GÜNEŞ ENERJİ SANTRALİ ÖNLİSANS ALMA SÜRECİ
Kaynak: www.eie.gov.tr
Ø Tüzel kişi tarafından EPDK’ya (enerji piyasası denetleme kurumu) ilan edilen
belgelerle başvuru yapılır
Ø Sunulan belgelerin tam ve gereği gibi olup olmadığı 10 iş günü içinde incelenir ve
eksikliklerin 15 gün içinde giderilmesi yazılı olarak istenir
Ø Eksiksiz yapıldığı tespit edilen başvurular değerlendirmeye alınır
Ø Önlisans başvuruları, bağlantı görüşlerinin oluşturulması için TEİAŞ’a, gönderilir.
Ø Söz konusu başvuru kapsamındaki üretim tesisinin bağlantı noktası ve gerilim seviyesi
TEİAŞ ve/veya dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi tarafından belirlenir.
Ø Aynı bağlantı bölgesine bağlanmak için birden fazla başvurunun bulunması hâlinde,
başvurular arasından ilan edilen kapasite kadar sisteme bağlanacak olanları
belirlemek için TEİAŞ tarafından yarışma yapılır.
1
Ø TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi tarafından, uygun bağlantı görüşü verilmeyen
başvurular, üretim tesisinin kurulacağı sahanın maliki tarafından başvuru yapılması
durumunda, aynı saha için yapılan diğer başvurular kurul kararı ile reddedilir.
Ø Önlisans
başvurusunun
değerlendirmesinin
sonuçlandırılabilmesi
için,
TEİAŞ
tarafından başvuru sahibi tüzel kişinin sisteme bağlantı hakkını elde ettiğine ilişkin
kuruma yapılan bildirim tarihinden itibaren 30 gün içerisinde başvuru sahibine yazılı
bildirimde bulunulur. Bu aşamada başvuru sahibinden 60 gün içinde şu belgeleri
sunması istenir:
*Banka teminat mektubunu,
*Şirket asgari sermayesinin artırıldığına ilişkin şirket esas sözleşmesini,
*Çevresel etki değerlendirmesi yönetmeliği kapsamında alınması gerekli olan kararını,
*TEİAŞ ile imzalanmış GES katkı payı anlaşması.
Önlisansın süresi mücbir sebep hâlleri hariç yirmi dört ayı geçemez.
Yatırıma başlanabilmesi için önlisans sahibi başvuru sahibinin önlisans süresi içinde
tamamlaması gereken iş ve işlemler;
Ø Üretim tesisinin kurulacağı sahanın önlisans sahibi tüzel kişinin kısmen veya tamamen
mülkiyetinde olmaması halinde, söz konusu sahanın mülkiyet veya kullanım hakkının
elde edilmesi,
Ø Kurulması planlanan üretim tesisine ilişkin imar izninin alınması,
Ø Üretim tesisine ilişkin ilgili proje onayının alınması,
2
Ø TEİAŞ veya ilgili dağıtım şirketi ile bağlantı anlaşması ile sistem kullanım anlaşmasının
yapılması,
Ø Üretim tesisine ilişkin inşaat ruhsatının alınması,
Ø 50 MW ve üzeri büyüklükteki üretim tesisleri için gerekli görüşün alınması.
3
Download

GES Önlisans Alma Süreci