ISSN
Siyasette Ekmeleddin
‹hsano¤lu mesaisi var!
1308-7622
24 Haziran 2014 Sal›
Yemin
edecek
Meclis, gündemindeki önemli konular
nedeniyle tatile giremiyor.
TBMM'de bu hafta yine
yo¤un bir çal›flma var.
Partilerin grup toplant›lar› yap›lacak ve Anayasa
Mahkemesi'nin Balyoz
davas›yla ilgili karar›yla
tahliye olan MHP ‹stanbul Milletvekili Engin
Alan, Genel Kurul'unda
bugün yemin edecek.
Bu hafta ayr›ca;
Araflt›rma Altyap›lar›n›n Desteklenmesine
Dair Kanun Tasar›s›, Genel Kurul'da ele al›nacak.
Yasad›fl› dinlemeler ile
Biliflim ve internet sektöründeki sorunlarla ilgili
Araflt›rma Komisyonu raporlar› da görüflülecek.
Fiyat› 25 Kr
www.yedigüngazetesi.com.tr
CHP ve MHP liderleri pek çok siyasi parti genel b.aflkan› ve STK temsilcileri ile görüflerek ‘çat›’ aday› Ekmeleddin ‹hsano¤lu’na destek isterken; BBP ve
DSP’den ‘de¤erlendiriyoruz’ aç›klamalar› geldi.
SP Genel Baflkan Yard›mc›s› K›l›ç ise "Parti
olarak, bütün adaylar belli olduktan sonra Ekmeleddin ‹nsano¤lu'nu destekleme konusunda görüflümüzü belirtece¤iz" dedi. 12’DE
Irak’ta çözüm de¤il, ayr›flma ve silahlanma var
Kan gövdeyi
GÖTÜRECEK!
‹ran’›n iade etti¤i Irak'a ait 130
savafl uça¤›n›n Ifi‹D'e karfl› yürütülen savaflta kullan›lacak olmas›;
fiiilerin ruhani lideri Sistani’nin
Ifi‹D’e karfl› cihat fetvas› sonras›,
Sadr’a ba¤l› Mehdi Ordusu’nun gövde
gösterisi yapmas›; Ba¤dat'taki fiii afliretlerin silahlanmaya bafllamas›;
kendilerini "ak›nc›" olarak tan›tan
Türkmenler’in silahlan›rken peflmergeyle birlikte hareket emesi; peflmergenin Kür bölgesi d›fl›na ç›karak Kerkük baflta olmak üzere önemli baz›
yerleri ele geçirmesi… çok kanl› bir
sürecin habercisi…
Türkiye’yi de çok yak›ndan ilgilendiren Irak’taki geliflmeler
çok farkl› bir aflamaya ulaflt›. Irak ordusunun çekilmesinin
ard›ndan terör örgütü Irak fiam ‹slam Devleti (Ifi‹D) milisleri
hem ilerleyiflini sürdürüyor hem de önemli petrol tesislerini
ve havaalanlar›n› ele geçirmeye devam ediyor.
Irak’taki geliflmelerden en büyük
zarar›, bu ülkede yaflayan Türkmenler ve s›n›r güvenli¤i, ihracat› büyük darbe alan Türkiye görüyor. Bundan sonra ne
olur?
Dursun ERKILIÇ’›n
yaz›s› 12. SAYFADA
‹flte ABD’nin
demokraS‹S‹
AA’ya konuflan Fuad Hüseyin:
Irak için iki
seçenek var
ABD D›fliflleri Bakan›
John Kerry, resmi temaslarda bulunmak üzere gitti¤i M›s›r’da darbeyle
Cumhurbaflkan›
gelen
Abdulfettah es-Sisi'nin yan› s›ra mevkidafl› Samih
fiükri ile bir araya geldi.
M›s›r'da Sisi'nin seçilmifl cumhurbaflkan› Mursi'ye yapt›¤› askeri darbeye göz yuman
ABD’nin D›fliflleri Bakan›ndan garip bir aç›klama
geldi. Kerry’ye göre, “Sisi,
M›s›r'da demokrasiyi infla
ediyor…”
Kerry, "fiimdiye kadarki de¤erlendirmemiz ›fl›¤›nda, ordu ülkeyi
yönetmek için yönetime el
koymufl de¤il, ortada sivil
bir hükümet var" dedi.
Taha K›vanç
Ben gazete
san›yordum, me¤er
12. Sayfada
Prof.Dr.Nurullah Çetin
Türkçe Bak›fl
9. Sayfada
‹sa Kayacan
S›ras› Geldikçe
8. Sayfada
Semsettin Küzeci
Kerkük Mektubu
6. Sayfada
Adem Yavuz Irgato¤lu
Bak›fl Aç›s›
3. Sayfada
Abdullah Cengiz
‹ddia Yok
Ya federasyon
ya da 3 devlet!
S‹LAHLANMA
YARIfiINDALAR
Irak'›n baflkenti Ba¤da'ta bulunan
fiii afliretler Irak fiam ‹slam Devleti
(Ifi‹D) terör örgütünün olas›
sald›r›lar›na karfl› silahlanmaya
bafllad›. (üstte)
Ifi‹D terör örgütünün, tehdidi
alt›ndaki Tazehurmatu nahiyesindeki halk, evlerini terk ederek
Kerkük'ün merkezine s›¤›nd›.
Kentin 15 kilometre güneyindeki
nahiyenin çevresinde Peflmerge ve
fiii Türkmenlerden oluflan polis
güçleri muhtemel bir Ifi‹D sald›r›s›
için tetikte bekliyor. (yanda)
Keçiören Muhtarlar Derne¤i Baflkan› Ali Dincer:
“Muhtarlar›n siyaseti
vatandafla hizmettir”
Keçiören Muhtarlar Derne¤i Baflkan› Ali Dincer ile geçen yerel
seçimleri ve muhtarlar›n durumunu konufltuk. Gazetemize
önemli aç›klamalarda bulunan Dincer, muhtarl›klar›n devlete aç›lan ilk kap› oldu¤unu belirterek, hiçbir siyasi partiyle iliflkilendirilmemesi gerekti¤ini vurgulad›. Kenan ERGEN’in röportaj› 3’TE
5. Sayfada
Nurullah Ayd›n
Ara-S›ra
14. Sayfada
M.Kemal Pilavo¤lu’ndan
‹lahi Ifl›k Makaleleri
8. Sayfada
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Baflkanl›k Divan› Baflkan›
Fuat Hüseyin, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, Ifi‹D, Musul'u ele geçirmesinden sonra ülkede yaflanan geliflmeler ile çözüm sürecini ve petrol
sat›fl›n› de¤erlendirdi.
www.
gazetesi.com.tr
gazetemizi bu adresten
takip edebilirsiniz
’ü
’dan
takip edebilirsiniz
Gazetemiz Gazetemiz
da
ta
https://www.facebook.com/YediGün-Gazetesi
https://www.twitter/yedigun.gazetesi
Hüseyin, "Bölge Baflkan› Barzani, Irak'›n gelece¤ini flöyle görüyor: Irak, ya üç bölgeden oluflan gerçek federatif bir devlet olacakt›r. Ya
da Kürt, fiii ve
Sünnilerden oluflan üç ayr› devlete bölünecektir.
Gerçekte Irak, flu
an fiilen bölünmüfl durumdad›r.
Ülke, üç bölgenin
iktidar›ndan olufluyor" dedi.
Mesut Barzani'ye en yak›n adam olarak
bilinen Fuad Hüseyin, "Silahl› örgütlerin kontrolüne geçen kentlerin
idaresi, bir realite haline geldi. Çünkü
Irak ordusu, tamamen çöktü ve da¤›ld›. Irak ordusu kalmad› ki bir daha o
bölgeleri kontrolü alt›na alabilsin ve
yönetsin. Irak hükümetinin de yönetebilece¤i bir durum kalmad›" diye
konufltu.
HABER‹ 12. SAYFADA
23 Haziran 2014 Resmi Gazete
— Baflbakan Yard›mc›s›
Emrullah ‹fiLER’e, Baflbakan
Yard›mc›s› Beflir ATALAY’›n
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
— Gençlik ve Spor
Bakanl›¤›na, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakan› Fikri IfiIK’›n
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
2
SINEMA
Hababam Sınıfı çekilmese de para kazandırıyor...
TV / MAGAZIN
24 Haziran 2014 Salı
İSTANBUL - Rıfat Ilgaz’ın aynı
adlı eserinden ilk kez 1974’te Ertem
Eğilmez tarafından sinemaya
uyarlanan ‘Hababam Sınıfı’ iki seri
halinde beyazperdeye yansıdı. İlk
seride yer alan 6 film ‘Kel Mahmut’,
‘Hafize Ana’, ‘İnek Şaban’, ‘Güdük
Necmi’, ‘Tulum Hayri’, ‘Dom Dom
Ali’ ve ‘Badi Ekrem’ karakteriyle
efsane haline geldi. Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nın Türk sinemasının
100’üncü yılı kapsamında halk oylamasına açtığı ‘Türk Sinemasının
100’üncü Yılında En İyi 100
Filmi’nde ‘Hababam Sınıfı’ açık ara
önde. Ertem Eğilmez’in oğlu Ferdi
Eğilmez’in 2002’de ‘Hababam
Sınıfı’nın yeni versiyonlarını çekmeye başlayacağını açıklamasıyla birlikte birçok kişiden ‘Eski
Hababamlar’ın ruhunu öldürürsün’
Murat Akdilek,
2006’da
‘Hababam
Sınıfı’nın
üçüncü serisi
için üç yeni film
anlaşması yaptığı Aydın Ilgaz’a
çekmediği filmler için bugüne
kadar 1 milyon
300 bin dolar
ödedi
Sizin için seçtiklerimiz
21:30 TAKİPÇİ
Orijinal Adı : The
Beast Stalker
Yönetmen : Dante
Lam
Oyuncular :
Nicholas Tse,
Jingchu Zhang, Nick
Cheung, Kai Chi Liu
Yapım : 2008
Gerilim
Bir trafik kazası hayatlarını sonsuza
kadar değiştirir.
Aranan azılı suçlu
Zhang Yidong’u
yakalamaya
çalışırken, Çavuş
Tang Fei silahlı
çatışmaya girer ve
kaza yapar. Ancak
bu esnada suçlu
yaralanır ve komaya
girer, bir polisi sakat
bırakır ve küçük bir
kızı yanlışlıkla
öldürür. Vicdan
azabıyla başa çıkamayan Zhang, geçen
süre zarfında hala
komadaki suçlunun
ayılmasını bekler.
Ayılır ayılmaz da
davanın başlatılması
için ısrar eder.
şeklinde eleştiri almıştı. Bu eleştirilere kulak asmayan Eğilmez, arka
arkaya üç yıl içinde ‘Hababam Sınıfı
Merhaba’, ‘Hababam Sınıfı Askerde’
ve ‘Hababam Sınıfı Üç Buçuk’u gösterime çıkarmıştı. Bu üç film toplam
6 milyon 237 bin 446 kişi tarafından
izlenmiş, 37 milyon 107 bin 163 TL
hasılat elde etmişti.
Ferdi Eğilmez’in ikinci seriyi 3
filmle sona erdirmeye karar vermesinin ardından Fida Film’in sahibi
Murat Akdilek, 2006’da ‘Hababam
Sınıfı’nın üçüncü serisi için 3 yeni
film çekmeye karar verdi. Akdilek,
Rıfat Ilgaz’ın oğlu Aydın Ilgaz ile
isim hakkı konusunda anlaşmaya
vardı. Ilgaz’a isim hakkı için 500 bin
dolar veren Murat Akdilek, anlaşmaya özel bir madde koydurdu. Söz
konusu maddeye göre Akdilek, filmin
çekimlerinin gecikmesi halinde isim
hakkını başka yapım şirketlerine vermemesi için Aydın Ilgaz’a her yıla
100 bin dolar tazminat ödemeyi taahhüt etti. Aradan geçen 8 yılda
Akdilek, yeni filmler çekmedi.
Anlaşmaya göre de her yıl için Aydın
Ilgaz’a 100 bin dolar tazminat ödedi.
Böylelikle Akdilek, çekmediği
‘Hababam Sınıfı’nın sadece isim
hakkı için bugüne kadar 1 milyon
300 bin dolar ödedi. Fida Film’in
içinde bulunduğu borç krizinden
dolayı Ilgaz’ın bundan sonra nasıl bir
yol izleyeceği şu anda belirsiz. Aydın
Ilgaz, başka yapım şirketlerinin de
isim hakkına talip olduğu ‘Hababam
Sınıfı’ için nasıl bir yol izleyeceğini
iflas erteleme talebinde bulunan Fida
Film hakkında mahkemeden çıkacak
karara göre belirleyecek.
19:50 KESKİN NİŞANCI
Orjinal İsmi:The
Marksman
Yönetmen:Marcus
Adams
Oyuncular:Wesley
Snipes, Emma
Samms, William
Hope, Anthony
Warren
Yapım Yılı:2005
Tür:Aksiyon /
Macera
Çeçenler’in elinde
bulunan bir nükleer
güç santrali, bir
grup terörist
tarafından ele
geçirilmek
üzeredir. ABD ise
bu katliamı önlemek için Özel
Kuvvetler görevlisi
olan Painter’ı
görevlendirir.
Zamana karşı
yarıştığı bu yeni
görevi Painter için
hiç de kolay
olmayacaktır.
Milyonların
ölümüne ve
dünyanın iki büyük
gücünün devrilmesine sebep olacak
patlamayı önlemek
için mekanizmayı
etkisiz hale
getirmek zorundadır.
Sinema
VİZYONA YENİ GİREN FİLMLER
“Yarının
Sınırında”
akın gelecekte dünyayı ele geçiren
Mimics adlı uzaylı birliği, birçok büyük
şehri yok eder ve milyonlarca insanı
ölümün eşiğinde bekletir. Dünyada
hiçbir ordu, onların hızına, silahlarının
gücüne ve de en önemlisi
telepati yoluyla emir verme ve uygulama güçlerine ulaşamaz. Artık dünyadaki
tüm ordular bu uzaylı sürüsüne karşı
güçlerini birleştirmek durumundadır ve
bu güç birliği dışında ikinci bir şansları
yoktur.
"Yeni
Başlayanlar
İçin Vahşi
Batı"
Seth MacFarlane'nin yönettiği, kendisiyle
beraber Charlize Theron, Neil Patrick
Harris, Amanda Seyfried ve Liam
Neeson'un rol aldığı "Yeni Başlayanlar
İçin Vahşi Batı" izleyici ile buluşacak.
Komedi türündeki ABD yapımı filmin
konusu özetle şöyle: "Ürkek bir çiftçi
olan Albert, kasabaya yeni taşınan gizemli
kadına aşık olunca silahlı çatışmalardaki
ürkek ve beceriksiz hali gider, yerine
cesur bir adam gelir.
"Suç Şehri"
Orlando Bloom, Forest Whitaker,
Tanya Van Graan, Adrian Galley,
Conrad Kemp'in oynadığı "Suç
Şehri"nin yönetmenliğini Jerome Salle
yaptı.
Dram ve gerilim türündeki film,
Güney Afrika'ya illegal bir maddenin
girişiyle beraber oluşan ırkçı bir
katliam ile ilgili soruşturmada
görevlendirilen polisler Ali Sokhela ve
Brian Epkeen'in başından geçenleri
anlatıyor.
“Kış
Uykusu”
Aydın emekli bir tiyatrocudur; oyunculuğu bıraktıktan sonra Kapadokya'ya
babasından yadigar kalan butik oteli
işletmek için geri döner. Aydın o günden
sonra başlayan kış uykusu bu gözlerden
ırak otelin içerisindeki gündelikleriyle,
kah yerel bir gazeteye köşe yazıları
yazarak kah her zaman niyetlendiği
ancak bir türlü başlayamadığı tiyatro tarihi kitabını yazmayı düşünerek geçer.
Jessica Alba
kına yaktırdı
İSTANBUL - Hollywood'un en güzel kadınlarından biri olan Jessica Alba, rol aldığı reklam
filminin kutlamaları için Türkiye'ye geldi. Ünlü
oyuncu, İstanbul'a gelir gelmez soluğu İstanbul
gecelerinde aldı. Önceki akşam arkadaşlarıyla
birlikte Nişantaşı'ndaki Cahide'de eğlenen Alba,
felekten bir gece çaldı. Yediği yemeklerden
izlediği sahne şovlarına kadar her şeyi görüntüleyen Alba; şov ekibinin sergilediği kına gecesi
kutlamasından çok etkilendi. Ekibi yanına
çağıran ünlü oyuncu, önce kına gelenekleriyle
ilgili bilgi alıp serçe parmağına kına yaktırdı.
“Muhtarların siyaseti
vatandaşa hizmettir”
ANKARA
Keçiören Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Dincer:
Keçiören Muhtarlar
Derneği Başkanı Ali
Dincer ile geçen yerel
seçimleri ve muhtarların
durumunu konuştuk.
Gazetemize önemli açıklamalarda bulunan
Dincer, muhtarlıkların
devlette açılan ilk kapı
olduğunu belirterek,
hiçbir siyasi patiyle ilişkilendirilmemesi gerektiğini vurguladı.
Güncel
sohbet
RÖPORTAJ
KENAN ERGEN
-Sayın Dincer, 2014 yerel seçimleri İlçede
nasıl geçti?
Yolcu otobüsü
kamyona çarptı:
2 ölü, 30 yaralı
ANKARA - Başkent’te meydana
gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 30 kişi
yaralandı. Adana'dan İstanbul'a giden
henüz sürücüsü belirlenemeyen 31 AFJ
69 plakalı yolcu otobüsü, Konya-Ankara
karayolu Gölbaşı Kepekli Yokuşu mevkisinde Ramazan Tıraş yönetimindeki 01
SN 702 plakalı karpuz yüklü kamyona
arkadan çarptı. Kazada, henüz isimleri
öğrenilemeyen muavin koltuğunda oturan
bir kişi ile otobüs şoförünün olay yerinde
hayatını kaybettikleri belirlendi, otobüsteki 30 yolcu yaralandı.
İtfaiye ekibince sıkıştıkları yerden
çıkartılan 2 kişinin cesedi, Adli Tıp
Kurumu'na gönderildi. Kaza nedeniyle bir
süre trafiğe kapatılan yol, çalışmaların
ardından yeniden açıldı. Öte yandan,
kazadan yara almadan kurtulan yolcular,
fren sesi ve gürültü duyduklarını
belirterek, otobüsün çift şoförü bulunduğunu ve yolda dönüşümlü olarak aracı
kullandıklarını söyledi.
(AA)
Bem-Bir-Sen
basınla
Piknikte buluştu
ANKARA - Belediye ve Özel İdare
Çalışanları Birliği Sendikası’nın (BemBir-Sen), geleneksel basın pikniği Kayaş
Mavi Göl'de yapıldı
Kayaş Mavi Göl-Ön Bahçe Piknik
Alanı'nda düzenlenen Bem-Bir-Sen
pikniğe, gazeteciler ve sendika yöneticileriyle aileleri katıldı. Piknikte, gazeteciler
ve sendikacılar sohbet etme imkanı buldu,
futbol maçı yaptı. Çocuklar da özel olarak
kurulan oyun parkurunda palyaço
eşliğinde eğlendi. Bem-Bir-Sen Genel
Başkanı Mürsel Turbay, AA muhabire
yaptığı açıklamada, 6. kez gazetecilerle
piknikte buluştuklarını, amaçlarının sendika faaliyetleri hakkında bilgi vermek ve
gazetecilerin kendi arasında kaynaşmasını
sağlamak olduğunu söyledi. Turbay,
"Ankara, haber açısından bir yoğun gündeme sahip. Biz de bu yoğunluktan
arkadaşları biraz uzaklaştırmak istedik.
Tüm medya kuruşlarındaki arkadaşları
davet ettik. Görüş alış verişinde bulunuyoruz, kaynaşıyoruz. Yetkili sendika olarak
yerel yönetimler konusunda bilgilendiriyoruz. Hangi ölçüde sendikacılık yaptığımızı görmelerini istiyoruz. Yerel yönetimler insana doğumundan ölümüne kadar
gerekli" dedi. Bem-Bir-Sen geleneksel
basın pikniğine yaklaşık 300 kişi katıldı.
