2 Şubat 2014 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 28901 (Mükerrer)
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından:
Karar No : 248
-KARARYüksek Seçim Kurulu Başkanlığınca Kurulumuza sunulan 02/02/2014 tarihli yazıda aynen; “Yüksek Seçim
Kurulunun 07/12/2013 tarihli ve 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde;
31 Ocak 2014 Cuma günü;
“…………….
6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi
içinde gerçekleşen tümdeğişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel
merkez yetkililerine elden teslimi,
b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı
süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı
alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi,
ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).”,
1 Şubat 2014 Cumartesi günü;
“Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).”,
7 Şubat 2014 Cuma günü;
“Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,”
şeklinde düzenlenmiştir.
Ancak, 31 Ocak - 1 Şubat 2014 tarihleri arasında siyasi partilerce askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere
ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listelere yapılacak itirazların;
a)
İlçe seçim kurullarınca hangi tarihe kadar karara bağlanacağı,
b) Bu kararlara karşı il seçim kurullarına hangi tarihe kadar itiraz edileceği ve il seçim kurullarınca en son
ne zaman karar verileceği,
c)
Söz konusu kararların nüfus müdürlüklerince işlenmesinin hangi tarihe kadar bitirilmesi gerektiği,
hususlarının açıklığa kavuşturulması için gerekli Kurul kararının alınmasını takdirlerinize arz ederim.”
denilmiş olmakla, konu incelenerek;
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ:
Yüksek Seçim Kurulunun 07/12/2013 tarihli ve 2013/576 sayılı kararı ile kabul edilen Seçim Takviminde;
31 Ocak 2014 Cuma günü;
“…………….
6- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi
içinde gerçekleşen tümdeğişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce
DVD olarak hazırlanıp, siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel
merkez yetkililerine elden teslimi,
b) İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı
süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda veya çıktı
alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi,
ve bu listelere itirazların başlaması (298/42, 123), (Saat 08.00).”,
1 Şubat 2014 Cumartesi günü;
“Sandık bölgesi askı listelerine yapılacak itirazların son günü (Saat 17.00).”,
7 Şubat 2014 Cuma günü;
“Sandık bölgesi askı listelerindeki değişikliklerin işlenerek seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi,”
Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul ve
Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge’nin;
“Muhtarlık bölgesi askı listelerine kimlerin, nasıl itiraz edebilecekleri” başlıklı 11. maddesinde;
“……
Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen tüm
değişiklikleri içeren sandık bölgesi askı listelerinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce DVD olarak hazırlanıp,
siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere tutanak karşılığı siyasi partilerin genel merkez yetkililerine
elden teslim edilir.
İlçe seçim kurulu başkanlığınca da, açıklanan süre içinde gerçekleşen seçmenlere ait muhtarlık bölgesi askı
listesindeki bilgi değişikliklerini ihtiva eden liste, elektronik ortamda veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi
karşılığında ilçede teşkilatı bulunan siyasi parti başkanlıklarına verilir.
Bu listelere iki gün içinde yapılan itirazlar ilçe seçim kurulu başkanı tarafından değerlendirilerek kesin
olarak karara bağlanır. Talep halinde sonuç siyasi partiye bildirilir.”
şeklinde düzenlenmiştir.
Bu itibarla; İlçe seçim kurulu başkanlıklarınca muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümünden başlamak
üzere ve askı süresi içinde gerçekleşen seçmenlere ait bilgi değişikliklerini ihtiva eden listenin elektronik ortamda
veya çıktı alınmak suretiyle alındı belgesi karşılığında siyasi partilere verilmesi ve bu listelere itirazın başlaması
üzerine;
a) Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul
ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge’nin 11. maddesinin son fıkrasında bu listelere yapılacak itirazların
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmüş ise de; söz konusu itirazların ilçe
seçim kurullarınca değerlendirilerek 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanmasına,
b) İlçe seçim kurullarınca 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar verilen kararlara karşı, 4 Şubat
2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına itiraz edilebileceğine,
c) İl seçim kurullarınca bu itirazların 4 Şubat 2014 Salı günü saat 23.59’a kadar kesin olarak karara
bağlanmasına,
d) İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının 5 Şubat
2014 Çarşamba günü nüfus müdürlüklerinin işlenmesine başlanılarak, 6 Şubat 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye
kadar bitirilmesine,
karar verilmesi gerekmiştir.
S O N U Ç: Açıklanan nedenlerle;
1- Kurulumuzun 31/12/2013 tarih ve 2013/623 sayılı kararı eki Seçmen Kütüğünün Güncelleştirilmesi Usul
ve Esaslarını Gösterir Örnek: 140/I sayılı Genelge’nin 11. maddesinin son fıkrasında bu listelere yapılacak itirazların
ilçe seçim kurulu başkanı tarafından kesin olarak karara bağlanacağı öngörülmüş ise de; söz konusu itirazların ilçe
seçim kurullarınca değerlendirilerek 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar karara bağlanmasına,
2- İlçe seçim kurullarınca 3 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar verilen kararlara karşı, 4 Şubat
2014 Salı günü saat 17.00’ye kadar il seçim kurullarına itiraz edilebileceğine,
3- İl seçim kurullarınca bu itirazların 4 Şubat 2014 Salı günü saat 23.59’a kadar kesin olarak karara
bağlanmasına,
4- İl seçim kurulunun kesin kararı ile itiraz edilmeksizin kesinleşen ilçe seçim kurulu kararlarının 5 Şubat
2014 Çarşamba günü nüfus müdürlüklerinin işlenmesine başlanılarak, 6 Şubat 2014 Perşembe günü saat 17.00’ye
kadar bitirilmesine,
5- Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına,
6- Kararın bir örneğinin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesine,
7- Karar örneğinin Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce Kurulumuzun internet sitesi www.ysk.gov.tr
adresinde yayınlanmasına ve il - ilçe seçim kurulu başkanlıklarına Kurum içi elektronik posta ile iletilmesine,
02/02/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Başkan
Sadi GÜVEN
Üye
Nilgün İPEK
Üye
İlhan HANAĞASI
Başkanvekili
Turan KARAKAYA
Üye
Muharrem COŞKUN
Üye
Ünal DEMİRCİ
Üye
Mehmet KÜRTÜL
Üye
Ali KAYA
Üye
Hakkı MANAV
Download

Resmî Gazete