T.C.
KIRKLARELİ ADLİ YARGI
İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI
KARAR..NO........... : 2014/553
KARAR TARİHİ......: 26/11/2014
KARAR
BAŞKAN
ÜYE
ÜYE
YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ
: Hakan TÜRKÖN
: Mustafa ERCAN
: Sonnur YILMAZ BAL
: Sevgi ÖZKÖK
(40940)ACM Başkanı
(38231)Cumhuriyet Başsavcısı
(104755)Kırklareli Hakimi.
(72409)Komisyon Yaz.İş.Müd.
05 Mart 2013 gün ve 28578 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ceza Muhakemesi
Kanununa göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik ve 04/12/2004 tarih ve 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanununun 202. Maddesi uyarınca tercüman listelerinin, düzenlenmesi, güncellenmesi, tercüman olarak
başvurabilecek olanların uzman oldukları dillerin belirlenmesi ve nitelikleri, başvuru şekli, başvuruların
değerlendirilmesi, kabulü ve listeden çıkarılması usul ve esasları ile tercümanlara uyulması gereken ilkeler
düzenlendiğinden, Adli Yargı Adalet Komisyonumuzca 15-31/11/2014 tarihleri arasında yapılan 2015 yılı Bilirkişilik
başvurularının değerlendirilmesinde;
BŞV.
NO
ADI
SOYADI
BÖLÜM VE UZMANLIK
ALANI
1
RIZA
MUTLU
İNGİLİZCE - FARSÇAPEŞTU(AFGAN DİLİ)
İŞARET DİLİ
2
YELİZ
YANAR
3
HAYRULLAH
YALÇINSOY
4
SAKIP
KALKAN
SIRPÇA-HIRVATÇABOŞNAKÇA
İNGİLİZCE
5
YUSUF
RAHMAN
KÜRTÇE
6
GÜLÜMSER
GÜRKAN
BULGARCA
7
ERKAN
GECEKUŞU
KÜRTÇE
8
ZEYNEL
AL
ALMANCA
AĞIR CEZA
MAHK.DURUŞ.
SALONU YEMİN
TARİHİ
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
08.12.2014
SAAT:14.00
Yukarıda başvuru nosu, adı soyadı, mesleği, yemin tarih ve saati belirtilen bilirkişi adaylarının, 5271 sayılı Ceza
Muhakemesi Kanunu ve İlgili Yönetmelikte belirtilen şartlara haiz olmaları nedeniyle Adli Yargı çevremiz dahilinde
bilirkişilik görevi yapmak üzere 2015 yılı için oluşturulacak TERCÜMAN BİLİRKİŞİ listesinie kaydolma taleplerinin
KABULÜNE,
Listenin Adliye
Divanhanesinde
7
gün
süreyle
Kırklareli Adliyesinin
web
sitesi
www.kirklareli.adalet.gov.tr adresinde ilan edilerek yemin edecek bilirkişilere duyurulmasına,
Komisyonumuzun 26/11/2014 tarihli toplantısında oybirliğiyle karar verildi.
BAŞKAN 40940
ÜYE 38321
ÜYE 104755
YAZ.İŞ.MÜD. 72409
* Bu belge 5070 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarakelektronik imza ile imzalanmıştır. Ayrıca fizikiortamda da gönderilmeyecektir.
Download

2015 Yılı Tercüman Bilirkisi Listesi