Karar No
Karar Tarihi
: 500
: 02/04/2015
Başkanlık Makamınca Kurulumuza 2/4/2015 tarihli yazıda aynen; "7 Haziran 2015 Pazar günü
yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilgili kanunlarda öngörülen işlemlerin zamanında
ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurulumuzun 31/1/2015 tarihli, 2015/100 sayılı kararı ile
kabul edilen ve Resmî Gazete'nin 1/2/2015 tarihli ve 29254 sayılı nüshasında yayımlanan "Seçim
Takvimi"nde;
Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç 7 Nisan 2015
Salı günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiği ve siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri en son
11 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerektiği öngörülmüştür.
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 12. maddesinde; seçime katılabilecek siyasi partilerin,
2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün seçim çevrelerinde aday gösterebileceği
belirtilmiş, 13. maddesinde; iller toplamının en az yarısında tam aday göstermeyen siyasi partilerin
durumları, 14. maddesinde de, iller toplamının yarısından fazlasında aday gösteren siyasi partilerin
durumları açıklanmıştır.
Milletvekili aday listelerinin Kurulumuz Başkanlığına verilmesinin son günü olan 7 Nisan 2015
tarihinde herhangi bir karışıklığa mahal vermemek ve yukarıda belirtilen söz konusu madde hükümlerinin
uygulanmasında birlikteliğin sağlanması bakımından;
a) Siyasi partiler tarafından 41 veya daha fazla il seçim çevresinde aday gösterilmiş olmakla beraber
bazı il seçim çevrelerinde hiç aday gösterilmediği tespit edilirse, söz konusu seçim çevrelerine ilişkin
eksikliğin ilgili siyasi partiye tamamlattırılıp tamamlattırılamayacağı,
b) Siyasi partiler tarafından 41 il seçim çevresinden daha az seçim çevresinde aday gösterilmesi
durumunda, bu eksikliğin ilgili siyasi partiye tamamlattırılıp tamamlattırılamayacağı veya bu konuda nasıl
bir işlem yapılacağı,
hususları ile sair ilkelerin belirlenerek açıklığa kavuşturulması için gerekli Kurul kararının alınmasını
takdirlerinize arz ederim." denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun;
12. maddesinin ikinci fıkrasında; "298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri
Hakkında Kanun'un 14 üncü maddesinin 11 inci fıkrası gereğince Yüksek Seçim Kurulunun tespit ve ilân
ettiği seçime katılabilecek siyasi partiler, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu hükümlerine göre, bütün seçim
çevrelerinde aday gösterebilirler."
13. maddesinde; "Herhangi bir sebeple iller toplamının en az yarısında 12 nci maddede öngörülen sayı
kadar aday göstermemiş olan veya bu illerin seçim çevrelerinin herhangi birinde 12 nci maddede öngörülen
sayıdan eksik aday göstermiş bulunan siyasi partilerin genel merkezlerindeki yetkili organlarına Yüksek
Seçim Kurulu tarafından, eksiklerin derhal tamamlanması lüzumu bildirilir.
İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde eksik kalan adaylıkları doldurur. Aksi takdirde
o siyasi parti bütün seçim çevrelerinde seçime katılma hakkını kaybeder."
1/3
14. maddesinde; "Siyasi partiler tarafından iller toplamının yarısından fazlasında 12 nci maddede
öngörülen sayı kadar aday gösterilmiş olmakla beraber yarıyı geçen seçim çevrelerinin bir veya bir kaçında
eksik aday gösterilmesi halinde, Yüksek Seçim Kurulunca o partinin genel merkezindeki yetkili organlarına
aday listelerinin tamamlanması lüzumu bildirilir.
İlgili parti teşkilatı bu tebliğden itibaren iki gün içinde o çevrelerin listelerindeki eksikleri tamamlar.
Aksi takdirde, yukarıdaki madde hükmü saklı kalmak şartıyla, adayları eksik kalan seçim çevresinde o siyası
parti, seçime katılma hakkını kaybeder."
hükümlerine yer verilmiştir.
7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilgili kanunlarda
öngörülen işlemlerin zamanında ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurulumuzun 31/1/2015
tarihli, 2015/100 sayılı kararı ile kabul edilen ve Resmî Gazete'nin 1/2/2015 tarihli ve 29254 sayılı
nüshasında yayımlanan "Seçim Takvimi"nde;
Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç 7 Nisan 2015
Salı günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiği ve siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri en son
11 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerektiği öngörülmüştür.
Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeler ve konu birlikte değerlendirildiğinde, seçime katılma
yeterliliği bulunan siyasi partilerin;
a) Milletvekili aday listesinin verilmesinin son günü olan 7 Nisan 2015 tarihinde en az 41 il seçim
çevresinde milletvekili aday listesi vermesi gerektiğine, 41 il seçim çevresinden az sayıda milletvekili aday
listesi bildiren siyasi partilerin seçime katılamayacağına,
b) Aynı ilin birden fazla seçim çevresi olması halinde her seçim çevresi için ayrı ayrı milletvekili
aday listesi verilmesinin zorunlu olduğuna, aksi halde o il seçim çevresinde seçime katılma şartlarının
oluşmayacağına,
c) Ancak 41 il seçim çevresinden fazla ilde milletvekili aday listesi verildiği durumda, birden fazla
seçim çevresi olan illerde; hiç aday bildirmediği veya eksik bildirdiği seçim çevresinde eksikliği
tamamlamadığı takdirde o seçim çevresinde seçime katılamayacağına,
ç) Milletvekili aday listesinin verilmesinden sonra ancak eksik aday listesini tamamlayabileceklerine
veya varsa maddi hataları düzeltebileceklerine, 7 Nisan 2015 tarihinden sonra milletvekili aday listesini
bildirmediği iller için milletvekili aday listesi veremeyeceklerine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Yukarıda yer verilen kanuni düzenlemeler ve konu birlikte değerlendirildiğinde, seçime katılma
yeterliliği bulunan siyasi partilerin;
a) Milletvekili aday listesinin verilmesinin son günü olan 7 Nisan 2015 tarihinde en az 41 il seçim
çevresinde milletvekili aday listesi vermesi gerektiğine, 41 il seçim çevresinden az sayıda milletvekili aday
listesi bildiren siyasi partilerin seçime katılamayacağına,
b) Aynı ilin birden fazla seçim çevresi olması halinde her seçim çevresi için ayrı ayrı milletvekili
aday listesi verilmesinin zorunlu olduğuna, aksi halde o il seçim çevresinde seçime katılma şartlarının
oluşmayacağına,
2/3
c) Ancak 41 il seçim çevresinden fazla ilde milletvekili aday listesi verildiği durumda, birden fazla
seçim çevresi olan illerde; hiç aday bildirmediği veya eksik bildirdiği seçim çevresinde eksikliği
tamamlamadığı takdirde o seçim çevresinde seçime katılamayacağına,
ç) Milletvekili aday listesinin verilmesinden sonra ancak eksik aday listesini tamamlayabileceklerine
veya varsa maddi hataları düzeltebileceklerine, 7 Nisan 2015 tarihinden sonra milletvekili aday listesini
bildirmediği iller için milletvekili aday listesi veremeyeceklerine,
2- Kararın Resmî Gazete'de yayımlanmasına,
3- Karar örneğinin;
a) Seçime katılabilme yeterliliğine sahip oldukları tespit ve ilân edilen siyasi parti genel
başkanlıklarına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına,
2/4/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Nilgün İPEK
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Ahmet TUNCAY
Üye
Haluk KIRCA
3/3
Download

Daha Fazlası - Yüksek Seçim Kurulu