Adliye’de paket alarm› Polisten kaçamad›lar...
A
A
NKARA Emniyet Müdürlü¤ü Narkotik Suçlarla Mücadele fiube
Müdürlü¤ü ekiplerinin zehir
tacirlerine yönelik düzenledi. Operasyon
kapsam›nda gözalt›na
al›nan 2 kifliden
S.Ö. tutuklan›rken,
yafl› küçük olan
M.B. ise, uyuflturucu madde ticareti suçundan
Çocuk fiube Müdürlü¤ü’ne teslim
edildi. • 3’te
NKARA Adliyesi C Kap›s› önünde
meydana gelen olay yürekleri a¤za
getirdi. Adliye’nin yan›nda bulunan Ankara ‹l Ambulans Servisli¤i 112
‹stasyonu’nun yan
taraf›ndaki karton
kutu, pani¤e
neden oldu.
Patlat›lan
karton kutunun içerisinden, çöp ve
at›k maddeler
ç›kt›. • 3’te
•14’te
25 Krfl.
11 fiubat 2015 Çarflamba
Son gün f›rt›nas›
7 Haziran’da yap›lacak olan Genel Seçimde aday olmak isteyen kamu çal›flanlar› için süre
sona erdi. ‹stifa eden bürokratlar›n say›s› 500'ü bulurken, ço¤unun tercihi AK Parti oldu.
‹ST‹FA EDENLER‹N
TERC‹H‹ AK PART‹
Y›lmaz
Zengin
7
Zengin aday
CUMHUR‹YET Halk Partisi K›rflehir ‹l Baflkan› Y›lmaz Zengin, görevinden istifa ederek aday adayl›¤›n›
aç›klad›. Zengin “Ne milliyetçi, ne
Kürtçü, ne parac› olacaklar›n› sadece halktan yana tav›r alarak hareket edece¤iz” dedi. • 11’de
Orhan
K›l›ç
HAZ‹RAN’DA yap›lacak genel seçimler öncesi milletvekili aday aday› olmak isteyen kamu görevlileri
ard› ard›na istifalar›n› aç›klad›. Listede birçok bürokrat›n yan› s›ra
devlet kademesinde görev alan çok
say›da kamu çal›flan› da yer ald›.
Seçimde aday olmak isteyen kamu
çal›flanlar› için süre dün akflam saat 17.00 da sona erdi. ‹stifa eden
bürokratlar›n say›s› 500'ü bulurken, ço¤unun tercihi AK Parti oldu.
L‹STEDE ÖNEML‹ ‹S‹MLER
‹
Ramazan
Çetin
Hizmet için
aday oldum
E-‹MZA.TR Yönetim Kurulu Baflkan› Orhan K›l›ç K›r›kkale Gazeteciler Cemiyeti Baflkan› Ramazan Çetin’i makam›nda ziyaret etti. Orhan
K›l›ç, memleketi K›r›kkale’ye hizmet
için AK Parti’den milletvekili aday
aday› oldu¤unu söyledi. • 11’de
ST‹FASINI son güne b›rakanlar art
arda isimlerini aç›klamaya bafllad›.
Devlet Demiryollar› Genel Müdürü Süleyman Karaman, BUGSAfi Genel Müdür Yard›mc›s› Abbas Bar›fl, Ulaflt›rma
Bakanl›¤› Müsteflar Yard›mc›s› Türker
Yörükçüo¤lu, Gümrükler Genel Müdürü Cenap Aflc› ve Gümrük ve Ticaret Baflmüfettifli Ali Aygün, Bas›n ‹lan
Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Türk Hava Kurumu Üniversitesi
Rektörü Ünsal Ban, Kültür Bakanl›¤›
Halk Kültürleri Daire Baflkanl›¤› bürokratlar›ndan Sanem Ar›kan, Spor
Genel Müdürü Mehmet Baykan, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Mithat Sancar,
TBMM Baflkan› Cemil Çiçek’in Özel
Kalem Müdürü Mücahit Durmuflo¤lu,
Milli E¤itim Bakanl›¤› (MEB) Hayat
Boyu Ö¤renme Genel Müdürü Kemal
Biçerli, Aile Bakanl›¤›’nda görev yapan
ve Türk bürokrasisindeki ilk baflörtülü
bakan yard›mc›s› olan Çi¤dem Atabek,
Gürefl Federasyonu Baflkan› Hamza
Yerlikaya baflta olmak üzere çok say›da bürokrat son gün istifa ederek siyasetin yolunu tutmufl oldular.
Mustafa
Ulusoy
M
Bahçeli:
Etimesgut’a
güvenim
tam
‹LL‹YETÇ‹ Hareket Partisi Genel
Baflkan› Devlet Bahçeli, MHP
Etimesgut Teflkilat›’ndan 7 Haziran
seçimlerinde baflar›lar›n› devam
ettirmelerini istedi. Devlet Bahçeli,
MHP
Etimesgut ‹lçe Baflkan› Mustafa
Ulusoy ve Yönetim Kurulu Üyelerini kabulünde yapt›¤› konuflmada bu
seçimlerde daha çok çal›flmalar›n› isteyerek MHP
Etimesgut ‹lçe Teflkilat›’na güvenim tam dedi.• 6’da
Nall›han’›n fark› Devlerin gözü E
Ankara’da
Kazan’a
kardefl
Gelece¤in sektörü
“Temizlik” olacak
ANADOLU Gazetesi Yazar› Veli
Sar›toprak’›n her hafta kaleme ald›¤› Ankara’n›n Patronlar› yaz› dizisinin bu haftaki konu¤u
genç yafl›na ra¤men
baflar›l› bir giriflimci
olan Zeynep Gülyüz
K›nay oldu. • 7’de
Dürüst müyüz?
Bahattin Demiray’›n
yaz›s› • 3’te
K
ALKINMA temelli k›rsal turizmi desteklemek üzerine birçok faaliyette
bulunan Nall›han Turizm Gönüllüleri
Derne¤i baflkan› Mustafa Bektafl,
Nall›han için yapt›klar› çal›flmalar›
anlatma imkan› buldu. • 8’de
YOZGAT’IN Çekerek ilçesinden ekonomik nedenlerden dolay› Ankara’n›n Kazan
‹lçesi’ne göç eden Çekerekliler Kazan Belediyesi Kump›nar Kültür Merkezi’nde bir
araya geldi. • 9’da
Tar›m ormanc›l›k
ve emek
Beynimizi
kullanal›m
Nihat Kafl›kç›’n›n
yaz›s› • 5’te
Kemal Haluk
Cebe’nin yaz›s› •7’de
www.anadolugazete.com
Devlet
Bahçeli
SK‹DJ‹ Gayrimenkul Ankara Merkez Bölge Orta¤›
Köksal Ünal “‹stanbul merkezli çok say›da firma yat›r›m için Ankara’da yer ar›yor. Ankaral› firmalar›n hedefinde de ‹stanbul var. Ünal, Baflkent Ankara’n›n
son y›llarda art arda yükselen konut kuleleri, plazalar
ve yüksek kalitedeki residence projeleriyle emlak piyasas›n›n yükselen de¤eri haline geldi¤ini söyledi. • 5’te
Ankara kara teslim
Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nün kar alarm› vermesinin ard›ndan Baflkenti etkisi alt›na alan yo¤un kar ya¤›fl› Ankaral›lara zor anlar yaflatt›. Akflam saatlerinde bafllayan ve etkisini giderek art›ran kar ya¤›fl›na trafikte
yakalanan sürücüler zaman zaman zor anlar yaflad›. Meteorolojiden verilen bilgiye göre kar ya¤›fl›n›n etkisini bütün gün sürdürmesi bekleniyor.
[email protected]
K
İçinizi sanat ısıtsın
2
Çankaya Belediyesi yaklaşan
özel günler öncesi Başkentlileri sanat dolu
bir hafta için
etkinliklerine
davet ediyor.
Resim ve fotoğraf sergilerinden konserlere, Öykü
Günü’nden,
Sevgililer Günü
etkinliklerine,
Çankaya bu
hafta da kültür
ve sanatla dopdolu bir hafta
Başkentlileri
bekliyor.
ültür&Sanat
11 Şubat 2015
Ç
• İNCİ YILDIZ
ANKAYA Belediyesi
bu hafta da Çağdaş
Sanatlar Merkezi,
Galeri Uray, Galeri
Kara ve Yılmaz Güney Sahnesi’ndeki etkinliklerle Başkentlilere sanat dolu bir hafta
sunuyor. Havaların yeniden
soğumaya başladığı bugünlerde içinizi sanatla ısıtmak isterseniz Çankaya Belediyesi’nin
konuğusunuz.
AÇILIŞI GALERİ
URAY YAPACAK
Haftanın açılış etkinliği,
Galeri Uray’ın ev sahipliği
yapacağı “Nazım Hikmet Şiirleriyle Güneşin Türküsü”
adlı fotoğraf sergisi. Rüştü
Hatipoğlu’nun objektifinden
yansıyan kareler, 9-14 Şubat
tarihleri arası Galeri Uray’da
görülebilecek. Galeri Kara
bu hafta “Kadın ve İktidar”
isimli karma resim sergisine
ev sahipliği yaparken “Gerçek
Çıplaktır” isimli desen sergisi
10-22 Şubat tarihleri arasında
ÇSM’de başkentlilerin beğenisine sunulacak.
yapacak.
SAHNE
TİYATROCULARIN
Yılmaz Güney Sahnesi bu
hafta Tiyatro Moral ekibini
ağırlıyor. “Kayıp Kar Tanesi”
adlı çocuk oyunu her sabah
10.30-11.30 saatleri arasında
Çankayalı minik tiyatro severlerle buluşurken Sevgililer
Günü için yetişkinlerin tiyatro
payına “Alo… Karımla Evleniyorum” adlı komedi düştü. Oyun,
14 Şubat Cumartesi günü saat
17.00’de ÇSM’de sahnelenecek.
14 Şubat’ta Kuğulu Park da
boş durmuyor. Başkentte aşkın
ve romantizmin sembollerinden olan Kuğulu Park, Grup
Egeli’nin sahne alacağı “Aşkımız Çankaya” adlı konsere ev
sahipliği yapıyor.
ÖYKÜ GÜNLERİ
BAŞLIYOR
14 Şubat’ı başka türlü bir
sevgiyle kutlamak isteyenlere
de Çankaya Belediyesi, Ankara Üniversitesi ve Uluslararası
Ankara Öykü Günleri Derneği
ortaklığında düzenlenen 14
Bu
Şubat Dünya Öykü Günü’nün
haftanın ilk
MÜZİKSİZ
konseri Çankaya
başladığı müjdesini verelim.
KALMAYIN
Belediyesi Çayyolu
Dil ve Tarih-Coğrafya FakülBu haftanın ilk konseri
Çankaya Evi Türk Halk
tesi
(DTCF) Farabi Salonu’nda
Çankaya Belediyesi ÇayMüziği Korosu’nun Başdüzenlenecek
ve 15.00’de başyolu Çankaya Evi Türk
kent Üniversitesi İhsan
layacak
olan
etkinlik;
Vüs’at
Halk Müziği Korosu’nun
Doğramacı Kongre
O.
Bener,
Füruzan,
Haldun
Başkent Üniversitesi İhSalonu’nda vereceği
Taner ve Tomris Uyar gibi
san Doğramacı Kongre
müzik ziyafeti
Türk edebiyatının kilometre
Salonu’nda vereceği müzik
olacak.
taşları sayılan edebiyatçıların
ziyafeti olacak. Şef Satılmış
eserlerini Ankaralılarla buKoruk yönetimindeki konluşturacak. Yazar Murathan
ser 13 Şubat akşamı saat
19.00’da başlayacak. Aynı gün Mungan’ın 2015 Yılı Dünya
Yılmaz Güney Sahnesi’nde ise Öykü Günü Bildirisi’ni okuyacağı etkinlikte Devlet Tiyat“Engelsiz Sesler Korosu” sahne alacak. Çankaya Belediyesi roları sanatçılarından Şahin
Ergüney ve Fulya Yeşilkaya,
ayrıca 14 Şubat Cumartesi
yazarın “Boyacıköy’de Kanlı
Günü 14.00-16.00 saatleri
Bir Aşk Cinayeti” öyküsünü
arasında Yüksel Caddesi’nde
seslendirecek; Ankara Üniverdüzenlenecek olan “Kadınlar
İçin Diren, Dans Et, Ayaklan” sitesi Konservatuar Sanatçıları
da bir müzik dinletisi sunacak.
adlı etkinliğe de ev sahipliği
Yarasa’yı görmek için son şans
S
• AYSUN KARAKAYA
AHNELENDİĞİ ilk
günden beri kapalı gişe oynayan;
enerjik, romantik ve
eğlenceli yapısıyla
izleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not
alan Yarasa opereti,
sezonun son temsilini 16 Şubat Pazartesi
Opera Sahnesi’nde
gerçekleştirecek.
Vals müziğin kralı
olarak kabul edilen dünyaca ünlü
Avusturyalı besteci
Johann Strauss’un
başyapıtlarından olan Yarasa opereti, hem müzikal
hem de metin zenginliği
açısından türünün en yetkin örneklerinden biri
olarak kabul ediliyor.
Rejisörlüğünü Murat Atak’ın yaptığı
eserin son temsilinde Ankara Devlet
Opera ve Balesi orkestrasını,
şef Sunay
Muratov
yönetecek.
Saygon’u
sergiyle
andılar
S
• SELDA TABUR
ANATÇI dostları geçen sene
26 Ocak 2015
günü 61 yaşında
yaşamını yitiren
ressam-heykeltraş
Nilhan Saygon
anısına Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde resim
sergisi açtılar.
Çocukluğunun
geçtiği Ankara’da
önemli sergilere
imza atan Saygon, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde bulunduğu
dönemde yaya bölgelerini süsleyen heykelleri
yapan sanatçı kolektifinin içinde de yer aldı.
Çankaya Belediyesi’ne bağlı Çağdaş Sanatlar
Merkezi ve Galeri Kara’da açılan pek çok sergide de yer alan Saygon, bu kez ölüm yıldönümünde kendisini unutmayan dostlarının açtığı
sergiyle anıldı.
Türk Düğünü
kahkahaya
boğdu
A
NKARA Serbest Muhasebeci Mali
Müşavirler Odası mensupları tiyatro
grubu tarafından “Türkmen Düğünü”
adlı tiyatro oyunu sergilendi. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası
Tiyatro Grubu üyeleri, Ankara Devlet Tiyatrosu Ulus Küçük Tiyatro’da “Türkmen
Düğünü” adlı tiyatro oyununu sergiledi.
Ali Yürük’ün yazdığı, Neşet Erdem’in yönettiği Türkmen Düğünü tiyatro oyununa, oda üyeleri oda üyelerinin aileleri ve
çok sayıda davetli katıldı. Oyun, seyirciler
tarafından büyük ilgi topladı. Seyirciler,
oyunun bazı bölümlerinde alkışlarla tempo tutarken, bazı bölümlerinde ise kahkahaya boğuldu. • İHA
Anadolu’da
kültür-sanat
Yarasa opereti, sezonun son temsilini 16 Şubat
Pazartesi Opera Sahnesi’nde gerçekleştirecek.
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
A
Polisten
Zehirtacirlerinedarbe
3
sayiş
11Şubat2015
A
NKARA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube
Müdürlüğü ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İKİŞÜPHELİTUTUKLANDI
Zanlılardan S.Ö., hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma ve 6136 Sayılı
Kanun’a muhalefet suçlarından yasal işlem
yapılarak adli mercilere sevk edildi. Yaşı
küçük olan M.B. ise, uyuşturucu madde ticareti suçundan Çocuk Şube Müdürlüğü’ne
teslim edildi. Adli mercilere sevk edilen 2
şüpheli de tutuklandı.
METRUKBİNALARDA
UYUŞTURUCUBULUNDU
Narkotik ekiplerinin Atıfbey Mahallesi
120. Sokak ve civarındaki diğer ara sokaklarda kentsel dönüşüm projesi nedeni ile
terk edilmiş gecekondu ve virane haldeki
yapılarda yaptığı aramalarda, toplam bin
929 adet küçük kilitli poşetler içerisinde
satışa hazır 2 kilo 487 gram esrar maddesi,
185 adet küçük kilitli poşetler içerisinde
satışa hazır 109 gram toz esrar maddesi, 38
adet beste tabir edilen küçük kağıt parçaları içerisinde satışa hazır 11,35 gram eroin
maddesi, 9 adet (3,7 gram) Ecstasy hap,
kokain maddesinin ‘taş’ olarak tabir edilen
şekle dönüştürülmesi amacıyla kullanılan
toplam 11 şişe içerisinde 1 kilo 240 gram
amonyak maddesi ve 1 adet ruhsatsız av
tüfeği ele geçirildi. • İHA
Ç
Çorum’da
trafik
kazası
1ölü3
yaralı
ORUM’da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3
kişide yaralandı.
Kaza, Çorum-Samsun Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Emre Yardımcı (28) yönetimindeki 06 AD 0413 plakalı
otomobil ile Abdulvahit Kahya (28) yönetimindeki 26 VK 543 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan
Yardımcı, yönetimindeki otomobil çelik bariyerleri aşarak yol kenarında bulunan istinat
duvarına çarptı. Kazada sürücülerden Emre
Yardımcı olay yerinde hayatını kaybederken,
diğer sürücü Abdulvahit Kahya ile araçlarda
bulunan Birgül Akyüz (35) ve Serkan Ekinci
(33) olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle Çorum-Samsun Karayolu’nda
bir süre trafik kontrollü olarak verildi.Kaza ile
ilgili soruşturma sürüyor. • İHA
Enes 3 hafta sonra
yaşam emaresi gösterdi
K
IRŞEHİR’de 3 hafta önce geçirdiği
trafik kazası sonrası ‘Yoğun Bakım’
ünitesine alınan ve hiçbir hayati fonksiyon
göstermeyen Enes Turpçu, kaldırıldığı Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina
Hastanesinde 3 hafta sonra ilk yaşam emaresini gösterdi.
Baba Recep Kadir Turpçu, oğlunun yaşam emaresi göstermesinin kendilerini
umutlandırdığını söyledi. Baba Turpçu,
“Geçirdiği kaza sonrası hayati olarak görülen fonksiyonlarında bu güne kadar bi,r
değişme görülmemişti. 3 hafta sonra cihaza
bağlı olmadan kendi başına soluma işlemini
gerçekleştirdi. Sonra yeniden cihaza bağlandı. Uyku hali devam ediyor. Bizim tek isteğimiz dua etmenizdir. Allah yardımcısı olsun
inşallah hayata yeniden daha sağlıklı olarak
dönecek” dedi. • İHA
ANKARA’DA
Dürüstmüyüz?
AnkaraAdliyesiönünde
şüphelipaketalarmı
A
NKARAAdliyesi’ninyanındabulunan,122AcilServisistasyonbinasınınyantarafınabırakılankartonkoli,
paniğenedenoldu.
Olay,saat03.30sıralarındaAnkaraAdliyesiCKapısıönündemeydanageldi.
Adliye’ninyanındabulunanAnkaraİlAmbulansServisliği112İstasyonu’nunyan
tarafındakikartonkutu,paniğenedenoldu.
Edinilenbilgiyegöre,adliyebinasıönünde
devriyegezengüvenlikgörevlileri,112
İstasyonu’nunyanındakikartonkutuyu
gördü.Durumdanşüphelenengüvenlik
görevlileri,polisekiplerinehaberverdi.
İhbarüzerineolayyerinegelenpolisekipleri,bölgedegenişgüvenlikönlemlerialdı.
Ekipler,112İstasyonu’ndabulunansağlıkgörevlilerinigüvenlibiryeretahliyeetti.İstasyon
önündebulunanambulansiseolayyerinden
uzaklaştırıldı.Şüphelipaketçevresineekipler
tarafındanemniyetşeridiçekildi.Bölgeninstratejikönemesahipbiryerolmasındandolayı,
zamankaybetmedenbombaimhaekiplerinehaberverildi.Kısasüredeolayyerinegelenbom-
E
SKİŞEHİR’de yaşlı bir
kadına tecavüz, darp
ve gasp iddiasıyla yakalanan şüpheli, çıkarıldığı
mahkeme tarafından tutuklandı.Edinilen bilgiye göre,
A.Ü. (69), Odunpazarı Alaaddin Parkı’nda orada bulunan
N.T.’ye (27) ‘Ali’ isimli bir şahsı
sordu. N.T.’nin “Ben tanıyorum, gel seni götüreyim” diyerek kendisini Sümer Mahallesi Adasu Sokak’ta bulunan
kullanılmayan bir barakaya
götürerek tecavüz ve darp etti,
üzerindeki banka maaş kartı
ile altın küpe ve yüzüğünü, kol
saatini gasp etti. İhbar üzerine
inceleme ve soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik
kamera kayıtlarından eşkali
belirlenen şüpheli N.T.’yi dün
akşam saatlerinde Hamamyolu Caddesi’nde yakaladı.
Yapılan üst aramasında şüphelinin üzerinden A.Ü.’ye ait
banka maaş kartı, saat ve
maaş kartından çektiği 600 TL
çıktı. Mağdur kadın tarafından
teşhis edilen N.T.’nin alınan
ilk ifadesinde işlediği suçu
itiraf ettiği belirtildi. Şahsın
üzerinden çıkan A.Ü.’ye ait
para ve eşyalar ile şüphelinin
sattığı yüzük ve küpeler kuyumcudan alınarak yaşlı kadına teslim edildi. Bugün öğlen
saatlerinde adli makamlara
sevk edilen şüpheli N.T.’nin,
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği
öğrenildi. • İHA
Tahliyeyekızdı,silahlaadam
vurdu,7buçukyılcezaaldı
K
AYSERİ’de kardeşini
yaralayan zanlının tahliyesine kızan O.K., adliye
önünde adam vurdu. Olaydan
sonra gözaltına alınan O.K.,
yapılan yargılamada 7 yıl 6 ay
hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 3. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde görülen davada
‘Adam Öldürmeye Teşebbüs ve
Ruhsatsız Silah Bulundurmak’
suçundan yargılanan O.K. gelmezken, avukatı duruşmada hazır
bulundu. Duruşmada O.K.’nin
avukatı havaya rastgele ateş edildiğini savunurken, olayda ağır
yaralanan M.E.’nin avukatı ise
olay zamanı güvenlik kamerasına
yansıyan görüntüden aldığı fotoğrafı mahkeme heyetine sunarak,
sanığın rastgele havaya ateş etmediğini ileri sürerek cezalandırıl-
En
En
Yüksek Hissedilen Düşük
4
baimhauzmanları,şüphelipaketefünyeyerleştirdi.
