ÜRETİM TESİSLERİ BÖLGESEL BAĞLANTI
KAPASİTE RAPORU
2019-2024
TEİAŞ
11.08.2014
İçindekiler
İçindekiler.............................................................................................................................................. 2
Amaç ve Kapsam .................................................................................................................................. 7
1.
Yöntem .......................................................................................................................................... 8
2.
Dağıtım Bölgesi Bazında Analizlerde Elde Edilen Sonuçlar...................................................11
2.1.
Trakya EDAŞ......................................................................................................................11
Mevcut durum.............................................................................................................................11
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................11
2.2.
Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası. EDAŞ ......................................................13
Mevcut durum.............................................................................................................................13
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................13
2.3.
Uludağ EDAŞ .....................................................................................................................15
Mevcut durum.............................................................................................................................15
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................15
2.4.
Sakarya EDAŞ ....................................................................................................................17
Mevcut durum.............................................................................................................................17
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................17
2.5.
Osmangazi EDAŞ...............................................................................................................19
Mevcut durum.............................................................................................................................19
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................19
2.6.
Gediz EDAŞ .......................................................................................................................21
Mevcut durum.............................................................................................................................21
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................21
2.7.
Başkent EDAŞ ....................................................................................................................23
Mevcut durum.............................................................................................................................23
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................23
2.8.
Aydem EDAŞ .....................................................................................................................25
Mevcut durum.............................................................................................................................25
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................25
2.9.
Çamlıbel EDAŞ ..................................................................................................................27
Mevcut durum.............................................................................................................................27
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................27
2.10.
Kayseri ve Civarı Elektrik TAS ....................................................................................29
2/55
Mevcut durum.............................................................................................................................29
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................30
2.11.
Meram EDAŞ .................................................................................................................31
Mevcut durum.............................................................................................................................31
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................32
2.12.
Akdeniz EDAŞ ...............................................................................................................34
Mevcut durum.............................................................................................................................34
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................34
2.13.
Yeşilırmak EDAŞ...........................................................................................................36
Mevcut durum.............................................................................................................................36
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................36
2.14.
Çoruh EDAŞ...................................................................................................................38
Mevcut durum.............................................................................................................................38
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................38
2.15.
Aras EDAŞ .....................................................................................................................40
Mevcut durum.............................................................................................................................40
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................40
2.16.
Fırat EDAŞ .....................................................................................................................42
Mevcut durum.............................................................................................................................42
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................42
2.17.
Van Gölü EDAŞ.............................................................................................................44
Mevcut durum.............................................................................................................................44
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................44
2.18.
Göksu EDAŞ ..................................................................................................................46
Mevcut durum.............................................................................................................................46
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................47
2.19.
Dicle EDAŞ ....................................................................................................................48
Mevcut durum.............................................................................................................................48
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................49
2.20.
Toroslar EDAŞ ...............................................................................................................51
Mevcut durum.............................................................................................................................51
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum...........................................................................................51
3.
Sonuçlar.......................................................................................................................................53
3/55
Yönetici Özeti
Bu rapor, Türkiye Elektrik İletim Sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan
iletim sistemi yatırımları ve mevcut bağlantı görüşü verilmiş üretim santrallerinin durumu göz
önüne alınarak, sisteme güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanabilir üretim kapasitesini
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmayı ve çalışmanın sonuçlarını içermektedir.
Bu
raporun amacı, yürürlükteki Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 5.
maddesinde ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 31. Maddesinde belirtilen elektrik sistemi
bölgesel bağlanabilir üretim kapasitelerin hesaplanmasıdır. Bu raporda gelecek yatırımlara yön
vermesi amacıyla önümüzdeki 5 yıl (2019) ve 10 yıl (2024) için bağlanabilir kapasite değerleri
bölgesel bazda belirlenmiştir.
Raporda maksimum bağlanabilir kapasite değerleri hesaplanırken, EDAŞ bölgesi bazında
üretimin kademeli olarak arttırıldığı senaryolar yük akışı ile çözülmüş ve bölgede olan üretim
artışının bölgeler arası 400 kV iletim hatlarının yüklenmesine olan etkileri incelenmiştir. Bu
bilgiler ışığında sisteme bağlanabilecek maksimum üretim kapasitesi değerleri dağıtım şirketleri
bazında analiz edilmiştir.
Tablo 1’de Bölgesel bazda Mevcut Kurulu Güç ve Yeni Başvurular ile ilgili rakamsal
veriler verilmiştir. Tablo 2’de ise yapılan analizler sonucunda bölgesel bazda sisteme
bağlanabilecek maksimum kurulu güçlerin rakamsal değerleri verilmiştir. Elde edilen sonuçlara
göre, mevcut başvurular göz önünde bulundurularak sistemde ilk beş yıllık dönemde (2014-2019)
11,7 GW; bir sonraki beş yıllık dönemde ise (2019-2024) 11,9 GW bağlanabilir üretim kapasitesi
olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında yenilenebilir ve yerli kaynak elektrik üretim santralleri
belirtilen bağlanabilir kapasite miktarlarının dışında değerlendirileceği göz önüne alınmalıdır.
4/55
Tablo 1. Bölgesel bazda Mevcut Kurulu Güç ve Yeni Başvurular
Bölge Adı
Mevcut Kurulu Güç (MW)*
*Nisan 2014, YTBS
Yeni Başvuru (MW)
Trakya EDAS
Boğaziçi + Anad. Yak.
EDAS
3.739,86
6.970,00
3.006,53
2.646,00
Uludağ EDAS
6309,11
6.782,00
Sakarya EDAS
4.761,44
2.723,00
Osmangazi EDAS
2.597,96
2.903,00
Gediz EDAS
5.805,49
5.477,00
Başkent EDAS
4055,65
6.861,00
Aydem EDAS
3.840,02
3.072,00
Çamlıbel EDAS
Kayseri ve Civarı Elektrik
TAS
1.032,62
1.379,00
501,49
865,00
853,94
3.101,00
Akdeniz EDAS
2.288,96
730,00
Yeşilırmak EDAS
4.139,85
3.224,00
Çoruh EDAS
Meram EDAS
3.338,61
4.031,00
Aras EDAS
743,92
2.561,00
Fırat EDAS
3.690,20
3.015,00
400,01
2.190,00
Göksu EDAS
4.274,72
1.466,00
Dicle EDAS
5104,62
5.571,00
Toroslar EDAS
6.099,88
19.349,00
Toplam:
66.584,88
84.916,00
Vangölü EDAS
5/55
Tablo 2. 5 Yıllık ve 10 Yıllık Dönem için Açıklanan Bölgesel Bağlanabilir Üretim Kapasiteleri
Bölge Adı
2019 yılı sonu
2024 yılı sonu*
(MW)
(MW)
Trakya EDAŞ
1.700
1.200
Boğaziçi + Anad. Yak. EDAŞ
1.200
800
Uludağ EDAŞ
2.000
1.200
Sakarya EDAŞ
1.000
1.200
500
1.200
Gediz EDAŞ
0
0
Başkent EDAŞ
0
0
Aydem EDAŞ
0
600
Çamlıbel EDAŞ
0
0
400
400
0
600
Akdeniz EDAŞ
900
900
Yeşilırmak EDAŞ
200
200
0
0
Aras EDAŞ
700
700
Fırat EDAŞ
0
400
Vangölü EDAŞ
700
600
Göksu EDAŞ (AKEDAŞ)
600
300
1.200
1.200
600
300
11.700
11.800
Osmangazi EDAŞ
Kayseri ve Civarı Elektrik TAS
Meram EDAŞ
Çoruh EDAŞ
Dicle EDAŞ
Toroslar EDAŞ*
*(Antep - Kilis)
Toplam:
(*) İkinci 5 yıllık periyottaki ilave kapasite değeri
6/55
Amaç ve Kapsam
Bu rapor, Türkiye Elektrik İletim Sistemi mevcut durumu, TEİAŞ tarafından planlanan
iletim sistemi yatırımları ve mevcut bağlantı görüşü verilmiş üretim santrallerinin durumu göz
önüne alınarak, sisteme güvenli ve sorunsuz bir şekilde bağlanabilir üretim kapasitesini
belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmayı ve çalışmanın sonuçlarını içermektedir.
Bu
raporun amacı, yürürlükteki Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinin 5.
maddesinde ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 31. Maddesinde belirtilen elektrik sistemi
bölgesel bağlanabilir üretim kapasitelerin hesaplanmasıdır. Bu raporda gelecek yatırımlara yön
vermesi amacıyla önümüzdeki 5 yıl (2019) ve 10 yıl (2024) için bağlanabilir kapasite değerleri
bölgesel bazda belirlenmiştir. Yürütülen çalışmalarda TÜBİTAK-MAM’dan Danışmanlık
hizmeti alınmıştır.