(AA)
-Keçiören’de ilk zamanlar seçim olayları
hızlı başladı. Fakat yeni emniyet müdürü olaya
el koydu. Sorunları çözdü. Kendisine teşekkür
ediyorum. Cep telefonunu vatandaşa verdi. 24
saat arayabileceğini söyledi. Korkulan olmadı.
Seçimler sükunet içinde geçti.
-Muhtarlık seçimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
-Maalesef bazı siyasi partiler muhtarlık
seçimlerine müdahil oldu. Her insanın olduğu
gibi elbette ki muhtarlarında kendilerine göre
siyasi görüşleri vardır. Fakat, muhtarlık seçimlerinde siyasi parti ismi kullanılmaz. A partisi,
B partisi muhtarı diye ayrıştırılmaya çalışıldı.
Seçimler sağduyulu geçti. Olumsuz bir şey
yaşanmadı. Muhtarların siyaseti, mahallelerine
verdikleri hizmettir. Ak Parti, MHP, CHP hangi
parti ve ırktan olursa olsun partiye bakılmadan
oy verilir. Vatandaşlar bu kişi hizmet verir,
sıkıntılarımızı giderir, sorunlarımızı çözer diye
oy verir.Muhtar yerel yönetimde kim olursa
olsun, kaymakamlık, belediye vb. herkesle iyi
ilişkiler kurup sorunları çözer. Muhtar yeri
geldiğinde elini kanalizasyona sokar, patlayan
borunun üzerine ayağını basarak iki saat bekler.
Şahsen ilaçlama zamanı belediye ekiplerinin
aracına kendim de binip tek tek her sokağı
ilaçlıyoruz. Amaç, hem belediyeyi korumak,
hem de vatandaşı doğru bilgilendirmektir.
-Muhtarlık seçimlerine siyaset bulaştı mı
diyorsunuz?
Muhtarlıklar siyaset yeri değildir, Türkiye
Cumhuriyeti devletinin ilk ayağıdır. Devlete ilk
müracat kapısıdır. Seçim bürosu haline getirilmemelidir. Cumhurbaşkanı, İçişler Bakanı,
Vali, Kaymakam ve muhtar olarak sıralanır.
Muhtarlıklarla uğraşanlar, müdahil olanlar, illa
benim adamım olsun diyenler, genellikle seçimlerde kaybeden taraf oldu. Zaman zaman
belediye başkanımızla bu konuyu paylaştık.
Herkesin kendine göre bir duruşu vardır. Herkes
bilir. Kendi fotoğraflarıyla seçilirler. Muhtar,
hangi partiden seçilirse seçilsin, iyi işler de
yapsa, iyi hizmette verse her zaman sıkıntı olur.
-Keçiören belediye seçimleri hakkında
neler düşünüyorsunuz?
-Belediye başkanımız çıraklıktan kalfalığa
geçmiştir. Kısa dönemde büyük işler başardı.
Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi, Mevlana
Kültür Merkezi, Zümrüt Yaşam Alanları gibi bir
çok önemli hizmete imza attı. Tek eksiği sadece
makyaj yapmıyor. Başkan yaptığı hizmetin içeriğine bakıyor. Reklamını yapmadı, yapamadılar.
Kendisini seviyorum. Seçim öncesi ve sonrası
kendisine de söyledim. Fitne fesat her yerde var.
Şu huyunu seviyorum. Etrafındakiler ne
söylerse söylesin kendi içinde değerlendirmeden
karar vermiyor.
-Keçiören Belediye Başkanı Mustafa
Ak’ın muhtarlara yönelik ne gibi hizmetleri
oldu?
-Geçen dönem vergiler düştükten sonra, net
169 TL her ay muhtarlara ödenek çıkardı.
Muhtarlık binalarının tamamına yakınını
yeniden yaptı. İçlerindeki mobilyalara kadar her
şeyini verdi.
-Son olarak muhtarların çözüm bekleyen
ne tür sorunları var?
-5490 sayılı kanun çıkınca güncellemeleri
İlçe Nüfus Müdürlüğü yaptı. Nakil belgesi
kalkınca taşınanları tanıyamaz olduk. İktidara
çoğu konuda teşekkür ediyoruz. Muhtarlara
aylık 870 TL ödenek çıkarıldı. Fakat, emekli
olmayan muhtarların sosyal güvencelerinin
devlet tarafından ödenmesi gerekiyor. Elektrik,
su, internet masrafları bağlı olduğumuz İçişleri
Bakanlığı’nca karşılansın. Milletvekilleri gibi
seçilmiş muhtarlara da yeşil pasaport verilmelidir. Silah taşıma ruhsatı vergisi muhtarlık
görevinden sonra da alınmamalı. Muhtarlıklara
eski saygınlıkları geri kazandırılmalıdır.
Muhtarların devletin temel taşı olduğu hep
söylenir. Fakat herkes temele taşı koyuyor, üzerine kat çıkıyor.
CSO Konser Salonu
inşaatı hızla sürüyor
HABER MERKEZİ Atatürk Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası (CSO) Konser Salonu
ve Koro Çalışma Binaları inşaatı
hızla yükseliyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığından yapılan
açıklamaya göre, uluslararası bir
proje yarışmasıyla seçilen ve
başkente, gelişen Türkiye'ye
yaraşır "CSO Konser Salonu ve
Koro Çalışma Binaları", 154 bin
17 metrekarelik arazi üzerinde
toplam 62 bin 557 metrekare ve 5
bloktan oluşuyor. Koro Çalışma
Binalarının bulunduğu ve 7 bin
747 metrekarelik alana sahip 4
katlı A bloku kaba inşaatı tamamlandı, dış cephe çatı mermer
kaplama imalatlarında ise sona
yaklaşıldı. Konser salonları ve
fuaye binalarından oluşan B blok,
21 bin 773 metre karelik alana
kuruldu.
Yumurta (elipsoid) formundaki
2 bin 5 kişilik konser salonunu
yer aldığı B3 blokunun yanı sıra
500 kişilik B1 blok da küre formunda inşa edildi. Bu formları
nedeniyle Türkiye'de ilk defa
uygulanan şişme kalıp (membran)
yöntemiyle inşa edilen yapının
kalıp sistemi bir ABD firmasının
gözetiminde tamamen Türk
mühendis ve işçileri tarafından
yapıldı. Şişme kalıp temele yerleştirildikten sonra basınçlı hava
ile şişirildi, ardından kalıbın içine
ısı izolasyonu için poliüretan
püskürtüldü ve üstüne demir
döşenip "shotcrete" betonu atıldı.
Toplam beton kalınlığı akustik
nedeniyle elipsoid salonda 52
santimetre, küre şeklindeki salonda ise 30 santimetre olan inşaatın
kabuk beton imalatları da tamamlandı. Kaba inşaatı tamamlanan
ve sanatçı çalışma binalarının
olduğu 7 bin 539 metrekarelik C
blokta ise dış cephe çatı mermer
kaplama imalatları da sona yaklaştı. 800 araç kapasiteli 4 katlı
garaj ise yüzde 98 seviyesinde
tamamlandı. Merkezi Elektrik
Güç binasının bulunduğu ve
dinamik UPS'lerin de yerleştirildiği E blokun tüm imalatları
tamamlandı.
24 Haziran 2014 Salı
BAKIŞ
AÇISI
3
Adem Yavuz IRGATOĞLU
[email protected]
Bahçeli ve
Kılıçdaroğlu
bindikleri dalı kesiyor
Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi ittifak
kuran muhalefet partisi CHP ve MHP gösterdikleri ‘çatı’ aday ile merkezdeki taşları yerinden
oynattı. Hem ezberler bozuldu hem de parti politikası, ideolojisi ve çizgisi ile ters yönde bir adım
atıldı.
Kapı kapı dolaşarak “Nasıl bir cumhurbaşkanı
istersiniz? Kimin cumhurbaşkanı olmasını
istersiniz?” soruları ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
12. Cumhurbaşkanı adayını belirlemeye çalıştılar.
Ve öyle de oldu. Hem CHP Genel Bakanı Kemal
Kılıçdaroğlu hem de MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli kurmaylarından, partilerinin yetkili
organlarından ve tabanlarından gizledikleri bir
ismi ‘çatı’ aday olarak açıkladılar.
Eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri
olan Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP ve MHP’nin
ortak adayı olarak açıklandı. Ve bu ismi
Kılıçdaroğlu katıldığı bir televizyon programında
“Ben buldum ben” diyerek MHP’ye yine çalım
attı.
Hatırlayın 12 Eylül 2010 Referandumunda
‘Hayır’ yolarını bölüşmeye kalkan muhalefet liderleri birbiriyle yarışmıştı. CHP de MHP de “En
fazla hayır oyu benimdir” açıklaması yapmıştı.
Sonuçta CHP, yine MHP’ye çalım atmıştı.
Öyle ki eski MHP Trabzon Milletvekili Orhan
Bıçakçıoğlu, MHP’nin referandumda ‘hayır’
kampanyası yürütmesini “Bahçeli partinin genleriyle oynuyor” sözleriyle eleştirmiş, ihraç
kararıyla karşı karşıya kalmıştı. Şimdi aynı şey
CHP’de yaşanıyor. CHP Milletvekili Nur Serter
ve birçok isim “CHP’nin kalbine hançer saplandı” diyerek Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi.
Ve taşlar yerinden oynadı. Özellikle CHP’de
ezberler bozuldu. Bunun nedeni de 8 seçime girip
hepsinde birinci parti olarak çıkan AK Parti ve
Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı yenememekten
kaynaklanan bir adımdır.
CHP ve MHP’nin 2010 Referandumundaki
birinci ittifakı tutmamıştı. Cumhurbaşkanlığı için
ikinci ittifaka girişen CHP ve MHP bu defa
bindikleri dalı kesmeye başladı. Eğer bu adımda
da başarılı olamazlarsa –ki öyle görünüyorKılıçdaroğlu da Bahçeli de o koltukta rahat edemez. Belki son bir ittifak şansları kalacaktır. O
da 2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde alacakları oyla koalisyon hükümeti kurmak. Tabii
AK Parti yine tek başına hükümeti kuracak oy
oranına sahip olursa bu da hayalden öteye
geçmeyecek.
Öyleyse biz gerçekleri yazmaya devam edelim. Eğer bunu başaracak bir oy oranına ulaşamazlarsa koltuğa veda etmek zorunda kalacaklar.
Özellikle CHP, tarihindeki en büyük riski alarak
yıllarca hakaret ettikleri, aşağıladıkları, rejim
tehlikesi olarak gördükleri, ‘gerici’ diye itham
ettikleri dindar kesime sığındı. Cumhurbaşkanı
adaylığını dış dünyasında muhafazakâr, dindar
olarak görünen bir isme, Ekmeleddin
İhsanoğlu’na teslim etti.
Bu adım CHP ve MHP tabanını harekete
geçirdi. Partinin muhalif isimleri şu an içten içe
kaynasa da seçimlere bu isimle girmek zorunda
kalacaklar. Ancak seçim sonrası elde edilecek
yenilgi, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin gücünü azaltarak “koltuklara veda” dönemini başlatacaktır.
2010 Referandumunda MHP’nin kalesi olan 10
ilin sadece ikisinde ‘evet’ oyları yüzde 50’nin
altına düşmüştü. (Adana yüzde 44, Mersin yüzde
37). Osmaniye’de bile ‘evet’ oyu yüzde 54 çıkmıştı. Şimdi bu tablo bu aday ile CHP’de
yaşanırsa hiç şaşırmayalım!
Atatürk Kültür Merkezi
Cumhurbaşkanlığı Senfoni
Orkestrası Konser Salonu ve
Koro Çalışma Binalarının inşaatı
çalışmaları hızla sürüyor.
Pursaklar’da dedelerin
4
YÜZÜ GÜLÜYOR
24 Haziran 2014 Salı
HABER MERKEZİ - Dede Torun Evi
müdavimleri ile bir süre sohbet edip. Onlarla
çay içip dertleşe Başkan Çetin, yıllar önce
Pursaklar’da tespit ettikleri eksiklikten yola
çıkarak Dede Torun Evi projesini geliştirdiklerini belirtti. Kışın soğuk havada yazın ise
sıcaklardan dolayı zor durumda kalan ihtiyarların bu mekânlarda huzurlu bir şekilde vakitlerini geçirmelerine imkan tanıyan Çetin, projenin ortaya çıkışını şu sözlerle ifade etti:
“Soğuk havada titreyerek dışarılarda namaz
vakitlerini bekleyen hemşerilerimi gördüğünde
çok üzüldüm. Bu nedenle onlara sıcak bir yuva
kurmaya karar verdik. Ve şimdi 5 ayrı
merkezde Dede Torun Evlerimiz hizmet veriyor. Burada hem dedeler hem de torunlar için
özel mekânlar var. Bizler burada aynı zamanda
kuşakları buluşturuyoruz.” İhtiyarlarla sohbet
eden Çetin, Pursaklar’ı şehirleştirdiklerini
belirterek, Saray Mahallesi’ndeki değişime
dikkat çekti. Kısa süre önce Saray Kulesi ile
1000 Kişilik Selçuklu Kültür ve Kongre
Pursaklar
Belediye
Başkanı Selçuk
Çetin, başkan
yardımcıları
Osman Kayaer,
Vedat Demir ve
Nedim Erçetin
ile Saray Dede
Torun Evi’ni
ziyaret etti.
Merkezi’nin hizmete açılmasının Saray için
önemli bir kazanç olduğunu ifade eden Başkan,
“Saray Mahallemizde yeni bir meydan oluşturuyoruz. Kültür merkezi, dede torun evi, kongre
merkezi, okul ve camii bir arada bulunuyor.
Kuşaklar arası bağı güçlendirip, çocuklarımızı
dedeleriyle dedeleri de torunları ile buluşturmaya devam edeceğiz.” diye konuştu. 7’den
70’e her kesime yönelik projeler geliştiren
Çetin Pursaklar’ı tebessüm ettirmeye devam
ediyor.
Müteahhitlerin mania sıkıntısı
Mania Planı olarak
ifade edilen uçuş
güvenliği hattı planıyla ilgili açıklamalarda
bulunan Etimesgut
İnşaat Müteahhitleri
Derneği Başkanı Baki
Çelen, Ankara’nın
gelişiminin önündeki
engellerden biri
olmayı sürdürdüğünü
söyledi.
Kızılcahamam
EGO durakları
belirlendi
HABER MERKEZİ EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde 527
nolu Kızılcahamam – Ulus – Sıhhiye hatlı
otobüs seferlerine başladı.
Ego Otobüsü; Sabah 06:30’da
Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkından
hareket edecek, 08:00’de Ankara
Sıhhiye’den ring yaparak tekrar
Kızılcahamam’a gelecek,
Kızılcahamam’dan 16:30’da Ankara’ya
hareket ederek saat 18:00’de Sıhhiye’den
Kızılcahamam’a hareket ederek 20:00’de
Kızılcahamam’da olacak. Kızılcahamam
içerisinde durakları belirlenen yerler;
Ankaradan Geliş; Sıhıye – Ulus - Giriş
Köprüsü – Hastane yokuşu – İş Bankası –
Hükümet Konağı – Ziraat Bankası – Büyük
Kaplıca Önü – Milli Park Girişi Sondurak.
Kızılcahamam’dan Çıkış; Milli Park Girişi –
Soğuksu Caddesinde 2 Durak – Milli
Eğemenlik Caddesi Abu Hayat Otel Arkası
– İlçe Müftülüğü önü – Akın Market Önü –
Gençlik Caddesi ilçe stadı önü – İstanbul
yolu terminal girişi – Ulus – Sıhıye.
Ücretler ise tam: 5,75; öğrenci: 3,25
olarak belirlendi. Öğrenci Kartı almak
isteyenler ; öğrenci belgeleri, nüfus cüzdanı
fotokopisi, fotoğraf ile Ankara Büyük Şehir
Belediyesi ego genel müdürlüğüne müracaat
edecekler. aynı işlem engelli, Şehit Aileleri
ve 65 yaş üzeri kişilerde ücretsiz kart
çıkartabilecekler.
HABER MERKEZİEtimesgut İnşaat
Müteahhitleri Derneği
Başkanı Baki Çelen, askeri
kullanımda bulunan
Etimesgut Askeri
Havaalanı’na ait Mania
Planı’nın Türk Sivil
Havacılık Kanunu’nun 47.
Maddesi gereğince yeniden
hazırlandığını söyledi.
Çelen, “Yeni plan ilgili
bakanlık tarafından
belediyelere gönderildi ve
uygulamaya başlanınca
sorunların çözülmediği
ortaya çıktı” diye konuştu.
Milli Savunma
Bakanlığı’nın uygulamış
olduğu Mania Uçuş
Hattı’ndan dolayı
Etimesgut Belediyesi
tarafından inşaatlara izin
ruhsatı verilemediğini
kaydeden Çelen, “İlçemizde
30 Ağustos, İstasyon,
Alsancak, Kazım Karabekir,
Piyade, Süvari, Topçu ve
Şeker mahallelerinde zemin
+3 katlı bölgelerimiz mağdur durumda. Yapılaşmanın
yüzde 85’lik bölümünün
bittiği bu mahallelerimizin
kalan yüzde 15’lik bölümü
yerleşim alanları içinde
olmasına rağmen hiçbir
işlem yapılamamaktadır. Bu
yapılan yerler mania kotunu
ve uçuşları engelliyorsa, bu
yapılan binaların kamulaştırılıp yerle bir edilmesi
ve ya kalan yüzde 15’li yerleşim bölgesinin yanındaki
binaların ruhsatları verildiği
şekilde, kalan arsaların da
inşaat yapı ruhsatlarının
verilip inşaat sektörünün
önünün açılması gerekir”
dedi. Ankara’nın gelişen
bölgesi olan Etimesgut’un
Eryaman bölgesinde özellikle İstanbul Yolu’nun
Çakırlar Çiftliği bölümünde
aynı şekilde yapılaşmanın
olduğu binaların da mania
hattından etkilendiği ve
buralarda da ciddi anlamda
inşaatlarda sıkıntı
yaşandığına dikkat çeken
Baki Çelen, “Eryaman’da
yapımı süren Kaşmir
Konutları’nda 30 kata kadar
müsaade edilmesine rağmen
birçok yapıda 15 kata bile
izin verilmiyor. Bu bir haksızlıktır.” diye konuştu.
Ülkemizin başkenti olan
Ankara’nın batısında,
gelişime engel olan Mania
Hattı, özellikle
Etimesgut’ta faaliyet
gösteren inşaat müteahhitlerini zor durumda bırakıyor. Etimesgut İnşaat
Müteahhitleri Derneği
Başkanı Baki Çelen, ülke
ekonomisine büyük katkılar
sağlayan, kendi öz sermayeleriyle devlete hiç yük
olmadan çalışan ve istihdam yaratan, işsizliği
önleyen inşaat müteahhitlerinin önlerinin sürekli
tıkanmaya çalışıldığını
kaydederek şöyle konuştu:
“Milli Savunma
Bakanlığı’ndan konuyu
görüşmek için randevu
talep etmemize rağmen ne
yazık ki derdimizi anlatacak bir yetkili bulamadık.
Bakanlık tarafından mania
konusuyla ilgili
Belediyelere genelge gönderildi. Çok katlı binaların
bir çoğunun yapılmasına
rağmen yeni yapılacak
binaların 30 metreyi geçemeyeceği, ancak bunları
uygularken bizlerin görüşlerinin alınacağı ibaresi
genelgede yer almaktadır.
Mania Hattı ile ilgili
görüşmek istediğimiz 11.
Hava Üs Komutanlığı,
Genelkurmay Başkanlığı ve
Milli Savunma Bakanlığı
ile görüşme yapamadık.
Dada doğrusu kendimize
bir muhatap bulamadık.
İsteğimiz; bakanlığın
görüşünü açıklayarak
belediyelere yetki vermesidir. Müteahhitler olarak
biran önce ruhsatlarımızı
alarak inşaatlarımıza başlamak istiyoruz.
Meslektaşlarımızın bu mağduriyetlerinin giderilmesi
için mevcut mania sınırını
aşan binaların yanında veya
yakınında yapılacak olan
inşaatlara; genelgelere
uygun olarak bu yapıların
doğal mania kabul edilip
ruhsatların verilmesi için
Etimesgut ve diğer
belediyeler yetki yazısı verilmesi gerekir.”
ANKARA
Mamaklı
Seğmenler
Türkiye
finallerinde
HABER MERKEZİ- Mamak Belediyesi
Halk Oyunları Seğmen Ekibi, Türkiye Halk
Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen halk
oyunları yarışmalarında il ve bölge birincisi oldu.
İl ve bölge birinciliği elde eden Seğmen Ekibi,
Başkent’i Türkiye finallerinde temsil edecek. 2627 Haziran tarihlerinde İstanbul’da yapılacak
Türkiye finaline sıkı bir şekilde hazırlanan seğmen ekibi birincilik kupasını Mamak’a getirmeyi
hedefliyor. Seğmen ekibini aldığı başarılı
sonuçlardan dolayı tebrik eden Mamak Belediye
Başkanı Mesut Akgül; “Halk oyunları ekibimiz
düzenli ve disiplinli bir şekilde çalışıyor. Bu
düzen ve disiplinle hem güzel sahne performansı
sergiliyor hem de düzenlenen yarışmalarda
başarılı oluyor” dedi.
Kazan'da sabah
çorbası ücretsiz
Kazan Belediyesi İşçi Lokali’nde sabahları
çorba, gün boyu çay bedava ikram ediliyor.
HABER MERKEZİHer gün yapılan
ikramlar özellikle
Kazan'ın pazarı olan
Salı günlerinde yoğun
ilgi görüyor. Gündelik
çalışan işçilerle işverenlerin buluşma
noktası olarak yapılan
İşçi Lokaline gelenler,
çay ve çorbalarını
lokalde ya da işyerlerine götürerek içebiliyorlar. Çok erken evden
çıktıklarını belirten
Salı Pazarı esnafı,
“Sabah işçi lokalinde
veya tezgâhın başında
çorbamızı, çayımızı
içiyoruz. Sadece biz
değil, işçiler, vatan-
daşlar da her gün faydalanıyor. Bu güzel
hizmet için Kazan
Belediyesi’ne, Başkan
Lokman Ertürk’e
duacıyız, teşekkür
ediyoruz” dedi.
Yetkililer, salı günleri
yaklaşık bin, diğer
günler 500 çorba
tüketildiğini, çay tüketiminin de çok yüksek
olduğunu kaydetti.
Kazan Belediyesi
Zabıta Müdürlüğü ve
İşçi Lokali Binası,
Şubat ayı sonunda
Başbakan Yardımcısı
Emrullah İşler'in
katılımıyla hizmete
açılmıştı.
‘Ayaş Dutu’ tezgahta
ANKARA
Tadı herkes
tarafından
beğenilen
meşhur
Ayaş Dutu
tezgahlardaki yerini
almaya
başladı.
HABER MERKEZİ - Yaşanan don afeti
nedeniyle her zamanki bolluğunda olmasa da
Ayaş Dutu sevenlerinin beğenisine sunuldu. Dut
ağaçlarının altına serilen bezler üzerine silkelenerek toplanan dutlar, dökülen yapraklardan
temizlendikten sonra kasalara konularak sevenlerine doğru yola çıkıyor. Hava ve taşıma şartlarına karşı oldukça hassas olan dut, ya sabahın
erken saatlerinde ya da akşamüzeri havanın
serinlediği zaman dilimlerinde hasat edilerek
zaman kaybedilmeden satışa sunuluyor. Ayaş’ta
üretilen dutlar genellikle Ankara ve yakın bölgelerdeki pazarlarda satışa sunulurken bir bölümü
de reçel ve pekmez üretiminde kullanılıyor. Ayaş
başta olmak üzere Türkiye’de dut üretiminde
Başkan
Gürbüz’den,
Acehan’a
ziyaret
HABER MERKEZİ Çubuk Belediye Başkanı Tuncay
Acehan, Bala Belediye Başkanı İbrahim
Gündüz’ü makamlarında ağırladı. Çubuk
Belediye Başkanı Tuncay Acehan’a hayırlı
olsun ziyaretleri devam ediyor. Başkan
Acehan’a son olarak Bala Belediye
Başkanı İbrahim Gündüz ve beraberindeki
belediye meclis üyeleri ziyaret etti. Başkan
Acehan’a yeni görevinde başarılar dileyen
Gürbüz, ziyarette gündeme ilişkin konuları
üzerinde görüş alış verişinde bulundular.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten
Başkan Acehan, İbrahim Gündüz’ün
Bala’da önemli hizmetleri olan ve
siyaseten bilgi birikimi ve deneyimi
olduğuna dikkat çekerek, ’’Her zaman sizlerin deneyim ve bilgi birikiminizden faydalanacağız. İnşallah her konuda birlikte
hareket ederiz. Hepimizin tek bir gayesi
var o da bulunduğumuz ilçelere ve
dolayısı ile Başkent Ankara’ya hayırlı ve
güzel hizmetler etmektir’’ dedi. Başkan
Gürbüz’de Başkan Acehan’ı seçimlerde
gösterdiği başarıdan dolayı kutladı ve
Çubuk’ta başarılı hizmetler yapacağına
inandığını söyleyerek, bu zorlu görevinde
başarılar diledi. Ak Parti Çubuk İlçe
Başkanı Av. Baki Demirbaş ve Belediye
Meclis Üyesi Harun Olmuş’unda hazır
bulunduğu ziyaret, birlikte hatıra
fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
önemli bir yere sahip olan Ankara, 2013 yılında
4.666 tonluk dut üretimiyle 4. Sırada yer alıyor.
Bu yıl yaşanan don ve dolu afetleri dolayısıyla
üretimin geçen yıllara göre düşük olması bekleniyor. Dutun Ankara’yla özdeşleşmiş, adı
Ankara’yla anılan ürünlerden biri olduğunu
belirten İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü
Muhsin Temel, TÜİK verilerine göre Ankara’nın
4 bin tonların üzerindeki üretimle her zaman ilk
beş içerisinde yer aldığını söyledi. Dutun
yumuşak bir meyve olması dolayısıyla saklama
süresinin çok kısa olduğunu kaydeden İl Müdürü
Temel, bundan dolayı dut tüketiminin hasat
mevsimiyle sınırlı olduğunu belirterek dut severlerin bu kısa dönemi iyi değerlendirmeleri gerek-
tiğini söyledi. Üretilen dutun bir bölümünün
pekmez üretiminde kullanıldığını, kalan kısmının
da köme, pestil, kuru dut ve sofralık olarak
değerlendirildiğini ifade eden Temel, dutun özellikle Ayaş bölgesinde çiftçiler için önemli bir
gelir kaynağı olduğunu sözlerine ekledi. Dut
hasadına başlayan Ayaşlı çiftçiler, geçen yıllara
oranla bu yılki rekoltenin düşük olmasına rağmen Ankaralıların dutun merkezinde yaşama
avantajını kullanarak şifa kaynağı bu meyveyi
tezgahlarda bulabileceklerini söylediler. Ayaş
Dutu lezzeti herkes tarafından beğenilen, içerdiği
demirle de kan yapıcı özelliği olan ve yetiştirilmesinde hiçbir kimyasal ilaçlamanın yapılmadığı sağlık deposu olarak anılıyor.
Ankaragücü’nden
Vali Yüksel’e ziyaret
HABER MERKEZİ Ankara Valisi Alâaddin Yüksel,
M.K.E Ankaragücü Spor Kulübü
Başkanı Mehmet Yiğiner ve kulüp
yöneticilerini makamında ağırladı.
Ankara Valisi Alâaddin Yüksel,
“Ankaragücü, Cumhuriyetle birlikte
var olan ve onunla birlikte
güçlenerek yoluna devam eden
güzide bir takımımızdır.
Formasında bulunan Misket rengi,
gücü ve kuvveti; Sarı da başarı ve
kararlılığı ortaya koyan
Ankaragücü’ne ümitsizlik ve çaresizlik asla yakışmaz. Ortak akılda
buluşan ve Ankaragücü heyecanını
taşıyan Ankaralılarla birlikte
Ankaragücü’nün başarısı etrafında
kenetlenmek herkesin görevi
olmalıdır.'' dedi.
Vali Yüksel, “Kurulduğu tarihten itibaren sporda kaliteyi sağlamış,
sporda alkışı esas almış ve sporda
heyecanı yaratmış bir takım varsa
bu takım da hiç kuşku yoktur ki
Ankaragücü olmuştur. Ankaragücü,
spor karakteri yüksek bir takımdır.
Ankaragücü’nün olmadığı bir süper
lig eksiktir. Bu nedenle
Ankaragücü’nü en kısa sürede
yeniden Süper Lig’de görmek istiyoruz. Vilayet olarak işbirliği yapılmasında ve ortak akılda buluşulmasında samimi gayretlerde bulunmaya hazır olduğumuzu bilmenizi
isterim.” dedi.
24 Haziran 2014 Salı
İDDİA YOK
5
Abdullah Cengiz
Eğitimci/Yazar
MADALYA
TAKACAKLAR(!)
On iki yıldan beri ülkemizde yapılmakta
olan “DİL VE KÜLTÜR FESTİVALİ”
(Türkçe Olimpiyatları) ne acıdır ki kör bir
iktidar hırsına feda edildi.
Dünyanın dört bir yanından koşarak, sevinçle ülkemize gelen o körpe yavruların sevinçleri kursaklarında kaldı. Belki bu tabir
biraz ağır oldu ama ortaya çıkan sonuç beni
farklı kelime bulmamaya zorladı.
Bir yıl boyunca hararetle, tertemiz ellerde,
gönüllerini beklentisiz bir şekilde onlara
açan öğretmenlerince hazırlanan yavrular
beklemedikleri sürprizlerle karşılaştılar.
Tahminim onları ülkemize getirerek değerlerimizle, inanç ve örflerimizle tanıştırma
hasreti çeken öğretmenler de, onları niçin
ülkemize getiremediklerini izahta zorlanmışlardır. Doğrusu nasıl bir bahane ileri
sürdüklerini merak ediyorum.
Ne olmuştu? Niçin gelememişlerdi
Türkiye’ye? Kim engellemişti? Onların
gelmesine mani ne vardı? Nerede, kime ne
zararları dokunmuştu da bu kendilerine reva
görülmüştü? Hangi tavır ve davranışları
insanlığın zararına bir işti de bu sonuçla
karşılaşmışlardı? On bir yıldır herhangi bir
engelle karşılaşmamalarına, o tarihten
günümüze aynı kimseler iktidarda olmalarına
rağmen neye binaen bu yıl yolları kesilmişti?
Dün akşam Romanya Bükreş’te bu
olimpiyatların şarkı finalini seyrettim. On bir
yıldır yapılmasına izin verenlerin aldığı
övgüler, alkışlar, Allah(celle celaluhu) razı
olsunlar Romanya makamlarına, bakanlarına
gidiyordu. Hiçbir suçları olmayan,
Türkiye’de gelişen olaylarda en ufak bir
dehaletleri bulunmayan eli öpülesi öğretmenler ve emek verdikleri yavruları gurbette bir
final yaptılar.
Biraz buruk, biraz yetim ve biraz da
muhacir havası esse de sonuç, bu işe emek
verenlerle kapısını açanların sevap hanesine
güzellikler yazarken, engel olanları da tarihin karanlık sayfalarına kardeşlik, diyalog,
hoşgörü, kucaklaşma düşmanı olarak kaydedecektir.
Büyük finalin de Almanya Münih Arena
Stadı’nda* yapılacağı duyuruldu. Lütfen
düşünün, bu süreçte kazanan kim, kaybedense kimler olacak? Her yıl, öğrenci, öğretmen, veli ve ülke temsilcileri ile sayıları on
binleri bulan ve dünyanın dört bir yanından
gelip ülkemiz insanı ile tanışan, kaynaşan,
kucaklaşan bu insanların ülke ekonomimize
kazandırdıkları nasıl yetersiz ve eksik bulunabilir? Gördüğünüz gibi bu kazançların hepsi
ilgili ülkelere gidiyor… Kaybeden ülkemiz
ve insanımız oluyor. Sebep olanlara
Allah(celle celaluhu) istikamet versin.
Bu kadar insan her yıl ülkemizin dört bir
yayına yayılarak maddi ve manevi katkılar
sağlamaktaydılar. Bu katkıdan kime, ne zarar
dokunuyordu?
Bir iki gün önce muhterem Ali Bulaç
ağabeyin BUGÜN gazetesine verdiği röportajda vurguladığı noktalara aynen katılıyorum. Ne acıdır ki kendisini muhafazakâr,
demokrat ve İslamcı diye tanıtan bir iktidarın elleriyle bir başka İslami sivil toplum
kuruluşu aforoz edilmeyle görevlendirilmiş
gibi bir hava esmektedir. İşte bu aforozun
sonucu olacak ki bu yılki “Türkçe
Olimpiyatları” engellendi.
Gazete ve televizyonlardan duyuyor ve
haberdar oluyoruz: Benzer yerli sanat ve
kültürel etkinlikler de bir kısım valilik ve
belediyelerce, ciddi sebep gösterilmeden
engellenmektedir. Kıskançlığın, hasedin,
yapmamdan dolayı engel olmanın bu kadarına da pes doğrusu… Hele bunları yapan
sizinle aynı duyguları paylaşan öz kardeşlerinizse daha çok rahatsız ediyor…
Yıllarca önce bu devletin ve ülkenin
sahibi olarak kendilerinden başkasına hayat
hakkı tanımayan birileri şunu söylemişti:
“Bu ülkeye kominizim gelecekse onu da biz
getireceğiz.” Şimdi devletin sahibi ve yegâne
savunucusu olduğunu söyleyen bir başkası
da “Bu ülkeye İslam gelecekse onu da biz
getiririz; başkası getiremez.” Bu felsefe ve
savunma doğrultusunda kendi dışındaki en
güçlü sivil toplum kuruluşundan başlayarak
imha ve yok etme yoluna gitmektedirler. Bu
fiillerle kim onlara madalya(!) takacak?
Bu gidiş şunu göstermektedir: Güçleri
yeterse kendilerinin dışında tüm oluşumları
zamanla karşılarına alacaklar… Allah(celle
celaluhu), İslam-i ve Kur’an-i manada kötü
niyetli -nerden gelirse gelsin- kimselere fırsat vermesin, emellerini kursaklarında bıraksın. Bu süreçte bize düşen dua, müspeti
elden bırakmama, Habil misal tavırla yola
devam etme… Varsın birleri adlarını tarihe
güzelliklerin yapılmasına engel olan yöneticiler olarak yazdırsın. Aynı duygu ve
düşünceleri taşımamız itibarı ile bu bile
olanları anlamakta bizleri zorluyor.
Allah(celle celaluhu) bize de o kardeşlerimize de istikamet ve feraset versin.
6
EKONOMI
24 Haziran 2014 Sal›
200 milyonuncu yolcu
Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB) Genel Baflkan›
fiemsi Bayraktar, "Muhakkak
surette çiftçimizi ayakta tutmam›z, moralini yüksek tutmam›z ve önümüzdeki y›l
tarlaya girmesini
sa¤lamam›z laz›m. Bu sene
gerçekten çiftçimiz
aç›s›ndan tam bir felaket y›l›
oldu. Çiftçimizin ba¤›na,
bahçesine, tarlas›na adeta
bir atefl düfltü" dedi.
Konya'n›n Meram ilçesi
Boyal› Mahallesindeki Hasat
Bayram› törenine kat›lan
Bayraktar, bu y›l hasad›n
çok iyi olmamas› nedeniyle
çiftçilerin s›k›nt›lar›n› dinledikleri bir bayram
oldu¤unu söyledi.
TZOB Genel Baflkan› Bayraktar:
‘Çiftçimizi ayakta tutmam›z laz›m’
Asgari ücrete Temmuz’da
yüzde 5,88 zam yap›lacak
ANKARA - ÖZCAN YILDIRIM - Asgari ücrete temmuz ay›nda yüzde 5,88 zam yap›lacak. Böylece asgari
ücret 45,03 liral›k art›flla net 891,03 lira olacak.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun karar› do¤rultusunda, 1 Temmuz-31 Aral›k 2014 tarihleri aras›nda geçerli
olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek.
Düzenlemeyle y›l›n ilk yar›s›nda yüzde 4,85 art›r›lan
asgari ücrete, y›l›n ikinci yar›s› için yüzde 5,88 zam
yap›lacak.
Buna göre, halen brüt 1,071, net 846 lira olan asgari
ücret, yüzde 5.88'lik zamla brüt 1,134, net 891,03 liraya
yükselecek. Asgari ücretteki 45 liral›k art›fl›n ard›ndan,
asgari ücretlinin net yevmiyesi 29,70 lira, net saat ücreti
ise 3,96 lira olacak.
Asgari ücretteki art›fl kap›c› ücretlerine de yans›yacak.
Kap›c›lar için brüt 1,071, net 910,35 lira olarak uygulanan
asgari ücret, brüt 1.134, net 963,90 liraya yükselecek.
-Kesintiler1 Temmuz itibar›yla yap›lacak düzenleme, asgari ücret
üzerinden yap›lan kesintileri ve iflverene maliyeti de
art›racak. Asgari ücretten yap›lan kesinti 242,97 liray›
bulurken, iflverene toplam maliyeti 1.332,45 lira olacak.
Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas
kazanc›n alt ve üst s›n›r› da de¤iflecek. Halen asgari ücretin
brütü olan 1.071 liraya karfl›l›k gelen prime esas kazanc›n
alt s›n›r› 1.134 liraya, 6961,50 lira olan prime esas
kazanc›n üst s›n›r› ise 7.371 liraya ç›kacak.
Öte yandan, asgari ücretteki art›fl, asgari ücrete endeksli
olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa¤l›k Sigortas›
Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalar›na da art›fl
getirecek.
Yeni asgari ücret ile prime esas kazanc›n alt ve üst
s›n›rlar›, 1 Temmuz-31 Aral›k 2014 tarihleri aras›nda
uygulanacak.
(AA)
KONYA - Türkiye Ziraat Odalar› Birli¤i
(TZOB) Genel Baflkan› fiemsi Bayraktar, "Muhakkak surette çiftçimizi ayakta tutmam›z, moralini yüksek tutmam›z ve önümüzdeki y›l tarlaya
girmesini sa¤lamam›z laz›m. Bu sene gerçekten
çiftçimiz aç›s›ndan tam bir felaket y›l› oldu. Çiftçimizin ba¤›na, bahçesine, tarlas›na adeta bir atefl
düfltü" dedi.
Konya'n›n Meram ilçesi Boyal› Mahallesindeki Hasat Bayram› törenine kat›lan Bayraktar,
bu y›l hasad›n çok iyi olmamas› nedeniyle çiftçilerin s›k›nt›lar›n› dinledikleri bir bayram oldu¤unu söyledi.
Kurakl›k, don, fliddetli ya¤›fllar ve sel felaketlerinin çiftçinin ürünlerine büyük zarar verdi¤ini
ifade eden Bayraktar, flöyle konufltu:
"Bu y›l kurakl›k, tar›m sektörüne fevkalade
büyük s›k›nt› verdi. Ekim, kas›m, aral›k, ocak ve
flubat aylar› maalesef mevsim normallerinin alt›nda ya¤›fl ald›. Mart ay›nda nispeten ya¤›fl oldu
ama üretimimizi kurtaracak seviyede de¤ildi. Nisan ay›ndaki ya¤›fllar bizi periflan etti. May›s, haziran aylar›ndaki ya¤›fllar da hasar›m›z› gidermeye yetmedi. Mart sonunda ve nisan bafl›nda don
hadisesi ile karfl› karfl›ya kald›k. Baz› bölgelerde
meyvelerimiz yüzde 100'e yak›n zarar gördü.
2007'de bir kurakl›k yaflad›k. Ama bu afet farkl›
bir afetti. Kurakl›k, arkas›ndan don, arkas›ndan
birçok bölgede dolu ve arkas›ndan afl›r› ya¤›fllar,
sel felaketi, hortum ve f›rt›na... Tar›m sektörünün
bu y›l yaflamad›¤› afet kalmad›. Tabii bunlar Allah'tan, yapabilece¤imiz bir fley yok."
"Muhakkak surette çiftçimizi ayakta tutmam›z, moralini yüksek tutmam›z ve önümüzdeki
y›l tarlaya girmesini sa¤lamam›z laz›m. Bu sene
gerçekten çiftçimiz aç›s›ndan tam bir felaket y›l›
oldu. Çiftçimizin ba¤›na, bahçesine, tarlas›na
adeta bir atefl düfltü" diyen Bayraktar, arka arkaya
gelen bu afetleri dikkatle alarak önce Karadeniz'de bir toplant› yaparak. hasar› yerinde tespit
ettiklerini, ard›ndan Malatya'ya ve di¤er bölgelere
gittiklerini aktard›.
Bayraktar, hükümetin ve özel bankalar›n, çiftçilerin borçlar›na yönelik gerekli kolayl›klar› sa¤lamas› gerekti¤ini, Ziraat Bankas› ve Tar›m Kredi
Kooperatifine borçlar›n yap›land›r›lmas›n›n yang›n› söndürmeye yetmeyece¤ini vurgulayarak,
flunlar› kaydetti:
"Tar›m Kredi ve Ziraat Bankas› borçlar›n›n
birkaç y›la faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. Bu da yetmez. Çiftimizin Sosyal Güvenlik
Kurumu'na borçlar› var. Bunlar›n yap›land›r›lmas›n› talep ediyoruz. Çiftçimizin elektrik borçlar›
müthifl maliyet getiriyor. Çiftçimizi cazibe suya
kavuflturamad›¤›m›z için, sondajla çok derinlerden, yüzlerce metreden su çekti¤i için müthifl bir
elektrik maliyeti var. Çiftçilerimiz zaman zaman
bu maliyeti karfl›layam›yor. Elektrik borçlar›n›n
yap›land›r›lmas›n›, kapanan sayaçlar›n da aç›lmas›n› talep ediyoruz. Çünkü bir do¤al afet yafl›yoruz. Özel bankalardan kredi alan çiftçilerimizle
alakal›, bankalarla görüflmelerimiz devam ediyor.
Onlar›n da borçlar› yap›land›rmas›n› talep ediyoruz. Pazartesi günü Pankobirlik Genel Müdürünü
arad›m. Buraya ve kooperatife olan borçlar›n›z
var. Onlara da bir yap›land›rma talep ettik. Onlar
da zannediyorum bu ay›n içinde toplant›lar yapacak. Pankobirlik bir yap›land›rma düflünüyor. ‹nflallah onu gerçeklefltirmifl oluruz."
Zararlar› giderici tedbirlerin çiftçilerin moralini yükseltece¤ine iflaret eden Bayraktar, "Bütün
bunlar› yapt›¤›m›zda çiftçimizin moralini yükseltmifl oluruz. Bunlar› yapmazsak, çiftçimiz borçlar›n› ödeyebilmek için mal›n› mülkünü sat›p göç
etmek zorunda kal›r. Hatta bizden flöyle bir talep
var; 'Çocuklar›m›z› tar›mda, k›rsalda tutmak istiyoruz. E¤er gerekli yard›mlar yap›lmazsa çocuklar›m›z› k›rsalda tutma flans›m›z yok. Hiç olmazsa bulundu¤umuz bölgede kamuya eleman al›rken tar›mda zarar gören çiftçilerimizin çocuklar›na öncelik sa¤lans›n'. Onu da raporlar›m›za intikal ettirece¤iz" diye konufltu. (AA)
‹ZM‹R Türkiye
Cumhuriyeti
Devlet
Demiryollar›
(TCDD) ile ‹zmir
Büyükflehir
Belediyesi ortak
projesi olan
‹ZBAN, 4 y›ll›k
süreçte 200 milyon
yolcuya ulaflt›.
Alia¤a-Menderes ar›s›nda 80 kilometrelik hatta
hizmet veren ve ilk yolcusunu 30 A¤ustos 2010 tarihinde tafl›yan ‹ZBAN, 200 milyonuncu yolcusu, Dokuz
Eylül Üniversitesi E¤itim Fakültesi S›n›f Ö¤retmenli¤i
Bölümü ö¤rencisi Elif Özçiçek (21) oldu. Özçiçek,
turnikeye geldi¤inde kentkart›nda para olmad›¤› için
geçemeyeyerek geri döndü. Gifleden kart›na para
yükleyerek tekrar turnikelere gelen Özçiçek, kart›n›
okutunca sirenler çald›. Büyük flaflk›nl›k yaflayan Elif
Özçiçek'e 200 milyonuncu yolcu oldu¤u söylendi.
Tekirda¤l› oldu¤unu belirten Elif Özçiçek, "Ö¤renciyim. Büyük flaflk›nl›k yaflad›m. ‹zmir gibi bir yerde
sürekli ‹ZBAN'›, Metro'yu kullan›yorum. 1 y›ll›k ücretsiz geçifl kazand›¤›m için mutluyum" dedi.
‹ZBAN Genel Müdür Sabahattin Erifl ise Özkan'a
baflar›lar dileyerek, 200 milyonuncu yolcuya ulaflmaktan mutluluk duyduklar›n› söyledi.
‹ZBAN Genel Müdür Yard›mc›s› Sönmez Alev de
hizmete bafllad›klar› 30 a¤ustos 2010 tarihinden bu
yana bir anlamda Türkiye nüfusunu ciddi anlamda aflan
bir yolcu say›s›na ulaflt›klar›n› belirtti. ‹ZBAN'›n
alaca¤› yeni setlerle hem yolcu say›s›n› hem de hinterland›n› büyüttü¤ünü kaydeden Alev, Alia¤a-Menderes
aras›ndaki seferlerinin k›sa bir süre sonra Torbal›'ya
kadar uzayaca¤›n› ifade etti. Alev, "Çok k›sa zamanda
500 milyonuncu yolcuya ulaflaca¤›z. 200 milyonuncu
yolcumuz Elif Özçiçek oldu. Kentkart›nda para yoktu
gidip gifleden doldurduktan sonra ikinci kez turnikelere
geldi. Kendisini tebrik ediyorum. Bizden 1 y›l ücretsiz
seyehat kazand›" diye konufltu. (AA)
Ar-Ge'ye 2013'te 5,8
milyar lira harcand›
ANKARA - Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçeklefltirilen hesaplamalara göre, 2013'te Ar-Ge faaliyetleri için bir önceki y›la göre yüzde 28,9 art›flla 5 milyar
828 milyon lira harcama yap›ld›.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), "Merkezi Yönetim
Bütçesinden Araflt›rma-Gelifltirme Faaliyetleri ‹çin Ayr›lan Ödenek ve Harcamalar, 2013-2014" verilerini yay›mlad›.
Buna göre, merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçeklefltirilen hesaplamalara göre 2013'te Ar-Ge için bir
önceki y›la göre yüzde 28,9 art›flla 5 milyar 828 milyon
lira harcama yap›ld›. Geçen y›l merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçeklefltirilen harcamalar›n
Gayrisafi Yurtiçi Has›la (GSY‹H) içindeki oran› yüzde
0,37, merkezi yönetim bütçe harcamalar› içindeki pay› ise
yüzde 1,28 oldu. Bu oranlar 2012'de s›ras›yla yüzde 0,32
ve yüzde 1,11 seviyesindeydi. 2014 y›l› bütçe bafllang›ç
ödenekleri esas al›narak yap›lan tahmini sonuçlara göre
de merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen
bafllang›ç ödene¤i 5 milyar 528 milyon lira oldu.
Ar-Ge faaliyetlerine yönelik vergi indirim ve istisnalar›n›n toplam› 2013'te 923 milyon lira oldu. Dolayl› Ar-Ge
deste¤i 2014 için ise 1 milyar 178 milyon lira olarak tahmin edildi. (AA)
OSMANLIDAN GÜNÜMÜZE IRAK’TA BASIN TAR‹H‹
Dr. fiemsettin KÜZEC‹
[email protected]
Radyo yay›nlar› büyük geliflme gösterdi. 1932’den beri yay›n yapan Irak radyosu 60 y›l boyunca Irak’ta iktidarlar›n sözcüsü olmufltu. ‹flgal sonras› televizyon kanallar›n›n say›s›n› dört kat›na yükselten
radyo vericileri bulunmaktad›r. Kimi parti binas›n›n çat›s› kat›nda bir verici ile basit bir mikser ve birkaç cihaz, bir spiker ile
partisinin propagandas›n› yapmaktad›r.
Kimi de farkl› amaçlar için yay›n yap›p,
Irak’ta denetim, yay›n kanunu ve yay›n
yasa¤›n›n bulunmay›fl›ndan yararlanmaktad›rlar. Bugün Irak’ta 200’den fazla radyo istasyonu ve vericiler bulunmaktad›r.
Bu radyolar; siyasi partiler, üniversiteler,
sivil toplum örgütleri, dini ak›mlar ve ticari amaçla, siyasi, sosyal, ekonomi, kad›n,
gençlik- spor, ö¤renci, kültür -sanat, gaziler ve çocuklara yönelik çeflitli programlar
üretmektedirler. (23)
Televizyon kanallar›n›n hemen tamam›n›n bir FM radyosu bulunmakta ayr›ca
yerel ve ulusal yay›n yapan birçok radyo
istasyonu da yay›n yapmaktad›r. Bu radyolar›n yay›n politikalar› ise siyasi partiler
taraf›ndan bazen engelleniyor, özellikle
de yay›n sonras› denetim mekanizmas›
devreye giriyor. Bu mekanizma yasal olmayan yollarla Irak’›n bütün iletiflim alanlar›nda hâkim bir durumdad›r. Baz› radyolar ekonomi ve siyasi destek bulmad›klar›
Saddam sonras›
geliflmeler
için yay›n hayat›na son vermiflti.
ABD iflgali sonras› Irak’ta kitle iletiflimi bir bütün olarak ele ald›¤›m›zda, devletin iletiflim organlar› hariç, iletiflim konusu etnik ve mezhebi faktörlere ayr›lm›flt›r. Yaz›l› ve görsel bas›n› Arap fiii, Sünni, Kürt, Türkmen, Süryani, Kildani, Yezidi ve di¤er yabanc› guruplar›n dil, din,
kültür, inanç, sosyal, kültür ve siyasi rantlar›n› gerçeklefltirmek için iletiflim araçlar›n› kullanmaktad›rlar. Irak’ta hak ve hürriyetlerinin yan›nda bas›n sistemini çal›flt›ran bir bas›n kanunu hiçbir zaman uygulanamad›. Malum siyasi nedenler ve dikta
iktidar›n hâkim oldu¤u bir gerçektir. Ancak Irak’ta baz› dönemlerde bas›n özgürlü¤ü ara s›ra yaflan›r olmufltur. Irak Bas›n
Kanunu, Görüfl Bas›n› olarak Arap dünyas›nda en zengin ve önemli Bas›n rejimlerinden biridir.
Irak’ta Bas›n Kanunu 1908 y›l›nda Osmanl›’n›n Meflrutiyet Kanunu’ndan sonra,
16 Temmuz 1909‘da oluflmufltur. 1931’de
82 say›l› ilk bas›n kanunu ve 1954 ile
1963 y›llar›ndaki de¤iflikler, 1964 tarih ve
206 say›l› kanun bas›n özgürlü¤üne
önemli bir engeldi. Buna ra¤men Irak’›n
geçirdi¤i devrimlerde bas›n önemli bir rol
oynam›flt›r. (24)
Mart 1954 tarihinde ç›kan 24 nolu kararla 163 gazete ve derginin imtiyaz hakk›
iptal edilmifltir. Dönemin Baflbakan› Nuri
Sait hükümetinde Irak ‹çiflleri Bakan› olan
Saat El-Kazzaz, Tan›tma Genel Müdürü
ve baz› gazetecileri Ba¤dat’a ça¤›rd›.
Kendileri ile bir toplant› yaparak, ertesi
gün 163 gazetenin imtiyaz hakk› iptal
edildi. Yaln›z yedi gazete ve haftal›k bir
dergiye yay›n hakk› verildi. ‹ptal edilen
gazetelerin sahipleri kanunu protesto etti.
Yeni ç›kan bas›n kanunun as›l amac›,
Irak’› emperyalist güçlerinin vagonuna
bindirmek idi. Dolay›s›yla da Ba¤dat Antlaflmas› yap›ld›. Ancak bu antlaflma çok
uzun sürmedi. 14 Temmuz 1958 devrimi
yap›larak Kraliyete son verildi ve Irak
Cumhuriyeti ilan edildi. Gericilerin ve
emperyalist güçlerin sesleri sustu ve Irak
bas›n› yeni bir sayfa açarak yoluna devam
etti. (25)
Irak bas›n tarihinde bugüne kadar çeflitli nedenlerle durdurulan ve imtiyaz›
haklar› iptal edilen yay›nlar›n say›s› yaklafl›k 500’e ulafl›r. Irak’›n dikta rejimi devredildikten sonra, yani 10 Nisan 2003’den
sonra bas›n özgürlü¤ünün geliflimi mümkün hale geldi. Bugün Irak’ta yay›nlanan
yaz›l› bas›n say›s› yaklafl›k 2000’in üzerine ç›km›fl durumdad›r.
2003–2007 tarihleri aras›nda Irak’ta
iflgal güçleri veya terör örgütlerince öldürülen Irakl› gazetecilerin say›s› 250’ye
ulafl›rken 20 civar›nda da yabanc› bas›n
mensubunun öldürüldü¤ü tespit edilmifltir. ABD, burada bir medya terörü plan›
uygulamaya koymufltur. Dolay›s›yla da 3
May›s 2007’de bas›n günü bayram› münasebetiyle Fransa’da yap›lan protestolarda
Irak’ta öldürülen Irakl› ve yabanc› gazeteciler an›ld›. (26)
Irak’ta kitle ‹letiflim araçlar›n›n bir k›sm› devletin tekelinde ise de, kamu sektörü
yarar›na ayr›lan araçlar yan›nda özel sektörün de araçlar› vard›r. Ancak, kitle iletiflimi ve bas›n özgürlü¤ü genel anlam›yla
fikir ve vicdan hürriyetleri çerçevesinde
mutlaka yeniden gözden geçirilmelidir.
(27)
Bugüne kadar Irak’ta iletiflim sistemi
birçok çalkant›l› dönemden geçti: 23
Temmuz 1908 tarihinde 2. Sultan Abdülhamit dönemi, 1908’de Irak’ta Anayasa
ilan› ile Osmanl›’n›n son dönemi. 22 Kas›m 1914 y›l›na kadar Basra’n›n ‹ngiliz-
lerce iflgali ve 23 A¤ustos 1921 y›l›nda ‹ngilizlerin Irak iflgalinin sona erdirilmesi.
Milli Hükümetin bafllang›c› ve Kraliyet
rejiminin kurulmas› ile Birinci Faysal’›n
Irak’a Kral tayin edilmesi. 1968’de Baas
Partisinin iktidara gelmesi, (28)
1991–2003 Irak’›n Kuzeyinde oluflan güvenlik bölgesi dönemi ve son olarak
2003’te ABD’nin Irak’› iflgali dönemi Irak
‹letiflim tarihinin en önemli dönemi say›l›r.
23) Nas›r Hasan, Belgesel “Irak’ta
Radyo Tarihi”, www.babagurgur.net
2007
24) Cahit Bayati, Gazeteci-Yazar, Mülakat, 22 Kas›m 2007
25) Felah Yazaro¤lu, a.g.m. 18
26) Bas›n Günü, Haber, www.aktueldergi.org 3 May›s 2007
27) ‹brahim Dakuki, Irak Anayasalar›nda Kütle Haberleflme Özgürlü¤ü, Önder Matbaas›, 1975 Ankara, s. 162
28) Mustafa El-Salih, a.g.m. s. 13
29) Irak Gazeteciler Cemiyeti Baflkan›
fiahap El-Temimi ile iletiflim kurup, çal›flmam›za çok önemli destek verdi¤ini bildirmek zorunday›m El yaz›s›yla bize yaklafl›k 32 sayfal›k bilgi ve doküman yaz›p
gönderdi. Bu önemli bilgilerini de¤erlendirip G.Ü. ‹letiflim dergisinde yay›nlamam›za da müsaade etmifltir. Derginin YazGüz 2007, s, 135–148, de 25. Say›s›nda
yay›nland›. Ama ne yaz›k ki, 75 yafl›nda
olan Irak gazeteciler Cemiyeti Baflkan› bir
suikasta kurban gitti ve yaz›m› okuyamd›.
(B‹TT‹)
EKONOMI
Tekstilde geri dönüflüm
sektörü s›rtlayacak
UfiAK- FAT‹H DO⁄AN - Uflak Ticaret ve
Sanayi Odas› (UTSO) Yönetim Kurulu Baflkan›
Mustafa Kuvvet, tekstil at›klar›n› geri dönüflümü
sayesinde ülke ekonomisine y›lda 2,5 milyar lira
katk› sa¤land›¤›n› belirterek sektörün ayakta kalabilmesi ve dünyadaki di¤er rakipleriyle
yar›flabilmesi için deste¤e ihtiyaç duyuldu¤unu
söyledi.
TPAO, kar›fl kar›fl
petrol ve do¤algaz arad›
ANKARA - SEVAL OCAK ADIYAMAN
- Türkiye Petrolleri Anonim Ortakl›¤› (TPAO)
taraf›ndan geçen y›l Türkiye'de hem karada hem
de denizde binlerce kilometrekarelik alanda
petrol ve do¤al gaz aramalar› gerçeklefltirildi.
TPAO verilerine göre, kurulufl taraf›ndan 31
Aral›k 2012 tarihinde 130 milyon dolara sat›n
al›nan sismik gemi Barbaros Hayreddin Pafla
geçen y›l yurt içinde ve yurt d›fl›nda sismik aramalar gerçeklefltirildi. Söz konusu gemi
Karadeniz'de 9 bin 195 kilometre 2 boyutlu (2B),
1549 kilometrekare 3 boyutlu (3B), 21 Ocak
2014 itibariyle ise Do¤u Akdeniz'de 2 bin 530
kilometre 2B, 2 bin 960 kilometrekare 3B ile
K›br›s'ta 1888 kilometre 2B sismik veri toplama
çal›flmas› yapt›.
Öte yandan ülkedeki hidrokarbon arama
faaliyetleri son 10 y›lda 13 kat artarken, aramalar
ço¤unlukla kamu kaynaklar›yla gerçeklefltirildi.
Türkiye'de 2013 y›l›nda 89 arama kuyusu, 22
tespit kuyusu, 80 üretim kuyusu olmak üzere
toplam 191 kuyu aç›ld›. Bu rakam, 2012 y›l›nda
151 kuyu olarak gerçekleflmiflti. Kuyu say›lar›yla
paralel olarak 2013 y›l›nda gerçekleflen sondaj
metrajlar›nda da 2012 y›l›na göre art›fl kaydedildi. 2012 y›l›nda toplam 298 bin metre sondaj
yap›l›rken, bu rakam 2013 y›l›nda 317 bin 630
metreye yükseldi.
Türkiye'de 2013 y›l›nda toplam 16,6 milyon
varil petrol (48 bin 166 varil/gün) ve 561,5 milyon metreküp do¤al gaz üretildi. TPAO taraf›ndan
2013 y›l›nda 115 kuyuda 197 bin 123 metre sondaj gerçeklefltirildi. TPAO'nun 2013 y›l›nda
gerçeklefltirdi¤i metraj, Türkiye'de ayn› y›l
içerisinde yap›lan toplam metraj›n yüzde 56's›n›
oluflturdu. Kurulufl, geçen y›l Türkiye'de üretilen
petrolün yüzde 75'ini do¤al gaz›n ise yüzde 55'ini
üretti.