Çevregüvenliğininsağlanmasının
ardından,şüphelipaketbüyükbirgürültüyle
patlatıldı.
Patlatılankartonkutununiçerisinden,çöpve
atıkmaddelerçıktı.Kutunun,rüzgarınetkisiyle
uçup112İstasyonu’nunyanınadüşmüşolabileceğiihtimaliüzerindeduruldu.•İHA
Yaşlı kadına tecavüz ve gasp
eden şahıs yakalandı
İlçeAdı
KARLI
Bahattin Demiray
POLEM Kulübü Genel Bşk. Yrd. [email protected]
KÖPEKLERLE ARAMA YAPILDI
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi Atıfbey
Mahallesi 130. Sokak ve civarındaki diğer
ara sokaklarda meydana gelen “uyuşturucu
veya uyarıcı madde imal ve ticareti” ile ilgili
olarak çalışma başlattı. Narkotik ekipleri,
şüphelilerin uyuşturucu ticareti yaptıkları
tespit edilen kentsel dönüşüm projesi nedeni ile terk edilmiş metruk gecekondu ve
virane haldeki yapılarda narkotik köpekleri
ile birlikte arama yaptı. S.Ö. ve yaşı küçük
olan M.B. isimli zanlılar yakalanırken, yapılan aramalarda 81 adet satışa hazır küçük
kilitli poşetler içerisinde 46,50 gram kokain
maddesi, 95 adet satışa hazır küçük kilitli
poşetler içerisinde 113 gram esrar maddesi,
10 adet (4,60 gram) Ecstasy hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen
7 bin 20 TL nakit para, 1 adet ruhsatsız
Glock marka tabanca (seri atış yapabilme
özelliği olan), bu tabancaya ait 1 adet şarjör
ve 12 adet 9x19 mm çapında tabanca fişeği
ele geçirildi.
Gündeme
Dair
0
-4
İmsak
ANKARA 05:14
Akyurt
05:13
Ayaş
05:16
Bala
05:13
Beypazarı 05:18
Çamlıdere 05:16
Çubuk
05:13
Elmadağ 05:12
Saygı, herhangi bir ilişki içinde bulunulan bir kurumda ki yetkililere, Eş, anne,
baba, büyüklere, görevlilere, hayvanlara,
müesseselere ve ülkeler arasında insanlara, ilgi ve duygularını sevgi, hürmet
göstererek başkalarını rahatsız etmekten
çekinme duygusunu, en içten bir şekilde
sergilemek ve uygun bir davranış tarzını, göstermektir. Kibarlık veya görgü
hürmet, gibi davranışları yaparken Allah
C.C.’nin rızasını her an göz önünde bulundurmanın içsel bir karakoludur.
Davranışlarda görülen kültürler arası
farklılıklar ve aynı davranışın farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıması sonucu
zaman zaman kişiler tamamen dışa dönük çeşitli davranışlarından dolayı, saygısızlık kastı olmasa da saygısızlık olarak
algılanabilir. Riya, şımarıklık, gösteriş
ve kendini ön plana çıkarma davranışı
içinde bulunmada erdemli davranış değil
menfaat peşinde koşmaktır. Saygılı davranış trafikte en önemli bir kuraldır.
Bunların, gözlerinin içinin gülmesi, kalbinin bir kuş gibi kanadı gibi çırpması,
mutluluğunu, hislerini ve içinden geçen
güzel duygularını herkese anlatmak isterler. Mutluluk bulaşıcıdır ve paylaşıldıkça
çoğalır. Çok istediğimiz bir şeyin gerçekleşmesi, hayatta başarıyı yakalamak,
doğru olmak, hasretin bitmesi mutluluk
için yeterlidir. Mutlu olmak üzerine yaşamlarını kurmuş olanlar tüm olaylarda
güzel bir taraf mutlaka bulurlar. Mutsuz
olmak çok kolaydır, zor olan mutlu olmayı başarabilmektir. Bu duyguyu yaşayan
herkes hislerini arkadaşları, dostları ve
çevresi ile paylaşmalı bu sayede onların
da yüzünün gülmesini sağlamalıdır. Bizi
en çok sevenler, gerçek dostlarımız ve
ailemiz bizim mutluluğumuz karşısında,
mutlu olacaklardır.
Başarı ve mutluluk ahlaki değerleri yerine getiren insanların en belirgin özelliğidir. Bu insanlar dürüsttür yani kimseyi
kandırmak istemez ve de yalanlarıyla
üste çıkmaya çalışmaz. Sahip oldukları
başarıları ve mutlulukları yaşamalarındaki hal ve davranışlarındaki tutarlı oluşlarından gelmektedir. Bu şekilde kendilerine olan güvenleri de artar ve başkaları
da bu insanlara karşı güven duyar. Özü
sözü bir olan insanlar hiç yalan söylemedikleri için de mahcup olma ihtimalleri
yoktur. Toplumdaki tüm insanlar bu ahlaki değeri kendine ilke edinirlerse yaşadıkları toplum da, diğer toplumlar arasında saygın bir yere sahip olur. Ebeveynin
çocuğa saygı, sevgi ve şefkat gibi manevi
ilgisinin en az maddi ilgi kadar önemli
olduğunu, bu ilgiden yoksun kalan çocukların uyum probleminin bulunduğunu, suç işleme eğiliminin daha güçlü
olduğunu göstermektedir. Ayrıca çocuğun anne sütüyle beslenmesi bedensel
olduğu kadar ruh sağlığı bakımından da
çok yararlı görülmektedir. Kur’an-ı Kerim
ayetinde anneye verdiği görev çocuğun
beden ve ruh sağlığının dengeli olarak
gelişimini gayet açıkça anlatılmaktadır.
Kendisini iki yıl emziren anneye, sayısız
sıkıntı ve meşakkatlere katlanan anne ve
babaya karşı sevgi ve saygıyla muamele
çocuklara ve gençlere bir borç olduğu
bildirilmektedir.
Bazen toplumca kabul görünen bir
büyüğe ziyaret edildiğinde bu anlatılan
vasıflar ne yazık ki görülmemekte ve bu
konuda da insanlar hayal kırıklığına uğramaktadır. Bizlerin ziyaretine gelenler
makam ve mevkie geldikleri zaman, bizlerle diyalogunu koparıp, kendi çıkarları
üzerinde toplum menfaatini göz önünde
bulundurmayıp, onur ve şahsiyetlerini
ayaklar altına alan insanlardan toplumumuzu Rabbimiz korusun! Topluma
ve yönetime aday olan insanların bu tür
değerleri önce öğrenip adaylığına geçmesi
de hepimizin dileğidir.
Anadolu’da
asayifl
masını istedi. Yapılan yargılamada
mahkeme heyeti O.K.’ye ‘Kasten
Adam Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan 7 yıl 6 ay, silah taşımaktan ise 2 yıl hapis cezası verdi.
Heyet silah taşımaktan verilen 2
yıl hapis cezasını ertelerken, diğer
kararın infazına karar verdi.
7 Şubat 2013 tarihinde meyGüneş
Öğle
İkindi Akşam
Yatsı
06:40 12:10 14:59 17:27 18:46
06:40 12:09 14:57 17:26 18:45
06:42 12:12 15:01 17:29 18:49
06:38 12:09 14:58 17:27 18:46
06:44 12:14 15:02 17:31 18:50
06:43 12:11 14:59 17:28 18:48
06:40 12:09 14:57 17:26 18:46
06:39 12:08 14:57 17:26 18:45
İlçeAdı
Evren
Güdül
Haymana
Kalecik
Kazan
Kızılcahamam
Nallıhan
Polatlı
Ş.Koçhisar
dana gelen olayda Pınarbaşı ilçesinde kardeşi O.K.’yi yaralayan
M.E.’nin tahliye olmasına kızan
O.K., ilçe adliyesi önünde tahliye
olan M.E.’nin kardeşi O.E.’yi silahla ateş ederek göğsünden ağır
yaraladı. Olay sonrasında O.K.
havaya da 10 el ateş etti. •İHA
İmsak
05:10
05:17
05:15
05:12
05:15
05:15
05:20
05:17
05:11
Güneş
Öğle
İkindi Akşam
Yatsı
06:35 12:06 14:57 17:25 18:43
06:43 12:12 15:01 17:29 18:49
06:41 12:11 15:01 17:30 18:48
06:38 12:08 14:56 17:25 18:44
06:41 12:11 14:59 17:28 18:47
06:42 12:11 14:59 17:27 18:47
06:47 12:16 15:04 17:33 18:52
06:42 12:13 15:02 17:31 18:50
06:36 12:07 14:58 17:26 18:44
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
4
konomi
11 Şubat 2015
Güvendi: Bu yıl kredi
hedefimiz 6.5 milyar tl
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel
Müdürü İrfan
Güvendi, bu
yıl kullandırılan kredi
miktarını
geçen yıla
göre yüzde 9
artırarak, 6
milyar 500
milyon lira
olarak gerçekleştirmeyi
hedeflediklerini söyledi.
E
konomi Muhabirleri
Derneği Genel Merkezi’nde
düzenlenen sohbet toplantısında Güvendi, kurumun
2014 yılı faaliyetleri ve 2015 yılına
ilişkin öngörülerini anlattı. Kredi
faizinin büyük kısmının hazineden
karşılandığı bir sistemle çiftçiye
faizsiz veya maksimum yüzde 8 civarında finansmanla kredi verdiklerini anlatan Güvendi, özel bir banka
ile Tarım Kredi arasında kredi maliyeti bakımından yüzde 100’e yakın
fark olduğunu ifade etti. Güvendi,
kayıt dışılığın en büyük olduğu alan
olan tarımda kayıt dışılığı azaltan,
engelleyen bir fonksiyonu ifa ettiklerini de kaydetti. Kaçak akaryakıtta
tarım sektörünün önemli bir pazar
olduğunu anlatan Güvendi, son 12
yıldır ciddi saha çalışması yaptıklarını, çiftinin ayağına kadar daha
ucuza mazot ulaştırdıklarını, bunun
da çiftçinin bilinçlenmesini sağladığını ifade etti.
YÜkSek FAiZi GÜÇlÜ
tArIm kreDi DÜŞÜrÜr
Bu yıl kullandırılan kredi miktarını geçen yıla göre yüzde 9 artırarak,
6 milyar 500 milyon lira olarak
E
gerçekleştirmeyi hedeflediklerini
bildiren Güvendi, ürünü sezonunda alma karşılığında yüksek faizle
avans verilmesinin Tarım Kredi’nin
güçlü olması ve sahadaki etkisini artırmasıyla azaldığını söyledi.
Önceliklerinin var olan üyelerinin
ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak, pasif ortaklarını aktif hale
getirmek ve var olan ortakların
büyümelerini sağlayacak projeler
geliştirmek olduğunu dile getiren
Güvendi, tarımın finansmanında 26
milyar lira kredi kullanımıyla Ziraat
Bankası’nın birinci sırada olduğunu, 6 milyar lira kredi kullandırılmasıyla da Tarım Kredi’nin ikinci
sırada yer aldığını kaydetti. Güvendi, kredi ihtiyacına ve talebe göre
verilecek kredi miktarının artırılabileceğini ifade etti.
Merkez Bankası’nın faiz düşürmesinin gösterge faizlerini azaltacağını
anlatan Güvendi, bunun girdi maliyetlerini azaltacağını, şartlar uygun
olduğunda düşük faizin herkesin
lehine olduğunu belirtti. Belirsizlik
ve istikrarsızlığın tüm sektörlerde
olduğu gibi tarımda da kötü olduğuna dikkati çeken Güvendi, önemli
lektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim
Kurulu Başkanı Nihat Özdemir,
“Fatura dönemlerinde yaşanan
değişiklik, olumsuz hava şartları
nedeniyle gerçekleşti. Elektrik
faturalarında bir zam yoktur.
Tarifelerin değişmediği epdk.gov.
tr adresinden görülebilir, kontrol
edilebilir” dedi. Elektrik fatu-
olanın istikrarın korunması olduğunu bildirdi.
GIDA FiYAtlArInDA
Beklentiler olUmlU
Gıda fiyatlarından nüfusun yüzde
90’nın memnun olmadığını dile
getiren Güvendi, aradaki makası
daraltacak gayret içinde olduklarını
ancak piyasayı etkileyecek güçte
olmadıklarını bildirdi. Gıda fiyatlarında bu yılki beklentilerin olumlu olduğunu ifade eden Güvendi,
çiftçinin üretimden ve hayvancılıktan vazgeçmediğini, bu nedenlerle
bu yılın geçen yıldan iyi olacağı
kanaatinde olduklarını kaydetti.
Gıda fiyatlarındaki hususu iklime
bağlamanın yanlış olduğunu dile
getiren Güvendi, iklimin bir unsur
olduğunu, riskleri minimize edecek
yöntemlerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Gıda fiyatlarında
fazla sürüklenme olduğunu bildiren
Güvendi, denge mekanizmalarının
oluşturulması gerektiğini, tarımın
kendi haline bırakılacak bir sektör
olmadığını, üretici ve tüketici açısından müdahale edilmesi gereken bir
alan olduğunu söyledi. • iHA
ralarının bir kısım tüketicilere
2015 yılı Ocak ayında bir önceki
döneme göre farklı gelmesiyle
ilgili değerlendirmelerde bulunan Özdemir, “Dağıtım şirketleri
her iş günü sayaç okuyor. Her
abonenin sayacı aylık periyotta okunacak şekilde planlama
yapılıyor. Ancak olumsuz hava
şartlarının yaşandığı dönemde
hepimiz birliyoruz ki kar, fırtına,
sel ve dondurucu soğuklar nedeniyle ulaşım zorluğu yaşandı. Bu
nedenle sayaçların okunmasında
zorunlu olarak periyot kayması yaşandı. Bazı bölgelerde ise
özelleştirme sonrasında fatura
yazılım değişiklikleri yapıldı. Bu
da fatura sürelerinin uzamasına
neden oldu” dedi. • iHA
Yenilenebilir enerji eylem
planı tanıtım toplantısı
E
nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, yaklaşık
3 ay kadar önce rüzgarın toplam elektrik üretimi içindeki
payının yüzde 10,5’lara ulaştığını belirterek, “Bu önemli
bir oran. 2014 yılında 850 milyon dolarlık daha az doğal gaz ithalatına sebep oldu” dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız, Yenilenebilir Enerji Eylem Planı tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, 2000’li yıllarda fosil dışı için 65 milyar dolar yatırım yapıldığını, 2011-2012 yıllarında ise bunun 5 katına çıktığını
ve 310 milyar dolar seviyesine ulaştığını kaydetti.
Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre 2040 yılına kadar küresel
birinci enerji talebi yüzde 37’ler civarında artarken, elektrik talebinin
ise yüzde 80’ler civarında artış göstereceğine dikkati çeken Yıldız,
“ABD’de nükleer enerjinin payı artacak. Japonya’nın nükleer santrallere dönüşü hızlanacak. Rusya, Güney Kore, Hindistan gibi ülkelerde bu artış devam edecek. Şu anda inşası devam eden nükleer
santrallerin 76’sından 30’unun Çin’de olduğunu düşünürsek
Çin’in büyümeye bu manada nükleerle beraber katkısı
olacak” ifadelerini kullandı.
“Fakir bölge
olan Afrika’da son
5 yıldaki petrol
ve doğalgazla
alakalı aramaların dünya petrol
üretiminin yüzde
30’una karşılık
geliyor olması
tabii ki bu verileri
daha da değiştirmiş
olacak” diyen Yıldız,
“2013 yılında yenilenebilir enerjiye yaklaşık 214 milyar dolarlık bir yatırım yapıldı
ve 2030 yılına kadar da bunun
yaklaşık 550 milyara dolara
ulaşması bekleniyor. Bunların
içinde en fazla pay alanlar Çin,
Avrupa, Hindistan ve Brezilya
takip ediyor. Türkiye’de ne
oldu? Türkiye’de
ilk yüz yıllık yapılan yatırım kadar
ondan daha fazlası son 12 yılda
yapıldı. AK Parti
hükümetlerimiz iş
başına geldiğinde
bir birim olan
yapı tam iki katına
çıkartıldı. 2023 yılına
kadar da bir iki katına kadar
daha çıkarmayı düşünüyoruz”
şeklinde konuştu. • iHA
taner Yıldız
E
DOLAR
2.478,90
EURO
2.809,90
STERLIN
3.780,99
11 Şubat 2015
ALTIN FİYATLARI
DÖVİZ KURLARI
GÜNCEL
RIYAL
0.660,30
GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN CUMHURIYET
99,15
161,44
664,00
5
konomi
BILEZIK
90,05
BORSA
BIST 100
DJIA
FTSE 100
CRUDE OİL
GOLD
: 84574
: 17729
: 6837
:
52
: 1244
RUBLE KURUNUN
sabitlenmesi gerekiyor
AGSD Başkanı
Canip Karakuş,
“Piyasadaki daralmayla gelen
işsizlik, atılacak
adımlarla son
bulacaktır. İşsizlik rakamları her
geçen gün artarak devam ediyor. Beklediğimiz
müşteriler gelmiyor. Siparişler
kesildi. Bu piyasanın hareketlenmesi için Rusya’daki krizin bir
an evvel bitmesini
bekliyoruz” diye
konuştu.
R
• NECDET GÜRSOY
USYA’daki yaşanan krizin çözümü için Merkez
Bankası’nın ruble kurunu
sabitlemesi gerektiğini ifade
eden Ankara Giyim Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Canip Karakuş, “Rusya’daki devalüasyon, Türk
tekstilcisinin tahsilat sorununu alevlendirdi. Tekstilciler, uzun süredir alacak problemi yaşadıkları Ruslardan,
son 3-4 aydır hiç tahsilat yapamıyor.
Rusya’da umduğunu bulamayan tekstilciler Afrika pazarına yöneliyor” dedi.
KRİZİN BİRAN ÖNCE
BİTMESİNİ BEKLİYORUZ
Rusya’dan kaynaklanan dar boğazın
tekstil sektörünü derinden etkilediğini
ifade Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Yönetim Kurulu Başkanı
ve tekstil sektörünün önemli firmalarından olan Karton Triko’nun Yönetim Kurulu Başkanı Canip Karakuş,
“Piyasadaki daralmayla gelen işsizlik,
atılacak adımlarla son bulacaktır. İşsizlik rakamları her geçen gün artarak
devam ediyor. Beklediğimiz müşteriler
gelmiyor. Siparişler kesildi. Bu piyasanın hareketlenmesi için Rusya’daki
krizin bir an evvel bitmesini bekliyoruz” diye konuştu.
AFRİKA BİZİM İÇİN
YENİ BİR PAZAR
2014 yılının ilk çeyreğinde pek his-
AKA’dan 20 milyon
liralık mali destek
• SELAMİ MUTLU
NKARA Kalkınma Ajansı’nın (AKA), 2015
yılı mali destek programları bilgilendirme
toplantısı, Akar Otel’de gerçekleşti.
Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri
Arif Şayık, bu yıl üç başlık altında mali destek
programı yapacaklarını söyledi. Birinci amaçlarının dünyadaki küresel rekabet ortamında
daha kaliteli ve daha ucuz mal üretebilmek
olduğunu belirten Şayık, “10 milyonluk mali
desteği programımıza tahsis ettik. Sizin katma
değeri yüksek istihdam yaratan projelerinizi bekliyoruz. Kalkınma sağlıklı toplumlar
üzerinde gerçekleşir. Bu kapsamda sizden
beklentimiz Ankara’nın sosyal problemlerine
çözüm bulmak ve sosyal olarak daha iyi pozisyonlara gelmesini sağlamak, kırsalın potansiyellerinin tespit edilip oralarda yatırım yapılmasını sağlamak, aynı zamanda da kırsalda
rekreasyon alanları tarzı projelerle Ankara’nın
o bölgelere turistik amaçlarla taşınmasını ve
nefes almasını sağlamak” diye konuştu.
Toplantıda bu yıl “İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek”, “Sosyal Sorunların Çözümünde Yenilikçi Yöntemler Mali
Destek”, “Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek” programlarının yer aldığı aktarıldı. Ayrıca
üç programa ayrılan toplam bütçenin 20 milyon lira olduğu kaydedildi.
A
Anadolu’da
ekonomi
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
sedilmeyen krizin son çeyrekte kendini
iyice gösterdiğini ifade eden Karakuş,
“Beklentimiz 2015 yılı için kalıcı tedbir
alınmasıdır. Bu dar boğazın aşılması
için gerekli çalışmaların bir an önce
yapılmasını bekliyoruz. Şirketler kendince tedbir alıyor. Rusya’da yaşanan
krizi atlatmak ve ayakta kalmak için
yeni pazarlar aramaya başladık. Şu
anda Afrika pazarına yönelmeyi düşünüyoruz. Afrika pazarı bizim için daha
bakir bir bölge. Fas, Cezayir, Tunus
gibi ülkelerle de çalışmalarımız olacak”
diye kaydetti.
MERKEZ BANKASI RUBLE
KURUNU SABİTLEMELİ
Rublenin dolar karşısında değer kay-
betmesinin tekstil sektörünü vurduğunu belirten Karakuş, “Anlaşmalarımızı
ve fiyatlarımızı dolara göre belirliyoruz.
Müşterilerimiz ödeme yapmakta zorluk
çekmeye başladı. Rusya’daki firmaların dolar temininde yaşadıkları sıkıntı
bize de yansıdı. Dengesizlik bize ödeme
yapacak firmaları da tereddüt içine
soktu. Beklediğimiz ödemeler gelmemeye başladı. Bu meselenin iki ülke
arasında Merkez Bankası ile çözülmesi
gerekiyor. MB’nin sabit kura geçmesini bekliyoruz. Özellikle ihracat yapan
firmaların ödemeleri için ruble temininde Merkez Bankası’nın bir çözüm
üretmesini bekliyoruz. Bunun piyasayı
rahatlatacağına inanıyoruz” dedi.
İSTANBULLU İNŞAAT
devlerinin gözü Ankara’da
E
• HALUK ORAS
SKİDJİ Gayrimenkul
Ankara Merkez Bölge
Ortağı Köksal Ünal, İstanbul merkezli çok sayıda inşaat firmasının Ankara’da yatırım
için yer aradığını bildirdi. Ünal,
Başkent Ankara’nın son yıllarda
art arda yükselen konut kuleleri, plazalar ve yüksek kalitedeki
residence projeleriyle emlak piyasasının yükselen değeri haline
geldiğini söyledi. Birçok bölgesinde yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarıyla Başkent’in
yatırımcılar için yeni fırsatlar
doğurduğunu belirten Köksal
Ünal, çeşitli araştırmalarda birçok defa “en yaşanabilir şehir”
seçilen Ankara’nın bu yönüyle
de gayrimenkul piyasasında
yatırımcıların tercih sebebi olduğunu dile getirdi.
SATIŞLARDAKİ ARTIŞ
DİKKAT ÇEKİCİ
Ankara’daki konut satışlarının da son aylarda dikkat çekici
bir şekilde arttığını ifade eden
Ünal, şunları söyledi “2014,
konut satışlarında genel olarak
gerilemenin olduğu bir yıl oldu.
2014’ün son 3-4 ayı dışında
satışlar 2013’ün gerisinde kal-
mansı İstanbullu inşaat devlerinin dikkatini çekti. İstanbul
merkezli çok sayıda inşaat firması, yatırım için Ankara’da yer
arıyor” dedi.
BETON KONUSUNDA
ANKARA ÇOK ŞANSLI
Eskidji Gayrimenkul Ankara Merkez
Bölge Ortağı Köksal Ünal “İstanbul
merkezli çok sayıda firma yatırım
için Ankara’da yer arıyor. Ankaralı
firmaların hedefinde de İstanbul
var. Eskidji olarak iki büyük şehri
birbirine bağlayan sektörel köprüyü
kurmayı hedefliyoruz” dedi.
dı. Son 3-4 ayda ise özellikle
Ankara’da Türkiye ortalamasının çok üzerinde satış rakamlarına ulaşıldı. Aralık 2014’teki
yüzde 20’lik artış ise çok dikkat
çekiciydi. Ankara’nın bu perfor-
Ankara’da inşaat yapmanın
İstanbul’a göre kolaylıkları olduğuna da dikkati çeken Ünal,
“Firmalar, İstanbul’da inşaat
yapmak için beton santrali kurmak zorundalar. Çünkü, İstanbul trafiğinde o kadar mikseri
getirip götürmek neredeyse imkansız. Ankara’da böyle bir durum yok” örneğini verdi. Köksal
Ünal, Ankara’ya yatırım yapmak
isteyen firmaların, doğru kanalı
bulmaları halinde başarılı işler
çıkarabileceğini vurgulayarak,
sözlerini şöyle tamamladı “İstanbullu yatırımcı Ankara’ya
gelmek istiyor. Ama Ankara ve
İstanbul birbirinden çok farklı
iki şehir. Bazı İstanbul firmaları,
deneyip başarısız oldu. Çünkü,
İstanbul mantığıyla hareket ediyorlar. Ankaralı da İstanbul’a
gittiğinde zorlanıyor. İşte biz
bu eksikliği gidermek istiyoruz.
Bu noktada önemli olan doğru
firmayla çalışmaktır” diyerek
sözlerini tamamladı.
Uransan’dan Sezen Aksu sürprizi
• EMİN ASLAN
AŞKENT Ankara’da şehir
merkezinden uzaklaşmadan konforlu yaşam sunan Uransan, yeni projesi Queen Park’ın tanıtımını “14 Şubat
Sevgililer Günü”ne özel kokteyl
ile yapmaya hazırlanıyor. Kokteylde yapılacak çekilişle belirlenecek şanslı 2 çift ise Sevgililer
Günü’nü Sezen Aksu’nun aşk
kokan şarkılarıyla kutlayacak.
Ülke genelinde başarılı projelere imza atan ve Ankara’da da
kendi ismiyle anılan bir semtte
inşa ettikleri konut projeleriyle
dikkati çeken Uran Holding’e
bağlı Uransan, yeni projesi Queen Park’ın merakla beklenen
lansmanını sürprizlerle dolu bir
geceyle yapıyor. Prestij, Elit ve
Mirage Bahçe Konutları’nın ardından hayata geçirdikleri Royal
Plus’la da Ankara’nın en çok tercih edilen konut projelerinden
B
birini inşa eden Uransan, Urankent’teki beşinci projeleri Queen
Park’la bölgeyi taçlandırmayı hedefliyor. Uransan yetkilileri, henüz lansmana çıkmadan önemli
ilgi elde eden Queen Park’ın
gördüğü ilgi üzerine, Urankent
sakinleriyle 14 Şubat Sevgililer
Günü’nü kutlamak ve yeni proje
Queen Park’ı tanıtmak için 13
Şubat Cuma günü özel bir gece
düzenleyecek.
Sağduyu
Nihat Kaşıkçı
[email protected]
Tarım-ormancılık
ve emek
Emeğin hakkını alamadığı sektörlerin başında, tarım-ormancılık geliyor.
Ülkemiz henüz ‘köylülükten çiftçiliğe
geçiş’ sürecini tamamlayamadığından, bu
sektördeki üretim ilişkileri, hem geleneksel
yapıya dayanıyor, hem de verimsizlik gibi
ağır bir sorunumuz bulunuyor.
5 Şubat 2015 günü, TBMM’de, Mevsimlik
Tarım İşçilerinin Sorunlarını Araştırma
Komisyonu toplantısına katıldım.
Komisyon, tarım ve ormancılık sektöründe
mevsimlik-geçici-gezici olarak çalışan tarım
emekçilerinin yaşadığı sorunları incelemek
ve bunların çözümüne katkı sağlamak üzere
kurulmuş bir komisyon...
Bu tür komisyon toplantılarının kamuoyumuzdaki genel imajı, ‘çözülmeyecek sorunların uyutulduğu yer’ şeklindedir.
Oysa katıldığım oturumda gördüğüm kadarıyla, komisyon, üstlendiği işi büyük bir
ciddiyetle yürütmektedir.
Bir kere, değerli dostum Tarkan Zengin
gibi, çalışma hayatının hem duayen hem de
akademisyen bir isminin, komisyon çalışmalarına aktif destek sağlıyor olması, komisyonun işini ne ölçüde ciddiye aldığının göstergesi, kanımca. Diğer taraftan, komisyonda,
sivil toplum ve emek örgütleri adına yapılan
sunumlar da, hem sorunun derinliğini göstermesi bakımından, hem de TBMM adına,
bu meseleye yaklaşımdaki ciddiyeti göstermek bakımından kayda değerdi. Komisyonda, Hak-İş’e bağlı Öz Orman-İş Sendikası,
DİSK/Genel-İş, Türk-İş/Tarım-İş ve Kalkınma Atölyesi adına sunumlar yapıldı.
Bunlardan; Öz Orman-İş Genel Başkanı
Settar Aslan ve Genel Sekreter Yardımcısı
Mehmet Çetin tarafından yapılan sunum,
mevsimlik-geçici-gezici tarım-orman emekçilerinin yaşadığı sorunları tanımlamak
bakımından hayli kapsamlıydı. Kalkınma
Atölyesi adlı kooperatif adına yapılan sunum
da, kuruluşun sahada yaşadığı deneyimler
bağlamında, dikkate değer veriler içeriyordu.
Elbette, komisyon çalışmalarının bu ölçüde ciddi bir temele dayanmasında, deneyimli
sendikacı, TBMM İdare Amiri ve Çorum
Milletvekili Salim Uslu’nun büyük katkıları
olduğunu eklemek lazım. Öz Orman-İş tarafından hazırlanıp, kitapçık halinde bastırılan
56 sayfalık kapsamlı rapordaki dikkat çeken
bazı veriler şöyle:
•Türkiye’nin toplam 22.7 milyon hektar
olan orman alanlarının 10 milyon hektarı
bozuk, yani verimsiz ve ıslah edilmeye muhtaç
•Türkiye, son 15 yıl içinde, dünyada orman varlığını arttıran nadir ülkelerden biri
•Türkiye nüfusunun yaklaşık % 15 i orman köylerinde veya orman bitişiği köylerde
yaşıyor
•Ormancılık, 140 bin civarında kayıtlı
işçinin yanında, sekiz milyon orman köylüsünü doğrudan ilgilendiriyor
•Kamuda çalışan tarım-orman işçilerinin
çoğu sendikalı olsa da, kayıtlı sektörün dörtte üçü sendikasız
•Orman yangınlarına müdahale eden
araçların kaskosuz olması, bunları kullanan
işçileri mağdur ediyor
•Orman Teşkilatında, 1 memura 1 işçi
düşüyor ki, olması gereken memur oranı,
toplamın yüzde 15’i
•22.7 milyon hektarlık orman varlığına
hizmet vermede, 22.7 bin işçi (ki üçte biri,
yılın yarısında çalışıyor) yetersiz kalıyor
•Orman Teşkilatında norm kadro olmadığından, ‘geçici işçilik sorunu’ giderek bir
kangren haline dönüşüyor
•2013 itibariyle tarımdaki istihdamın toplama oranı % 20 iken, tarımın gayrisafi millî
hâsıladaki payı % 7,4
•2002’de tarımsal hâsıla bakımından
dünyada 11., Avrupa’da 4. sırada olan tarımımız, bugün dünyada 7. sıraya, Avrupa’da
1. sıraya yükselmiş bulunuyor
•Tarımımız; çevresel kirlenme, erozyon,
arazi bozulması, verimlilik kaybı gibi ciddi
sorunlarla karşı karşıya
•3 milyon aile, 30 milyon parselde tarım
yapıyor; aile başına düşen tarım alanı, ortalama 10 parsel ve 59 dönümden oluşuyor
•Aile başına arazi büyüklüğü; ABD’de
1.820, İngiltere’de 538, Fransa’da 521,
Almanya’da 457 ve İspanya’da 238 dekar
•Türkiye, tohumculukta kendi ihtiyacını
karşılayan ve tohum ihraç eden bir ülke konumuna yükseldi
•Tarımda, yüzde 47.5’i kadın olmak üzere,
toplam 6 milyonu aşkın kişi çalışmaktadır
•Tarımda ücretsiz aile işçiliği, önemli bir
sorun
•Sendikasızlık ve kayıtdışı çalışma, tarım
emekçilerinin en önemli sorunlarından biri
•Mevsimlik tarım işçileri, hem daha uzun
süre çalışmakta, hem de daha düşük ücret
almaktadır
•Büyük çoğunluğu, mevsimlik ve gezici
şekilde çalışan tarım işçilerinin en ağır sorunları; barınma, beslenme, sağlık ve çocukların eğitimi noktasında toplanmaktadır
Bu konuya, bir sonraki yazımızda devam
edelim.
iyaset
6
11 Şubat 2015
MHP LİDeRİ DeVLeT BAHçeLİ’NİN
eTİMeSGUT’A GÜVeNİ TAM
MHP Lideri
Devlet Bahçeli, Milliyetçi
Hareket’in
bir çatışmanın tarafı
olmak istemediğini bu
nedenle genel
seçimlerde
AK Parti’nin
oylarının
düşürülmesi
gerektiğini
dile getirerek
MHP Etimesgut İlçe
Teşkilatının;
Yerel Seçimlerdeki başarılarını sürdürmelerini
ve bu yönde
çok çalışmaları gerektiğini söyledi.
B
• AYSUN KARAKAYA
AHçeLİ, MHP Etimesgut
Teşkilatı’ndan 7 Haziran seçimlerinde başarılarını devam ettirmelerini
istedi. Devlet Bahçeli, MHP Etimesgut ilçe teşkilatını genel Merkez’de kabul
etti. Milliyetçi Hareket Partisi Etimesgut ilçe
teşkilat başkanı Mustafa Ulusoy ve yeni seçilen üyeler genel merkezde genel başkan Devlet
Bahçeli ile bir araya geldiler. MHP Genel
Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 21 Aralık 2014
Kongresi’nde seçilen MHP Etimesgut İlçe
Başkanı Mustafa Ulusoy ve Yönetim Kurulu
Üyelerini kabul etti.
7 HAZİRAN SeçİMLeRİNe
TeŞKİLAT OLARAK HAZIRIZ
MHP Etimesgut İlçe Başkanı Mustafa
Ulusoy, MHP Genel Başkanı Dr. Devlet
Bahçeli’ye; yeni yönetim kurulu üyelerini
arz etti. Başkan Ulusoy “Yeni yönetimde 33
mahalleden,22 meslek dalından ve 22 ilden
temsilcilerin yer aldığını. Etimesgut İlçe
Teşkilatı’nın mahalleler bazında teşkilatlanmasını tamamlayarak sandık kurullarını
oluşturduğunu ve 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimlerine; Teşkilat olarak hazır
olduklarını” söyledi.
YeReL SeçİM BAŞARISINI
GeNeL SeçİMe TAŞIYIN
MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, MHP
Etimesgut İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu
Üyelerini tebrik etti. 7 Haziran 2015 seçimleri sonrasında gelişecek tabloya göre AKP’nin
tekrar iktidar olması halinde ülkenin bir
parçalanmaya gideceğini; bunu kabul etmek
istemeyenlerin de itirazları sonucu bir çatışmanın kaçınılmaz olduğunu söyleyen Bahçeli, Milliyetçi Hareket’in böyle bir çatışmanın
tarafı olmak istemediğini bu nedenle genel
seçimlerde AK Parti’nin oylarının düşürülmesi
gerektiğini dile getirerek MHP Etimesgut İlçe
Teşkilatının; Yerel Seçimlerdeki başarılarını
sürdürmelerini ve bu yönde çok çalışmaları
gerektiğini söyledi.
Anayasa Mahkemesi
Başkanlığı’na Zühtü
Arslan seçildi
AŞ haddinden emekliye ayrılacak
olan Haşim Kılıç’ın yerine Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı’na 17 üyenin
11’nin oyunu alarak Zühtü Arslan seçildi.
Anayasa Mahkemesi Başkanlığı seçimi
için oylama bugün yapıldı. Yaş haddinden
emekliye ayrılacak olan Haşim Kılıç’ın
yerine Anayasa Mahkemesi Başkanlığı’na
Zühtü Arslan seçildi.
“ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR?”
1 Ocak 1964 tarihinde Yozgat ilinin
Sorgun ilçesinde doğdu. İlk, orta ve
lise öğrenimini Sorgun’da tamamladı.
1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını
İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nde “İnsan Hakları ve Sivil
Özgürlükler” alanında, Doktorasını da
aynı Fakültede anayasa hukuku alanında
yaptı. 2002 yılında Doçent, 2007 yılında
ise Profesör unvanını aldı. Ayrıca, anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi
alanlarda Türkçe ve İngilizce yayınlanmış
makaleleri ve bildirileri mevcut. Arslan,
Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından 17 Nisan
2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi
Üyeliğine seçilmişti. • İHA
MHP
Genel Başkanı
Devlet Bahçeli,
yaklaşan genel seçimlerde
aday olmak için istifa haberleriyle ilgili, “MHP’ye de
müracaatlar yapılmaktadır
ama AK Parti kadar olduğu
kanaatinde değilim. Çünkü
boşalan 70 yere atmacalar
saldırıyor” dedi. MHP Genel
Başkanı Bahçeli, partisinin
grup toplantısının ardından
çıkışta gazetecilerin sorularını cevapladı. Bahçeli, bir
gazetecinin “Milletvekili seçimleri öncesi aday adaylığı
istifaları yaşanıyor. MHP’de
milletvekili adaylığı için bürokratlara bir kriter var mı?”
sorusuna, “YSK’nın almış
olduğu bir karar doğrultu-
sunda bürokraside, üniversitelerde, yargı organlarında ve
parti yönetimlerinde bulunan
insanlarımızın milletvekili
adayı olmayı düşündükleri
takdirde istifalarının son
günüdür. Saat 17.00’a kadar
istifa etmiş olmaları lazımdır.
MHP olarak kendi dünya görüşümüz çerçevesinde millete hizmeti görev kabul etmiş,
büyük milletimize kendisini
adamış olan herkesi kucaklayan bir siyasi anlayışa sahibiz. Bu yüzden MHP’ye de
müracaatlar yapılmaktadır
ama Adalet ve Kalkınma Partisi kadar olduğu kanaatinde
değilim. Çünkü boşalan 70
yere atmacalar saldırıyor”
yanıtını verdi. • İHA
Muammer Güler
aday olmayacak
e
Y
Adaylık İstifalarına
“Atmaca” Benzetmesi
SKİ İçişleri Bakanı Muammer Güler, 7 Haziran’da
yapılacak milletvekili
genel seçiminde aday olmayacağını açıkladı.AK Parti Mardin
Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Güler, yaptığı yazıyı açıklamada, 2011’de Mardin milletvekili
olarak seçildiğini ve 2013 yılında
da İçişleri Bakanlığı görevinde
bulunduğunu hatırlattı. 17-25
Aralık 2013 tarihlerinde bazı
emniyet görevlileri ve yargı mensuplarınca yürütülen “yolsuzluk
kılıflı kumpas operasyonları” girişimleriyle Türkiye’de siyasetin,
millet iradesine rağmen yeniden
dizayn edilmeye çalışıldığını ifade eden Güler, şunları kaydetti:
“Bu suretle de başta kurucu
liderimiz Sayın Cumhurbaşka-
nımızı, hükümetimizi, partimizi
ve doğrudan AK Parti iktidarını
hedef alan bir darbe teşebbüsünde bulunulmuştur. Bu süreçte,
kendi isteğimle bakanlık görevinden ayrıldım ve hakkımda
Türkiye Büyük Millet Meclisince
soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettim. Söz konusu
darbe girişimi sonrasında yürütülen ve halen devam eden adli,
idari ve disiplin soruşturmaları
sonucunda, birçok hukuksuz
işlemler tespit edilmiş ve bunları
yapan görevlilerle ilgili gerçekler
ortaya çıkarılmıştır.43 yıla yakın
bir süredir, mülki idare amiri ve
milletvekili sıfatıyla her kademede devletime ve milletime
onurla hizmet vermeye çalıştım. Misyonuna, yeni Türkiye
tasavvuruna, çözüm süreci
çalışmalarına ve hizmet anlayışına yürekten inandığım, Adalet
ve Kalkınma Partisine ve onun
ilkelerine daima bağlı kaldım.
Bundan sonraki siyasi çalışmalarımı, aynı inançlar doğrultusunda ve parlamento dışında
sürdürmek amacıyla; önümüzdeki milletvekili genel seçiminde
aday olmayacağım. • İHA
Davutoğlu, Arslan ve Cirit’i kutladı
B
AŞBAKAN Ahmet Davutoğlu, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay’ın yeni
başkanlarını telefonla arayarak kutladı. Başbakanlıktan
yapılan açıklamada, Başbakan Davutoğlu’nun, Anayasa
Mahkemesi Başkanlığı’na
seçilen Zühtü Arslan ve
Yargıtay Başkanlığı’na seçilen
İsmail Rüştü Cirit’i arayarak
tebrik ettiği belirtilerek, “Başbakanımız, her iki başkanı
da Türkiye’ye yakışan olgunlukta gerçekleşen demokratik
süreçlerle göreve gelmelerinden ötürü kutladı. Anayasa
Mahkemesi ve Yargıtay’ın
yeni başkanları ile en kısa
sürede görüşme arzusunu
dile getiren Başbakanımız
Davutoğlu, yargının önemine
dikkat çekerek hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi
bağımsız yargıya her türlü
desteği vermeye hazır olduklarını belirtti” denildi. • İHA
Yargıtay’ın yeni
Başkanı İsmail
Rüştü Cirit
Y
argıtaY Başkanı Ali Alkan’ın yaş haddinden emekliye ayrılması sebebiyle Yargıtay
Başkanlığı’nda bugün yapılan seçimlerde 516
üyenin 280’ininden oy alan İsmail Rüştü Cirit,
Yargıtay’ın yeni başkanı seçildi. Yaş haddinden emekliye ayrılacak olan Ali Alkan’ın yerine
Yargıtay’ın yeni başkanı bugün yapılan seçimlerle
belli oldu. 5 adayın katıldığı seçimlerde 516 üye oy
kullandı. 280 oy alan İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay’ın
yeni başkanı seçilirken, 13 oy boş çıkartı ve oyda
geçersiz sayıldı.
“İSMAİL RÜŞTÜ CİRİT KİMDİR?”
23 Mart 1955’te Balıkesir Burhaniye doğumlu olan İsmail Rüştü Cirit, İzmir Namık Kemal
Lisesi’ni bitirmiş, İstanbul Üniversitesi Hukuk
Fakültesi’nden 1978 yılında mezun olmuştur. Burhaniye hakim adayı olarak mesleğe başlayan İsmail
Rüştü Cirit, çeşitli hakimlik görevlerinde bulunmuştur. Üsküdar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı
görevindeyken 2004’te Yargıtay üyeliğine seçilmiş,
halen Yargıtay 3. Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini
sürdürmekte iken 2011’de Yargıtay Büyük Genel
Kurulu’nca 13. Ceza Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Evli ve üç çocuk babasıdır. İsmail Rüştü Cirit
Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı iken
AKBİL davasında dönemin İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
beraatına karar verdi.• İHA
R
öportaj
Ankara’n›n
Patronlar›
11 fiubat 2015
Veli
Sar›toprak
Gelece¤in hizmet
sektörü “Temizlik”
D2 Temizli firmas›n›n genç
patronu Zeynep Gülyüz K›nay “Temizlik
sektörü gelecek
dönemde daha
da önem kazanacak ve en
önemli hizmet
kalemlerinden
biri olacakt›r;
çünkü çal›fl›lan
yerler de tesislerinin daha
hofl bir görünüme sahip olmas› gerekti¤ini ve bu görünümü korumaya çal›flman›n
öneminin bilincine varacaklard›r”
dedi.
A
NKARA’NIN Patronlar› yaz›
dizisinin bu haftaki konu¤u
genç yafl›na ra¤men baflar›l›
bir giriflimci olan Zeynep
Gülyüz K›nay oldu. Anadolu
Gazetesi yazar› Veli Sar›toprak, sordu, Zeynep Gülyüz K›nay içten ve samimi flekilde cevaplad›.
‹fi DÜNYASINDA
KADIN OLMAK
Bu hafta genç bir kad›n giriflimciyi
konuk ediyoruz. Son derece aktif ve
genifl bir sosyal çevreye sahip olan
Zeynep Gülyüz K›nay; D2 Temizlik
firmas›n›n sahibi olup 1000’i aflk›n
personeli yönetiyor ayr›ca büyük ölçekli kurumlara temizlik hizmeti, bordrolama, tahmil tahliye hizmeti, bahçe bak›m hizmetleri ve temizlik malzeme tedariki sa¤lamaktad›r. Çeflitli sivil toplum örgütlerinde aktif görevleri
olan iflkad›n› Zeynep Gülyüz K›nay’la
temizlik sektörünü ve ifl dünyas›nda
kad›n olman›n zorluklar›n› konufltuk.
Sizi tan›yabilir miyiz?
17 Ocak 1980 Ankara do¤umluyum. Liseyi Yükselifl Koleji’nde okudum. Yüksekö¤renimimi de Bilkent
Üniversitesi Muhasebe bölümünde tamamlad›m. 2 k›z çocuk annesiyim.
Firman›z D2 hakk›nda bilgi
verir misiniz?
2010 y›l›nda temizlik hizmeti vermek üzere kurulmufltur.
Profesyonel ve sorunsuz hizmet
sunmak amac›yla D2 Temizlik gerekli
finansal ve teknik altyap›ya sahip, tamam› üniversite mezunu ve yabanc›
dil bilen ekibim ile uzun y›llara dayanan mesleki deneyimi ile yurtiçi
ve yurtd›fl›nda önemli projelerin
alt›na imza atm›flt›r.
Nerelere temizlik hizmeti
veriyorsunuz?
Al›flverifl merkezleri, havaalanlar›, otoparklar, oteller,
toplant› merkezleri, sa¤l›k kurulufllar›, e¤itim kurumlar›, fabrikalar ve büyük ölçekli binalara temizlik hizmeti
veriyoruz.
Ankara’ da D2 türü
çal›flan kaç firma
var? Temizlik
sektörünün büyüklü¤ü ve potansiyeli
hakk›nda neler
söylersiniz?
Ankara’ da temizlik hizmeti veren bizim gibi 34 firma daha var.
Temizlik sektörü
gelecek dönemde
daha da önem kazanacak ve en
önemli hizmet kalemlerinden biri olacakt›r;
çünkü çal›fl›lan yerler de tesislerinin
daha hofl bir görünüme sahip olmas›
gerekti¤ini ve bu görünümü korumaya çal›flman›n öneminin bilincine varacaklard›r.
Tesis Yönetim kavram›n›
biraz açar m›s›n›z?
Firmalar, ticari faaliyetlerini yürütmek üzere emek ve zaman harcarken
zaman zaman tesislerini yönetmek
onlar için zor bir hale gelebilir. Tesis
yönetimi firmalar› iflte tam bu noktada devreye girerek çözüm orta¤› stratejisi ile yap›lan iflte ihtiyaç duyulan
süreçleri ve destek hizmetlerini hayat›
kolaylaflt›racak flekilde sevk ve idaresi
metodu ile tek bir elden ve sorunsuz
olarak yürütülmesini sa¤lar. Hizmet
verdi¤imiz bir yeri ele al›rsak burada
yap›lan iflleri; genel temizlik hizmetleri, bahçe bak›m› ve ilaçlama, tahmil
tahliye iflleri, bordrolama diye s›ralayabiliriz.
Havaalan› temizli¤inin
püf noktalar› nelerdir?
Havaalanlar› bir ülkenin dünyaya
aç›lan kap›lar›d›r. Bu neden ile havaalan› temizlik sektörünün en önemli
ve en zor projesidir. 24 saat yaflayan
ve vitrin özelli¤i olan mekanlard›r. Bu
yüzden hata kabul etmez. Baflar›n›n
püf noktas› sürekli denetim ve e¤itimdir. E¤itemedi¤iniz eleman› takip edemezsiniz. Havaalan›ndaki personellerimizin tümü di¤er projelerimizdeki
elemanlar›m›z gibi özel ve sürekli e¤itim alarak ifllerini baflar›yla yerine getirmektedirler. Bu anlamda personellerimiz bizim e¤itimimiz ve denetimimiz alt›nda ifllerini yapmaktad›rlar.
Yeni dönemde büyüme projeleriniz var m›?
Ad›n› aç›klayamayaca¤›m›z birkaç
büyük projeye daha yeni y›lda imza
atm›fl olaca¤›z. Ama firma olarak
prensibimiz çok büyük olmak de¤il en
iyi olmak.
‹fl dünyas›nda kad›n yönetici olman›n avantaj ve dezavantajlar›
neler?
‹fl dünyas›nda kad›n olman›n avantaj›ndan çok temizlik hizmetinde kad›n olman›n avantaj›n› yafl›yorum.
Hem kendi aç›mdan hem de hizmet
verdi¤imiz projeler aç›s›ndan birçok
art›lar›n›n oldu¤unu düflünüyorum;
çünkü temizlik ve hijyen konusunda
kad›nlar›n daha hassas oldu¤unu
söyleyebilirim. Dezavantaj› ise kad›nlar›n vazgeçilmez mükemmeliyetçili¤ini ifllerinde de ayn› hassasiyette göstermeye çal›flmas›d›r.
Kad›n giriflimcilere baflar›l› olmalar› için neler tavsiye edersiniz?
Zeynep Gülyüz KINAY: Kad›n giriflimcilere baflar›l› olmalar› için öncelikle yapacaklar› iflin amac›n›n ne oldu¤unu iyi bilmeleri gerekti¤ini sonras›nda ise yapt›klar› ifli gerçekten severek yapmalar› gerekti¤ini söyleyebilirim. Karfl›lar›na ç›kacak zorluklara
karfl› daima azimle sabretmelerini ve
hiçbir olumsuzlu¤un kendilerini y›ld›rmamas› gerekti¤ini bilerek çal›flmalar›n› öneririm. Nüfusumuzun yar›s›n› oluflturan kad›nlar ifl hayat›nda
da çok iyi projelere imza atm›fllard›r.
Bunun arkas›nda büyük bir giriflim,
cesaret, azim, sab›r, bol çal›flma ve
disiplinin yatt›¤›n› hepimiz biliyoruz.
Ben de yeni ifl hayat›na giriflimde bulunacak kad›nlar›m›za tüm bu özellikleri yerine getirecek gücü her zaman içlerinde hissetmelerini diliyorum. Unutmas›nlar ki kad›n›z bütün
zorluklar› yenebilecek güçteyiz.
OTONOM‹
5 bin kifliye istihdam sa¤layacak
OTONOM‹
Yönetim
Kurulu
Baflkan›
Ayd›n Erkoç “Bizim
slogan›m›z flu; OTONOM‹ Türkiye’nin
her yerine bir saat.
Vatandafl buraya
geldi¤inde kand›r›lma flüphesi ile gelmeyecek. Burada
kurumsal bir kimlik
kazand›¤› için OTONOM‹’de de hiçbir
insan tereddüt etmeden arabalar›n›
gönül rahatl›¤› ile
alabilecekler” dedi.
A
NKARA’DA Esenbo¤a Havaliman›'n›n yan› bafl›nda inflas› devam
eden OTONOM‹, bölgede 5 bin
kifliye istihdam sa¤layacak.
‹çiflleri Bakanl›¤›'n›n 2008 y›l›nda
yay›mlad›¤› genelge ile Ankara kent
merkezinde faaliyet gösteren 500'ün
üzerindeki oto galerisinin tamam›n›n
flehir d›fl›na tafl›nma mecburiyeti getirilmesiyle hayata geçirilen OTONOM‹’nin ilk etab›nda yer alan showroom ve servislerinin faaliyete geçirilmesi için geri say›m bafllad›. Haziran
2015’de faaliyete geçmesi ile birlikte
flehir merkezinde faaliyette bulunan
galerilerin tamam› OTONOM‹’deki
yerlerini alacak. Baflkent'teki tüm oto
galerilerini tek çat› alt›nda toplayacak
OTONOM‹'de sona do¤ru yaklafl›l›yor.
‹nflaat›n›n yüzde 75’i tamamlanan
OTONOM‹, 375 bin metrekarelik alana sahip. Tamamland›¤›nda 489 oto
showroom, 15 oto servis, 10 oto plaza
ve 48 ofis tipi oto sat›fl merkezinin yer
alaca¤› OTONOM‹, yaklafl›k 850 milyon TL'ye mal olacak. Avrupa ve Türkiye’de tek olma özelli¤ine sahip OTONOM‹, bölgede yaklafl›k 5 bin kifliye
de istihdam sa¤layacak.
Ankara’da son y›llar›n en büyük
projesini hayata geçirmenin mutlulu¤unu yaflad›klar›n› söyleyen OTONOM‹ Yönetim Kurulu Baflkan› Ayd›n
Erkoç, proje tamamland›¤›nda özellikle Çubuk ve bölgesinde 5 bin kifliye
istihdam sa¤layaca¤›n› belirtti.
ÇUBUK, AKYURT VE
PURSAKLAR’DAK‹
GENÇLERE ‹fi ‹MKANI
SA⁄LAYACAK
Çubuk Belediye Baflkan› Tuncay Acehan’›n kendilerine çok yak›n ilgi gösterdi¤ini ifade eden Erkoç, “2013 y›l›nda
Baflkent’e yak›fl›r güzel bir projenin temelini att›k. fiuanda bir buçuk sene geçti ve yüzde 75’lere geldi inflaat›m›z. ‹nflallah bu sene Haziran’da otomobil showroomlar›, bankalar yani 708 tane iflyerlerimizi açaca¤›z. OTONOM‹’ye 225 tane
otomobil ticareti ile u¤raflan arkadafllar›m›z›n bize güvenmeleriyle yola ç›kt›k ve
375 dönüm TOK‹’den bir arsa sat›n al›nd›. Baflkent’e ve Türkiye’ye yak›fl›r güzel
7
bir proje çizdik. OTONOM‹ özellikle Çubuk ve bölgesinde yaflayan yaklafl›k 5
bin arkadafl›m›za ifl istihdam› sa¤layacak. Burada 708 tane iflyerimiz var.
Bunlar›n içinde bankalar var, noter var,
oto tamirhaneleri, otomobil test merkezi,
simitçisi, ayakkab› boyac›s›, eczanesi,
marketi, akl›n›za ne geliyorsa bütün sosyal donat›lar›m›z var. Bu 708 tane iflyerinin içinde bunun haricinde benzin istasyonumuz, otelimiz var ve 3 bin kiflilik bir
camimiz var. 80 dönüm üzerine kurulu
bir al›flverifl ve outlet köyü yap›l›yor. Yani Ankara’n›n son y›llarda en büyük projelerinden birisinden bahsediyoruz.
OTONOM‹ aç›ld›¤›nda Çubuk, Akyurt,
Pursaklar’daki gençlerimize ciddi bir ifl
imkan› olacak burada” dedi. • ‹HA
Yorum
)DUN×
Kemal Haluk Cebe
Bioenerjist ve Akrofonolog
[email protected]
SAGLIKLI YAfiAMIN M‹N‹K
SIRLARI 26. BÖLÜM
Beynimizi
kullanal›m
Benim hiç bir zaman için hekimlik ya da
eczac›l›k müessesesine karfl› olmak gibi bir
düflüncem yok. Benim düflmanl›¤›m; gerçekten yeri geldi¤inde can kurtaran ilaçlara
de¤il. Sadece ilaçlar› kullanmadan daha
do¤rusu hastal›¤a davetiye ç›karmadan;
Tanr›n›n verdi¤i beynimizi kullanarak insanlar›n rahatlamalar›n› ve hastalanmamalar›n› sa¤lamak mümkün. Evet flimdi itiraf
edebilirim ki ben ilaç düflman› olan bir insan›m. Ama kendi kendimize meditasyonlarla rahatlamas›n› ve hastalanmamas›n›
ö¤renebiliriz. Tabii ki istisnalar d›fl›nda. Zaten onu ö¤rendikten sonra ruh sa¤l›¤›m›zla
ilgili her türlü problem ortadan kalkacakt›r.
Bu yüzden bize yard›mc› olabilecek psikologlara; marifet hiç bir rahats›zl›k hissetmeden gitmektir.
Bay H. Üniversite ö¤rencisi. 23 yafl›nda
ailesinden uzak hem hayat›n› müzikle kazan›yor. Hem de okuluna devam ediyor. Oldukça büyük bir bunal›m›n içindeymifl. Çeflitli korkular› varm›fl. Ayr›ca her fleyden endifle duyuyor. Soka¤a ç›kmakta dahi güçlük
çekiyormufl. Sürekli elleri titriyor. Alkolle bu
rahats›zl›klar›n› ortadan tamamen olmasa
da, k›smen ortadan kald›rabiliyormufl. K›z
arkadafl› kendini terk etmifl. ‹ntihar etmeyi
düflünmüfl. Ayr›ca az miktarda olsa da, ara
s›ra uyuflturucuya karfl› da zaaf› varm›fl.
Biyoenerji konusunda pek fazla bilgili de¤ilmifl. Kendilerine Biyoenerjinin ne yapabilece¤ini ve nerede faydal› olabilece¤i ile ilgili
bilgi verildi. Konuflmalar s›ras›nda psikiyatrik tedavi gördü¤ünü fakat yar›m b›rakt›¤›n›
anlatt›. Ayn› hekime giderek tedavisini tamamlamas› gerekti¤inin en do¤ru yöntem
olabilece¤i söylendi. Hatta yar›m b›rak›lan
tedavilerin kendisi için sa¤l›kl› olmayaca¤›
hususu ›srarla belirtildi.
Hasta alt› ay kadar sonra tekrar Biyoenerji ile rahatlayabilece¤ine inand›¤›n› söyledi.
Bu delikanl›ya Biyoenerji seanslar›na bafllanm›fl. ‹lk seanstan itibaren kendisine çok
yararl› oldu¤unu belirtmifl. Hatta ilk seansta dahi adeta ayaklar›n›n yerden kesildi¤ini,
kendisini bir kufl kadar hafif hissetti¤ini beyan etmifl. Tüm seanslara süratli ve sadakatle, inanarak devam etmifl. Sa¤l›¤›na kavuflmufl. Tabii ki burada çok önemli bir hususun alt›n› çizmekte fayda var. Bu kardeflimiz ayn› inanç ve duygularla bir psikolog
veya psikiyatriste gitseydi, ayn› netice ve
duygular› yaflayabilir miydi? fiüphesiz ki yaflayabilirdi. Çünkü burada hastaya en büyük yard›mc› olan unsur, inanç ve teslimiyettir. Hasta ayn› inanç ve teslimiyetle bir
hekime de baflvursa idi belki de ayni flifay›
% 100 olmasa dahi bulacakt›. Tabii ki bunun somut olarak ortaya atmam›z mümkün
de¤il. Bu kifli sa¤l›kl› olur da, olmazd› da diyemeyiz. Sadece olaydaki somutluk bu hastan›n sa¤l›¤›na kavuflmas›, alkol ve uyuflturucu ba¤›ml›l›¤›ndan kurtulmas›d›r. Bu da
en az›ndan bir gencin sa¤l›¤›na kavuflmas›,
vatana ve millete hay›rl› olabilecek bir insan
olmaya namzet olmas›, fiüphesiz ki vicdani
yönden de insan› rahatlatacak en büyük
onurdur.
Bay M. Evet bu hastaya Biyoenerji sadece
% 30 nispetinde faydal› olabilmifl. Bu kardeflimiz, istemedi¤i bir evlilik yapm›fl. Daha
sonra da efli ile hiç bir zaman beraber olamam›fl. Yani resmiyette evli, gayri resmi olarak ta bekar olarak hayat›n› idame ediyormufl. Gözünün önünden sürekli ›fl›klar›n
geçti¤inden ve yarasalar›n da, d›flar›da oturdu¤u zaman sürekli kendi üstüne do¤ru
gelmesinden flikayetçiymifl. Akflamlar› uykusunun çok zor geldi¤ini ve ayr›ca da gece
yatarken gö¤sünün üstünde sürekli a¤r›lar
olufltu¤undan flikayet ediyordu. Kendisi
üniversite kliniklerinde psiyatrik tedavi görmüfl. Baz› illerdeki medyumlara gitmifl, hocalarla görüflmüfl. Hatta baz› medyumlarla
da çal›flm›fl.
Bu bey’ inde obsesyonlu oldu¤u düflünülmüfl. Yap›lan tüm Biyoenerji seanslar› çok
faydal› olamam›fl. Bunun ana nedenlerinden bir tanesi, bu kiflinin yaflad›¤› yer son
derece bak›ms›z ve oldukça da pis bir ortamd›. Ama her fleye ra¤men bu kadar›n
dahi bir baflar› oldu¤unu düflünüyorum.
Bay F. 58 yafllar›nda eczac›. Ani geçirdi¤i
bir korku flokundan ötürü ruhsal s›k›nt›
içinde. Araba kullanmaya dahi çekiniyor.
Ayr›ca buna ba¤l› olarak da boyunda kas›lma mevcut. Gördü¤ü tedavilerden net bir
sonuç alamad›¤› için Biyoenerjinin kendisine faydal› olabilece¤ini düflünerek müracaat
etmifl. Bu bey sadece 6 seans alm›fl. Sonunda tüm flikayetleri ortadan kalkm›fl. Seanslar› biteli 2 y›l olmas›na ra¤men tekrarlayan
bir flikayeti yok. Bu kiflinin sa¤l›¤›na çabuk
kavuflmas›n›n en büyük sebebi de kendilerinin Biyoenerji konusunda hem bilgili olmas› hem de inanarak gelmesidir.
Devam› yar›n…
Ş
NALLIHAN’IN TURİZM
gönüllüleri fark yarattı
8
ehir
11 Şubat 2015
Nallıhan Turizm Gönüllüleri
Derneği’nin çalışmaları Nallıhan Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın yaklaşımı, diğer STK’ların işbirliği ile
birleşince ilçenin bütüncül bakış
açısıyla ele alınması sağlandı. Daha
önceden ilçeye yılda 2 bin turist gelirken, bu sayı dernek çalışmaları
sayesinde 72 bin kişiye çıktı.
S
İlçeye gelen
turist sayısı
yılda, 2 bin’den
72 bine çıktı
• SELAMİ MUTLU
ABANCI Vakfı’nın Fark Yaratanlar programının bu
bölümüne Nallıhan Turizm
Gönüllüleri Derneği, Mustafa
Bektaş konuk oldu. Bu sezonun sekizinci fark yaratanı, kalkınma temelli
kırsal turizmi desteklemek üzerine
birçok faaliyette bulunan Nallıhan
Turizm Gönüllüleri Derneği başkanı
Mustafa Bektaş, Nallıhan için yaptıkları çalışmaları anlatma imkanı
buldu.
2005 yılında kuruldu. İlk
olarak belediye iş birliği
ile ilçede bulunan harabeler, tarihi yapılar ve kalıntılar, eski hanlar, camiler,
milli park alanları, barajlar, göletler ve şelaleler,
doğa yürüyüş parkurları,
yaylalar, dağlar ve mağaralar araştırılarak bu
öğelerin turizme katkıları
belirlendi.
Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği, Mustafa Bektaş öncülüğünde
Ankara’nın tarihi ve doğal dokusu
bulunan ilçesi Nallıhan’da turizm,
kültür ve doğal varlıkların korunmasını, geliştirilmesini, araştırılmasını
ve tanıtılmasını sağlamak amacıyla
Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği, çalışmalarına
Nallıhan’ın turistik alanlarının ve
el sanatlarının tanıtımını yaparak
devam etti. Proje kapsamında, adım
adım Nallıhan’ın turizm noktalarını
gösteren ve yönlendiren levhalar yapı-
NALLIHAN’I ANLATTILAR
TURİZM BÜROSU
KURULDU
Nallıhan Turizm Gönüllüleri Derneği, çalışmalarına Nallıhan’ın turistik
alanlarının ve el sanatlarının tanıtımını yaparak devam etti.
kozacılığını yeniden hareketlendirip,
1.000’e yakın kadının iş gücüne katılmasını sağladı.
NALLIHAN’A GELEN TURİST
SAYISI 10 YILDA
36 KAT ARTTI
lırken, bir de turizm bürosu kuruldu.
Dernek, Nallıhan halkına turizm eğitimleri vererek turist gruplarına eşlik
edecek gönüllüler yetiştirdi. Nallıhan
Turizm Gönüllüleri Derneği yörede
tüm kadınlar tarafından bilinen el sanatlarından olan iğne oyasını ve ipek
Nallıhan’ın endemik bitkilerinin
tespit edilmesi ve korunması ile ilgili
çalışmalar yapan dernek, aralarında Juliopolis antik kentinin ortaya
çıkmasını da sağlayan birçok proje
yürüterek kırsal turizmi Ankara’da
yaygınlaştırmaya çalıştı.
Nallıhan Turizm Gönüllüleri
Yaşar esnafla buluştu
• EMİN ASLAN
IK sık Yenimahalle sokaklarında vatandaşlarla bir
araya gelen ve Yenimahallelilerle ayaküstü sohbet
eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ragıp Tüzün ve Akın Caddesi’nde esnafları ziyaret etti.
S
Gölbaşı’nda
önce insan
DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ
İşini doğru yapan, ekmeğini helal yoldan kazanan esnafların her daim yanında olduğunu dile getiren Başkan
Yaşar, “Esnafı sık gezen bir yerel yönetici olarak özellikle
küçük esnafın her geçen gün kan kaybetmesinden büyük
üzüntü duyuyorum. Ticaretin şekil değiştirdiği bu günlerde büyük şirketlerin pastadaki payı, her geçen gün artıyor. Ticaretten gelen bir ağabeyiniz olarak size en büyük
tavsiyem elinizde bulunan müşteriyi memnun etmek için
titizlikle davranın, kendinizi yenileyin ve mümkün olduğu
kadar ayakta durmaya çalışın. Yenimahalle Belediyesi olarak yasaların bize verdiği yetki doğrultusunda size destek
veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz” dedi.
