ABD’de Kerry, Türkiye’yi suçlad› m›, savundu mu?
Ifi‹D
Mu¤lak söz
alarm›
garip mimik!
Senato D›fl ‹liflkiler Komitesi'nde ABD Baflkan› Barack Obama'n›n Ifi‹D stratejisiyle ilgili düzenlenen oturumda konuflan ABD D›fliflleri
Bakan› Kerry, "Ifi‹D petrolü
yasa d›fl› yollardan yurt d›fl›na
Suriye'yle s›n›r› olan ülkelerden ç›kar›l›yor, belli ki Türkiye veya Lübnan yoluyla" dedi.
HABER‹ 12. SAYFADA
ISSN
1308-7622
19 Eylül 2014 Cuma
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
Kerry, "Türkiye zorluklar›
anl›yor, inan›n bana, bu
konuda çok samimi görüflmelerimiz oldu. Türkiye önümüzdeki günlerde kendi seçimini yapmak durumunda ve
ne olaca¤›n› görece¤iz" diye
konufltu.
HABER‹ 12. SAYFADA
Cumhurbaflkan› Erdo¤an’›n TÜS‹AD mesaj›...
YUMRUK DE⁄‹L TOKA
K›l›çdaro¤lu
gazilerle
yemekte bir
araya geldi
CHP Genel Baflkan› Kemal K›l›çdaro¤lu, Baflbakan
Ahmet Davuto¤lu'na
yazd›¤› mektupla ilgili, ''Bana bu konuda
gelen bir tepki yok.
Baflbakan olman›n
gere¤ini yap diyorum
ben. Bu kadar aç›k,
bu kadar net ve bekliyorum. Yapacak m›,
yapmayacak m› bunu
görece¤iz'' dedi.12’DE
Palandöken
yeniden TESK
Genel Baflkan›
Tar›m Fuar› aç›ld›...
18. Uluslararas› Tar›m Fuar› Atatürk Kültür
Merkezi’nde aç›ld›. Aç›l›fla kat›lan Ankara
Büyükflehir Belediye Baflkan› Melih Gökçek,
kat›l›mc›lara ve davetlilere bol kazanç diledi.
Gökçek Fuar alan›n› gezmeden alandan ayr›ld›.
Fuara tar›m ekipman› üreten ve satan firmalar›n
yan› s›ra, enstitüler ve çeflitli alanlarda hizmet
veren firmalar kat›ld›. YediGün Gazetesi de Fuar’da
stant açanlar aras›ndayd›. YediGün’ün stand›nda
vatandafllar abonelik için yar›flt›. Kenan ERGEN
Provokasyonda
s›n›r tan›m›yorlar
Fehmi Koru
Bir araflt›rman›n
hat›rlatt›klar›
12. Sayfada
Bencileyin Sözler
8. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
Tamer Karahan
Aflk-› Efsun
5. Sayfada
Zaman yumruklar› s›kma de¤il tokalaflma zaman›d›r. ‹nsan hak ve özgürlüklerin gelifltirerek, yasaklamalar› k›s›tlamalar›
b›rakarak kardefllik hukuku içinde yaflama
zaman›d›r. Kurulan tuzaklar› fark edip yeni
Türkiye vizyonunu paylaflal›m. Ayn› gelece¤i
infla edece¤iz. Bunu da hep birlikte baflaraca¤›z. TÜS‹AD'›n yeni yönetim kurulu ve
baflkan›yla Yeni Türkiye vizyonuna hep birlikte katk› verece¤iz.
YediGün ekibi, CeB‹T’ten sonra buna da kat›ld›…
Bendevi Palandöken, TESK genel
baflkanl›¤›na yeniden
seçildi. HABER‹ 12’DE
M.Nuri Parmaks›z
HER KONUYA DE⁄‹ND‹…
Cumhurbaflkan›
Recep Tayyip Erdo¤an TÜS‹AD
Yüksek ‹stiflare
Konseyi'ne kat›larak bir konuflma
yapt›. Erdo¤an bir
saate yak›n süren
konuflmas›nda
ekonomi ve siyaset
gündemine iliflkin
çarp›c› aç›klamalarda bulundu.
Muhabirlere
SALDIRI
Diyarbak›r'da
Kürtçe e¤itim
verece¤i öne sürülen
"okul"un önünde
bekleyen grup
taraf›ndan AA muhabirlerine sald›r›da
bulunuldu.
M. fievki Kavurmac›
HABER‹ 12’DE
Ayd›nl›k
fi›rnak'ta iki okula
daha sald›r› düzenlendi. Cizre ilçesinde
terör örgütü yandafl›
grup, iki okula
molotofkokteyli att›.
Ç›kan yang›nda okullarda maddi hasar meydana geldi. Bunun üzerine okullarda yang›n
ç›kt›. Göstericiler,
yang›n› söndürmeye
giden itfaiye ekiplerine
taflla sald›rd›.
Murat Duman
Duman’l› Belde
14. Sayfada
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
takip edebilirsiniz
HABER‹ 12. SAYFADA
NEW YORK T‹MES
düzeltme yay›mlad›
New York Times gazetesi, Türkiye'den Ifi‹D örgütüne kat›l›mlarla
ilgili haberinde kulland›¤› ve Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an ile Baflbakan Ahmet Davuto¤lu'nun yer ald›¤›
foto¤raf› için düzeltme yay›mlad›. Haberlerinde, Türkiye'nin Ifi‹D'in en büyük
militan kaynaklar›ndan birisi oldu¤unu
öne süren gazete, büyük tepkiler üzerine
düzeltme vermek zorunda kald›.
Hedef 100 B‹N
85.000
HABER‹ 12. SAYFADA
’dan
Çiftçinin üzerinde çok büyük faiz yükü
vard›. Esnaf›n faiz yükünü azaltt›k. Sanayiciyi a¤›r yüklerden kurtar›rken iflçileri de unutmad›k.
‹flsiz yoksul kesimi de sosyal
politikalar›m›z› da destekledik. Türkiye'de 6 teflvik bölgesi var. TÜS‹AD Baflkan› Dinçer ile de konufltum. Özellikle
6., 5. 4. bölgelerde yat›r›m
yapman›z› bekliyoruz dedim.
Baflbakan Ahmet Davuto¤lu, Genelkurmay Baflkan› Orgeneral Necdet
Özel'i kabul etti. Baflbakanl›k Merkez Bina'da bas›na kapal› gerçeklefltirilen kabul,
yaklafl›k 1 saat 20 dakika sürdü.Öte yandan, Baflbakanl›¤›n
internet sitesinde, Davuto¤lu'nun TESK 19. Ola¤an Genel
Kurulu'nda yeniden genel baflkan seçilen Palandöken'e kutlama mesaj› gönderdi¤i belirtildi.
Cizre köprüsünde
barikat kuran bir
grup göstericinin
köprüye yerlefltirdi¤i iki
tüp içerisindeki patlay›c› düzene¤i, güvenlik güçlerince etkisiz
hale getirildi.
’ü
Türkiye'de öyle bir döngü infla edilmifl ki
ne zaman ifller iyiye gitse o zaman darbe oluyor. O zamanlarda kaos, kriz ortaya
ç›km›fl. Türkiye bunu defalarca yaflad›… ‹çeride ve d›flar›da birileri sadece biz kazanal›m
dediler. Yüksek faizle biz kazanal›m dediler.
Görev ald›¤›m›z hükümetler bu k›s›r döngüyü k›rmak için çal›flt›.
DAVUTO⁄LU’ndan
görüflme ve kutlama
KÖPRÜDEK‹
PATLAYICI
4. Sayfada
Seçimle gelen hükümet manfletlerle,
aç›klamalarla, çeflitli ayak oyunlar›yla
görevinden uzaklaflt›r›ld›… 28 fiubat sonras›
süreç hiç kimseye birfley kazand›rmad›. Bunun istisnas› az›nl›k olabilir. 28 fiubat süreci çok küçük az›nl›¤a kazand›rm›fl olabilir.
Ama bu süreçte sanayicisinden KOB‹'sine
çok ciddi bir kay›p yaflad›.
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
adresine
ulafl›yoruz
Her gün; Bayi, Elden, Kurye,
Kargo ve Posta ile binlerce
okura ulaflan Etik Ödül sahibi
YED‹GÜN Gazetesi, elektronik posta yoluyla da on
binlerce okuruyla bulufluyor.
Bu yolla ulaflt›¤›m›z okur
say›s› 85 bin oldu…
2
SINEMA
Mischa Barton'a "Adana burması"
TV / MAGAZIN
"Aşkkopat" filmi tanıtıldı
19 Eylül 2014 Cuma
ADANA - Büyükşehir
Belediyesi'nce düzenlenen
21. Altın Koza Film
Festivali kapsamında şehre
gelen "The O.C"nin yıldızı
Mischa Barton'a "Adana
burması" olarak bilinen altın
bilezik armağan edildi.
Belediyeden yapılan
yazılı açıklamaya göre,
Türkiye'de de uzun yıllar
gösterimde kalan dizide
Marissa Copper karakterini
canlandıran Barton, kent
halkından yoğun ilgi gördü.
Barton'a kaldığı kaldığı
HiltonSa Oteli'nde Adana
Büyükşehir Belediye
Başkanı Hüseyin Sözlü ve
eşi Zeynep Sözlü tarafından
yöresel sürpriz yapıldı.
Zeynep Sözlü, Mischa
Barton'a mavi boncuklu
Adana burması taktı.
Adana burmasının kente
gelen gelinlere ve kadın
misafirlere verilen geleneksel hediye olduğunu belirten
Zeynep Sözlü, Barton'u
Adana'da görmekten son
derece mutluluk duyduklarını ifade etti.
Sözlü çiftine nazik
hareketlerinden dolayı
teşekkür eden Barton ise
Altın Koza Film Festivali'ni
fantastik bulduğunu ve çok
sayıda sinema yıldızının
katıldığı etkinlikte Türk
sinemasıyla ilgili bilgi edinmekten çok memnun
olduğunu kaydetti. (AA)
EDİRNE Çekimleri Edirne'de
devam eden "Aşkkopat"
filmi tanıtıldı.
Edirne Valisi Dursun
Ali Şahin, Meriç Nehri
kenarındaki bir
restoranda düzenlenen
tanıtım etkinliğinde, ilin
tanıtımı konusunda
eksiklikler olduğunu
söyledi.
Film çekimi ve benzer kültürel girişimlerin
kente katkısı olduğunu
belirten Şahin, "Kentin
tanıtımına katkı sağlaması için film ekibine
gereken desteği
sağladık. Tarihi
görünümler film
Günlük TV Programı
19:45 EFSANE DÖRTLÜ
Orjinal İsmi:The
Four
Yönetmen:Gord
on Chan
Oyuncular:Chao
Deng, Yifei Liu,
Ronald Cheng
Yapım Yılı:2012
Tür:Aksiyon/Pol
isiye/Fantastik
Polis kuvvetleriyle, kraliyet
özel polislerinin
arasında suçlu
yakalama olayları hızla
sürmektedir.
Peşlerinde
oldukları suçlular para
basımında kullanılan kalıbı
ellerinden çıkarmak için uğraşmaktadırlar ama
her iki polis
teşkilatı da tüm
suçluları yakalama mücadelesi
içine girmişlerdir.
05:53 İstiklal Marşı ve Günün
05:55 Sarayın İncisi
07:00 Sabah Haber
08:15 Böyle Bitmesin
10:20 1'de Bugün
10:35 Beni Böyle Sev
13:00 Haber
13:15 Spor
13:18 Hava Durumu
13:25 1Çorba
13:30 Küçük Hanımefendi
15:00 1'de Bugün
15:15 Joker
16:45 Zengin Kız Fakir Oğlan
19:00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:50 Hava Durumu
19:55 Yabancı Sinema "Neşeli
Ayaklar"
21:50 Beni Böyle Sev
00:05 Joker
01:45 Yedi Güzel Adam
03:25 Yoldaki Haber
07:00 Selena
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 Çocuklar Duymasın
14:50 Alemin Kıralı
16:30 Zahide ile Yetiş Hayata
18:55 Atv Ana Haber
20:00 Diğer Yarım
23:15 HAWAII FIVE 12
00:15 Kaçak
02:45 Sınırların Ötesinde
05:40 Dila Hanım
07:00 Aşkın Bedeli
07:45 Deniz Yıldızı
09:00 Beni Affet
10:00 Melek
12:00 En Güzel Bölüm
12:30 Aşkın Bedeli
14:30 Benim Kuaförüm
16:00 En Güzel Bölüm
16:30 Beni Affet
18:30 Star Haber
20:30 medcezir
23:30 Yerli Dizi
01:20 Kim O!
00:00 Oynat Bakalım
01:00 Batman Dönüyor (Tekrar)
03:00 Aramızda Kalsın
04:45 Oynat Bakalım
05:45 Söyle Söyleyebilirsen
07:30 Batman (Tekrar)
08:10 Batman
09:05 Duck Dodgers (Tekrar)
09:30 Duck Dodgers
10:00 Aramızda Kalsın
13:00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
14:30 Batman Daima
17:15 Ben Bruce Lee'yim
20:15 Karşılaşma
sayesinde ön plana çıkacak. Film insanların
akıllarında Edirne'yle
ilgili güzel şeyler oluşturacak" dedi.
Yönetmen Haydar
Işık da çekimlerin bir
bölümünü tamamladıklarını söyledi.
Edirnelilerin
sıcakkanlı ve misafirperver olduğunu aktaran
Işık, "Filmi parça parça
çekiyoruz. Bugün 135.
sahneyi çektik.
Normalde final sahnesidir bu. Bütün çekimler
bittikten sonra tam
hikaye ortaya çıkacak"
diye konuştu. (AA)
20:15 KARŞILAŞMA
Orijinal Adı :
Changing Lane
Yönetmen : Roger
Michell
Oyuncular : Ben
Affleck, Samuel L.
Jackson, Richard
Jenkins
Yapım : 2002 Dram
Önemli bir davaya
yetişen genç ve
yetenekli avukat
Gavin ile çocuklarının velayetini
almaya çalışan
Doyle’un arabası
çarpışır. Doyle, her
şeyin “kitabına
uygun” yapılması
gerektiğini, polisi
beklemeleri gerektiğini söylese de
Gavin’i bekleyen bir
dava vardır ve uzlaşmaya yanaşmaz.
Uzun süren tartışmaları sonucu Doyle
mahkemeye geç
kalır ve çocuklarının
velayetini kaybeder.
Gavin ise öne süreceği delil dosyasını
kaza yerinde düşürmüştür. Mahkeme,
dosyayı bulması için
ona gün sonuna
kadar izin verir.
Dosyayı bulan Doyle
olur ve geri vermek
niyetinde de değildir.
07:00 HER SABAH
08:45 2.SAYFA
10:30 HAFTANIN ANNESİ
11:45 DÜNYAYI GEZİYORUM
12:30 ERKAN AKKUŞ İLE ÖĞLE
HABERLERİ
12:50 FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE?
15:00 SONGÜL KARLI İLE
YENİDEN
16:45 HAFTANIN ANNESİ
18:15 EKİN OLCAYTO İLE ANA
19:30 SPOR BÜLTENİ
19:45 YABANCI SİNEMA
EFSANE DÖRTLÜ
21:50 YABANCI SİNEMA
00:00 THE WALKING DEAD
00:50 YABANCI SİNEMA
MAYMUNLAR
CEHENNEMİ:BAŞLANGIÇ02:40 YABANCI SİNEMA
DARBE-TEKRAR
04:30 DÜNYAYI GEZİYORUM
05:30 FATMAGÜL'ÜN
SUÇU NE
06:00 Geniş Aile
06:45 Günaydın
09:30 Alın Yazım
11:00 Özledim Seni
13:00 Gün Arası
13:30 Çok Güzel Hareketler Bunlar
15:00 Evim Şahane
17:00 Arka Sokaklar
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber Bülteni
20:00 Arka Sokaklar
22:15 Sinema
01:00 Kanlı Otoyol
02:30 Alın Yazım
Yumurta
diyetiyle günde
1 kilo veriyor
İSTANBUL - Doğum sonrasında 31 kilo zayıflayarak eski formuna kavuşan Demet Akalın, verdiği
kiloları geri almaya başladı. Ünlü şarkıcı şimdi de her
gün 1 kilo zayıflatan yumurta diyetine başladı.
Şubat ayında kızı Hira’yı dünyaya getiren Demet
Akalın, hamilelik sırasında aldığı 31 kiloyu hızla vererek eski formuna kavuşmuştu. Bir süredir verdiği kiloları geri almaya başlayan ünlü şarkıcı, form tutmakta
zorlanınca yeniden diyete girdi.Ünlülerin diyetisyeni
Şeyda Coşkun ile çalışmaya başlayan Akalın, günde 1
kilo verdiren yumurta diyeti yaptığını söyledi.
Rekor albümüyle listeleri alt üst eden Demet Akalın,
her alanda rekor kırmaya devam ediyor. Sosyal medyada sevenleriyle sürekli iletişim halinde olan Akalın,
Instagram’da 1 milyon takipçi sayısına ulaştı.
Vizyona yeni
giren filmler
"Hedefteki Adam"
Roger Donaldson'un yönettiği ve
Pierce Brosnan, Luke Bracey, Olga
Kurylenko ile Bill Smitroich'in
oynadığı "Hedefteki Adam" gerilim
meraklılarını sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor. ABD yapımı filmde
başarısız bir davanın ardından işinden
ayrılan emekli bir CIA ajanı olan
Devereaux'un tekrar çağrıldığı özel bir
görevde eski öğrencisi ile karşı karşıya
gelmesi ve yüksek mevkilerdeki CIA
yetkilileri ile Rusya'nın yeni seçilmiş
devlet başkanını da içine alan bir komplonun ortasına düşmesi anlatılıyor.
"Stajyer Mafya"
Eray Koçak'ın yönettiği ve Naz
Elmas, Hilmi Cem İntepe, Lemi
Filozof ile Abidin Yerebakan'ın
oynadığı "Stajyer Mafya" komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
Filmde çocukluktan beri arkadaş
olan Birol ve Ayhan'ın, hiç istemedikleri halde mafya işlerine bulaşmaları
ve hiç anlamadıkları mafya işleri
sırasında yaşadıkları komik olaylar
izlenebilecek.
Uğur Yücel kendisine
birebir benzeyen adam
için herkesi uyardı
İSTANBUL - Yeşilçam'ın usta oyuncusu Uğur
Yücel şu sıralar kendisine tıpatıp benzeyen kimliği
belirsiz kişinin kendisini taklit etmesinden rahatsız.
Televizyon ve sinema dünyasının sevilen
sanatçısı Uğur Yücel kamuoyunu uyardı. Kendisine
ikiz kardeşi kadar benzeyen birinin sanki Uğur
Yücelmiş gibi davranması üzerine Uğur Yücel
avukatıyla bir açıklama yaparak sorumluluk kabul
etmediğini belirterek şahıs hakkında şikayetçi olacağını bildirdi.
Uğur Yücel'e tıpatıp benzeyen bir şahıs
Kireçburnu'nda yanında kız arkadaşıyla magazin
gazetecileri tarafından görüntülenmek isteyince
mekan görevlilerin gazetecileri "sanatçıyı rahatsız
etmeyin" uyarısına şahsın "Çeksinler önemli değil,
onlar işini yapıyor" dediği ve haberin magazin
basınında yer aldığı bildirildi. Uğur Yücel de olaydan böylece haberdar oldu ve avukatı aracığılığyla
kamuoyuna şu açıklamayı gönderdi: "Bu kişinin
Uğur Yücel olmadığına dair herhangi bir açıklama
yapmamış olması endişe verici. İlerde yapılabileceği
herhangi bir olumsuzluk beni zan altında bırakabilir.
Şikayetçi olacağım"
ANKARA
TESK Genel Başkanlığına
Palandöken yeniden seçildi
Ola an “Kapalı” TESK Genel Kurulu…
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu
(TESK)’in 19'uncu
Olağan Genel
Kurulu yapıldı.
Mevcut başkan
Bendevi
Palandöken,
yeniden seçildi.
Olağanüstü
önlemlerin alındığı
Genel Kurul’da
gazetecilere
akredite uygulanması ise tepki
çekti.
HABER
FOTOĞRAF
KENAN ERGEN
Bendevi Palandöken,
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarları
Konfederasyonu (TESK)
genel başkanlığına
yeniden seçildi.
TESK'in 19'uncu Olağan
Genel Kurulu, Ankara
Rixos Otel'de yapıldı.
Palandöken ile İstanbul
Esnaf ve Sanatkarlar
Odaları Birliği Başkanı
Faik Yılmaz'ın genel
başkanlık için yarıştığı
kongreye,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Gümrük ve Ticaret
Bakanı Nurettin Canikli
ve çok sayıda davetli
katıldı.
Cumhurbaşkanı’nın
katılımı sırasında
gazetecilere uygulanan
akredite sonrası, geçilen
Genel Kurul
görüşmelerine ise
gazeteceler alınmadı.
Kapıda bekleyen gazeteciler duruma tepki gösterdi. Genel Kurul’a
binlerce üyesi olan fakat
delege olmayan çok
sayıda oda başkanı da
alınmadı. İçeri girebilen
şanslı gazeteciler ise
ancak birkaç kare
fotoğraf alabildi.
Kongrede, protokol
konuşmalarının ardından
seçimlere geçildi.
Kongrede, 715 delege
oy kullandı. Palandöken,
geçerli 713 oyun 531'ini
alarak yeniden genel
başkan seçildi. Rakibi
Faik Yılmaz ise 182
oyda kaldı.
Etimesgut Belediyesi’nin kreşlerinde eğitim başladı
HABER MERKEZİEtimesgut Belediyesi
Zübeyde Hanım Kreşi,
Eryaman Kreşi ve
Atakent Kreşi’nde
toplam 250 çocuk eğitim
görecek. Yeni eğitim
öğretim yılı nedeniyle
çocuklar için Zübeyde
Hanım Kreş ve Gündüz
Bakımevi’nde ‘Okula
Merhaba’ programı
düzenledi. Bu yıl ilk kez
kreşe başlayan çocuklar,
ailelerine zor anlar yaşatsalar da palyaço ve diğer
animasyon gösterileri ile
bol bol eğlendiler.
Yüzleri boyanan ve rengarenk kıyafetler giyen
çocuklar, okula başla-
Bir haftada
425 sokak
temizlenecek
Kurban çadırları kuruluyor
HABER MERKEZİBaşkent’in en büyük ve
modern kurban satış ve kesim
alanı Yenimahalle
Belediyesi’nce Yakacık’ta
kuruluyor. 350 çadır kapasiteli
Yakacık kurban pazarında şu
ana kadar satışı yapılan 273
çadırda, 10 bin adet büyükbaş,
6 bin adet küçükbaş hayvan
görücüye çıkacak. Kalan çadır
yerlerinin satışı devam
ederken, alanda hazırlıklar da
devam ediyor.
Belediyeye ait kesim alanlarında kurban kesecek vatandaşlar, Yakacık Kurban
pazarının yanı sıra, Andaç
pazar yeri, Ergazi pazar yeri,
Çamlıca Mahallesi pazar yeri,
Şentepe pazar yeri, Demet
pazarı, Turgut Özal Pazar yeri,
Serhat pazar yerinde rahatlıkla
kurbanlarını kesebilecek. Her
ayrıntı düşünülerek hazırlanan
Yakacık kurban kesim ve satış
yeri, vatandaşlara modern ve
konforlu bir hizmet verecek.
Bu yıl, 350 çadırın yer alacağı
alanda kurulacak elektronik
kantarlar, vatandaşların
hizmetinde olacak. Bayram
süresince otomatik kesimhaneler vatandaşlara büyük kolaylık
sağlayacak.
HABER MERKEZİYaşanabilir kent anlayışı ilkesiyle hizmetlerine devam eden
Çankaya Belediyesi, temizlik
çalışmalarına yeni bir boyut
getirdi. Mahallelerde yapılan ve
vatandaşlar tarafından da takdir
edilen toplu temizlik uygulaması
tüm hızıyla devam ediyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğüne
bağlı ekipler bu hafta içerisinde
Çankaya’nın 6 farklı semtinde
gerçekleştireceği toplu çalışma
ile 425 sokak ve caddeyi temizleyecek. Sokakların büyüklüğüne göre her semtte en az 20,
manın heyecanını
yaşadılar. Veliler de
çocuklarını yalnız bırakmayarak sevinçlerine
ortak oldular.
Etimesgut Belediye
Başkanı Enver Demirel,
belediye kreşlerinde
modern sınıflarda ve
tecrübeli eğitmen kadrosuyla hizmet verdiklerini
ifade ederek, “Bu yıl 3
kreşimizde okul öncesi
çocuklarımıza eğitim
veriyoruz. Tüm öğrenci
ve velilerimize başarılar
diliyor, 2014-2015 eğitim
öğretim yılının hayırlı ve
başarılarla dolu geçmesini temenni ediyorum”
dedi.
en fazla 50 temizlik işleri
çalışanı ile yapılacak çalışmada
sokaklar süpürülecek, varsa çöp
konteynırları ya da çöplerin
konulduğu noktalar yıkanacak,
bölgede bulunan okul çevreleri,
ibadethaneler ve pazaryerleri
yıkanacak.
