IV. ĠLERĠ TEKNOLOJĠLER ÇALIġTAYI
(ĠTÇ-2014)
14-15-16 EKĠM 2014
M.Oktay ALNIAK
Prof.Dr.Yük.Müh.
1
IV. ĠLERĠ TEKNOLOJĠLER ÇALIġTAYI (ĠTÇ-2014)
PROGRAMI
14-15-16 EKĠM 2014
14 EKĠM 2014, BAHÇEġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ FAZIL SAY KONFERANS SALONU VE
15-16 EKĠM 2014 TÜYAP FUAR MERKEZĠ, MAKTEK AVRASYA FUARI KALAMIġ, MODA VE
KANDĠLLĠ KONFERANS SALONLARI
14.10.2014, Salı
09:00Kayıt (BAU Fazıl Say Konferans Salonu Fuayesi)
10:30
AçılıĢ Töreni
(BahçeĢehir Üniversitesi Fazıl Say Salonu)
Saygı DuruĢu ve Ġstiklal MarĢı
AçılıĢ KonuĢmaları
Prof. Dr. M. Oktay ALNIAK (BahçeĢehir Ünv. ÇalıĢtay BaĢkanı)
10:30- Doç. Dr. Atilla SANDIKLI (Bilgesam BaĢkanı)
11:00 Doç.Dr.Nihal SARIER (Ġstanbul Kültür Üniversitesi)
Prof.Dr.Hasret ÇOMAK (Kocaeli Üniversitesi)
Prof. Dr. ġenay YALÇIN (BahçeĢehir Üniversitesi Rektörü)
11:00- Konferans “TalaĢlı imalat mekaniği, dinamiği, kontrolu ve ölçme programları”
12:00 Prof.Dr.Yusuf ALTINTAġ (The University British Columbia - Canada)
12:00- Öğle Yemeği (BAU C Teras)
13:30
Konferans: Matematik Dünyamız ve Ġleri Teknolojiler
Prof.Dr.Kenan TAġ (Çankaya Üniversitesi)
Panel I- Çevre/Ekonomi/ Elektronik/ Bilgisayar Dünyası
13:30- Prof.Dr.Erhun KULA (BahçeĢehir Üniversitesi) Kyoto Protokolünün Endüstriyel Etkileri, Çevre
15:00 ve Ekonomi
Hüseyin GELĠS (SIEMENS) Elektrik/Elektronik Dünyamız ve SIEMENS TÜRKĠYE
Mustafa CERAN (ĠNFORMATĠK) Endüstride Ġleri Teknoloji Kullanımı ve Inovasyon
Ġsmail ALTUNCU Improvement tools in business
15:0015:30 Çay-Kahve Arası
Konferans: “Future expectations on education and industrial cooperation”
Prof.David Sumanth J. (The University of Miami)
Panel II- Eğitim, Nitelikli Personel
15:30- Azize GÖKMEN (BahçeĢehir Üniversitesi) Nitelikli Eğitim ve Mesleki Teknik Öğretim
17:00 Zeki AYDAN (SIEMENS) Uluslararası Eğitim Politikaları ve SIEMENS
Prof.Dr.Arsev ERASLAN (Boğaziçi Üniversitesi) Bilimsel Yazılım, Geleceğin Yazılımı ve
Türkiye
2
15.10.2014, ÇarĢamba
AçılıĢ KonuĢmaları (KalamıĢ Salonu)
Prof.Dr.Oktay ALNIAK (ÇalıĢtay BaĢkanı)
10.30- Bülent ÜNAL (TÜYAP BaĢkanı)
12.30 Dr.Erdal GAMSIZ (TĠAD BaĢkanı)
Konferans: “Future expectations on industrial organizations and strategic manufacturing
technologies”
Prof.David Sumanth J. (University of Miami)
12.00- Öğle Yemeği (TÜYAP Salonları)
13.30
Paralel Oturumlar
I. Paralel Oturum (KalamıĢ Salonu)
Panel III- Eğitim - Sanayi ĠĢbirliği
Konferans: Eğitim ve Ġleri Teknolojiler
13.30- Prof.Dr.Hasret ÇOMAK (Kocaeli Üniversitesi)
15.00
Hayrettin KAĞNICI- Sanayi ve Kalkınma Hedefleri için Öngörüler
Prof.Dr.Fevzi BEDĠR- SDÜ Isparta’da Sanayi Faaliyetleri ve Teknoparklar
Dr.Çetin KARAKAYA- Sakarya’da Sanayi faaliyetleri ve Teknoparklar