• AYSUN KARAKAYA
ÖNETİM anlayışında ‘önce insan’ prensibiyle hareket eden Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, vatandaşlarla buluşmaya
devam ediyor. Duruay makamında buluştuğu
Gölbaşılı vatandaşların sorunlarını imkanlar
dahilinde çözüme kavuşturuyor. Haftanın belirli günleri her kesimden vatandaş, belediye
ile ilgili talep, şikayet ve önerilerini bizzat Başkan Duruay’a anlatma imkanı buluyor. Düzenlenen halk günlerinde vatandaşlarla buluşmaktan memnun olduğunu söyleyen Başkan
Duruay, “Belirli günlerde vatandaşlarımızla
buluşup her türlü sıkıntı ve taleplerini dinliyoruz. Vatandaşlarımızdan gelen taleplere göre
bir yandan sorunlara çözüm üretirken, bir
yandan da Gölbaşılıların bizlerle paylaşmak
istedikleri proje ve çalışmaları değerlendirme
imkanı buluyoruz” ifadelerini kullandı.
Y
VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ
Esnafı bir bir ziyaret ederek hayırlı işler dileyen Yaşar,
insanların yürüdüğü kaldırımları işgal etmemeleri için de
esnafa uyarılarda bulundu. Esnaf ziyareti sırasında Yaşar,
vatandaşların da yoğun ilgisiyle karşılaştı. Yenimahalleli vatandaşların “Hizmetlerinizi takdir ediyoruz” demesi
üzerine Yaşar, “Sizlerden bu sözleri duymak onur verici.
Sizlere layık olmaya çalışıyorum. Hizmetlerimin takdir topladığını görmek mutluluk verici” dedi.
Derneği’nin çalışmaları Nallıhan Belediyesi ve Kaymakamlığı’nın yaklaşımı,
diğer STK’ların işbirliği ile birleşince
ilçenin bütüncül bakış açısıyla ele
alınması sağlandı.
Nallıhan birçok yüksek lisans ve
doktora tezine konu oldu. Daha önceden ilçeye yılda 2 bin turist gelirken,
bu sayı dernek çalışmaları sayesinde
72 bin kişiye çıktı. Mustafa Bektaş’ın
fark yaratan hikâyesi www.farkyaratanlar.org ve www.sabancivakfi.org
internet sitelerinin yanı sıra Facebook, Twitter ve Youtube’da yayınlandı.
Esnafı bir bir ziyaret eden ve hayırlı işler dileyen Başkan Yaşar, vatandaşın yürüdüğü kaldırımları işgal etmemeleri konusunda esnafa da uyarılarda bulundu.
14 Şubat’ta Kuğulu’ya davetlisiniz Hanımlar yüz güldürüyor
• NİHAT KAŞIKÇI
URSAKLAR Belediyesi Hanım Evi
üyeleri, sosyal sorumluluk projelerini her geçen gün arttırıyor. Hanımlar, Suriye’deki iç savaştan kaçarak
Türkiye’ye sığınıp Ankara’ya yerleşen
Suriyeli ailenin ev ihtiyacını karşıladı.
Belediyenin kurslarına katılan hanımlar
ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürmek,
onların ihtiyaçlarını karşılamak için
çalmadık kapı bırakmıyor. Her yıl yeni
sosyal sorumluluk projeleri geliştiren
Tebessüm Çarşısı ve hanım evleri üyeleri, imkânlar ölçüsünde ihtiyaç sahiplerini tespit edip, onlara yardım eli uzatıyor.
P
İHTİYAÇLARI KARŞILANDI
Bu kapsamda Siteler Doğantepe’deki
B
• SELDA TABUR
AŞKENTİN simge mekânlarından Kuğulu Park, 14
Şubat’ta sevgililerin adresi
olacak; Çankaya Belediyesi’nin
ev sahipliğinde düzenlenen Grup
Egeli konseri Ankaralılara unutulmaz bir Sevgililer Günü yaşatacak.
Ege’nin iki yakasının sıcak nağmelerini Balkan ve Rumeli ezgileriyle
birleştiren Grup Egeli’nin “Aşkı-
mız Çankaya” temalı konseri saat
17.00’de başlayacak.
ŞİİRE VE TÜRKÜYE
AŞK OLSUN
Çankaya Belediyesi, 14 Şubat
için düzenlediği diğer konserlerle
de farklı müzikal tatları bir araya
getirecek. 13 Şubat akşamı saat
19.30’da Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi’nde dinleyicilerle buluşacak olan Grup Aşk Olsun da notalarla “Şiire ve Türküye
Aşk Olsun” diyecek.
Aynı gün bir başka konser performansı ise Çankaya Belediyesi
Çayyolu Çankaya Evi Türk Halk
Müziği Korosu tarafından sergilenecek.
Şef Satılmış Koruk yönetimindeki koro, 13 Şubat akşamı saat
19.00’da Başkent Üniversitesi İhsan Doğramacı Kongre Salonu’nda
halk müziği sevenlerle buluşacak.
ihtiyaç sahibi Suriyeli bir aileyi ziyaret
eden hanımlar, ailenin eşya ve gıda
ihtiyacını karşıladı. Aralarında para
toplayan hanımlar güçlerini birleştirerek ikinci el eşya satan dükkânlardan
mobilya ve beyaz eşya satın alarak aileye yardım etti. Hanımların yardımları
bununla da sınırlı kalmadı.
Topladıkları paralarla mağazalardan
ürünler alan hanımlar, yeni evlenen
göçmen çiftin yüzünü güldürdü. Düğünlerine de katılarak mutluluklarını
paylaştı. Sosyal sorumluluk projesiyle
“sınırları” aşan hanımlar, yaptıkları
yardımları Pursaklar sınırları dışına
taşıdı. Doğu’dan Batı’ya hemen her yere
yardım eli uzatarak halkı tebessüm ettirmek için seferber oldular.
Pursakla
r
si hanım Belediyekursiyerl evlerindeki
leştirerek er güçlerini birS
Türkiye’y uriye’den göç ed
ip
es
yüzünü g ığınan ailelerin
üldürüp,
evlerini şenle
ndirdi.
11 fiubat 2015
Kazan’a kardefl
geliyor
Kap›lar›n›n Çekereklilere sonuna kadar
aç›k oldu¤unu
belirten Kazan
Belediye Baflkan› Lokman
Ertürk, “Kap›m›z sizlere sonuna kadar
aç›k. ‹nflallah
bundan sonra
da Çekerek’le
Kazan ilk kardefl olmufl olacak. Sizlere elimizden gelen
bütün deste¤i
verip kardeflli¤imiz pekifltirece¤iz” dedi.
• HAKAN AYDEDE
OZGAT’IN Çekerek ilçesinden ekonomik nedenlerden dolay› Ankara’n›n
Kazan ‹lçesi’ne göç eden Çekerekliler
Kazan Belediyesi Kump›nar Kültür
Merkezi’nde bir araya geldi. Tan›flma
kahvalt›s›na AFAD Baflkan› Dr. Fuat Oktay, Çekerek Milli E¤itim fiube Müdürü Enver Y›lmaz,
Numune Hastanesi Müdürü ‹hsan Kayhan, Çubuk Vergi Dairesi Müdürü Hüseyin Taflk›n,
Adalet Bakan› Dan›flman› Durak Ayd›n, Ak Parti Çekerek ‹lçe Baflkan› Üzeyir ‹nce, Kazan’da
ikamet eden Çekerekliler ve Kazan Belediye
Baflkan› Lokman Ertürk kat›ld›. Kazan’a en fazla göç, yaklafl›k 3800 kifli ile Yozgat ‹linden
olurken yine Yozgat’tan da en fazla göçü ise Çekerek ilçesi verdi. Kahvalt›n›n ard›ndan misafirlere, Kazan’da yap›lan yat›r›mlar› gezdiren Belediye Baflkan› Lokman Ertürk Çekerek Belediye
Baflkan› Bedrettin Bozkurt’un daveti üzerine
fiubat ay› sonunda Çekerek’i ziyaret edecek.
Y
KARDEfi BELED‹YE YAPALIM
Kazan ile Çekerek’i kardefl belediye yapal›m
önerisinde bulunan Çekerek Belediye Baflkan›
Bedrettin Bozkurt, “Fatihalar Yasinler bekleyen
geçmiflleriniz için tekrar geleceksiniz. Ama bu sefer biz Kazan’la bu kardeflli¤i sadece manevi olarak de¤il resmiyete dökelim mi? Kazan’la Çekerek Belediyesini birlefltirip Kardefl belediyesi yapal›m m›?” dedi. Son zamanlarda Kazan’›n çok
göç ald›¤›n› belirten Bozkurt, “Göçmek sizlerin iste¤i de¤ildi. O hat›ralarla dolu yerleri terk etmek
sizlerin tercihi de¤ildi. Ama göç bilin ki tarih boyunca vard›, olmaya devam edecek. Unutmay›n
ki Atalar›m›z baflka diyarlardan Anadolu’ya göç
etmifllerdi. Oralar bizlerin ortak hat›ralar›n›n bulundu¤u yerlerdi. Son dönemde Kazan’›n ufku
Yuva köprüye kavuflt
u
fi
9
ehir
• ÖMER AYDOS
EN‹MAHALLE s›n›rlar› içerisinde bulunan ve köy iken mahalle statüsüne kavuflan Yuva Mahallesi, Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetleriyle her geçen gün güzelleflmeye devam ediyor. Belediye, son olarak mahalleyi ikiye bölen Yuva Köyü deresine köprü
yaparak, vatandafllara büyük kolayl›k sa¤lad›.
Köy camisinin tam karfl›s›na yap›lan ve vatandafl›n camiye kolay ulafl›m›n sa¤layan köprü,
Yuva Mahallesi sakinlerinin takdirini kazand›.
Mahalleyi ikiye bölen ve Yuva sakinlerinin köyün en büyük camisine ulafl›m›n› zorlaflt›ran
dere üzerine yap›lan köprü, mahalle sakinlerinin camiye kolay ve güvenli yoldan ulaflmas›n›
sa¤lad›. Vatandafllar›n kendi imkanlar›yla yapt›¤› ve tehlike saçan köprü ise art›k kullan›lm›yor. Özellikle namaz saatlerinde yo¤un olarak
kullan›lan yeni köprü, Yuva sakinlerini oldukça
memnun etti. ‹steklerinin k›sa sürede yerine
getirilmesinin kendilerini mutlu etti¤ini söyleyen vatandafllar, “Dere mahallemizin tam ortas›ndan geçiyor ve Yuva’y› adeta ikiye bölüyordu. fiimdi Yenimahalle Belediyesi’nin yapt›¤›
köprü, bize büyük kolayl›k sa¤lad›. ‹ste¤imizi
ivedilikle yerine getiren
Baflkan›m›z Fethi
Yaflar’a teflekkür
ediyoruz”
diye
konufltu.
Y
genifl, refleksi kuvvetli Belediye Baflkan› sayesinde buralara da göçler bafllam›flt›r. Merak ettik
bizde Kazan’a geldik gördük. Gerçekten de Kazan
de¤iflmifl. Baflta Kazan’›n dinamitlerini en iyi flekilde enerjiye dönüfltürmüfl Lokman Bey’i tan›ma flerefine erifltik. Keflke bir dönem daha yapma hakk› olsa da Lokman Bey’i Çekerek’ten
aday gösterebilsek o engin tecrübesinden faydalana bilsek. Kazan’da gerçekten büyük bir baflar›
hikayesi var ama zannetmeyin ki bizlerde yerimizde duruyoruz. ‹nflallah bu baflar› hikayelerini
takip ederek Çekerek’i de arzu etti¤i yerlere getirece¤iz. Çekerek’te günü birlik ifller yapm›yoruz.
Halk›n görece¤i renkli tafllarla da iflimiz yok. Önce Hak’›n görece¤i uzun vadeli bilimsel çal›flmalara imza ataca¤›z” diye konufltu.
KAPILARIMIZ SONUNA KADAR AÇIK
Kap›lar›n›n sonuna kadar aç›k oldu¤unu belirten Kazan Belediye Baflkan› Lokman Ertürk,
“Kap›m›z sizlere sonuna kadar aç›k. ‹nflallah
bundan sonra da Çekerek’le Kazan ilk kardefl
olmufl olacak” dedi. Belediye baflkan› seçildi¤inde yaflad›klar›n› anlatan Ertürk, “Seçildi¤imin
ilk zamanlar› beni baflkan›n özel kalem müdürü
olarak san›p baflkanla görüflmek için benden
randevu almaya çal›flt›klar› günler oldu. Türkiye’de ilk seçildi¤im y›l yafl›m 34. En genç belediye baflkan›y›m. Seçildi¤imin ilk y›l› yerle alt› sular› asbestli borulardan veriliyor. At›k sular soka¤a ak›yor. Yer alt› yat›r›m› nam›na hiç bir fley
yok. ‹fle ilk olarak yeralt›ndan bafllad›k. Büyüklerim amcalar›m yafl›n genç ilk y›l›n, bu kadar
büyük paralar› yerin alt›na gömme bir dahaki
seçimlerde kaybedersin deseler de ben ilçem için
en do¤rusu ne ise onu yapmak için kollar› s›vad›m. O günlerden bugün uluslararas› organizasyonlara ev saipli¤i yapar konuma geldik” dedi.
Kahramanlardan
Duruay’a ziyaret
• N‹HAT KAfiIKÇI
ÖLBAfiI Mega Haf›za Beyin
Temelli E¤itimler Merkezi
ö¤rencileri Gölbafl› Belediye
Baflkan› Fatih Duruay’› makam›nda ziyaret etti. Yafllar› 5 ile 12 aras›nda de¤iflen ilkokul ö¤rencileri,
ziyaretleri esnas›nda mega aritmetik beyin egzersizlerini de Baflkan
Duruay’la paylaflt›lar. Çeflitli basamakl› say›larla toplama, ç›karma
ve çarpma ifllemlerini zihinsel olarak uygulayan ö¤renciler, Baflkan
Duruay’› kendilerine hayran b›rakt›lar. Ö¤rencilerin yapt›¤› ifllemleri
flaflk›nl›kla izleyen Duruay, ö¤rencileri uzun süre alk›fllayarak bafla-
G
Dost-Yar Vali K›l›çlar’› ziyaret etti
• SELAM‹ MUTLU
OST-YAR Cemiyeti
Genel Baflkan› Ali
Yüksel ve beraberindeki heyet Ankara Valisi
Mehmet K›l›çlar’› makam›nda ziyaret etti. Ankara valisi
Mehmet K›l›çlar Dost-Yar
Cemiyeti Genel Baflkan› Ali
Yüksel ve yönetim kurulu
üyelerini kabulünde ziyaretten duydu¤u memnuniyeti
belirterek sivil toplum kurulufllar›n›n önemine dikkat
çekti. Sivil toplum kurulufllar›n›n demokrasinin vazgeçilmez unsurlar›ndan biri oldu¤unu belirten Vali K›l›çlar
“Demokrasimizin geliflmesi,
vatandafllar›m›z›n iradelerini, özgürce beyan etmeleri,
aç›s›ndan sivil toplum kuru-
D
lufllar›m›z son derece önemlidir. Sivil toplum kurulufllar›n›n en önemli misyonu
devlet ile milleti kaynaflt›rmak, sorunlar› beraberce
çözmek ve toplumsal bar›fla
katk› sa¤lamakt›r. Toplumsal sorunlar ancak devlet ve
milletin el ele vermesiyle ve
sosyal sorumluluk projeleriyle çözülür ”dedi.
Ziyarete Genel Baflkan Ali
Yüksel’in yan› s›ra Dost-Yar
Cemiyeti Genel Baflkan Bafldan›flman› Musa Can, Baflkan Yard›mc›s› Erdo¤an Yeflilsancak, Hukuk Müflaviri
Avukat Cengiz Ocakç›, Bas›n
Müflaviri Ali Bozda¤ ‹stiflare
Kurulu Üyeleri Lütfü çetin
Mustafa Candan, Feridun
Günefl kat›ld›
r›lar›n›n devam›n› diledi.
SEV‹NÇLER‹N‹
PAYLAfiTILAR
Gölbafl› Mega Haf›za Beyin Temelli E¤itimler Merkezi’nin kahramanlar› kupa sevinçlerini de Baflkan Duruay’la paylaflt›lar Türkiye
flampiyonlu¤u, Türkiye üçüncülü¤ü ve Türkiye beflincili¤i bulunan
aritmetik kahramanlar› sergiledikleri performansla Baflkan Duruay’dan tam not ald›lar. Ziyaretlerinden dolay› ö¤rencilere tek tek
teflekkür eden Baflkan Duruay baflar› dilekleri ve hediyeler ile ö¤rencileri u¤urlarken, hat›ra foto¤raf›
çektirmeyi de ihmal etmedi.
Çankaya’da kar alarm› verildi
• ORHUN YILDIZ
LDI⁄I tedbirlerle bir önceki kar ya¤›fl›n› baflar›yla
atlatan Çankaya Belediyesi, Meteoroloji Genel Müdürlü¤ü’nün uyar›s› üzerine tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Belediyenin Y›ld›z Yerleflkesi'nde
oluflturulan Kriz ve Karla Mücadele Merkezi’nde ilçenin tüm
mahallelerine ve kritik noktalar›na müdahale etme imkân›na sahip bir sistem kuran Çankaya
Belediyesi, 50 araçl›k ve 350 kiflilik ekiple vatandafllar›n hava
flartlar›ndan olumsuz etkilenme-
A
meleri için seferber oldu.
Karla mücadele için araç filosunda 8 unimog, 2 b›çakl› kar
küreme arac›, 1 tuz aparat› tak›l› kepçe, 3 tuz atabilen b›çakl›
araç bulunan Çankaya Belediyesi, hava flartlar›na göre arazide kulland›¤› araçlar› da çok
amaçl› kullan›ma aç›yor. Yol
aç›m›nda kullan›lan kepçeleri
arkalar›na tuz aparat› takarak
karla mücadele çal›flmalar›na
yeni araçlar ekleyen Çankaya
Belediyesi, don ve buzlanmaya
karfl› sokaklara dökülmek için
4 bin 500 ton tuzu ve solüsyon
araçlar›n› da haz›r bekletiyor.
Ş
Temizlik de yaparım bağlama da
çalarım
10
ehir
11 Şubat 2015
Eğitmen Düzgün Okan Ayyıldız, kursiyerlerin çok büyük bir istekle çalıştığını belirterek
“Öğrencilerim benden büyük. Böyle bir yoğunlukta yaşıyor olmalarına karşın öğle tatillerini
ders alarak geçirmeleri beni çok mutlu ediyor.
Bağlama çalmayı öğrenecekler ve biz türkülerimizi hep birlikte çalıp söyleyeceğiz” dedi.
Ç
• NECDET GÜRSOY
ANKAYA
Belediyesi’nin ödüllü
istihdam projesi “Kadın Temizlik İşçileri”
bünyesinde kent merkezini ve
sokakları temizleyen kadınlar,
öğle aralarında da Çankaya
Belediyesi 1000 Çocuk Korosu
Müzik Atölyesi’nde ders alıyorlar. Müzik eğitmenleri Düzgün
Okan Ayyıldız eşliğinde çalışan
kadınlar, nota bilgisi ve solfej
derslerinin ardından bağlama
çalmaya hazırlanıyor.
ÇOCUKLUK
HAYALIMIZDI
Bağlama çalmanın pek çoğu
için çocukluk hayali olduğunu
belirten kadınlar, düşlerini
geç de olsa gerçekleştirme
fırsatı bulmaktan mutluluk
duyduklarını belirtiyor. Kursiyerler, belediyenin Maltepe
Yerleşkesi’nde bulunan atölyelerine büyük bir heyecanla
geldiklerini, bir süre sonra
bağlama çalabilecek olmaktan
büyük bir keyif aldıklarını söylüyor.
BIRLIKTE ÇALIP
SÖYLEYECEĞIZ
Eğitmen Ayyıldız da, kursiyerlerinin çok büyük bir
istekle çalıştığını belirterek
“Öğrencilerim benden büyük. Hepsi anne, ev hanımı
ve emekçi… Böyle bir yoğun-
Merit Eğitim
Derneği 4. Genel
Kurulu yapıldı
M
lukta yaşıyor olmalarına karşın öğle tatillerini ders alarak
geçirmeleri beni çok mutlu
ediyor. Bağlama çalmayı öğrenecekler ve biz türkülerimizi
hep birlikte çalıp söyleyeceğiz”
diyor.
DERSLER
HERKESE AÇIK
Bağlama derslerinin yanı
sıra, piyano, keman, gitar,
şan, konservatuara hazırlık
gibi derslerin de verildiği atölyede 140 kursiyer 7 eğitmenden ders alıyor. 7’den 77’ye
herkese açık olan derslere
ilköğretim öğrencilerinin yanı
sıra üniversite öğrencileri,
emekli kadınlar, mühendisler
ve konservatuar sınavlarına
hazırlananlar da katılıyor.
Ankara’dan Suriye’ye gıda yardımı
• INCI YILDIZ
NKARA Şam Genç İş Adamları Derneği
(ANSAGİAD) tarafından 24 bin Suriyeli
aileye gıda yardımı yapıldı. Derneğin
Genel Başkanı Kemal Yurtoğlu, bu yıl sınır
ötesindeki 24 bin Suriyeli aileye gıda yardımında bulunduklarını söyledi. Hayatın giderek
zorlaştığı Suriye’de yardım çalışmalarına hız
verilmesinin önemine değinen Yurtoğlu, “Yurt
içi ve yurt dışından önemli vakıf ve dernekler
aracılığıyla Suriyelilere yardım ulaştırıyoruz.
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinin karşısında yer alan
Atme kasabasına çalışmalar yaptıklarını dile
getiren Yurtoğlu, şunları kaydetti “Kamplarda kıtlık büyük boyutlara ulaştı. Her kampta
çocuk, yaşlı ve kadınların hali kış şartlarında
daha da ağırlaşıyor. 8 tırdan oluşan kumanyaların olduğu gıda malzemesi Halep’teki Türkmen bölgesine ve İdlib’e bağlı Atme ile Kilis’in
karşısında bulunan Azez kamplarındaki 24 bin
Suriyeli aileye dağıtıldı” dedi.
