I. Yabancılara Türkçe Öğretimi ÇalıĢtayı, 28-29 Mart 2014, NevĢehir Hacı
BektaĢ Veli Üniversitesi, Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve AraĢtırma
Merkezi, NevĢehir
http://neutomercalistay.nevsehir.edu.tr/tr/ana-sayfa
I. Yabancılara Türkçe Öğretimi Çalıştayı, 28-29 Mart 2014 tarihlerinde Nevşehir Hacı Bektaş
Veli Üniversitesi Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı'nda
yapılacaktır. Hazırlanan Çalıştay programına göre ilk gün bildiriler sunulacak, ikinci gün
Kapadokya'nın tarihî ve turistik yerlerine gezi düzenlenecektir.
ÇalıĢtayın Amaçları:
1. Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek ve bu sorunlara
çözüm önerileri sunmak,
2. Türkçe öğrenen yabancı bireylerin dil öğrenimi sırasında karşılaştıkları sorunları
belirlemek ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek,
3. Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan materyalleri değerlendirmek,
4. Türkçe öğretim merkezlerinin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri sunmak,
5. Yabancılara Türkçe öğretiminde uygulanan yöntemleri değerlendirmek,
6. Türkçenin yurtdışında öğretimi ve öğrenimi ile ilgili mevcut uygulamalar, sorunlar
ve çözüm önerileri ortaya koymak,
7. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaştırılması ile ilgili yöntemler
belirlemektir.
Çalıştayın yukarıda belirtilen amaçları doğrultusunda hazırlanan bildiriler, iki oturumda
sunulacak, her bildiri için yirmi dakika süre tanınacaktır.
Değerlendirme oturumunda ise bildiri sunan katılımcılar arasından belirlenen
akademisyenlerimiz çalıştayın genel bir değerlendirmesini yapıp sonuç bildirisi ortaya
koyacaklardır. Değerlendirme oturumunda dinleyiciler arasından konu ile ilgili görüş
belirtmek isteyenler, görüşlerini ifade edebileceklerdir.
I. YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ ÇALIġTAYI
BĠLĠMSEL PROGRAMI
28 MART 2014 CUMA
08:30-09:00 KAYIT
Kayıt Yeri: Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı
09:00-09:30 AÇILIġ TÖRENĠ
Yer: Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı
Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı
Üniversitemizin Tanıtım Filminin Gösterimi
AçıĢ KonuĢmaları
Yrd. Doç. Dr. Filiz Meltem ERDEM UÇAR (NEÜ TÖMER Müdürü)
Prof. Dr. Filiz KILIÇ (Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü)
09:30-11:30 I. OTURUM
Yer: Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Çetin PEKACAR
09:30-09:50
09:50-10:10
10:10-10:30
10:30-10:50
Doç. Dr. Zehra Canan KARABABA
Yabancılara Türkçe öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek ve bu
sorunlara çözüm önerileri sunmak
Doç. Dr. Dr. Mustafa ALTUN
Türkçe öğretim merkezlerinin sorunlarını tartışıp çözüm önerileri
sunmak, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin yaygınlaştırılması ile
ilgili yöntemler belirlemek
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇETĠN
Yabancılara Türkçe öğretiminde uygulanan yöntemleri değerlendirmek
Yrd. Doç. Dr. Ali DAġMAN
10:50-11:10
11:10-11:30
Türkçenin yurtdışında öğretimi ve öğrenimi ile ilgili mevcut
uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
Yrd. Doç. Dr. Bekir ĠNCE
Yabancılara Türkçe öğretiminde kullanılan materyalleri değerlendirmek
Soru-Cevap
12:00-13.30 ÖĞLE YEMEĞĠ
14:00-16:00 II. OTURUM
Yer: Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mehmet Dursun ERDEM
14:00-14:20
14:20-14:40
14:40-15:00
15:00-15:20
15:20-15:40
15:40-16:00
Prof. Dr. Engin Yılmaz
Türkçenin yurtdışında öğretimi ve öğrenimi ile ilgili mevcut
uygulamalar, sorunlar ve çözüm önerileri
Doç. Dr. Mustafa DURMUġ
Yabancı Dil Öğretiminde Özgün ve Değiştirilmiş Dilsel Girdi
Sorunları
Doç. Dr. Mustafa BALCI
Yunus Emre Enstitüsünün yurt dışındaki etkinlikleri
Yrd. Doç. Dr. Ġbrahim GÜLTEKĠN
Yabancılara Türkçe Öğretiminde kullanılan materyalleri
değerlendirmek
Öğrt. Gör. Erdal ÖZCAN
Türkçe öğrenen yabancı bireylerin dil öğrenimi sırasında karşılaştıkları
sorunları belirlemek ve bu sorunlara karşı çözüm önerileri geliştirmek
Soru-Cevap
16:00-16:30 ARA
16:30-18:00 DEĞERLENDĠRME OTURUMU
Yer: Tafana Aşçılık ve İkram Hizmetleri Uygulama Tesisleri Kubbe Altı
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Filiz KILIÇ
19:00 AKġAM YEMEĞĠ
Yer: USET Uygulama Oteli / Ürgüp
Download

ı. yabancılara türkçe öğretimi çalıştayı, 28