SANAYİ VE MADEN TEST - I
Temmuz
sıcaklık
1. Endüstrinin gelişmesi için gerekli olan şartlardan biride
ulaşımdır. Türkiye'de çok dağlık, engebeli, kışları sert geçen
yörelerde ulaşım az gelişmiştir. Buna göre yukarıdaki haritada
işaretlenen alanların hangisinde anlatılan sebepten dolayı
endüstrinin en az gelişmesi beklenir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
2. Sanayi kuruluşları genellikle hammaddeye yakın yerlerde
kurulur. Aşağıda verilen endüstri kuruluşlarından hangisinin
hammaddesi yer aldığı bölgenin dışından sağlanır?
A) Seydişehir-Alüminyum tesisleri
B) Antalya-Ferro-krom işletmeleri
C) Batman-Petrol Rafinerisi
D) Karabük-Demir-Çelik
E) Bandırma-Bor işletmeleri
3. Sadece hammadde miktarı göz önünde tutulursa,
aşağıdakilerden hangisinin termik elektrik üretiminde en çok
kullanılan hammadde olduğu söylenebilir?
A) PetrolB) Doğalgaz
C) Linyit
D) Taşkömürü E) Jeotermal enerji
4. Türkiye'de taşıma masraflarını azaltmak için demir-çelik
fabrikaları genelde taşkömürü yataklarına yakın alanlarda
kurulmuştur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu
duruma benzer bir örnek olamaz?
A) Konya-Makarna fabrikası
B) İzmir-Aliağa Petrol Rafinerisi
C) Çanakkale-Konserve fabrikası
D) Adana-Yağ fabrikası
E) Batman-Petrol Rafinerisi
5. Doğalgaz son yıllarda kullanımı artan, tükenebilen enerji
kaynaklarından biridir. Yeryüzündeki dağılışı hemen hemen
petrole paralellik gösterir ve rezervi fazla olmasına rağmen
kullanımı petrol kadar yaygın değildir. Aşağıdakilerden hangisi
doğalgaz tüketiminin yaygın olmamasının nedenlerinden
biridir?
A) Temiz bir yakıt olması
B) Sağladığı ısının sürekli olması
C) Kül ve toz bırakmaması
D) Depolanmasının güç ve pahalı olması
E) Kullanımının kolay olması
6. 1970 li yılların başında Dünya'da petrol krizi sanayi alanında
gelişmiş ülkelerde ciddi bir enerji dar boğazına yol açmıştır. Böyle
bir durumda nükleer enerji en büyük kurtarıcı olarak
düşünülmüştür. Ancak günümüzde bu ülkeler nükleer enerji
üretiminden kaçınmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu
durumun nedeni olarak gösterilemez?
A) Nükleer enerji elde edilirken çevreye yayılan gaz ve sıvı atıklar
çevre sorunları yaratmaktadır.
B) Meydana gelen nükleer kazalar tüm Dünya'da radyasyon
korkusunu güçlendirmiştir.
C) Nükleer santrallerin kurulması atıkların saklanması pahalıya
mal olmaktadır.
D) İnsan sağlığına zarar vermeyen daha güvenli, ucuz ve temiz
enerji kaynaklarının varlığı ortaya konulmuştur.
E) Ülkelerde yeterli nükleer enerji hammaddesinin bulunmayışı
7. Güneş enerjisinden yararlanma olanağı Güneş'li gün sayısı ve
güneşlenme süresine bağlıdır. Buna göre, yukarıda iklim
özellikleri verilen yerlerden hangilerinde Güneş enerjisinden
yararlanma olanağı en azdır?
Ocak
sıcaklık
Yağış
miktarı
Bulutlu
gün sayısı
I. kent
25
6
1300
220
II. kent
28
27
1500
180
III. kent
20
5
1500
255
IV. kent
28
8
1200
120
A) Yalnız I
D) III ve IV
B) I ve IV
E) Yalnız IV
C) Yalnız III
8. Kalkerin başkalaşması ile oluşan, yapı malzemesi olarak
kullanılan, Afyon, Bilecik, Marmara Adası ve Bursa yörelerinde
çıkarılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir
B) Bakır
C) Bor
D) Barit
E) Mermer
9. Marmara Bölgesi'nden çıkarılan madenler ve çıkarıldığı yer
eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) VolframMarmara Adası
B) Doğal gazHamitabad
C) LinyitÇanakkale
D) BorSusurluk
E) DemirSakarya
10. Yeraltındaki sıcak suların buharından elde edilen enerjiye
"jeotermal enerji" denir.
I. Kırıklı yer yapısı
II. Alüvyal alanlar
III. Karstik alanlar
IV. Bol yağışlı yerler.
Yukarıda verilenlerden hangileri jeotermal enerji elde edilen
yerlerle paralellik gösterir?
A) I ve II B) III ve IV
C) II ve III
D) Yalnız I
E) Yalnız III
11. Ekonomik değeri olan mineral, element ve ham petrolü
arama, işletme ve her türlü cevher zenginleştirme işlemine
madencilik denir.
Aşağıdakilerden hangisi bir maden yatağının işletilebilmesi
için gerekli şartlardan değildir?
A) Tenor oranının yüksek olması
B) Maden rezervinin işletme için yeterli olması
C) Sermaye ve teknik elemanların yeterli olması
D) Maden çıkarılan yerin ulaşım ve taşımacılığa elverişli olması
E) Madencilikle uğraşan nüfusun fazla olması
12. I. Sıcaklık ve yağış
II. Jeolojik yapı
III. Karasallık-Denizsellik
IV. Enlem
Madenlerin dağılışı yukarıda verilenlerden hangisi veya
hangileri ile ilgilidir?
A) Yalnız I
B) I ve II C) Yalnız II
D) I ve III
E) III ve IV
13. Bir madenin işleme tesisleri, daha çok çıkarıldığı yörede
kurulur. Ancak Sivas Divriği ve Balıkesir Edremit’te çıkarılan
demir madeni Batı Karadeniz'deki Karabük ve Ereğli'de işlenir.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki durumu en iyi açıklar?
A) İşletme tesislerinin kurulmasında iklim koşulları gözetilmiştir.
B) Tüketim bölgelerine yakınlık işleme tesislerinin kurulmasında
etkilidir.
C) Madenin çıkarıldığı bölgede işlenmesi çok masraflıdır.