Çalışmada maksimum bağlanabilir kapasite değerleri hesaplanırken, EDAŞ bölgesi
bazında üretimin kademeli olarak arttırıldığı senaryolar yük akışı ile çözülmüş ve bölgede olan
üretim artışının bölgeler arası 400 kV iletim hatlarının yüklenmesine olan etkileri incelenmiştir.
Analizler sonrasında sistemde kısıta yol açmayan bağlanabilir üretim kapasiteleri belirlenmiş ve
sonuçlar bölgesel bazda açıklanmıştır.
Raporun ilk kısmında sisteme bağlanabilir üretim kapasitesinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilen hesaplamalar, bu hesaplamalarda kullanılan varsayımlar ve analize konu baz
sistem için açıklamalara yer verilmiştir. Daha sonrasında her bir dağıtım bölgesi bazında
gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları aktarılmıştır. Sonuçlarda dağıtım bölgesindeki mevcut
durum ve gelecek yıllarda öngörülen talep ve üretim projeksiyonları hakkında bilgiler verilmiş ve
analizler sonrasında bölgede belirlenen üretim kapasitesi ile ilgili sonuçlar paylaşılmıştır.
7/55
1. Yöntem
İletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin belirlenmesi, iletim sisteminin üretici ve
tüketicilere yeterli ve güvenli bir şekilde planlanabilmesi, gerekli iletim hattı, transformatör
merkezi vs. yatırımlarının belirlenebilmesi ve tüketim - üretim dengesinin planlanabilmesi için
önemli bir çalışmadır. Bu çalışma, iletim sistemi master planlama çalışmasına paralel olarak 5
yıllık ve 10 yıllık dönemler baz alınarak gerçekleştirilmiş, 2019 ve 2024 yılları için sonuçlar elde
edilmiştir.
İletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin analiz çalışmaları yapılırken 2019 ve 2024
yılları için yük akış çalışmaları yapılmıştır. Temel olarak yük akış dosyalarında kullanılan girdiler
aşağıdaki gibidir;

İletim sistemi mevcut durumu için iletim sistemi master planı kapsamında oluşturulan yük
akış dosyası,

2019 ve 2024 yıllarında sistem talebini oluşturmak için “Türkiye Elektrik Sistemi için
Bölgesel Talep Projeksiyonu Raporu” ,

Mevcut iletim sistemi elemanların yanı sıra analiz edilecek yıllara kadar tamamlanması
beklenen yatırımlar için “TEİAŞ 2014 Yatırım Planı”,

5 yıllık ve 10 yıllık dönemde devreye girmesi beklenen TEİAŞ’tan bağlantı görüşü almış
santraller
olarak tanımlanabilir.
Bu bilgiler ışığında oluşturulan yük akışı dosyalarında sisteme bağlanabilecek maksimum
kapasite değerleri dağıtım şirketleri bazında analiz edilmiştir. Maksimum bağlanabilir kapasite
değerleri hesaplanırken, aşağıdaki yöntem kullanılmıştır.
Türkiye Elektrik İletim Sisteminin üretim ve tüketim profilinden yola çıkılarak, her
dağıtım bölgesinin diğer bölgeler ile olan iletim karakteristiği çıkarılmıştır. Bölgenin diğer
bölgelerden üretim aldığı (tüketici) veyahut diğer bölgelere üretim verdiği (üretici) olduğu
8/55
senaryolar ve olasılıkları analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar ışığında bölgeler arası 400 kV enerji
iletim hatlarının kullanım profili çıkarılmıştır. Daha sonra her bölge için, bölgede olan üretim
artışının iletim hatlarına olan etkileri ilave edilerek, kısıta yol açmadan bölgeye eklenebilecek güç
bulunmuştur Son olarak elde edilen güç değerlerinden, kapasite değerlerine geçebilmek için
bölgenin kurulu güç karakteristiği göz önüne alınmıştır. Yöntem , Şekil 1’de özetlenmektedir.
9/55
Şekil 1. Yöntem
10/55
2. Dağıtım Bölgesi Bazında Analizlerde Elde Edilen Sonuçlar
2.1.