A
• AYSUN KARAKAYA
ERKEZI Ankara’da bulunan Merit Eğitim Derneği 4. Genel Kurulu
Kavaklıdere’de bulunan dernek merkezinde yapıldı. Dernek Yönetim Kurulu’na
Ruya Arslan, Kutlu Tamay, İlknur Menlik,
Ayşegül Akın, Hijran Yavuzcan, Yasemin
Elibol ve Elif Kazancıoğlu seçildi. 2006
yılında kurulan Merit Eğitim Derneği,
bugüne kadar 40’a yakın öğrenciye burs
sağlayarak, dezavantajlı gençlere eğitimde
fırsat ve imkan eşitliği sağlamaya çalışması ile ön plana çıkan bir dernek.
YENI PROJELERE IMZA
ATMAK ISTIYOR
Merit Eğitim
Derneği’nin Misyonu; Eğitimde
fırsat eşitsizliğini önlemeye çalışmak,
sorunlarının
farkına varmaları, çözüm yolu
geliştirmeleri ve
çözüm için inisiyatif kullanabilmeleri için gençleri teşvik
etmek, eğitimde kalma sürelerini uzatmak, sosyal gelişimlerini desteklemek,
başta eğitim olmak üzere toplumsal sorunlar karşısında duyarlılığını artırmak,
sosyal sorumluluk bilinci yüksek, fikir ve
inançlara saygılı, cinsiyet, ırk, dil, din farkı gözetmeyen bireyler olarak, hoşgörülü,
aktif birer vatandaş olmalarını sağlamak
olup, yeni yönetim kurulu üyeleri gelecek
dönemde yeni projelere imza atmak ve
öğrenci sayısını arttırmayı hedeflediklerini
belirttiler.
Merit Eğitim Derneği, bugüne kadar
40’a yakın öğrenciye burs sağlayarak,
dezavantajlı gençlere eğitimde fırsat ve
imkan eşitliği sağlamaya çalışması
ile ön plana çıkan bir dernek.
Sigara içmeyin, leblebi yiyin!
• IBRAHIM GÖKDEMIR
ER sene 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma
Günü’nde yaptığı sosyal farkındalık çalışmaları ile
dikkat çeken Keçiören Belediyesi, geleneksel hale gelen
etkinliğinde sigarayı bırakmak
isteyen vatandaşlara paket
paket leblebi ikram etti.
H
Polatlı artık
daha temiz
“Sigarasız Hayata Bugün
Merhaba” sloganı ile harekete
geçen Keçiören Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü,
sigaraya karşı mücadelede
toplumsal duyarlılığının artırılması amacıyla Çorum leblebilerini kullanarak ilginç bir
uygulamaya imza attı. Sigarayı
bırakmanın en önemli koşulunun içsel motivasyon olduğu
göz önüne alınarak, bu zararlı
alışkanlıktan kurtulmak isteyen vatandaşlara lezzetli ve
yararlı bir alternatif sunuldu.
“Daha sağlıklı yaşama bir
adım atmak için, bugün karar
verin, sigara içmeyin, leblebi yiyin” sloganlarının yazılı
olduğu dövizlerle Keçiören
cadde ve sokaklarını dolaşan
belediye ekipleri, karşılaştıkları vatandaşlara paket paket
Çorum leblebisi dağıttı. Çorum
Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlik renkli görüntülere sahne olurken, Keçiören
halkı sigara bırakmaya davet
edildi.
AMACIMIZ
TEŞVIK ETMEK
Sigara içen insanların bırakmak için bir teşvik aradıklarını belirten Keçiören Belediye
Başkanı Mustafa Ak, “Bu
uygulama ile insanları sigara
alışkanlığından kurtulmaya
teşvik etmeyi amaçlıyoruz.
İnsanlar sigara içmek yerine
leblebi yesinler. En azından
ağızlarına bu zararlı nesneyi
sokmamış olurlar. Sigara insanın kendisine zarar veren kötü
Mobilyacılara takdir plaketi
• ORHUN YILDIZ lığı NACE koduna göre üretici sayılan ancak bakanlık
veri tabanında kayıtlı olmayan işletmelerin sanayi sicil
NKARA Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
tarafından imalatçı mobilyacı esnaf ve sanatkarın belgesi almalarını sağlamak amacı ile Siteler bölgesinde
sanayi sicil almalarında ve kayıtlarında yardımcı
yapılan saha çalışmasında bölgesindeki imalatçı esnaolan Siteler mobilyacılarına takdir plaketi verildi.
fın kayıt olmalarını sağlayarak cezai durumla karşılaşBAŞKANIN ÇALIŞMALARI TAKDİRLE KARŞILANDI mamalarını önleyen Ankara Mobilyalcılar Ve Lakeciler
Esnaf Ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı’nın
6948 Sayılı Sicil Kanunu kapsamında; Maliye bakan-
A
• ÖMER AYDOS
OLATLI Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şehrin temizliğini yapan çalışanları
denetledi. Gülveren Mahallesi Temizlik İşleri
Müdürlüğünde yeni iş makinaları ve çalışanları denetleyen Başkan Yıldızkaya, şehrin temizliğine çok büyük önem verdiklerini, daha yeni
model, daha modern ekipman ve çalışanlarla
Polatlı’nın daha temiz olduğunu söyledi.
P
SAĞLIKLI YAŞAMA
BIR ADIM ATIN
bir alışkanlıktır. Sigara içenler
sadece kendilerine değil, yakın
çevrelerine, içtikleri ortamdaki
kişilere de zarar veriyorlar”
dedi. Alışkanlıklardan kurtulmak için ilk adımın karar vermek, sonraki adımın ise iradeyi kullanmak olduğunu vurgulayan Başkan Ak, “Her şey
karar vermeyle başlar, ama
iç çatışmaları yüzünden bu
kararı olabildiğince ertelemek
zorunda kalan vatandaşlarımıza ‘sigarasız hayata bugün
merhaba’ diyerek karar vermeleri yönünde uyarı niteliğinde
olan örnek bir çalışmayla destek oluyoruz. Bugün halkımız
için karar günü olsun” diye
konuştu.
çalışmaları takdirle karşılandığı belirtilerek kendisine
belge verildi.
ÇALIŞMALARINIZ BİZE UMUT VERDİ
Ankara Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vural Örsdemir, yaptığı konuşmada Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı ve yönetimine
odalarını açarak memurlarımızın yerinde hizmet vermesini sağladıkları, bölgede sokak toplantıları yaparak
esnafa duyurulmasını ve almalarını sağlayan taklacının
bu katkılarını takdirle karşıladıklarını bu nedenle kendilerine teşekkürlerin ilettiklerini söyledi.
POLATLI IÇIN ÇALIŞIYORUZ
Temizlik ihalesini alan firmanın 166 personel 17 çöp toplama aracıyla Polatlı’nın daha
temiz olması için çaba sarf ettiğini belirten
Başkan Yıldızkaya, “Daha temiz bir Polatlı için,
Temizlik işleri ekiplerimiz gece gündüz, 7 gün
24 saat ve daha disiplinli, daha titiz çalışıyorlar. Hemşerilerimizin sağlığı bizim birinci önceliğimizdir. Bu nedenle hayatı kolaylaştıran,
Şehrin çehresini değiştiren hizmet ve projelerimizle birlikte temiz ve sağlıklı, sokaklarıyla
daha yaşanabilir, Anadolu Bozkırının Parlayan
Yıldızı Polatlı için tüm gücümüzle çalışmaya
devam edeceğiz. Polatlı artık daha temiz” dedi.
Temizlik işlerinde çalışan makine ve personelin özenle seçildiğini ifade eden Başkan Yıldızkaya, “Şehrimizin temizliği 166 personel, 17
çöp toplama aracı, 1 kül toplama aracı, 1 kepçe, 2 süpürge, 1 kaldırım temizleme aracıyla
gerçekleştirilmektedir” şeklinde konuştu.
nadolu
11
11 Şubat 2015
Gönül dostları Bahşılı’da
Bahşılı
Belediyesi’nin
ev sahipliğinde ‘Şairler
Buluşuyor’
adı altında
gönül dostları
bir araya
geldi. Samimi ve güzel
bir sohbet
havasında
geçen buluşmada şiirler
okunup, güzel dostluklar
yad edilirken,
gece çekilen
hatıra
fotoğrafı ile
son buldu.
• HABer MerkeZi
AHŞılı Belediyesi
Çok Amaçlı Toplantı
Salonu’nda düzenlenen Şairler Buluşmasına Belediye
Başkanı İbrahim Uyar’ın yanı sıra
Belediye Başkan yardımcısı Murat
Kaplan, İlçe Başkan Yardımcısı Hüseyin Yaman, Kırıkkale Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Ramazan Çetin,
Belediye meclis üyeleri, Bahşılı
Belediye personeli ve Şairler katıldı.
Başkan Uyar’ın babası Yusuf Uyar’ın
da içinde bulunduğu gönül dostları
şiirlerini okudular.
B
iÇiNiZDeki DOĞA SeVGiSi
Grubun Başkanlığını Demir Doğan Kandemir yaptı. İlk olarak söz
alan Belediye Başkanı İbrahim Uyar
“Değerli gönül dostları ilçemize hoş
geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz. Babam sayın Yusuf Uyar’ında
aranızda olması hasebiyle yıllardır,
sizleri takip ediyordum, izliyordum.
İçinizde doğa sevgisi, hayvan sevgisi,
insan sevgisi ve en önemlisi Allah
sevgisi olan bir topluluk olduğunuzu zaman zaman programlarınıza
katılarak, zaman zaman basından
izleyerek şahit oldum”
eViNiZe HOŞ GelDiNiZ
“Bu güzel topluluğu da bir gün
uzun zamandır siyasette 10 yıldır
mücadele ettiğimiz için, Allah izin
verirse, nasip ederse, Belediye
Başkanı olursam bu güzel topluluğu
misafir etmeyi gönülden istedim,
Allah’ta bugün bize nasip etti şükürler olsun. Sizler çok nadide bir
topluluksunuz. Sizleri bu zamana
kadar izlediğim kadarıyla gereken
değer verilmedi, bir tanıtım eksikliği var, sizler de özellikle, gönülden
seven dostlar evinize hoş geldiniz”
BAHŞılı SiZiN eViNiZ
“Bize neşe, duygu, ses getirdiniz
diyor ve bundan sonra Bahşılı’nın
sizin eviniz olduğunu ilan etmek
istiyorum. Bundan sonraki bü-
tün programlarınızda sizin her ay
planlayacağınız veya her türlü birlikte planlayacağımız şiir ve gönül
toplantılarında elimizden geldiğince
maddi ve manevi olarak yanınızda
olmak istiyoruz. Onun için burası
sizin eviniz. Her ay birlikte planlayacağınız toplantılarınızın bazılarını
Kırıkkale’de bazılarını Bahşılı’da
yapmanız için sizleri davet ediyorum”
DOSTlUĞUNUZ GeNiŞ
AlANı kAPSıyOr
“Demir Doğan Kandemir ağabeyimizin başkanlığında sürdüğünüz
bu güzel topluluk artık şiirlerle,
temayla ve Bahşılı’da Yusuf Uyar’la
ağaç dikerek, sokak insanlarına
destek vererek, yani sizin gönül
dostluğunuz hakikaten geniş bir
alanı kaplıyor. Kendiniz az sayıdasınız ama yüreğinizle kucakladığınız
alan çok büyük. O yüzden bu güzel
çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Gönüller dolusu
teşekkür ediyor ve hepinize saygı ve
sevgilerimi sunuyorum” dedi.
Akyazılılar köylerinde
yeniden buluştular
ŞAirler ŞiirleriNi
OkUDU
Uyar’ın konuşmasının ardından şairler şiirlerini okudu. Yusuf
Uyar ‘Bir Şefaattir Kur’an, Şadiye Eryılmaz(Şair Ana) ‘Bayrağım’
Abdulrezap İnce ‘Yiğit Şehri Bahşılı’
Dede Bulut ‘Gelin Canlar Bugün
Birlik Günüdür’ Ali Kabaklı ‘Bırak
Beni Haykırayım’, Faik Yılmaz,
‘Bahşılı’ ve ‘Kız Sen Kırıkkale’nin
Neresindesin’, Yüksel Kahraman
‘Selamlar olsun Bahşılı Halkına’,
Hacı Kadan ‘Dünya İsimli’, Mehmet
Toprak ‘Selamlar Olsun’ -Hasan
Hüseyin Koçan ‘Muhabbet ile Bu
Gönülle’, Harun Baykal ’Yazgı’,
Hidayet Doğan, ‘İstanbul Var ya’,
Rasim Kılıçel ‘Öksüz Kalan Sabı
Sübyan Ağladı’, Halis Haktanır ‘Öğretmenim’ ve Sami Güler ‘Elif’ adlı
şiirini okudu.
T
ürkiye’nin değişik
yerlerine göç eden
Akyazılılar, düzenlenen
“Sıla-i Rahim” etkinliğiyle
özlem giderdiler. Köy tüzel kişiliğini kaybederek Yapraklı’ya
bağlı mahalle statüsü kazanan Akyazı’da, geçmişte
ekonomik nedenler yüzünden
Türkiye’nin değişik yerlerine
yerleşenler, köy derneğinin
düzenlediği “Sıla-i Rahim”
etkinliğiyle özlem giderdiler.
Akyazı Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
ile köy muhtarlığının birlikte
düzenlediği etkinlik çerçevesinde, başta Çankırı ve Ankara olmak üzere büyük değişik
kentlerde yaşayan Akyazılılar
köylerinde bir araya geldiler.
Eski köylüler, mahallerindeki okulda toplanarak
akşam yemeği yedi. Yemeğin
ardından köy odasına geçen
Akyazılılar, çeşitli orta oyun-
ları ve gösterilerle gece boyu
eğlendi. Büyük kentlerde
doğan çocuklar da anne-babalarının, dedelerinin doğup
büyüdüğü toprakları görme
ve akrabaları ile hasret giderme fırsatı buldular.
Dernek Başkanı Selim
Kömürcü, eski köylerindeki
gelenek görenekleri ile birlik
beraberlerini pekiştirmek
adına bu etkinliği düzenlediklerini ifade etti. • iHA
Türkmenoğlu’ndan
Başkan kale’ye ziyaret
Memleketime
hizmet için adayım
Ak
• HABer MerkeZi
-iMZA.Tr Yönetim Kurulu Başkanı Orhan
Kılıç geçtiğimiz gün Kırıkkale Gazeteciler
Cemiyeti Başkanı Ramazan Çetin’i makamında
ziyaret etti. Ziyaretinde AK Parti’den Milletvekili Aday Adayı olacağını belirten Başkan Kılıç,
memleketine hizmet etmek istediğini belirtti. 7
Haziran 2015 tarihinde yapılacak olan Genel
seçimlerde e-imza.tr Yönetim Kurulu Başkanı
Orhan Kılıç, Cumartesi günü saat 14.00’da AK
Parti Kırıkkale İl Başkanlığında Aday Adaylığını açıklayacağını söyledi. Kırıkkale’ye hizmet
etmek için aday adayı olduğunu belirten Başkan
Kılıç, Kırıkkale’yi en iyi şekilde tanıdığını, ilimize hizmet etmek istediğini belirtti.
Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu, Cihanbeyli Belediye Başkanı
Mehmet Kale’yi makamında ziyaret etti. AK
Parti Konya Milletvekili Ayşe Türkmenoğlu,
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale’yi
makamında ziyaret etti. Belediye meclis üyeleri ile vatandaşların da katıldığı ziyaret oldukça sıcak bir ortamda gerçekleşti. Ziyarette
belediyenin çalışmaları hakkında bilgi veren
Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale,
şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olduklarını ve belediyeyi halkla birlikte yönettiklerini
belirterek, sorunların üzerine kararlılıkla
giderek, onları çözüme kavuşturduklarını
ifade etti. AK Parti Konya Milletvekili Ayşe
Türkmenoğlu ise, ilçede ‘devrim’ niteliğinde
çalışmaların altına imza atıldığını, bunun
da kendilerine mutluluk verdiğini belirtti.
Belediyedeki birimleri de gezen Türkmenoğlu, Başkan Kale ile personele çalışmalarında
başarı diledi.• iHA
Mimarsinan’a yeni
bir yol ve menfez
M
elikGAZi Belediye Başkanı Memduh
Büyükkılıç, 2015 yatırım programında yer alan Mimarsinan Bölgesindeki 2.400
metre uzunluğundaki yeni bir yol çalışmasının
başladığını ve bu yılsonunda bu yolun hizmete açılacağını söyledi. Şehir içi yollara büyük
önem verdiklerini, çünkü yolların bölgenin imar
planındaki yapılaşmasını başlattığını, ticaret ve
ekonomik hareketliliği de beraberinde getirdiğini belirten Başkan Memduh Büyükkılıç
“Mimarsinan Bölgesinde Gökkent ve Yavuzselim
Mahalleleri ile TOKİ arasında 2.400 metre uzunluğunda, 30 metre genişliği yeni bir alternatif yol
açma çalışması yapılmaktadır. Bu yol hizmete
açıldığı andan itibaren bölgenin büyük bir eksikliğini giderecektir. Yeni kurulan bir semtte bu
yol ile trafik akışı daha etkin, verimli ve güvenli
hale gelecektir. Bu cadde Gökkent ve Yavuzselim
Mahalleleri ile Toki Bloklarını birbirine bağlayacaktır” dedi. • iHA
e
Zengin, aday
adaylığını açıkladı
BeNiM iÇiN
ŞereF OlDU
• DUyGU BOrHAN
kırŞeHir TeMSilCiSi
ırŞeHir, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP)’nin
10 yıllık İl Başkanı Yılmaz Zengin, görevinden istifa
ederek aday adaylığını açıkladı.
Zengin parti binası önünde toplanan kalabalığa yaptığı balkon
konuşmasında, “Ne milliyetçi,
ne Kürtçü, ne paracı olacaklarını sadece halktan yana tavır
alarak hareket edeceğiz” dedi.
K
DAiMA DOĞrUlArı
SÖyleyeCeĞiM
10 Yıllık il başkanlığı görevini vekaleten bırakan
ve partisinden 2015 Genel
Seçimleri için aday adayı olan
Yılmaz Zengin, parti binası
önünde toplanan kalabalığı
hitap ederek aday adaylık sürecini açıkladı. Zengin burada
yaptığı konuşmasında, “On yıl
boyunca siyaseten istemeden
kırdığım insanlardan özür
diliyorum. Biz sürecin tamamında halk’dan yana tavır
alarak hareket ettik. Bizler
için önemli olan halkımızın
refahını düşünerek onların
menfaatleri doğrultusunda
hareket etmektir. Kırşehir için
daima doğruları söyleyerek
doğru yönde kararlar almak
için çabaladık” dedi.
Kendilerini on yıl boyunca
destekleyenlere teşekkür eden
Zengin, “CHP’den aday olmak
benim için şeref oldu. Benim
partiden en alt kademeden
başlayarak bu seviyeye gelmem partinin elitlerin partisi olmadığını göstermekte
CHP’de herkes İl Başkanı ve
Genel Başkan olamaz yaşamakta olduğum süreç benim
için bir onurdur. Kul hata yapar fakat sultan onu bağışlar.
Uzun zamandır Kırşehir’de
milletvekili seçemedik. Bu
sıkıntılı sürecin devam etmemesi için ön seçim de talep
ettik. Kırşehirli yoldaşlarımın
desteğini alarak mücadelemizi
ortaya koyacağız” ifadelerini
kullanarak hükümetin çalışmalarını v CHP’nin programlarını anlattı.
yusuf B. yılmaz
güven tazeledi
y
OZGAT’ın Yerköy İlçe Ziraat Odası Başkanı Yusuf Bahri Yılmaz, güven tazeleyerek
yeniden başkan seçildi. Yerköy öğretmen evinde
düzenlenen seçimde tek liste ile tekrar aday
olan Yerköy Ziraat Odası Başkanı Yılmaz, seçime katılan 74 delegenin oyunu alarak tekrar
başkan seçildi. Seçim sonrası konuşan Yılmaz,
kendisini bu görev layık gören bütün çiftçilere
teşekkür ederek, “Çiftçilerimiz için daha gayretli çalışacağımı ve çiftçilerimizin sorunlarını
dile getirerek çözüme kavuşturacağım. Ben ve
ekibim bu güvene layık olamaya çalışacağız. Bu
seçimde kazanan çiftçilerimiz olmuştur. Buradan herkese teşekkür ediyorum” dedi.• iHA
r
12
11 Şubat 2015
Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde
Gezi olayları sırasında gözünü kaybeden
belediye işçisi Muharrem Dalsüren’in
hikâyesini anlatan
“Madde 16: Yaşam
Hakkı” belgeseli Çağdaş Sanatlar
Merkezi’nde gösterildi. Çankayalıların büyük ilgi gösterdiği belgesel gösterimi, polis
şiddeti mağdurlarını
buluşturdu.
G
• AYSUN KARAKAYA
EZI Direnişinin devam
ettiği 3 Haziran 2013
günü, Ziya Gökalp
Caddesi’nde temizlik
yaparken akrep olarak bilinen
polis aracından atılan gaz fişeğiyle gözünü kaybeden Çankaya Belediyesi Temizlik İşçisi Muharrem
Dalsüren’in hikayesini ve hukuk
mücadelesini anlatan “Madde
16: Yaşam Hakkı” adlı belgeselin
gösterimi Çankaya Belediyesi
Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde
yapıldı.
Yönetmenliğini Veysel Kerem
Hun ve Yılmaz Kılıç’ın yaptığı
belgeselin gösterimine Ethem
Sarısülük’ün annesi Sayfi Sarısülük ve ağabeyi Mustafa; Uğur
Kaymaz’ın annesi Makbule ve
kardeşi Ali; Sinan Özkılınç’ın
babası Süleyman Özkılınç; Baran Tursun’un babası Mehmet
Tursun; Çayan Birben’in babası
Ahmet Birben ve Gözünü Kaybedenler Platformu temsilcilerinin
K
Madde 16:
Yaşam Hakkı
ültür&Sanat
Gösterimin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Nafiz Kaya, katılımcı aileleri ve filme
emek verenleri selamlayarak başladığı konuşmasında benzer filmlerin yapılmadığı özgür günler için
daha fazla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
yanı sıra ailelere destek olmak
için CHP Ankara Milletvekili
Gökhan Günaydın da katıldı.