D) İşleme tesisinin enerji kaynağına yakın ve deniz ulaşımına
elverişli olması etkilidir.
E) İşleme tesisinin kurulmasında sermaye en önemli etkendir.
14. I. Taşkömürü
II. Linyit
III. Krom
IV. Bakır
Yukarıda verilen maden ve enerji kaynaklarından hangilerinin
tamamı Türkiye'de bir tek bölgeden elde edilir?
A) Yalnız I
B) II ve III
C) Yalnız IV
D) I ve IV
E) Yalnız II
15.
Boksit hafif bir metal olduğundan uçak yapımı ile ev gereçleri
yapımında kullanılır. Yukarıdaki haritada numaralandırılan
yerlerin hangisinde boksit çıkarılır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
16.
Çok iyi iletken olduğundan elektrik, elektromekanik sanayide
kullanılır. Çıkartılan cevher Samsun, Ergani ve Murgul
tesislerinde işlenir. Buna göre yukarıdaki haritada çıkarım
yatakları da gösterilen maden aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krom B) Bakır
C) Demir
D) Boksit
E) Manganez
Buna göre Türkiye'de endüstrinin kurulmasında
yukarıdakilerden hangileri avantaj durumundadır?
A) I, II ve III
B) II ve III
C) I ve IV
D) III, IV ve V
E) II ve IV
21. Ayçiçeği yağı fabrikalarının daha çok Marmara'da şeker
fabrikalarının iç bölgelerde, zeytinyağı fabrikalarının daha çok
Ege'de toplandığı görülmektedir.
Yukarıda belirtilen sanayi kuruluşlarının ilgili yerlerde
kurulmasını etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisinde de
etkili olmuştur?
A) İstanbul'da dokuma fabrikalarının bulunması
B) Karabük'te demir-çelik fabrikalarının bulunması
C) İzmir'de petrol arıtma rafinerisinin bulunması
D) Samsun'da bakır işletmesinin bulunması
E) Bursa'da ipekli dokumacılığın yaygın olması
22. I. Nitelikli işgücünün önem kazanması
II. Dış ticaret hacminin büyümesi
III. Tarımda çalışan nüfus oranının düşmesi
IV. Üretimde standartlara uygunluğun sağlanması
V. Hammadde ihracatının artması
Yukarıda verilenlerden hangisi Türkiye'de endüstrileşme ile
görülen bir değişme değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
23. Türkiye'de sanayileşmeyle beraber çevre kirliliği de
artmıştır. Aşağıda verilen şehirlerin hangisinde sanayileşmeye
bağlı olarak çevre kirliliği daha azdır?
A) Adapazarı
B) Karabük
C) Adana
D) İzmit
E) Erzincan
24. Aşağıda verilen sanayi tesislerinin hangisinin kurulum
yeri belirlenirken hammaddeye yakınlık dikkate alınmamıştır?
A) Seydişehir Alüminyum tesisleri
B) Mersin Petrol Rafinerisi
C) Ankara Un Sanayi
D) Murgul Bakır İşletmeleri
E) Edirne Ay çiçek yağı tesisleri
17.Haritada çıkarıldığı bazı yöreler verilen yeraltı kaynağı
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Krom B) Demir
C) Bakır
D) Bor
E) Manganez
18.
25. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin sanayileşmekte
olduğuna kanıt oluşturur?
A) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
B) Tarım ürünleri çeşitliliğinin fazla olması
C) İhracatında sanayi ürünlerinin payının artması
D) Turizm gelirlerinin artması
E) Transit taşımacılığın artması
26. Yeraltı kaynakları bakımından en zengin bölgemiz
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğu Anadolu Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) Akdeniz Bölgesi
D) İç Anadolu Bölgesi
E) Marmara Bölgesi
Yukarıdaki harita üzerinde işaretlenen ve şekillerle gösterilen
şehirlerimizde hangi hammadde işlenmektedir?
A) Taşkömürü
B) PetrolC) Linyit
D) Krom E) Cıva
19. Bir yerde sanayinin gelişmesi;
- Sermaye
- Ulaşım
- Hammadde
- İş gücü
- Enerji üretimi
- Pazara
bağlıdır.
Buna göre, sanayinin gelişmesi sadece enerji üretimine bağlı
olsaydı aşağıdaki kentlerden hangisinde sanayinin daha çok
gelişmesi beklenirdi?
A) İstanbul
B) Konya
C) Elazığ
D) Edirne
E) Çanakkale
20. Bütün ülkelerde endüstrinin temel kuruluş şartları
aynıdır.Bunlar;
I. Sermaye
II. Ulaşım
III. Hammadde
IV. İşgücü
V. Pazar ve Enerjidir.
27. Güneş enerjisinden elektrik üretimi güneşlenme süresiyle
doğru orantılıdır. Buna göre; aşağıdaki bölgelerden hangileri
güneş enerjisinden elektrik üretimine en uygundur?
A) Güneydoğu Anadolu – Akdeniz
B) Karadeniz – Marmara
C) Akdeniz – Ege
D) İç Anadolu – Güneydoğu Anadolu
E) Doğu Anadolu – Ege
Cevap Anahtarı
1. A
6. E
11. E
16. B
21.E
26.A
2. D
7. C
12. C
17. A
22.E
27.A
3. C
8. E
13. D
18. B
23.E
4. B
9. A
14. A
19.C
24.B
5. D
10. D
15. C
20. D
25.C
SANAYİ VE MADEN TEST - II
1. Aşağıdakilerden hangisi endüstride ham madde olarak
kullanılan bir maden değildir?
A) Demir
B) Krom
C) Bakır
D) Bor
E) Taş kömürü
2. Bir madenin işletilebilmesi için aşağıdaki şartlardan hangisinin
öncelikle uygun olması gerekmektedir?
A) Ulaşım imkanlarının yeterli olması
B) Yeteri kadar ekonomik alt yapıya sahip olması
C) Tenör oranının yüksek olması
D) Değerli bir cevher olması
E) Devletin destek vermesi
3. Aşağıdaki merkezlerden hangisinde demir madeni
çıkartılmamaktadır?
A) Divriği
B) Edremit
C) Hasan Çelebi
D) Çayeli
E) Eymir
4. - Demir-çelik endüstrisinin önemli bir hammaddesidir.