Trakya EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3.739,86 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 2’de verilmiştir.
Şekil 2. Trakya EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Trakya EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2075 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %4’ünü oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 2838 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
11/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 6970 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 3’ de verilmiştir. Bu santrallerin lisanslandırma
ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 3 deki gibidir.
Şekil 3. Trakya EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 3. Trakya EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Trakya EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Doğal
Gaz
2006
860
1797
Kömür
1550
JES
HES
RES
349
113
295
Toplam
Toplam
(MW)
2355
973
3642
6970
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 4’de verilmiştir.
12/55
Tablo 4. Trakya EDAŞ Bölgesi Bağlantı Görüşü Verilebilir Üretim Kapasitesi
2019 yılı sonu
2024 yılı sonu
1200
1700 MW
2.2.
Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası. EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgelerdeki toplam kurulu güç 3.006,53 MW olup,
bölgelerdeki santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 4’de verilmiştir.
Şekil 4. Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu. Yakası EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre
Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası. EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant
saatinde tahmin edilen talep 9.833 MW olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin
yaklaşık %17’sini oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin
edilen talebin 13.530 MW’a ulaşması beklenmektedir.
13/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 2646 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 3’ de verilmiştir. Bu santrallerin lisanslandırma
ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 5 deki gibidir.
Şekil 5. Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil
Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 5. Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Boğaziçi + Anadolu Yak.
EDAS
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
2012
Kömür
JES
HES
RES
151
403
80
Toplam
Toplam
(MW)
151
403
2092
2646
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgelerde devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak yapılan
analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 6’da verilmiştir.
14/55
Tablo 6. Boğaziçi EDAŞ ve İstanbul Anadolu Yakası. EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
2024 yılı
1200 MW
2.3.
800 MW
Uludağ EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 6.309,11 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 6’da verilmiştir.
Şekil 6. Uludağ EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Uludağ EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4537 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık % 8’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz
puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 6596 MW’a ulaşması beklenmektedir.
15/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 6782 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 3’ de verilmiştir. Bu santrallerin lisanslandırma
ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 7 deki gibidir.
Şekil 7. Uludağ EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 7. Uludağ EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Uludağ EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
1000
Kömür
1320
1920
JES
570
HES
227
RES
777
570
326
Toplam
(MW)
3097
2490
1123
Toplam
72
6782
72
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 8‘de verilmiştir.
16/55
Tablo 8. Uludağ EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
2024 yılı
2000 MW
2.4.
1200 MW
Sakarya EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4761,44 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 8’de verilmiştir.
Şekil 8. Sakarya EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Sakarya EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 3088 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %5’ini oluşturmaktadır. 2024
yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 4224 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
17/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 2723 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 39’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 9 deki gibidir.
Şekil 9. Sakarya EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 9. Sakarya EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Sakarya EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Kömür
270
JES
55
1438
HES
75
151
RES
134
230
125
Toplam
(MW)
479
285
1714
Toplam
245
2723
245
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 10‘de
verilmiştir.
18/55
Tablo 10. Sakarya EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
1000 MW
2.5.
2024 yılı
1200 MW
Osmangazi EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 2597,96 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 10’da verilmiştir.
Şekil 10. Osmangazi EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Osmangazi EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1833 olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %3’ünü oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 2567 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
19/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 2903 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 311’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 11 deki gibidir.
Şekil 11. Osmangazi EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 11. Osmangazi EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Osmangazi EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
Kömür
719
598
290
640
JES
HES
97
110
RES
79
178
63
Toplam
(MW)
79
1284
1411
Toplam
129
2903
129
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 12‘de
verilmiştir.
20/55
Tablo 12. Osmangazi EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
500 MW
2.6.
2024 yılı
1200 MW
Gediz EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 5805,49 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 12’de verilmiştir.
Şekil 12. Gediz EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Gediz EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 5402 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %9,5’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 7321 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
21/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 5477 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 313’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 13 deki gibidir.
Şekil 13. Gediz EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 13. Gediz EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Gediz EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Doğal
Gaz
802
138
2161
Kömür
450
600
JES
115
HES
RES
912
157
142
Toplam
Toplam
(MW)
1714
745
3018
5477
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen bağlantı görüşlerinin
gelecek yıllarda bölge kapasitesini doldurduğu gözlemlenmiştir (Tablo 14).