Her gün farklı bir semtin
belirlenen noktalarında yapılacak temizlik çerçevesinde;
Ahlatlıbel’de 70, Ayrancı’da 70,
Bahçelievler’de 65, Balgat’ta
90, Çankaya’da 61 ve
Yenişehir’de 69 sokak temizlenecek.
19 Eylül 2014 Cuma
3
“AYDINLI”k
Mustafa Şevki Kavurmacı
Bereket: Rızkın
artması,bereketlenmesi
Kainatın her tarafında Allah’ın (CC) koyduğu
kanunlar, cari olduğu gibi, rızkın taksiminde de
yine Allah’ın kanunları geçerlidir.
·
Rızkı hırs ile isteyenlerin rızkında darlık,
sebeplere müracaat ettikten sonra tevekkül ile
isteyip beklemek ise, rızıkta bolluk meydana
getirir.
Bu ilahi kanun ile görüyoruz ki, bir insan çok
mal istiyorsa sebeplere müracaat edecek ve
tevekkül ile isteyecektir. Bu kanuna müracaat edenlerin rızıklarında genişlik meydana gelecektir.
Bir Müslüman, çalışmadan kazanılamayacağını
bilerek, dünya işleri için gerekli bütün tedbirleri
aldığı gibi, ibadet etmeden ve Allah’ın emirlerini
yapıp, yasaklarından kaçınmadan da cennete gidilemeyeceğini bilerek kulluk vazifesini yerine getirir
ve sonunda Allah’a tevekkül eder.
·
Tevekkül, sebeplere teşebbüs ettikten ve
gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra, Cenab-ı
Hakk’ın verdiği neticeye razı olmaktır.
Böyle bir insan huzurlu yaşar, maişet noktasında
endişeye kapılarak ruhuna elem çektirmez,
Peygamberimizin (sav) şu hadis-i şerifi ona büyük
bir ümit kaynağı olur:
“Eğer siz Allah’a hakkıyla tevekkül ederseniz,
kuşları rızıklandırdığı gibi sizi de rızıklandırır.”
Tevekkül hiçbir zaman çalışmayı, sebeplere
teşebbüs etmeyi men etmez. Cenab-ı Hak Kur’an-ı
Kerim’de buyurmuştur:
“Doğrusu, insan için kendi çalışmasından
(gayretinin neticesinden) başka bir şey
yoktur.”(Necm, 53/39)
Rızkın genişlemesi ve bereketlenmesi için bazı
tavsiyeler:
1. İnsana verilen maddi ve manevi, bedensel ve
ruhsal, içimizde ve dışımızda olan her nimetin
kıymetini bilmek. Onun bize Allah’ın (cc) bir
ikramı, ihsanı ve lütfu olduğunu asla unutmamak.
Çünkü nimeti vereni bilmek manevi bir şükürdür.
2. İsraf etmemek. Zaruri olmayan alışverişleri
azaltmak ve sadece helal dairesinde harcama yapmak.
3. İman ve İslam esaslarını anlatan eserleri okumak ve aile içinde çoluk çocukla beraber imani,
ahlaki ve diğer faydalı konularda sohbetler etmek.
4. Namazı tadili erkan ile kılmak. Hadis- Şerif:
“Bir adamı namazın rüku ve secdesini hafifletir
(tadili erkanı terk eder) görürseniz, onun çoluk
çocuğuna acıyınız.”(Ruhul Beyan)
Yani tadili erkanı terk eden maişet darlığına
düşer, tadili erkana riayet eden ise maişet
genişliğine kavuşur.
5. Namazlardan sonra okunması sünnet olan tesbihatı (33 sübhanallah, 33 elhamdülillah, 33 Allahü
Ekber) okumayı asla terke etmemek. Çünkü
kelime-i tenzih (sübhanallah) günahları söküp atar,
kelime-i tahmid (elhamdülillah) her türlü nimete
şükürdür, kelime-i tekbir (Allahu Ekber) ise kulun
ibadetini ve tövbesini Allah Tealaya layık hale
getirir.
6. Zekatını tam, hatta fazla fazla vermek. Malın
şükrü mal iledir. Yani zekat, malın şükrüdür.
Toprak mahsullerinin zekatı onda birdir ve “öşür”
diye isimlendirilmiştir, ticari malların ve paranın
zekatı ise kırkta birdir. Şükür ise malın artmasına
sebeptir. Ayet-i kerimede,
“…Eğer nimetime şükrederseniz onu elbette ve
elbette çoğaltırım…” (İbrahim, 14/7)
buyurmuştur. Yani zekat, malı hem telef olmaktan muhafaza eder, hem de ilahi hazineden artmasını temin eder,
7. Sabah vakti uyanık olmak. Hadis-i Şerif
“Sabah uykusu rızka manidir.” (Tergib) Yani bir
Müslüman sabah namazını ve manevi ilticalarını
ihmal etmemelidir.
8. Vakıa suresini okumaya devam etmek. Hadisi
Şerif
“Kim ki vakıa süresini her gece okursa ona ebediyyen sefalet isabet etmez, kim ki bu sureyi her
sabah okursa ona ebediyyen fakirlik yaklaşmaz.”
(Havassul Kur’an, İmamı Ya’fi)
9. Kuşluk namazına devam etmek.
10. Kazancın helal olması gerekir.
11. Akrabaları ziyaret etmek, onların maddi ve
manevi ihtiyaçlarına yardımcı olmak.
12. Misafir kabul etmek, özellikle fakir ve muhtaçlara destek olmak ve onları evine alarak bir
yudum su da olsa ikramda bulunmak.
·
Kalpler Allah’a yönelince işler
bereketlenir.
Hayırlı Cumalar,
4
ANKARA
19 Eylül 2014 Cuma
Aşk-ı Efsun
Tamer KARAHAN
MÜHÜRLENDİM
Sincan’da okul
kantinleri denetleniyor
Sincan Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinlerini sıkı bir şekilde denetlemeye başladı.
HABER MERKEZİ-Sincan Belediyesi
okul kantinlerini denetliyor. Yakın döneme
kadar okullarda kontrolsüzce satılan
sağlıksız fast food ürünleri artık çocukların
sağlığını tehdit edemeyecek. Milli Eğitim
Bakanlığı’nın yürüttüğü “ Türkiye Sağlıklı
Beslenme ve Hareketli Hayat Programı”
kapsamında okul kantinlerinin de
denetlenmesini öngören genelge doğrultusunda Sincan Belediyesi Zabıta Ekipleri,
örgün ve yaygın eğitim kurumlarının kantinlerini denetliyor. Öğrenci, kursiyer ve
çalışanların sağlıklı beslenme bilincine
katkı sağlamak için hayata geçirilen proje,
vatandaştan da büyük destek görüyor.
Zabıta ekipleri tarafından sık sık
denetlenen kantinlerde gazlı içecek,
kızartma, cips gibi besin değeri düşük
obeziteye ve dengesiz beslenmeye sebep
olabilecek gıda ve içeceklerin satılmasına
izin verilmiyor. Geleceğin teminatı olan
öğrencilerin sağlıklı beslenmesi için kan-
Çankaya Belediyesi
Galeri Uray’da, yeni
dönem açılıyor. İlk sergi,
“Çerkes Sürgünü’nün
150’inci Yılında Sürgün
Resimleri”
sergisi olacak.
HABER MERKEZİ - Çankaya
Belediyesi Galeri Uray, yeni dönemi
çağdaş bir sergi salonu haline getirilen
yeni mekanında karşılıyor. Çankaya
Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp
Caddesi cephesindeki eski yerinden
yine aynı cephede yan tarafa taşınan
galerinin, ilk sergisi
“Çerkes Sürgünü’nün 150. Yılında
Sürgün Resimleri” olacak.
Çankaya Belediyesi’nin Kafkas
Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı
ile birlikte düzenlediği sergide, Kuzey
Kafkasyalı ve Türkiyeli günümüz
Çerkes sanatçılarının çalışmaları yer
alıyor. 1864 yılında Kuzey
tinlerde ayran, süt, taze sıkılmış meyve
suyu, meyve ve yoğurt gibi kalsiyum ve
vitamin deposu ürünlerin satılması
sağlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın
yayımladığı genelgeye uymayan kantincileri önce uyaran, tekrarı halinde ise idari
yaptırım uygulayan zabıta ekipleri, velilerden de büyük destek gördüklerini söylüyor. Velilerin de destek verdiği denetimlerin
ilçede rahatça hayata geçmesi bekleniyor.
Sağlıklı nesillerin yetişmesi için
Belediye olarak üzerlerine düşen her
görevi yerine getirdiklerini belirten Sincan
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna,
“Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın ilerleyen yaşlarda ortaya çıkabilecek bozuk beslenme alışkanlıklarına
bağlı hastalıklardan korunabilmesi ve
sağlıklı bir beslenme alışkanlığı kazanabilmeleri için mücadele ediyoruz.” dedi.
Başkan Tuna, çocuklara gazlı içecek ve
fast food ürünleri yerine süt, ayran, por-
Galeri Uray açılıyor
Kafkasya’dan Osmanlı İmparatorluğu
topraklarına sürülen Çerkeslerin
sürgünde yaşadıkları hastalıklar, ölümler ve acıların konu edildiği sergide,
yağlıboya, suluboya, grafik ve ahşap
oyma çalışmalar yer alıyor. Kafkas
Araştırma Kültür ve Dayanışma Vakfı
Başkanı Muhittin Ünal, sürgünün
üzerinden 150 yıl geçmiş olmasına
karşın, anavatanlarını ve çektikleri
acıları unutmadıklarını göstermek istediklerini belirtti. Aralıklarla 300 yılı
aşkın bir süre Rus Çarlığı ile savaş
halinde olan Çerkeslerin, savaşı kaybetmelerinin ardından sürüldüklerini
ifade eden Ünal, “Halkımız büyük
Hamamönü’nde sanat zamanı...
HABER MERKEZİHamamönü, hafta sonu
düzenlenen etkinlikler ve
canlı müzik dinletileriyle
yaşayan bir mekan oldu.
Hamamönü’nde hafta
sonunu geçiren ziyaretçilere
birkaç saatlik soluk alabilecekleri güzellikler sunan
canlı müzik etkinlikleri,
farklı tarzlarda müzikleri
seven tüm müzik severlerin
büyük ilgisini çekiyor.
Altındağ Belediyesi Kültür
Sanat Evi’nde gerçekleştirilen canlı müzik dinletilerinde Türk Sanat Müziği
ve Türk Halk Müziği’nin
yanı sıra, Türkiye ve
dünyadan halk ezgileri
kulaklardaki pası siliyor.
takal suyu ve meyve tüketmelerini tavsiye
etti.
Zabıta ekiplerince yapılan kontroller
neticesinde ilçe sınırlarındaki okul kantinlerinde belirtilen sağlık standartlarına
dikkat edildiği üretimi ve satışı yasak olan
gazlı içecekler, kızartma ve cipslerin satılmadığı tespit edildi. Denetimlere devam
edeceklerini belirten Sincan Belediye
Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna, Belediye
olarak halk ve çevre sağlığına, özellikle
de geleceğin teminatı çocukların sağlığına
büyük önem verdiklerini belirtti. Başkan
Tuna; “Ekiplerimiz, bu gibi yerlerin ruhsatlarını, genel temizliği, çalışanların sağlık
karnelerini, satışa sunulan hazır gıdaların
son kullanma tarihlerini ve pişirilerek
satışa sunulan yiyecekler ile içeceklerin
tazeliğini ve hijyenini denetliyorlar.
Denetimlerimiz belirli periyotlar halinde,
eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek.” dedi.
Türk Sanat Müziği’nin
en güzel namelerinin
seslendirildiği, Türk Halk
Müziği’nin dillerden
düşmeyen türkülerinin hep
kayıplar verdi. Ürdün, Suriye, İsrail ve
Osmanlı topraklarına ulaşmak isterken
hayatını kaybeden pek çok insanımız
var” dedi. Bugün Adige Boyları ve
Abhaz-Abazaların tarihi vatanındaki
nüfuslarının ancak 1 milyon civarında
olduğunu, bunun 4-5 katının ise dünya
geneline dağılmış olarak yaşadıklarını
belirten Ünal, Çankaya Belediyesi’ne
kültürlerini yaşatmalarına verdiği
destek nedeniyle teşekkür etti.
Çankaya Belediyesi Hizmet Binası
Ziya Gökalp Caddesi No: 11 Kızılay
adresinde bulunan Galeri Uray’da, 2030 Eylül 2014 tarihleri arasında
gezilebilecek sergide yer alan
bir ağızdan söylendiği
etkinliklerde, dünya müziklerinden en güzel örnekler
de Hamamönü ziyaretçilerini bekliyor.
sanatçılar şöyle: Abdullah Bersirov,
Alim Germanoviç Paşt-Han, Anatoliy
Jilov, Aslan Kuanov, Belgin Aka
Özdağ, Feliks Petuvaş, Gaciyev
Magamocerif Gaciyeviç, Gennadiy
Temirkanov, German Paştov, Hamit
Gış, Hikmet Cerah, Kat Teuçej, Kenan
Özgür, Keramettin Dönmez, Meral
Fidan, Mine Bağ, Muhammed
Ramazanoviç Hahandukov, Nejla
Sayacı, Nailya Galimova, Nurbiy
Lovpaçe, Ramazan Huajev, Ruslan
Şamayev, Setenay Özbek, Sultan
Umarov, Valentina Borisovna
Aciyeva, Valeriy Zahohov, Yağmur
Turhan Bilici ve Zaurbek Bgajnokov.
Farabi Lisesi’nin yanına park
HABER MERKEZİKeçiören Belediye Başkanı
Mustafa Ak, Farabi Lisesi’nin
hemen yanına spor alanlarını da
içeren yeni bir park yaptırdı.
Ayvalı Mahallesi’ndeki Farabi
Lisesi’ne komşu olan park bin
170 metrekarelik alana kuruldu.
Topak asya, süs eriği, gold rider
ve yayılıcı ardıç ağaçlarıyla
süslenen parkta, zemini sentetik
çim kaplı 110 metrelik koşu
yolu ve zemini kauçuk kaplı fitness aletleri alanı da bulunuyor.
2 kamelya ve çocuk oyun
setinin de konulduğu parkın istinat duvarı yaralanmalara sebebiyet vermemesi amacıyla tel
örgüyle kaplandı. Yeşiller içinde
bir Keçiören için çalıştıklarını,
sözde değil, özde çevreci olduk-
larını ifade eden Keçiören
Belediye Başkanı Mustafa Ak,
“Ağaç kesen baş keser.
Peygamber Efendimiz bir
hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor: ‘Yarın öleceğini bilsen bile
fidan dik. Bu parkı özellikle
gençlerimiz için yaptık.
Okullarının yakınında nefes alabilecekleri, arkadaşları ile birlikte oturabilecekleri, spor yapabilecekleri bir park olsun istedik” dedi. Parkların vatandaşların ödediği vergilerle
yapıldığını hatırlatan Başkan
Ak, “O yüzden bu parkı hepimiz korumalıyız, sahip çıkmalıyız. Parkımızı özellikle
gençlerimize emanet ediyorum”
mesajını verdi.
Kadınım …!!!
Bu kapkaranlık ama kendime
doğru geldiğim yolda,
Grileşen bir aydınlıkta,
Gökyüzünün en parlak noktalarına,
Geçmişe dair ne varsa karanlık,gömüyorum …
Beyaz kağıtlar, kalemim,ben
ve sessizlik geceye ait.
Bir de,aklımdaki kelimeler ve
kan çanağı olmuş bir çift göz…
Seni bu ak kağıtların,
Kelebek yalnızlığında,
Sessizliğin hakim olduğu gecenin,tam ortasında,
yine aynı beyaz düşlerden seyrediyorum …
Tüm güzelliğinle masumiyetin,
Bebek tenhalığı mahcubiyetin ,
yüzümü utandırır…
Sevmek derdin…
Evet sevmek.
İnsanın, damarlarındaki kanın
çekilmesi gibi.
Sevdiği uğruna sevdası karşısında,baş eğmesi.
Kendine dönmek,belki
gördüklerine inanmaktır …
Sensizlikte başımı kaldırmadım hiç.
Senden başka yüz görmesin,
Senden başkasını sevmesin gözlerim, diye…
Ben şüphesiz kendim de inandım.
Öldürmeyeceğim, içimde hep
tutacağım bir sevdam var.
Sen ise, yazdığım her mısrada,
satır ,aralarında,
Mühürlendin ..
Bu satırlara iyi bak kadınım …
Çünkü seni andıkça ben,
Her hücremle sen oluyor,sana yöneliyorum ..
Çünkü,ikimizin de istediği aynı ..
Şunu anladım.
Zamanda her şey aynı işliyor …!!!
Sen benim savaşım,onurum ,gururumsun ….
Sen benim Asya’da,
Dolu dizgin telaşlara, gem vuran sevdamsın …
Bir busen dudaklarımda,bir teninin kokusu
baharlar getiren …
Sen nefesim ..!
Sen yaşamam sebebim ..!
Sen..!
Sen kadınım..!
Benim……..
Seni çok,ama çok seviyorum..!
Lalahan’da
yaza
veda şenliği
HABER MERKEZİ - Mamak Belediyesi Lalahan
Mahallesi’nde Sonbahar Şenliği düzenliyor. Lalahan Nevin
Gökçek Parkı yanında düzenlenecek Sonbahar Şenliğine oyun
havalarının sevilen ismi Ankaralı Yasin renk katacak. Yaza veda
etmek, sonbahara coşkulu bir merhaba demek için 21 Eylül saat
19.00 da gerçekleşecek şenlik ücretsiz izlenebilecek.
Belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal belediyecilik
anlamında da vatandaşların her zaman yanında olduklarını
belirten Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Yaz boyunca
her yaş grubundan ve her kesimden insana hitap ettik ve etkinliklerle halkımıza güzel bir yaz dönemi yaşatmaya çalıştık. Biz
yerel yöneticilerin görevi aynı zamanda bulundukları şehrin
sosyal ve kültürel hayatını da hareketlendirmek ve buna katkı
sağlamaktır. Vatandaşlarımızı ailecek Lalahan Sonbahar
Şenliğimize davet ediyorum” dedi.
Vali Yüksel’den Yiğiner’e
VEDA ZİYARETİ
ANKARA
Keçiören
Belediyesi,
Güçlü Eller
Engelliler
Spor Kulübü
tekerlekli sandalye basketbol takımının
2014-2015
sezonu ana
sponsoru
oldu.
BETÜL SÜSLENEmekliye ayrılan Yüksel’in
ANKESOB Başkanlık
makamında gerçekleşen
ziyaretinde Başkan Yiğiner,
“Karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde çalışma imkanı
bulduğumuz Sayın Valimizi
daima hayırla anacağız.
2010 yılından bugüne kadar
Ankara’da görevde bulunduğu süre içerisinde ilimize
yapmış olduğu değerli
katkılarından ve Ankara
esnaf ve sanatkarına yönelik gerçekleştirdiği hizmetlerinden ötürü kendilerine
çok teşekkür ediyorum.
Sayın Valimize emeklilik
hayatının hayırlı olmasını
temenni ediyor, bundan
sonraki yaşamında sağlık,
mutluluk ve başarılar diliyorum.” dedi.
Kendisinin de esnaf
çocuğu olduğunu ve esnaf
kültürünü çok iyi bildiğini
ifade eden Vali Yüksel de
“Ankara’da görev yaptığım
süre içerisinde esnaf ve
sanatkarımızı hep çok
önemsedim. Sizlerle hep
birlikte, uyum ve güven
içerisinde çalışmaya gayret
ettim. Elimden geldiğince
Ankara esnaf ve sanatkarına destek olmaya çalıştım.
Bu anlamda ben de her
zaman ANKESOB ve
odaların desteğini ve
Kazak Sirki 27
Eylül’e kadar
Yenimahalle’de
HABER MERKEZİ Yenimahalle Belediyesi, Kazak
Sirkini vatandaşlarla buluşturmaya
devam ediyor. Eğlenceli gösterileriyle nefesleri kesen sirk yoğun
talep nedeniyle gösterimini 27 Eylül
tarihine kadar uzattı. Yahyalar Pazar
Alanı’nda toplam 800 metrekarelik
alana kurulan sirk, bin kişilik oturma
tribününe sahip. İlk gösterisini 29
Ağustos’ta yapan sirk, 12 gün daha
uzatılarak 27 Eylül’e kadar hafta içi
her akşam saat 20.00’de hafta sonları
ise 17.00 ve 20.00’de ücretsiz olarak
Başkentlilerle buluşmaya devam
edecek. Bugüne kadar 50 bin
Yenimahallelinin izlediği gösteri 80
dakika sürüyor. Gösterilerinde, hem
eğlenceli hem de adrenali yüksek
şovlara imza atan 15 kişilik sirk
ekibi, Yenimahallelilere unutulmaz
dakikalar yaşatacak. Palyaço gösterileriyle start alan şov, özellikle
çocukları kahkahalara boğacak.
Zaman zaman izleyenlerin de dahil
olduğu gösterilerde daha sonra
Jonglör ve lastik kızlar sahne alarak
nefesleri kesecek.
Parklarda
sonbahar bakımı
HABER MERKEZİ- Pursaklar
Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü
ekipleri sonbahar mevsiminde ağaçların
ve parkların bakımını yaptı. İlçe genelindeki 90 adet parkın bakımını yapan
ekipler, ağaç diplerini humuslu toprakla
besledi. İlçedeki yeşil alan çalışmalarıyla
dikkatleri çeken Pursaklar Belediyesi,
binlerce ağaç ve fidanın bakımını tek tek
yapıyor. Eğimli bölgelerde ise erozyona
karşı bir dizi önlem alınıyor. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği
bilgiye göre son 11 yılda Pursaklar’da 90
adet park ve yaklaşık 600 bin dönümlük
yeşil alan çalışması yapıldı.
KAYIP
A.Ü. Kalecik
Meslek Yüksek
Okulu öğrenci kimliğimi kaybettim.
Hükümsüzdür.
Mustafa
ALKAN
sevgisini yanımda hissettim. Ankara’daki esnaf ve
sanatkar kardeşlerime sizler
aracılığıyla sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
Sağlık ve esenlik içinde,
güzel ve başarılı çalışmalarınızın devamını diliyorum.” diye konuştu.
Vali Yüksel, Başkan
Yiğiner’e ve yöneticilerine
gayretli çalışmaları ve kendisine gösterilen ilgi ve
samimiyetten dolayı
teşekkür etti.
Başkan Yiğiner, çiçek
sunumunun ardından günün
anısına Vali Alâaddin
Yüksel’e hediye takdim
etti.
YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
BALA İLÇE HASTANESİ MALZEMELİ YEMEK PİŞİRME VE DAĞITIM SONRASI HİZMETLERİ İŞİ
hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2014/113282
1-İdarenin
a) Adresi :Rüzgarlı Cad. İbrahim Müteferrika Sok. No:9/2 06100 Ulus ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası :3123025322 - 3123025373
c) Elektronik Posta Adresi :[email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 24 Aylık 48300 Öğün Yemek Hizmeti Alımı İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: BALA İLÇE ENTEGRE HASTANESİ
c) Süresi: İşe başlama tarihi 01.01.2015, işin bitiş tarihi 31.12.2016
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İhale Birimi-2.KAT(Rüzgarlı Caddesi İbrahim Müteferrika
Sokak No:9 Ulus/ANKARA)
b) Tarihi ve saati: 13.10.2014 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak
düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İlgili idareden alınan Gıda Üretim İzin Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin
yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya
bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil
memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden
sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu
gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25
oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya
teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: 4.4.1.
Kamu kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde verilen malzeme dahil yemek pişirme, dağıtım ve sonrası
hizmetleri işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ankara Halk Sağlığı
Müdürlüğü İhale Birimiadresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü İhale Birimi(Rüzgarlı Caddesi İbrahim
Müteferrika Sokak No:9 Ulus/ANKARA) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir
iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((Doksan)) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif
üzerinde bırakılacaktır.
Basın - 12148 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
19 Eylül 2014 Cuma
5
Öğrenciler’den
Tuna’ya ziyaret
HABER MERKEZİ-2014- 2015 eğitim öğretim
yılının başlaması ile tüm ülkede olduğu gibi
Sincan’da da binlerce öğrenci ders başı yaptı.
İlkokul birinci sınıflar için geçtiğimiz hafta başlayan
okul dönemine, bu hafta üst sınıflar da dahil oldu.
Okulun ilk gününde öğrencilerini alan öğretmenler,
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’yı
ziyaret etti. Minikleri karşısında gören Başkan Tuna,
miniklere eğitimin ne kadar önemli olduğunu anlattı.
Sincan’da İlköğretim Haftası bir dizi etkinlikle kutlandı. Yeni dönemi coşku ile karşılayan öğretmen ve
öğrenciler; güne Lale Meydanı’nda bulunan Atatürk
Heykeli’ne çelenk koymakla başladı. Ardından
Hayriye Andiçen Anaokulu ve 100. Yıl İlkokulu
öğrenci ve öğretmenleri Sincan Belediyesi’nin
konuğu oldu.
Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa
Tuna’ya desteklerinden dolayı teşekkür eden 100.
Yıl İlkokulu Müdürü Hacı Yusuf Oğuz, “
Okullarımıza verilen destek gerçekten gözle
görülüyor. İlginizden dolayı sizlere çok teşekkür
ediyorum.” dedi.