- Demirin sertleşmesinde ve paslanmaz çelik üretiminde
kullanılır. Yukarıda bilgileri verilen aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Demir
B) Krom
C) Bakır
D)Bor
E) Boksit
C) Kalifiye işgücüne olan talebin artması
D) Tarımla uğraşanların sayısının artması
E) Pazar ihtiyacının artması
9. Seyitömer, Soma, Tunçbilek, Yatağan ve Afşin-Elbistan'daki
termik santrallerinde aşağıdaki enerji kaynaklarından hangisi
kullanılmaktadır?
A) PetrolB) Linyit C) Taşkömürü
D) Doğalgaz
E) Jeotermal
10. Sanayi kuruluşlarının bölgelere dağılışında hammaddeye
yakınlık en önemli etkenlerden biridir.
I. Süt ürünleri
II. Pamuklu Dokuma
III. Konserve
IV. Demir-çelik
Türkiye'deki örnekleri düşünüldüğünde yukarıda verilen
sanayi dallarından hangisi ya da hangilerinde hammaddeye
yakınlık dikkate alınmamıştır?
A) I ve III
B) I ve II C) II ve IV
D) II ve III
E) III ve IV
11. Endüstri ve sanayi tesislerinin yoğun olduğu yerler atmosferin
içerisine aşırı derecede zararlı maddelerin katılmasına sebep olur
ve hava kirliliği meydana gelir.
5.
Buna göre, yukarıdaki Türkiye haritasında verilen
merkezlerden hangisinde kirlenme daha fazladır?
A) Erzurum
B) Zonguldak
C) Antalya
D) Hakkari
E) Muğla
Yukarıdaki Türkiye haritasında sembollerle yerleri gösterilen
madenler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) Boksit
B) Kükürt
C) Bor
D) Krom
E) Boksit
Bakır
Demir
Taşkömürü
Linyit
Bakır
Taşkömürü
Linyit
Bakır
Petrol
Petrol
12. Aşağıda verilen endüstri kollarından hangisinin
hammaddesinin yeryüzünde daha ucuz, kolay ve yaygın
olarak bulunduğu söylenebilir?
A) Sigara
B) Çay
C) Şeker
D) Cam
E) Dokuma
13.
6. Aşağıda verilenlerin hangisinden elektrik enerjisi elde
edilmez?
A) Doğalgaz
B) Linyit C) Akarsular
D) Uranyum
E) Bakır
7.
Madenler
Çıkarıldığı yer
İşlendiği yer
Bakır
Küre (Kastamonu)
Samsun
Demir
Divriği (Sivas)
Karabük
Bor minerali Susurluk (Balıkesir)
Bandırma
Boksit
Akseki (Antalya)
Isparta
Krom
Guleman (Elazığ)
Elazığ
Yukarıdaki tabloda ülkemizde çıkartılan bazı madenlerin
çıkarıldığı ve işlendiği yerler birlikte verilmiştir.
Hangi madenimizin çıkarıldığı yer ile işlendiği yer yanlış
verilmiştir?
A) Bakır
B) Demir
C) Bor minerali
D) Boksit
E) Krom
8. Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir ülkede sanayinin
hızla gelişmesinin bir sonucu olamaz?
A) Enerjiye olan gereksiniminin artması
B) Daha çok hammaddeye ihtiyaç duyulması
Yukarıdaki Türkiye haritasında belli bir dalda üretim yapan sanayi
kuruluşlarının bulunduğu başlıca yerleşim merkezleri
gösterilmiştir. Bu sanayi merkezlerinde kullanılan hammadde
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Demir
B) Ağaç
C) Tahıl
D) Petrol
E) Kömür
14. Enerji üretiminde, yer altı ve yer üstü kaynaklarının varlığı
yanı sıra, hammaddeye yakınlık ve hammaddenin bol olması
gerekli koşullardandır. Buna göre Türkiye'de enerji üretiminde
en fazla kullanılan kaynaklar hangi seçenekte doğru olarak
verilmiştir?
A) Petrol-doğalgaz
B) Doğalgaz-linyit
C) Taşkömürü-linyit
D) Linyit-su gücü
E) Jeotermal enerji-doğal gaz
15.
Fabrika yada enerji santrallerinin hammaddeye uzak yerde
kurulması üretim maliyetini arttırır. Buna göre yukarıdaki
haritada kaç numaralı bölgede doğalgaz ile çalışan termik
santral kurmak maliyeti düşürür?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
16. Aşağıda bazı sanayi tesisleri ve bu tesislerin bulundukları
iller verilmiştir.
I. Bakır fabrikası-Samsun
II. Demir-çelik fabrikası-Karabük
III. Petrol rafinerisi-Mersin
Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu sanayi tesislerinin
ortak özelliğidir?
A) Bulundukları illerde işlettikleri hammaddenin bulunmaması
B) Doğal liman şehirleri olmaları
C) Aynı bölgede bulunmaları
D) Bulundukları bölgelerde tek olmaları
E) Kullandıkları hammaddenin benzer olması
17. Türkiye'de bor madeni rezervi fazla olmasına rağmen ülke
ekonomisine katkısının önemli olmaması aşağıdakilerden
hangisi ile açıklanabilir?
A) Bor madenlerinin değerli olmaması
B) Üretim ve ihracatın az olması
C) Kullanım alanlarının az olması
D) Çıkarım maliyetinin yüksek olması
E) İç piyasada tüketilmesi
18. Endüstrinin gelişebilmesi için iklim, sermaye, hammadde,
enerji kaynağı ve teknik eleman gibi unsurların elverişli olması
gerekir. Aşağıdaki örneklerden hangisi yalnızca iklim
özellikleriyle açıklanabilir?
A) Kanada'da sanayi kuruluşlarının ülkenin güneyinde
yoğunlaşması
B) Almanya ve Fransa'da demir-çelik sanayinin gelişmiş olması
C) Hakkari yöresinde sanayi kuruluşlarının olmaması
D) Çatalca-Kocaeli Bölümü'nde endüstri tesislerinin yoğunluğu
E) Japonya'da teknolojinin gelişmiş olması
19. Termik enerji, Hidroelektrik ve jeotermal enerji
potansiyelleri en yüksek olan bölgelerimiz aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Termik Hidroelektrik Jeotermal
A) Ege Doğu - Anadolu - Ege
B) Akdeniz - Marmara - Ege
C) Ege - Akdeniz - Marmara
D) Doğu Anadolu - Doğu Anadolu - Akdeniz
E) Karadeniz - Marmara - Doğu Anadolu
20. Aşağıdakilerden hangisi bakır özellikleri arasında
değildir?