Hidrokarbon aramalar›na h›z veren TPAO,
bu kapsamda Karadeniz'de 2004-2013 y›llar›
aras›nda yaklafl›k 71 bin kilometre 2B ve 15 bin
500 kilometrekare 3B sismik çal›flma
gerçeklefltirdi. Bu y›l Karadeniz'de Istranca-2, 3
ve 4 kuyular›n›n kaz›lmas› öngörülürken, Bat›
Karadeniz'de günde 2,1 milyon metreküp üretim
kapasitesine sahip çift katl› Akçakoca Platformu
devreye al›nd›.
Akdeniz'de (‹skenderun, K›br›s, Mersin,
Antalya aç›klar›) ise 2005-2013 y›llar› aras›nda
24 bin kilometre 2B ve 5 bin 600 kilometrekare
3B sismik çal›flma gerçeklefltirildi. TPAO;
Trakya, Güneydo¤u Anadolu ve ‹ç Anadolu bölgeleri baflta olmak üzere di¤er kara alanlar›nda
geleneksel (konvansiyonel) metotlarla
aramalar›n› sürdürdü. Bu kapsamda 2013 y›l›nda
2 kuyunun sondaj›na bafllan›rken bu y›l Shell ile
ortak ankonvansiyonel 2 kuyunun daha
kaz›lmas› planlan›yor.
Türkiye'de geçen y›l günlük yaklafl›k 48 bin
varil ham petrol üretimi yap›l›rken, günlük 500
bin varil ham petrol tüketildi. Geçen y›l petrolde
ithalata ba¤›ml›l›k oran› yüzde 90,4 olan
Türkiye'nin do¤algazda ithalata ba¤›ml›l›k oran›
yüzde 98,5 olarak gerçekleflti. Mevcut koflullarda
gelecek 10 y›l içerisinde Türkiye'nin petrol ve
do¤al gaz ithalat› için yaklafl›k 540 milyar dolar
ödemesi tahmin edilirken, bu durum hidrokarbon
arama ve üretim çal›flmalar›n›n hem yurt içinde
hem de yurt d›fl›nda aksat›lmadan ve art›r›larak
sürdürülmesini zorunlu k›l›yor. (AA)
7
Ak›ll› cepte yerli
24 Haziran 2014 Sal›
Kuvvet, AA
muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, tekstil geri
dönüflümünün son on y›l
içinde ülke için
vazgeçilemez bir sektör
haline geldi¤ini, bu
at›klar›n yaklafl›k yüzde
80-85'inin geri dönüflüm
için Uflak'a getirilip, renklerine ayr›ld›ktan sonra
önce elyaf, daha sonra
fabrikalarda iplik olarak
dokunup, sektöre tekrar
kazand›r›ld›¤›n› söyledi.
Sektörünün di¤er geri
kazan›m ifllemlerine
uygulanan teflviklerden
yararlanamad›¤›n›,
çevresel ve ekonomik etkilerinin yeterince bilinmedi¤i ifade eden Kuvvet, "Burada büyük bir
sektör var. Asl›nda Uflak'a madalya tak›lmas›
gerekirken maalesef her gün dayak yiyor. Bizim
tespitlerimize göre günlük bin 200 ton ham
madde girifli var. Tekstil geri dönüflüm sektörünün ekonomiye y›ll›k kazanc› 2,5 milyar lira"
diye konufltu.
Kuvvet, pamu¤un tarladaki ve fabrikadaki
sürecinin hep bir ifllem ve enerji tüketimi
UTSO Yönetim
Kurulu Baflkan›
Mustafa Kuvvet,
"Tekstil geri
dönüflüm sektörünün
ekonomiye y›ll›k
kazanc› 2,5 milyar
lira" dedi.
oldu¤unu, bunun haricinde bunlar›n dokunduktan
sonra da bask› boya tesislerinde 12 ile 15
kimyasal ifllemden geçti¤ini dile getirdi.
Geri dönüflüm sayesinden tarladaki ve fabrikadaki süreci ortadan kald›rd›klar›n›, boyanm›fl,
haz›r ürünü piyasa arz ettiklerini kaydeden
Kuvvet, "S›f›r de¤er görülen tekstil at›klar›n› ülke
ekonomisine tekrar kazand›r›lmas›n› sa¤layan
geri dönüflüm sektörünün ayakta kalabilmesi ve
dünyadaki di¤er rakipleriyle yar›flabilmesi için
desteklenmesi gerekiyor. Türkiye'de üretilen
tekstil at›klar›n›
neredeyse tek bafl›na
geri kazanan ve büyük
bir ekonomik de¤er
oluflturan Uflak'›n da
sektörel olarak geri
kazan›m konusunda
deste¤e ihtiyac› var"
dedi.
Mustafa Kuvvet,
Türkiye'de her y›l geri
kazan›labilir nitelikte
yaklafl›k bir milyon ton
civar›nda tekstil
at›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›n›
aktard›.
(AA)
Trafi¤e kay›tl› araç
say›s› artt›
cari a盤› azaltt›
‹ZM‹R - AHMET BAYRAM - Her y›l
yaklafl›k 2 milyar dolar de¤erinde, 12 milyon
cep telefonunun ithal edildi¤i Türkiye'de,
Turkcell'in yurt d›fl›nda üretti¤i yerli modeller, düflük maliyeti sayesinde cari a盤›
azaltt›.
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, "Yeni nesil
bilgisayarlar" diye nitelendirdi¤i ak›ll› telefon
pazar›nda en iyi fiyata en iyi performans› sunmak için 4 y›l önce çal›flmaya bafllad›klar›n›
kaydederek, T40'›n tasar›m›n›n Türk
mühendisler taraf›ndan yap›ld›¤›n› hat›rlatt›.
T40 konusunda müflterilerinden olumlu
geri dönüfller ald›klar›n› belirten Ciliv, flunlar
söyledi:
"Türkiye'de bugüne kadar toplamda 1,5
milyon T serisi telefon sat›ld› ve bunun da
cari a盤›m›za pozitif katk›s› var. Ortalama
ak›ll› bir telefon 500 dolara ithal edilirken, T
serisi telefonlar 150 dolar gibi bir fiyattan
ithal ediliyor. Toplamda 600 milyon dolara
yak›n bir rakamla Türkiye'de cari aç›k sorununa pozitif katk›da bulundu¤umuza
inan›yoruz."
AKILLI TELEFON ‹HRACATI
Ciliv, Turkcell'in ak›ll› telefonlar›n› yurt
d›fl›nda operasyonu oldu¤u ülkelere de ihraç
etti¤ini an›msatarak,"Orada da baflar›l› bir
performanslar› var. Hat›rl›yorum, O ülkenin
ismini vermeyeyim flu anda. Türkiye
d›fl›ndaki bir ülkede ak›ll› telefon pazar›nda,
oras› küçük bir pazar ama ak›ll› telefonlar›n
yüzde 50'sini T serisi telefonlar oluflturuyor"
diye konufltu.
Süreyya Ciliv, T40'›n kendileri için
baflar›l› oldu¤unu ve beklentilerini aflt›¤›na
iflaret ederek, "Daha iyi duyurabilseydik daha
fazla müflterimiz yararlanabilirdi" ifadelerini
kulland›. (AA)
ANKARA
- Trafi¤e kay›tl› araç
say›s›, nisan ay› itibariyle 18
milyon 215 bin 460'a ulaflt›.
Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K), bu y›l›n
nisan ay›na iliflkin motorlu kara tafl›tlar› istatistiklerini aç›klad›.
Buna göre, nisan sonu itibar›yla trafi¤e kay›tl›
toplam 18 milyon 215 bin 460 tafl›t›n yüzde
52'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet,
yüzde 15,1'ini motosiklet, yüzde 8,7'sini traktör,
yüzde 4,2'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs,
yüzde 1,2'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel
amaçl› tafl›tlar oluflturdu.
Nisanda trafi¤e kayd› yap›lan toplam 77 bin
27 tafl›t içinde otomobil yüzde 52,7 ile ilk s›rada
yer al›rken, bunu s›ras›yla yüzde 22 ile motosiklet, yüzde 11,6 ile kamyonet, yüzde 6,6 ile traktör
takip etti. Tafl›tlar›n yüzde 7,1'ini ise minibüs,
otobüs, kamyon ve özel amaçl› tafl›tlar oluflturdu.
Trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t say›s› nisanda, bir
önceki aya göre yüzde 19,7 artt›. Bu art›fl otomobilde yüzde 14,1, minibüste yüzde 10,1, otobüste
yüzde 10,4, kamyonette yüzde 11,2, kamyonda
yüzde 23,5, motosiklette yüzde 48,1, özel amaçl›
tafl›tlarda yüzde 8,9, traktörde yüzde 9 olarak
gerçekleflti.
TRAF‹⁄E KAYDI YAPILAN TAfiIT SAYISI
YÜZDE 22,5 AZALDI
Trafi¤e kayd› yap›lan tafl›t say›s› nisanda
geçen y›l›n ayn› ay›na göre göre yüzde 22,5
azald›. Bu azal›fl otomobilde yüzde 26,6,
minibüste yüzde 8,4, otobüste yüzde 55,5, kamyonette yüzde 38,6, motosiklette yüzde 6, özel
amaçl› tafl›tlarda yüzde 33 oldu. Kamyonda yüzde
1,5, traktörde ise yüzde 6,6 art›fl görüldü.
Ocak-Nisan döneminde 317 bin 922 tafl›t›n
trafi¤e kayd› yap›l›rken, 41 bin 909 tafl›t›n ise
trafikten kayd› silindi. Böylece trafikteki toplam
tafl›t say›s› 276 bin 13 artt›.
Nisanda devri yap›lan toplam 444 bin 111
tafl›t içinde otomobil yüzde 68,1 ile ilk s›rada yer
ald›. Otomobili s›ras›yla yüzde 16,6 ile kamyonet,
yüzde 5,7 ile motosiklet, yüzde 3,5 ile kamyon
takip etti. Nisan ay›nda devri yap›lan tafl›tlar›n
yüzde 6,1'ini ise minibüs, otobüs, özel amaçl›
tafl›tlar ve traktör oluflturdu.
Nisan sonu itibar›yla trafi¤e kay›tl› 9 milyon
471 bin 83 otomobilin yüzde 41,4'ü LPG'li, yüzde
30,4'ü benzinli, yüzde 27,7'si dizel yak›tl›
olurken, yak›t türü bilinmeyen otomobillerin
oran› yüzde 0,5 olarak gerçekleflti. Ayn› dönemde
trafi¤e kayd› yap›lan 40 bin 588 otomobilin
yüzde 17,3'ü Volkswagen, yüzde 14,2'si Renault,
yüzde 7,7'si Hyundai, yüzde 7'si Fiat, yüzde 6,6's›
Opel, yüzde 5'i Toyota, yüzde 4,8'i BMW, yüzde
4,5'i Dacia, yüzde 4,2'si Ford, yüzde 4'ü
Mercedes-Benz, yüzde 24,5'i ise di¤er markalardan olufltu.
Trafi¤e en fazla 1501-1600 motor silindir
hacimli otomobillerin kayd› yap›ld›. Ocak-Nisan
döneminde trafi¤e kayd› yap›lan 185 bin 799 otomobilin yüzde 39,6's› 1501-1600, yüzde 21,4'ü
1401-1500, yüzde 18,2'si 1300 ve alt›, yüzde
14,3'ü 1301-1400, yüzde 4,7'si 1601-2000, yüzde
1,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip
oldu¤u görüldü. Motor silindir hacmi bilinmeyen
otomobillerin oran› ise yüzde 0,2 olarak gerçekleflti. (AA)
8
KÜLTÜR-SANAT
24 Haziran 2014 Sal›
K I RKP I NAR MAR fiI’n›n
fiI
kitabelefltirilmesi istendi
SIRASI GELD‹KÇE
Prof. Dr. ‹SA KAYACAN
Gsm: (0532-454 67 19)
[email protected]
http://isakayacan.blogspot.com
Tarihi K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri'nin resmi marfl›n›n da bestekar›
emekli müzik ö¤retmeni yazar Beyaz›t Sans›, er meydan›na
marfl›n kitabesinin dikilmesi gerekti¤ini gerekti¤ini söyledi.
ED‹RNE - SAL‹H BARAN - Tarihi
K›rkp›nar Ya¤l› Güreflleri'nin resmi
marfl›n›n da bestekar› emekli müzik ö¤retmeni yazar Beyaz›t Sans›, er meydan›na
marfl›n kitabesinin dikilmesi gerekti¤ini
gerekti¤ini söyledi.
Trakya Birlik, Tava Ci¤er, Vak›flar,
Edirne Belediyesi, Edirnespor gibi
OYUN GRUPLARI SATIN ALINACAKTIR.
S‹NCAN BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
‹K‹L‹ SALINCAK ve ÇEfi‹TL‹ OYUN GRUPLARI al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu
maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras› : 2014/63918
1-‹darenin;
a) Adresi : Tando¤an Mah. Zeki U¤ur Cad. No:7 06930 Sincan/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras› : 444 4 762 - 3122711272
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç) ‹hale doküman›n›n görülebilece¤i internet adresi (varsa):https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-‹hale konusu mal›n;
a) Niteli¤i, türü ve miktar›:15 Adet Tip-01 Oyun Grubu, 15 Adet Tip-02 Oyun Grubu, 1 Adet Tip-03 Oyun
Grubu, 1 Adet Tip-04 Oyun grubu ve 30 Adet ‹kili Sal›ncak Al›m›
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri : Sincan
c) Teslim tarihi : Sözleflme imzaland›ktan sonra ifle bafllanacak olup 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. Teknik flartname EK1'deki tabloda belirtilen teslim program›na uyulacakt›r.
3- ‹halenin;
a) Yap›laca¤› yer : Tando¤an Mah. Zeki U¤ur Cad. No:7 2. Kat Meclis Toplant› Salonu 06930 Sincan/
ANKARA
b) Tarihi ve saati : 15.07.2014 - 14:30
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret
Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1.4.3.1.1. Standarda iliflkin belgeler: TSE 1176/1,2,3,
5. Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Liras›) karfl›l›¤› Tando¤an Mah. Zeki U¤ur Cad. No:7 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü ‹hale Servisi 06930 Sincan/ANKARAadresinden
sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Tando¤an Mah. Zeki U¤ur Cad. No:7 1. Kat Destek Hizmetleri Müdürlü¤ü ‹hale Servisi 06930 Sincan/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli
taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r. Bu ihalede,
iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
(BASIN-8226)(www.bik.gov.tr)
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr.de
KONGRE ‹LANI KAYAfi YEfi‹LBAYIR MAHALLES‹ KARABAYIR SEMT‹
CAM‹‹ VE KURAN KURSU YAfiATMA DERNE⁄‹ BAfiKANLI⁄I’NDAN
Kayafl Yeflilbayir Mahallesi Karabayir Semti Camii Ve Kuran Kursu Yaflatma Derne¤i'nin Ola¤an Genel
Kurul Toplant›s› 13 Temmuz 2014 Pazar günü saat 14:00 ‘de YEfi‹LBAYIR MH. SA⁄DUYU CD. NO:18
MAMAK/ANKARA’ daki Dernek hizmet binas›nda afla¤›daki gündemle yap›lacakt›r.
Toplant›da yeterli ço¤unluk sa¤lanmad›¤› takdirde 20 Temmuz 2014 Pazar günü ayn› yer ve saatte yap›lacakt›r.
Üyelerimize duyurulur.
YÖNET‹M KURULU
GÜNDEM:
1- Aç›l›fl, Divan heyetinin seçimi.
2- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullar› raporlar›n›n okunmas› ve müzakeresi.
3- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ibras›.
4- Yönetim Kurulunca haz›rlanan Tahmini bütçenin görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›.
5- Yap›lacak tüzük tadilat›n›n görüflülmesi ve karara ba¤lanmas›
6- Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi.
7- Derne¤e lüzumlu olan menkul ve gayrimenkul mallar›n sat›n al›nmas›, kiralanmas›, ba¤›fl veya vasiyet
yoluyla derne¤e intikal edenlerin dernek üzerine intikal ve tescil muamelelerinin yap›lmas›, mülkiyetten
baflka ayni haklar›n tesis edilmesi veya mevcut menkul ve gayrimenkul mallar›n sat›lmas› veya kendisine ait
mevcut menkul veya gayrimenkul mallar üzerinde mülkiyetin d›fl›ndaki ayni haklar›n baflkalar› lehine tesis
ve tescil edilmesi, Resmi özel ve tüzel kiflilere bedelli veya bedelsiz tahsis edilmesi tahsisin kabulü veya kiralanmas›, menkul veya gayrimenkullerin baflkalar›na hibe edilmesi veya baflkalar›n yapaca¤› hibelerin kabul edilmesi, tapuda tevhit ve ifraz yapt›rmaya inflaat yapt›rmaya tapuda takrir vermek, takrir almak cins tashihi yapmak tafl›nmazlar üzerinde üst hakk› tesis etmek, tapu kütü¤ünde her türlü ayni hak tesis etmek flerh
vermek flerh almak, intifa ve irtifa hakk› tesis ettirmek, derne¤in gayesine uygun olarak borç alma hususlar›nda yönetim kuruluna salahiyet verilmesi
8- Dilek ve temenniler.
(Yedigün- 4)
9- Kapan›fl.
marfllar›n bestekar› Sans›, AA muhabirine
yapt›¤› aç›klamada, 1956'dan bu yana
K›rkp›nar gürefllerini izledi¤ini, ata yadigar› ya¤l› güreflin bir marfl›n›n olmamas›n›
hayretlerle karfl›layarak, 1995'ten itibaren
marfl konusunda çal›flmalar›na bafllad›¤›n›
söyledi.
Uzun olan fliirinin 9 k›tas›n› seçerek
K›rkp›nar'› kendince anlatt›¤›n› ifade eden
Sans›, "K›rkp›nar'› sadece fliirle anlatmak
olmazd›. O yüzden 15 dakikada ve belki de
dünyada en h›zl› yap›lan bestedir. Marfl›
uflak makam›nda oluflturduk. O günden
bugüne çay›rlarda bu marfl söylenir" dedi.
Sans›, belediyenin 2004'te marfl›
K›rkp›nar'›n resmi marfl› olarak kabul
etti¤ini an›msatt›. Belediye meclisinin oy
birli¤iyle bu karar› ald›¤›n› dile getiren
Sans›, flöyle devam etti:
"O y›ldan sonra art›k resmi seremonilerde K›rkp›nar Marfl›'n› Edirne Belediye
Bandosu ve 40 kiflilik o muhteflem davul
zurna ekibi çald›, seslendirdi. 2011 y›l›nda
da Kültür ve Turizm Bakanl›¤› bir prestij
kitab› yay›mlad›. Orada da hem Türkçe
hem ‹ngilizce olarak marfl›m›z K›rkp›nar'›n
resmi marfl› olarak literatüre geçti."
"GELECE⁄E TAfiINMALI"
Sans›, K›rkp›nar Marfl›'n›n kendisinin
de¤il, Edirne halk›n›n ve güreflseverlerin
oldu¤unu söyledi.
UNESCO listesine girerek dünya mal›
olan K›rkp›nar Marfl›'n›n da en iyi yerde
bulunmas› gerekti¤ini belirten Sans›, flöyle
konufltu:
"Marfl, K›rkp›nar'›n ana ögelerinden biri
oldu. Sarayiçi'nde a¤alar›n, baflpehlivanlar›n, k›rm›z› dipli mumun an›t›, heykelleri
var ama K›rkp›nar Marfl›'n›n kitabesinin de
dikilmesi gerek. Bu ya¤l› gürefle gönül
vermifl milyonlar›n iste¤idir.
Edirne Belediye Baflkan› Recep Gürkan
'tamam' dedi ama san›r›m gelecek seneye
koyarlar."