Okul heyetine teşekkürlerini ileten Sincan
Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yeni eğitim ve
öğretim yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilere hayırlı olmasını diliyorum. Eğitim ve
öğretimin ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için
nasıl bir öneme haiz olduğu hepimizin malumudur.
Sincan’daki okullarımızın gerek fiziki durumu ve
gerekse eğitim kadrosu ülke ortalamalarının çok
üzerindedir. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Biz öğrencilerimize de, öğretmenlerimize de güveniyoruz.
Belediye olarak; biz imkanlarımız dahilinde
okullarımızın fiziki olarak iyileştirmesi için üzerimize düşen desteği hiçbir zaman esirgemiyoruz. Bu
vesile ile yeni eğitim ve öğretim döneminin
Sıncanımız ve ülkemiz için verimli ve başarılı
geçmesini diliyorum ” dedi.
Taşdelen, çalışmaları
yerinde denetledi
HABER MERKEZİÇankaya Belediyesi Fen İşleri
Müdürlüğü’nce yürütülen
çalışmalar, Belediye Başkanı
Taşdelen’in denetiminden
geçti. Bahçelievler bölgesinde Çankaya
Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan sokaklarda devam
eden asfalt ve kaldırım çalışmalarını yerinde inceleyen
Çankaya Belediye Başkanı
Alper Taşdelen, çalışmalar
hakkında bilgi aldı.
Çankaya Belediyesi’nin
kısa bir süre önce Sakarya
Yaya Bölgesi, İnkılap ve
Bayındır Sokaklarda başlattığı renkli desenli asfalt
kaldırım uygulamasının
Bahçelievler’de de kullanıldığını belirten Alper
Taşdelen; “Yeni uygulamamız halkımızın beğenisini
kazandı. Halktan geleni halk
için en ekonomik biçimde
kullanarak ilçemize zengin-
likler ve güzellikler
kazandıracağız. “Çankaya
Kaldırımı” ismini verdiğimiz
örnek uygulamamız uzun
ömürlü olması ve kendi kaynaklarımızla üretmemiz
nedeniyle ayrı bir öneme
sahip. Uygulamayı ilçemizin
tamamına yaygınlaştıracağız.” ifadelerinde bulundu.
52. Sokakta başlayan
çalışmalar Bahçelievler bölgesinde Çankaya’nın sorumluluğunda bulunan tüm
sokaklarda devam edecek. 3
kepçe, 1 finişer, 2 silindir, 1
freze ve 5 kamyon kullanılan
çalışmalar, 30 kişilik ekiple
yürütülüyor.
Yaklaşık 4 haftada
bitmesi planlanan
Bahçelievler bölgesi asfalt ve
kaldırım çalışmaları tamamlandığında 16 bin metrekare
renkli desenli asfalt tretuvar
ve 15 bin ton tam kaplama
asfalt kullanılmış olacak.
6
Türk bot üreticisi
Yakupoğlu Deri
Sanayi (YDS)
AŞ'nin Yönetim
Kurulu Başkanı
Vedat Yakupoğlu,
dünyanın en büyük
askeri bot ihalesini
aldıklarını söyledi.
Dev bot ihalesini
Türk firması aldı
BAKÜ - HÜSEYİN
KARATEPE - Konuya ilişkin
açıklamalarda bulunan YDS AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı
Yakupoğlu, söz konusu ihale
kapsamında, Rus ordusu tarafından kullanılan yeni versiyon
askeri botların tamamının kendileri tarafından üretildiğini
bildirdi.
Botların soğuk bir iklime
sahip Rusya'da kullanılacağı için
eksi 40 dereceye dayanıklı olarak
üretildiğini ifade eden
Yakupoğlu,
"Bu botlar hem soğuya
dayanıklı, hem de yeni versiyon,
su geçirmez botlar. Yaklaşık 100
milyon dolarlık bir iş. Bu alanda
dünyanın en büyük ihalesiydi.
Yüzde 100 nefes alabilen bir
yapıda ve su geçirmeyen deri
botlar, birçok teknik özellikle
üretildi" diye konuştu.
"Türk gaz
piyasası
yatırımcılar
için cazip"
Yapılan işin teknik olarak
kaliteli olması gerektiğine dikkati
çeken Yakupoğlu,
"Ülkemiz adına bundan gurur
duyuyorum. Sektörde ihracatta 1.
sıraya yükseldik ama bunun
sürekliliği önemli.
Dünya pazarında rekabetçi
olmak ve iyi ilişkiler kurmamız
lazım" ifadesini kullandı.
Yakupoğlu, Azerbaycan'da da
Tarımda ithal
ürüne ihtiyaç yok
TRABZON- ZAFER SEL Türkiye'de bu yıl kuraklık, don ve dolu
gibi doğal afetlerin birçok tarım
ürününün üretiminde düşüş yaşanmasına
neden olduğu ancak buna bağlı ürün
ihracatı beklenmediği bildirildi.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği
(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar
(altta), AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin büyük bir sıcaklık
trendine girdiğini ifade etti.
Kuraklığın tarım ürünlerini olumsuz
etkilediğini belirten Bayraktar, "Mart
ayına geldiğimizde, ay sonu itibarıyla
bir don faciasıyla karşı karşıya kaldık.
Çiçekler yandı. O da birtakım ürünlerimizi olumsuz etkiledi. Arkasından dolu
ve aşırı yağışlar geldi. Bütün bunlara
baktığımızda bu sene buğday üretimimiz
başta olmak üzere bazı ürünler olumsuz
etkilenecek. Türkiye'nin ihtiyacı 18
milyon ton civarında ama yine o rakamı
tutturacağız" dedi.
Bayraktar, Malatya'da kayısı,
Karadeniz Bölgesi'nde hem doğu hem de
batıda fındığın olumsuz hava koşullarından etkilendiğini belirtti.
- "Üretici ucuza üretiyor, tüketici
pahalıya yiyor"
Son günlerde ithalat söylemlerinin
fazla olduğuna değinen Bayraktar, şöyle
Kuraklık, tütün
rekoltesi ve
kalitesini düşürdü
EKONOMİ
19 Eylül 2014 Cuma
devam etti:
"Üretici fiyatlarını takip ettiğimizde
üretici fiyatlarının yıllık yüzde 6,5
civarında arttığını görüyoruz. Gıda fiyatlarında yüzde 12 civarında bir artış var.
Bu da üretici ile tüketici arasındaki fiyat
makasının açıldığını gösteriyor. Yani biz
eğer üretemezsek üretici fiyatları yüksek
olur, şu an üretiyoruz. Ülkenin gıda
güvencesini sağlıyoruz. Gıda fiyatları
yüzde 12'leri bulmuşsa bunun üzerinde
durmamız lazım. Yani üretici ucuza
üretiyor, tüketici pahalıya yiyor. Bunun
ortadan kaldırılması gerekir. İthalat için
şu an bir neden görmüyorum. İthal
söylemleri üreticimizi de bizi de üzüyor.
Bir gerekçe olmadan bu söylemlerin
yapılması piyasayı da olumsuz etkiliyor.
Onun için bu söylemlerden uzak durulmalı."
Kuraklık felaketi sonucunda
üreticinin gelecek yıl tarlalara girmesi
için desteklenmesi gerektiğini ifade eden
Bayraktar, "Çiftçimizin moralini yükseltmemiz lazım. Üreticimizin borçlarının
yapılandırılmasını, hatta yeni krediler
açılmasını da istiyoruz" diye konuştu.
Bayraktar, birlik olarak doğal afetten
zarar gören bölgelerde çalışmalar yaptıklarını, bu çalışmaları da rapora
dönüştürdüklerini kaydetti. (AA)
125 bin çiftlik sipariş aldıklarını
ve buna ilişkin sözleşmeyi imzaladıklarını bildirdi.
Firma, ürünlerini başta
İngiltere olmak üzere Fransa,
Almanya, İtalya, İspanya,
Portekiz, Belçika, Hollanda,
Lüksemburg, Danimarka gibi
Avrupa ülkeleri ile Bağımsız
Devletler Topluluğu, Ortadoğu ve
Körfez ülkelerine ihraç ediyor.
(AA)
Akdeniz
Ülkeleri Enerji
Şirketleri
Birliği:
"Türkiye
doğalgaz
piyasasının,
AB yasal
çerçevesiyle
uyumlu
olması
yatırımcılar
için daha
cazip
bir ortam
oluşturuyor"
ANKARA - EMRE GÜRKAN ABAY - Türkiye
doğalgaz piyasasının, AB yasal çerçevesiyle uyumlu
olmasının yatırımcılar için daha cazip bir ortam oluşturduğu belirtiliyor. Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri
Birliği tarafından hazırlanan 4. Akdeniz Enerji
Perspektifleri-Türkiye başlıklı raporda, dünyanın en
rekabetçi enerji pazarlarından biri olan AB ile hukuki
yapısını büyük oranda uyumlu hale getiren Türkiye'nin
yatırımcılar için cazip bir pazar olduğu ancak hala bazı
iyileştirmelere ihtiyacı olduğu ifade edildi.
Doğalgaz dağıtım piyasasının serbestleşmesi noktasında Türkiye'nin daha başarılı olduğuna yer verilen
raporda, BOTAŞ'ın pazar payının Doğalgaz Piyasası
Kanunu doğrultusunda düşürülmesi için mevcut kontratların özel şirketlere devredilmesinde yavaş kalındığı
savunuldu. Türkiye'nin, enerji denkleminde doğalgazın
hakimiyetini azaltmak istediği vurgulanan raporda,
uzun vadede bunun gerçekleşeceği ancak doğalgaz
tüketim ve ithalat miktarlarının artmaya devam edeceği
öngörüldü.
Raporda, coğrafi konumu nedeniyle Orta Asya,
Avrupa ve Ortadoğu'nun merkezinde yer alan Türkiye
enerji pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğunun
altı çizilirken, yürütülmekte olan projelerin gerçekleşmesi halinde hem Türkiye'nin enerji güvenliğinin
artacağı hem de serbest ve rekabetçi bir doğalgaz
piyasası oluşturularak uluslararası yatırımcılara güven
aşılayacağı vurgulandı. (AA)
ADIYAMAN - MEHMET FATİH ASLAN - MUSTAFA
ALOĞLU - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşanan kuraklık, tütünde hem rekolte kaybına hem de kalite düşüklüğüne
neden oldu.
Tütünüyle ünlü Çelikhan ilçesinde başlayan hasat, bu yıl
üreticiyi sevindirmedi. Yağışların azlığı nedeniyle yeterince
gelişmeyen tütün, aynı zamanda kalite açısından geri kaldı.
Geçimini tütüne bağlayan üreticiler ise üründeki verim ve kalite
düşüklüğüne bağlı sorunlardan dolayı geçen yıllara göre maddi
kayıp yaşadı.
Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, ilçe halkının büyük bölümünün tütünle
geçindiğini söyledi.
Kuraklıktan dolayı rekoltenin ve kalitenin düştüğünü, bunun
da ekonomik kayba neden olduğunu belirten Bulut, "Çat
Barajı'ndan aldığımız su sayesinde tütünün tamamının kurumasını engelledik. Rekolte düşük oldu ama çiftçimizin eli de
boş kalmadı" dedi.
"Tütün ve alkol mamulleri" statüsündeki tütünün, "tarım
ürünü" olarak ele alınması gerektiğini savunan Bulut, bu
imkanın sağlanmasının çiftçiyi rahatlatacağını kaydetti.
Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya da
kuraklığa bağlı tütünde yüzde 25-30 civarında rekolte kaybı
yaşadıklarını ifade etti.
Yörede 18 bin dönüm arazide tütün üretimi yapıldığını dile
getiren Kaya, şunları söyledi:
"Bu yıl gerçekten çok kurak geçti. Yetkililerden proje aşamasında olan iki tünelin bir an önce yapılmasını ve bu sorunun
çözüme kavuşmasını istiyorum. Rekoltenin gerilemesi
nedeniyle halkımızın geliri düşecek. Bunun bir daha yaşanmaması için tünellerin bir an önce yapılması gerekiyor."
Üretici Yasin Erbay ise kuraklık nedeniyle boyu kısa kalan
tütünün kalitesinin de düştüğünü belirtti.
Daha önce dönümde 500 kilo tütün alınan yerde şu anda
250 kilo ürün aldıklarını ifade eden Erbay, "Yüksek verim alamadığımız için istihdam da sağlayamadık. Daha önce işçi
çalıştırıyorduk. Bu yıl ise kendi çabamızla tütünün hasadını
yapıyoruz" diye konuştu.
Erbay, geçen yıl kilosu 30 liradan satılan tütünün bu yıl 20
liraya kadar gerilediğini sözlerine ekledi. (AA)
Toyota, Yaris’in hibrit versiyonunu
dizel fiyatına satışa çıkarıyor
SALİH HAMURCU | SAKARYA - Toyota, 100 kilometrede 3,6 litre yakıt tüketen yeni Yaris’in hibrit versiyonunu, dizel modellerle aynı fiyat seviyesinde 58 bin 500
TL’lik özel lansman fiyatıyla satışa çıkaracak. Yaris hibrit
modeli, ekim ayından itibaren satışta olacak.
Toyota, Eylül ayından itibaren satışa sunduğu yeni
Yaris ve Ekim ayından itibaren satışa sunacağı yeni Yaris
Hybrid ile B segmentinde iddiasını artırıyor.
Yeni Yaris, tasarımı, teknolojisi ve donanım zenginliği
ile öne çıkıyor. Yaris hibrit ise şarj etme ihtiyacı duyulmayan teknolojisiyle dikkat çekiyor. Yeni Yaris,
Türkiye’de 38 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile
satışa sunuldu. Yaris hibrit 58 bin 500 TL’lik özel
lansman fiyatıyla, dizel modeller ile aynı fiyat
seviyelerinde satılacak.
Avrupa’da 2014 yılı için 180 bin, 2015 yılı için
200 bin satış hedefi olan Yeni Yaris’in hibrit versiyonu, Avrupa’da 2015 yılında toplam Yaris
satışları içinde yüzde 37 oranında bir pay almayı
hedefliyor.
Yeni Yaris, 69 hp maksimum güce sahip 1,0 lt
VVT-i, 99 hp gücünde 1,33 lt Dual VVT-i ve 90
hp gücünde 1,4 D-4D dizel olmak üzere 3 farklı
motor seçeneği sunuyor.
1,5 litrelik hibrit motora sahip yeni Yaris hibrit
ise düşük CO2 emisyon oranı ile daha da çevreci
ve 100 kilometrede 3,6 litre yakıt tüketiyor.
Hibrit teknolojisinin öncüsü Toyota, B segmentindeki
ilk hibrit modeli Yaris'i 2012 yılında pazara sundu ve 2013
yılında tüm Avrupa’da 49 bin 774 adet satış gerçekleştirdi.
Kompakt ve çevik boyutlarının yanı sıra, sessiz ve
çevre dostu motoruyla Yaris hibrit, sürüş esnasında yakıt
tüketimi ve motor verimliliğini takip edilmesini sağlayan
'hibrit enerji göstergesi' ile rahat ve güven veren bir sürüş
dinamiği sağlıyor. Yeni Yaris Hybrid’de, şehir içi yakıt
tüketim değerleri, şehir dışı yakıt tüketim değerlerinden
daha düşük gerçekleşiyor. (CHA)
EKONOMİ
19 Eylül 2014 Cuma
Otomotivde, ihracat yükünü ana sanayi taşıdı
BURSA - Otomotiv sektörünün,
yılın ilk 8 ayındaki 15 milyar 297 milyon 738 bin dolarlık ihracatının yüzde
57,69'unu (8 milyar 824 milyon 683 bin
dolar) ana sanayi gerçekleştirdi.
AA muhabirinin, Otomotiv Sanayi
Derneği (OSD) ve Otomotiv Endüstrisi
İhracatçıları Birliği (OİB) kayıtlarından derlediği bilgilere göre, sektör
2013'ün Ocak-Ağustos döneminde 13
milyar 906 milyon 80 bin dolar olan
ihracatını, bu yılın aynı döneminde
yüzde 10 artışla 15 milyar 297 milyon
738 bin dolara taşıdı.
Bu dönemde otomotiv ihracatının
yüzde 57,69'unu otomotiv ana sanayi
sağladı. Ana sanayinin geçen yılın ilk 8
ayında 7 milyar 985 milyon 222 bin
dolar olan ihracatı, bu yılın aynı
aylarında yüzde 11'lik artışla 8 milyar
824 milyon 683 bin dolara ulaştı.
Yılın ilk 8 ayında, yüzde 7'lik artışla
4 milyar 904 milyon 636 bin dolarlık
otomobil dış satımı yapan ana sanayi,
yüzde 16 artışla 2 milyar 771 milyon
207 bin dolar değerinde kamyonkamyonet ihraç etti. Ana sanayi ayrıca
yüzde 17 artışla 639 milyon 286 bin
dolarlık otobüs, yüzde 33 yükselişle 273
milyon 602 bin dolarlık traktör, yüzde
15'lik artışla 158 milyon 19 bin dolarlık
çekici, yüzde 46'lık düşüşle 48 milyon
844 bin dolarlık midibüs-minibüs ve
yüzde 18 düşüşle 29 milyon 86 bin
dolarlık römork ve yarı römork dış
satımı kaydetti.
Ocak-Ağustos döneminde, otomotiv
ihracatının yüzde 42,31'i ise yan sanayi
tarafından karşılandı. Geçen senenin
ilk 8 ayında 5 milyar 920 milyon 858
bin dolar olan otomotiv yan sanayi
ihracatı, bu yılın aynı döneminde
yüzde 9'luk artışla 6 milyar 473 milyon
55 bin dolara yükseldi.
(AA)
Aspir çiftçinin
Türkiye'de Gıda,
Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının
teşvikleriyle son yıllarda üretimi artan,
tıp ve akaryakıt sektörünün de aralarında bulunduğu kullanım alanlarından
dolayı "stratejik
bitki" olarak
adlandırılan ve
Bayburt'ta deneme
ekimi ilk kez bu yıl
yapılanaspir
bitkisinin hasadına
başlandı.
Elmada rekolte arttı, 10 yıl
sonra üreticinin yüzü güldü
ISPARTA - TUNCER ÇETİNKAYA - Türkiye'de her
yıl üretilen yaklaşık 3 milyon ton elmanın yüzde 22'lik
bölümünü karşılayan Isparta'da 2014 yılı elma hasadı
başladı. Geçen yıl kilogramı 80 kuruşa satılan elma bu yıl
bahçede ve ağaç dalında 1 lira ila 1 lira 25 kuruş arasında
satılıyor. Rekolte ve verimin yüksek, satış fiyatlarının geçen
seneye göre daha iyi olması elma üreticisini memnun etti.
Isparta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Cenk Şölen,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014'ün elma üretimi
açısından çok güzel bir yıl olduğunu belirtti. Türkiye'de
üretilen her dört elmadan birinin Isparta'da yetiştiğini
söyleyen Şölen, 27 erken uyarı istasyonundan aldıkları verileri çiftçilerle anında paylaştıklarını ifade ederek, "Bu yıl
don, dolu ve sair tabii felaketle karşılaşmadık. Kara lekeden
ve iç kurdundan herhangi bir zarara uğramamış mahsulle
karşı karşıyayız. Çok bereketli, verimli bir yıl oldu" dedi.
Şölen, yaptıkları teknik gezilerde ve üretici
görüşmelerinde geçen yılın çok üzerinde bir fiyat oluştuğunu
gördüklerini kaydetti.
Isparta'daki elma üretiminin en fazla olduğu Boğazova
bölgesindeki Yukarı Gökdere Köyü Muhtarı ve elma üreticisi
Mehmet Özdemir, bölgelerindeki elmanın kokusu, tadı ve
aroması sebebiyle tüccarlar tarafından tercih edildiğini vurguladı. Bu yıl elmanın rekoltesinin çok yüksek ve veriminin
güzel olduğunu belirten Özdemir, şöyle konuştu:
"Bu yıl elma rekoltesinin çok yüksek olduğunu görüyoruz. Elmanın gerek kalite gerekse renk açısından, her
yönüyle çok süper olduğunu görüyoruz. Bu durumdan çok
memnunuz. Bu yıl inşallah üretici emeğinin karşılığını alır
diye tahmin ediyoruz."
Elma fiyatlarının son 10 yılda hiç değişmediğini ve 80
kuruş ila 1 lira arasında değiştiğini anlatan Özdemir, şöyle
devam etti:
"Elma üretimindeki girdiler çok fazla. Gübre, ilaç, yakıt,
işçilik fiyatlarının artması, bunlar hep elma üretimine etki
ediyor. Fiyatlar son 10 yılda aynı seyrinde devam ediyor ve
80 kuruş ila 1 lira arasında bir fiyatla pazarda alıcı buluyordu. Bu yıl 1 liranın üzerinde olacağı beklentisindeyiz. 1 lira
10 kuruş ila 1 lira 30 kuruş arasında bir beklentimiz var."
Elma üreticisi Levent Köklü ise elmanın kilogramının
masraf girdisinin 60 kuruşu bulduğunu ve üreticinin 1 liranın
üzerinde satması halinde birazcık kazanabileceğini kaydetti.
Bu sene rekolte artışı ve verimin yüksek olmasından dolayı
çiftçinin kendini biraz toparlayabileceğine işaret eden Köklü,
şöyle konuştu:
"Bu yıl rekolte güzel, kalite güzel fakat bu fiyatlara her
yıl yansımıyor. Elma fiyatları hep 80 kuruş civarında olması
sebebiyle çitfçi 8-10 yıldır istediğini alamıyor. Bu arada
girdilerin de bire 3, bire 4 oranda artmış olması, tüm gider
kalemlerinin artmış olması çiftçilerin fakirleşmesi anlamına
geliyor. Çiftçi ancak birim alandan yüksek verim elde ederse
maliyeti düşürecek ve böyle karlılık sağlayacak. Bu yıl
yöremizde kalitede rekolte de güzel, her şey düzgün gitti.
İnşallah 1 liranın üzerinde beklenti var. Bu sene çiftçi biraz
kendini toparlayacaktır diye ümit ediyoruz." (AA)
BAYBURT - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürü Abdulkadir Karabulut, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, aspir bitkisinin Türkiye'de son yıllarda ekimi yaygınlaşan yağlık bir bitki olduğunu belirtti.
Aspirin, bakanlıklarının programları
doğrultusunda Bayburt'ta ekimine ağırlık
verdikleri bir bitki olduğunu dile getiren
Karabulut, "Bu yıl beş farklı bölgede, beş
farklı parselde 100 dekara yakın deneme
çalışması başlattık. Aspir bitkisi, yağ oranının
yüksekliği nedeniyle ülkemizdeki yağ
açığının kapatılması bakımından büyük önem
taşıyor. Ayrıca özellikle nadasa bırakılan kıraç
alanların değerlendirilmesinde önemli bir
bitki" dedi.
Karabulut, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı arasında imzalamış bir protokol
olduğunu ifade ederek, "Protokol kapsamında
sözleşmeli üretimde alım garantisi de
sağlanıyor. Yine üründe kilogram başına 50
kuruşluk destek var. Bu yönüyle çiftçilerimize
ciddi gelir sağlayacak bir bitki. İlimizde yaptığımız denemelerden memnunuz, iyi sonuçlar
aldık. Değişik parsellerde ortalama 100 ile
150 kilogram arasında verim sağladık" diye
konuştu.
Üreticilerin özellikle nadas alanlarında ve
kıraç bölgelerde bu bitkiyi yetiştirebileceklerini kaydeden Karabulut, şunları söyledi:
"Elde ettikleri ürünleri ilgili firmalara
satarak teşvik ve desteğinden yararlanabilecekleri gibi özellikle hayvancılık yapan işlet-
melerimiz ürünü hayvan yemi olarak da kullanabilmektedir. Bu çalışmanın inşallah
önümüzdeki yıllarda artarak devam etmesini
temenni ediyorum. İlimizde her yıl nadasa
bırakılan yaklaşık 30 bin hektar alan var. Bu
alanların bu şekilde değerlendirilerek hem
üretime, ekonomiye kazandırılması hem de
çiftçilerimize yeni gelir sağlamasını umut
ediyoruz. İnşallah hayırlara vesile olacak."
Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğünün önerisiyle aspir deneme üretimi yapan Arpalı beldesindeki çiftçi
Abdulhamit Kostik, 15 yıldır çiftçilik yaptığını ve yaklaşık bin dönüm arazi işlediğini
belirterek, "Aspir bitkisini merakımdan, denemek için ektim. Veriminden çok memnunum"
dedi. Aspir bitkisinin dönümünden takriben
100, 140 kilogram verim aldığını anlatan
Kostik, "Bu da buğdayın verimini ikiye
katlıyor. Buğdayın tonu 600-700 lira, bunun
tonu ise bin lira, artı 500 lira da devlet desteği
var. Samanını da hayvanlarımıza yem olarak
yedireceğiz, danesini de yem katkısı olarak
kullanılabileceğiz" ifadelerini kullandı.
Kostik, katkılarından dolayı Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Müdürlüğüne teşekkür ederek,
"İlgilendiler, sebep olup bu ürünü Bayburt'a
getirdiler. Tereddüdüm olduğu için deneme
amaçlı yaklaşık 10 dönümlük alana ektim.