A) Üretilen bakırın bir kısmı ihraç edilmektedir.
B) Türkiye, dünya bakır üretiminde önemli bir yere sahiptir.
C) Eski çağlardan beri kullanılmaktadır.
D) Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde bakır yatakları vardır.
E) En çok ilaç, kimya, fiberglas, izolasyon sanayisinde
kullanılmaktadır.
21. I.
Dünya’daki rezervlerin % 10′u Türkiye’dedir.
II. En çok Susurluk, Bigadiç ve Emet’te çıkartılır.
III. Büyük bir kısmı ihraç edilmektedir.
IV. Gübre endüstrisinin ham maddesidir.
Yukarıda “bor”la ilgili verilen özelliklerden hangileri
doğrudur?
A) II ve III
C) III ve IV
E) I ve III
B) I ve II
D) II ve IV
22. Aşağıdaki şıklardan hangisinde manganezin kullanıldığı
alan doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Paslanmaz çelik üretiminde
B) Cam endüstrisinde dayanıklılık malzemesidir.
C) Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılmaktadır.
D) Elektrik- Elektronik endüstrisi
E) izolasyon sanayi
23. Kükürt, Volfram madenlerinin ortak özelliği aşağıdaki
şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?
A) Metallerin temizlenmesinde kullanılmaktadır.
B) Gübre sanayinde yardımcı hammadde olarak kullanılmaktadır.
C) Alüminyum yapımında kullanılır.
D) Ülkemizde tek yerde çıkartılmaktadır.
E) Demirin çeliğe dönüştürülmesinde kullanılmaktadır.
24. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin en çok geliştiği bölge
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Marmara Bölgesi
B) Ege Bölgesi
C) İç Anadolu Bölgesi
D) Doğu Anadolu Bölgesi
E) Akdeniz Bölgesi
25. Ülkemizde sanayi faaliyetlerinin gelişmesinde
aşağıdakilerden hangisi etkili olmamıştır?
A) Ham madde kaynakları
B) Yer şekilleri özellikleri
C) Maden kaynaklarının varlığı
D) Ulaşım
E) Pazarlama ve tüketim
26. Ülkemizde aşağıdaki madenlerden hangisini işleyecek
tesis bulunmamaktadır?
A) Linyit
B) Demir
C) Bakır
D) Demir
E) Uranyum
27. Aşağıdaki madenlerden hangisi tüm bölgelerimizden
çıkarılmaktadır?
A) Petrol
B) Demir
C) Linyit
D) Krom
E) Bakır
28. Türkiye'de sanayileşmeyle birlikte aşağıdakilerden
hangisi görülmez?
A) Hammadde ithalatının artması
B) Enerji tüketiminin artması
C) Hammadde ihracatının artması
D) Ulaşım olanaklarının iyileşmesi
E) İş olanaklarının artması
29. I. Petrol Rafinerisi – Mersin
II. Demir – Çelik – Karabük
III. Alüminyum – Seydişehir
IV. Bakır – Murgul
Yukarıda bazı maden işleme tesisleri ve bulunduğu
yerler verilmiştir. Bunlardan hangilerinin kuruluşunda
hammaddeye yakınlık etkili olmuştur?
A) I ve II
B) I ve III
C) II, III ve IV
D) III ve IV
E) II ve III
30. Bir madene olan talep kullanım alanının fazlalığına
bağlıdır. Buna göre; ülkemizde aşağıdaki madenlerden
hangisine olan talep daha fazladır?
A) Kükürt
B) Bakır
C) Doğal gaz
D) Civa
E) Linyit
Cevap Anahtarı
1. E
6. E
11. B
16. A
21. A
26.E
2. C
7. D
12. D
17. B
22. C
27.C
3. D
8. D
13. B
18. A
23.D
28.C
4. B
9. B
14. D
19. A
24. A
29. D
5. A
10. C
15. E
20.
25.B
30.C
SANAYİ MADEN TEST - III
1. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisi tarıma dayalı
değildir?
A) Yünlü dokuma
B) Cam
C) Şeker
D) Sigara
E) Kâğıt
3. Akdeniz Bölgesi'nde gelişme gösteren aşağıdaki endüstri
dallarından hangisinin hammaddesinin büyük bir kısmı bölge
dışından sağlanmaktadır?
A) Pamuklu dokuma
B) Gül yağı
C) Kağıt
D) Alüminyum
E) Demir-çeiik
rezervi diğerlerininkinden daha zengindir?
A) Kükürt
B) Taşkömürü
C) Krom
D) Civa
E) Petrol
16. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de bulunan iki kentten
birinin endüstri bakımından diğerinden daha fazla gelişmiş
olduğunu gösteren en büyük kanıttır?
A) Eğitim seviyesinin yüksek olması
B) Ulaşım olanaklarının çeşitli olması
C) Enerji tüketiminin fazla olması
D) Yer altı ve yer üstü kaynaklarının çeşitli olması
E) Nüfus yoğunluğunun fazla olması
17.
5. Türkiye'de aşağıdaki endüstri kollarından hangisi
diğerlerine göre daha az yaygındır?
A) Şeker
B) Çimento
C)Gıda
D) Kağıt
E) Dokuma
6. Aşağıdakilerden hangisinde. Balıkesir, İskenderun ve
Malatya'da bulunan önemli endüstri kuruluşları doğru olarak
verilmiştir?
8. Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzda en az yerde
çıkarılmaktadır?
B) Bakır
D) Krom
A) Demir
C) Linyit
E) Taşkömürü
9. Türkiye'de aşağıdakilerden hangisini üreten endüstri
kuruluşlarının sayısı diğerlerinden daha azdır?
A) Pamuklu dokuma
B) Çimento
C) Şeker
D) Demir-Çelik
E) Bitkisel yağ
10. Aşağıdaki endüstri kollarının hangisinde hammadde
olarak orman ürünlerinden yararlanılmaz?
A) Kağıt
B) Suni gübre
C) İlaç
D) Kozmetik
E) Mobilya
11. Çanakkale,
Bilecik,
Kütahya
Yukarıda gösterilen merkezlerde bulunan endüstri kolu
aşağıdakilerden hangisidir?
B)Cam
D) Kimya
A) Kâğıt
C) Seramik
E) Otomotiv
12. Dokuma endüstrisinin bir kolu olan hazır giyim, aşağıdaki
illerin hangisinde diğerlerinden daha fazla gelişmiştir?