22/55
Tablo 14. Gediz EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
2024 yılı
0 MW
2.7.
0
MW
Başkent EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4055,65 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 14’de verilmiştir.
Şekil 14. Başkent EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Başkent EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 4486 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %8’ini oluşturmaktadır. 2024
yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 6187 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
23/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 6861 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 315’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 15 deki gibidir.
Şekil 15. Başkent EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 15. Başkent EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Başkent EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
1815
1280
1152
Kömür
JES
1115
135
HES
31
54
176
279
Toplam
(MW)
1966
2449
1742
Toplam
704
6861
RES
120
704
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen bağlantı görüşlerinin
gelecek yıllarda bölge kapasitesini doldurduğu gözlemlenmiştir (Tablo 16).
24/55
Tablo 16. Başkent EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0
2.8.
MW
2024 yılı
0
MW
Aydem EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3840,02 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 16’de verilmiştir.
Şekil 16. Aydem EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Aydem EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2318 olup, bu
değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %4,1’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz
puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 3259 MW’a ulaşması beklenmektedir.
25/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 3072 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 317’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 17 deki gibidir.
Şekil 17. Aydem EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 17. Aydem EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Aydem EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
735
575
230
Kömür
JES
268
20
HES
116
RES
435
214
25
Toplam
(MW)
1438
809
371
Toplam
454
3072
454
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ilk 5 yıllık süreçte ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen
26/55
bağlantı görüşlerinin ilk 5 yıl için yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında ikinci 5 yıllık
dönemde bölgenin gelişimine paralel olarak bağlanabilir ek üretim kapasitesi oluştuğu
gözlemlenmiş ve bu değer Tablo 18’de verilmiştir.
Tablo 18. Başkent EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0 MW
2.9.
2024 yılı
600
Çamlıbel EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 1032,62 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 18’de verilmiştir.
Şekil 18. Çamlıbel EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
27/55
Çamlıbel EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 591 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1,1’ini oluşturmaktadır. 2024
yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 836 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 1379 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 319’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 19 deki gibidir.
Şekil 19. Çamlıbel EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 19 Çamlıbel EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Çamlıbel EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Kömür
100
JES
106
HES
124
RES
158
72
400
419
Toplam
Toplam
(MW)
382
178
400
419
1379
28/55
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen bağlantı görüşlerinin
gelecek yıllarda bölge kapasitesini doldurduğu gözlemlenmiştir (Tablo 20).
Tablo 20. Çamlıbel EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0 MW
2024 yılı
0
MW
2.10. Kayseri ve Civarı Elektrik TAS
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 501,49 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 20’da verilmiştir.
Şekil 20. Kayseri ve Civarı Elektrik TAS Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
29/55
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Kayseri ve Civarı Elektrik TAS bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen
talep 747 MW olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1,3’ünü
oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 1057
MW a ulaşması beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 865 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 321’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 21 deki gibidir.
Şekil 21. Kayseri ve Civarı Elektrik TAS Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
30/55
Tablo 21 Kayseri ve Civarı Elektrik TAS Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Kayseri ve Civarı Elektrik
TAS
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Kömür
JES
508
HES
15
72
74
RES
134
52
10
Toplam
Toplam
(MW)
149
124
592
865
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 22‘da
verilmiştir.
Tablo 22. Kayseri ve Civarı Elektrik TAS Bölgesel Kapasite
2019 yılı
400 MW
2024 yılı
400
MW
2.11. Meram EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 853,94 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 22’de verilmiştir.
31/55
Şekil 22. Meram EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Meram EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2496 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %4,5’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 3399 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 3101 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 323’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 23 deki gibidir.
32/55
Şekil 23. Meram EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 23 Meram EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Meram EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Doğal
Gaz
1741
208
Kömür
JES
500
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
HES
RES
201
102
190
Toplam
(MW)
1942
310
690
Toplam
159
3101
159
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ilk 5 yıllık süreçte ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen
bağlantı görüşlerinin ilk 5 yıl için yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında ikinci 5 yıllık
dönemde bölgenin gelişimine paralel olarak bağlanabilir ek üretim kapasitesi oluştuğu
gözlemlenmiş ve bu değer Tablo 24‘de verilmiştir.
Tablo 24. Meram EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0 MW
2024 yılı
600
MW
33/55
2.12. Akdeniz EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 2288,96 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 24’de verilmiştir.