Çay-Kahve Arası
15.0015.30 KalamıĢ Salonu - Makine / Tasarım
Oturum BaĢkanı- Prof.Dr.Fevzi Bedir
Katma Değeri Yüksek Çevre Dostu Üretim
Erdal GAMSIZ
Elektroforetik Kaplama (EPD) Yöntemlerinin Ġleri Teknoloji Malzemelerde Kullanım Alanları ve
15.30- Önemi
17.00 Enbiya TÜREDĠ
Farklı Fiber Yönelme Açılarına Sahip Polimer Kompozit Yapılarının Darbe DavranıĢları ve
Balistik Performansların Ġncelenmesi
Ömer EKSĠK
II. Paralel Oturum (Moda Salonu)
Moda Salonu – Malzeme
Oturum BaĢkanı- Prof.Dr.Oktay ÖZCAN
Görüntü ĠĢleme Sistemlerive Gıda Endüstrisinde Kullanım Alanları
Sebahattin Serhat TURGUT, Erkan KARACABEY, Erdoğan KÜÇÜKÖNER
13.30- Basınçlı Döküm Ġle ÜretilmiĢ AlSiCuAlaĢımlarının Kuru Sürtünme AĢınma DavranıĢı
15.00 Fulya KAHRIMAN, ġ. Hakan ATAPEK, O. Sinan GÖKÇE
AlTiN KaplanmıĢ DIN 1.2999 Çeliğinin Tribolojisi Üzerine Kaplama Öncesi Nitrasyon ĠĢleminin
Etkisi
GülĢah AKTAġ, ġeyda POLAT, ġ. Hakan ATAPEK
3
15.10.2014, ÇarĢamba
Konferans : “Bilim-Sanayi ĠĢbirliği ve Metal Kesme ĠĢlemlerinde Ġleri Teknoloji
Uygulamaları”
Hayrettin KAĞNICI
Deprem mühendisliğinde kullanılan Ģekil hafızalı alaĢımlar için fiziksel metalurjik yaklaĢımlar
GülĢah AKTAġ, ġ. Hakan ATAPEK, ġeyda POLAT, SavaĢ DĠLĠBAL
15:30- Çökelti SertleĢebilen CuCoNiBe AlaĢımında Kobaltın YaĢlanma Kinetiğine ve Fiziksel Özelliklere
17:00 Etkisi
Hakan Atapek
CrMoV Çeliği Ġle A6080 AlaĢım Çiftinin Yüksek Sıcaklık Tribolojik Karakteristikleri
ġeyda POLAT, GülĢah AKTAġ, ġ. Hakan ATAPEK
III. Paralel Oturum (Kandilli Salonu)
Kandilli Salonu – Elektrik / Elektronik / Bilgi Teknolojileri
Konferans : “Enerji ve Güçler Bölgesinde Türkiye”
M.Oktay ALNIAK
Oturum BaĢkanı- Oğuz TÜRKYILMAZ
13.30- Operasyonel Sanal Fabrika Ġçin Esnek Veri Modeli ve Veri Tabanının GeliĢtirilmesi
15.00 Bahram Lotfi SADIGH, Shahrzad NIKGHADAM
Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi
ġayende Yılmaz
Atıktan Ürüne Çelik Cürufu
Aslan ÜNAL, Onuralp YÜCEL, Mustafa KURT, Serdar GÜL
Çay-Kahve Arası
Konferans I: “Fizik ve Ġleri Teknoloji Laboratuvarları”
Prof.Dr.Çetin ARIKAN
Konferans II: “SüperalaĢımlar”
Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK
Bilimsel Faaliyet Yönetim Yazılımı
15:30- Çetin KARAKAYA
17:00 Endodontik Tedavide Kullanılan Nikel-Titanyum Kök Kanal Aletlerinin Malzeme
Karakterizasyonu
Özgür YURTSEVER, SavaĢ DĠLĠBAL
ġekil hafızalı alaĢım ile çok amaçlı aktüatör tasarımı
Gözde KONUK
Kaynak sonrası oluĢan kalıntı gerilmelerin talaĢ kaldırma ile değiĢiminin nümerik modelleme ile
araĢtırılması
SavaĢ GÜNEYLĠ
4
17:0019:00 Serbest Saat
19.00
AkĢam Gala Yemeği
Akşam Gala Yemeğine bütün misafir öğretim üyeleri davetlidirler. Katılımın 14 Ekim 2014
tarihinde teyit edilmesi arz olunur.