A) İstanbul
B) Samsun
C) İzmir
D) Antalya
E) Malatya
13. Türkiye'de maden ve madencilikle ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Madenlerin, endüstrinin gelişmesine katkısı vardır.
B) Maden yataklarının oluşumu, Türkiye'nin jeolojik yapısıyla
ilgilidir.
C) Türkiye maden çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
D) Türkiye bazı madenlerin rezervi bakımından dünyada ilk
sıradadır.
E) Dışsatımda madencilik en büyük paya sahiptir.
14. Türkiye'de, aşağıdaki endüstri dallarının hangisinde
üretim yapan kuruluşlar diğerine göre daha fazladır?
A) Sigara
B) Dokuma
C) Otomotiv
D) Kağıt
E) Demir - çelik
15.Türkiye'de, aşağıdaki yer altı kaynaklarından hangisinin
I. Samsun - Bakır işletmesi
II. İskenderun - Demir-Çelik
III. Seydişehir- Boksit
IV. Murgul - Bakır
V. İzmit - Rafineri
Yukarıdaki madenlerden hangileri çıkarıldığı yerde
işlenmektedir?
A) I
B) II
C) I ve IV
D) III ve IV E) II ve III
18. Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin Türkiye ekonomisine
katkısını artırmak için alınması gereken önlemlerden biri
değildir?
A) Endüstri kuruluşlarını engebeli arazilerde kurmak
B) Endüstri kuruluşlarını hammaddeye yakın yerlerde kurmak
C) Endüstri ürünlerinin pazar ağını geliştirmek
D) Endüstri işletmelerine kredi sağlamak
E) Endüstri kuruluşlarına yer bulmada ve vergide kolaylık
sağlamak
19.
I. Endüstride kullanılan hammadde türü
II. Yer altı kaynaklarının çeşitliliği
III. Kişi başına düşen milli gelir
IV. Nüfusun bölgelere dağılışı
V. Yerleşim yeri sayısı
Yukarıdakilerden hangisi Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi
hakkında bilgi verir?
B) III - IV E) II ve V
C) II
A) I - III D) II ve IV
20. Aşağıdaki endüstri kollarından hangisi ham maddenin
bulunduğu bölgenin dışında kurulamaz?
A) Şeker
B) Süt ve süt ürünleri
C) Sabun
D) Çay
E) İçki
21. Nem ve yağışın fazla olduğu yerlerde orman örtüsü
daha gürdür. Buna göre; aşağıda belirtilen yerlerden hangisinde
bitki örtüsü daha gürdür?
A) Yüksek dağ yamaçları B) Vadi tabanları
C) Alüvyon ovaları
D) Plâtolar
E) Ovalar
22. Mobilya üretiminin en önemli hammaddesi ağaçtır.
Buna göre; mobilya üretiminde hammaddeye yakınlık
birinci faktör olsaydı aşağıdaki bölgelerden
hangisinde mobilya sanayi daha fazla gelişirdi?
A) Marmara
B) Ege
C) Akdeniz
D) Karadeniz
E) Doğu Anadolu
23. Günümüzde yeryüzünün %30'u ormanlarla kaplıdır ve
bu ormanların her yıl yaklaşık %1'i kesilmektedir. Kesilen
bu ağaçların yaklaşık yarısı yakacak olarak, geri kalanı ise odun
ürünleri ve kağıt hamuru olarak kullanılır.
Buna göre; aşağıdaki verilen illerin konumları
düşünüldüğünde hangisinde ısınmada ağaçların
kullanımı daha azdır?
A) Kastamonu
B) Hakkari
C) Adana
D) Bolu
E) Kars
24. Türkiye;
I. Demir
II. Krom
III. Bakır
IV. Petrol
V. Bor
madenlerinin hangilerinde rezerv bakımından
Dünya'da önemli yere sahiptir?
A) I ve II
B) II ve V
C) III ve IV
D) I ve II
E) II ve IV
25-Türkiye'deki kağıt fabrikaları incelendiğinde;
Zonguldak-Çaycuma,
Kastamonu –Taşköprü,
Mersin Taşucu,
Muğla Dalaman
gibi yerlerde yoğunlaştığı görülmüştür. Kağıt fabrikalarının
daha çok kıyı bölgelerimizde toplanmasının temel nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tüketimin fazla olması
B) Tarım arazilerinin dar olması
C) Bitki örtüsünün zengin olması
D) Ulaşımın kolay olması
E) Endüstri bölgelerine yakın olması
26. Aşağıdakilerin hangisinde bir yöre, burada çıkarılmayan
madenle birlikte verilmiştir?
A) Hekimhan- Demir
B) Elbistan- Linyit
C) Susurluk- Bor
D) Seydişehir- Boksit
E) Murgul- Krom
27. Aşağıdaki yeraltı zenginliklerinin hangisinde enerji
elde edilmez?
A) Linyit
B) Boksit
C) Doğal Gaz
D) Petrol E) Radyoaktif Mineraller
28. Seramik fabrikalarının kurulduğu şehirlerimiz
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Ankara – İstanbul – Konya – Kırıkkale
B) Zonguldak – Karabük – İskenderun – Batman
C) Çanakkale – Kütahya – Bilecik – İstanbul
D) İzmir – Manisa – Aydın – Denizli
E) Muğla – Antalya – Çankırı – Samsun
29. Sanayinin ülkemiz ekonomisine katkısını artırmak için;
I. Sanayi kuruluşlarında modern teknoloji kullanılmalı
II. Bol ve ucuz enerji sağlanmalı
III. Sanayi tesisleri belli bölgelere toplanmalı
özelliklerinden hangileri yapılmalıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III
30. Başlıca besin sanayi kolları, un, şeker, bitkisel yağ,
konservecilik, hayvansal ürünleri işlemedir.
I. Un
II. Konservecilik
III. Zeytinyağı
Sanayi kolları en çok hangi bölgemizde yoğunlaşmıştır?