Verimi çok güzel, seneye 100 dönümlük alanı
ekmeyi düşünüyorum. Verimi umduğumuzdan daha yüksek çıktı. Bu sene kurak olmasına rağmen arpa ve buğdaydan daha yüksek
verim aldım. Bayburtlu çiftçilerimize tavsiye
ediyorum" diye konuştu. (AA)
7
Çarkları doğalgaz
çevirdi
ANKARA - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'de
geçen yıl tüketilen yaklaşık 47 milyar metreküp doğalgazın 11,5 milyar metreküpü doğrudan sanayide kullanıldı. Organize sanayi bölgelerindeki doğalgaz tüketimi 3 milyar metreküpü buldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerine göre,
geçen yılki doğalgaz tüketiminin yüzde 20,78'i konutlarda, yüzde 45,85 elektrik üretiminde, yüzde 25,11'i
sanayide gerçekleşti.
Sanayideki doğrudan doğalgaz tüketimi 11 milyar
528 milyon metreküpü buldu. Türkiye'de toplam elektrik üretiminin de yaklaşık yarısının sanayi tesislerinde
kullanıldığı dikkate alındığında, sanayide çarkları
doğalgaz çevirdi.
Sanayide en fazla doğalgaz tüketimi organize
sanayi bölgelerinde gerçekleşti. Geçen yıl organize
sanayi bölgelerinin doğalgaz tüketimi 2 milyar 907
milyon metreküpü buldu.
Kimya da doğalgaz tüketiminin en fazla olduğu
sanayi alanlarından biri oldu. Petrokimya dahil kimya
sektöründeki doğalgaz tüketimi 1 milyar 773 milyon
metreküpe ulaştı.
Ülke ekonomisi ve sanayileşmede lokomotif sektör
özelliğine sahip demir-çelikte de doğalgaz yaygın
biçimde kullanıldı. Başta inşaat malzemeleri olmak
üzere otomotiv, gemi, uçak, demiryolu ve vagon gibi
tüm taşıt araçları ve akla gelebilecek tüm makina,
cihaz ve eşya üretimine katkı veren sektörde geçen yıl
1 milyar 383 milyon metreküp doğalgaz tüketildi.
Ametal minerallere (cam, seramik, çimento ve benzeri) dayalı üretim tesislerinde de doğalgaz önemli bir
üretim unsuru oldu. Bu alandaki yıllık tüketim miktarı
1 milyar 312 milyon metreküp oldu.
Doğalgaz gıda ve içecek üretiminde önemli bir
tüketim miktarına ulaştı. Gıda ve içecek üretiminde
faaliyet gösteren sanayi tesisleri 763 milyon metreküp
doğalgaz tüketti.
Gübre üretimindeki yıllık doğalgaz kullanımı 672
milyon metreküp olurken, tekstil, deri ve giyim sanayisinde 613 milyon metreküplük doğalgaz kullanımı
gerçekleşti.
Geçen yıl ayrıca demir dışı metal üretimi ve
işlemede (krom, bakır vesaire) 374, inşaatta 414, kağıt,
selüloz ve baskıda 235, ağaçürünleri işleme 166,
ulaşım araçları sanayi (otomotiv, uçak sanayi vesaire)
146, madencilik ve taşocakçılığında 142, makine
sanayisinde 48, alkol ve alkol ürünlerinde 26, tütün ve
tütün ürünlerinde 15, diğer sanayi alanlarında 539
milyon metreküp doğalgaz tüketildi. (AA)
"Kazova üzümü" rağbet görüyor
TOKAT - EKBER
TÜRKOĞLU - Tokat'ın Erbaa
ilçesinde yetiştirilen "Kazova
üzümü", Trakya'daki iller ile
Amasya, Çorum ve Ordu başta
olmak üzere birçok şehre gönderiliyor.
Erbaalı çiftçiler, mayıs-haziran aylarında yaprak, ağustoseylül döneminde ise üzüm hasadı
yapıyor. Yörede son yıllarda üretimi yaygınlaşan Kazovaüzümü,
çiftçilerin yüzünü güldürüyor.
Trakya'daki iller ile Amasya,
Çorum ve Ordu başta olmak
üzere birçok şehre gönderilen
Kazova üzümü, rağbet görüyor.
Erbaa Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Müdürü Murat
Gökbulut, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Erbaa'da bağcılığın
yaygın olduğunu söyledi.
Yörede 33 köyde bağcılık
yapıldığını belirten Gökbulut,
"İlçemizde üzüm üretimi yapan çiftçimiz
çoğunlukta. 5 bin 500 aile üzüm üretimi
yapıyor. Yöremizde yıllardır Kazova
üzümü üretiliyor. Çiftçimiz, Kazova
üzümünde hem yapraktan hem de üzümden kazanıyor. Kazova üzümü, çiftçimiz
için önemli tarım ürünü. İlçemizde yaklaşık 13 bin dekar alanda 10 bin ton üzüm
üretiliyor. Çiftçimizin elinde hiç üzüm
kalmıyor. Yetiştirebilirse, üzümü pazarla-
makta sıkıntı çekmiyor. Üzüm hasadı
devam ettiği için rekolte 1 ay içinde belli
olacak" diye konuştu.
Yoldere köyünde 30 yıldır bağcılıkla
uğraşan Salih Yılmaz (62) ise yıllardır
Kazova üzümü yetiştirdiğini söyledi.
Kazova üzümünün, kuraklığa dayanıklı
bir çeşit olduğunu ifade eden Yılmaz,
"Sofralık üzüm olarak da kısa zamanda
tüketilirse çok güzel üzümdür.Kazova
üzümü, 10 dönümlük tarlada 10 ton üzüm
verir. Kazova üzümü, hem
sofralık oluyor, aynı zamanda
şırası da bol, pekmezliğe gidiyor" dedi.
Yılmaz, ürünlerini
Trakya'daki iller ile Amasya,
Çorum ve Ordu'ya gönderdiğini
dile getirdi.
Kazova üzümünün kilosu 1
lira 40 kuruş ila 2 lira arasında
fiyata satıldığını belirten Yılmaz,
"Bu yörede diğer üzümler fazla
tutulmaz. Çiftçimiz,Kazova
üzümüyle daha az ilgilenir ve bu
üzümün verimi fazladır. Diğer
çeşitlerin bakımı ve ilaçlaması
daha masraflı olur" ifadesini
kullandı.
Yılmaz, Kazova üzümünün,
Erbaa ve Tokat'a has bir üzüm
olduğunu dile getirerek, "Kazova
üzümü, bizim umudumuz oldu.
Kazova üzümü, olmazsa olmazlarımızdan biri" dedi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Rüstem Cangi de asma
ürünlerin diğer meyvelere göre kuraklığa
daha dayanıklı olduğunu belirterek,
"Kazova üzümü, Tokat'ın en önemli tarım
ürünü. Tokat'ta bağcılık yaygın.
Çiftçilerimiz bağcılık yapıyor, hem yapraktan hem de üzümden para kazanıyor" şeklinde konuştu. (AA)
8
19 Eylül 2014 Cuma
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI⁄I KAMPÜS ‹Ç‹NDEK‹
B‹R‹MLER‹N DIfi CEPHE, ÇATI, TRETUVAR VE ENGELL‹
ER‹fiEB‹L‹RL‹⁄‹NE A‹T TAD‹LAT, BAKIM VE ONARIM
GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLI⁄I (MÜSTEfiARLIK)
DESTEK H‹ZMETLER‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› Kampüs ‹çindeki Birimlerin D›fl Cephe, Çat›, Tretuvar ve Engelli Eriflebilirli¤ine Ait Tadilat, Bak›m ve Onar›m yap›m ifli 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre
aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r.
‹hale Kay›t Numaras›:2014/117233
1-‹darenin
a) Adresi : ESK‹fiEH‹R YOLU 9.KM. 06530 LODUMLU ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122873360/2803 - 3122877924
c) Elektronik Posta Adresi : ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu yap›m iflinin
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : D›fl Cephe, Çat›, Tretuvar ve Engelli Eriflebilirli¤ine Ait Tadilat, Bak›m ve Onar›m
‹fli Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Yap›laca¤› yer : Ankara
c) ‹fle bafllama tarihi : Sözleflmenin imzaland›¤› tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yap›larak ifle bafllanacakt›r.
ç) ‹flin süresi : Yer tesliminden itibaren 600 (alt›yüz) takvim günüdür.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›, ‹nflaat ve Emlak
Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Eskiflehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.10.2014 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odas› veya ilgili
Meslek Odas› Belgesi.
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, kay›tl› oldu¤u ticaret ve/veya sanayi odas›ndan ya da esnaf ve sânatkar odas›ndan veya ilgili meslek odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk
ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren ‹mza Beyannamesi veya ‹mza Sirküleri.
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret
Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu iflte idarenin onay› ile alt yüklenici çal›flt›r›labilir. Ancak iflin tamam› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, ticaret ve sanayi odas›/ticaret odas› bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklar› veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyim belgeleri:
Son on befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller ve benzer ifllere denk say›lacak mühendislik ve mimarl›k bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
(B) ÜSTYAPI (B‹NA) ‹fiLER‹
III.GRUP: B‹NA ‹fiLER‹
4.4.2. Benzer ifle denk say›lacak mühendislik veya mimarl›k bölümleri:
‹nflaat Mühendisi
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›, ‹nflaat ve Emlak Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Eskiflehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar G›da Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›, ‹nflaat ve Emlak Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› Eskiflehir Yolu 9.km Lodumlu/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Di¤er hususlar:
‹halede Uygulanacak S›n›r De¤er Katsay›s› (N) : 1
Teklifi s›n›r de¤erin alt›nda oldu¤u tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen
aç›klama istenmeksizin reddedilecektir.
Bas›n - 12123 (www.bik.gov.tr)
PORTAT‹F DEPREM GÖZLEM C‹HAZI SATIN ALINACAKTIR
BAfiBAKANLIK AFET VE AC‹L DURUM YÖNET‹M‹ BAfiKANLI⁄I
YÖNET‹M H‹ZMETLER‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
20 Adet Portatif Deprem Gözlem Cihaz› al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/111462
1-‹darenin
a) Adresi : K›z›l›rmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No:12 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 3122582323 - 3122852712
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 20 Adet Portatif Deprem Gözlem Cihaz›
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : K›z›l›rmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar / Sö¤ütözü / Çankaya /
Ankara
c) Teslim tarihi :ifle bafllan›lmas›na müteakip 60 (altm›fl) gündür.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer : K›z›l›rmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar / Çankaya / Ankara
b) Tarihi ve saati : 13.10.2014 - 14:30
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu
gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi
Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl›
oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile
tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in
yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i veya
yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n
korundu¤unu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyimini gösteren belgeler:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 20 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Deprem kay›t cihaz› temini.
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› K›z›l›rmak
Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar / Çankaya / Ankara adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar K›z›l›rmak Mah. Ufuk Üniversitesi Cad. No: 12 Çukurambar
/ Çankaya / Ankara adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta
vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale
sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 12150 (www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
Duyduk ve okuduk ki Hükûmet, yeni bir kanunla yabanc›lara
kifli bafl›na toprak sat›fl›n› 2,5 hektardan 30 hektara ç›kar›yormufl.
Yani savaflla, flehit kanlar›yla elde
etti¤imiz ve bize ait k›ld›¤›m›z kutsal vatan topraklar› yabanc›lara para ile sat›l›yor. Bu son derece fluursuz, ruhsuz, millî bilinçten yoksun
bir anlay›fl›n ürünüdür.
“Vatan sevgisi imandand›r.”
inan›fl›n›n çocuklar›n›n böyle bir
gaflete yol vermesi kabullenilemez.
Vatan s›radan, kuru bir toprak
parças› de¤ildir. Vatan, bizim üzerinde gezip dolaflt›¤›m›z, yeyip içti¤imiz, yat›p uyudu¤umuz, e¤lenip
ge¤irdi¤imiz bir ekonomik kaynak
de¤ildir. Parayla al›n›p sat›lan bir
meta de¤ildir. Vatan, namustur,
atalar›m›zdan bize kalan, bizim de
torunlar›m›za emanet edece¤imiz
kutsal bir parçam›zd›r.
Hele biz Türkler için vatan,
manevî de¤eri oldukça yüksek bir
unsurumuzdur. Biz, tarih boyunca
kendimize özgü yüksek seviyede
özgün bir Türk-‹slam kültür ve
medeniyetini üretip gelifltirerek yaflatt›ysak, bu tamamen bizim ba¤›ms›z siyasi irademizin hâkim oldu¤u vatan topraklar›m›zda gerçekleflti. Biz, Türkçemizin rengârenk çiçekleri olan büyük Türk
edebiyat›n›, fliirlerimizi, masallar›m›z›, hikâyelerimizi, manilerimizi,
türkülerimizi hep kendimize ait ve
bizim haremimiz olan vatan›m›zda
ürettik.
Evet vatan bizim haremimizdir,
evimizdir, namusumuzdur, özel
yaflama alan›m›zd›r. Vatan topraklar›m›z parayla sat›larak harim-i ismetimize nâ-mahremler ortak ediliyor. Hiçbir Müslüman Türk evlad›n›n midesi bunu kald›ramaz. Vatan›m›z, bizim duygu ve düflüncelerimizi özgürce ifade alan›m›zd›r.
Vatan, bizim için geleneklerimizi, kültürümüzü, âdetlerimizi,
dü¤ünümüzü, bayram›m›z› icat ve
ihya etti¤imiz, yaflat›p gelifltirdi¤imiz bir kutsal yerdir. Vatan, bizim
bize özgü yerleflme, köy, kasaba,
flehir kurma ve buralarda insanî ve
‹slamî manada bir özge toplumsal
hayat infla etti¤imiz millî hayat alan›m›zd›r.
Vatan bizim ezan›m›z› özgürce
ve en gür sadâ ile okudu¤umuz,
bayra¤›m›z› gururla, nazl› nazl›
dalgaland›rd›¤›m›z hür semam›zd›r.
Biz vatan›m›za hem geçmifle
dönük olarak hat›ralar›m›zla, hem
de gelece¤e dönük olarak tahayyül
ve tasavvurlar›m›zla ba¤l›y›z.
Vatan bizim için atalar›m›z›n
mezarlar›n›n, bize b›rakt›klar› eserlerin, hat›ralar›n, ruhlar›n›n, kokular›n›n, seslerinin, görüntülerinin
özel, dokunulmaz, mahremiyetine
müdahale edilemez bir odas›d›r.
Yine ayn› vatan, bizim gelecekte
bizi devam ettirecek olan torunlar›-
BENC‹LEY‹N
SÖZLER
Mehmet Nuri
PARMAKSIZ
[email protected]
VATAN, TÜRK’ÜN HAR‹M-‹ ‹SMET‹YD‹, ARTIK DE⁄‹L (1)
m›za b›rakaca¤›m›z bir nazl› befliktir.
Vatan›n kutsal mahremiyetinin
fark›nda olan soylu Türk beyleri,
tam bir millî sorumluluk duygusuyla yüzy›llar boyunca vatan topraklar›m›z› özenle korumaya ve
gâvura kapt›rmamaya çal›flt›lar. B›rak›n paraya satmay›, savafl yoluyla bile vermemekte direndiler.
Bu cennet vatan›n hiçbir flekilde yabanc›lara verilmemesi gere¤i
ile ilgili olarak tarihimizden millî
duyarl›l›k içeren flu olaylara yer
verelim.
Büyük Türk hakan› Mete, bir
seferinde Çinliler karfl›s›nda zor
durumda kal›nca bar›fl ister. Çinliler bar›fl karfl›l›¤›nda at›n› isterler
verir, flahs›na ait her fleyi isterler
hepsini verir, sonunda bunlarla yetinmeyip s›n›rda küçük bir arazi de
isterler. ‹stedikleri bu yer, ifle yaramaz, kurak, kumlu bir toprak parças›d›r. Mete buna öfkeyle ve fliddetle karfl›l›k verip flöyle der:
“Benden ne istedinizse verdim,
çünkü onlar benim mal›md›. Ama
bu toprak benim de¤il, milletimindir. O topra¤› korumak için savafl›r, can›m› veririm.”
Yine bu konuyla ilgili olarak
Fatih Sultan Mehmet’e dair bir hikâye var:
Fatih Sultan Mehmet ‹stanbul'u
al›nca Bizans imparatorunun "‹stanbul fethedilecek" dedi diye hapse att›rd›¤› keflifli zindandan ç›kart›r
ve ona "‹stanbul'un Türkler'in elinden ç›k›p ç›kmayaca¤›n›" sorar...
Keflifl flu cevab› verir: "‹stanbul,
Türkler'in elinden savaflla ç›kmayacak. Lakin öyle bir zaman gelecek ki ellerindeki toprak ve gayrimenkul azalacak, ‹stanbul Türkler'in olmaktan ç›kacak."
Kefliflin söylediklerine çok üzülen Fatih Sultan Mehmet, ellerini
gökyüzüne kald›r›r ve: "‹stanbul'da
ellerindeki yerleri yabanc›lara satanlar Allah'›n gazab›na u¤ras›n"
diyerek beddua eder...”
Mete’nin ve Fatih’in torunlar›ndan büyük milliyetçi Türk önderi II. Abdülhamit Han da Filistin
topraklar›n› parayla sat›n al›p orada
‹srail Devleti kurmak isteyen
Theodor Herzl’e flöyle diyecektir:
“Benim bir kar›fl toprak vermem söz konusu olamaz. Zira istenen toprak bana ait de¤ildir. O milletime aittir. Bu devleti kuran ve
kan›yla besleyen milletime… Herhangi birisine vermek veya bizden
kopar›lmas›na raz› olmaktansa yeniden kan›m›zla y›kamay› tercih
ederiz. Benim Suriye ve Filistin’den gelen iki alay›m Plevne’de
son neferlerine kadar flehit oldular.
Türk imparatorluk topraklar›
bana de¤il, Türk milletine aittir. Bu
imparatorlu¤un hiçbir parças›n›
hiçbir kimseye veremem. Yahudiler flimdilik milyarlar›n› biriktirsinler. Kim bilir bir gün bu imparatorluk paylafl›l›rsa onlar da istediklerini belki de bir fley ödemeden elde
edebilirler. Fakat ancak kadavram›z paylafl›l›r. Canl› vücuttan parça kopar›lmas›na müsaade edemem.”
Bu sözler karfl›s›nda Herzl’in
hat›ralar›na kaydetti¤i sat›rlar çok
dikkat çekicidir: “Sultan›n gerçek
bir devlet adam› büyüklü¤ü yans›tan bu sözleri, her ne kadar o an
için bütün ümitlerimi söndürse de
bana tesir etti ve heyecanland›rd›.”
Yahudiler, Filistin topraklar› üzerinde ba¤›ms›z bir devlet kurmak
için çok u¤raflt›lar. Osmanl› Devleti’nin o zamanki büyük d›fl borçlar›n› ödemek ve ayr›ca o kadar para
vermek karfl›l›¤›nda Filistin topraklar›ndan bir parça arazi istediler.
Yahudilerin bu iste¤ine son derece
öfkelenen Sultan Abdülhamit, onlara flu karfl›l›¤› vermiflti: “fiehid
kanlar›yla sulanan topraklar parayla sat›lmaz! Defolun!”
Sultan Abdülhamit, bu olaya
dair flunlar› söyler:
“... Kan beynime s›çram›flt›.
Düflün ki, yüzbafl›, makam-› saltanat›m›zda bu iki Yahudi (Teodor
Hertzel ve Emanuel Karaso), rüflvet teklifi cesaretinde bulunmufllard›. ‘Terk edin buray›, vatan para ile
sat›lmaz!’ diye ba¤›rm›flt›m. ‹çeri
giren saray adamlar›na da, her ikisini almalar›n› söylemifltim. ‹flte
bundan sonra, Yahudiler bana düflman oldular. fiimdi burada Selanik’te çektiklerim, Yahudilere yurt
göstermeyiflimin cezas›d›r!..”
(Devam edecek)
Senle atan bu kalbim aflk›nla huzur bulur,
Bak›fl›nla karanl›k ayd›nlan›r nur bulur.
Sen kaderime do¤an Rabbimden gelen lütuf,
Dünyama teflrifinle talihim u¤ur bulur.
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
19 Eylül 2014 Cuma
U¤rad›¤› suikast
sonucunda 2007
y›l›nda hayat›n›
kaybeden gazeteci Hrant Dink'in
60. do¤um günü
an›s›na 6'›nc›s›
düzenlenen "2014
Uluslararas› Hrant
Dink Ödülü",
aktivist Angie
Zelter ile Türkiye
‹nsan Haklar›
Vakf› Baflkan›
Prof. Dr. fiebnem
Korur Fincanc›'ya
törenle verildi.
TÜRKÇE BAKIfi
Prof.Dr. Nurullah Çetin
[email protected]
VATAN, TÜRK’ÜN HAR‹M-‹ ‹SMET‹YD‹,
ARTIK DE⁄‹L. (2)
“Hrant Dink Ödülü" Angie Zelter ile
fiebnem Korur Fincanc›'ya verildi
ra¤men umutlar›n› kaybetmediklerini,
iyili¤i eyleme geçirenlerin oldu¤unu
vurgulayarak, "Ifl›¤› temsil ediyoruz ve
edece¤iz. Biliyorum ki demokrasi
kazanacak. Buna inanc›m sonsuz" dedi.
Törende ödül alan
isimleri tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu
Olgun fiimflek
aç›klad›. "2014
Uluslararas› Hrant
2014 YILI KIfiLIK G‹Y‹M AYAKKABI ALIMI al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu madDink Ödülü"nün,
desine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
"silah ticareti, nük‹hale Kay›t Numaras› : 2014/117092
leer santraller ve
1-‹darenin
insan haklar› ihlallera) Adresi : Osmangazi Mah. fiükrüsaraço¤lu Cad. 91 06291 Sarayköy PURSAKLAR/ANKARA
ine karfl› mücadelesi
b) Telefon ve faks numaras› : 3123994052 - 3123994540
dolay›s›yla ‹ngiltere'c) Elektronik Posta Adresi : den aktivist Angie
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
Zelter ile iflkenceye
2-‹hale konusu mal›n
karfl› çal›flmalar için
a) Niteli¤i, türü ve miktar› : 2014 YILI 45 KALEM KIfiLIK G‹Y‹M AYAKKABI ALIMI
Prof. Dr. fiebnem
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
Korur Fidanc›'ya verb) Teslim yeri : Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvas› Müdürlü¤ünün deposuna Çocuklar›n Ayakkab› Nuildi¤i duyuruldu.
maralar› ve di¤er giyecekler ‹stenilen Modelde Bedenlerine göre giydirilecekdir
Zelter, ödülünü,
c) Teslim tarihi : Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvas› Müdürlü¤ünün deposuna Çocuklar›n Ayakkab› NuHrant Dink Vakf›
maralar› ve di¤er giyecekler Bedenlerine göre giydirilecekdir.
Ödül Komitesi
3- ‹halenin
Baflkan› Ali
a) Yap›laca¤› yer : Osmangazi Mah.fiükrü Saraço¤lu Cad.No 91 Pursaklar/ANKARA
Bayramo¤lu ile
b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 - 09:00
Greenpeace üyesi
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
Zeina Alhajj'›n elin4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
den ald›. Fincanc›'ya
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odaise ödülünü, jüri
s› belgesi;
üyesi Bask›n Oran,
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine
"Cumartesi Anneleri"
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir
ad›na Han›m Tosun
belge,
ile ‹kbal Eren takdim
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odaetti.
s›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu
Törende Ara
gösterir belge,
Dinkjian ile Ari
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
Hergel konser verdi.
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
Topluma faydal›
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
çal›flmalar yapan kifli
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamave kurumlar›n
m›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
anlat›ld›¤› "Ifl›lt›lar"
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
ismini tafl›yan video
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
da gösterildi.
4.1.5. ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
(AA)
4.1.6. Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu gösteren belge,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyimini gösteren belgeler:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif edi1 2 3
len bedelin % 30 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gös1
teren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek mallar›n numuneleri, kataloglar›, foto¤raflar› ile teknik flartnameye cevaplar› ve
2
aç›klamalar› içeren doküman:
‹stekliler Teklif cetvelinde bahsi geçen 45 kalem malzemelerin Teknik flartnameye uygun 2 fler adet nu3
munelerini ihale Saatinden önce Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvas› müdürlü¤üne teslim edeceklerdir.
Numunenin görüldü¤üne iliflkin tutanak idare yetkilisi ve istekli temsilcisi taraf›ndan imzalanarak teklif
4
zarf›na konacakt›r numune görüldü tutana¤› olmayan ve Numunesi eksik olan firmalar›n teklifi geçersiz
say›lacakt›r.
