MEHMET AŞKER
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü
10 NİSAN 2015
1
İÇERİK
•
•
•
•
YENİLENEBİLİR ENERJİ
YEK ENERJİ MEVZUATI
YERLİ AKSAM
LİSANSSIZ ÜRETİM SON DURUM
2
Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin
artması, sanayileşmenin hızlı bir gelişme göstermesi ve yeni
teknolojilerin kullanıma sunduğu makine-araç çeşitlenmesi gibi
faktörler enerji sektörünü günümüzün en önemli sektörlerinden biri
haline getirmiştir.
3
Günümüzün geleneksel enerji üretim ve tüketim teknolojilerinin
insan, çevre ve doğal kaynaklar üzerinde yerel, bölgesel ve küresel
seviyede olumsuz etkilere neden olduğu bilinmektedir.
Bu nedenle, enerjinin çevreye zarar verilmeden üretilmesi ve
tüketilmesi amacı ön plana çıkmıştır. Ülkeler özellikle sıfır
salımı olan YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINI
güvenilir, ekonomik, kaliteli ve serbest piyasa mekanizması ile
şartlarını zorlamadan ekonomiye kazandırılmasına, enerji
üretim teknolojilerini bu yönde geliştirmeye, üretimi ile
tüketimini teşvik edici çeşitli politikaların oluşturulmasına ve
strateji belgelerinin hazırlanmasına hız vermişlerdir.
4
Türkiye’nin sahip olduğu yenilenebilir enerji potansiyellerinin
yerlilik ve yenilik unsurları ile bütünleştirilmiş teknolojiler ve
akılcı yöntemler kullanılarak harekete geçirilmesi ve böylece bu
potansiyelin bir fırsata dönüştürülmesi büyük önem arz
etmektedir.
5
TÜRKİYENİN YENİLENEBİLİR ENERJİ
POLİTİKALARI
 Elektrik enerjisi üretmek için yenilenebilir kaynakların
kullanımını attırılması
 Güvenli, ekonomik ve maliyeti etkin bir şekilde
yenilenebilir enerji üretimini teşvik etmek,
 Enerji kaynaklarının çeşitliliğini artırmak
 Sera gazı emisyonlarının azaltılması
 Atık ürünleri kullanmak ve çevreyi korumak
 İlgili mekanik ve / veya elektro-mekanik imalat
sektörünün geliştirilmesi.
6
DÜNYADA YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMI
DÜNYA GENELİNDE ELEKTRİK ÜRETİMİNİN %80’Nİ FOSİL KAYNAKLI. NÜKLEERİN
PAYI %3, YENİLENEBİLİRİN PAYI İSE YAKLAŞIK %16’DİR.
YENİLENEBİLİR KAYNAKLI ELEKTRİK ÜRETİMDE HİDROLİĞİN PAYI %75,7, RÜZGARIN
PAYI %12,4, BİYOKÜTLENİN PAYI %7,8, GÜNEŞİN PAYI %2,7 VE JEOTERMAL
KAYNAKLARIN PAYI İSE %1,4 CİVARINDADIR.
7
YENİLENEBİLİR KURULU KAPASİTE
ŞUBAT 2015
( Toplam: 11.598,69 MW )
YENİLENEBİLİR +
ATIK
296,32 MW
KÜÇÜK HİDROLİK
7145,07 MW
RÜZGAR
3698,4 MW
JEOTERMAL
404,9 MW
GÜNEŞ
53,9 MW
Kaynak:TEİAŞ
8
YENİLENEBİLİR ENERJİ HEDEFLERİ – 2023
TOPLAM KURULU GÜÇ: 125 GW
ELEKTRİK ÜRETİMİNİN %30’U YEK.
