Karar No
Karar Tarihi
: 575
: 09/04/2015
Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuz Başkanlığına gönderilen 8/4/2015 tarihli ve 41
sayılı yazıda; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılacak 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde, Seçim Takvimi
uyarınca 10 Nisan 2015 tarihinde oluşturulacak sandık kurullarına siyasi partilerden başkan ve üye isimlerini
bildirmeleri isteneceğinden, Büyük Birlik Partisinin seçime katılmaması halinde, ilçe seçim kurullarındaki
kurul üyeliklerinin devam edip etmeyeceği ve sandık kurullarına isim bildirip bildirmeyeceği hususunda
görüş bildirilmesi istenilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un;
"İlçe seçim kurulu üyelikleri" başlıklı 19. maddesinin 3. bendinin üçüncü fıkrasında;
" 14 üncü maddenin onbirinci bendi gereğince yapılan tespit ve ilandan seçime katılamayacağı
anlaşılan veya o seçim çevresinde seçime katılmayan partinin ilçe seçim kurulundaki üyelerinin görevi sona
erer. Bu yoldan boşalan üyelikler, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçe seçim kurulunda üyesi
bulunmayan partiler hakkında birinci bentte yazılan hükümlerin uygulanmasıyla belirlenir.
İlçe seçim kurulunda boşalan göreve getirilen kimse, yerine geldiği üyenin süresini tamamlar."
"Sandık kurulu üyelikleri" başlıklı 23. maddesinde;
"Sandık
kurulu üyelikleri aşağıdaki şekilde belli edilir:
İlçe seçim kurulu başkanı, o seçim çevresinde seçime katılan ve ilçede teşkilatı bulunan siyasi
partilerden, son milletvekili genel seçiminde o ilçede en çok oy almış olan beş partiye, her sandık için birer
asıl ve birer yedek üye adını beş gün içinde bildirmelerini tebliğ eder.
Bu yoldan tespit edilen sandık kurulu üye sayısı beşten az olduğu takdirde, eksik kalan üyelikler, aynı
şartları taşıyan diğer siyasi partilerden, aldıkları oyların büyüklük sırasına göre, aynı usulle tamamlanır.
Oylarda eşitlik halinde ad çekilir.
Yukarıdaki hükümlerin uygulanmasına rağmen beş asıl ve beş yedek üyenin tümü belirlenemediği
takdirde, o ilçede seçime katılan ve teşkilatı bulunan diğer siyasi partiler arasında ad çekilir. Ad çekmedeki
sıraya göre, adı çıkan, eksik üyelik sayısı kadar siyasi partinin yukarıda yazılan usulle bildireceği kimseler,
sandık kurulu üyesi olur."
hükümleri yer almaktadır.
7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde ilgili kanunlarda
öngörülen işlemlerin zamanında ve düzen içinde yürütülmesini sağlamak amacıyla Kurulumuzun 31/1/2015
tarihli, 2015/100 sayılı kararı ile kabul edilen ve Resmî Gazete'nin 1/2/2015 tarihli ve 29254 sayılı
nüshasında yayımlanan "Seçim Takvimi"nde;
Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında en geç 7 Nisan 2015
Salı günü saat 17.00’ye kadar vermeleri gerektiği ve siyasi partilerin aday listelerindeki eksiklikleri en son
11 Nisan 2015 Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar tamamlamaları gerektiği öngörülmüştür.
Kurulumuzca dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde; Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinin
seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini 7 Nisan 2015 Salı günü saat 17.00’ye kadar
Kurulumuza teslim etmediği, dolayısıyla seçime katılmayacağı anlaşılmıştır.
1/2
Bu nedenle; 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 3. bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, seçime
katılmayacağı anlaşılan Büyük Birlik Partisi'nin ilçe seçim kurulundaki üyesinin görevinin sona ermesi
gerektiğine, 298 sayılı Kanun'un 23. maddesinin 2 fıkrası gereğince, seçime katılmadığından sandık kurulu
üyelikleri için de isim bildirmesinin mümkün olmadığına karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- 298 sayılı Kanun'un 19. maddesinin 3. bendinin üçüncü fıkrası uyarınca, seçime katılmayacağı
anlaşılan Büyük Birlik Partisi'nin ilçe seçim kurulundaki üyesinin görevinin sona ermesi gerektiğine, 298
sayılı Kanun'un 23. maddesinin 2 fıkrası gereğince, seçime katılmadığından sandık kurulu üyelikleri için de
isim bildirmesinin mümkün olmadığına,
2- Karar örneğinin;
a) Kayseri İl Seçim Kurulu Başkanlığına gönderilmesine,
b) Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun www.ysk.gov.tr internet adresinde
yayınlanmasına, il ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına iç-mail olarak iletilmesine
09/04/2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Zeki YİĞİT
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Ali KAYA
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
İbrahim ZENGİN
Üye
Ahmet TUNCAY
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İlhan HANAĞASI
Üye
Haluk KIRCA
2/2
Download

Daha Fazlası - Yüksek Seçim Kurulu