Karar No
Karar Tarihi
: 437
: 17/02/2014
Ağlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından Kurulumuz Başkanlığına gönderilen
17/2/2014 tarihli ve 35 sayılı yazıda; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler
Seçimlerinde aday olacaklara ilişkin Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe Başkanlığı tarafından
Başkanlıklarına yazılan 14/2/2014 tarihli ve 35 sayılı yazı ile Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe
Teşkilatının belediye başkanı ve il genel meclisi üyeliği için aday gösterildiğinin belirtildiği, söz
konusu yazıda, Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe Belediye Başkan adayı olarak Gürkan
ÇİMEN’in, İl Genel Meclisi asıl adayları olarak da Murat ÖZCAN ve Enver KÖMÜR’ün
gösterildiği, belediye meclis üyeliği için aday gösterilmediği, ancak, Cumhuriyet Halk Partisi
Genel Merkezi tarafından Başkanlıklarına gönderilen 12/2/2014 tarihli, 2014/1067 sayılı yazıda;
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde partileri adına aday listelerini
sunmak, alındı belgesi almak, her türlü eksiklikleri tamamlamak ve aday listelerine ilişkin
itirazları sunmak dahil her türlü işlemleri yürütmek üzere Ali Osman DİKMEN’in
görevlendirildiğinin belirtildiği, yetkilendirilmemiş il ve ilçe yöneticilerinin Ağlı İlçe Seçim
Kurulu Başkanlığına getirecekleri adaylık çizelgelerinin geçersiz sayılmasının istenildiği ve yazı
ekinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi tarafından Ağlı İlçesi Belediye Başkan adaylığı
için Ali Osman DİKMEN’in, belediye meclis asıl üyeliği için Adnan ARSLAN’ın, kontenjan
üyeliği için Mehmet YÜKSEL’in, il genel meclisi üyeliği için Ayhan AYDİLEK’in aday olarak
gösterildiği ve adaylık evraklarının eklendiği, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi ve
Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe Başkanlığının ayrı ayrı listeler vermesinin Mahalli İdareler
Seçimlerinde aday listelerinin Ağlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına verilmesi konusunda yetki
kullanılmasını gündeme getirdiği, merkez yoklaması usulüne göre aday belirleyen siyasi
partilerin il ve ilçe adaylarını belirleme yetkisinin ve belirlenen adaylara ilişkin evrakların kimler
tarafından seçim kurullarına verileceğine dair açık bir hüküm bulunmadığı, Cumhuriyet Halk
Partisi Ağlı İlçesi adaylarının belirlenmesi hususunda, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi
ve Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe Başkanlığı arasında anlaşmazlığa neden olduğu ve iki birim
arasında her seçim türü için ayrı ayrı kişiler hakkında bildirimde bulunulduğu, bu nedenle,
Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçesi adaylarının, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi
tarafından verilen aday listelerinin mi yoksa Cumhuriyet Halk Partisi Ağlı İlçe Başkanlığı aday
listesinin mi esas alınması gerektiği hususunda görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu
incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
İstem; ilçe seçim kuruluna hem parti genel merkezi hem de partinin ilçe başkanlığı
tarafından verilen aday listelerinin birbiriyle çeliştiği takdirde hangi aday listesine itibar
edileceğine ilişkindir.
Siyasi partiler seçime katılacak adaylarını ya merkez yoklaması ile ya da önseçimle
belirler. Cumhuriyet Halk Partisi bütün seçim çevrelerinde seçime girecek adaylarını merkez
yoklamasıyla belirleyeceğini Kurulumuza bildirmiştir.
Anılan yöntemle aday belirleme yetkisinin partinin genel merkezine ait olduğu kanun
gereğidir.
2972 sayılı Kanun’un 12. maddesi hükmüne göre siyasi partilerin ilçe idare kurullarının
seçime katılacakları çevrelere ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına vermeleri öngörülmüş ise
de, Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğünün 38. maddesi hükmüne göre kontenjan adaylarını ve
merkez yoklaması usulüyle belirlenmesi gereken adayların Parti Meclisince tespit edeceği
öngörülmüş, dolayısıyla da adayların Parti Meclisinin tasvibine bağlı olduğunun kabul edilmesi
gerekmektedir.
Öte yandan, 2972 sayılı Kanun’un 12. maddesinde, aday listelerinin ilçe seçim kuruluna
parti ilçe yönetim kurulları tarafından verileceği hükme bağlanmış ise de, bu kurullar listeyi parti
genel merkezindeki yetkili organ adına verirler. Başka bir anlatımla, aday listesi verme
konusunda parti ilçe idare kurulu, bağlı bulunduğu partinin genel merkezindeki genel idare
kurulunun iradesine aykırı herhangi bir işlem yapamaz.
Bu nedenle; 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Ağlı İlçesi
belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği adaylarına ait Cumhuriyet
Halk Partisi Parti Meclisince belirlenen aday listelerinin esas alınması gerektiğine karar verilmesi
gerekmiştir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Ağlı İlçesi belediye
başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyeliği adaylarına ait Cumhuriyet Halk
Partisi Parti Meclisince belirlenen aday listelerinin esas alınması gerektiğine,
2- Karar örneğinin Ağlı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
17/2/2014 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Download

2014/437 - Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı