Karar No
Karar Tarihi
: 2957
: 18/06/2014
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel Sekreterliği tarafından Kurulumuz Başkanlığına
gönderilen 16/6/2014 tarihli, 22036 sayılı yazıda; 2014 yılı yaz kararnamesine tabi il seçim kurulu
başkan ve asıl üyeleri ile ilçe seçim kurulu başkanları ve hâkim veya Cumhuriyet savcısı olan
eşleri, seçim işlemlerinin süreklilik arz eden ve birbirini takip eden işlerden olması nedeniyle,
seçim sonuçları kesinleşinceye kadar yerlerinde yetkili bırakılacakları, ilgililerin, kararname
tebligatlarını tebellüğ ederek asli görevleri ile ilişiklerini kesmeleri ancak, seçim işlemleri ile
ilgilenmek üzere görev yerlerinden ayrılmamaları, görevden ayrılışların yerinde yetki süresi
sonunda yapılarak mehil sürelerinin başlatılması önemli mazereti olanların ise durumlarının talep
etmeleri halinde ayrıca değerlendirileceği hususlarının 3/6/2014 tarihli yazı ile tüm teşkilata
duyurulmuş ise de, 11/6/2014 tarihli yaz kararnamesi kapsamında 34 il seçim kurulu başkanı, 73 il
seçim kurulu üyesi ve 321 ilçe seçim kurulu başkanı olmak üzere toplam 428 seçim hakiminin
görev yerlerinin değiştiği, söz konusu seçim hakimlerinden 60 tanesi unvanlı olup, bunlardan 43
tanesinin unvansız göreve atandığı, eşi seçim hakimi olup da kendisi unvanlı olan 25 meslektaştan
ise 14’ünün unvansız göreve atandığının anlaşıldığı, mevcut durum itibariyle seçim hakimleri ile
birlikte yerlerine gelecek hâkim sayısının yaklaşık 900 kadar olduğu, seçim takvimi göz önüne
alındığında Eylül ayına kadar karşılıklı olarak lojman ihtiyaçlarının giderilemeyecek oluşu,
kararnameye tabi meslektaşların çocuklarının okul kayıtlarını yaptıracak olmaları, eşi nedeniyle
yerinde kalması gereken meslektaşlardan özellikle unvanlı iken unvansız olarak ataması
yapılanların durumu, eşi farklı kurumlarda olup ta tayin nedeniyle yapılması gereken işlemlerin
takibi, sağlık ve benzeri gibi konulara ilişkin olarak mağduriyetlerin yaşanacağı gözlemlendiği gibi
meslektaşlar tarafından da yoğun bir şekilde dile getirilmekte olup, Cumhurbaşkanı seçim sürecinin
henüz başlamamış olması nedeniyle bahse konu yaşanması muhtemel sorunların aşılması yönünde
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine sunulmak üzere, kararname kapsamında
olan seçim hakimlerinin yerinde yetkili bırakılıp bırakılmaması durumuna ilişkin olarak görüş
bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; Cumhurbaşkanı seçim sürecinin henüz başlamamış olması nedeniyle, yaşanması
muhtemel sorunların aşılması yönünde Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Birinci Dairesine
sunulmak üzere, kararname kapsamında olan seçim hakimlerinin yerinde yetkili bırakılıp
bırakılmamasına ilişkindir.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; 10 Ağustos 2014, ikinci tura kalması
durumunda 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin takvimin
henüz başlamamış olması ve yeni atanan hakimlerin de seçim takvimi içinde yeni yerlerinde göreve
başlayacak olmaları dikkate alınarak, herhangi bir mağduriyete neden olunmaması açısından,
kararname kapsamında bulunan seçim kurulları hâkimlerinin bulundukları yerde
yetkilendirilmelerine gerek olmadığı yönünde görüş bildirilmesine karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- 10 Ağustos 2014, ikinci tura kalması durumunda 24 Ağustos 2014 tarihinde yapılacak
olan Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin takvimin henüz başlamamış olması ve yeni atanan hakimlerin
de seçim takvimi içinde yeni yerlerinde göreve başlayacak olmaları dikkate alınarak, herhangi bir
mağduriyete neden olunmaması açısından, kararname kapsamında bulunan seçim kurulları
hâkimlerinin bulundukları yerde yetkilendirilmelerine gerek olmadığı yönünde görüş
bildirilmesine,
2- Karar örneğinin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Genel
gönderilmesine,
Sekreterliğine
18/6/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ali KAYA
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Şakir AKTI
Download

Kararname kapsamında bulunan seçim kurulları hâkimlerinin