Şekil 24. Akdeniz EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Akdeniz EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 2736 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %4,9’ünü oluşturmaktadır. 2024
yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 3729 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
34/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 730 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 325’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 25 deki gibidir.
Şekil 25. Akdeniz EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 25 Akdeniz EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Akdeniz EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Kömür
JES
RES
60
27
10
Toplam
(MW)
138
134
76
Toplam
382
730
HES
78
107
66
382
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi
Tablo 26’de
verilmiştir.
35/55
Tablo 26. Akdeniz EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
900 MW
2024 yılı
900
MW
2.13. Yeşilırmak EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4139,85 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 26’de verilmiştir.
Şekil 26. Yeşilırmak EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Yeşilırmak EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 1302 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %2,3’ünü oluşturmaktadır.
2024 yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 1805 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
36/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 3224 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 327’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 27 deki gibidir.
Şekil 27. Yeşilırmak EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 27 Yeşilırmak EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Yeşilırmak EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
670
436
Kömür
JES
1000
150
HES
110
230
RES
90
19
80
Toplam
(MW)
870
1249
666
Toplam
439
3224
439
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 28’de
verilmiştir.
37/55
Tablo 28. Yeşilırmak EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
200 MW
2024 yılı
200
MW
2.14. Çoruh EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3338,61 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 28’de verilmiştir.
Şekil 28. Çoruh EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Çoruh EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 733 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1,3’ünü oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 1036 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
38/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 4031 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 329’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 29 deki gibidir.
Şekil 29. Çoruh EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 29 Çoruh EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Çoruh EDAŞ
Kömür
JES
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
HES
1069
70
349
RES
2543
Toplam
Toplam
(MW)
1069
70
349
2543
4031
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen bağlantı görüşlerinin
gelecek yıllarda bölge kapasitesini doldurduğu gözlemlenmiştir (Tablo 30).
39/55
Tablo 30. Çoruh EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0 MW
2024 yılı
0
MW
2.15. Aras EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 743,92 olup, bölgedeki santrallerin
yakıt tipine göre ayrımı Şekil 30’da verilmiştir.
Şekil 30. Aras EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Aras EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 568 MW olup, bu
değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz
puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 792 MW’a ulaşması beklenmektedir.
40/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 2561 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 331’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 31 deki gibidir.
Şekil 31. Aras EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 31 Aras EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Aras EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Kömür
JES
200
HES
700
328
528
15
Toplam
(MW)
700
328
743
Toplam
790
2561
RES
790
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 32’de
verilmiştir.
41/55
Tablo 32. Aras EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
700 MW
2024 yılı
700
MW
2.16. Fırat EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 3690,2 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 32’de verilmiştir.
Şekil 32. Fırat EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Fırat EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 637 MW olup, bu
değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1,1’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı yaz
puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 916 MW’a ulaşması beklenmektedir.
42/55
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 3015 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 333’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 33 deki gibidir.
Şekil 33. Fırat EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 33 Fırat EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Fırat EDAŞ
Kömür
JES
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
HES
2150
397
159
RES
10
299
Toplam
Toplam
(MW)
2150
407
159
299
3015
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde bölgede ilk 5 yıllık süreçte ek üretim kapasitesi bulunmadığı ve verilen
bağlantı görüşlerinin ilk 5 yıl için yeterli olduğu gözlemlenmiştir. Bunun yanında ikinci 5 yıllık
43/55
dönemde bölgenin gelişimine paralel olarak bağlanabilir ek üretim kapasitesi oluştuğu
gözlemlenmiş ve bu değer Tablo 34’da verilmiştir.
Tablo 34. Fırat EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
0 MW
2024 yılı
400
MW
2.17. Van Gölü EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 400,01 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 34’de verilmiştir.
Şekil 34. Van Gölü EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
44/55
Van Gölü EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 526 MW
olup, bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1’ini oluşturmaktadır. 2024
yılı yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 744 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 2190 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 335’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 35 deki gibidir.
Şekil 35. Vangölü EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 35 Vangölü EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Doğal
Gaz
Vangölü EDAŞ
Kömür
JES
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
HES
252
38
1687
RES
213
Toplam
Toplam
(MW)
252
38
1687
213
2190
45/55
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 36’de
verilmiştir.
Tablo 36. Van Gölü EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
700 MW
2024 yılı
600
MW
2.18. Göksu EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 4274,72 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 36’de verilmiştir.
