlk Lisans
2002
Toplu Lisans
Başvurusu
2005
5346 s. YEK
Kanunu
2007
Önlisans
Başvuruları
İlk Lisanssız
Üretim
Başvurusu
2008
4628 s.
Kanunda
Esaslı
Değişiklikler
2010
2012
YEK Kanunu
Değişiklikleri
6094 s. Kanun
2013
Yeni EPK
(No: 6446)
2013
İkincil Mevzuat
Düzenlemeleri
2015
Önlisans
• Önlisans, üretim tesisi yatırımlarına başlamak
için gerekli onay, izin, ruhsat ve benzerlerinin
alınabilmesi için belirli süreli verilen izin
• Lisans, piyasada faaliyet göstermek isteyen
tüzel kişiye Kurumca verilen izin belgesi
Önlisans Başvuru Belgeleri
 Bilgi Formu
 Tesis Yerleşim Yeri Projesi
 Tek Hat Şeması
 ÇED Yön. Ek-5 Kapsamında Olmadığına Dair Beyan
 İmar Durumuna İlişkin Beyan
 Rüzgar Ölçüm Sonuç Raporu
 Ortaklık Yapısına İlişkin Bilgiler
 Banka Teminat Mektubu
(MW başına 10.000TL / 5.000 USD) üst sınır 5.000.000TL / 2.500.000 USD
 Esas sermayenin, toplam yatırım tutarının %5’inden az olmaması
(referans yatırım tutarı EPDK tarafından belirlenir.)
 Önlisans bedeli (Lisans bedeli RES için %10),
 Anasözleşmenin elektrik mevzuatına uygun hale getirilmesi
ve diğer belgeler (http://www.epdk.org.tr/index.php/elektrikpiyasasi/lisans?id=820 )
Önlisans Bşv. Değerlendirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ön inceleme (Başvuru usulüne uygun yapıldı mı?)
Eksik evrak yazısı + tamamlanması
Değerlendirmeye alma kararı
Başvuruların ilan edilmesi
Kişisel hak itirazları + karara bağlanması
YEGM (teknik değerlendirme)
TEİAŞ ( Bağlantı Görüşü)
Olumsuz – RED
Olumlu
Tekli
Çoklu – Yarışma ( TEİAŞ)
Önlisans
Kazananlara önlisans verilmesi
Çözüm Ortaklarımız
Ölçüm
İşlemleri
RES ve GES Ölçüm
Tebliği
Teknik
Değerlendirme
Teknik
Değerlendirme
Yön.
Bağlantı
Görüşü
Bağl. Sis. Kull.
Yön.
Yarışma
Yarışma Yön.
2015 yılı RES Başvuruları
• 2018 yılı sonuna kadar TEİAŞ’ın açıkladığı RES
kapasitesi, 3000 MW
Önlisans süresi
• Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç
yirmi dört ayı geçemez. Kurul, kaynak türüne
ve kurulu güce bağlı olarak bu süreyi yarısı
oranında uzatabilir. (EPK 6/5, EPLY 9)
• Gerekli izinleri ve belgeleri alan önlisanslı
şirketlere lisans verilir.
Kapasite (MW)
Süre (Ay)
P≤5
24
5 <p≤50
30
50<p
36
Önlisans Yükümlülükleri
a) Santral sahasının mülkiyet veya kullanım hakkının elde
edilmesi,
b) İmar planlarının onaylanması,
c) Ön proje onayının alınması,
ç) Bağlantı ve sistem kullanım anlaşmaları için başvuru
yapılması,
d) Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği
uyarınca gerekli görüşlerin alınması,
e) Rüzgar başvurularına ilişkin Teknik Etkileşim İzninin
alınması,
f) ÇED Yönetmeliği kapsamında gerekli olan kararın alınması,
g) Yapı ruhsatının veya yapı ruhsatın yerine geçecek
belgenin alınması,
Önlisansın Sona Ermesi
• Lisans verilmesi
• Yükümlülüklerin yerine getirilmesi
• Önlisans süresi içinde başvuru
• Lisans koşulların yerine getirilmesi
• Kurul Kararıyla İptal
• Önlisans döneminde yasaklı işlemlerin yapılması
• Kendiliğinden Sona Erme
 Süre sonunda,
 İflas
 EPLY kapsamında gerekli yükümlülüklerin yerine
getirilememesi sonucu lisans verilememesi
Lisans- İnşaat Dönemi Süresi
Lisans süreleri 4711 s. KK ile referans süreler şeklinde
belirlenmiştir.
Kaynak
Kurulu Güç (MW)
RES
İnşaat Dönemi
(Ay)
P≤10
10<P≤50
50<P≤100
22
30
38
100<P
46
Hatırlatmalar!!!
 İŞBİRLİĞİ

KEP Adresi
 KOORDİNASYON
Ekibimiz
İlginiz için teşekkürler
Dr. Refik Tiryaki
Grup Başkanı
[email protected]
312-2014194
2015 yılı RES Başvuruları
Download

Önlisans