Sans›, Kültür ve Turizm Bakanl›¤›n›n da
bu güzel marfl› ödüllendirmesi gerekti¤ini
kaydetti. (AA)
Tahir
Görenli’den
iki fliir
Kahramanmarafl ilimiz merkezinden
seslenen, flair, yazar, e¤itimci, araflt›rmac›
Mansur Ekmekçi arac›l›¤›yla bana ulaflan
flairlerin fliirlerinden Tahir Görenli imzal›
iki fliir var masamda efendim. Bu fliirler,
Gözlerin ve Yüce da¤lar adlar›n›n tafl›y›c›lar›.
Befl ayr› dörtlükten meydana gelen ve
bir görüflte kar›flan ak›llardan hareketle
yola ç›k›lan, canlara ok gibi saplanan
gözlerin etki al›n›n›n geniflli¤inden, hayalle gerçe¤in bir yar›fl içine giriflinden
sözediliyor, ela gözlerin sevdalara düflürmesi üzerinde duruluyor bu fliirde. ‹ki ayr› dörtlü¤ü flöyle an›lan fliirin
fiimflekler çakt›rd›n deli gönlüme,
Bak›fllar›n yakt›, sald›n ölüme,
Bülbülüm de figan eyler gülüme,
Sevdaya düflürdü, ela gözlerin.
Dayan›r m› bana bilmem ki yürek,
Sultan›m seninle bir vuslat gerek,
Tanr›ya birlikte sözünü vererek,
Sevdaya düflürdü, ela gözlerin.
Tahir Görenli’nin ikinci fliiri Yüce
Da¤lar’›n m›sralar›na göz atal›m vakit geçirmeden. Bu fliir de befl ayr› dörtlükten
meydana geliyor. Açan mor sümbüllü
Nevruzlardan, bu da¤larda gezmenin zaman›n›n geldi¤inden, çoban›n çald›¤› kavalla yüreklerin yand›¤›ndan sözedilerek,
da¤lar›n bafl›na ya¤an karlar›n rüzgarla
savruluflu hareket noktas› yap›l›yor. ‹ki
dörtlü¤ünde de flöyle sesleniliyor:
Gezmeye gelmifltim, günün birinde,
Yaslad›m s›rt›m›, seher vaktinde,
Keklikler öterken, ahenk yerinde,
Bafl›n›, kar, boran, sis sarm›fl da¤lar.
Ters lale boynunu e¤mifl topra¤a,
Maniler söylenir, da¤, tafl yapra¤a,
Gezindim, dolaflt›m bafltan aya¤a,
Bafl›n› kar, boran, sis sarm›fl da¤lar.
Tahir Görenli sanat edebiyat dünyam›za att›¤› yeni ad›mlarla, ileride güçlenen
isim ve imzalar aras›nda yer alacakt›r.
Tebriklerimi sunuyorum.
..................... M.KEMAL P‹LAVO⁄LU’NDAN ‹LAH‹ IfiIK MAKALELER‹ ....................
[email protected]
M. Kemal P‹LAVO⁄LU
D: 1906 Ö: 1977
HAZRET‹ AL‹
D‹YOR K‹
“Öldükten sonra
yaflamak isterseniz,
ölmez bir eser
b›rak›n›z…”
AYDINLATMA
Eser, insan›n hayatta, gelece¤e b›rakt›¤› en büyük bir
yadigârd›r. Bu yadigar hayatta durdukça, o insan da yaflar.
‹slamiyet bu hususta çok hassas davranm›fl, arkaya b›rakacak güzel eserlere Müslümanlar› teflvik etmifltir.
Müslümanl›¤›n telkin etti¤i
en büyük düsturun biri de,
geleceklere b›rak›lacak sadakay› cariyedir. O da, arkaya
b›rakaca¤› hay›rl› bir evlat,
ilim yuvas› olan okul, köprü,
çeflme, cami, yol, hastane, ki-
tap gibi eserlerdir.
O eserlerden istifade edildikçe ölü için defteri amaline
sevap yaz›l›r. Cesedi çürürse
de nam› yaflar. Bundand›r ki,
Allah “Biz ölüyü diriltiriz.
Gönderdikleri fleyleri, arkaya
kalan eserleri de yazar›z” buyururlar.
‹nsan, arkaya kalan eserleriyle mezar›nda amel defteri
kapanmay›p, eseri dünyada
durup istifade olundukça o
da, mezar›nda istifade eder.
Bu teflvik flüphesiz insanl›k
için en önemli bir teflviktir.
Esefle söylemelidir ki, garp
âlemi bizden ziyade buna
ehemmiyet vermifl, insanl›k
için ölmez eserler b›rakm›flt›r.
Hazreti Ali’nin bize; “Ölmez bir eser b›rak›n›z” sözü
dünya yaflad›kça insanl›¤a
düstur olacak en büyük sözdür.
‹nsan’›n himmeti k›ymetidir.
AYDINLATMA
‹nsan içinde yaflatt›¤› yüce
duygularla, ölçülür. Yüce
duygu, insan›n himmetidir.
Oraya vas›l olmak için çal›fl›r.
Bu onun manevi k›ymetidir.
Çünkü bununla kemalat›
bulur. Himmeti iyi olan, iyili¤i kadar k›ymet ifade eder.
Himmetin niyeti insan› teveccüh edece¤i, gidece¤i yere
götürmekle ona k›ymet verir.
Hazreti Ali bu s›rra binaen
vecizesiyle “‹nsan’›n himmeti
k›ymetidir” buyurmufltur.
“Allah’›n insanlara verdi¤i
nimetlerin en büyü¤ü, ak›ld›r. “
AYDINLATMA
Allahü Teâlâ insanlara, nihayetsiz nimetler ihsan etmifltir. Bu nimetlerin üstünde, bir
nimet daha vermifltir o da,
ak›ld›r.
Kur’an-› Kerimde akla hitap etmifl, bununla insanlar›
imana davet etmifl, bununla
insanlar› imana davet etmifltir. ‹nsanlar ak›lla imana gelirler. Her türlü hakaika onunla ulafl›rlar. her türlü terakkiye onunla kavuflurlar. Bu suretle ak›l nimetlerin en üstünüdür. Bundan dolay› Hazreti
Ali de bu vecizesinde “Akl›
Allah’›n insanlara vergi nimetlerin en üstünü olarak vas›flar.”
“Haddini bilen helak olmaz.”
AYDINLATMA
Ak›ll› olan haddini bilir.
Ancak ak›ls›zlar, her fleyden
haddini bilmeyerek kendilerini kötülü¤e atarlar.
‹nsanlar› her türlü sevgiye
sevk eden haddini bilmekle
bafllar. Haddini bilemeyenler,
sevgiden uzak yaflar.
Bu suretle insanlar›n huzur,
saadeti, k›ymeti haddini bilmekle artar. Haddini bilmeyenler de kendilerini daima
huzursuzlu¤a, tehlikeye salar.
Bundan dolay›, Hazreti Ali
“Haddini bilen helak olmaz”
buyurmufltur.
KÜLTÜR-SANAT
BULMACA
24 Haziran 2014 Sal›
TBMM 2014 Onur Ödülleri
Prof. Demirer ve Prof. Koçan’a
TBMM - TBMM 2014 Onur
Ödülü, Ankara Üniversitesi T›p
Fakültesi’nden Prof. Dr. Taner Demirer
ve Okan Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nden Prof. Dr. Hüsamettin
Koçan’a verildi.
TBMM Baflkanvekili, Kültür, Sanat
ve Yay›n Kurulu Baflkan› Ayfle Nur
Bahçekap›l›, bu y›l verilen Onur
Ödülü’ne iliflkin aç›klamalarda bulundu.
TBMM’nin, daha önce “Üstün
Hizmet Ödülü” ve “Onur Ödülü”
verdi¤ini an›msatan Bahçekap›l›,
2012’de yönetmelikte yap›lan
de¤ifliklikle sadece Onur Ödülü verilmesinin kararlaflt›r›ld›¤›n› kaydetti.
Bahçekap›l›, bu y›l ödül için
baflvurular›n 2 Ocak-28 fiubat tarihleri
aras›nda yap›ld›¤›n› ifade ederek, bu
süre içinde 103 baflvuru oldu¤unu
bildirdi. Bahçekap›l›, baflvurular›n bir
k›sm›n›n Üstün Hizmet Ödülü
anlay›fl›ndan hareketle yap›ld›¤›n›
belirterek, sözlerini flöyle sürdürdü:
“Oysa Onur Ödülü’nün kriteri,
ulusal ve uluslararas› camiada tescil
edilmifl çal›flmalar› olmas›, Türkiye’yi
gerek ulusal, gerekse uluslararas› platformda tan›t›c› faaliyetlerde bulunmas›yd›. Bu kurula uygun kiflileri,
öncelikle ay›klamaya tabi tuttuk.
Kültür, Sanat ve Yay›n Kurulu,
üyeleriyle birlikte çok titiz çal›flma
yapt›. Baflvurular›n içindeki eklerde,
yönetmelik gere¤i baflar›lar›n tescil belgesi bulunma gere¤i vard›. Onlar›
inceledik, soruflturduk ve bir sonuca
vard›k. Bu sonucu Baflkanl›k makam›na
arz ettik.”
Bahçekap›l›, ödülü bu y›l iki kifliye
verdiklerini bildirdi. Bahçekap›l›,
ödüle, Türkiye Bilimler Akademisi
taraf›ndan aday gösterilen Ankara
Üniversitesi T›p Fakültesi Hematoloji
Bilim Dal› Ö¤retim Üyesi, Prof. Dr.
Taner Demirer ile Bayburt Valili¤i-
Okan Üniversitesi Rektörlü¤ü
taraf›ndan aday gösterilen
Okan Üniversitesi Güzel
Sanatlar Fakültesi’nden
Prof. Dr. Hüsamettin
Koçan’›n lay›k
görüldü¤ünü
aç›klad›.
Kurul üyeleri
olarak bu sonuçtan
duyduklar› memnuniyeti dile getiren
Bahçekap›l›, eleme
aflamas›nda iki isim
aras›nda karar veremediklerini söyledi. Bahçekap›l›,
iki ö¤retim üyesine de yapt›¤›
çal›flmalardan dolay› teflekkür etti.
Bahçekap›l›, Onur Ödülü sahibine
verilen 25 bin liral›k olan ödül tutar›n›
50 bin liraya ç›kard›klar›n› söyledi.
Bahçekap›l›, ödülleri TBMM’nin 1
Ekim’deki aç›l›fl resepsiyonunda vereceklerini kaydetti.
Baflvuruda bulunanlara teflekkür
eden Bahçekap›l›, “Yapt›klar› faaliyetleri kelimelerle anlatabilmek mümkün
de¤il fakat Onur Ödülü’nün kriterleri farkl› oldu¤u için onlar›
de¤erlendirmeye alamad›k”
dedi.
Ödül yönetmeli¤ini
de¤ifltirmeyi
düflündüklerini ifade
eden Bahçekap›l›,
“Kesin hatlar› belli
de¤il ancak bir jüri
veya kurul taraf›ndan
tespit edilen kifliye
verilecek. Baflvuru
flart›n› da kald›r›yoruz.
Baflvuru etme koflulunun
baz› aksamalar› oluyor.
Belki de ödül kriterleri ve
yapt›¤› çal›flmalar anlam›nda
ödüle lay›k görülen, olan kifliler
baflvurmuyor. Baflvuranlar farkl›
Do¤rudan Elefltiri
‹çeren Yaz›lar: Baz› Türk
yazarlar› gazete ve dergi
yaz›lar›nda Loti’ye
do¤rudan elefltiri yöneltirler. Öncelikle Tevfik
Prof.Dr. Nurullah Çetin
Fikret, Servet-i Fünun [email protected]
gisinde iki önemli yaz›
yazarak onun bir sahtekâr
Pierre Loti’ye
oldu¤unu, eserinden ald›¤›
Olumsuz Yaklaflan
örneklerle ortaya koyar.
Fikret’in elefltirileri genelDe¤erlendirmeler - 16
likle Pierre Loti’nin
ç›km›fl bulunuyordu.
Türkiye’ye ve Türklere dair yalan
Bundan dolay› ne Loti, ne de Loti
yanl›fl bilgiler sunmas› ve sahtekârca
gibi bizi acayip ve zavall› bularak
davranmas› üzerinedir.
seven Frenk muharrirleri, Mustafa
Loti "güzel Türkçe ö¤rendim.
Kemal’in itibar›n› asla
Türklere o kadar uydum, o kadar benkazanamam›fllard›r. O, kendisini bir
zedim ki k›l›k de¤ifltirerek içlerine
‘Yeni Adam’ hissetti¤i ve Türk milkar›flt›¤›m zaman adeta fark edemezlerletinden bir canl› ve ileri cemiyet
di" demesine ra¤men; ‘destur’
ç›karaca¤›n› bildi¤i için, memleketimizi
kelimesini ‘bestur’ fleklinde telâffuz
bir müze hâlinde görmek isteyenlere
ediyor ve kad›nlar›n akflamdan
karfl›, bize do¤rudan do¤ruya
yakt›klar› k›nay› sabah kalk›nca
düflmanl›k edenlerden ziyade
t›rnaklar›na boya sürmek olarak
k›z›yordu.”
anl›yor. Güya birlikte yaflad›¤›
*Loti’nin Kiflili¤i ve Metinlerine
Aziyade, her sabah böyle yap›yormufl.
Edebî Eserler Yoluyla Ciddî Elefltiriler
Hatta 'Aziyade’ ismi bile uydurYöneltme: Metinleraras› iliflkiler
mad›r, bizde böyle bir isim yoktur.
ba¤lam›nda Yakup Kadri’nin Sodom
Azabkap›s›n› Eyüb'ün karfl›s›na, cami
ve Gomore (1928) roman›n›
meydan› iskelesinin yan›na getirir,
inceledi¤imizde bu roman›n önemli
akflam saat daha ikide namaz vakti
ölçüde Pierre Loti’nin romanlar›na,
sokaklardan el etek çektirir ve herkesi
özellikle de Aziyade roman›na elefltirel
evine kapat›r ki Loti efendi cami meygöndermeler içerdi¤ini anl›yoruz.
dan›nda yaflmakl› bir kad›n›n elinden
Yakup Kadri Karaosmano¤lu'nun
tutarak serbest serbest evine do¤ru
Sodom ve Gomore roman›nda 1918
koflturup götürsün!.. Zaten hikâyenin
Mondros Mütarekesiyle birlikte ‹stanuydurulmam›fl k›sm› pek az. ‹stanbul'da
bul'u iflgal eden Bat›l› iflgal subaylar›n›n
Musevî bir tercüman onu aldatm›fl,
özellikle Türk k›z ve kad›nlar›yla
yanl›fl bilgiler ve ilgisiz fleylerle
iliflkileri tasvir edilirken onlarla Pierre
oyalam›fl."
Loti’nin romanlar› aras›nda özdefllik
Di¤er taraftan F. A. adl› bir yazar,
kurmamak mümkün de¤il.
Pierre Loti'den söz etti¤i bir yaz›s›nda:
Bu romanlar aras›nda pek çok ortak
"Türk kad›n› ve Türk haremi hiçbir
motif bulunmaktad›r. Tipler, afla¤›
devirde, hiçbir zaman böyle gülünç
yukar› birbirinin ayn›d›r. Fakat Yakup
olmam›fl ve edilmemifltir" diyerek
Kadri, Pierre Loti tipini son derece
uyan›k bir dikkate sahip oldu¤unu
i¤renç yüzüyle sergileyerek onun
göstermifltir.
gerçek kiflili¤ini usta bir üslûp iflçili¤i
Loti’nin ne yapmak istedi¤ini ve ne
içinde vermeyi baflarm›flt›r.
oldu¤unu en sa¤l›kl› gören adam Dâhî
Aziyade'de oldu¤u gibi bu romanda
ATATÜRK’tür. Yakup Kadri, Atatürk
da Türk kad›nlar› Haçl› flövalyesi olan
adl› kitab›nda Atatürk’ün Loti’ye dair
iflgal subaylar›na taparcas›na evleriyle,
yaklafl›m biçimi ve de¤erlendirmesini
namuslar›yla; her fleyleriyle gönüllü
izlenimlerine ve kanaatlerine dayal›
birer köle oluyorlar ve bunun için
olarak bize flöyle sunar: “Avrupa
yar›fl›yorlar. Bu romandaki subaylar da
müzelerinde ve tarih kitaplar›nda teflhir
Loti gibi Türk kad›nlar›n› sadece kuledilen (sergilenen) ‘Grand Turc’ ve
lan›l›p at›lacak birer araç olarak görüyYeniçeri tasvirleri, birçok safderunlara,
orlar ve evlilik için ülkelerinden, kendi
ancak mehip (heybetli) kavuklar›, kal›n
çevrelerinden namuslu k›zlar düflünüykuflaklar› ve buna tak›l› duran k›vr›k
orlar. Yakup Kadri, Pierre Loti tipi ve
yata¤anlar›yla haflyet (korku) vermektetutumuna olan elefltirisini bu roman›yla
dir.
çok etkili ve vurucu biçimde ortaya
Difli t›rna¤› sökülmüfl, inhitat
koymufltur.
(afla¤›lanma) Türkiye’sini de Pierre
Yakup Kadri, özellikle
Loti cinsinden Frenk (Avrupal›) muhartiplefltirmede ve bak›fl aç›s›nda Aziyade
rirleri (yaz›c›lar›), bir fes, peçe, sar›k,
roman›na karfl›l›k gelen bir metin üretkafes ve nargile dekoru içinde seyredip
mifl. Pierre Loti’nin roman›nda idealize
anlatt›lar. Y›k›k duvarlarla çevrilmifl
edip yüceltti¤i tipleri Yakup Kadri,
çökük mezarl›klar; ç›nar alt›
afla¤›l›k kiflilikler olarak üreterek
kahvelerinde uykuya dalm›fl
Loti’ye reddiyesini ortaya koymufltur.
afyonkefller; mezbele sokaklar›n uyuz
Bu iki roman aras›ndaki
köpek sürüleri; bekçilerin, “Yang›n
karfl›laflt›rmalar› daha somut verilere
var!” naralar›…
dayand›rarak ortaya koyal›m.
‹flte, dostumuz Pierre Loti’nin
Yakup Kadri, Sodom ve Gomore
müdafaa etti¤i, “Dokunmay›n!” dedi¤i
roman›nda Mütareke dönemi ‹stanTürk dünyas›, bu çapaçul, bu zavall›
bul’unda emperyalist bat›l› iflgal
fleyden ibaretti. Pierre Loti,
kuvvetleriyle ve onlarla iflbirli¤i yapan
Madakaskar zencilerinden, Seylan
afla¤›l›k Türk burjuvazisinin insanl›k
maymunlar›ndan ve Havai adalar›ndaki
d›fl› i¤renç iliflki biçimlerini dramatik
kelebeklerden de bu sevgi ve alâka ile
ve trajik boyutuyla sergilemektedir.
bahsetmifltir. Çünkü, onun bezgin ve
Sodom ve Gomore’deki tipler,
endifleli ruhu, kendini avutmak için
Aziyade roman›ndaki tiplerden birçok
yeryüzünde arkaik (çok eski) ve
bak›mdan izdüflümler tafl›maktad›r.
pitoresk (resimsel) manzaralar keflfine
(Devam Edecek)
TÜRKÇE BAKIfi
flekillerde gerekçelendirilerek
müracaat ediliyor” diye
konufltu.
Prof. Dr. Demirer
Baflar›lar›ndan
dolay› uluslararas›
t›bbi kurumlarda
önemli görevlere
atanan Prof. Dr.
Demirer’in, çok
say›da bilimsel
çal›flmas› bulunuyor.
Demirer’in, aday gösterilme gerekçelerinden
baz›lar› flöyle:
Allojeneik ve otolog kök hücre
mobilazyonuna etkili faktörlerin belirlenmesi.