İrtibat: Gizem GÖKMEN +90 507 754 74 39
5
16.10.2014, PerĢembe
I. Paralel Oturum (KalamıĢ Salonu)
AçılıĢ KonuĢması
Prof.Dr.M.Oktay ALNIAK
10.30-11.30
Konferans – I
Prof.Dr.Ali GÜNGÖR – BahçeĢehir Üniversitesi
“Fizik ve Ġleri Teknolojiler”
Konferans - II
Prof.Dr. Arsev H. ERASLAN – Boğaziçi Üniversitesi
“Teknoloji Aktarımı; Sayısal Modelleme, Bilimsel Yazılım”
Oturum BaĢkanı- Prof.Dr.Erdoğan KÜÇÜKÖNER
11.30-12.30
10.30-11.00
Metalik ve Polimerik Akıllı Malzemelerin Robotik / Biyomühendislik Uygulamaları
SavaĢ DĠLĠBAL, Murat KAZANCI
Enerji Ekipmanlarının Yerli Üretimi
ġayende Yılmaz
TÜBĠTAK SAVTAG Sunum
Ahmet Cihat KAZEZ
Tekstilde Nanoteknoloji Uygulamaları
Nihal SARIER
Savunma ve Havacılık Teknolojileri ve Bölgesel Eğilimler: 2020 Öngörüleri
Mehmet Arda Mevlütoğlu
II. Paralel Oturum (Moda Salonu)
Mühendislik ve Malzeme
Konferans
Oğuz TÜRKYILMAZ
“Türkiye’nin Enerji Görünümü, Ekim-2014”
Oturum BaĢkanı- Prof.Dr.Fevzi BEDĠR
11.00-12.30
Kemoterapide Kullanılan Ġlaçların Yan Etkilerini Azaltıcı ya da Yok Edici Preparatların
Süperkritik CO2 ile Ekstrasyonu
Metin GÜRÜ, HaticeTuğba ÇELĠK
Metal Hidrür Reaktörlerde Reaktör Tasarımının Hidrojen Depolama Kapasitesi Üzerine
Etkileri
Ümran ELMAS, Fevzi BEDĠR, Muhammet KAYFECĠ
Üçüncü Nesil Biyoyakıt Üretiminde Kullanılacak Nanokatalizörlerin Sol-Jel Yöntemi Ġle
Sentezi
Murat Efgan KĠBAR, O. OZCAN, A.N. AKĠN
Spex Öğütücü/KarıĢtırıcının ANSYS Programı Kullanılarak Sonul Elemanlar Yöntemiyle
Analizi
Metin GÜRÜ, Ali Rıza AKTAġ, Gülsün AKTAġ
6
12.30-13.00
KapanıĢ Toplantısı ve Kokteyl (TÜYAP Salonları)
13.00-14.00
Öğle Yemeği
14:00-18:00
Fuar Ziyareti
ĠRTĠBAT NOKTALARI
ĠTÇ-2014 BĢk. Prof. Dr.M.Oktay ALNIAK
+90 533 7115312
ĠTÇ-2014 BĢk.Yrdc. Dr. SavaĢ DĠLĠBAL
+90 532 1516257
ĠTÇ-2014 Organizasyon Sorumlusu Gizem GÖKMEN
+90 507 754 74 39
Organize Edenler
ÇalıĢtay Sponsorları
7
Download

14-15-16 EKĠM 2014