I
II
III
A) İç Anadolu - Marmara - Ege
B) İç Anadolu - Karadeniz - Marmara
C) Doğu Anadolu - Ege - Akdeniz
D) Güneydoğu Anadolu- Marmara -Ege
E) Güneydoğu Anadolu- Marmara- Ege
31. Türkiye'de birinci beş yıllık kalkınma planında ithalatı (dış
alım) yapılan temel tüketim mallarının üretimine ağırlık verilmesi
istenmiştir. Yukarıda anlatılan durumun nedeni
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tarım ürünlerinin üretimini artırmak
B) İhracatı geliştirmek
C) Dışa bağımlılığı azaltmak
D) Dış ticareti canlandırmak
E) İç tüketimi azaltmak
32. Ülkemizde aşağıda verilen ürünlerden hangisinin
yıllık üretimi iklime bağlı olarak değişir?
A) Cam
B) Çimento
C) Fayans
D) Otomobil
E) Bitkisel yağ
33. Bazı tarımsal faaliyetlerin yoğunlaştığı yerlerde,
hammaddenin fazla olması o yerlerde sanayinin gelişmesini
sağlar. Buna göre aşağıda verilen yer – sanayi
eleştirmenlerinden hangisi yukarıda anlatılan duruma örnek
oluşturmaz?
A) Rize – Çay
B) Edremit – Zeytinyağı
C) Konya – Un
D) İstanbul – Sigara
E) Adana Tekstil
34. Ege Bölgesine kurulan termik santrallerin kuruluş
yerinin belirlenmesinde, aşağıdaki şartlardan hangisi
daha fazla etkili olmuştur?
A) Pazarlama olanakları
B) Hammaddeye yakınlık
C) Ulaşım olanakları
D) Sermaye birikimi
E) İş gücü potansiyeli
35. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammaddesini
daha kısa sürede işlemek zorundadır?
A) Kimya sanayi
B) Dokuma, deri ve giyim sanayi
C) Maden sanayi
D) Makine sanayi
E) Besin sanayi
36. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de kara taşımacılığında,
kara yollarının demir yollarından daha fazla tercih edilmesinin en
temel nedenidir?
A) Demiryolu ulaşımının iklimden daha fazla etkilenmesi
B) Kara yolu taşımacılığında taşıma maliyetinin daha az olması
C) Tüm yerleşmelere demiryolu bağlantısının olmaması
D) Yeryüzü şekillerinin demiryolu taşımacılığını olumsuz
etkilemesi
E) Karayolu taşımacılığında yakıt giderlerinin daha az olması
37. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde hızlı kentleşmeye
bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan değildir?
A) Sanayi tesislerinin şehir içinde kalması
B) Ulaşım sistemlerinin gelişme hızının, şehrin gelişme
hızının gerisinde kalması
C) Altyapı hizmetlerinin hızla artan nüfusun ihtiyacını
karşılayamaması
D) Tarım alanlarının yerleşmeye açılması
E) İş imkanlarının artması
38.Ülkemizde seracılık faaliyetlerinin yaygın olduğu
yerlerin en temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kışların ılık geçmesi
B) Tarımda makine kullanımının yaygın olması
C) Sulama alanlarının fazla olması
D) Gübreleme ve ilaçlama olanaklarının fazla olması
E) Verimli tarım arazilerinin fazla olması
39. Ülkemiz balık ve diğer su canlılarının türü bakımından
çok zengindir. Bu alandaki zenginliğe rağmen ülkemizde
balıkçılık yeterince gelişmemiştir. Buna göre, aşağıdakilerden
hangisi bu durumun nedenleri arasında gösterilmez?
A) Usulsüz avlanmanın fazla olması
B) Soğuk hava depolarının yetersiz olması
C) Pazarlamanın yeterince gelişmemiş olması
D) Deniz kirliliğinde artışın olması
E) Açık deniz balıkçılığının yaygınlaşması
40. Aşağıdakilerden hangisi bir yerleşme yerinin geçici
ya da kalıcı olmasını belirleyen temel faktördür?
A) Ekonomik faaliyetlerin niteliği B) Arazinin engebelilik durumu
C) Nüfusun yaş yapısı
D) Yağış rejimi
E) Ulaşım olanakları
CEVAP ANAHTARI
1B
12A
20.D
28.C
36.C
3E
13E
21.A
29.D
37.E
5D
14B
22.D
30.A
38.A
6A
8E
15C 16C
23.C 24.B
31.C 32.E
39.E 40.A
9D
17D
25.C
33.D
10B
18A
26.E
34.B
11C
19A
27.B
35.E
EKONOMİ KARMA (TARIM, HAYVANCILIK, SANAYİ)
Soru 1. İşlenmemiş ya da yarı işlenmemiş maddelerin,
makinelerle işlenerek kullanılabilir ve tüketilebilir duruma
getirilmesine sanayi denir. Aşağıda verilenlerden hangisi
sanayisi hızla gelişen bir ülkede görülen olumlu gelişmelere
örnek gösterilemez?
A) İnsanlara geniş iş imkanları sunması
B)
Dışarıya çıkan döviz miktarını azaltması
C)
Sanayi ürünleri ihracatının yükselmesi
D)
Ülkenin dışa bağımlılığını arttırması
E)
Ülke savunmasına katkı sağlaması
Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir bölgede endüstrinin
gelişebilmesi için gereken doğal koşullardan biridir?
A) Sermaye
B) Hammadde
C) Pazar
D) Ulaşım
E) Kalifiye eleman
Soru 3. Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin hammaddesi
daha çok tarıma dayalıdır?
A) Seramik
B) Kağıt
C) Çimento
D) Cam
E) Dokuma
Soru 4. Bazı ürünler hasattan hemen sonra işlenmek zorundadır.
Bu nedenle fabrikalar ürünlerin yetişme alanlarının yakınlarına
kurulur. Aşağıda verilenlerden hangisi bu genellemeye uymaz?
A) Amasya– Şeker sanayisi
B) Isparta – Gül yağı sanayisi
C) Rize – Çay sanayisi
D) Bursa – Dokuma sanayisi
E) Balıkesir – Salça işletmeleri
Soru 11.
Aşağıdakilerden hangisi Doğu Anadolu Bölgesi’nde
endüstrinin gelişmemesine neden olan faktörlerden değildir?
A) Pazarlama
B) Yer şekilleri
C) Enerji
D) Ulaşım
E) Sermaye
Soru 12.
Aşağıdaki sanayi kuruluşlarının hangisinin
üretiminde bazı yıllar azalmalar görülür?
A) Cam üretimi
B) Kağıt üretimi
C) Bakır üretimi
D) Şeker üretimi
E) Demir çelik üretimi
Soru 13.
