25 Aralık 2015
TS/Kİ-BÜL/15-57
TÜSĠAD GENÇLĠK PLATFORMU EGE BÖLGESĠ ÇALIġTAYI
ĠZMĠR’DE DÜZENLENDĠ
Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren her konuda gençlerin de söz sahibi olması gerektiğine
inanan TÜSİAD, kuruluş hazırlıklarını sürdürdüğü “Gençlik Platformu” için Türkiye’nin
farklı bölgelerinde toplantılar düzenliyor. Bugün İzmir’de gerçekleştirilen Ege Bölgesi
çalıştayına, 7 ilde (İzmir, Manisa, Afyon, Muğla, Aydın, Uşak, Balıkesir) yer alan 13
üniversiteden 81 öğrenci katıldı.
Çalıştay, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sedat Şükrü Ünlütürk’ün
katılımıyla gerçekleşti. Gençlere yönelik TÜSİAD çalışmalarının aktarıldığı Ege çalıştayı
kapsamında hem İzmir’de hem de çevre illerde okuyan gençlere erişebilmek amacıyla iki
farklı oturum düzenlendi.
TÜSĠAD GĠRĠġĠMCĠLĠK BAYRAĞINI ĠZMĠR EKONOMĠ ÜNĠVERSĠTESĠ
KAZANDI
İzmir Ekonomi Üniversitesi, Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’nın 2015-2016 dönemine
en çok başvuru alınan üniversite olarak, TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı’nı almaya hak
kazandı. İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde düzenlenen tören ile Girişimcilik Bayrağı
üniversiteye takdim edildi. Takdim törenine TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Sedat Şükrü Ünlütürk, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oğuz
Esen ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Demirtaş katıldı.
Törende, Bu Gençlikte İş Var yarışmasına başvuru yapan ekip üyelerine birer sertifika
verildi.
TÜSĠAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yardımcısı Sedat ġükrü Ünlütürk Ġzmir’de
düzenlenen etkinlik ve GiriĢimcilik Bayrağı hakkında Ģunları söyledi:
“Türkiye’nin öncü girişimcileri tarafından temelleri atılan gönüllü bir sivil toplum örgütü
olarak, ülkemizin genç istihdamını ve üretkenliğini artırmaya katkıda bulunmak için başta
gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde yenilikçiliği ve girişimciliği teşvik
edecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Genç girişimlerin gerekli mekanizmalar ile
desteklendiklerinde Türkiye’nin büyümesi ve kalkınmasında kilit bir rol oynayacaklarına
inanıyoruz. Bu doğrultuda kuruluş aşamasında bulunduğumuz TÜSİAD Gençlik
Platformu ve platformun temellerini attığımız çalıştay etkinliklerimiz de bizim için çok
değerli.
Ayrıca TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! Yarışması’na 2015-2016 döneminde en yüksek
katılımı sağlayarak girişimcilik bayrağını bir kez daha göğüsleyen İzmir Ekonomi
Üniversitesi’yle de keyifli bir bayrak töreni gerçekleştirdik. Şüphesiz ki bu başarının
ardında gençleri destekleyen ve yönlendiren çok değerli akademik bir kadro var. Başta
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin hem kurucusu hem de Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem
Demirtaş olmak üzere, Rektör Prof. Dr. Oğuz Esen’e ve bu süreçte emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunmak istiyorum.”
Detaylı bilgi için:
www.bugenclikteisvar.com
www.facebook.com/BuGenclikteIsVar
www.twitter.com/genclikteisvar
#tüsiad #bugençlikteiĢvar #tüsiadgençlikplatformu
Ġlgili KiĢi:
Ceylan Naza
Marjinal Porter Novelli
0212 219 29 71
[email protected]
Download

TÜSĠAD GENÇLĠK PLATFORMU EGE BÖLGESĠ