Şekil 36. Göksu EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
46/55
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Göksu EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 998 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %1,8’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 1451 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 1466 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 337’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 37 deki gibidir.
Şekil 37. Göksu EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
47/55
Tablo 37 Göksu EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Göksu EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Doğal
Gaz
Kömür
250
550
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
JES
HES
18
RES
90
28
78
Toplam
(MW)
90
28
896
Toplam
452
1466
452
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 38’de
verilmiştir.
Tablo 38. Göksu EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
600 MW
2024 yılı
300
MW
2.19. Dicle EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 5104,62 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 38’de verilmiştir.
48/55
Şekil 38. Dicle EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Dicle EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep 5889 MW olup,
bu değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %10,5’ini oluşturmaktadır. 2024 yılı
yaz puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 8081 MW’a ulaşması
beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 5571 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 339’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 39 deki gibidir.
49/55
Şekil 39. Dicle EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 39 Dicle EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Dicle EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Doğal
Gaz
684
Kömür
270
JES
1948
HES
2290
90
226
RES
63
Toplam
Toplam
(MW)
3244
153
2174
5571
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santraller göz önüne alınarak
yapılan analizlerde gözlemlenen bölgenin bağlanabilir ek üretim kapasitesi Tablo 40’da
verilmiştir.
Tablo 40. Dicle EDAŞ Bölgesel Kapasite
2019 yılı
1200 MW
2024 yılı
1200
MW
50/55
2.20. Toroslar EDAŞ
Mevcut durum
2014 yılı Nisan ayı itibari ile bölgedeki kurulu güç 6099,88 MW olup, bölgedeki
santrallerin yakıt tipine göre ayrımı Şekil 40’da verilmiştir.
Şekil 40. Toroslar EDAŞ Bölgesindeki Mevcut Santrallerin Birincil Kaynaklarına göre Dağılımı
5. ve 10. Yıllarda öngörülen durum
Bölgesel Talep Tahmini
Toroslar EDAŞ bölgesinde 2019 yılı yaz puant saatinde tahmin edilen talep MW olup, bu
değer tahmini 2019 Türkiye yaz puant saatinin yaklaşık %9,3’ünü oluşturmaktadır.2024 yılı yaz
puant saati değerleri incelendiğinde tahmin edilen talebin 6749 MW’a ulaşması beklenmektedir.
Mevcut başvurularla Bölgesel beklenen kurulu Güç
Bölgeye toplamda 5571 MW kurulu güce sahip santral başvurusu yapılmıştır. Başvuru
yapan santrallerin yakıt tipine göre dağılımı Şekil 341’ de verilmiştir. Bu santrallerin
lisanslandırma ve bağlantı anlaşması sürecine ait bilgiler Tablo 41 deki gibidir.
51/55
Şekil 41. Toroslar EDAŞ Yeni Bağlantı Başvurusu Yapan Santrallerin Birincil Kaynaklara göre Dağılımı
Tablo 41 Toroslar EDAŞ Santrallerin Lisanslandırma ve Bağlantı Anlaşma Süreci
Toroslar EDAŞ
Bağlantı Anlaşması var
Lisanslı/Önlisanslı
Bağlantı Görüşü var
Dağıtım seviyesinde
bağlanan santrallar
Doğal
Gaz
670
77
728
Kömür
1900
1626
7310
JES
HES
393
290
234
RES
265
75
205
Nükleer
4800
Toplam (MW)
3228
2068
13277
Toplam
776
19349
776
Sonuçlar
Başvuru yapmış ve bölgede devreye girmesi muhtemel santrallerin belli bölgelere
yoğunluğundan dolayı yapılan analizlerde bölgede yalnızca Gaziantep ve Kilis illerinde
bağlanabilir ek üretim kapasitesi olduğu gözlemlenmiştir (Tablo 42).
Tablo 42. Toroslar EDAŞ Bölgesel Kapasite (Gaziantep ve Kilis illeri)
2019 yılı
2024 yılı
600 MW
300 MW
52/55
3. Sonuçlar
Bu rapor, 2019 ve 2024 yılları için bağlanabilir üretim kapasitesini belirlemek amacıyla
gerçekleştirilen analizleri ve bu analizlerin sonuçlarını içermektedir.