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinde Türkiye’nin
dışa bağımlılığı daha fazladır?
A) İlaç
B) Kağıt
C) Tekstil
D) Boya
E) Seramik
Soru 14. Aşağıdakilerden hangisi endüstrinin kuruluş
aşamasında en önemli öğedir?
A) Enerji
B) Sermaye
C)Pazar
D) Ulaşım
E) İş gücü
Soru 15.
Hammadde bakımından dışarıya en çok bağımlı
olduğumuz sanayi kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Otomotiv
B) Metalurji
C) Besin
D) Tütün
E) Kimya
Soru 5. GAP projesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bir çok
sanayi alanında gelişme göstermesi beklenmektedir. GAP ve
bölgenin diğer özellikleri düşünüldüğünde, bu bölgemizde
aşağıdaki sanayi dallarından hangisinde yakın zamanda
gelişme beklenemez?
A) Kağıt
B) Besin
C) Dokuma
D) Çimento
E) Petro-Kimya
I. Aksu-Dalaman-Bolvadin-Çaycuma
II. Bilecik-Bozüyük-Çanakkale-İzmir
III. Mersin-Batman-İzmit-Kırıkkale
Yukarıda verilen merkezlerde aşağıdaki sanayi kollarından
hangisi en çok gelişmiştir?
I
II
III
----------------------------------------A) Kağıt
Seramik
Petrol rafinerisi
B) Çimento
Sigara
Kağıt
C) Konserve
Çimento
Demir-çelik
D) Cam
Gıda
Petrol rafinerisi
E) Kağıt
Dokuma
Otomotiv
Soru 6. Ülkemizde sanayi ; İstanbul-Adapazarı, BursaBalıkesir, Eskişehir-Ankara, İzmir-Aydın-Denizli, Mersin-Adanaİskenderun-Gaziantep hatlarında yoğunlaşmıştır. Buna göre
ülkemizde sanayi tesislerinin dağılışına aşağıdakilerden
hangisi daha çok etkili olmuştur?
A) Enerji
B) İklim şartları
C) Ulaşım şartları
D) Hammadde
E) Denize yakınlık
Soru 17.
Aşağıdakilerden hangisi bir ülkenin sanayi alanında
geliştiğini gösteren kanıtlardan biri değildir?
A) Dış ülkelerden göç alması
B) Bağımlı nüfusun çok olması
C) Eğitim seviyesinin yüksek olması
D) Enerji tüketiminin fazla olması
E) Hammadde ithal etmesi
Soru 7.
Aşağıda bir yöre ve bu yörede bulunan sanayi
kuruluşu eşleştirilmiştir. Buna göre aşağıdaki
eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
A) Bursa – Otomotiv
B) Kayseri – İpekli dokuma
C) Bitlis – Sigara
D) Mardin – Çimento
E) Karabük – Demir çelik
Soru 18.
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi hammadde
olarak tarımsal ürün kullanmaz?
A) İlaç
B) Dokuma
C) Deri
D) İçki
E)Yağ
Soru 8.
Aşağıdaki sanayi kollarından hangisi Karadeniz
Bölgesi’nde bulunmaz?
A) Petrol rafinerisi
B) Cam fabrikası
C) Demir-çelik fabrikası
D) Bakır fabrikası
E) Şeker fabrikası
Soru 9.
Aşağıdaki sanayi kuruluşlarından hangisinin
dağılımında hayvancılığın rolü olmamıştır?
A) Süt ürünleri
B) Deri sanayi
C) Et ve süt ürünleri
D) Halı ve kilim dokuma
E) Gübre sanayi
Soru 10.
Aşağıda çeşitli sanayi kolları ve bunların kurulduğu
merkezler eşleştirilmiştir. Buna göre eşleştirilmelerden
hangisi yanlıştır?
A) Otomotiv - Aksaray B) Seramik – Çanakkale
C) Kağıt – İzmir
D) Alüminyum – Seydişehir
E) Cam – Mersin
Soru 16.
Soru 19. I. Hayvan sayılarının arttırılması
II.
Ahır hayvancılığının geliştirilmesi
III.
Süt kuzu ve dana kesiminin önlenmesi
IV.
Hayvan soylarının ıslah edilmesi
V.
Yem üretiminin artması
Yukarıdakilerden hangisi hayvancılıkta verimi arttırmaz?
A) V
B) IV
C) III
D) II E) I
20. I. Arazinin fazla engebeli olmaması
II. Sulanan arazinin geniş olması
III. Bozkırların geniş yer kaplaması
IV. Yaz mevsiminin serin geçmesi
V. Yıllık yağış miktarının fazla olması
Yukarıdakilerden hangileri ülkemizde küçükbaş hayvancılığın
yoğun olduğu yörelerin ortak özelliklerindendir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) IV ve V
Soru 21. Türkiye’de aşağıdaki hayvancılık faaliyetlerinden
hangisi ile bitki örtüsü ya da bitki türleri arasındaki ilişki en azdır?
A) Büyükbaş hayvancılık
B) Küçükbaş hayvancılık
C) Kümes hayvancılığı
D) Arıcılık
E) İpek böcekçiliği
A)
B)
C)
D)
E)
Soru 22. Aşağıda hayvancılığın ülkemizde dağılışı ve dağılış
sebebi eşleştirilerek verilmiştir. Buna göre eşleştirmelerden
hangisinin sebebi yanlış verilmiştir?
Adı
Dağılışı
Sebebi
A) İpekböceği Marmara
Ormanların fazla olması
B) Kümes hay. Marmara
Nüfusun yoğun olması
C) Koyun
İç Anadolu Bozkırların çok olması
D) Sığır
Erzurum-Kars Yaz yağışları ve çayır
E) Balıkçılık Karadeniz
Denizin az tuzlu olması
Soru 30. Aşağıdaki tarımsal ürünlerden hangi ikisi iklim
sebebiyle aynı bölgede yetişmesi imkânsızdır?
A) Ayçiçeği – Zeytin
B) Çay – Mısır
C) Pamuk – Buğday
D) Buğday – Çay
E)Tütün – Ayçiçeği
Soru 23. Ahır hayvancılığı genellikle nüfusun yoğun olduğu
yerlerde yoğunlaşmıştır. Buna göre aşağıdaki bölgelerden
hangisinde ahır hayvancılığının diğerlerine göre daha fazla
gelişmesi beklenir?