POLIS ŞIDDETI VE
HUKUK MÜCADELESI
Gösterimin açılışında konuşan Çankaya Belediye Başkan
Yardımcısı Nafiz Kaya, katılımcı
aileleri ve filme emek verenleri selamlayarak başladığı konuşmasında benzer filmlerin
yapılmadığı özgür günler için
daha fazla mücadele edilmesi
gerektiğini vurguladı. Muharrem
Dalsüren’in yaşadıkları üzerinden yapılan belgeselin önemli bir
çalışma olduğunu belirten Kaya,
Çankaya Belediyesi olarak bu
çalışmalara destek vereceklerini
söyledi.
Dalsüren’in yürüttüğü zorlu
hukuk mücadelesi, diğer şiddet
mağdurları ve onların aileleriyle
kurduğu bağı anlatan belgesel;
bir yandan polis şiddetinin boyutunu, tarihini ve devletin bu
durumlar karşısında nasıl bir
tutum sergilediğini gösterirken
diğer yandan ertelenen ve sürdürülen davaları anlatıyor. Belgesel çalışmalarına iki yıl önce
başladıklarını aktaran yönetmen
Veysel Kerem Hun, “Projeye başladığımızda şiddetin bu kadar
büyük boyutlarda olduğunu
öngörmüyorduk. Ancak bugüne
kadar yaşanan tüm acılar ders
olmamış gibi, polise olağanüstü
yetkiler tanıyan yeni iç güvenlik
paketinin yasalaşması halinde
yaşanacakları düşünmek bile
istemiyoruz” dedi.
AILELER: IÇ GÜVENLIK
YASASI DAHA ÇOK
ÖLÜM GETIRECEK
Belgesel gösteriminin ardından
kürsüye, yakınlarını polis şiddetine kurban vermiş aileler geldi.
Çocuklarını ya da yakınlarını
kaybettikten sonra yaşadıkları
süreci izleyicilerle paylaşan aileler, kayıplarının asla geri getirilemeyeceğinin bilincinde oldukları-
nı bu nedenle TBMM’de bekleyen
İç Güvenlik Yasa Tasarısı’nın
iptal edilmesi gerektiğini söylediler.
Polis Vazife ve Salahiyet
Kanunu’nun 16. Maddesi gereği
polisin silah kullanma yetkisinin
2007 yılından bugüne 183 kişinin ölümüyle sonuçlandığını dile
getiren aileler, İç Güvenlik
Yasası’nın TBMM’den geçmesi
halinde ölümlerin sayısının her
geçen gün artarak, toplumsal
acıların daha da büyüyeceğine
vurgu yaptılar.
D
13
ünya
11 fiubat 2015
Koalisyona
kat›lmay›z
Suriye Devlet Baflkan›
Beflar Esad, BBC’ye
yapt›¤› aç›klamada
Ifi‹D’e karfl› hava
sald›r›lar› ve
Suriye’de süren
iç savafl konular›na
de¤indi. Esad,
"Terörizmi destekleyen
ülkelerle ayn› ittifak
içinde yer alamay›z"
dedi. Suriye
yönetimi,
militanlar›
ve
siyasi muhalefeti
"terörist" olarak
niteliyor.
S
UR‹YE Devlet Baflkan› Beflar Esad, BBC’ye yapt›¤› aç›klamada
Ifi‹D’e karfl› oluflturulan uluslararas› koalisyona kat›lmayacaklar›n› söyledi. Suriye Devlet Baflkan› Beflar Esad, BBC’ye yapt›¤› aç›klamada Ifi‹D’e karfl› yürütülen hava sald›r›lar› ve Suriye’de devam eden iç savafl konular›na de¤indi. Esad, "Terörizmi destekleyen ülkelerle ayn› ittifak içinde yer alamay›z" dedi. Suriye yönetimi, militanlar› ve siyasi muhalefeti "terörist" olarak niteliyor. Esad mülakatta, Ifi‹D konusunda di¤er ülkelerle iflbirli¤i
yapmaya karfl› olmad›klar›n› ancak Amerikal› yetkililerle görüflmeyece¤ini belirtti. Beflar Esad, "Çünkü onlar kuklalar›
olmayan hiç kimseyle konuflmazlar. fiimdi bizim egemenli¤imizde oldu¤u gibi uluslararas› hukuku çi¤nerler. Yani onlar
bizle konuflmuyor, biz de onlarla konuflmuyoruz" dedi.
HAVA SALDIRILARINDA B‹ZE B‹LG‹ VER‹YORLAR
Suriye lideri bununla birlikte, ABD ve Arap ülkelerine ait savafl uçaklar›n›n Suriye'deki sortileri konusunda Irak gibi üçüncü ülkeler arac›l›yla bilgi ald›klar›n› belirterek, "Aram›zda diyalog yok. Sadece bilgi
var" dedi. Esad, ABD'nin Ifi‹D'e karfl› ›l›ml› bir isyanc› gücü oluflturma
çabalar›n› "bofl hayal" olarak niteleyerek "Suriye'de ›l›ml›lar yok. Ifi‹D
ve El Kaide'yle ba¤lant›l› El Nusra Cephesi gibi afl›r›lar var" dedi.
VAR‹L BOMBASI KULLANMIYORUZ
Falcon 8X
havaland›
1500 metre irtifaya ç›kan uçak
inifl tak›mlar›n› içeri alarak uçufl
manevralar› ve sistem testlerini
gerçeklefltirece¤i 4500 metreye
t›rmand›. Ard›ndan 12 bin metre
irtifaya ve 0,80 mach h›za ulaflan
uçak daha sonra yaklaflma ve inifl
• NECDET GÜRSOY
ASSAULT Dassault Havac›l›k yeni Falcon
8X Ultra Uzun Menzilli Trijet uça¤›n›
2016 y›l›n›n ikinci yar›s›nda hizmete sokacak. fiirketin yeni amiral gemisi olan Falcon
8X hangardan ç›k›fl›ndan yaklafl›k bir ay sonra
ilk uçuflunu baflar›yla gerçeklefltirdi. Test pilotlar› Eric Gérard ve Hervé Laverne kontrolündeki
01 seri numaral› uçak Bordo yak›nlar›ndaki
Merignac fabrikas›n›n
pistinden havaland›.
D
için 1500 metreye alçalarak 1 saat 45 dakikal›k bir uçuflun ard›ndan iniflini tamamlad›.
02 ve 03 seri numaral› uçaklar›n da gelecek ay uçurulmas›
planlan›yor. Her iki uçak test
programlar› çerçevesinde 500’er
saat uçacaklar. 03 seri nolu uçak
bu y›l›n ortas›nda Dassault tesislerinden ayr›larak testlerin sürdürülece¤i Little Rock - Arkansas’a
gidecek ve burada iç dizayn› tamamlanm›fl flekilde s›k› bir sistem
testine tabi tutulacak.
Beflar Esad mülakatta, Suriye
ordusunun varil bombas› kullanmad›¤›n› öne sürdü. ‹nsan
haklar› örgütlerine göre, isyanc›lar›n elinde bulunan bölgelerde
binlerce kiflinin, içine patlay›c›
ve flarapnel doldurulmufl varillerin helikopterlerden at›lmas› sonucu öldü¤ünü belirtti. Helikopterlerin vurulmamak için söz
konusu bombalar› çok yüksekten b›rakt›¤›, bu kadar yüksekten hedef gözetmenin imkans›z
oldu¤u kaydedildi. Suriye'de sadece ordunun elinde helikopter
oldu¤una inan›l›yor. Beflar Esad
bu konuda flunlar› söyledi "Ordumuzu biliyorum. Kurflun, füze ve bomba kullan›yorlar. Varil
bombas› ya da tencere kulland›klar›n› duymad›m. Hedef gözetmeyen silah yoktur. Atefl
ederken niflan al›rs›n›z. Niflan
al›rken, sivilleri korumak için teröristleri hedef al›rs›n›z. Savafltan söz ediyorsan›z, kay›plar
olur. Ölü ya da yaral› olmadan
savafl olmaz" Beflar Esad Suriye
ordusunun klor gaz› kulland›¤›
iddialar›n› da reddetti. • ‹HA
Almanya’da
mültecilere
karfl› sald›r›lar
alt› kat
artt›
Erdo¤an
Kolombiya’da alt›n
müzesini gezdi
al›flverifl yapt›
Amerika ülkeleri seyahati kapLAT‹N
sam›nda Kolombiya’ya gelen
Cumhurbaflkan› Erdo¤an, Kolombiya’n›n
baflkenti Bogota’da Alt›n Müzesi Museo del
Oro’yu gezdi ve el sanatlar› çarfl›s›nda
al›flverifl yapt›.
Ziyareti kapsam›nda ilk Kolombiya’ya
gelen Cumhurbaflkan› Erdo¤an burada ilk
olarak flehir turu yapt›. Kolombiya’n›n en
önemli turistik mekanlar›ndan olan alt›n
müzesi Museo del Oro’yu gezen Erdo¤an
ard›ndan yöresel el sanatlar› sat›lan bir
çarfl›y› gezerek al›flverifl yapt›. Bölgede bulunan Türk vatandafllar›n›n yo¤un ilgi gösterdi¤i Cumhurbaflkan› Erdo¤an, el sanatlar›
çarfl›s›nda düzenledi¤i gezinin ard›ndan
bas›n mensuplar›na yapt›¤› aç›klamada
sat›n ald›¤› bir bronz heykelle ilgili olarak,
“Onlara bu bronzun Rabia’s›n› yapabilseydiniz, al›flveriflim daha farkl› olurdu dedim”
fleklinde konufltu.
Erdo¤an’a gezisinde efli Emine Erdo¤an,
k›z› Sümeyye Erdo¤an, D›fliflleri Bakan›
Mevlüt Çavuflo¤lu, G›da, Tar›m ve
Hayvanc›l›k Bakan› Mehdi Eker, Kültür ve
Turizm Bakan› Ömer Çelik ile Ekonomi
Bakan› Nihat Zeybekci de efllik etti. • ‹HA
Kurulufl Tarihi:
16 Eylül 1983
Y›l: 31
ÇARfiAMBA
11 fiUBAT 2015
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
Say›: 8921
Yay›n Sahibi: Büyük Anadolu Medya Grup Ltd. fiti.
Genel Yay›n Müdürü ve
Yay›n Sahibi Temsilcisi : ‹brahim Gökdemir
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü : Eyüp Kara
Haber Müdürü : Necdet Gürsoy
‹nternet Editörü : Alihan Yalpi
Yay›n Türü: YEREL SÜREL‹ YAYIN
Yay›nlanan yaz›lar›n fikri
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
ANADOLU Gazetesi bas›n meslek
ilkelerine uymaya söz vermifltir.
www.anadolugazete.com
[email protected]
[email protected] - [email protected]
YÖNET‹M YER‹ ve BASKI MERKEZ‹
A
LMANYA’DA, son üç y›l
içinde mültecilere karfl›
gerçeklefltirilen sald›r›lar›n
alt› kat artmas› ülkenin mülteciler için tehlikeli oldu¤unu ortaya
koydu. Kendi ülkelerinden ayr›larak Almanya’ya gelen mültecilere karfl› son üç y›lda gerçeklefltirilen fiziki sald›r›lar›n alt› kat›na ç›kt›¤› bildirildi. Almanya’da
yay›n yapan Tagesspiegel gazetesi, “Almanya mülteciler için
tehlikeli ülke haline geldi” bafll›¤›n› kullanarak sald›r›lar›n boyutunu okuyucular›yla paylaflt›.
Habere göre, 2012 y›l›nda mültecilerin kald›¤› binalara 24 kez
sald›r› gerçeklefltirildi¤i, 2013 y›l›nda sald›r›lar›n 58’e yükseldi¤i
kaydedildi. Haberde, 2014 y›l›n-
Tel: 0 530 939 35 36 - 0 530 939 35 37
0 312 384 30 70 (Pbx) - Fax: 0 312 384 30 57
‹stanbul Caddesi Elif Sokak No: 7/188-247 - ‹skitler/ANKARA
da bu say›n›n 150 üzerine ç›kmas›n›n korkutucu bir yükselifl
oldu¤u belirtildi. 2014 y›l›n›n
son çeyre¤inde artan sald›r›larda Bat›'n›n ‹slamlaflmas›na karfl› Yurtsever Avrupal›lar (PEG‹DA) taraf›ndan gerçeklefltirilen
sokak gösterilerinin ve ‹slam ve
yabanc› karfl›t› söylemlerin etkili
oldu¤u vurguland›. • ‹HA
TEMS‹LC‹L‹KLER
KIRIKKALE: Tel: 0 318 225 73 20 (Pbx)
Turgut Reis Caddesi 24. Sokak No:1
KIRfiEH‹R: Duygu Borhan Tel: 0 553 443 73 42 - 0 386 214 40 60
Ankara Caddesi Ahi Çarfl›s› Zemin Kat No: 37
Abone-‹lan-Reklam: 0 312 384 30 70 (Pbx)
Anadolu
Gazetesi’ne
0 530 939 35 36 - 0 530 939 35 37
abone olmak Abonelik ücreti, da¤›t›c› ücreti dahil ayl›k 13 TL’dir
Anadolu
Bayi ve Abone d›fl› özel gazete sat›fl› 1 TL’dir.
Birli¤i’ne
Gazetemiz Tunal› Medya Ltd. fiti. taraf›ndan da¤›t›lmaktad›r.
yat›r›md›r.
Çin Denizi’nde bir Türk tak›m›
• HABER MERKEZ‹
EAM Alvimedica’n›n Güney
Çin Denizi sular›ndaki zorlu yolculu¤u bafllad›. Volvo
Ocean Race’te, Sanya-Yeni Zelanda'n›n Auckland aras›nda 5
bin 264 deniz mili sürecek
4’ncü etab›n start’› verildi. Sanya’dan filonun ikinci teknesi
olarak ayr›lan ve VOR tarihinin
“En Genç Tak›m›” unvan›na sahip Team Alvimedica’n›n Güney
Çin Denizi’nin aç›k sular›ndaki
mücadelesi bafllad›. Denizlerin
Formula 1’i olarak nitelendirilen Volvo Ocean Race’te yar›flan
tek Türk tak›m› olan Team Alvimedica, Abu Dhabi-Sanya
aya¤›n› 3’ncü olarak tamamlay›p podyumda yer alma baflar›s› göstererek ülkemize büyük
bir gurur yaflatm›flt›.
T
‹LAN - Ankara 27. Asliye
Hukuk Mahkemesi’nden
‹LAN - T.C ANKARA
ASL‹YE 13. HUKUK
MAHKEMES‹’NDEN
Esas No: 2014/439 - Karar No: 2014/508
Davac›, Ç‹LEM TURGAY ile Daval›, ‹LG‹L‹
NÜFUS MÜDÜRLÜ⁄Ü aleyhine aç›lan Nüfus
(isim Tashihi) davas›nda verilen ara karar gere¤ince; Davan›n kabulü ile; Ankara ‹li Çankaya
‹lçesi Fakülteler Mah/Köyü C: 32 H: 451 BSN: 5
T.C. Kimlik No: 14173050168’de nüfusa kay›tl›
Halil ‹brahim ve ‹smahan'dan olma, 28/03/1975
do¤umlu Ç‹LEM TURGAY'›n nüfusta "Ç‹LEM"
olan ad›n›n "DEN‹Z" olarak DÜZELT‹LMES‹NE, Dair karar ilan olunur.
(‹LN00021829) www.bik.gov.tr
ESAS NO: 2014/348 - KARAR NO: 2014/533
Davac› Sarper Y›ld›r›m vekili taraf›ndan daval› Nüfus Müdürlü¤ü aleyhine aç›lan ‹sim Düzeltilmesi davas›n›n yap›lan aç›k duruflmas› sonunda: Davan›n kabulü ile ‹stanbul ‹li, Silivri ‹lçesi, Fatih Mah/Köyü, Cilt No: 2, Hane No:
195’de nüfusa kay›tl› ‹hsan o¤lu, Namikar'dan
olma 06/06/1958 do¤umlu, 31162868702 T.C.
kimlik numaral›, davac› Sarper Y›ld›r›m'›n nüfusta Sarper olan isminin Sarper Y›ld›r›m, Y›ld›r›m olan soyad›n›n Selhep olarak düzeltilmesine, dair 27/10/2014 tarih ve 2014/348 E.
2014/533 K. say›l› ilam› ile karar verilmifltir.
TMK. nun 27. maddesi gere¤ince ilan olunur.
(‹LN00022322) www.bik.gov.tr
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de
S
14
a¤l›k
11 fiubat 2015
K›fl aylar›nda kendinizi bitkilerle koruyun
• HABER MERKEZ‹
AVA s›cakl›klar›nda yaflanan ani ›s› de¤iflimleri hastal›klara davetiye ç›kar›yor.
Hele bir de kapal› ofis ortamlar›nda hareketsiz kalmak metabolizman›n yavafllamas› ve
ba¤›fl›kl›k sisteminin zay›flamas›na zemin haz›rl›yor.
Yeditepe Üniversitesi Eczac›l›k Fakültesi Farmakognozi ve Fitoterapi Anabilim Dal› Baflkan› Prof. Dr.
Erdem Yeflilada, “Do¤ru miktarlarda kar›flt›r›lan ve Avrupa’da yüzy›llard›r her derde deva
olarak bilinen sihirli iksir “‹sveç fiurubu” bitkileri ile hastal›klardan korunabilir, ba¤›fl›kl›k
sisteminizi güçlendirebilirsiniz” diyor.
enginar yapra¤›, may›s papatyas›, karanfil, kiflnifl ve zerdeçöp gibi bitklerin
do¤ru miktarlarda kar›flt›r›lmas› gerekti¤inin alt›n›
çizen Yeflilada, bu sayede
ba¤›fl›kl›k sisteminin güçlenece¤ine ve vücudun hava flartlar›na uyum sa¤layabilece¤ine dikkat çekiyor. ‹flte Prof. Dr. Erdem Yeflilada’n›n da
vurgulad›¤›, her derde deva ‹sveç fiurubu bitkilerinin faydalar›;
• Tarç›n kabu¤u, biberiye yapra¤›, zencefil, kekik, karanfil tomurcu¤u; bakterilerin geliflimini
önleyici etkisi bulunuyor.
• Yenibahar, kiflnifl, kakule, anason, frenk kimyonu,
may›s papatyas›, zencefil, zerdeçöp; safra ve mide asidini art›rarak sindirimi kolaylaflt›r›yor.
• Karahindiba, biberiye, enginar yapra¤›, zencefil ve
zerdeçöp; karaci¤eri kuvvetlendiriyor.
• Turunç kabu¤u ve biberiye; metabolizmay› h›zland›r›yor.
• Tarç›n kabu¤u ve kekik; kan flekeri seviyesini düzenliyor.
• Zencefil, zerdeçöp ve may›s papatyas›; vücuttaki iltihab› etmaya yard›mc› oluyor.
Bu bitkilerin en do¤ru oranlarda bir araya getirildi¤i kar›fl›k bitki çaylar› vücutta biriken toksinlerin at›lmas›na, metabolizman›n h›zlanmas›na, mikroplara
karfl› ba¤›fl›kl›k sisteminin
güçlenmesine yard›mc› oluyor.
H
BU HAVALARDA B‹TK‹LER ‹DEALD‹R
S›cak-so¤uk dengesinin korunamamas› ve yeterince havaland›r›lmayan kapal› mekanlar, kalabal›k ortamlar ile birleflince so¤uk alg›nl›¤› ve gribal enfeksiyonlar da kaç›n›lmaz
oluyor. Bu noktada devreye ba¤›fl›kl›k sistemini güçlendiren,
koruyucu ve önleyici etkili bitki çaylar› giriyor. Prof. Dr. Erdem Yeflilada,
metabolizmay› h›zland›rmaktan sindirimi kolaylaflt›rmaya; karaci¤eri kuvvetlendirmekten iltihaplar› azaltmaya
kadar pek çok yarar› olan ‹sveç fiurubu bitkilerinin bu havalar için ideal oldu¤unu söylüyor.
VÜCUT HAVA fiARTLARINA
UYUM SA⁄LIYOR
Erdem Yeflilada
‹çeri¤inde yer alan tarç›n, biberiye, yenibahar, zencefil, kakule,
frenk kimyonu, karahindiba, turunç kabu¤u, kekik, anason,
‹HALE ‹LANI - E⁄‹T‹M H‹ZMET‹ ALINACAKTIR
T.C. POSTA VE TELGRAF TEfiK‹LATI A.fi.
SATINALMA DA‹RE BAfiKANLI⁄I
Temel Düzey Java, ‹leri Düzey Java ve Net E¤ilimi hizmet al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler
afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras›: 2015/9134
1- ‹darenin
a) Adresi
: fiehit Te¤men Kalmaz Cd. No: 2 F Blok Kat: 1 - 06101
Ulus-ALTINDA⁄/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras›
: 312 509 54 35 - 312 309 56 41
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
e) ‹hale doküman›n›n
görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- ‹hale konusu hizmetin
a) Niteli¤i, türü ve miktar›
: 24 kat›l›mc› ile 10 gün süreli toplam 70 saat Temel Düzey Java E¤itimi, 36 kat›l›mc›yla 20 gün süre ile toplam 140 saat ‹leri Düzey Java E¤itimi ve 24 kat›l›mc› ile 15
gün süreli toplam 105 saat Net E¤itimi.
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP'ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer
: PTT A.fi Satmal›na Daire Baflkanl›¤› Toplant› Salonu.
c) Süresi
: ‹fle bafllama tarihinden itibaren 12 (oniki) ayd›r.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer
: PTT A.fi Sat inal ma Daire Baflkanl›¤› Toplant› Salonu
fiehit Te¤men Kalmaz Cad. No: 2 F Blok K: 1 ULUS ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 05.03.2015 - 14:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve islenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› veya Meslek Odas› Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge.
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤inin odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge.,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde. noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤inin ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ‹hale konusu iflin tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›nlamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan
fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren, standart for›na uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyimini gösteren belgeler:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edilen
bedelin % 25 oran›ndan az olmamak üzere, ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini
gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Kalite ve standarda iliflkin belgeler:
E¤itmenlerin Java E¤itimleri için Oracle taraf›ndan verilen Java S E/J ava CE/OCP.IP sertifikalar›ndan biri .Net E¤ilimi içinse Microsoft taraf›ndan verilen MCPD sertifikas›
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Kamu yada özel kurulufllara verilen Temel Düzey Java veya ‹leri Düzey Java veya Net E¤itimleri ayr› ayr› benzer ifl olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TL (Türk Liras›) karfl›l›¤› PTT A.fi Satmal›na Daire Baflkanl›¤› Hizmet Al›mlar› fiube Müdürlü¤ü adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sal›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak ‹ndirmeleri zorunludur.