9
YENİLENEBİLİR ENERJİ MEVZUATI
KANUNLAR
•5346 SAYILI «YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ AMAÇLI KULLANIMINA İLİŞKİN
KANUN»
•6446 SAYILI «ELEKTRİK PİYASASI KANUNU»
10
YÖNETMELİK / TEBLİĞLER
•ELEKTRİK PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ
•ELEKTRİK PİYASASINDA LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNE İLİŞKİN
YÖNETMELİK
•RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI ÜRETİM TESİSİ KURMAK ÜZERE
YAPILAN ÖNLİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN YARIŞMA YÖNETMELİĞİ
•RÜZGAR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK
DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
•GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK
DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK
•RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA
İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ
•RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARI İÇİN
YAPILACAK RÜZGAR VE GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ UYGULAMALARINA DAİR
TEBLİĞ
11
• YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARININ BELGELENDİRİLMESİ
VE DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK
• ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNE YÖNELİK YENİLENEBİLİR
ENERJİ KAYNAK ALANLARININ BELİRLENMESİ,
DERECELENDİRİLMESİ, KORUNMASI VE KULLANILMASINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK
• YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ
ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE
İMALATI HAKKINDA YÖNETMELİK
• ELEKTRİK TESİSLERİ PROJE YÖNETMELİĞİ
• 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu
• 3196 sayılı İmar Kanunu
• Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında
Yönetmelik
12
YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN
ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE
KULLANILAN AKSAMIN YURT İÇİNDE İMALATI
HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 19.06.2011 Resmi Gazete Sayısı: 27969
13
YURT İÇİ İMALATIN
BELGELENDİRİLMESİ
 Yeminli mali müşavir tarafından aksam ve aksam
imalatında kullanılan her bir bütünleştirici parça için
ayrı ayrı hazırlanan ve Sanayi Odası veya Ticaret ve
Sanayi Odası tarafından onaylanan EK-2 Yerli İmalat
Durum Belgesi,
 Uluslararası Akreditasyon Forumu (IAF) ile karşılıklı
tanıma anlaşması imzalamış ulusal akreditasyon
kurumları tarafından akredite edilmiş kuruluşlarca
düzenlenen ve aksamın uluslararası veya Türk
Standartlarına veya kriterlerine uygunluğunu belirten
Tip Sertifikası ve/veya Ürün Sertifikası veya Birim
Doğrulama Sertifikası,
14
YURT İÇİ İMALATIN
BELGELENDİRİLMESİ
 Tip sertifikası beyan edildiği durumlarda sertifika
sahibi tüzel kişi tarafından yerli imalatçı bilgilerini
ve yerli üretilen aksamın tip sertifikasına uygun
üretildiğini gösteren belge.
 Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-2 Yerli İmalat
Durum Belgesi, verildiği tarihten itibaren beş yıl
süreyle geçerlidir.
 Bütünleştirici parçalarının yerli aksam oranları bazında
en az %55’i yurt içi katma değerle üretilmelidir.
15
II Sayılı Cetvel
(29/12/2010 tarihli ve 6094 sayılı Kanunun hükmüdür.)
Tesis Tipi
C- Fotovoltaik güneş
enerjisine dayalı
üretim tesisi
Yurt İçinde Gerçekleşen İmalat
1- PV panel entegrasyonu ve güneş yapısal mekaniği
imalatı
2- PV modülleri
3- PV modülünü oluşturan hücreler
4- İnvertör
5- PV modülü üzerine güneş ışınını odaklayan
malzeme
Yerli Katkı İlavesi
(ABD Doları
cent/kWh)
0,8
1,3
3,5
0,6
0,5
1- Radyasyon toplama tüpü
2,4
2- Yansıtıcı yüzey levhası
0,6
3- Güneş takip sistemi
0,6
D- Yoğunlaştırılmış
4- Isı enerjisi depolama sisteminin mekanik aksamı
güneş enerjisine dayalı
5- Kulede güneş ışınını toplayarak buhar üretim
üretim tesisi
sisteminin mekanik aksamı
6- Stirling motoru
7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal
mekaniği
1,3
2,4
1,3
0,6
16
1- Radyasyon toplama tüpü
2- Yansıtıcı yüzey levhası
3- Güneş takip sistemi
D- Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine
dayalı üretim tesisi
4- Isı enerjisi depolama sisteminin
mekanik aksamı
5- Kulede güneş ışınını toplayarak
buhar üretim sisteminin mekanik
aksamı
6- Stirling motoru
7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli
yapısal mekaniği
2,4
0,6
0,6
1,3
2,4
1,3
0,6
17
Yurt İçinde İmal Edilen
Aksam
1-PV panel entegrasyonu ve güneş
yapısal mekaniği imalatı
Yerli Aksam
PV panellerinin yerleştirildiği sabit veya güneşi takip eden platform,
Oranı
Bütünleştirici
Parçalar
bu platformun
zemin ile bağlantısını
sağlayan taşıyıcı yapı ve
bu
%
yapıya ait her türlü bağlantı elemanlarının imalatı
1. Taşıyıcı yapı (Mekanik bağlantı elemanları, destek
temeli, takipli veya takipsiz destek yapısı, kablo
kanalları).