A) İç Anadolu
B) Doğu Anadolu
C) Ege
D) Akdeniz
E) Karadeniz
Soru 24. I. Tarım alanlarının dar olması
II. Yaz mevsiminin yağışlı geçmesi
III. Çayır ve otlakların geniş yer tutması
IV. Yüz ölçümünün fazla olması
V. Halkın alışkanlıkları ve tecrübeleri
Erzurum-Kars yöresinde büyükbaş hayvancılığın yaygın
olmasında yukarıdakilerden hangileri etkili değildir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve IV
E) IV ve V
Soru 25. Ilıman bir iklim bitkisi olan şeker pancarının, Akdeniz,
Ege ve Karadeniz kıyılarında yetiştirilmemesi aşağıdakilerden
hangisine bağlanabilir?
A) Buharlaşmanın azlığına
B)
Kıyıların başka ürünlere ayrılmasına
C)
Nem fazlalığına
D)
Yer şekillerinin elverişsizliğine
E)
Toprak türünün elverişsizliğine
Soru 26. Türkiye tarımında sulama sorununun ortadan
kalkması halinde, ürün artışı sağlamak için aşağıdaki
önlemlerden hangisine öncelik verilmelidir?
A)
Toprak bakımı ve analizi çalışmalarının hızlandırılmasına
B)
Yeni tarım alanlarının açılmasına
C)
Gübre üretiminin arttırılmasına
D)
Tohum ıslahı çalışmalarının hızlandırılmasına
E)
Pazarlama olanaklarının geliştirilmesine
Soru 27. Akdeniz iklim bölgesinde, elverişli iklim koşullarının
olmasına rağmen zeytincilik ve bağcılık tarımının gelişmemiş
olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Bu ürünlerin ekonomik değerinin düşük olması
B)
Halkın bu bitkilerin tarımını yapmak için yeterli bilgi sahibi
olmaması
C)
Buğday tarımının öncelik kazanması
D)
Turunçgiller tarımına öncelik verilmesi
E)
Üretimine elverişli alanların darlığı
Soru 28. Türkiye’de yer şekilleri ve iklim özelliklerinin tarım
alanlarını sınırladığı göz önüne alındığında, ekili dikili alanların
yüz ölçümüne oranla en az olduğu bölgemiz aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Doğu Anadolu
B)Güneydoğu Anadolu
C) Ege
D)Marmara
E)İç Anadolu
Soru 29. Aşağıda Türkiye’nin bazı bölgeleri ve bu bölgelerde
yetiştirilen en önemli tarım ürünleri eşleştirilmiştir.
Bu eşleştirilmelerden hangisi yanlıştır?
Ege Bölgesi - İncir
İç Anadolu Bölgesi - Şeker pancarı
Karadeniz Bölgesi - Soya fasulyesi
Marmara bölgesi - Ayçiçeği
Doğu Anadolu Bölgesi - Kayısı
Soru 31. İç bölgelerimizde yükselti ve karasallıktan dolayı kışlar
sert ve kar yağışlı geçer. İç bölgelerimizde iklimin sert oluşu,
aşağıdakilerden hangisini etkilememiştir?
A)Yer altı kaynaklarını
B) Nüfusun dağılışını
C) Ulaşım olanaklarını
D) Tarımsal etkinliklerini
E) Bitki örtüsünü
Soru 32. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin ekonomisine yer
şekillerinin neden olduğu sonuçlardan biri değildir?
A)Dağların kuzeyde ve güneyde kıyıya paralel uzanışı nedeniyle
ulaşım zorluğu
B) Doğu Anadolu’da meyve ve sebze tarımının çok az yapılması
C) Ege Bölgesi’nde doğal limanların fazla oluşu
D) Kara ve demir yollarının uzanışının çoğunlukla doğu-batı yönlü
oluşu
E) Karadeniz’de orman örtüsünün daha zengin olması
Soru 33. Tarımda makineleşme köyden kente göçü hızlandırıcı
bir etkendir. Böyle bir genelleme göre aşağıdaki illerimizden
hangisinde makineleşmenin köyden kente göçün etkisi yoktur?
A)Konya B) Manisa
C) Balıkesir D) Bursa E) Rize
Soru 34. Ekim alanlarının nadasa bırakılması hava sıcaklılığı,
toprak nemliliği ve yağış miktarı ile yakından ilgilidir. Aşağıda
verilen yerlerin yağış miktarlarının eşit olduğu var sayılırsa
hangi ilimizde nadasa daha çok ihtiyaç duyulabilir?
A)Edirne
B) Mardin C) Erzurum D) Sivas E) Çorum
Soru 35. Türkiye’de 1930’lu yıllarda nüfusun %80’itarım
sektöründe uğraş verirken 1960’lı yıllardan sonra bu oran gittikçe
azalmaya başlamıştır. Bu durumun temel nedeni
aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?
A)Destekleme alımlarının üreticiyi tatmin etmemesi
B)Miras yoluyla tarım alanlarının küçülmesi
C)Verimli toprakların erozyon sebebiyle kaybedilmesi
D)Tarım ürünlerinin hemen alıcı bulamaması
E)Tarım dışı sektörlerin gelişmesi
36. Türkiye’de yükselti belirli bir noktaya kadar olumlu rol oynar.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinde yükseltinin Türkiye
ekonomisinde olumlu etkisi söz konusu değildir?
A)Kuzey doğu Anadolu’da gür otlakların geniş yer tutması
B)Doğu Anadolu’da tarımsal ürün çeşitliliğinin görülmesi
C)İç Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ormanlara rastlanması
D)Erzurum-Kars bölümünde büyük baş hayvancılığın yapılması
E)Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yaylacılığın gelişmiş olması
37. Türkiye’de tarımsal verimliliği etkileyen birçok faktör vardır.
Aşağıdakilerden hangisinin tarımda verimi arttırmada
doğrudan etkisi yoktur?
A)Zararlı böceklerle mücadele B) Kaliteli tohum kullanma
C) Sulama
D) Pazarlama
E) Gübreleme
CEVAP ANAHTARI
1D
10C
19E
28A
37D
2B
11C
20B
29C
3E 4D
5A
12D 13A 14B
21C 22A 23C
30D 31A 32E
6C
15 E
24E
33E
7B
8A
9E
16A 17B 18C
25B 26D 27A
34B 35E 36B
Download

SANAYİ VE MADEN TEST - I 1. Endüstrinin