Meme kanserlerinde yüksek doz
kemoterapi ve otolog kök hücre naklinin etkinli¤ini meta-analiz ile
de¤erlendirmek için uluslararas› bir
çal›flma grubu oluflturmas›.
Sa¤l›k Bakanl›¤›’na ba¤l› ilk Kemik
‹li¤i Transplantasyon Merkezi’ni
Ankara Numune Hastanesi’nde 1999’da
kurmas›.
2002’de sa¤l›k alan›nda
TÜB‹TAK Bilim Ödülü
ald›.
Prof. Dr. Koçan
Koçan, Bayburt
Bayraktar Köyü’nde
kurdu¤u, geleneksel
kültürü koruyarak,
gelecek kuflaklara
aktarma çabas› olan,
bu amaçla kad›n istihdam› projelerini ortaya
koyan Baks› müzesi ile
Avrupa Konseyi’nden
Müze Ödülü ald›.
‹stanbul Sanat Fuar› kurucusu
olan Koçan, sanat t›r projesi, sanatçad›r projeleri bulunuyor. (AA)
Gorajde ‹slam Kültür Merkezi aç›l›yor
SARAYBOSNA - Bosna Hersek’in
do¤usundaki Gorajde kentinde, Türk
‹flbirli¤i ve Koordinasyon Ajans›
(T‹KA) koordinasyonunda, Ankara’n›n
Keçiören ve Gaziantep’in fiahinbey
belediyelerinin maddi deste¤iyle infla
edilen Gorajde ‹slam Kültür Merkezi
Cuma günü düzenlenecek törenle
aç›lacak.
Kayseri Müftülü¤ü taraf›ndan 2009
y›l›nda infla edilen Kayseri Camisi’nin
bahçesine infla edilen merkezin, Cuma
namaz›n› müteakiben düzenlenecek
aç›l›fl törenine, Türkiye ve Bosna
Hersek’ten de genifl çapl› bir kat›l›m
olacak. Törene, Keçiören ve fiahinbey
belediyelerinin
yan› s›ra
T‹KA
ve
Festivale
sanatsal yorum
BURSA - 153. Uluslararas› Bursa Festivali
kapsam›nda haz›rlanan ve 53 sanatç›n›n eserlerinin yer ald›¤› karma sergi, Ressam fiefik
Bursal› Sanat Galerisi’nde izlenime sunuldu.
Büyükflehir Belediyesi taraf›ndan Bursa
Kültür Sanat ve Turizm Vakf› (BKSTV) koordinasyonuyla gerçeklefltirilen ve Türkiye’nin en
uzun soluklu organizasyonu olan ‘53.
Uluslararas› Bursa Festivali’, birbirinden güzel
konser ve gösterilerin yan› s›ra özel bir sergiye de
ev sahipli¤i yap›yor. Festival nedeniyle Bursa
Nar Seramik Sanat ve Kültür Derne¤i deste¤iyle
haz›rlanan serginin aç›l›fl›, Ressam fiefik Bursal›
Sanat Galerisi’nde yap›ld›. Büyükflehir Belediyesi
Baflkanvekili Abdülkadir Karl›k ile Büyükflehir
Belediyesi Kültür Sanat Dan›flman› Ahmet
Erdönmez’in aç›l›fl›n› yapt›¤› sergide, usta
sanatç›lar›n el eme¤i eserleri sanatseverlerden
tam not ald›.
Resim, heykel ve seramik çal›flmalar›n bulundu¤u sergide Abdullah fiengöreno¤lu, Arzu
Karayel, Aydan Aktürk, Ayfer Demircio¤lu,
Aylin Dönmez, Ayflen Kaya, Aysun Y›ld›r›m,
Banu Biçen, Bar›fl Gençler, Berrin Buzcular,
Cem De¤irmencio¤lu, Çi¤dem Karayel, Elif
Tu¤çe Demir, Ercan Talay, Esen Aykut, Eser
Gürdal Yüksel, Evrim S›rmal› fiirin, Faik
Aghayeva, Fatofl Çelebi, Furkan Payafl, Gözen
Gediko¤lu, Gül Seray Artut, Gülden Atamer,
Gülflen K›br›sl›, Gülser Aktan, Gülsün Erbil,
Hakan As›ltürk, Huri Aykut, Hüseyin
Rüstemo¤lu, ‹nci Aykut, ‹pek Candafl, Kenan
Bö¤ürcü, Lale Aghayeva Ürek, Mehmet Çevik,
Mennan Algan, Mihriflah Bulut, Mualla Coflkun,
Müge Aksu Cafero¤lu, Murat Altu¤ Balc›o¤lu,
Nurdan Gülsoy, Onur Hastürk, Orkide Alakoç,
Pelin Özer, fiaban Okan, Serap De¤iflmez Efe,
Sezin Türk Kaya, Sibel Demiryakan, Simla U¤ur,
Tolga fienol, U¤ur Gediko¤lu, Zehra Bafle¤mez,
Zeynep Uruç ve Zuhal Cengiz’in eserleri yer
al›yor. (CHA)
Merkezi’nde, aç›l›fl›n ard›ndan çeflitli
faaliyetler organize edeceklerini söyledi.
Henüz ellerinde kesinleflen bir plan
olmamakla birlikte aç›l›fl›n ard›ndan
binay› bir okul gibi kullanmay›
düflündüklerini anlatan Pitiç, üniversitenin baz› bölümlerinin yan› s›ra bir
anaokulunun da bu binada hizmet verebilece¤ini belirtti.
Pitiç, ‘’Bu yap›, bizim
kardeflli¤imizi
gösteren güzel
bir eser. Benim
arzum, burada
Bosna Hersek’te
örnek olabilecek bir okul
açmam›z’’
1 2 3
diye konufltu.
Merkezde,
1
baz› kurslar›n
da verilmeye
2
bafllanaca¤›n›
da aktaran
3
Pitiç, öncelikle
4
Türkçe ve
Kur’an-› Kerim
5
kursu açmay›
planlad›klar›n›,
6
ayr›ca Diyanet
‹flleri Baflkanl›¤›
7
ile ortaklafla
güzel ezan ve
8
Kur’an-› Kerim
9
okuma
kurslar›n›n da
10
verilebilece¤ini
ifade etti.
11
(AA)
9
BULMACA
Bosna
Hersek ‹slam
Birli¤i yetkililerinin
de kat›lmas› bekleniyor.
Bosna Hersek’teki ilk
Türkiye mezunu müftü olan
Gorajde Müftüsü Remziya Pitiç,
AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, Gorajde ‹slam Kültür
ANKARA HAVA RAPORU
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4
5
6
7
8
9
10
Soldan sa¤a:
1. Befl yafl›ndan büyük veya dam›zl›k d›fl› b›rak›lm›fl
difli koyun – Asya’da bir göl. 2. Ülkemizde do¤mufl
ABD’li ünlü sinema yönetmeni. 3. Gerçeklik – Bir
renk. 4. Dua. 5. Yunan – Gö¤e ç›kma. 6. Motorlu
tafl›tlarda direksiyon ile tekerlek aras›ndaki
ba¤lant›y› sa¤layan demir çubuk – Samanla kar›fl›k
tah›l. 7. fiubenin k›saltmas› – Bir nota – Bir iflin
yap›lmas› için harcanan beden ve kafa gücü. 8. En
küçük sosyal birim – Gelir. 9. Do¤u Anadolu’da bir
›rmak – Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu.
10. Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal sebeplerin etkisi ile kendi hayat›na son vermesi – Bir nota. 11.
Yap› – Bir say›. 12. Dizi, s›ra – Yeflile çalan aç›k
sar› renk. 13. AIDS virüsünü saptamakta kullan›lan
test – ‹sim. 14. Yumuflak bafll›, itaat eden – C›l›z,
zay›f, güçsüz. 15. Birçok organik maddeyi eritmekte kullan›lan uçucu, kolayca alev al›r, eter kokusunda bir s›v› – Silisyumun simgesi. 16. fiube, dal – Bir
cetvel türü. 17. Niflastay› parçalayarak flekere
çeviren bir enzim – Satrançta bir tafl. 18.
Yarat›c›s›n›n ad› bilinmeyen eser – Bir nota. 19. Bir
haber ajans›n›n k›saltmas› – Bir tür pencere kapama
düzeni. 20. Sivas ilinin bir ilçesi – Uzun saçakl›
çat›s› olan alçak da¤ konutu.
Yukar›dan afla¤›ya:
1. Tülbent ile patiska aras›nda ince bir tür pamuklu
kumafl – Bademden yap›lan bir tür flerbet – ‹lenme,
beddua. 2. A¤açl›kl› yol – Otel, tiyatro gibi yerlerde
girifle yak›n yer – Amerikan Profesyonel Basketbol
Liginin k›saltmas› – Ak›l – Ucu halkal› c›vata. 3.
Uyma, boyun e¤me – Ünlü bir kad›n yazar›m›z. 4.
Aldatmak amac›yla bilerek ve gerçe¤e ayk›r› olarak
söylenen söz – Il›k ile so¤uk aras› – Tafl bilimi. 5.
Yüzük ve mühür gibi fleyler yapmakta kullan›lan
parlak ve de¤erli bir tafl – Soru sözü – Bir yerde
toplanan kalabal›k, halk – ‹mkân. 6. Tayin – Bir
peygamber – Müsaade – Ç›ng›rak. 7.
Azerbaycan’da yaflayan Türk soylu bir halk – Uzun
soluklu bir edebiyat türü – Bir ilimiz. 8. Radyumun
simgesi – Uzaklaflmak – Japon lirik dram› –
Ac›nma, yerinme – Güney Afrika’n›n plaka iflareti.
9. Çocuk sahibi olmufl kad›n – Metal olmayan elementler – Alman faflisti – K›r yaflam› içinde aflk
konusunu iflleyen k›sa
fliir. 10. Ba¤l› bulundu¤u
ÇÖZÜMÜ
yerden veya yasadan
kaçan, uzaklaflan kimse –
BUGÜN
Ço¤u kez büyükleri övmek
11. SAYFADA
için yaz›lan divan edebiyat›
manzumesi – Telefon sözü.
Haz›rlayan: Ercan BOSTANCIO⁄LU
-
10
SAGLIK
24 Haziran 2014 Sal›
Çocuklarda, 3 bin
civar›nda farkl›
flekilde seyreden
kalp hastal›¤› var
Yaz›n flok
diyetler ba¤›fl›kl›k
sisteminizde kal›c›
hasara yol açabilir
BURSA - Diyetisyen Dilara Süngü, ba¤›fl›kl›k sistemi ile
beslenme aras›nda çok yak›n bir iliflki bulundu¤unu
belirterek, özellikle yaz aylar›nda bireylerin psikolojik
olarak k›fl›n al›nan kilolar› verme telafl›na düfltüklerini vurgulad›. Süngü, "Çeflitli ortamlarda mucize olarak lanse
edilen diyet programlar›n›n, yetersiz beslenmeye ba¤l›
olarak vücutta kal›c› hasarlar b›rakabilece¤ini unutmamak
laz›m." dedi.
Bursa Özel Hayat Hastanesi’nden Diyetisyen Dilara
Süngü, yaz aylar›nda fit görünmek ad›na flok diyet programlar›n› uygulayan kiflilerin, yetersiz beslenmeden dolay›
halsiz kalma ve hastal›klara yakalanma risklerinin artt›¤›na
dikkat çekti. Özellikle dergi, gazete ya da internet
sitelerinde bulunan ve mucize olarak adland›r›lan flok
diyetleri uygulamaya bafllayan kiflilerde, yetersiz beslenmeye ba¤l› olarak ba¤›fl›kl›¤›n azald›¤›n› hat›rlatan Süngü, bu
diyetleri yapan bireylerin, halsiz kalma ve hastal›klara
yakalanma risklerinin artma riski tafl›d›¤›n› vurgulad›.
fiok diyet programlar›n›n etkisiyle, k›sa sürede tart›daki
de¤iflikli¤in nedeninin ya¤ kayb› olmad›¤› su ve kas kayb›
oldu¤unu anlatan Süngü, "fiok diyetler günü kurtaran
diyetlerdir ama bu tür programlar›n, ileri ki dönemde
metabolizmada kal›c› hasarlara neden olabilece¤i de
unutulmamal›d›r. Beslenmede en iyi düzeyde ba¤›fl›kl›k
ifllevi için yeterli miktarda protein almak ilk flartt›r. ‹mmün
(Ba¤›fl›kl›k) sistemi; kifliyi bakteri, virüs, fungus, protozoa
gibi zararl› canl›lara karfl› koruyan, kanser hücrelerine ve
di¤er yabanc› maddelere karfl› savaflan önemli bir sistemdir. Düflük ba¤›fl›kl›k ifllevinin en yayg›n nedeni yetersiz
beslenmedir. yetersiz beslenme yaln›zca, enerji ve protein
eksikli¤i olarak düflünülmemesi gereken bir olgu olarak
karfl›m›za ç›kmaktad›r. Yap›lan çal›flmalarda dünyada her
y›l 6 milyon çocu¤un yetersiz beslenme sonucu ba¤›fl›kl›k
sisteminin zay›flamas›ndan dolay› enfeksiyonlar yüzünden
öldü¤ü bildirilmektedir. Son y›llarda bireyin beslenmesindeki amaç; o bireyin enerji ve protein gereksinimini
karfl›laman›n yan›nda baz› özel besinlerle kiflinin
hastal›klara karfl› direncini artt›rmak olarak aç›klanmaktad›r." diye konufltu.
Beslenmede en iyi düzeyde ba¤›fl›kl›k ifllevi için yeterli
miktarda protein alman›n flart oldu¤unu dile getiren Süngü,
"Özellikle süt, süt ürünleri, yumurta gibi biyolojik de¤eri
yüksek proteinleri tüketmek oldukça önemli olmaktad›r.
Fakat fazla miktarda protein al›m› ba¤›fl›kl›k sistemini
olumsuz yönde etkiler. Yeterli protein al›m› ile birlikte
omega ya¤ asitleri, serbest radikalere karfl› C ve E vitamini,
beta- karoten, selenyum, demir, çinko ve isoflavon içeren
besinler de s›kça tüketilmelidir. Günlük beslenmede çok
fazla flekere yer verilmesi, obezite, alkol tüketimi gibi çeflitli
nedenler ba¤›fl›kl›k ifllevini azalt›r. fieker tüketimi
azalt›lmal› ve beden kitle indeksinizin 25 kg/m2 alt›nda
olmas›na özen gösterilmelidir." dedi.
Diyetisyen Dilara Süngü, ba¤›fl›kl›k sistemi ile beslenme aras›nda çok yak›n
bir iliflki bulundu¤unu belirterek, özellikle yaz aylar›nda bireylerin psikolojik
olarak k›fl›n al›nan kilolar› verme telafl›na düfltüklerini vurgulad›. Süngü,
"Çeflitli ortamlarda mucize olarak lanse edilen diyet programlar›n›n,
yetersiz beslenmeye ba¤l› olarak vücutta kal›c› hasarlar
b›rakabilece¤ini unutmamak laz›m." dedi.
ESK‹fiEH‹R YILDIZ NEV‹N
GÜNDO⁄MUfi Eskiflehir Osmangazi Üniversitesi T›p
Fakültesi Çocuk Sa¤l›¤› ve Hastal›klar› Ana
Bilim Dal› Baflkan› Prof. Dr. Zübeyir K›l›ç,
eriflkinlere göre, çocuklarda 3 binin üzerinde
seyreden farkl› kalp hastal›klar› oldu¤unu
bildirdi.
Ayn› zamanda Pediatrik Kardiyoloji Bilim
Dal› Baflkanl›¤› görevini de yürüten K›l›ç, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada çocuk kalp
hastal›klar›n›n yüzde 85’inin do¤ufltan ve
yüzde 15’inin ise sonradan olufltu¤unu söyledi.
Do¤ufltan kalp hastal›klar›n›n, kalbin iki
kulakç›k ya da iki kar›nc›k aras›nda delik
olmas›, kapaklarda darl›klar, damarda delik
veya yer de¤iflikli¤i gibi birçok flekli bulundu¤unu anlatan K›l›ç, “Çocuklarda, eriflkinlerdeki gibi sadece kapak, koroner hastal›k
yok, 3 bin civar›nda farkl› flekilde seyreden
kalp hastal›klar› var” diye konufltu.
Do¤ufltan kalp rahats›zl›klar›n›n belirtileri
hakk›nda bilgi veren K›l›ç, flunlar› kaydetti:
“Çocu¤unuzun morarmas›, büyüme gerili¤i
varsa, çabuk yoruluyor, s›k akci¤er enfeksiyonu geçiriyorsa, geçmeyen öksürü¤ü varsa,
ayaklar›, karn› ve boyun damarlar›nda flifllikler
varsa, do¤ufltan kalp rahats›zl›¤› olabilir. Bizde
en önemli k›staslardan biri bebe¤in kilo alamamas›. E¤er bebek, beslenmesinde sorun
olmad›¤› halde kilo alam›yorsa beraberinde
do¤umsal kalp hastal›¤› olabilece¤ini
düflünmemiz laz›m.”
Do¤umsal hastal›klar›n genellikle k›z ve
erkek çocuklarda eflit seyretti¤ini ifade eden
K›l›ç, kalp deli¤i durumunun k›z çocuklarda,
kalp adalesini etkileyen hastal›klar›n da erkek
çocuklarda daha s›k görüldü¤ünü bildirdi.
Kalp rahats›zl›klar›n›n bir k›sm›n›n hemen
tespit edilebildi¤ini, bir k›sm›n›n da kifli
eriflkin oldu¤unda ortaya ç›kt›¤›n› aktaran
K›l›ç, do¤ar do¤maz teflhis konularak, müdahale edilmesinin önemli oldu¤unu bildirdi.
Do¤ufltan kalp hastal›klar›n›n iki flekilde
tedavi edildi¤ini dile getiren K›l›ç, flöyle
konufltu:
“Biri cerrahi tedavidir. Bunun operasyonunu
cerrah yapar ama ‘giriflimsel’ dedi¤imiz bir
tedavi yöntemi olan ‘anjiyo’ ile de kiflinin
hastal›¤›na müdahale edebiliyoruz. Hem tan›
koyabiliyoruz hem de delik varsa
kapat›labiliyor, balonla açabiliyor ve stent takabiliyoruz. Di¤er bir tedavi yöntemi de ilaç
tedavisidir.”
Yeni do¤an bebeklerde karfl›lafl›lan ve
aileleri endiflelendiren bir durumun da
“üfürüm” oldu¤unu vurgulayan K›l›ç, flöyle
devam etti:
“Üfürüm, kalpteki kan›n dolafl›m› s›ras›nda
ortaya ç›kan bir sestir. Bu ya damar darl›¤›
sonucu ya da debinin artmas› sonucu ortaya
ç›kar. Bir akarsuyu düflünün dar bir yerdeyken
ses ç›kar›r, vadi yata¤› geniflledikçe ses kaybolur. Çocuklar›n damarlar› bu vadi gibidir,
damarlar büyüdükçe sesler kaybolur.
Çocukluk yafl gurubunda üfürümün duyulmas›n›n nedeni damar yap›lar›n›n küçük ve
dolafl›m›n h›zl› olmas›ndan kaynaklan›r. Her
üfürüm do¤ufltan kalp hastal›¤› de¤ildir.”
(AA)
Afl›r› terlemeye çözüm, sinirlere müdahale
ED‹RNE - C‹HAN DEM‹RC‹ - Afl›r› terleme sorununun, el ve
koltuk alt› bölgesindeki sinirlere müdahale edilerek çözülebilece¤i
bildirildi. Gö¤üs Cerrah› Operatörü Prof. Dr. Bülent Arman, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, afl›r› terlemenin boyun e¤ilmemesi
gereken bir rahats›zl›k oldu¤unu söyledi.
Afl›r› terlemenin kiflinin günlük yaflant›s›n› etkiledi¤ini, sosyal
iliflkilerinde utanmas›na, ellerinin sürekli ›slak olmas› nedeniyle
tokalaflmaktan ya da baflkalar›yla temas etmekten kaç›nmas›na
neden olabildi¤ini belirten Arman, bu durumun özellikle ifl
hayat›nda s›k›nt›lara yol açt›¤›n› belirtti.