8. Tekli ‹ler, ihale tarih ve saatine kadar PTT A.fi. Satmal›na Daire Baflkanl›¤› Toplant› Salonu fiehit
Te¤men Kalmaz Cad.No: 2 F Blok K: 1 ULUS/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini. Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu üzerine ihale yap›lan istekliyle, her bir ifl kaleminin miktar› ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %39ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Di¤er hususlar:
‹hale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen aç›klama istenmeksizin ekonomik aç›dan en avantajl› teklif üzerinde b›rak›lacakt›r.
(‹LN00022314) www.bik.gov.tr
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de
Obezite, karaci¤er
kanserinin önemli
bir nedenidir
T
Türkiye'de siroz ve karaci¤er kanserinin en s›k
görülen nedenlerinin s›ras›yla, "Hepatit B, Hepatit C, alkol
ve karaci¤er
ya¤lanmas›"
oldu¤una
iflaret eden
Dökmeci, Hepatit B ve C
virüslerin karaci¤er kanser gelifliminin üçte ikisini oluflturdu¤unu
kaydetti.
• HABER MERKEZ‹
ÜRK‹YE’DE obezite nedeniyle karaci¤er
ya¤lanmas› görülen kifli say›s›nda son
dönemde art›fl gözlendi¤i, karaci¤er ya¤lanmas›n›n da sirozu
ve karaci¤er kanserini tetikledi¤i belirtildi.
EN SIK GÖRÜLEN
KANSER TÜRLER‹NDEN
B‹R‹S‹D‹R
Ankara Üniversitesi T›p Fakültesi Gastroenteroloji Bilim
Dal› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Abdülkadir Dökmeci, dünyada en s›k görülen kanser türü aras›nda 6'›nc› ve ölümcül
kanser türleri aras›nda da
3'üncü s›rada bulunan karaci¤er kanserinin Türkiye'de s›k
görüldü¤ünü ve toplum sa¤l›¤›n› tehdit etti¤ini söyledi. Türkiye'de siroz ve karaci¤er kanserinin en s›k
görülen nedenlerinin s›ras›yla, "Hepatit B,
Hepatit C, alkol ve karaci¤er ya¤lanmas›"
oldu¤una iflaret eden Dökmeci, Hepatit B
ve C virüslerin karaci¤er kanser gelifliminin üçte ikisini oluflturdu¤unu kaydetti.
ALKOL ÖNEML‹ ETKENLERDEN
Alkole ba¤l› olmayan karaci¤er ya¤lanmas›n›n en
önemli sebepleri aras›nda da obezite, insulin direnci,
fleker hastal›¤›, kolesterol ve trigliserid yüksekli¤i, kal›tsal faktörlerin yer ald›¤›n› belirten Dökmeci, flunlar›
kaydetti “Obezite bir çok sa¤l›k sorununa neden oluyor. Karaci¤er ya¤lanmas› ve buna ba¤l› siroz ve kanserde eskiden obezitenin etkisi çok bilinmiyordu.
Toplumda obezite nedeniyle karaci¤er ya¤lanmas› görülen kifli say›s›nda art›fl gözlenmeye baflland›. Art›k
Abdülkadir Dökmeci
her 6-7 kifliden birinde karaci¤er ya¤lanmas› görülüyor. Karaci¤er ya¤lanmas› da karaci¤er sirozu ve daha ileri aflamada karaci¤er kanserine neden oluyor. Karaci¤er kanserinin görülme s›kl›¤› da Türkiye'de obeziteyle birlikte giderek art›yor. Bu nedenle karaci¤er sa¤l›¤› için
alkolden uzak durman›n yan› s›ra sa¤l›kl› beslenmek de önem kazan›yor"
HEPAT‹T C TEHL‹KE OLMAKTAN ÇIKACAK
Karaci¤er kanserine neden olan Hepatit B virüsünün de toplumun yüzde 4,5’inde, Hepatit C'nin ise yüzde 1'inde görüldü¤üne iflaret eden
Dökmeci, Hepatit
B'yi önlemek için afl›
program›n›n 1998'de
ülkenin afl›
takvimine
girdi¤ini
hat›rlatt›.
Hepatit C
konusunda henüz afl›
bulunmamas›na ra¤men son
5 y›lda çok etkin, yüzde 95'e
yak›n hastal›¤›
yok eden ilaçlar›n
piyasaya ç›kt›¤›n›
bildiren Dökmeci, "Gelifltirilen
yeni ilaçlarla
Hepatit C yak›n gelecekte
tehlike
olmaktan ç›kaSessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
cak" dedi.
Anadolu’da
sa¤l›k
por
15
11 Şubat 2015
Aslan’ın takibi sürüyor
Galatasaray,
Spor Toto Süper Lig’in 19.
haftasında
Eskişehirspor’u
2-1 mağlup
ederek zirve yarışında önemli
bir 3 puan aldı.
Galatasaray
Teknik Direktörü Hamza
Hamzaoğlu,
sahada çok iyi
performans
sergileyemediklerini ama 3
puan aldıkları
için mutlu
olduklarını
söyledi.
Hamza Hamzaoğlu
M
açın ardından düzenlenen basın
toplantısında konuşan Hamzaoğlu,
“Bugün zor bir maç oynadık. Oyun
olarak tatmin edici de olmadı.
Ama sonuç olarak 3 puan almamız bizi mutlu
etti. Bu tür maçlardan 3 puanla dönmek çok
önemli. Maça istediğimiz gibi başlayamadık,
topa sahip olamadık. Sahaya, şartlara alışana
kadar sıkıntı yaşadık. Buna rağmen golü bulduk. İlk yarıda net pozisyonlarımız vardı ama
1-1’le devre arasına girdik. İkici yarıda rakibimiz daha iyi oynadı. İnancımızı kaybetmedik.
Son ana kadar kazanma azmimizden bir şey
yitirmedik ve galibiyet golünü bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum” dedi.
ONA SAHİP OLDUĞUMUZ
İÇİN ŞANSLIYIZ”
Bir basın mensubunun, “En göze batan
Muslera’ydı. Kalecinin iki haftadır maçın kahramanı olması sizi futbol anlamında rahatsız
ediyor mu?” sorusuna Hamza Hamzaoğlu,
“Tabii ediyor. Kalemizde çok fazla pozisyon görüyoruz demek ki. Muslera çok iyi kurtarışlar
yapıyor. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum
ama Muslera’yı ayrıca tebrik ediyorum. Çok
önemli dakikalarda çok önemli kurtarışlar
yaptı. Ona sahip olduğumuz için şanslıyız. Galibiyetin daha önemli olduğu haftalara girmeye
başladık. İstediğimiz oyunu oynayamayabiliriz.
Biz Galatasaray’ız her şartta iyi oynamamız
lazım. Ama bazı maçlarda da böyle oynayıp
kazanmak önemli” yanıtını verdi
SKİBBE: ÇOK ÜZGÜNÜZ
Selçuk İnan’a uçakta
doğum günü sürprizi
Eskişehirspor teknik direktör Michael Skibbe ise, aldıkları mağlubiyetten ötürü üzgün
olduklarını söyledi. Michael Skibbe, “Hepimiz
çok üzgünüz. Sahanın pekiyi olmaması bizim
için işi zorlaştırdı. Biz isteğimizle, yüreğimizle
çok iyi oynadık. Bunu ikinci yarı daha fazla
ortaya koyduk. Dakikalar ilerledikçe daha
çok galibiyete oynadık. Ondan sonra kontrada
2-1 mağlup olmamızdan dolayı çok üzüldük.
Galatasaray’ı da tebrik ediyoruz. Tekrar ayağa
kalkıp önümüzdeki maçlarda kaybettiğimiz
puanları geri alacağımıza inanıyorum” dedi.
Skibbe, Sezer Öztürk ve Mustafa Yumlu’nun
takıma çabuk entegre olduğunu ve ikisinin de
sahada iyi performans sergilediğini kaydetti.
İHA
Samsunspor’dan
kritik galibiyet
G
alatasaray’ın
Eskişehirspor’u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçın
ardından Selçuk İnan’a uçakta
doğum günü sürprizi yapıldı.
Galatasaray’ın kaptanı Selçuk İnan’a 2-1 galip geldikleri
Eskişehirspor deplasmanının
dönüşünde doğum günü sürprizi yapıldı. Eskişehirspor maçın-
K
1. Lig’in 19. haftasında
Samsun’da oynanan
Samsunspor-Albimo Alanyaspor
maçını ev sahibi takım 1-0 kazandı. Maçın ardından her iki takımın
teknik direktörü karşılaşmayı
değerlendirdi. Karşılaşama sonrası düzenlenen basın toplantısında
konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Erhan Altın, “Artık bir seri
yakaladık. Yeni gelen arkadaşlarımızın da hedefleri var. İçeride bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Rakibin zor
olacağını biliyorduk. Biz de onları
çok iyi analiz ettik. Futbolcularımı
canı gönülden kutluyorum. Bir tek
eksik vardı, onlar da taraftarımızdı.
Biz bu galibiyeti taraftarlarımıza
armağan ediyoruz” dedi.
ALBİMO ALANYASPOr
CEPHESİ
Maçın iki takım açısından da
önemli olduğunu belirten Albimo
Alanyaspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, “Buradan alınacak 3
puan değerliydi. Bugün iki takım da
galibiyeti hak edecek oyunu ortaya
koyamadı. Basit bir hata sonucu
gol yedik. İki takım da bana göre
galibiyeti hak etmedi. Son anda bir
penaltı pozisyonu vardı. İnşallah hakem haklıdır. Ne olursa olsun keyif
ve zevkli bir maç oldu. Fakir pozisyonlu bir maç oldu. Bundan sonra
her iki takıma da başarılar dilerim.
Taraftarsız bir maç keyifsiz bir maç
oluyor” diye konuştu. • İHA
rDUSPOr’un deneyimli teknik direktörü
Ziya Doğan istifa etti. PTT 1. Lig ekiplerinden Orduspor’da teknik direktör Ziya Doğan
istifa ederek Ordu’dan ayrıldı. Orduspor Kulübü
İdari Menajeri Selim Şener, Ziya Doğan’ın yardımcıları ile birlikte istifa ettiğini ve oyuncularla
vedalaşarak takımdan ayrıldığını söyledi. Şener,
yeni hoca gelene kadar takımı kendisinin çalıştıracağını sözlerine ekledi. • İHA
Enes Kanter,
Ömer Aşık’ı yendi
da takımının galibiyet gölünü
atan kaptana takım arkadaşları
İstanbul’a dönüş uçağında sürpriz yaparak yıldız oyuncunun
doğum gününü kutladı. Başarılı
oyuncu, maç sonrasında, “Doğum günüm olduğu için herkes
mesaj attı, ‘gol atacaksın’ dediler. Ne mutlu attım” ifadelerini
kullanmıştı. • İHA
Minderde kıran
kırana mücadele
PTT
Ziya Doğan istifa etti
O
AHrAMANMArAŞ
Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kurtuluş
Kupası Şampiyonası önceki
turnuvaları aratmadı. Kıran
kırana geçen güreşlerin 9.
yılında güreşçiler kıran kırana
mücadele ettiler.
Batıpark Spor Salonu’nda
gerçekleştirilen turnuvaya 7
ilden 100’ün üzerinde sporcu
katılırken, güreş sevenlerin
futbol maçlarını aratmayan
ilgisinin büyüklüğü de gözlerden kaçmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye
Başkanı Fatih Mehmet Erkoç
aynı zamanda şampiyon güreşçilerden yağlı güreşin duayen
ismi Recep Kara ve minder
güreşinin ustası dünya şampiyonu Taha Akgül’ü de onur
konuğu olarak organizasyona
davet etti. Belediye Başkanı
Erkoç, güreşin ustaları ile tek
tek ilgilendi. Kahramanmaraş
Büyükşehir Belediye Başkanı yaptığı konuşmada sporu
seven gençlere yeni bir kapalı
spor salonu ve yüzme salonlarının da çok kısa bir zaman
sonra hizmete açacağının müjdesini de vermiş oldu.
Toplam 8 sıklette yarışan
güreşçiler nefes kesen bir mücadele izletti. Kahramanmaraş
halkı, yiğitleri yalnız bırakmayarak onlarla aynı heyecanı da
paylaştı. • İHA
NBA
’de Ömer Aşık ile Enes Kanter’i
karşı karşıya getiren maçta Utah
Jazz deplasmanda New Orleans Pelicans’ı
100-96 mağlup etti. Amerikan Ulusal Basketbol Ligi NBA’de Ömer Aşık’ın takımı New Orleans Pelicans ile Enes Kanter’in takımı Utah
Jazz Smoothie King Center’da karşı karşıya
geldi. Konuk ekip Utah Jazz’ın 100-96 galip
geldiği maçta, Utah Jazz’da forma giyen Enes
Kanter 14 sayı, 11 ribaunt ile double double
yaparken, New Orleans Pelicans’da oynayan
Ömer Aşık ise 6 sayı 8 ribaunt ile oynadı. Utah
Jazz’lı Gordon Hayward ise 32 sayı, 8 asist, 7
ribaunt, 2 top çalma ve 1 blokla oyuna damga
vuran isim oldu. • İHA
NAZ‹LL‹SPOR’U A⁄IRLAYAN
11 fiubat 2015 Çarflamba
www.anadolugazete.com
GÖLBAfiI
evinde kay›p
T
ÜRK‹YE Futbol Federasyonu,
Spor Toto 2. Lig K›rm›z› Grub’un
önemli maç›nda Gölbafl›spor evinde a¤›rlad›¤› Nazillispor’a 2-1 yenilerek kendini atefl çemberinin
içinde buldu. Maç›n ilk dakikalar›ndan itibaren iki tak›mda dengeli bir oyunu tercih
etti. ‹lerleyen dakikalarda Batuhan ile bir
pozisyon yakalayan Gölbafl›spor rakibine
gol ataca¤›m sinyallerini vermeye bafllad›.
‹LK YARIDAN GOL SES‹ ÇIKMADI
15.dakikada ani geliflen Nazilli Belediyespor ata¤›nda Yasin ile gol çok yaklaflt›. Yasin ceza sahas›na girerken sert ve düzgün
bir vuruflla topu filelere göndermek istedi
top az farkla auta ç›kt›. 30. dakikada Yakup Gölbafl›spor ad›na golü kaç›rd›. Topu
biranda önünde bulan Yakup kaleci ile
karfl› karfl›la kald› bu pozisyon Nazilli kalecisi Sofu gole geçit vermedi ve Gölbafl› bir
golden oldu. Karfl›l›kl› ataklarla geçen ilk
yar›dan gol sesi ç›kmay›nca iki tak›m soyunma odas›na 0-0 berabere gitti.
1-2
‹K‹NC‹ YARIDA GOL FIRTINASI
Güreflte ‘Baflkent’ damgas›
TFF ‹kinci Lig
K›rm›z› Grubun
önemli maç›nda
ligde kalma mücadelesi veren
Gölbafl› Belediyespor kendisi
için hayati önem
tafl›yan maçta
Nazilli Belediyespor’a
2-1 yenilerek kendini atefl
çemberinin içinde
Ömer
Y›lmaz buldu.
‹lk yar›da temposuz bir oyun oynayan
Gölbafl›spor ikinci yar›ya tempo yap›p yüksek eforlu bir oyunla bafllad›. Fatih’in yerine
Taha oyuna girdi. 55.dakikada Taha 30
metreden güzel bir vuruflla tak›m›n› 1-0
öne geçirdi. Golden sonra rakip alana daha
çok ç›kan ev sahibi tak›m ikinci golü atay›m derken, ters bir topta kontrata¤a yakaland› ve Emin 65.dakikada Nazilli spora beraberli¤i getirdi. Bu pozisyonda Gölbafl›spor’un stoperi Nuri sakatland›. Beraberlik
golünün gelmesi ve Nuri’nin sakatlanmas›
tak›m› demoralize etti ve oyundan düflürdü.
Yine ani geliflen bir Nazilli ata¤›nda kontra
topta savunmas› aç›k veren Gölbsafl›spor
Eren’in aya¤›ndan gelen 86.dakikada gole
engel olamad› ve bu golle Nazilli Belediyespor 2-1 öne geçti. Maç›n 90.dakikas›nda
Gölbafl›spor’lu ‹brahim kornerden gelen topa
yükselerek güzel bir kafa vuruflu ile kaleye
gönderdi fakat top direkten döndü. Uzatma
dakikalar›nda Gölbafl›spor’dan Bülent Kocabey hiç yoktan k›rm›z› kart görerek tak›m›n›
bir kifli eksik b›rakt›. Maçta baflka gol olmay›nca deplasman ekibi sahadan 2-1 galip
ayr›lmay› baflar›p çok önemli bir üç puan ald›. Deplasmanda rakibini 2-1 yenen Nazillispor haftay› karl› kapat›rken, k›rm›z› kartl› ve
sakat oyuncular›, Gölbafl›spor’u ileri haftalara daha s›k›nt›l› bir duruma sokacak.
STAD: Gölbafl› ‹lçe stad›
HAKEMLER: Erdem ‹ren, Hakan Karayel
H. ‹brahim K›z›lcan
GÖLBAfiI SPOR: F›rat (3), Yakup (3), Nurullah (3), Ufuk (2), Nuri (4), Bülent (3), ‹brahim (3), Hüseyin (2), Yakup (3), Fatih (3),
Batuhan (3), (Talha, 3), (Selahattin 3)
NAZ‹LL‹ BELED‹YE SPOR: Sofu (5), Bora (3), Mehmet (4), Tufan (4), Fatih (4), Hakan (4), Yasin (4), Eren (4), Arda (3), Halil
(3), Caner (3), (Emin 3), (Abdullah 3)
GOLLER: Dak.55 Batuhan Gölbafl›,
65.Emin, 85.Eren Nazilli Belediye Spor.
MAÇIN ADAMI: Sofu Nazilli Belediye Spor
• ULAfi ÖZTÜRK
NKARAGÜCÜ’NDE "Hatay'da
hakem facias›" adl› yap›lan
aç›klamada, Hatayspor- Ankaragücü maç›n› yöneten Sertan Bakan sert dille tepki gösterdi. ‹kinci
Lig K›rm›z› Grupta oynanan Hatayspor- Ankaragücü maç›n›n ard›ndan
MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim
Kurulu, maç›n hakemi tak›m› 10 kifli b›rak›n ve yanl›fl kararlar› ile maça damgas›n› vuran maç›n hakemini sert bir dille elefltirerek haklar›n›n yendi¤ini söyledi. Aç›klaman›n devam›nda, zor flartlar alt›nda onur
mücadelesi verip, ellerinden gelen çabay›
gösteren bu genç yüreklerin eme¤ini çalan, hakem Sertan Bakan'› Allaha havale ediyor, Futbol Federasyonunu ve MHK'y› göreve
davet ediyoruz. Sezon bafl›ndan bu yana yaflanan hakem
facialar› bizim ve futbol camias›n›n hakemlere olan güvenini sarm›flt›r. Bundan sonra bu tür hatalar›n yaflanmamas›n› diliyor MHK'den hakem kararlar›n›n gözden geçirilmesini bekliyoruz. Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
A
Hakemi
Allah’a
havale etti
D
EN‹ZL‹’DE gerçeklefltirilen Genç Erkekler Serbest Gürefl Türkiye fiampiyonas›’nda Ankara TEDAfi Spor Kulübü zirvede
yer al›rken, Ankara fieker Spor Kulübü ikinci, Ankara
ASK‹ Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Denizli’de yer alan Vali Recep Yaz›c›o¤lu Spor Salonu’nda gerçeklefltirilen zorlu müsabakalar neticesinde 50 kiloda Mehmet Yüce, 55 kiloda Sezgin Piflmiflo¤lu, 60 kiloda Mehmet Erzincanl›, 66 kiloda Enes Uslu, 74 kiloda Ahmet
Ertürk, 84 kiloda Mustafa Sessiz, 96 kiloda Aykut Ifl›k ve 120
kiloda Yunus Emre Dede alt›n madalyan›n sahibi oldu. 25
tak›m›n mücadele etti¤i Türkiye fiampiyonas›’nda 59
puanla Ankara TEDAfi Spor Kulübü flampiyonluk ipi• AYSUN KARAKAYA
ni gö¤üsleyen tak›m oldu. 48 puan elde eden AnT‹MESGUT Belediyesi’nin
kara fieker Spor Kulübü, kürsünün ikinci s›Eryaman’da açt›¤› Göktürk
ras›na yerleflirken, 29 puanla Ankara
Aile Yaflam ve E¤itim MerkeASK‹ Spor Kulübü, flampiyonay›
zi’nde,
1
y›lda
1500 kifli yüzme ö¤rendi.
üçüncü olarak tamamlad›.
Çocuk ve yetiflkinler kategorilerinde dü• ‹HA
zenlenen yüzme kurslar›, uzman e¤itmenler taraf›ndan verildi. Ocak ay› kurs prog-
Etimesgut yüzüyor
E
ram›n› tamamlayan 120 kursiyer, yüzme
ö¤renmenin ve sertifika alman›n heyecan›n› yaflad›. Merkezin kapal› yüzme havuzunda gerçeklefltirilen kurslar, 4 hafta süren 8 seans üzerinden verildi. 4 hafta sonunda yüzme ö¤renen kursiyerlere sertifikalar›n› Etimesgut Belediye Baflkan Yard›mc›lar› Cemal Sat›lm›fl ve Fikret Karada-
vut verdi. Yaz tatili öncesi yüzme ö¤renmek ve kendilerini gelifltirmek isteyenlerin
kurslara ilgisi devam ediyor. Her yafltan
Etimesgutlu kurslara ön kay›t yapt›rarak
kurs gününü beklemeye bafllad›. Kursiyerlerin yan› s›ra binlerce baflkentli günübirlik tesise gelerek yüzme keyfi için Göktürk’ü tercih etti.
Download

KıRşeHİR TÜRKİye`nİn GÜndeMİnde