5
‹hale Tarihinden Sonra Numunesi Tamam Olan Firmalar›n ‹lgili Komisyonca Yap›lan ‹ncelemede Numunesi Teknik fiartnameye ve Kuruluflumuzda Koruma ve Bak›m Alt›nda Kalmakta Olan Çocuklar›m›za uy6
gun bulunmamas› halinde Firmalar Fiyat Avantaj›na Bak›lmaks›z›n Teklifi De¤erlendirme D›fl› B›rak›lacakt›r.Firmalar›n mallar›n flartnameye uygun olup olmad›¤› konusunda itiraz etmeleri halinde idare gerek
7
görmesi halinde numunelerin uygun olmayan› ilgili yerlerden analizinin yap›lmas›n› isteyebilir idare ayr›ca depoya al›nacak mallar›n numune ile uyuflmamas› sonucunda bütün mallar›nda analizinin yap›lmas›8
n› isteyebilir.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
9
4.4.1. Tüm resmi veya özel kurulufllar›n Tekstil giyim ve ayakkab› al›mlar› benzer ifl olarak kabul edilecektir.
10
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
11
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Pursaklar Malmü12
dürlü¤ünden al›nacak döküman bedeli karfl›l›¤›nda Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvas› Müdürlü¤üden Temin Edilecektir. adresinden sat›n al›nabilir.
13
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
14
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ankara Sevgi Evleri Çocuk Yuvas› Müdürlü¤ü adresine elden tes15
lim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonu16
cu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
17
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici te18
minat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günüdür.
19
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Bas›n - 12138 (www.bik.gov.tr)
20
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
‹STANBUL - Hrant Dink Vakf›
Baflkan› ve Hrant Dink'in efli Rakel
Dink, Cemal Reflit Rey Konser
Salonu'nda düzenlenen ödül töreninde
yapt›¤› konuflmada, dünyada
9
ayr›mc›l›¤›n, zorbal›¤›n, insan haklar›
ihlallerinin ve adaletsizli¤in devam
etti¤ini söyledi.
Irak, Suriye ve Gazze'de yaflananlara dikkati çeken Dink, her fleye
G‹Y‹M AYAKKABI SATIN ALINACAKTIR
ÇOCUK YUVASI-ANKARA SEVG‹ EVLER‹ A‹LE VE SOSYAL
POL‹T‹KALAR BAKANLI⁄I MÜSTEfiARLIK
Mete’nin ve Fatih’in torunlar›ndan büyük milliyetçi Türk önderi
II. Abdülhamit Han da Filistin topraklar›n› parayla sat›n al›p orada ‹srail Devleti kurmak isteyen Theodor Herzl’e flöyle diyecektir:
“Benim bir kar›fl toprak vermem
söz konusu olamaz. Zira istenen
toprak bana ait de¤ildir. O milletime aittir. Bu devleti kuran ve kan›yla besleyen milletime… Herhangi birisine vermek veya bizden
kopar›lmas›na raz› olmaktansa yeniden kan›m›zla y›kamay› tercih
ederiz. Benim Suriye ve Filistin’den gelen iki alay›m Plevne’de
son neferlerine kadar flehit oldular.
Türk imparatorluk topraklar› bana de¤il, Türk milletine aittir. Bu
imparatorlu¤un hiçbir parças›n›
hiçbir kimseye veremem. Yahudiler flimdilik milyarlar›n› biriktirsinler. Kim bilir bir gün bu imparatorluk paylafl›l›rsa onlar da istediklerini belki de bir fley ödemeden elde
edebilirler. Fakat ancak kadavram›z
paylafl›l›r. Canl› vücuttan parça kopar›lmas›na müsaade edemem.”
Bu sözler karfl›s›nda Herzl’in hat›ralar›na kaydetti¤i sat›rlar çok
dikkat çekicidir: “Sultan›n gerçek
bir devlet adam› büyüklü¤ü yans›tan bu sözleri, her ne kadar o an
için bütün ümitlerimi söndürse de
bana tesir etti ve heyecanland›rd›.”
Yahudiler, Filistin topraklar› üzerinde ba¤›ms›z bir devlet kurmak
için çok u¤raflt›lar. Osmanl› Devleti’nin o zamanki büyük d›fl borçlar›n› ödemek ve ayr›ca o kadar para
vermek karfl›l›¤›nda Filistin topraklar›ndan bir parça arazi istediler.
Yahudilerin bu iste¤ine son derece
öfkelenen Sultan Abdülhamit, onlara flu karfl›l›¤› vermiflti:
ra kredi açarak Türklerin mülklerini
yüksek fiyatlar teklif ederek almalar› talimat›n› verdi. Âkif, dünyalar›
alsan da bu cennet vatan› verme diye bunun için diyordu.
Yine kutsal vatan topraklar›n› satmayla ilgili olarak istiklalci bir
Türk beyinin flerefli bir tavr›n› aktaral›m.
Fransa gezisi s›ras›ndaki siyasi
konuflmalar s›ras›nda bir ara Girit
meselesine temas eden III. Napolyon, Girit’i terk etmenin belki Osmanl› Devleti aç›s›ndan daha uygun
olaca¤›n› söylemifl ve hemen arkas›ndan Girit’i kaça satars›n›z, diye
sormufl. Fuad Pafla, bu soru karfl›s›nda hükümdar›n zor duruma düflece¤ini düflünerek, hiç düflünmeden:
-Ald›¤›m›z fiyata, cevab›n› vermifl. Girit’in Türklerce XVII. Yüzy›lda yirmi befl sene süren kanl›
harplerden ve on binlerce Türk flehidinin kanlar› bahas›na al›nd›¤› düflünülecek olursa Napolyon’a bundan daha güzel, a¤›r ve yerinde bir
cevap verilemezdi.
Son büyük Türk lideri Atatürk de
emperyalist iflgalci bat›l›lara vatan›
satmamak, çi¤netmemek, sömürge
yapt›rmamak için “ya istiklal ya
ölüm!” parolas›yla millî bir mücadeleye giriflti.
Hadi Mete Han’› geçelim; onu
Müslüman olmayan Türk diye kaale almazlar. Peki Fatih Sultan Mehmed’i, ‹kinci Abdülhamit Han’› ve
Mehmet Akif’i çok sevdiklerini
söyleyen, her vesileyle onlar› kaynak ve dayanak gösteren arkadafllar›n vatan hassasiyetlerinin yok olmas›n› nas›l anlayal›m. Uzun zamandan beri Türk’ün millî ruhu ve
de¤erleri bir proje kapsam›nda kademe kademe tasfiye ediliyor.
“fiehid kanlar›yla sulanan topraklar parayla sat›lmaz! Defolun!”
Sultan Abdülhamit, bu olaya dair
flunlar› söyler: “... Kan beynime s›çram›flt›. Düflün ki, yüzbafl›, makam› saltanat›m›zda bu iki Yahudi
(Teodor Hertzel ve Emanuel Karaso), rüflvet teklifi cesaretinde bulunmufllard›. ‘Terk edin buray›, vatan
para ile sat›lmaz!’ diye ba¤›rm›flt›m. ‹çeri giren saray adamlar›na da,
her ikisini almalar›n› söylemifltim.
‹flte bundan sonra, Yahudiler bana
düflman oldular. fiimdi burada Selanik’te çektiklerim, Yahudilere yurt
göstermeyiflimin cezas›d›r!..”
Ayr›ca iflgal döneminde Atina
Bankas›, ‹stanbul’daki yerli Rumla-
Türk çocuklar›n›n milliyet ruhu
yok ediliyor. Demek ki bir alan temizli¤i ve zemin döflemesi yap›l›yor mufl ki vatan›n bütün de¤erleri
kolayca sat›labilsin ve kimseden de
bir tepki gelmesin, milliyeti yok
edilerek mankurtlaflt›r›lm›fl ahali, bu
durumlar› küreselleflmenin bir gere¤i olarak normal karfl›las›n. Hâs›l›
emperyalist proje çok hesapl› ve
ak›ll› gidiyor. O zaman Müslüman
Türk milleti de akl›n› bafl›na alacak.
Vatan topraklar›m›z›n sat›lmas›
demek, yatak odam›z›n bir köflesinde yabanc› birinin ek yatakla yerleflmesi ve yorgan›n›n alt›ndan bizi
dikizlemesi demektir. Midesi kald›ran buyursun.
BULMACA
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sa¤a:
1. Bal›k yumurtas› ile yap›lan bir tür meze. 2.
Saha, meydan. – Manda yavrusu. 3. K›sa ve
özlü söz, veciz. – ‹lgi eki. 4. Köstebek. –
Yamaçlara yap›lan dün ve yan yol. – On alt›
taflla oynanan bir zekâ oyunu. 5. Batm›fl olan
bir nesnenin yerini yans›lanan ses dalgalar›yla
belirleyen sistem. – Kitap getirmemifl
peygamber. 6. ‹lave. – Yeterli miktarda olma,
yetme, kâfi gelme. 7. Hadise, olay. 8.
Hastal›ktan kurtulup iyileflme. – Ekmek,
nimet. 9. Kufl yuvas›. – Kuzu sesi. 10. Toprak,
kül gibi toz durumundaki fleyleri hafifçe kaz›p
kar›flt›rmak. 11. uzakl›k anlat›r. – Özür
dileme. 12. Yap›m. – Eski dilde yol. 13. Kat›
halden s›v› hale geçmek. – Kiloamperin simgesi. 14. ‹lgi. – Erden çavufla kadar olan
askerlere verilen ad. 15. Afrika’da bir ›rmak. –
Kent, flehir. 16. Rey. – At yavrusu. – Ad, ün,
san. 17. ‹fl görmede beceri, ustal›k. – Eski
M›s›r’da bir tanr›. 18. Bir tür bilgisayar
oyunu. – Çare. 19. Gürültü, pat›rt›. 20. Bir ifli
yapma, yerine getirme. – Gökyüzü.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Akdeniz anemisi. – ‹stikbal, gelecek. –
Sapakl›k, ayk›r›l›k. 2. Rafadan. – Bir nota. –
Operasyon. 3. Çamafl›rc› ay›. – Damga,
mühür. – Asya’da bir göl. – Yanl›fll›k, yan›lg›.
4. Ya¤mur geçirmeyen bir tür üstlük. –
fiahsiyet. – Ba¤ budamaya ya da a¤aç kesmeye yarayan bir tür e¤ri çak›. 5. Söylenti. –
Ba¤›rsaklar› tutan kar›n iç zar›. 6. Diyarbak›r
ilinin eski ad›. – Al›n yaz›s›, yazg›, kader. –
Sahip, ›s, malik. – Favori. 7. Irmak ya da dere
suyunun h›zl› akt›¤› yer. – Baflkalar›na karfl›
sayg›l› ve incelikle davranma, naziklik,
zarafet. – Rehin, ipotek. 8. Yabanc›. – Eski
dilde ara, orta. – Y›lan. – Evcil bir geyik türü.
– Dibine ›fl›k vermez. 9. Sarp geçit. –
Anakaralardan biri. –
‹ri taneli bezelye. 10.
ÇÖZÜMÜ
Bir say›. – Piston. –
BUGÜN
Birbirine ba¤l› iki tekneden oluflmufl bir tür gezinti 11. SAYFADA
teknesi.
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
10
SAĞLIK
19 Eylül 2014 Cuma
Çukurova Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor
Yüksekokulu
Antrenörlük Eğitimi
Bölümü Spor Sağlık
Bilimleri Ana Bilim Dalı
Başkanı Doç. Dr. Dilek
Sevimli, ''Sporu doğru
zamanda ve doğru
aletlerle yapmak
gerekiyor. Aksi takdirde
spor adına yapılan
yanlış hareketler, vücut
sağlığımıza zarar
verebilir'' dedi.
Spor yaparken sağlığınıza zarar vermeyin
ADANA - HAKAN ŞAHİN - Sevimli, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda insanlarda
spor yapma alışkanlığının arttığını belirterek sporun
sağlıklı yaşamın vazgeçilmesi olduğunu söyledi.
Spor yapma saatinin kişiden kişiye farklılık gösterdiğini de belirten Sevimli, bunda bireyin yaşam şekli,
beslenme biçimi, günlük aktivite ihtiyaçları, sağlık ve
hastalık durumlarının belirleyici olduğunu ifade etti.
Herkesin kendine özel "Biyolojik spor saati" oluşturması gerektiğini, kişilerin, bireysel özelliklerine,
kişisel hedeflerine ve yaşam tarzlarına uygun saatlerde
spor yapmaları gerektiğini anlatan Sevimli, şunları kaydetti: "Günün, haftanın şartları değerlendirildiğinde kişi
için en pratik, en uygun ve sürdürülebilir zaman, 'ideal
zaman' dır. Bu bilgilerden sonra fizyolojik olarak
bireyin en verimli saatlerinin öğleden sonraki 16.00-
18.00 arası olduğu araştırma sonuçları ile gösterilmektedir. Ancak tekrar vurgulamak istiyorum ki; bireyler biyolojik spor saatlerini sabah saatlerine ayarlamışlarsa ve
belirli bir düzeni yakalamışlarsa bunda herhangi bir
sakınca bulunmamaktadır. Sporu doğru zamanda ve
doğru aletlerle yapmak gerekiyor. Aksi takdirde spor
adına yapılan yanlış hareketler, vücut sağlığımıza zarar
verebilir."
''PARKLARDA SPOR YAPANLAR
DİKKATLİ OLMALI''
Sevimli, mahalle aralarında ve parklarda bulunan
spor aletlerini kullanan kişi sayısının son zamanlarda
arttığını, bu aletleri kullanırken vatandaşların dikkatli
olması gerektiğini vurguladı.
"Spora başlamadan yürüyüş yapılmalı ve bütün
kaslar ısınmalı. Kişi, hangi bölgeyi çalıştıracak ise o
bölgeye ait kasların boyunu, esnetme ve germe
hareketleri ile uzatmalı" diyen Sevimli, şöyle devam
etti: "Parklarda spor yapanlar dikkatli olmalı.
Hareketlerin temposu yavaş olmalı. Aletler gün aşırı
kullanılmalı, her gün alete çıkılmamalı. Aletlerde
hareket yapılırken tekrar sayıları abartılmamalı,
yeterince tekrardan sonra diğer alete geçilmeli. Kişi
hareketi yaparken ağrı hissettiği anda, hareket mutlaka bırakılmalı. Evde spor yapacak olan kişi önce
yürüyüşle başlamalı. Kısa bir yürüyüşün ardından
mutlaka germe ve kas egzersizlerini boyundan başlayarak ayak bileğini çalıştıracak şekilde yapmalı.
Tüm kas grupları ısındırılmalı ve bu bölüm 8-10
dakikaya sığdırılmalı. Daha sonra ilk 1 ay için 20
dakika yürüyüş ve koşu yaparak vücut spor ritmine
alıştırılmalı. Vücut spora alıştıktan sonra tempo
artırılabilir. Zaten sporda ilk 20 dakikadan sonra yağ
yakma işlemi başlar. Bunun için ilk etapta kilo vermeyi düşünmemek lazım.'' (AA)
SERBEST PİYASADAN ELEKTRİK ENERJİSİ ALIMI
MSB AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ
İŞLETME BAŞKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/109979
1-İdarenin
a) Adresi : Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No:51 06540 Aşağı Ayrancı ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3124306274 - 3124306258
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 806.311,46 kWh
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : MSB ANT Başkanlığı Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No:51 06540 Aşağı AyrancıÇankaya/Ankara
c) Teslim tarihi : İş, sözleşme imzalandıktan sonra 01.01.2015'te saat 00:00'da başlayacak olup 31.12.2015
saat 24:00'da sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB ANT Başkanlığı Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No:51 06540 Aşağı
Ayrancı-Çankaya/Ankara
b) Tarihi ve saati : 15.10.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler, EPDK tarafından yayımlanmış olan Enerji Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğine göre, serbest
tüketici belgesi sahibi olan İdareye elektrik enerjisi satma yetkisi veren; EPDK tarafından Elektrik Piyasası
Lisans Yönetmeliğine göre düzenlenmiş ve geçerliliği devam eden ilgili lisanslardan herhangi birinin aslı
veya noter onaylı sureti veya İdaremizce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte vermeyen veya usulüne uygun olmayan belge veren istekli teklifleri
değerlendirme dışı bırakılacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB ANT
Başkanlığı Tedarik Şube Müdürlüğü Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No:51 06540 Aşağı AyrancıÇankaya/Ankara adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB ANT Başkanlığı Güvenevler Mahallesi Kuzgun Sokak No:51
06540 Aşağı Ayrancı-Çankaya/Ankara adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12060 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
Tükürük, dişlerde
bakteriyi önlüyor
ZONGULDAK - GÖKHAN YILMAZ Tükürüğün akış hızı ve miktarındaki azalmanın
dişlerde çürük oluşumunu etkilediği bildirildi.
Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız,
Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim
Üyesi Doç. Dr. Esin Alpöz, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, tükürüğün dişlerin çürüğe karşı korunması, ağız içerisindeki bakterilerin oluşturduğu
asidin tamponlaması ve enfeksiyonların önlenmesi
gibi önemli fonksiyonları bulunduğunu söyledi.
Sağlıklı bir bireyin günde ortalama 500-1500
mililitre tükürük salgıladığını dile getiren Alpöz,
"Tükürük mikroorganizmaların diş yüzeylerinden
uzaklaştırılması ve mekanik temizlemenin oluşmasını sağlar. Salgılanan tükürüğün belirli bir akış
hızı vardır ancak bu miktar gün içerisinde
değişkenlik göstermektedir" dedi.
Doç. Dr. Alpöz, tükürüğün salgılanması veya
akış hızındaki azalmanın ağız kuruluğu olarak
isimlendirildiğini, böyle durumlarda da yaygın diş
çürükleri ve dilde çatlaklar görüldüğünü anlattı.
Tükürüğün dişler üzerinde oluşan bakteri birikimini önleyerek ağız florasını dengede tuttuğuna
dikkati çeken Alpöz, şöyle konuştu:
"Bakteri plağı, diş yüzeyinde oluşan yapışkan,
renksiz bir birikintidir. Ağızdaki bakterilerden
oluşan bu plak, şekerli ve unlu yiyeceklerin ağızda
kalan artıklarından asit oluşturabilmektedir. Bu
asitler, dişlerin mineral dokusunu çözerek dişin
mine tabakasının bozulmasına ve diş çürüğünün
başlamasına neden olmaktadır. Tükürüğün akış hızı
ve miktarındaki azalma, yetersiz ağız hijyeniyle
birleştiğinde hızlı ilerleyen diş çürüklerine ve erken
diş kayıplarına yol açar. Tükürük ile diş arasında
sürekli bir iyon alışverişi vardır."
Doç. Dr. Alpöz, tükürüğün ağız, dişler ve çevre
dokular için vazgeçilmez olduğuna işaret ederek,
tükürük miktarı ve içeriğinde değişikliklere neden
olan hastalıklarda ve kronik ilaç kullanımında
düzenli diş hekimi muayenesinin yapılmasının
potansiyel diş çürüğü riskini en aza indireceğini
kaydetti.(AA)
7 KALEM ANESTEZİ SARF MALZEMESİ
ANKARA TED.BLG.BŞK (MSB) MİLLİ SAVUNMA
BAKANLIĞI GENEL KURMAY BAŞKANLIĞI
BAĞLILARI VE MÜSTEŞARLIK
7 KALEM ANESTEZİ SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2014/115034
1-İdarenin
a) Adresi : MSB ANKARA TEDARİK BÖLGE BAŞKANLIĞI ETLİK CADDESİ (ESKİ GARAJLAR
YANI) 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3123843250 - 3123843261
c) Elektronik Posta Adresi : RESMİ ELEKTRONİK POSTA ADRESİ BULUNMAMAKTADIR.
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 KALEM ANESTEZİ SARF MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : TSK Sıhhiye İkmal ve Bakım Merkezi Komutanlığı ETİMESGUT/ANKARA İrtibat
No:0312 243 11 90
c) Teslim tarihi : Taahhüt konusu mallar, Sözleşmenin imzalanmasını takip eden tarihten itibaren 60
(Altmış) takvim günü, içerisinde kısmi teklife göre kısım bazında miktarları bölünmeksizin teslim edilecektir. Talimatla ile ilgili diğer hususlar sözleşmenin 44.2 nci maddesinde belirtilmiştir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı 5 Nu.lı İhale Salonu Etlik/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.09.2014 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
ı) T.C. Sağlık Bakanlığının 2010/11 numaralı Tıbbi Cihaz Satın Alma İşlemleri Konulu Genelgesi gereği;
İstekliler ve teklif ettikleri ürün/ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası (TITUBB) sistemine kayıtlı ve tıbbi cihazlar/ürünler için yapılan kayıtlarda/bildirimlerde “Sağlık Bakanlığı tarafından
Onaylıdır’’ ibaresi aranacaktır. Ayrıca piyasaya tıbbi cihazlar/ürünler arz eden ve ihaleye teklif veren
isteklilerin, TITUBB’da ilgili ürünlerin tedarikçi firmalarının (üretici/ithalatçı) bayisi olarak tanımlanmış
olması gerekmektedir.
İhaleye teklif veren istekli tedarikçi firma (üretici/ithalatçı) ise kendisine ait, bayi ise tedarikçi firma ve
bayisi olarak tanımlandığını gösterir TITUBB kayıtlarını (T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili web sitesinden
alınan kayıt belgeleri) ,teklif ettikleri ürün/ürünlere ait TITUBB kayıtları ile birlikte İhale Komisyon
Başkanlığına sunacaklardır. İhale Komisyon Başkanlığı istekli ve ürünlerin T.C. Sağlık Bakanlığının ilgili
web sitesinden onaylı olup olmadığının teyidini yapacaklardır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday veya
isteklilerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na (TİTUBB) kayıt veya bildirimi aranması
zorunludur. Aday veya isteklinin, teklif edilen ürünün imalatçı veya ithalatçısı (tedarikçi firma) olmadığı
durumlarda, ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna dair TİTUBB kayıt veya bildirimi aranacaktır.
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, alımı yapılacak
ürünlerin TİTUBB’da tedarikçi firma altında Sağlık Bakanlığı tarafından kayıt veya bildirim işlemi
tamamlanmış olması şartı aranacaktır. Aday veya isteklilerden Tıbbi Cihaz Yönetmeliklerinin öngördüğü
AT Belgelerini (CE/EC sertifikaları, uygunluk Beyanı) ibraz etmeleri istenmeyecektir. Özellikle genel laboratuar amaçlı cihazlar olmak üzere Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olmayan ürünler veya cihazlar için TİTUBB kayıt veya bildirimi aranmayacaktır.Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri uyarınca, herhangi bir
ürünün veya cihazın Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığına, üretim veya kullanım amacı
çerçevesinde üreticiler karar vermektedir.
Eğer ürün, üreticisi tarafından Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında belgelendirilmemiş ise (tıbbi cihazlar kapsamında değilse) TİTUBB’a kayıt veya bildirim işlemi yapılmamaktadır. Satın alma işlemlerinde,
Tıbbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamında olup olmadığı hakkında tereddüt oluşan ürünler için üreticinin
veya ithalatçının Yönetmelikler kapsamında olmadığına dair beyanı esas alınarak işlemler yürütülmelidir.
Bu durumda ayrıca belge aranmayacaktır. Ancak, içerik ve özellikleri ile aynı olan iki ürün hakkında
çelişkili belge veya kayıtlar bulunması, ürünün bu yönetmelikler kapsamına girip girmediği ve tıbbi cihazların sınıfları konusunda tereddüde düşülmesi halinde satın alma süreci tamamlanmadan önce ürüne veya
cihaza ait belgeleri İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğüne intikal ettirerek görüş alınacaktır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili
Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15
(Onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 1 TRY (Türk Lirası) karşılığı MSB Ankara Tedarik
Bölge Başkanlığı Şartname Odası adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Ankara Tedarik Bölge Başkanlığı Hizmet Alımları ve Sağlık
Malzemeleri Tedarik Şube Müdürlüğü Sağlık Malzemeleri Tedarik Kısmı Etlik/ANKARA adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (Yüzseksen ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basın - 12101 (www.bik.gov.tr)
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr.de
dış dünya
19 Eylül 2014 Cuma
İran'da su krizi yaşanıyor...
İsrail'in Gazze
Şeridi'ne yönelik bir aydan
uzun süren
saldırıları,
ilköğretim
çağındaki
çocuklarda
kekemelik,
konuşma
bozuklukları,
içe kapanıklık,
dikkat dağınıklığı gibi sorunlara yol açtığı
belirtildi.
İsrail'in saldırıları çocuklarda psikolojik sorunlara yol açtı
GAZZEAA muhabirine konuşan Filistinli
çocuk Amine Zağbut, İsrail savaş
uçaklarının komşularının evini vurduğunu, olayın ardından da annesinin
çığlıklarını duyduğunu ve çok korktuğunu ifade etti.
Saldırının ardından hareket edemez hale geldiği için annesinin kendisini Şifa Hastanesine götürdüğünü
söyleyen küçük Amine, patlama
nedeniyle çok ağladığını ve çığlık
attığını anlattı.
Gazze'deki Kahire İlköğretim
Okulu'nda Amine'nin öğretmeni olan
Sadiye Ayyaş (50), Amine'nin
komşusunun evine düzenlenen
saldırının, İsrail'in sahilde 4 çocuğu
vurduğu anın görüntüsünün yayınlanmasıyla aynı güne geldiğini söyledi.
Ayyaş, Amine'nin, yaşadığı korku
ile sahilde öldürülen çocuklar arasında bağlantı kurduğunu ve "İsrail
çocukları öldürüyor" demeye
başladığını aktardı. Ayyaş, öğrencisi
Amine'nin yaşadığı korku nedeniyle
kekeme olduğu ve davranışlarında
bazı değişiklikler görüldüğü bilgisini
paylaştı.
