DİZİ BOZLAK
SEYİR ÇIKICI
DURAK SESİ LA dügah
ARIZA SESİ Sİb kürdi
KAYNAK ADEM GÜMÜŞKAYA
yorum adem gümüşkaya
NOTA YAZIM AYDIN ÇAĞLAR
ÇAĞLAR MÜZİK KURSU
TEL 419 69 55-60 KIZILAY
KIŞ MASALI
usul sofyan
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
1ˆ1ˆ1ˆ1
œ bœ œ
œ
œ bœ
J
‰J
& 4 ‰
metronom60
%. şan ‰ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ b œ œ œ œ œ œ
J
& .
J
saz
saz
saz
saz
5
œ bœ œ œ œ
1.
œ
œ
œ
œ
..
& ‰ Jœ œ œ œ œ b œ œ œ b œ œ œ œ ‰ b Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ
a dı nı dağ la ra yaz
dım
ya
rim
bu ğu lu cam la ra kaz
dım
9
œ œ œ . ‰ Jœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ œ
œ
.
J
& œ œ
kı şın ma sal din le mek
zor
ya
rim
hem ağ la dım hem an lat tım
saz
13
œ b œ œ œ œ œ ‰ œJ œ œ œ œ œ œ œ œ
tım saz
17
&
œ
göz ya şım ke der den miy
di
ya rim
œ œœ œ
çek ti ğim ka der den miy
œ
œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ . œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ
œ
.‰J
&‰J
di
saz
iç
tim hep
o
na
sa
rıl
dım
ya
rim
20
tek dos tum ka deh ler miy
di
öz le dim git me de sey
din
ya
rim
ya
rim
œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ ‰ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ bœ œ œ œ
‰
& J
J
24
&‰
28
bı rak ma et me de sey
bœ
J
e
din
şim di ar dı ma bak maz
œ
œ
œ
œ
œ
œ
li
ni
tu
ta
bil
sey
adını dağlara yazdım yarim
buğulu camlara kazdım
kışın masal dinlemek zor yarim
hem ağladım hem anlattım
göz yaşım kederdenmiydi yarim
çektiğim kaderdenmiydi yarim
içtim hep ona sarıldım yarim
tek dostum kadehler miydi
œ
dim
özledim gitme deseydin yarim
bırakma etme deseydin
şimdi ardıma bakmazdım yarim
elini tutabilseydim
œ
dım
œ
œ
%.
.
Fine
gülmeyen gözler ıslaktı yarim
benim hayalim vuslattı yarim
seni sensiz yaşamak zor yarim
benide allah yarattı
aşka tövbe etmekte zor yarim
bir daha böyle sevmekte
ömrümce bir kere yandı kalbim
bu canı sana vermekte
Download

kış masalı.mus - TCMEB ÇAĞLAR MÜZİK KURSU