Karar No
Karar Tarihi
: 3165
: 05/07/2014
İskenderun 1. Geçici Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz
Başkanlığına gönderilen 4/7/2014 tarihli, 615 sayılı yazıda; Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014
tarih ve 2014/3006 sayılı kararı uyarınca İskenderun 1. Geçici İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının
kurulmasının gerektiği, İskenderun Limanı Gümrük Kapısında oy kullanma işlemlerinin yapılacağı
yerin tespitine gidildiğinde, İskenderun Gümrük Limanının özel Limak Şirketi tarafından işletildiği,
liman kapısının toplu ulaşım araçlarına 1-2 km uzakta olduğu, oy kullanmak için gidecek yurt dışı
seçmenlerin zorlanacağı, İskenderun Limanı Gümrük Kapısı’nda yurt dışı yolcu taşımacılığının ve
yolcu giriş-çıkışının hiç yapılmadığı, sadece ithalat ve ihracat için kullanıldığı, önceki yıllarda bir
takım mültecilerin taşınmasında kullanıldığı, yolcu olarak sadece gemi kaptanı ve çalışanlarının
yakınlarının bulunduğu, bunların da yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmadığı, limanda sürekli
inşaat durumunun devam ettiği, İskenderun Gümrük Müdürlüğünün de yeni binasını halen faaliyete
geçmediği, limanda bekleme salonunun da bulunmadığı, Limak Şirketine ait binanın bulunduğu,
Gümrük Müdürlüğünün halen bulunduğu binanın ilçe merkezinde yer aldığı, bu nedenle İskenderun
Limanı’nda yolcu taşımacılığı yapılmadığından, sadece İskenderun ve çevresinde ikamet eden yurt
dışı seçmen bürosuna kayıtlı seçmenlerin gelerek oylarını kullanacakları dikkate alınarak, sandık
kurulacağı alanın adliye biası veya başka bir yerde oluşturulup oluşturulmayacağı, sadece sabah
08.00 ile 17.00 arasında oy kullandırılmasının mümkün olup olmadığı hususlarında görüş
bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Resmî Gazete’nin 29/6/2014 tarihi, 29045 sayılı nüshasında yayımlanan Cumhurbaşkanı
Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık
Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek:
145/I sayılı Genelge’nin kabulüne ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli, 2014/3006
sayılı kararı ile yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy kullanabilecekleri gümrük
kapılarından, liman gümrük kapısı olarak Hatay İli İskenderun İlçesinde İskenderun Limanı tespit
edilmiştir.
İskenderun 1. Geçici Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 3/7/2014 tarihli, 607
sayılı yazısı üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge
Müdürlüğü İskenderun Gümrük Müdürlüğünün bila tarihli, 899 sayılı cevabi yazısından;
İskenderun Limanının Denbirpol ve Assan İskelelerinde Gümrük ve Liman işlemlerinin tamamında,
konteyner yüklemesi, Ro-Ro, boş ot tahliyesi, dökme yük ve genel kargo yüklenme işlemlerinin
yapıldığı, yolcu olarak görülen kişilerin gemi kaptanı ve personeli veya bunların eşi, arkadaş ve
çocukları ile ikametgahı Türkiye’de bulunan tır şoförlerinin olduğu, yurt dışı yolcu taşımacılığının
yapılmadığı, 2014 yılında ikametgahı yurt dışında olup, oy kullanacak yolcu girişi ve çıkışının
olmadığı anlaşılmıştır.
Kurulumuzca yapılan değerlendirme neticesinde; İskenderun Limanı’nın yolcu giriş ve
çıkışına hizmet vermeyip, yük limanı olduğu anlaşıldığından ve İskenderun Limanı için de Hatay
Hava Limanı ve Adana Şakir Paşa Hava Limanı gümrük kapılarında kurulan sandıklarda yurt dışı
seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oylarını kullanmalarının mümkün olması nedeniyle,
Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim
Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme
İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/I sayılı Genelge’nin kabulüne ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun
21/6/2014 tarihli, 2014/3006 sayılı kararından İskenderun Limanının çıkarılmasına karar verilmesi
gerekmiştir.
S O N U Ç:
Açıklanan nedenlerle;
1- İskenderun Limanı’nın yolcu giriş ve çıkışına hizmet vermeyip, yük limanı olduğu
anlaşıldığından ve İskenderun Limanı için de Hatay Hava Limanı ve Adana Şakir Paşa Hava
Limanı gümrük kapılarında kurulan sandıklarda yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin
oylarını kullanmalarının mümkün olması nedeniyle, Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük
Kapılarında Görev Yapacak Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve
Yetkileri ile Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Örnek: 145/I sayılı Genelge’nin
kabulüne ilişkin Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli, 2014/3006 sayılı kararından
İskenderun Limanının çıkarılmasına,
2- Karar Örneğinin İskenderun Geçici 1. Gümrük Kapısı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına
gönderilmesine ve Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi
www.ysk.gov.tr adresinde yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak
iletilmesine,
5/7/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İbrahim ZENGİN
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Ali KAYA
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Zeki YİĞİT
Üye
Şakir AKTI
Download

Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 tarihli, 2014/3006 sayılı