Öğrencileri arasında İsrail
saldırılarından tek etkilenenin Amine
olmadığını kaydeden Ayyaş,
"Öğrencilerin çoğunda savaşın olumsuz etkileri görülüyor. Öğrencilerin
bir kısmında içe kapanıklık, bir kısmında da aşırı hareketlilik vakaları
görülmeye başlandı" dedi.
Rivaye Rıdvan'ın (7) annesi Ranya
Rıdvan ise İsrail saldırılarının yarattığı etki nedeniyle oğlunun okul
başarısının düştüğünü söyledi.
Anne Ranya, okul açılmadan önce
oğluna eski bilgilerini tekrar ettirmek
istediğini ancak "sayılar dahil hiçbir
şey hatırlamıyorum" yanıtını aldığını
belirtti.
Gazze'deki Aksa Üniversitesi
Psikoloji ve Sosyoloji bölümü öğretim üyesi Derdah eş-Şair, farklı yaş
gruplarındaki çocukların, İsrail'in 51
gün süren saldırılarından etkilendiklerini söyledi.
Şair, "Bazı çocukların
çevrelerindeki patlama seslerini
duyarak, bazıları olayları görerek
savaştan etkilendiler. Bazı çocukların
evleri yıkıldı. Bazıları yaralandı,
ailelerini kaybetti. Bu yaşanan olumsuzluklar çocukların psikolojik ve
fiziksel gelişimlerini etkiliyor" diye
konuştu.
İsrail'in Gazze'ye 51 gün süren
saldırılarında 2 bin 157 kişi hayatını
kaybetti, 11 binden fazla kişi de yaralandı. Saldırılarda 17 bin 200 ev, 73
cami ve 24 okul tamamen yıkıldı,
binlerce bina hasar gördü.
ABD halkı, Obama'nın IŞİD'e
karşı askeri planını destekliyor
WASHINGTON - ABD Başkanı Barack
Obama'nın Irak Şam İslam Devleti IŞİD'e
karşı Irak'ta ve Suriye'de yapılacak askeri
operasyon planlarının, Amerikan halkı tarafından desteklendiği belirtildi. Pew Araştırma
Merkezi'nin 11-14 Eylül tarihleri arasında bin
yetişkin arasında yaptığı araştırmaya göre,
Amerikan halkının yüzde 53'ü Obama'nın
IŞİD'e yönelik askeri harekat planını onayladığı, yüzde 29'unun onay vermediği ve
yüzde 19'unun ise''hiçbir fikrim yok''
görüşünü belirttiği ifade edildi. Araştırmaya
göre, ABD'de genelde hiç bir konuda uzlaşamayan Demokratlarla Cumhuriyetçilerin eşine
az rastlanır bir şekilde IŞİD'e karşı askeri
operasyonu ortak şekilde desteklediği
bildirilirken, plana Cumhuriyetçilerin yüzde
64'ü, Demokratların ise yüzde 60'ının yeşil
ışık yaktığı kaydedildi.
Araştırmada, askeri planının iki partiden
destek almasına rağmen planla ilgili
Demokratlar ''uzun kalma'', Cumhuriyetçiler
ise ''yeterince uzun kalmama'' korkusu taşıyor.
Demokratların yüzde 54'ünün askeri planda
çok ileri gidilip bölgede uzun kalınacağı
korkusuna karşılık, Cumhuriyetçilerin yüzde
66'sının yeterince ileriye gidilemeyeceği
endişesini taşıdıkları belirtildi. IŞİD'e karşı
askeri kampanyanın ABD'yi terör saldırılarına
karşı daha güvenli hale getirip getirmeyeceği
konusunda ankete katılan Amerikalılardan
yüzde 18'i ülkelerinin daha güvenli hale geleceğini ifade ederken, yüzde 34'ü terör saldırısı
ihtimalini artıracağı, yüzde 41'i ise herhangi
bir değişiklik yaratmayacağı görüşünü paylaştı. (AA)
Vatikan aracında uyuşturucu bulundu
LYON - Fransa'da Vatikan'a ait diplomatik
bir araçta uyuşturucu ele geçirildi.
Fransız Le Figaro gazetesi, yargı kaynaklarından edindiği bilgiye dayanarak, ülkenin
doğusunda yer alan İtalya sınırındaki HauteSavoie bölgesindeki gümrük yetkililerinin,
Vatikan'a ait diplomatik bir araçta 4 kilogram
kokain yakaladığını duyurdu.
Vatikan'a kayıtlı diplomatik plakalı aracın deneyimli
kütüphaneci Arjantinli 91
yaşındaki Kardinal Jorge
Maria Mejia'ya ait olduğu ve
kardinalin yardımcısının geçen
hafta aracı tamir ettirmek için
servise verdiği belirtildi.
Aracı teslim alan 30 ve 41
yaşlarındaki iki İtalyan'ın,
diplomatik plakalı resmi otomobille İspanya'ya gittiği, 4
kilogram kokain, 200 gram
esrar alarak İtalya'ya geri dönmek üzere yola çıktıkları
kaydedildi.
Dönüş yolunda Fransa'da
rutin gümrük kontrolü sırasında durdurulan araçta yapılan
polis aramasında, küçük
boyutlarda paketlenmiş uyuş-
11
turucu maddeler ele geçirildiği ve aracın sadece
şoförü olduklarını söyleyen ikilinin mahkemeye
sevk edildiği öğrenildi.
Vatikan Haber Ajansı ise "diplomatik bir
aracın polis tarafından durdulduğunu doğrularken, ikilinin Vatikan'la ya da Katolik kilisesiyle en ufak bir bağlantısının olmadığını"
duyurdu. (AA)
TAHRAN - İran
Cumhurbaşkanı
Birinci Yardımcısı
İshak Cihangiri,
ülkede yaşanan su
krizinin oldukça ciddi
olduğunun altını çizerek, krizi sona
erdirmek için Milli
Kalkınma Fonu'ndan
10 milyar dolarlık
bütçe tahsis edildiğini
bildirdi.
İran Devlet
Enformasyon
Konseyi'nden yapılan
açıklamaya göre,
Cihangiri, Yüksek Su
Kurulu toplantısında,
ülkede yaşanan su
krizinin ciddiyetine
değinerek, "Bu konuda ne kadar zaman
kaybedersek o kadar
kötü durumla karşı
karşıya kalacağız. Bu
yüzden derhal kısa ve
uzun vadeli programlarımızı hayata
geçirmeliyiz" diye
konuştu.
Cihangiri, meselenin 6. Kalkınma
Planı'nın da ana konularından biri haline
geldiğini belirterek,
İran'ın dini lideri
Ayetullah Ali
Hamaney'in de
desteğiyle ülkedeki
kuraklık ve su
kriziyle mücadele
etmek için Milli
Kalkınma Fonu'ndan
10 milyar dolar
ayırdıklarını söyledi.
Toplantıda,
başkent Tahran ve
çevresinde yağışların
azaldığı ve su kaynaklarının kurumaya
başladığı uyarısı
yapılarak, halkın su
kullanımı konusunda
tasarruflu olması
gerektiği vurgusu
yapıldı.
İran'da yaşanan
kuraklık, ülkedeki su
kaynaklarının kuru-
masına ve büyük
şehirlerde su sıkıntısına yol açıyor.
Cumhurbaşkanı
Yardımcısı Cihangiri,
daha önce de İran'ın
"ciddi su kriziyle"
karşı karşıya
olduğunu açıklamış
ve bu konuda etkili
programlar
geliştirmeleri gerektiğini ifade etmişti.
Cihangiri, hükümetin
gerekli önlemleri
almadığı gerekçesiyle
eleştirildiği ve
kamuoyunda da tartışma konusu olan ve
son on yılda yüzde
80'i kuruyan Urumiye
gölünün kurtarılması
çalışmaları için "milli
mesele" ifadesini kullanmıştı.
Ruhani yönetimi
ülkedeki su sorununu,
"ulusal güvenliğin
önceliklerinden"
sayıyor. (AA)
Bosna Hersek "otoyol" ile AB'ye bağlandı
Macaristan'ın başkenti
Budapeşte'den başlayarak
Hırvatistan ve Bosna Hersek
üzerinden yeniden
Hırvatistan'ın Adriyatik limanlarına uzanacak "Koridor 5C"
otoyolunun Mecugorye-Biyaça
Sınır Kapısı arasındaki 10 kilometrelik kısmı trafiğe açıldı.
Mecugorye-Biyaça arasındaki
yolun ulaşıma açılmasıyla,
Bosna Hersek ilk kez bir
Avrupa Birliği (AB) ülkesiyle
"otoyol" ile bağlanmış oldu.
MECUGORYE - Bosna Hersek
Başbakanı Vyekoslav Bevanda, açılış
töreninde yaptığı konuşmada, açılışını
gerçekleştirdikleri 10 kilometrelik
otoyolun öneminin tahmin edilenden
daha fazla olduğunu belirterek,
Mecugorye-Biyaça arasındaki yolun
Adriyatik-İyon Otoyolu Projesi'nin
başangıcı olacağına inandıklarını kaydetti.
Bosna Hersek İletişim ve Ulaştırma
Bakanı Damir Haciç de söz konusu
otoyolun sadece bölgenin değil, tüm
Bosna Hersek'in ekonomik kalkınmasına da büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Bosna Hersek Federasyonu
Otoyolları Kamu Şirketi Müdürü
Ensad Kariç ise AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Mecugorye-Biyaça arasındaki otoyol inşaatının tamamlanmasıyla Kordior 5C üzerindeki en zorlu
kısımlardan birinin hizmete girdiğini
söyledi.
"Bu otoyol ile Bosna Hersek,
AB'deki otoyol ağları ile bağlanmış
oldu" diyen Kariç, bunun Bosna
Hersek tarihinde de bir ilk olduğuna
dikkati çekti.
Kariç, bu ay sonunda ise
Mecugorye ile Poçitely arasındaki kısmın inşaatı için ihale düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.
Mecugorye-Biyaça arasındaki
otoyolda yol yapım çalışmaları 2012
yılı Haziran ayında
başlamıştı. Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası'nın (EDBR) 62 milyon
avroluk kredisi ile finanse edilen otoyol inşaatını Çek firması üstlenmişti. 10
kilometrelik otoyolda, iki köprü, bir
viyadük ve bir tünel de bulunuyor.
Havai fişek gösterisi eşliğinde açılan
yol, yarın sabah 06.00 itibarıyla
sürücüler tarafından kullanılmaya
başlanacak.
Koridor 5C otoyolunun Bosna
Hersek kısmının 2020 yılına kadar
tamamlanması planlanıyor. (AA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
T
A
L
A
S
E
M
!
A
T
!
A
N
O
M
A
L
!
2
A
L
A
K
O
K
F
A
A
M
E
L
!
Y
A
T
F
3
R
A
K
U
N
K
A
E
A
R
A
L
H
A
T
A
4
A
N
O
R
A
K
K
!
!
L
!
K
T
A
R
A
5
M
N
R
!
V
A
Y
E
T
M
A
S
A
R
!
K
A
6
A
M
!
D
F
A
T
A
L
!
T
E
!
Y
E
A
S
7
A
K
A
N
A
K
N
E
Z
A
K
E
T
T
U
T
U
8
E
L
M
E
Y
A
N
M
A
R
R
E
N
M
U
M
9
A
K
A
B
E
A
M
E
R
!
K
A
A
R
A
K
A
10
!
K
!
!
T
E
N
E
K
K
A
T
A
M
A
R
A
N
haber
19 Eylül 2014 Cuma
ABD Dışişleri
Bakanı John
Kerry, Irak
Şam İslam
Devleti (IŞİD)
terör
örgütünün
petrolü,
Türkiye ve
Lübnan
üzeriden
sattığını
söyledi.
Fehmi KORU
[email protected]
Bir araştırmanın
hatırlattıkları
Cumhurbaşkanı TÜSİAD’da konuştu
İSTANBULCumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
TÜSİAD Yüksek
İstişare Toplantısı'nda
konuştu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın konuşmasındaki önemli satır
başları şöyle:
Bu buluşma vesilesiyle TÜSİAD
Başkanlığı'nı üstlenen
Haluk Dinçer'e ve
yönetim kurulu
arkadaşlarına başarılar
dilerim.
Türkiye'de taş üstüne taş koyan, TÜSİAD üyesi işadamlarına şükranlarımı sunuyorum.
2001'deki büyük kriz büyük bir sıkışmanın neticesinde ortaya çıkmıştı.
Anayasa kitapçığının fırlatılmasıyla ortaya çıksa da on yıllar boyunca
yaşanan sıkışmanın neticesiydi.
28 Şubat müdahalesi halkın iradesiyle gelmiş iktidarı devirdi. 28
Şubat'ta seçimle gelmiş hükümet manşetlerle, ayak oyunlarıyla görevden
uzaklaştırıldı.
Türkiye'de öyle bir sistem inşa edilmiş ki, ne zaman işler iyiye gitse,
herkes kazanmaya başlasa, o zaman darbe olmuş, o zamanlarda müdahale
ortaya çıkmış.
70'lerde Türkiye ivme yakalayınca önce anarşi geldi, okullarımıza
gidemez hale geldik.
Birileri sadece biz kazanlım dedi.
Biz göreve gelirken herkes kazanacak, Türkiye kazanacak dedik.
Esnafı ihmal etmedik. Onların yüzde 47 olan faiz yükünü yüzde 4'lere
kadar çektik.
Türkiye'de 6 teşvik bölgesi var. Sanayide ilerlemeyi biz yapmayacağız.
Yapacağımız şey iş dünyasına yol açmıştır. Sanayide ilerleme özel sektörün öncülüğünde olmalı.
Sizler yeter ki 6. bölgeye, 5. bölgeye, 4. bölgeye yatırım yapın, bizler
hizmetkarı oluruz. Bu bölgelere yapılacak yatırımlar sıçrama getirir.
Bu yıl itibariyle yüzde 3 gibi bir büyüme öngörülüyor.
Belli kesimlerin kazandığı Türkiye'den 77 milyonun kazandığı bir
Türkiye'ye geldik.
Açık konuşacağım, gizli ajandam yok. Bir bankanın yöneticisi, karamsar tablo ortaya koyuyor. İncelettirdim. O bankanın son 12 yılda aktifleri 8
kat büyümüş. Mevduatı 6 kat büyümüş. Bu tabloyu görünce el insaf
dedim.
Gezi ve 17 Aralık komplosuna karşı dik durduk. Ağaç dediler. Park
dediler, sokakları yapmadılar.
Gezi iddianamesindeki telefon konuşmaları asıl maksadın ne olduğu
ortaya koyuyor.
17-25 Aralık bir darbe girişimiydi. Bütün amaç eski Türkiye'ye geri
dönmekti. Ananas meselesinde, tespih meselesinde kimse ağzını açmadı.
Ben görevdeyken 'Dönemin Başbakanı' diye tutanaklar tutulup yargıya
sevk ediliyor Bu ihanet çetesine ses çıkaramayanlar oldu.
Avrupa, Amerika medyasında üç tane yalan haber çıktı diye bu
ülkenin itibarı zedelenmez.
Bu kervan yürümeye devam edecek. İçeriden bu ihanet şebekelerine
destek verenlere rağmen bu kervan yürüyecek.
Batmış olan ülkenin notunu 6 derece yükseltiyorlar.
Siyaseten deviremedik ekonomik olarak devirelim çabası içindeler.
Her türlü algı operasyonunun, darbe girişiminin karşısında milletçe
dimdik durduk, durmaya devam edeceğiz.
Kaybolan itibar Türkiye'nin değil, o medya kuruluşlarının, derecelendirme kuruluşlarının itibarıdır.
Biz buralara kredi derecelendirme kuruluşları ile gelmedik.
Bugün burada dinlediklerimi Başbakan Davutoğlu ile paylaşacağım.
Gezi olaylarının arkasında durmak milli iradeye karşı cephe almaktır.
İş dünyası ekonomi ile ilgilendiği kadar siyasal meselelerle de
ilgilenir.
STK'lar ya da vatandaş her istediği yerde istediği şekilde miting ya da
eylem yapamaz. Gösterdiğimiz yerlerde miting yapılmasında sakınca yok.
Dert toplumun huzurunu bozmak ve bir endişeye zemin hazırlamak.
Kılıçdaroğlu, gazilerle
yemekte bir araya geldi
ANKARA - CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,
Başbakan Ahmet Davutoğlu'na
yazdığı mektupla ilgili, ''Bana bu
konuda gelen bir tepki yok.
Başbakan olmanın gereğini yap
diyorum ben. Bu kadar açık, bu
kadar net ve bekliyorum.
Yapacak mı, yapmayacak mı
bunu göreceğiz'' dedi.
Kılıçdaroğlu, akşam
yemeğinde bir araya geldiği
gazilerin sorunlarını, taleplerini dinledi.
Basına kapalı gerçekleştirilen
görüşmenin ardından gazetecilerin
''Yazdığı mektupla ilgili Başbakan
Davutoğlu'nun değerlendirmesini''
sorması üzerine Kılıçdaroğlu, ''Daha
önce Sayın Davutoğlu benimle
muhatap olun demişti. Bir özel
bankayla ilgili açıklamaları başkası
yaptı. Bankacılık çok duyarlı bir alan.
Konuşurken çok dikkatli olmak
gerekiyor. Bankacılık, bir güven kurumu aynı zamanda'' diye konuştu.
Yapılan açıklamaların Bankalar
Yasası'na aykırı olduğunu ileri süren
Kılıçdaroğlu, şu değerlendirmelerde
bulundu: ''Bir bankayı, bir kamu
görevlisi, bir cumhurbaşkanı, bir
başbakan batıramaz, batırmamalıdır.
Çünkü bunun faturasını Türkiye, çok
ağır geçmişte ödedi. Ben, bu
duyarlılığa dikkatini çektim. Siz
gerçekten başbakan olarak görev yapmak istiyorsanız ve 'Ben başbakanım'
diyorsanız, Bankalar Yasası'nın
gereğini yapın. Bana bu konuda gelen
bir tepki yok. İşte, 'Kılıçdaroğlu şunu
söyledi, bunu söyledi.' Benim
söylediğim daha farklı. Başbakansan
başbakan olmanın gereğini yap diyorum ben, bu kadar açık, bu kadar net
ve bekliyorum. Yapacak mı, yapmayacak mı bunu göreceğiz.'' (AA)
WASHINGTON - ABD
Dışişleri Bakanı John Kerry, Irak
Şam İslam Devleti (IŞİD) terör
örgütünün petrolü, Türkiye ve
Lübnan üzeriden sattığını söyledi.
Kerry, Senato Dış İlişkiler
Komitesi'nde ABD Başkanı Barack
Obama'nın IŞİD stratejisiyle ilgili
düzenlenen oturumda konuştu.
IŞİD'in herkes için bir tehdit oluşturduğuna vurgu yapan Kerry, "IŞİD
yenilgiye uğratılmalı, nokta, son
söz" dedi.
Terör örgütünü etkisiz hale
getirmek için oluşturulacak geniş
katılımlı koalisyonla ilgili çalışmaların devam ettiğine değinen
Kerry, Birleşmiş Milletler Genel
Kurulu kapsamında görüşmelerin
yapılacağı bilgisini verdi. Kerry,
"ABD bunu tek başına yapmayacak.
Bu, Başkan Obama'nın oluşturmaya
çalıştığı temel bir prensipti. Küresel
bir koalisyon oluşturmamızın nedeni
de budur. 50'den fazla ülke şu anda
bu konuda mutabık veya birşeyler
yapıyor" diye konuştu.
Kerry, oturumda senatörlerin
sorularını da yanıtladı. Demokrat
Parti Illinois Senatörü Dick Durbin,
IŞİD'in varlığını nasıl sürdürdüğüne
dikkati çekerek,Kerry'ye, hangi
ülkelerin silah yardımında bulunarak
veya IŞİD'in ticaret yapmasına
müsaade ederek savaşmalarını
mümkün kıldığını sordu.
IŞİD'in şu anda bir devlet
tarafından desteklendiğini düşünmediğini dile getiren Kerry, örgütün
güçlenmesinde Musul'daki bankanın
ele geçirilmesinin ve petrol satışının
etkili olduğuna inandıklarını kaydetti.
Kerry'nin petrolün yurt dışına
yasa dışı yoldan çıkarıldığını anlatması üzerine Durbin, petrolün
kaçakçılıkla hangi ülkelere
taşındığını sordu. Kerry, "Petrol yasa
dışı yollardan yurt dışına Suriye'yle
sınırı olan ülkelerden çıkarılıyor,
belli ki Türkiye veya Lübnan yoluyla" yanıtını verdi. Senatörün bu
ülkelerin kaçakçılığı önlemede
ABD'nin çalışmalarına ortak olup
olmadığını yöneltmesi üzerine ise
Kerry, "Evet ortak oluyorlar, ancak
şu anda açıkçası Türkiye'nin zorlukları var, tutulan 49 rehine var, bunu
kamuoyu önünde de açıkladılar.
Türkiye'yle bazı görüşmelerimiz
oldu ve bu görüşmelerimiz sürecek"
diye konuştu.
Demokrat Parti Massachusetts
Senatörü Edward Markey de
Türkiye'nin rehineler nedeniyle
askeri operasyona katılmak
istemediğini, ancak Türkiye'nin
IŞİD'in ele geçirdiği petrolün destinasyonu haline geldiğini ileri sürdü.
IŞİD'in bu kaçak petrol sayesinde
ayakta kaldığına vurgu yapan
Markey, Kerry'ye Türkiye konusunda ne yapmaları gerektiğini sordu.
Markey'in sorusunu Kerry, şöyle
yanıtladı:
"Senatör bu çok çok anlamlı ve
üzerinde çalıştığımız soru.
Türkiye'nin sahip olduğu hassasiyetleri tamamen anlıyoruz. Bu yüzden,
dürüst olmam gerekirse, bunun
hakkında herkesin önünde çok fazla
konuşmak istemiyorum. Bu konuda
gizli bir görüşmenin daha iyi olacağını düşünüyorum."
Zaman içinde mevcut dinamiklerin biraz değişerek bu konunun
çözülebileceğinden ümitli olduğunu
ifade eden Kerry, "Türkiye zorlukları anlıyor, inanın bana, bu konuda
çok samimi görüşmelerimiz oldu.
Türkiye önümüzdeki günlerde kendi
seçimini yapmak durumunda ve ne
olacağını göreceğiz" diye konuştu.
Oturama "Savaşa Hayır" yazılı
tişörtler giyerek gelen Code Pink
adlı sivil toplum kuruluşu üyeleri,
Kerry'yi protesto etti.
(AA)
DİYARBAKIR - Diyarbakır'da
Kürtçe eğitim vereceği öne sürülen
"okul"un önünde bekleyen grup
tarafından AA muhabirlerine
saldırıda bulunuldu.
Demokratik Bölgeler Partisi İl
Başkanlığınca düzenlenen,
aralarında Diyarbakır Büyükşehir
Belediye Başkanı Gültan Kışanak
ve DBP İl Başkanı Zübeyde
Zümrüt'ün de bulunduğu grup
tarafından Bağlar ilçesinde Kürtçe
eğitim vereceği önü sürülen
"okul"un önüne kadar gerçekleştirilen yürüyüşün ardından mührü
sökülen "okul"un önünde bir grup
beklemeye başladı.
Molotofkokteyli atan gruba
polis müdahale etti. Bu sırada bazı
göstericiler, olayı görüntüleyen AA
muhabirlerine saldırdı.
Saldırıda AA foto muhabiri
Hüseyin Bağış bacağından bıçaklandı, muhabir Aziz Aslan darbedildi. Olayda Aslan'ın kamerası
zarar gördü.
Göstericiler olay yerine gelen
ambulansın geçişine bir süre izin
vermedi.
Daha sonra Bağış ve Aslan,
Selahaddin Eyyubi Devlet
Hastanesinde tedavi atına alındı.
Bağış'ın bacağına 3 dikiş atıldı.
Müdahalenin ardından grup
dağıldı.
Olaylarda 50 kişinin gözaltına
alındığı öğrenildi.
(AA)
AA muhabirleri saldırıya uğradı
New York'ta IŞİD alarmı
NEW YORK - Terör
örgütü Irak Şam İslam
Devleti'nin (IŞİD), internet
üzerinden New York'a
yönelik terör saldırısı
çağrısında bulunması üzerine, başta Times Meydanı
olmak üzere kentin önemli
noktalarındaki güvenlik
önlemleri artırıldı.
IŞİD'in, ev yapımı patlayıcılarla New York'ta
saldırılar düzenlemesi
çağrısı, Amerikalı güvenlik
güçlerini harekete geçirdi.
Kritik noktalarda özel
eğitimli personel
görevlendiren polis,
gelişmiş dedektör ve özel
eğitimli köpekleri önleyici
tedbir olarak kente dağıttı.
Alınan olağanüstü
güvenlik önlemlerini özellikle turistik alanlar ve
ulaşım sistemi üzerinde
yoğunlaştıran New York
polisi, basın mensuplarına
tedbirler hakkında yerinde bilgi
verdi.
New York Polis Departmanı
Ulaşım Birimi Büro Şefi Joseph
Fox başkanlığındaki polis heyeti
tarafından basına verilen uygulamalı brifingde, Times Meydanı
çevresindeki ve metrolardaki çalışmalar ayrıntılı şekilde anlatıldı.