2. Elektriksel bağlantılar (Kablo, kablo bağlantı
kutuları, sistem koruma devreleri).
55
45
Çevresel etkilere karşı dayanıklı bir yüzeye monte
edilen ince film, organik veya kristal yapılı PV
hücresi veya CPV hücresini içeren yapı.
2.1. Kristal esaslı PV modüller
2-PV modülleri
2.1.1. Cam
20
2.1.2. Çerçeve
2.1.3. Hücre Koruyucu Sarma/Kaplama Malzemesi
(Enkapsulant)
2.1.4. Alt koruyucu Tabaka (Back Sheet)
2.1.5. Kablo bağlantı Kutusu ( junction box)
2.1.6. Akım Taşıyıcı İletken Şerit
15
20
20
20
5
2.2. Odaklayıcılı PV modüller
2.2.1. Hücreleri bir arada tutan yapı
2.2.2. Çerçeve
2.2.3. Soğutucu ünite
35
15
50
18
Üzerine gelen veya yansıtıcı yüzey levhaları tarafından odaklanan
güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren en temel
fotovoltaik ünite
3.1. Kristal esaslı PV hücreler
3.1.1. Saflaştırılmış silisyum
25
3.1.2. Kütük (ingot)
15
3.1.3. Dilimlenmiş külçeler (wafer)
30
3-PV modülünü oluşturan hücreler 3.1.4. Hücre
30
3.2. İnce film esaslı PV hücreler
3.2.1. İnce film malzemesi
15
3.2.2. İnce film malzemeyi taşıyan altlık (cam, vb.)
20
3.2.3. İnce film hücre
65
3.3. Odaklayıcılı PV hücreler (Çok katmanlı PV
eleman)
100
Bir enerji kaynağından üretilen doğru akımın,
bağlantı noktasının gerilim ile frekans değerleriyle
uyumlu olacak şekilde alternatif akıma
dönüştürülmesini sağlayan güç elektroniği ünitesi.
100
Güneş ışınlarını, PV modülü üzerinde bulunan bir
5- PV modülü üzerine güneş ışınını veya birden fazla sayıdaki PV hücresi üzerine
odaklayan malzeme
yoğunlaştıran yansıtıcı veya odaklayıcı özellikli
optik malzeme.
100
4. İnvertör
19
1- Radyasyon toplama tüpü
2- Yansıtıcı yüzey levhası
3- Güneş takip sistemi
4- Isı enerjisi depolama sisteminin
mekanik aksamı
5- Kulede güneş ışınını toplayarak
buhar üretim sisteminin mekanik
aksamı
İçerisinden ısı transferi akışkanı geçen ve ısıl iletkenlik
ile emicilik değerleri yüksek olan bir boru ve bu boruyu
çevreleyen yüksek radyasyon geçirgenliğine sahip
vakumlanmış cam tüp.
