4th INTERNATIONAL POLYMERIC COMPOSITE MATERIALS SYMPOSIUM,
EXHIBITION AND BROKERAGE EVENT/
IV. ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU, SERGİ VE
PROJE PAZARI
APPLIED WORKSHOP / UYGULAMALI ÇALIŞTAY
COMPOSITE MATERIALS PROCESSING APPLICATIONS /
KOMPOZİT MALZEME ÜRETİM UYGULAMALARI, RTM-VRTM
9 MAY 2015-SATURDAY/ 9 MAYIS 2015-CUMARTESİ
The purpose of this workshop is the introduction of composite production methods and
material which is used in polymer based composite materials production and implementation
of application presentations. Additionally, the presentation of some information related with
composite mold technologies and raw materials to the participants are aimed. Resin Tranfer
Moulding and Vacuum Infusion Methods were chosen for applied workshop through
gradually increase of their industrial importance. Giving general information to the
participants will be performed thereby realizing the production trials. Besides this,
observation chance will be generated related with application of these techniques.
After composite material production, fundamental composite test techniques will be
described and if it is suitable, video representation will be realized.
Bu çalıĢtayın amacı; polimer esaslı kompozit malzemelerin üretiminde kullanılan
malzemelerin ve kompozit üretim yöntemlerinin tanıtılması ve uygulama sunumlarının
gerçekleĢtirilmesidir. Ġlave olarak, kompozit kalıp teknolojileri ve ham maddeleri ile ilgili
katılımcılara bilgi sunulması amaçlanmıĢtır. Endüstriyel önemi giderek artmakta olan Reçine
Transfer Kalıplama (RTM) ve Vakum Ġnfüzyon yöntemleri seçilmiĢtir ve bu yöntemler ile
üretim denemeleri gerçekleĢtirerek katılımcılara genel bilgilendirme yapılacaktır. Bunun
yanında bu tekniklerin uygulanması ile ilgili gözlemleme fırsatı oluĢturulacaktır.
Kompozit malzeme üretiminden sonra, kompozit malzemeye uygulanan bazı temel
test yöntemleri de anlatılacak ve uygun olursa video gösterimleri yapılacaktır.
APPLIED WORKSHOP PROGRAMME/ UYGULAMALI ÇALIŞTAY PROGRAMI
9 May 2015- Saturday / 9 Mayıs 2015- Cumartesi
Place/ Yer: ÇeĢme Altınyunus Resort Hotel/ Çeşme Altınyunus Oteli
COORDINATORS / KOORDİNATÖRLER
Prof. Dr. Metin TANOĞLU ( Ġzmir Institute of Technology),
Ġbrahim KÖSE ( Kosse Composite Marketing)
SUBJECT/KONU: Resin Transfer Molding (RTM), Resin Infusion and Composite Mold
Technologies / Reçine Transfer Kalıplama (RTM), Vakum İnfüzyon ve Kompozit Kalıp
Teknolojileri
TIME / SAAT
SUBJECT / KONU
9.00 - 9.10
Opening / Açılış (Prof. Dr. Metin TANOĞLU ( Ġzmir Institute of
Technology)
9.10 - 9.35
Model Preparation / Model Hazırlama (Orhan Çelebi- Form GeliĢtirme
Kalıp San. Ve Tic. Ġth. Ġhr. Ltd. ġti.)
9.35 - 10.00
Materials Used in the Construction of Composite Mold / Kompozit Kalıp
Yapımında Kullanılan Malzemeler (Rajiv Seeram-Nord Composites)
10.00 - 10.30
Composite Mold Production / Kompozit Kalıp Üretimi (Seyit Ali GülerKosse Composite Marketing, Naci Koca-Yıldız Teknik Üni./Endüstri
Müh.)
10.30 - 10.40
Coffee Break and Discussion / Kahve Arası
10.40 - 11.00
Properties of Materials Used in RTM and VARTM / RTM ve VARTM de
kullanılan malzemelerin özellikleri (Colin Leatham Locke- Ilium
Composites)
11.00 - 11.25
RTM Production Technology / RTM Üretim Teknolojisi (Sadık AslıtürkPolkima A.ġ.)
11.25 – 11.50
Vacuum Infusion Production Technology / Vakum İnfüzyon Üretim
Teknolojisi (Serhat Karabağ -Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.)