İletim sistemine bağlanabilir üretim kapasitesinin analiz çalışmaları yapılırken 2019 ve
2024 yılları için tahmini yük akış dosyaları oluşturulmuştur. Bu dosyalar oluşturulurken Türkiye
elektrik iletim sistemi mevcut durumu, talep tahmini, TEİAŞ tarafından planlanan iletim sistemi
yatırımları ve mevcut bağlantı görüşü verilmiş üretim santrallerinin durumu göz önüne alınmıştır.
Bu bilgiler ışığında oluşturulan yük akışı dosyalarında sisteme bağlanabilecek maksimum
kapasite değerleri dağıtım şirketleri bazında analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre 2019 yılı
sonuna kadar olan beş yıllık dönemde 11,7 GW; 2024 yılı sonuna kadar ikinci beş yıllık dönemde
ise 11,8 GW ilave bağlanabilir üretim kapasitesi olduğu gözlemlenmiştir. Bağlanabilir üretim
kapasitesinin bölgelere göre dağılımı Şekil 42 ve Şekil 43’de gösterilmektedir. Bunun yanında
yenilenebilir ve yerli kaynak elektrik üretim santrallerinin açıklanan bağlanabilir kapasite
miktarlarının dışında değerlendirilecektir.
Bu çalışma sonucunda elde edilen bağlantı kapasite değerleri, mevcut planlamalar ve
verilen bağlantı görüşlerinin sonuçlarını yansıtmakta olup, ekonomik koşulların etkisi, planlanan
projelerin gerçekleşme durumu, sistem gelişimindeki değişimlere göre ilerleyen yıllarda değişim
gösterebilecektir. Bunun yanında iptal edilen lisans, önlisans ve önlisans başvuru kurulu güç
değerleri göz önüne alınacak, bu değer ilgili bölgenin belirtilen bağlanabilir üretim kapasitesine
eklenecektir.
53/55
TRAKYA EDAŞ
BOĞAZİÇİ &
1700 MW
ANAD. YAK. EDAŞ
1200 MW SAKARYA
EDAŞ
1000 MW
ULUDAĞ EDAŞ
2000 MW
OSMANGAZİ
EDAŞ
500 MW
GEDİZ
EDAŞ
0 MW
AYDEM
EDAŞ AKDENİZ
EDAŞ
0 MW
900 MW
YEŞİLIRMAK
EDAŞ
ÇORUH EDAŞ
BAŞKENT 200 MW
0 MW
EDAŞ
ARAS EDAŞ
0 MW
ÇAMLIBEL
700 MW
EDAŞ
0 MW
FIRAT EDAŞ
0 MW
KAYSERİ
EDAŞ
400 MW
GÖKSU
MERAM
EDAŞ
EDAŞ
600 MW
0 MWTOROSLAR EDAŞ*
* GAZİANTEP & KİLİS
600 MW
Şekil 42. 2019 Yılı Sonuna Kadar Bağlanabilir Üretim Kapasitesinin Bölgelere Göre Dağılımı
54/55
DİCLE EDAŞ
1200 MW
VANGÖLÜ
EDAŞ
700 MW
TRAKYA
BOĞAZİÇİ &
EDAŞ
1200 MW ANAD. YAK. EDAŞ
800 MW
SAKARYA
EDAŞ
1200 MW
ULUDAĞ EDAŞ
1200 MW
OSMANGAZİ
EDAŞ
1200 MW
GEDİZ
EDAŞ
0 MW
AYDEM
EDAŞ AKDENİZ
600 MW EDAŞ
900 MW
YEŞİLIRMAK
EDAŞ
ÇORUH EDAŞ
BAŞKENT 200 MW
0 MW
EDAŞ
ARAS EDAŞ
0 MW
ÇAMLIBEL
700 MW
EDAŞ
0 MW
MERAM
EDAŞ
600 MW
FIRAT EDAŞ
400 MW
KAYSERİ
EDAŞ
400 MW
GÖKSU
EDAŞ
300 MW
TOROSLAR EDAŞ*
* GAZİANTEP & KİLİS
300 MW
Şekil 43. 2024 Yılı Sonuna Kadar Bağlanabilir Üretim Kapasitesinin Bölgelere Göre Dağılımı
55/55
DİCLE EDAŞ
1200 MW
VANGÖLÜ
EDAŞ
600 MW
Download

Üretim Tesisleri Bölgesel Bağlantı Kapasite Raporu, 2019