1. Cam tüp
2. Vakum contası
3. Seçici yüzeyli boru
35
15
50
Güneş ışınlarını, yüksek yansıtıcı özelliğine sahip ve
farklı geometrik şekillerde imal edilmiş bir optik yüzey
tarafından merkezi bir alıcı veya doğrusal bir hat
üzerine yansıtan levha
100
Yansıtıcı yüzey levhalarının bir veya birden fazla eksende güneşi takip
etmesini sağlayan elektro-mekanik aksam
1. Güneş takibini sağlayan hidrolik pompaları veya
50
elektrik motorları
2. Yazılım ve yazılıma bağlı donanım
35
3. Elektriksel donanım
15
Yoğunlaştırılmış güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesisinden elde
edilen ihtiyaç fazlası ısı enerjisinin depolanması
1. Isı depolama tankları
55
2. Sirkülasyon pompaları, tank bağlantı boruları,
45
vanalar ve ısı değiştirici üniteleri
Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule
üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması
1. Merkezi radyasyon alıcısı (reciever)
55
2. Buhar ısı eşanjörleri, sirkülasyon pompaları, ısı
45
transfer akışkanı iletim boruları
20
Güneş radyasyonunun yansıtıcı yüzey levhaları tarafından bir kule
üzerindeki merkezi bir toplayıcıya odaklanması
6- Stirling motoru
1. Toplayıcı
35
2. Motor
40
3. Alternatör
15
4. Soğutma ünitesi
Panel entegrasyonu:
10
Güneşi takip eden bir platform üzerine monte edilmiş yansıtıcı
yüzey levhaları ile radyasyon toplama tüplerinin birbirlerine
elektriksel ve mekanik olarak bağlanması
Güneş paneli yapısal mekaniği:
7- Panel entegrasyonu ve güneş paneli yapısal
mekaniği
Güneş radyasyonunun doğrusal bir hat üzerine yansıtılması
prensibine göre elektrik üreten tesislerde yansıtıcı yüzey levhaları
ile radyasyon toplama tüplerinin, merkezi odaklayıcılı sistemlerde
(kule ve çanak gibi) ise yansıtıcı yüzey levhalarının monte edildiği
bir platform, bu platformun zemin ile bağlantısını sağlayan taşıyıcı
yapı ve bu yapıya ait her türlü bağlantı elemanları
1. Yansıtıcı levhaları taşıyan platform
2. Taşıyıcı platformun yansıtıcı yüzey ile zemin
arasındaki her türlü bağlantısını sağlayan
elemanlar
55
45
21
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ
Lisans alma ve şirket kurma yükümlülüğünden muaf üretim tesisleri;
a) İmdat grupları ve iletim ya da dağıtım sistemiyle bağlantı tesis etmeyen
üretim tesisi,
b) Kurulu gücü azami bir megavatlık yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı üretim tesisi,
c) Belediyelerin katı atık tesisleri ile arıtma tesisi çamurlarının bertarafında
kullanılmak üzere kurulan elektrik üretim tesisi,
ç) Mikro kojenerasyon tesisleri ile Bakanlıkça belirlenecek verimlilik
değerini sağlayan kojenerasyon tesislerinden Kurulca belirlenecek olan
kategoride olanları,
d) Ürettiği enerjinin tamamını iletim veya dağıtım sistemine vermeden
kullanan, üretimi ve tüketimi aynı ölçüm noktasında olan, yenilenebilir
enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi.”