11.50 - 12.10
Application of Gel Coat/ Jel Kot Uygulaması (Sadık Aslıtürk-Polkima
A.ġ.)
12.10 - 13.10
Lunch / Öğle Yemeği
SUBJECT/KONU: Demostrations of Resin Transfer Molding (RTM) and Resin Infusion
Processes Applications / Reçine Transfer Kalıplama (RTM) ve Vakum İnfüzyon Üretim
Uygulama Tanıtımı
13.10 - 14.10
RTM Processing Demostration / RTM Üretim Tanıtımı (Sadık AslıtürkPolkima A.ġ.)
14.10 - 15.10
VARTM Processing Demostration / İnfüzyon Üretim Tanıtımı (Serhat
Karabağ / Murat Özekinci - Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.)
15.10 - 15.25
Coffee Break and Discussion / Kahve Arası
15.25 – 15.45
15.45 – 16.20
Fundamental Composite Test Techniques / Temel Kompozit Test
Teknikleri ( Teknoma Teknolojik Malzemeler Ltd. ġti, Ġzmir Teknoloji
GeliĢtirme Bölgesi )
Discussion and Evaluation Session / Tartışma ve Değerlendirme Oturumu
Moderators/ Moderatörler:
Prof. Dr. Metin Tanoğlu ( Ġzmir Institute of Technology )
Serhat Karabağ ( Aero Rüzgar Endüstrisi A.ġ.)
Sadık Aslıtürk ( Polkima A.ġ.)
Ġbrahim Köse ( Kosse Composite Marketing )
Erkan Günindi ( Herkim A.ġ.)
Faruk AltınbaĢ (Polütek Polyester ve Poliüretan Ltd.ġti.)
COMPOSITE MATERIALS SCIENTIFIC APPLICATIONS EXAMPLES
/ KOMPOZİT MALZEME BİLİMSEL UYGULAMALARINA ÖRNEKLER
COORDINATORS/ KOORDİNATÖRLER:
Prof. Dr. Nil ErtaĢ (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Zekerya Dursun (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Yusuf Dilgin (Çanakkale 18 Mart Üniversitesi)
16.20-16.40
Usage of Polymeric Composite as Analysis Material/ Polimerik
Kompozitlerin Analiz Materyali Olarak Kullanımı ( Doç. Dr. Levent
Pelit- Ege Üniversitesi)
16.40-17.00
Usage of Polymeric Composites on the Surface Modification and
Application Areas / Polimerik Kompozitlerin Yüzey Modifikasyonunda
Kullanımı ve Uygulama Alanları ( Prof. Dr. Zekerya Dursun-Ege
Üniversitesi)
Participation to the applied workshop is limited as 75 participant and for
participation will be based on application date. Participation fees are 250 TL/100 € and
50 TL for symposium participants.
Çalıştaya katılım 75 katılımcı ile sınırlıdır ve katılımcılar için başvuru tarihi sırası
esas alınacaktır. Katılım ücreti: 250 TL/100 €, sempozyum katılımcıları için 50 TL dir.
APPLICATION FORM OF APPLIED WORKSHOP / UYGULAMALI ÇALIŞTAY
BAŞVURU FORMU
Name Surname / Adı Soyadı: …………………………………………………………………
Job and Title/ Mesleği ve Görevi:............................................................................................
Company-University/ Firma- Kurum: …………………………………………………….....
Address / Adresi: ……………………………………………………………………………..
Phone /Telefon: …………………………………………………………………………........
Fax/ Faks: …………………………………………………………………………………….
e-mail/ e-posta : ………………………………………………………………………………….........
Accomodation Dates/ Konaklama Tarihleri:
Recommendations regarding workshop topics and other issues / Çalıştay ve diğer konulardaki
önerileriniz: ……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
Not: Lütfen bu formu Sempozyum Sekreterliği’ne iletiniz. / Please return this form to
Symposium Secretary.
Tarih / Date:
Ġmza / Signature:
İLETİŞİM / CONTACT US : TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi
Adres/Address: 1441Sokak No: 4 Kat: 3 D: 5 Alsancak 35220 İZMİR /TÜRKİYE
Tel: 90 232 421 3535
Fax: 90 232 464 5908
e-mail: [email protected] / [email protected]
Web: www.kmoetkinlik.org
Download

Uyg. Çalıştay Programı