Polis rozeti taşıyan K-9
köpeklerinin metro vagonlarından,
platformlardaki çöp kutularına
kadar bomba aradığı tedbirlerin,
istasyon girişlerinde de cihazlarla
yapıldığı gözlendi.(AA)
[email protected]
12
Sevinmek mi lâzım, üzülmek mi, bilemiyorum; bildiğim tek
şey, Kürt sorununun çözümü konusunda kafaların olağanüstü
karışık olduğu...
Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Hakan Yılmaz liderliğinde
bir grubun yürüttüğü ‘çözüm süreci’ ile ilgili kapsamlı araştırma, toplumun sinir uçlarının hâlâ açık olduğunu ortaya koyuyor. Sürece destek var, ama genellikle şartlı bir destek bu ve
herkesin ‘çözüm’ sözcüğünden ne anladığı da birbirinden çok
farklı.
Ak Parti seçmeni en büyük destekçisi (75,5) sürecin;
BDP/HDP çizgisinde olanların desteği daha da fazla (91,0)...
CHP ile MHP tabanı, neredeyse birbirine eşit oranlarda,
sürece karşı (CHP: 64,3; MHP: 69,2) ve sürecin başarıya ulaşacağından kuşkulu: (CHP: 70,9; MHP: 74,7).
Son birkaç seçimdir CHP ile MHP arasında yaşanan yakınlaşmanın ve seçmenleri arasında fark edilen geçişliliğin bir
sebebi de ‘çözüm süreci’ olmalı.
İki parti tabanının sorunun niteliğine dair görüşleri de birbirine çok yakın: CHP’lilerin yüzde 35’i, MHP’lilerin yüzde
36’sı gibi, “Kürt sorunu yoktur; terörle mücadeleye devam”
görüşünde birleşiyor...
Araştırmayı yürütenleri en fazla hayrete düşüren, Kürt sorununun kaynağı konusuna toplumun koyduğu teşhis olmalı:
Halkın neredeyse üçte biri (32,8), en önemli sebebin, ülkemizi
bölmek veya zayıflatmak isteyen dış güçlerin kışkırtması
olduğu kanaatinde.
BDP seçmeni ile Ak Parti seçmeni süreçle ilgili başka noktalarda yakın düşünse bile, sorunun sebebi konusunda görüşler
birbirinden farklı. BDP’liler için devletin baskı politikası, kimliğin tanınmaması ve demokrasi eksikliği en önemli sebep
(69.0) iken, Ak Partililerin küçük bir bölümü (22,0) onlar gibi
düşünüyor; esas büyük bölüm (62), soruna yol açanın dış
güçler ile silâhlı mücadele olduğu kanaatinde...
Aslında toplumun Türk-Kürt ayrışması noktasında son yıllarda ortak özelliklere sahip olmaya başladığına dair veriler de
var. “Anadilim Türkçe dışında bir dil” diyenler (6,0) küçük bir
grup; “Anadilim Türkçe” diyenler (85,0) ile iki anadilliler (8,0)
birarada sayıldığında toplumun büyük bir bölümünde (93,0)
dilin sorun olmaktan çıktığı anlaşılıyor.
Eldeki verilere yakından bakıldığında görülen şu: ‘Çözüm
süreci’ başladığından buyana, ‘Kürt kimliği’ne sahip olan TC
vatandaşları, toplumun geneline yakın bir noktaya doğru yol
alıyorlar. Bu durum, en çok, sorunu doğuran en önemli sosyal
sebep ile sorunun en ideal çözümüne dair verilen cevaplarda
kendisini belli ediyor.
Kürtçe bildiğini söyleyenlerin en kalabalık bölümü (57,0) ile
Kürtçe bilmeyenlerin en kalabalık bölümü (59,0) sorunun
kökeninde ‘ekonomik unsurların, topraksızlığın, yatırımsızlığın
ve yoksulluğun’ yattığı kanaatinde. Kürtçe bilenler arasında
yüzde 34,8’lik grup “İdeal çözüm, ekonomik kalkınma ve
kültürel hakların genişletilmesidir” derken, aynı çözümü ideal
bulanlar Kürtçe bilmeyenler arasında da hemen hemen aynı
oranda (37,5). Toplumun genelinin ortalaması ise yüzde 37,1...
Projeyi yürüten Boğaziçi Üniversitesi ile destekleyen Açık
Toplum Vakfı, bu araştırmayla, önümüze ufuk açıcı bir tablo
koymuş oldu. Evet, başlatılan sürecin riskleri var, ancak kısa
zamanda bayağı yol alındığı da belli.
Keşke kimlikleri yüzünden kamuya ait veya özel kuruluşlarda kötü muamele gördüğü hissini de insanlarımızda sıfıra indirebilsek; Kürtçe konuşanlarda bu oranlar bayağı yüksek
çünkü...
18 Eylül 2014/ HABER TÜRK
Provokasyonda
sınır tanımıyorlar
ŞIRNAK - Cizre ilçesinde terör örgütü yandaşı
grubun iki okula attığı molotofkokteyli yangına
neden oldu.
Demokratik Bölgeler Partisi, Demokratik Toplum
Kongresi ve bazı sivil toplum kuruluşlarının
desteğiyle açılan ve Kürtçe eğitim vereceği öne
sürülen "okul"un mühürlenmesini bahane eden yüzleri maskeli gruptakiler, Nur Mahallesi'ndeki
Atatürk Anadolu Lisesi ve Sur Mahallesi'ndeki
İsmail Ebuliz Ortaokuluna molotofkokteyli attı.
Bunun üzerine okullarda yangın çıktı.
Göstericiler, yangını söndürmeye giden itfaiye ekiplerine taşla saldırdı. Taş isabet eden itfaiye aracının
camı kırıldı. Geri dönen itfaiye ekipleri, zırhlı polis
araçlarının eşliğinde olay yerine giderek yangına
müdahale etti.
Yangın nedeniyle okullarda maddi hasar meydana geldi.
Bu sırada Yafes ve Nusaybin Caddesi'nde
toplanan bir grup YDG-H üyesi, yola barikat
kurarak izinsiz gösteri düzenlemek istedi.
Göstericiler daha sonra iki tüp içerisine yerleştirilen patlayıcı düzeneğini Cizre Köprüsüne
bırakarak, köprüyü ulaşıma kapattı.
Güvenlik güçlerinin uyarılarına rağmen dağılmayarak, taş, ses bombası ve molotofkokteyli ile
saldıran gruba polis,
tazyikli su ve biber
gazı ile müdahale
etti. Göstericiler,
müdahalenin ardından dağıldı.
Patlayıcılar
bomba imha ekiplerince etkisiz hale
getirildikten sonra
köprü ulaşıma açıldı.
(AA)
13
Kayaköy, kültür turizmine kazandırılıyor
TURİZM
19 Eylül 2014 Cuma
Kültür ve
Turizm
Bakanlığı
tarafından
yürütülen
çalışma kapsamında,
Fethiye'deki
Kayaköy ören
yerinin kültür
turizmine
kazandırılacağı
bildirildi.
MUĞLA- Geçmişi MÖ 3000'li yıllara uzanan ve antik
dönemlerde "Karmylassos" olarak bilinen Kayaköy ören yeri,
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürütülen çalışma ile
300 yatak kapasiteli özel konaklama tesisi olarak 23 Ekim'de
açık artırma usulüyle 49 yıllığına kiralanacak.
1922'deki mübadelede Yunanistan'a gönderilen Rumlar'dan
sonra boşalan Kayaköy'deki taş evlerin, proje kapsamında
restore edilip kültür turizmine hizmet etmesi planlanıyor.
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) Yönetim Kurulu
Başkanı Başkanı Akif Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada,
Kayaköy'ün ilçenin en önemli değerlerinden biri olduğunu
söyledi.
Kayaköy ile ilgili 2006 yılında başlattıkları çalışmalardan
söz eden Arıcan, şöyle konuştu:
"Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç'u Kayaköy'e
davet ederek bölge ve ülke turizmine kazandırılması, ilçenin
Kayaköy ile bir marka haline gelmesini talep etmiştik.
Bakanımız da görüşümüze olumlu bakarak Kayaköy'ün
restorasyonunu ele almıştı. Bakan Koç'tan sonra gelen Kültür
ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay da projeye sahip çıkmıştı. 2013 yılında Kayaköy ihaleye çıkarıldı. Bu süreçte
Kayaköy'in yatırımcılara çok fazla tanıtılmaması ve bütçenin
yüksek olması nedeniyle ihaleye katılan olmamıştı."
Arıcan, bakanlıktan edindikleri bilgiler doğrultusunda 8
Ağustos'ta 3 şirketten proje için teklif alındığını, öz sermayesi
yetersiz olanın dışındaki 2 şirketin değerlendirmeye alındığını
bildirdi.
Kayaköy'ün 23 Ekim'de açık artırma usulüyle 2 şirketten
birisine 300 yataklı özel konaklama tesisi yapılması amacıyla
kiralanacağını anlatan Arıcan, ihale şartnamesine göre 49 yıllığına kiralanacak Kayaköy'ün 220 dönümlük alanı kapsadığı,
yaklaşık maliyetinin de 30 milyon olarak öngörüldüğünü
belirtti. (AA)
Ege sahilleri turistlere kaldı
AYDIN- Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan
Aydın'da okulların açılmasının ardından sahiller turistlere hizmet
vermeye başladı.
Eylül ayının son döneminde Kuşadası ve Didim'de, yerli tatilcilerin çekilmesiyle sahillerde sadece yabancı turistlere rastlanılıyor. Türkiye genelinde hava sıcaklığında düşüş yaşandığı ve termometrelerin 29-30 dereceyi gösterdiği Kuşadası’nda ise yazdan
kalma günler yaşanıyor.
Kuşadası'nda özellikle Kadınlar Denizi, Kuştur ve halk plajları,
Didim’de ise dünyaca ünlü Altınkum Plajı'nda denize girenlerin
tamamını yabancı turistler oluşturuyor.
Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği(KODER) Başkanı
Tacettin Özden, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hollanda,
Belçika, İngiliz, Alman ve Rus turistlerin yoğun olarak bulunduğu
Kuşadası’nda otellerin yüzde yüz dolu olduğunu söyledi.
Bu yıl yalnızca temmuz ayının sıkıntılı geçtiğini ifade eden
Özden, "Ramazan Bayramı ile sektör yeniden hareketlendi. Şu ana
kadar gayet iyi gidiyor. Ekim sonuna kadar yüzde yüz doluluk
bekliyoruz" dedi.
Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay ise ağırlıklı olarak
İngiliz turistlerin tercih ettiği ilçedeki dünyaca ünlü Altınkum
Plajı'nın, yerli turistlerin ilçeden ayrılmasıyla yabancı turistleri
ağırladığını söyledi. Özellikle çocuklarıyla tatil yapan yerli turistlerin tatillerini tamamlayarak geri döndüklerine değinen Atabay,
bunu açık ve net şekilde otellerde, sahilde ve tekne turlarında hissettiklerini ifade etti. Verimli bir sezon geçirdiklerini kaydeden
Atabay, "Yurt dışında da okulların açılmasıyla bölgeye gelen turist
profilinde değişiklik yaşanıyor çocuklu ailelerden ziyade orta yaş
ve üzeri emekli kesim tatile geliyor" diye konuştu.(AA)
Kurban Bayramı’nda oteller de
yurt dışı turlar da doldu
İZMİR - ALİ RIZA
KARASU - Kurban
Bayramı'nda kısa tatile rağmen tatilciler Ege, Akdeniz
ve KKTC'de otelleri doldurdu. Yurt dışı turlarda en fazla
ilgiyi, vize zorunluluğunun
olmadığı Güney Afrika ve
Uzakdoğu ülkeleri, yurt içi
kültür turlarında Kapadokya
ve Karadeniz turları görüyor.
AA muhabirinin derlediği
bilgilere göre, arafe günüyle
birlikte 5 gün olacak Kurban
Bayramı'nda, turizm sektörüne büyük bir hareketlilik
yaşanacak. Bayramı yurt
içinde geçirecek olanların
tercihi Akdeniz ve Ege
kıyılarındaki oteller olurken,
kültür turlarında Kapadokya,
Karadeniz ile Güneydoğu
Anadolu Bölgesi'ne yapılan
GAP turları büyük ilgi görüyor.
Tur Operatörleri Sözcüsü
Cem Polatoğlu, Kurban
Bayramı'nda yapılan satışların
turizmcilerin yüzünü
güldürdüğünü söyledi.
Polatoğlu, bayram tatili
turlarında son yıllarda bir önce-
ki bayrama göre yüzde 10-15
artış yaşandığını belirtti. Bu
yılki Kurban Bayramı tatilinin
arafe günüyle birlikte 5 gün
olmasının uzak turları olumsuz
etkilemesine rağmen geçen
yılki 9 günlük kurban bayramındaki satışların yakalandığını
kaydeden Polatoğlu, 3-7 Ekim
tarihleri arasında yaklaşık 450500 bin kişinin tatile çıkacağını
ifade etti. Polatoğlu, "Kurban
Bayramı'nda yapılan satışlar
turizmcilerin yüzünü güldürdü.
Yurt içi turlara da yurt dışı
turlara da büyük ilgi var" dedi.
Kurban Bayramı için
Türkiye Seyahat Acentaları
Birliği'ne (TÜRSAB) üye firmaların yurt dışı turlarının
yüzde 80'inin satıldığını
söyleyen Polatoğlu, şu ana
kadar yaklaşık 170 bin kişinin
tur satın aldığını anlattı.
Bayrama kadar yurt dışı turu
satın alanların 200 bini geçeceğini dile getiren Polatoğlu,
"Tatilin kısa olması yurt
dışında uzun destinasyonları
olumsuz etkiledi. Uzakdoğu
ülkeleri fazla ilgi görmese de
35-40 bin kişinin bayramda
bu bölgeye gitmesini
bekliyoruz. Mısır, Tunus,
Suriye, Lübnan ve Fas gibi
ülkelerdeki iç karışıklık sebebiyle geçtiğimiz bayramda
olduğu gibi, bu bayramda da
ilgi olmadı" diye konuştu.
Polatoğlu, yurt dışında en
fazla AB destinasyonlarının
ilgi gördüğünü, Roma,
Madrit, Paris, Prag,
Budapeşte gibi şehirlerin ilk
tercih edilen yerler olduğunu
söyledi.
Kısa tatile rağmen turizmcilerin rezervasyon açısından son
yılların en iyi Kurban
Bayramlarından birini
yaşadığını dile getiren
Polatoğlu, yurt içi paketini
alanların tercihinin deniz, kum,
güneş ve kültür turları olduğunu
ifade etti. (AA)
14
YAŞAM-ÇEVRE
19 Eylül 2014 Cuma
DUMANLI
BELDE
Boğaziçi Üniversitesi
Siyaset Bilimi ve
Uluslararası İlişkiler
Bölümü Öğretim
Üyesi Prof. Dr.
Hakan Yılmaz ve
ekibinin, Türkiye
çapında 2 bin 300
kişi ile görüşerek
yaptığı "Çözüm
Süreci: Kim Ne
İstiyor?" başlıklı
araştırma, Türklerin
ve Kürtlerin çözüm
sürecine ilişkin
düşüncelerini ve
beklentilerini ortaya
koydu.
Murat DUMAN
[email protected]
HAVRAN’IN KURTULUŞU VE
HÖŞMERİM ŞENLİKLERİ
Yurdumuzda minnetar herkes Ömer Çavuş’a,
Muhtaçtı Mehmetçiğim bir tas çorbayla aşa,
Tarihe damga vurdu Havranlı kahramanlar
Düşmanlar silinsin ki; Ömer yâre kavuşa.
Ne kadar övünse az kahramanlar anası,
Savaş ardından yaktı Ömer damat kınası,
Dünya evine girdi Yiğit Ömer Havranda,
Düğün dernek kuruldu mutlu oldu sunası.
Toprağında Havran’ın nice yiğitler yatar,
Kurtuluşuna yurdun aslanlar değer katar,
Emir verdi ATAMIZ Çanakkale geçilmez,
Mehmetçiğim olmasa düşmanlar bizi yutar.
Dumanoğlu yazarken gözlerinden kan aktı,
Gerisin geri dönüp mevcut gençliğe baktı,
Minnettarız gaziye can veren şehitlere,
Havranlı kahramanlar sonsuz meşale yaktı..
*Havranın düşman işgalinden kurtuluş gününün
anlamına uygun olarak yazılmıştır. Havran’da iki yiğit
Türkiye Cumhuriyetinin kaderine imza atmışlardır.
Halkın % 57’si çözüm
sürecini destekliyor
İSTANBUL - Açık Toplum Vakfı'ndan yapılan
açıklamaya göre, kimliklerin nasıl tanımlandığı,
hissedilen ayrımcılık seviyesi, Kürt sorunun kökeni
ve geleceği sorgulanan araştırma, Prof. Dr. Yılmaz
ve ekibince Boğaziçi Üniversitesi ve vakfın
desteğiyle yapıldı. Saha çalışması 2014 NisanTemmuz aylarında, Türkiye çapında 2 bin 300
kişiyle görüşülerek gerçekleştirilen araştırma kapsamında, 100 kişi ile derinlemesine görüşüldü. Kürt
yurttaşların eğilimlerinin daha iyi anlaşılabilmesi
için örneklem içerisindeki ağırlıkları arttırıldı.
Araştırmada, Türk ve Kürt kimliklerinin nasıl
belirlendiği, ayrımcılık ve ayrıcalık algılamaları,
Kürt sorununun toplumsal-siyasi nedenlerine ve
sorunun nasıl çözüleceğine ilişkin düşünceler,
14 yıldır 19 Aralık’ta ölmeyi bekliyor
DENİZLİ- Denizli'nin Baklan ilçesinde
83 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Zeki
Erdem, eşini ve oğlunu kaybettiği tarihte öleceğine inanarak 14 yıl önce yazdığı mezar taşı
ile her yıl 19 Aralık'ı bekliyor.
Eşini 19 Aralık 1973'te, oğlunu ise 19
Aralık 1999'da kaybeden sınıf öğretmeni
Erdem, emekli olduktan sonra memleketi
Baklan'a yerleşti.
İlçede hobi olarak arzuhalcilik ve
tabelacılık yapan emekli öğretmen, oğlunun
ölümünden sonra kendisinin de 19 Aralık'ta
öleceği inancıyla 14 yıl önce kendi mezar
taşını hazırladı.
Mezar taşına ölüm tarihi olarak "19 Aralık
..." yazan Erdem, içindeki güçlü bir hisse
dayanarak 19 Aralık'ta öleceğini düşündüğünü
söyledi. Her yıl 19 Aralık günü geçtiğinde
ölüm tariihindeki yıl kısmını değiştirdiğini
belirten Erdem, şöyle konuştu:
"Bugüne kadar ciddi hiçbir rahatsızlık
yaşamadım. Sağlığım çok iyi ama Azrail'in 19
Aralık'ta beni ziyaret edeceğini düşünüyorum.
Her yıl 19 Aralık'ta özel olarak hazırlanırım.
En güzel elbiselerimi giyer, kokularımı
sürerim. Babam 74 yaşında vefat etti. Ben de
74 yaşına girdiğimde çok umutlandım. Ancak
Azrail gelmedi, ölümümüz ertelendi. (AA)
sorunları bitireceğine ilişkin beklentiler ise Kürt
kökenli nüfusta yüzde 61, Türkiye genelinde ise
yüzde 47 olarak hesaplandı.
Araştırmada, katılımcılara hastane, üniversite,
devlet kurumu, lüks mağaza, iş başvurusu gibi alanlarda kimlikleri nedeniyle ayrımcılık görüp
görmedikleri soruldu. Kürtlerin yaklaşık yüzde 2030'u, hayatın çeşitli alanlarında ayrımcı davranışlara
maruz kaldıklarını dile getirdi. Ayrımcılıktan en
yüksek şikayeti olan ikinci grup ise yüzde 10-20 ile
Atatürkçü-laik kesim olurken, grup aidiyetini "dindar-muhafazakar ve Türk" olarak seçenler yüzde 010 oranı ile ayrımcı muamele gördüklerini ifade
ederek, en az şikayetçi kesim olarak araştırmadaki
yerini aldı. (AA)
Türkiye'nin önemli gündem konularından biri olan
çözüm sürecine dair beklentiler ve umutlar ölçüldü.
Araştırmaya katılanların yüzde 30'u bir etnik dil
ve kültürü olduğunu beyan etti ve bu grubun da
yaklaşık yarısı, yani Türkiye nüfusunun yaklaşık
yüzde 16'sına işaret eden kesimi, etnik dil ve
kültürünün Türk dil ve kültürüne göre ön planda
yer aldığını kaydetti. Görüşülen kişiler arasında
Kürtçe'nin anadili olduğunu söyleyenlerin oranı da
yüzde15 çıktı.
Araştırmaya göre, kendini Kürt olarak tanımlayanların çözüm sürecine desteği yüzde 83
olurken, BDP'ye oy verenlerde bu oran yüzde 91'e
ulaştı. Türkiye genelinde ise çözüm sürecine verilen
destek yüzde 57 olarak belirlendi. Çözüm sürecinin
Doğal afetler, geçen yıl
22 milyon kişiyi evinden etti
ANKARA- Doğal
afetler nedeniyle
geçen yıl evini terk
etmek zorunda kalanların sayısının çatışmalar yüzünden göç
edenlerden 3 kat fazla
olduğu açıklandı.
Bağımsız acil
yardım örgütü Norveç
Mülteci Konseyi'nin
raporu, geçen yıl
doğal afetler
nedeniyle 22 milyon
kişinin evini terk
etmek zorunda
kaldığını ortaya
koydu.
New York'ta haftaya yapılacak iklim konulu zirveden önce yayımlanan raporda,
1970'lerden bu yana evini terk etmek zorunda kalanların sayısının 2
kat arttığı, bunun "hassas durumdaki" ülkelerde son 40 yıldaki
kentleşmenin artmasına bağlı olduğu vurgulandı.
Örgüt raporunda, hükümetlerin büyüyen göç riski
konusunda projeler üretmesi ve yardım örgütlerinin de
bu duruma dikkatle yaklaşması, göçlerin ve yeniden
konaklama imkanı sağlanma yollarının kolaylaştırılması
gerektiğini bildirdi.
Doğal afetler nedeniyle geçen yıl evini terk etmek
zorunda kalanların yüzde 80'den fazlasının Asya'da
olduğu belirtilen raporda, Haiyan ve Trami tayfunlarıyla
en ağır darbeyi alan Filipinler'de 5,8 milyon kişinin evsiz
kaldığı örneği verildi. (AA)
Yıl: 44
Sayı: 14981
ISSN 1308-7622
Yanılmıyorsam bundan üç ay önceydi. Dünya Söz
Akademisi Başkanı Prof.Dr. Hayrettin İvgin Hocam beni
aradı.“Şu gün hiç bir yere söz verme.Balıkesir’de bir
etkinliğe gideceğiz.” dedi. Ben de “Hocam Allah izin
verirse ben hazırım” dedim. Aradan çok geçmedi.
Soma’da o malum maden kazası meydana geldi.
Saygıdeğer hocamız bu etkinliğin yas sebebiyle iptal
olduğunu söyledi.
Havran’ın Kurtuluşu etkinliği vardı 8 Eylül’de ve karar
verildi bu etkinliğe katılmaya. Havran Kaymakamı Sayın
Yasin Öztürk ve Havran Belediye Başkanı Sayın Emin
Ersoy’un daveti üzerine saygıdeğer Şair Emine Pişiren
Hanımefendinin organize ettiği etkinliğe,cuma akşamı
saat 22’de Ankara’dan Prof.Dr. Hayrettin İvgin
öncülüğünde Balıkesire doğru yolalmaya
başladık.Saygıdeğer Cemal Mutluersürücülüğünde gece
yolculuğumuz devam etti.Sabahın erken saatinde 6 Eylül
Cumartesi günü Balıkesir Havran’a ulaştık.Katılımcı şair
ve sanatçılara yerleri ayrılmış olan Edremit Entur Termal
Otele yerleştik.
Sabah kahvaltısını yaptıktan sonra Şair Emine Pişiren
Hanımefendi geldi, hoşbeşten sonra “Haydi durmanın
zamanı değil, doğru denize” diyerek mükemmel altın
kumuyla gönlümüze taht kuran Ören sahiline
götürdü.Bazı arkadaşlar denize girdik, bazı arkadaşlar
gölgede çay içmeyi yeğlediler.Öğle yemeğini yine
otelimizde yedikten sora Edremit ve Akçay sahillerini
gezdik.
Akşam yemeklerimizi yedikten sonra otelin restorantında bir tanışma ve şiir sunumu başlatıldı. Bu tanışma
toplantısına Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy,
Bayşad Bşk. Mustafa Kuvancı katıldılar.Aşağıdaki
dörtlüklerden oluşan şiirimi adlarına çerçeve yaptırdığım
Belediye Başkanı Emin Ersoy’a ve Bayşad Başkanı Şair
Mustafa Beye takdim ettim.Ertesi 07 Eylül pazar günü
sabah kahvaltısından sonra önce Havran’ın yetiştirmiş
olduğu ünlü şair Halil Soyuer Hocamızın mezarını
ziyarete gittiğimizde Havran Belediye BaşkanYardımcısı
Sayın Mehmet Yılmaz Beyefendide hazır bulundu mezar
başında.Dualarımızı yaptıktan sonra Koca Seyit köyünde
bulunan Koca Seyidin gerçek mezarını ve Atamızın
muhteşem yapılmış olan heykelinin yanında bulunan anıt
mezarı ve müzesini gezdik.Sonra Burhaniye Kuva-i
Milliye Anıt Parkı, Tahtakuşlar Köyü Etnografya
Müzesini gezdikten sonra son hazırlıklarımızı yaptık.