22
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ MODELİ
DAĞITIM ŞİRKETİNE
BAŞVURU
OLUMLU BAŞVURULARIN
TELKNİK DEĞERLENDİRMESİ
BAĞLANTI ANLAŞMASI ÇAĞRI
MEKTUBU
İZİNLER – İMAR
PLANI İŞLEMLERİ
PROJE ONAYI – İNŞAAT – TESİS KABUL
İŞLEMLERİ
İŞLETME
23
LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİ YÖNETMELİĞİ
KAPSAMINDA YAPILACAK BAŞVURULARDA
TALEP EDİLEN BELGELER
• Başvuru Formu
• Tapu belgesi, kira sözleşmesi veya yerin kamuya ait olması halinde ilgili
kamu kurumu tarafından yerin talep edildiğinin ve bir başka kişiye tahsis
edilmediğini gösterir yazı
• Tek Hat Şeması
• Kojenerasyon tesisleri için verimlilik değerini gösterir belge
• Başvuru bedelinin ödendiğine ilişkin dekont veya makbuz
• Tüketim tesisi ya da tesisleri mevcut ise elektrik abone numarası, yoksa
inşaat ruhsatı veya yerine geçen belgeler
• ÇED gerekli değildir belgesi
• Teknik değerlendirme bilgi formu
• Santral sahasının koordinatlı ve onaylı aplikasyon krokisi
• Santral sahasının tarımsal vasfının uygun olduğuna dair yazı (Güneş
başvuruları için)
24
GÜNEŞ
RÜZGAR
BAŞVURULAR İÇİN YEGM TARAFINDAN AŞAĞIDAKİ TÜM KRİTERLERİ
SAĞLAYANLAR İÇİN «TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU» DÜZENLENEREK
DAĞITIM ŞİRKETİ VEYA OSB’LERE GÖNDERİLİR.
1.Başka proje sahaları ile kesişmeyenler
2.Santral sahaları aplikasyon krokisinde belirtilen alanlar içerisinde olanlar
3.Güneş başvuruları için teknoloji türüne göre 20 dönüm araziye 1 MW tesis kuracak
olanlar
4.Rüzgar başvuruları için türbin rotor kanatlarının taradığı alanın kullanım hakkının
elde edildiği belgelendirilen arazi üzerinde dönenler ve komşu türbinlerin rüzgarını
etkilemeyenler
25
LİSANSLI ELEKTRİK ÜRETİMİ MODELİ
RÜZGAR / GÜNEŞ ÖLÇÜMLERİ
LİSANS BAŞVURUSU
TEKNİK DEĞERLENDİRME
YARIŞMA
ÖN LİSANS VERİLMESİ
İZİNLER – İMAR PLANI İŞLEMLERİ
LİSANSLAMA
PROJE ONAYI – İNŞAAT – TESİS KABUL İŞLEMLERİ
İŞLETME
26
TEİAŞ YARIŞMASINI KAZANAN PROJELER
26 ADET LİSANS BAŞVURUSU – 249,9 MW
27
LİSANSSIZ BAŞVURULAR
28
DAĞITIM ŞİRKETLERİNE GÖRE BAŞVURULARIN DAĞILIMI
Dağıtım Şirketleri
Proje sayısı
Kurulu Güç (kWe)
MERAM
AKDENİZ EDAŞ
AYDEM EDAŞ
TOROSLAR EDAŞ
OSMANGAZİ EDAŞ
KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş.
ULUDAĞ EDAŞ
GEDİZ EDAŞ
BAŞKENT EDAŞ
AKEDAŞ
YEŞİLIRMAK EDAŞ(ÇALIK)
BOĞAZİÇİ EDAŞ
FIRAT EDAŞ
OSB
ÇAMLIBEL EDAŞ
TRAKYA EDAŞ
ARAS EDAŞ
VAN GÖLÜ EDAŞ
DİCLE EDAŞ
ANADOLU YAKASI EDAŞ(AYEDAŞ)
SAKARYA EDAŞ
ÇORUH EDAŞ
2284,00
809,00
703,00
673,00
330,00
281,00
240,00
197,00
162,00
152,00
145,00
128,00
99,00
93,00
83,00
67,00
56,00
53,00
49,00
46,00
43,00
1,00
1.918.356,06
695.676,88
452.964,62
596.898,04
289.994,00
161.614,00
433.217,43
126.272,00
136.251,47
105.842,30
97.339,22
92.691,70
92.178,00
73.633,48
71.421,00
32.080,00
47.301,00
57.100,00
35.721,00
31.272,78
20.455,20
5,00
TOPLAM
6694,00
5.568.285,17
29
TEŞEKKÜR EDERİM!
 e-posta: [email protected]
 Web Sayfası: www.yegm.gov.tr
 Tel: 0312 295 51 24
30
Download

mehmet aşker - Solarex İstanbul