Havran Kültür Merkez’inde höşmerimin hikayesini ve
yapılma serüvenini dinledik. Höşmerim yedikten sonra
şiirlerimizi okumak üzere salonda yerlerimizi
aldık.Sahnede birbirinden güzel ve kendileride şair olan
Emine Pişiren ve Gönül Ünver Hanımların sunumu
eşliğinde dinleti başlamış oldu.Salonda Havran kahramanlarını dile getirdiğim şiirimi adına çerçeve yaptırdığım saygıdeğer Havran Kaymakamı Sayın Yasin
Öztürk’etakdim ettim. Bizimle beraber Türkiye’mizin
dört bir yanından teşrif eden şair ve sanatçılar meziyetlerini bir bir ortaya koydular.Bende Çanakkale Destanı
şiirimi seslendirdim.
Salonun Havran halkına yeterli olmadığını
gördük.Salon hınca hınç dolmuş, insanlar aralarda ayakta
dinlemekteydiler.Ben dinletinin güzelliğini Havran
halkının kadirşinaslığında gördüm.Sunumlar bitene kadar
zorunlu gidenlerin dışında sonuna kadar halk salonda dinlemeye devam ettiler. Katılım belgeleri verilmek üzere
bütün katılımcı şair ve sanatçılar sahnede yerlerimizi
aldık. benim katılım belgemi saygıdeğer Balıkesir
Milletvekili Sayın Ali Aydınoğlu verdi.Ertesi gün
Havran’ın Kurtuluşu gününü kutlamak için açılış yapmak
üzere Belediye Başkanı Sayın Emin Ersoy’un makamına
geldik.Çay içtikten sonra açılış gerçekleşti.Birbirinden
güzel halk oyunları ve efelerin mükemmel gösterileri
yapıldı.
Ankara’ya hareket için hazırlanmıştık. Şair Emine
Hanım “Buralara kadar gelinip de Kaz Dağlarındaki
Düşler Vadisi gezilmeden gidilmez”, diyerek bütün
gurubu Kaz Dağlarında Düşler Vadisine götürdü.
Hakikaten Düşler Vadisi olağanüstü güzelliklere sahipti.
Düşler Vadisinde verilen ikramları kabülden sonra
Ankara’nın yoluna yine aynı ekiple çıktık. Havran’da
yetişen Kahramanlardan gerek Koca Seyit Onbaşı,
gerekse Ömer Çavuş;Çanakkale Savaşında insan
gücünün üzerinde mükemmel başarılar sergileyerek tarihimizin derin sayfalarında yerlerini almışlardır. Bu iki
önemli yiğidimizle Havran halkı ne kadar öğünse azdır.
Kaldıki yurdumuzun ölüm kalım savaşı olan Çanakkale
Savaşı Türk milletinin var olma mücadelesi olarak tarihe
geçmiştir. Cennet mekan Atamızın verdiği “Ben sizlere
ölmeyi emrediyorum” komutuyla ecdadımız
Çanakkale’de destan yazmıştır.Ölüm kalım savaşı ile
vahşi batıya gereken dersini vermiştir. Çanakkale Savaşı
bunun için çok önemlidir. Aşağıdaki dörtlüklerden oluşan
şiirlerimi Havranlı kahramanların nezdinde bütün
Çanakkale’de şehit ve gazi olmuş kahramanlara ithaf
ediyor,erinden komuta kademesine kadar sonsuz minnet
ve şükranlarımı sunuyorum.
HAVRAN’IN KURTULUŞU *
Şap la Eybek Dağının eteğinde kurulmuş,
Albayrak gölgesinde düşmanlardan arınmış,
Koca Seyit doğurmuş Havran’da güzel ana,
Cephesinde vatanın savaşlarla yuğrulmuş.
19 Eylül 2014
Cuma
GÜNLÜK SİYASİ GAZETE
Yayın Sahibi
İmaj İç ve Dış Tic. A.Ş.
Genel Yayın Yönetmeni
Ahmet TEKEŞ
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSAĞAN
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Yazı İşleri Müdürü
Ayşegül BALDEMİR
İstihbarat Şefleri
Şenol GÜNÜÇ - Kenan ERGEN
Görsel Yönetmen
Şebnem ÜNAL
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDOĞDU - Emine ÖZCAN
İnternet Editörü
Alparslan OĞUZ
Haber Merkezi
İsmail Yıldız, Hakkı Murat SÖBÜTAY, Tülay CANPOLAT,
Gazi BOZKURT, Burcu KERİM, Betül SÜSLEN
İdari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yazı İşleri Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Yayın Sahibi
Temsilcisi:
Yiğit YİĞİT
İstanbul Temsilciliği
Ankara Temsilciliği
Tevfik Bey Mah. Tahsin Tekoğlu Cad.
Rüzgarlı Cd. Plevne Sk. No: 14
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/İSTANBUL
Ulus/ANKARA
Tel: (0212) 540 40 45
Tel: (0312) 310 35 53
Dağıtım: TURKUVAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş.
Yayın Türü: Yaygın Süreli (Pazar hariç)
Basıldığı Yer:
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Mağ. Enerji ve İnş. A.Ş. - İstanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Resmi ilanlarımızı internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleşmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Basın Meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir
Eskişehirspor ile Gençlerbirliği 40. randevuda
19 Eylül 2014 Cuma
Sow’a kulübe
yolu gözüktü
ESKİŞEHİR Eskişehirspor ile
Gençlerbirliği, Spor Toto Süper
Lig'de bugün yapılacak maçla
futbol tarihinde 40. kez karşı
karşıya gelecek.
İki takım arasında geride
kalan 40 maçta Gençlerbirliği
galibiyet sayısında
Eskişehirspor'a 15-14 üstünlük
kurdu. Gol sayısında da
Başkent ekibi 49-39 önde. İki
ekip arasındaki 12 maç ise
berabere sonuçlandı.
Es-Es, Spor Toto Süper
Fenerbahçe'de hücum hattı değişebilir. Teknik direktör İsmail Kartal'ın formundan memnun olmadığı
Sow'u yedek kulübesine çekmesi gündemde.
İSTANBUL Fenerbahçe'de
Gaziantepspor
maçının hazırlıkları sürerken,
teknik direktör
İsmail Kartal
hücum hattında
değişiklik yapıp
yapmama
konusunda karar
vermeye çalışıyor.
Deneyimli
teknik adam sezon
başından bu yana
performansından
memnun olmadığı
Sow'un yerine,
alternatif üretmeye
çalışıyor.
Kartal'ın
önünde üç
seçenek var... İlki
Sow'da ısrar
etmek ve golcü
oyuncunun formunu artırmasını
beklemek.
Senegalli golcü
geçtiğimiz sezona
da çok iyi bir giriş
yapamamış ancak
gün geçtikçe performansını artırmıştı.
Kartal ikinci
seçenek olarak
Sow'un yerine
Alper Potuk'u
oynatabilir. Alper
Trabzonspor
maçında Sow'un
yerine oyuna girmiş ve bu bölgede
görev yapmıştı.
Deneyimli
teknik adamın
önündeki üçüncü
seçenek ise Pierre
Webo... Deneyimli
golcü kendini
sürekli hazır tutmasıyla teknik
ekibin saygısını
kazanmış durumda. Karabükspor
maçında oyuna
sonradan giren ve
galibiyet golünü
atan Kamerunlu
futbolcu, ilk 11'de
forma giymek istiyor. Eğer Webo ilk
11'de oynarsa,
Kuyt ve Emenike
hücum hattının
kanatlarını oluşturacak.
Öte yandan
Fenerbahçe,
Gaziantepspor
maçının hazırlıklarını sürdürürken;
Caner, Meireles ve
Egemen'in tedavileri devam ediyor.
"Altın madalyayı kıl payı kaçırdım"
Özbekistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 71 kiloda ikinci
olan milli sporcu Yunus Özel, altın madalya kazanamadığı için üzgün olduğunu söyledi.
İSTANBUL - AA
muhabirine açıklamada bulunan
Yunus Özel, şampiyonada iyi
mücadele ettiğini belirterek, altın
madalyayı az bir farkla kaybettiğini anlattı.
Organizasyonda kariyerindeki
en büyük başarıyı elde ettiğini
vurgulayan 27 yaşındaki güreşçi,
"Şampiyona çok zor geçti. Çok
efor kaybettik ama tabii ki ona
göre hazırlığımızı yapmıştık.
İkinci oldum. Gümüş madalya
aldığıma bir taraftan sevinirken,
bir taraftan da üzüldüm. Çünkü
altın madalyayı kıl payı
kaçırdım. Şampiyon olsaydım
çok güzel olacaktı ama ikincilik
de iyi. Dünya Şampiyonası'na ilk
defa katıldım ve gümüş madalya
kazandım. Bunun için çok mutluyum" diye konuştu.
Güreşte bir dönem yapılan
kural değişiklikleri nedeniyle
sporcuların bocalama yaşadığını
ifade eden Yunus Özel, şunları
kaydetti:
"Şu an bizim güreş yaptığımız sistem, Hamza Yerlikaya
başkanımız ve diğer büyük
güreşçilerimizin spor yaptığı
dönemdeki sisteme yakın. Ben
de bu sistemle başladım ancak
daha sonra birçok değişiklik
yapıldı. Bu da ister istemez yeni
sporcuları olumsuz etkiledi, daha
durağan güreş yapmaya itti.
Teknik yapmadan, '1-0 olsun
benim olsun' hesabında oldu
güreşçiler. Kazandığı puanı korumaya yönlendirdi. Ancak kurallarda tekrar eskiye dönülmesiyle
güreşe daha çok hareketlilik
katıldı. Bundan sonra Hazma
Yerlikaya başkanımız ve Nazmi
Avluca ağabeylerimiz gibi biz de
büyük başarılar kazanırız."
Yunus Özel, en büyük
hedefinin Brezilya'da düzenlenecek 2016 Rio
Olimpiyatları'nda madalya
kazanmak olduğunu ifade etti.
Güreşe orta okulda beden
eğitimi öğretmenin yönlendirmesiyle başladığını dile getiren milli
sporcu, "İstanbul Büyükşehir
Belediyespor'a bu sene transfer
oldum. Camiamız çok büyük ve
Türkiye'nin en iyi antrenörlerine
sahibiz. İnşallah burada daha
büyük başarılar elde edeceğim.
Hedefim gelecek sene Avrupa ve
dünya şampiyonu olmak. Daha
sonra olimpiyatlara katılıp,
kürsüye çıkmak. Çoğu güreşçiye
ters gelen bir stilim var. Karışık
güreşmeyi seviyorum. Onun için
rakiplerim benden korksunlar.
Kendime güveniyorum" değerlendirmesinde bulundu. (AA)
Lig'de Ankara temsilcisi yaptığı son maçı 1-0 kazandı.
Eskişehirspor ile
Gençlerbirliği, Eskişehir'de 22
kez karşılaştı. Bu maçların
12'ini Es-Es'ler kazanırken, 6
maç da beraberlikle tamamlandı. Es-Es'lerin,
Eskişehir'deki maçlarda attığı
25 gole karşılık, Gençlerbirliği
17 gol atabildi.
İki takım arasındaki
karşılaşma bugün saat 20.00'de
Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek. (AA)
Muhtarlardan
Ordu’ya destek
ORDU - Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu
Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, yönetim kurulu
üyeleri ile 25 kombine bilet satın alarak PTT 1. Lig
ekiplerinden Orduspor'a destek oldu. Orduspor Mali,
İdari ve Hukuki İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Adem Türkmen, bir süre önce başlattıkları yardım
kampanyasına desteklerin sürdüğünü belirtti. Yardım
kampanyasına her kesimden destek verildiğini
bildiren Türkmen, "Bu kapsamda Türkiye Muhtarlar
Konfederasyonu Genel Başkanı Sayın Hüseyin
Akdeniz ve yönetim kurulu üyeleri de bizleri yalnız
bırakmadı, 2014-2015 sezonu kombine biletlerini
alarak kulübümüze maddi destekte bulundu" dedi.
Akdeniz ve ekibine teşekkür eden Türkmen, "Bu
sezon bizim, birlik, beraberlik senemiz ve
Ordusporumuzun yılı olacak diye düşünüyorum.
Muhtarlarımızın yapmış olduğu bu anlamlı desteğin
diğer derneklerimize de örnek olmasını dileyerek
kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı. (AA)
Chelsea'den
Mourinho'ya 10
yıllık sözleşme
ANKARA - İngiltere Premier Lig ekiplerinden
Chelsea, teknik direktörü Jose Mourinho ile 10 yıllık
sözleşmeye imza atmak istiyor.
Chelsea Üst Yöneticisi (CEO) Ron Gourlay,
İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Jose
Mourinho'nun performansından mutluluk duyduklarını
belirterek, "Kulübümüzle 10 yıllığına anlaşmasını
istiyoruz" dedi. Portekizli teknik adamın Chelsea'yi
çalıştırdığı 2004-2007 sezonunda da çalışma fırsatı
yakaladığını belirten Gourlay, "Kulübü ve yöneticilerini uzun yıllardır tanıyor. Jose'nin verdiği güvenle
çalışmak benim için harika bir şey" değerlendirmesinde bulundu. Mourinho'nun medya ile ilişkisinin diğer teknik direktörlerden çok farklı olduğunu
söyleyen Gourlay, "Öyle açıklamalar yapar ki baskı
hem oyuncunun hem de yönetimin üzerinden kalkar.
Bu konuda çok iyi ve onun sayesinde kulübü ileri
götürecek şeylere zaman bulabiliyoruz" ifadelerini
kullandı. (AA)
Aziz Yıldırım "başkanlık
rekoru"nu da eline geçirdi
İSTANBUL - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz
Yıldırım, sarı-lacivertli kulüpte en uzun süreli başkanı
olarak da tarihe geçti. İlk kez 15 Şubat 1998'de gerçekleştirilen olağan genel kurulda sadece bir oy farkla
Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na seçilen Yıldırım,
bugün eski başkanlardan Şükrü Saracoğlu'nun rekorunu kırdı ve Fenerbahçe tarihinde en uzun süre görev
yapan başkan oldu. Fenerbahçe Kulübü'nde 6 bin 59
gündür başkanlık yapan Yıldırım, 6 bin 58 gün başkanlık görevinde bulunan Saracoğlu'nu geride bıraktı. Eski
başbakanlardan Şükrü Saracoğlu, 16 Mart 1934 ile 15
Ekim 1950 yılları arasında aralıksız başkanlık görevini
sürdürmüştü. Görevinden ayrıldıktan sonra "Fahri
Başkanlık" unvanı verilen Şükrü Saracoğu, 27 Aralık
1953'te vefat etmişti. (AA)
Kutsanmış saray
19 Eylül 2014 Cuma
Joseon Hanedanlığı'nın kurucusu Kral Taejo tarafından yaptırılan
ve 1395'te hanedanın merkez sarayı olarak hizmet vermeye
başlayan başkent Seul'deki 6 asırlık "Gyeongbokgung Sarayı",
turistler ve Koreliler tarafından büyük ilgi görüyor.
Hanedanlığın en
büyük ve görkemli sarayı
Gyeongbokgung Sarayı, Joseon Hanedanlı ı
tarafından in a edilen Changdeokgung,
Changgyeonggung, Deoksugung ve
Gyeonghuigung sarayları arasında büyüklükte
birinci sırada yer alıyor. Hem ehri çevreleyen
da lar tarafından gelebilecek tehlikelere kar ı sur
görevi üstlenen hem de hanedan ve maiyetinin
hayatlarını devam ettirdikleri ve devlet i lerini
yürüttükleri bu 5 büyük saraydan en önemli ve
merkezi konuma sahip olanın da
5 saray arasında en
güzeli ve en görkemlisi olan
Gyeongbokgung
Sarayı'na, yakındaki
Changdeokgung
(Doğu Sarayı) ve
Gyeonghuigung (Batı
Sarayı) ile
karşılaştırıldığında en
kuzeyde bulunması
dolayısıyla "Kuzey
Sarayı" da deniliyor.
SEUL - Dünyanın en kalabalık
şehirlerinden Seul'un ortasındaki
Gwanghwamun Meydanı'na 5
dakikalık yürüyüş mesafesinde
bulunan ve ismi "cennet tarafından
korunan saray" anlamına gelen tarihi yapıya, en büyük ve ihtişamlı ana
girişi olan Gwanghwamun
Kapısı'ndan giriliyor. Tarihi kapının
önünde savaş yıllarından kalma
yerel kıyafetleriyle muhafız
alayı, eskilerden kalma askeri
törenle günde iki kez nöbet
değişimi gerçekleştiriyor.
Yerel kıyafetli ve kılıçlı
nöbetçiler, değişim seremonisinin ardından turistler ve Korelilerle
hatıra fotoğrafı çektiriyor.
Şehrin merkezindeki tarihi
sarayın çok
yakınındaki
Gwanghwamun
İstasyonu'na metro
seferleri sayesinde
kolayca ulaşım
sağlanıyor.
Halk arasında
"Gyeongbok Sarayı"
olarak da bilinen ve
Seul'un kuzeyinde bulunan
tarihi yapı, ilk olarak 1394'te
inşa edildi ve 1867'de yeniden
inşası gerçekleştirildi.
5 metre yüksekliğinde
duvarlarla çevrili alanda 16.
yüzyılda yaklaşık 7 bin odalı bir
yapıya ulaşıldı. Büyük oranda
ahşap malzemeye dayalı yapılar,
1553'te çıkan yangında neredeyse
tamamen yandı fakat saray, Kral
Myeongjong'un emriyle kısa
sürede yeniden inşa edildi. Prens
Daewongun'un emriyle 1867'de
Nevşehir'in
Derinkuyu
ilçesinde,
Rusya'nın
başkenti
Moskova'daki
"Uzay Müzesi"nin
mimari yapısından esinlenilerek
inşa edilen Park
Camisi, görenlerin
dikkatini çekiyor.
Gyeonghoe-ru Sayvanı ve ve
Hyangwonjeong Göleti tarihsel
olarak ilk günkü sağlamlığını
koruyor. Woldae ve Geunjeongjeon
(Kraliyet Dinleyici Odası) heykelleri ise çağdaş sanatın geçmiş
heykellerini temsil ediyor. Büyük
bir alanı kapsayan sarayın arka kısmındaki iki gölcük ve içlerinde inşa
edilmiş ahşap tarihi köşklere gelen
turistler ve Koreliler, rehberler
eşliğinde tarihi alanla ilgili bilgi
alırken, bazı kişiler de bu anı ölümsüzleştirmek için tarihsel alanda
fotoğraf çektiriyor. Gyeongbokgung
Sarayı, Joseon Hanedanlığı tarafından inşa edilen Changdeokgung,
Changgyeonggung, Deoksugung ve
Gyeonghuigung sarayları arasında
büyüklükte birinci sırada
yer alıyor. Hem şehri
çevreleyen dağlar tarafından gelebilecek tehlikelere
karşı sur görevi üstlenen
hem de hanedan ve
maiyetinin hayatlarını
devam ettirdikleri ve
devlet işlerini yürüttükleri
bu 5 büyük saraydan en
önemli ve merkezi konuma sahip olanın da
Gyeongbokgung Sarayı
olduğu biliniyor. 5 saray
arasında en güzeli ve en
görkemlisi olan
Gyeongbokgung
Sarayı'na, yakındaki
Changdeokgung (Doğu
Sarayı) ve
Gyeonghuigung (Batı
Sarayı) ile
karşılaştırıldığında en
kuzeyde bulunması
dolayısıyla "Kuzey
Sarayı" da deniliyor.
(AA)
Kışın doğanlar daha
çabuk emeklemeye başlıyor
Kışın doğan bebeklerin daha çabuk
emeklemeye başladığı belirlendi.
‘Uzay Müzesi’ gibi cami dikkati çekiyor
NEVŞEHİR - Derinkuyu Belediye
Başkanı Ahmet Balcı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, heykeltıraş Hakkı Atamulu'nun
belediye başkanlığı döneminde yapımına
başlanan ve 1989 yılında tamamlanan caminin,
Moskova'daki "Uzay Müzesi"nden esinlenilerek inşa edildiğini belirterek, "Demirci
Mahallesi'nde bulunan Park Camisi, İlçe
Müftülüğünün talebi doğrultusunda Belediye
Meclisimizin kararıyla 2006 senesinde,
müftülüğe 5 yıllığına cami olarak kullanılmak
üzere bedelsiz tahsis edilmişti. 2011 yılında,
İlçe Müftülüğünün talebi doğrultusunda bu
süreyi 2016'ya kadar uzattık. Geçtiğimiz yıllarda Derinkuyu Belediyesi olarak caminin
yeniden inşası başlayan saray, 330
bina ile yeniden hayat buldu.
İlerleyen yıllarda Kore Savaşı'ndan
da etkilenen saray, 1990'da
başlanılan kapsamlı restorasyon ve
yeniden inşa çalışmasıyla eski
görünümünü kazanmaya başladı.
1995'te Japon işgalinden kalan
genel idare binası da yıkılarak, ana
kapı eski yerinde yeniden inşa edildi.
Saray, halka açık saray bölümü,
kraliyet ailesi konut binası ve arka
bahçeden oluşuyor. Krallar için dinlenme sarayı olarak arka bahçede
300 yaşından daha büyük bir bir
ağaç, küçük bir gölet ve bir bina
sayvanı bulunuyor. Joseon
Hanedanlığı'nın en önemli temsilcilerinden olan
etrafında çevre düzenlemesi yaptık" diye
konuştu.
Caminin mimari yapısı ve minaresiyle
dikkati çektiğini belirten Balcı, Derinkuyu
Yeraltı Şehri'ni gezen yerli ve yabancı turistlerin camiyi de ziyaret ettiğini ifade ederek,
"Park Camisi, geleneksel mimari stilin dışında
yapılış itibarıyla üçgen plana yakındır. Bu
cami, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir. Caminin daha iyi bir görünüme
kavuşmasını sağladık. Bu cami, Türkiye'de
örneği olmayan camilerden biridir" dedi.
Camide 23 yıldır görev yapan imam
Menderes Gündüz ise yerli turistlerin ibadet
için, yabancı turistlerin ise mimari yapıyı
merak ettiği için camiyi ziyaret ettiğini söyledi. Gündüz, caminin bahçesinin park
görünümünde olduğunu belirterek,
"Temizliğine çok özen gösteriyoruz. Caminin
bakımını ve onarımını tamamladık, cemaatin
yanı sıra turistlere daha iyi hizmet verebilmek
için bayan tuvaleti yaptık. Camimiz, her sabah
ile yatsı vakti arasında ibadete açıktır. Bu
camide ibadet etmek huzur veriyor" şeklinde
konuştu.
Caminin doğu ve batı cephesinin camekan
olduğunu ve güneş ışığının içeriye
süzüldüğünü belirten Gündüz, "Caminin özelliği, kışın sıcak, yazın da serin olmasıdır" dedi.
(AA)
ANKARA - İsrailli bilim
adamlarının araştırması,
kışın doğan bebeklerin yazın
ya da sonbaharda doğanlardan ortalama 5 hafta önce
emeklemeye başladığını
ortaya koydu.
Bilim adamları 47 sağlıklı
bebeği iki gruba ayırdı. İlk
gruptaki 16 bebek hazirankasım, ikinci gruptakiler
aralık-mayıs doğumluydu.
Bebekler evde gözlemlenirken, ebeveynlerden de
bebeklerinin gelişimiyle ilgili
sorulara yanıt vermeleri
istendi.
Kışın doğan bebeklerin
30., yazın doğanların ise 35.
haftadan itibaren emeklemeye başladığı görüldü.
Bilim adamları, kış
aylarında doğanların emekleme döneminin yaza rastladığını, günlerin uzun
olduğu yaz aylarında bebeklerin daha hareketli
olduğunu, daha hafif giysiler
giydiğini ve karınları
üzerinde daha fazla zaman
geçirdiğini, bunun da emeklemeyi kolaylaştırdığını vurguladı.
Ancak bilim adamları,
araştırmanın İsrail'de
yapıldığına dikkati çekerek
sonuçların ülkenin bulunduğu coğrafi konuma ve
iklimine göre değerlendirilmesi gerektiğini ifade
etti.
Öte yandan Viyana
Üniversitesi'nden
psikologların bir araştırması,
kışın doğan erkeklerin solak
olma ihtimalinin daha fazla
olduğunu gösterdi.
13 bin yetişkinin katıldığı
araştırma, genel olarak
kadınların yüzde 7,5'inin ve
erkeklerin yüzde 8,8'inin
solak olduğunu, ekim-şubat
döneminde doğan erkeklerin
yüzde 8,2, kasım-ocak döneminde doğanların ise yüzde
10,5'inin sol elini kullandığını
ortaya koydu.
(AA)
Download

Provokasyonda s›n›r tan›m›yorlar