Arman, terlemenin kiflinin psikolojik durumunu etkileyecek
boyuta ulaflmas› halinde tedavi edilmesi gereken bir hastal›k olarak
kabul edilmesi gerekti¤ini vurgulayarak, flöyle konufltu:
“Özellikle yaz aylar›nda büyük s›k›nt› oluflturan el ve koltuk altlar›ndaki afl›r› terleme sorunu için koltuk alt›ndan küçük kesilerle
girilerek yap›lan Endoskopik Torakal Sempatektomi (ETS)
tedavisiyle yüzde yüze yak›n baflar› elde edilebilir. Kamerayla gö¤üs
bofllu¤una girilerek yap›lan bu operasyonda, el ve koltuk alt› bölgesinde afl›r› terlemeye yol açan sinirlere müdahale edilerek tedavi
gerçeklefltiriliyor.” (AA)
Cilt kanseri, cep telefonu
arac›l›¤›yla teflhis edilebilecek
‹STANBUL - Cep telefonuna
tak›lan “ForenScope” cihaz›
sayesinde doku alt›ndaki cilt
kanseri sinyalleri görüntülenerek
erken teflhis edilebilecek.
Cihaz›n tan›t›m toplant›s›nda
konuflan projenin Ar-Ge Baflkan›
Osman Eflki, bu teknolojinin,
sa¤l›k alan›nda en önemli çözüm
araçlar›ndan biri olaca¤›n› söyledi.
Eflki, cihaz›n dalga boylar›
vas›tas›yla mikro görüntüleme
sa¤lad›¤›n› ve bunun insan
sa¤l›¤›na zarar verecek hiçbir
unsur içermedi¤ini belirterek,
“ForenScope’un farkl› alanlardaki etkilerini tespit etmeye
çal›fl›yoruz. Bu cihaz,
mikroskobun, kameran›n girdi¤i
her yere ba¤lanabilecek” dedi.
Dünyan›n ilk mobil multispektral cihaz›n› ürettiklerini ifade
ederek, flöyle devam etti:
“Yapt›¤›m›z sistemle dokunun
1,7 milimetre alt›na inerek alt›
hakk›nda karakteristik özellikler al›yoruz. Dünyada bu cihaz› yapan ilk
kifliler de¤iliz, cihaz› mobile indirgeyen ilk kiflileriz. Bu ifl, a¤›r cihazlarla
yap›l›rken art›k 70 graml›k cihazla yap›lacak. Kablosuz flarj olabiliyor.
Yedek batarya olarak da kullanabiliyorsunuz. Makro görüntülemeyi, mikro
yapabiliyoruz çünkü cihaz, 50 kat›na kadar büyütebiliyor. Harici ç›k›fl›yla
USB’ye ba¤lanabilen her türlü mobil cihaza ba¤layabiliyorsunuz. ‹leri
do¤ru iterek kullan›l›yor. Bütün ak›ll› telefon ve tablete ba¤lanabilecek
donan›ma sahip ve kendi içinde bir yaz›l›m› mevcut. Bu yaz›l›m, ciltte
görüntülenen bölgenin çekilen foto¤raflar› yan yana koyuyor ve hepsini bir
arada görebilme imkan› sa¤l›yor.”
ForenScope’un de¤ifltirilebilir lens ve filtrelerinin bulundu¤unu anlatan
Eflki, mikroskop merceklerini mobil cihazlara indirgediklerini kaydetti.
Dermatoloji, saç analizi, kozmetik alanda kullan›lmak üzere mikro lens,
klinik çekimler için de makro lens haz›rlad›klar› bilgisini veren Eflki,
cihaz›n tan› de¤il, tarama cihaz› oldu¤unu, ciltte gözle görülmeyen ama risk
tafl›yan kanser sinyallerin de ForenScope sayesinde görülebildi¤ini söyledi.
Eflki, cihaz›n 15 gün sonra Türkiye’de sat›fla sunulaca¤›n› aktararak,
“Daha sonra Amerika ve Meksika’da sat›lmaya bafllanacak. Telefon operatörleriyle iflbirli¤i görüflmelerimiz bafllad›” dedi.
‹stanbul Üniversitesi Cerrahpafla T›p Fakültesi Deri ve Zührevi
Hastal›klar› Ö¤retim Üyesi Prof. Dr. Server Serdaro¤lu da “Cihaz›n
kullan›lmas› halinde birçok hastan›n gereksiz ameliyat› engellenebilir ve
erken tan› konarak hayat kurtar›labilir” ifadesini kulland›.
Ar-Ge’si Y›ld›z Teknik Üniversitesi TeknoPark flirketi Grimed’de
yap›lan, Hong Kong’taki merkeze ba¤l› olarak Çin’in fienzen flehrinde 3
y›lda 1,5 milyar dolar maliyetle üretilen cihaz, 350 dolar ile 3 bin dolar
aras›nda sat›fla sunulacak. (AA)
Madde ba¤›ml›lar›na
halk oyunlar›yla terapi
TOKAT - RECEP B‹LEK - Tokat’›n Turhal
ilçesinde ‹nsana Hizmet Derne¤ince uygulanan
“Maddeden Manaya Projesi” çerçevesinde, madde
ba¤›ml›s› gençlere terapi amac›yla halk oyunlar›
ö¤retiliyor.
Proje çerçevesinde infla edilen Maddeden Manaya
Proje Uygulama Merkezinde yap›lan e¤lenceli
aktivitelerle kötü al›flkanl›klardan uzak tutulan
madde ba¤›ml›lar›, uzmanlarca rehabilite ediliyor.
Müzik eflli¤inde e¤lenen ve sportif aktiviteler yapan
gençler, psikolog Emirhan Aksal taraf›ndan
psikoterapiye tabi tutuluyor.
Turhal Alemo¤lu Camisi ‹mam Hatibi Bedrettin
Öncü’nün dini bilgiler verdi¤i gençlere, Turhal Halk
E¤itim Merkezi Müdür Bafl Yard›mc›s› Aziz K›l›ç,
terapi amac›yla halk oyunlar› ö¤retiyor.
‹nsana Hizmet Derne¤i Baflkan› Haluk Aytaç, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, 6 ayd›r yürüttükleri
proje çerçevesinde 22 ba¤›ml›y› al›flkanl›klar›ndan
vazgeçirdiklerini söyledi.
Turhal Kaymakaml›¤›, Belediye Baflkanl›¤›, ‹lçe
Müftülü¤ü, Turhal Emniyet Müdürlü¤ü ve baz›
kurumlar›n projeye destek verdi¤ini belirten Aytaç,
“Çok s›k›nt›l› bir görev, gönüllü yap›yoruz ama bu
hizmeti yürütürken ailelerin yüzündeki mutluluk,
gençlerimizin rehabilite olduktan sonraki halleri,
bizlerin flevkini ve gayretini art›r›yor. Zor bir proje,
manevi a¤›rl›¤› çok olan, gelece¤imiz olan gençlerimizi toplumumuza ve ilçemize kazand›rmak gibi
güzel bir misyonu olan bir görev. Bu görevi en
güzel bir flekilde yerine getirmeye devam ediyoruz”
dedi.
Gençlere haftada 2 saat halk oyunlar dersi verildi¤ini ifade eden Aytaç, flunlar› kaydetti:
“Rehabiliteye al›nan gençlerimizi merkezimizde
bulunan psikologumuz dinliyor ve psikologumuzun
belirledi¤i süre içerisinde gençlerimiz rehabilite
merkezimizde kal›yor. Müftülük taraf›ndan gönderilen hocalar›m›z taraf›ndan her gün dini de¤erler
e¤itimi veriliyor. Haftada iki gün spor salonunda
spor etkinli¤i yap›l›yor. Derne¤imiz taraf›ndan
motivasyon sohbetleri yap›l›yor, müzik e¤itimi veriliyor. Turhal Halk E¤itim Merkezi Müdür Bafl
Yard›mc›s› Aziz K›l›ç taraf›ndan gençlerimize 2
saat halk oyunu e¤itimi veriliyor. Rehabilite
merkezinde gençler çal›flma odas›nda resim ve ebru
çal›flmalar› yap›yor.” (AA)
11
DIS DÜNYA
24 Haziran 2014 Sal›
ABD 300 askeri uzman›n› Irak’a gönderiyor
NEW YORK - ABD, Ifi‹D'›n Irak’ta artan tehdidine karfl›, 300
askeri uzman›n› operasyonlar› yönlendirmesi için bölgeye gönderiyor.
Baflkan Barack Obama, ABD’nin gönderece¤i askeri uzmanlar›n cephede savaflmayaca¤›n›n alt›n› çizerek, ‘‘Irak’ta askerlerimiz yeniden savafla girmeyecek’’ dedi.
Ifi‹D’in Irak’› giderek istikrars›zl›¤a sürekledi¤ini belirten
Baflkan Obama, teröristler için Irak’›n güvenli bir bölge olmas›na
izin vermeyeceklerini söyledi. Baflkan Obama, Amerika Birleflik
Devletleri’nin Ba¤dat ile Kuzey Irak'ta kurulan ortak askeri
savaflmak için asker göndermeyece¤inin alt›n› çizen Obama,
‘‘Misyonu d›fl›na ç›kanlara karfl› her daim kendimizi koruyacak
gücümüz vard›r. Ancak Amerika savafl için Irak’a asker göndermeyecek’’ ifadelerini kulland›.
Irak Baflbakan› Nuri el-Maliki’yi, mezhep ayr›mc›l›¤›na yol
açan politikalar›n› terketmesini isteyen Baflkan Obama, geçti¤imiz
günlerde de yapt›¤› bir aç›klamada, bu yönde uyar›da bulunmufltu.
Obama, kendilerinin sunni veya flii mezhebinin yan›nda yer almayacaklar›n›, birini di¤erine karfl› desteklemeyecekleri sözünü verdi.
(CHA)
operasyon merkezlerinden operasyonlar›n yönlendirilmesine
yard›mc› olaca¤›n› anlatt›. Baflkan Obama, herhangi bir askeri
operasyon öncesinde Irak’ta istihbarat, gözlem ve keflif gibi konularda ellerinde yeterli bilginin oluflmas›n›n gereklili¤ini dile getirdi.
Herhangi bir ad›m atmadan önce Kongre ile yak›n iflbirli¤i içinde
olaca¤› sözü veren Obama, ‘‘Zaman ve zemin askeri bir operasyonu gerekli k›l›yorsa harekete geçmeye haz›r›z’’ mesaj›n› verdi ve
Irak liderleriyle de ayn› flekilde yak›n temasta olacaklar›n› kaydetti.Baflkan Obama, Irak’taki krize çözüm için D›fliflleri Bakan› John
Kerry’in Orta Do¤u ve Avrupa turuna ç›kaca¤›n› aç›klad›. Irak’a
Dünyadaki mültecilerin
say›s› 50 milyonu aflt›
CENEVRE - UNHCR her y›l yay›nlad›¤› y›ll›k
raporunu bugün bas›n mensuplar›na duyurdu.
Geçti¤imiz y›l 10,7 milyon kiflinin evlerini ter ketmek
zorunda kald›¤› vurguland›¤› raporda Suriye’de
devam eden iç savafl›n bu rakamlar›n art›fl›nda en
önemli etken oldu¤u belirtildi. Suriye’deki savafla
ra¤men BM kay›tlar›nda en yüksek mülteci say›lar›
halen 2 milyon 556 bin 522 kifli ile Afganistan
görünüyor. Ayr›ca Afganistan’da 630 bin kiflinin de
ülke içinde yer de¤ifltirdi¤i belirtiliyor. Raporda
Suriyeli mülteci say›lar› 2 milyon 468 bin olarak gösterilirken, evlerini terk eden kiflilerin 6,5 milyon
oldu¤u aç›kland›.
BM raporunda ülkesini ve evini terk etmek zorunda kalan kiflilerin bir araya gelerek oluflturacaklar›
toplumun dünyada 26’inci devlet kadar büyüklü¤e
sahip olabilece¤ini söyledi. Ayr›ca yaflam güveli¤i
olmad›¤› gerekçesiyle evlerini ve yaflad›klar› bölgeyi
her gün 32 bin 200 kiflinin geçen y›l terk etmek zorunda kald›¤›n› aç›klad›. BM, Suriye d›fl›nda Orta Afrika
Cumhuriyeti ve Güney Sudan’da da yaflanan göçlerin
önemli derecede artt›¤›n› dikkat çekerken, ülke içinde
yer de¤ifltiren kiflilerin toplam say›s›n›n 2013 y›l›nda
33,3 milyon oldu¤unu belirtti.
Mültecilerin s›¤›nd›¤› ülkeler aras›nda Pakistan 1,6
milyon kifli ile birinci s›rada yer al›yor. UNHCR
raporunda ‹ran’a 857 bin mültecinin s›¤›nd›¤›n›
gösteren listede Lübnan’da 857 bin, Ürdün’de ise 641
bin kay›tl› mülteci yer al›yor. BM raporunda
Türkiye’ye s›¤›nm›fl mülteci say›s› ise 2013 y›l› sonu
itibariyle 609 bin 911 kifli. (CHA)
Birleflmifl
Milletler’e ba¤l›
Mülteciler
Yüksek
Komiserli¤i
(UNHCR) 2013
y›l›n›n sonu
itibariyle dünya
yüzeyinde 51,2
milyon kiflinin
mülteci
statüsünde
oldu¤unu
aç›klad›. BM, son
bir y›l içerisinde
10 milyon artan
mülteci say›s›n›n
‹kinci Dünya
Savafl›'ndan bu
yana en yüksek
seviyeye
ulaflt›¤›n›
aç›klad›.
Brezilya’da yüksek mahkemeye
siyahi baflkan aran›yor
SAO PAULO - Brezilya’n›n en yüksek yarg› kurumu
olan Federal Yüksek Mahkeme’ye baflkanl›k eden
Joaquim Barbosa, erken emeklilik talep ederek devlet
baflkan›na istifas›n› sundu. Brezilya tarihinin en büyük
yolsuzluk ve rüflvet yarg›lamas› olarak bilinen 'mensalao' davas›nda önemli kararlara imza atan
Barbosa’n›n istifas› ülkede polemi¤e yol açt›.
Eski Devlet Baflkan› Lula da Silva döneminde,
›rkç›l›¤a karfl› sembolik bir isim oldu¤u gerekçesiyle
Yüksek Mahkeme üyeli¤ine atanan ve son iki y›ld›r
mahkeme baflkanl›¤›n› yürüten Barbosa, Lula’n›n partisine mensup etkili isimlerin yer ald›¤› yolsuzluk
davas›nda önemli kararlara imza atm›flt›. Brezilya’n›n
ilk siyahi mahkeme baflkan› olarak tarihe geçen
Barbosa, on y›l süren yarg› sürecinin ard›ndan ülkenin
önemli politikac› ve ifladamlar›n› cezaevine gönderen
yarg› sürecinde raportör olarak görev ald›.
Sert tav›rlar› ve keskin sözleriyle dikkat çeken
mahkeme reisi, yarg› sürecinde di¤er üyeler ve san›k
avukatlar›yla sürekli çat›flma yaflad›. Politik bask›lara
ve iktidara yak›n medya organlar›n›n bafllatt›¤› linç
kampanyas›na ra¤men yürütülen davay› sonuna kadar
götüren Barbosa, ülkede adalet mekanizmas›n›n
yerleflmesine katk›da bulunan sembol isimlerden biri
olarak görülüyor. Öte yandan Barbosa’n›n istifas›n›n
mensalao dosyas›n› yeniden gündeme getirebilece¤i ve
mahkumlar›n ç›kar›lmas› için çal›flma bafllat›laca¤›
öngörülüyor.
59 yafl›nda olan ve kanunlar gere¤i 70 yafl›na kadar
koltukta kalma hakk› bulunan Barbosa’n›n istifa karar›
meslektafllar›n› ve politikac›lar› flafl›rtt›. ‹ktidar d›fl›nda
tüm muhalefet liderleri ve di¤er yarg› mensuplar›
taraf›ndan görevini baflar›yla yürüttü¤ü ifade edilen
Barbosa, Brezilya’da siyahi vatandafllar›n ülke yönetimine entegrasyonunda baflar›l› bir örnek olarak gösteriliyor. Bu sebeple Devlet Baflkan› Dilma Rousseff
taraf›ndan yeni atanacak mahkeme baflkan›n›n da siyahi
bir isim olmas› bekleniyor.
Jacquim Barbosa, 2013 y›l›nda Times dergisi
taraf›ndan haz›rlanan dünyan›n en etkili isimleri listesinde yer al›yor. Ayr›ca BBC taraf›ndan haz›rlanan
baflka bir araflt›rmada ise Brezilya’da en çok konuflulan
10 isimden birisi olarak gösteriliyor. (CHA)
BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
1
2
3
4
5
6
Federal
Yüksek
Mahkeme’ye
baflkanl›k
eden
Joaquim
Barbosa
M
E
R
M
E
R
1
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
A
H
S
O
M
A
T
A
A
H
A R Y
L
A
E A L
Y A
L E N
O T
B
S
L E
A R
N T
B
N
A F
E L
U T
S E T
K O
M
L
A N O
P
J
A F
2
3
4
A
K A
T
K A
M
M A
5
6
A S
H A
A
L
Z
O N
L
A Z
N
A L
K
A R A L
Z A N
E
A K
R I
A
R A Ç
L A M A
E M E K
R A T
K A K
R
L A
O N
S
M O N
A
A D
N E Z E
S
T E
A
F
L
M
D O
U Z
A L E
7
8
9
10
HABER
24 Haziran 2014 Sal›
Siyasette Ekmeleddin
‹hsano¤lu mesaisi var!
CHP ve MHP liderleri pek çok siyasi parti genel b.aflkan› ve STK temsilcileri ile görüflerek ‘çat›’ aday›
Ekmeleddin ‹hsano¤lu’na destek isterken; BBP ve DSP’den ‘de¤erlendiriyoruz’ aç›klamalar› geldi.
Saadet Partisi Genel Baflkan Yard›mc›s› K›l›ç ise "Parti olarak, bütün adaylar belli olduktan sonra
Ekmeleddin ‹nsano¤lu'nu destekleme konusunda görüflümüzü belirtece¤iz" dedi.
ANTALYA - CHP ve MHP liderleri pek
çok siyasi parti genel baflkan› ve STK temsilcileri ile görüflerek ‘çat›’ aday› Ekmeleddin ‹hsano¤lu’na destek isterken; BBP ve DSP’den
‘de¤erlendiriyoruz’ aç›klamalar› geldi.
Saadet Partisi Genel Baflkan Yard›mc›s› fierafettin K›l›ç da, partisinin Antalya ‹l Baflkanl›¤›'nda düzenlenen divan toplant›s›n›n ard›ndan
yapt›¤› aç›klamada, CHP ile MHP'nin müfltereken belirledi¤i cumhurbaflkan› aday› Ekmeleddin ‹hsano¤lu'nun adayl›¤›na yönelik aç›klamada bulundu.
K›l›ç, bütün adaylar›n belirlenmesinin ard›ndan ‹nsano¤lu'nu destekleme konusunda karar vereceklerini bildirdi.
Meclis d›fl›ndaki ve içindeki partiler taraf›ndan konsensüs ile belirlenecek bir aday›n olmas› gerekti¤inin alt›n› çizen K›l›ç, "Halbuki bir
yuvarlak masa etraf›nda toplan›larak bir kaç
isim önerilmeliydi. ‹ki parti oturmufl kendi aralar›nda bir aday tespit etmifl. Parti olarak bütün
adaylar belli olduktan sonraEkmeleddin ‹nsano¤lu'nu, destekleme konusunda görüflümüzü
belirtece¤iz" diye konufltu.
(AA)
Irak’ta kan gövdeyi
GÖTÜRECEK…
Dursun ERKILIÇ
Türkiye’yi de çok yak›ndan
ilgilendiren Irak’taki geliflmeler çok farkl› bir aflamaya ulaflt›.
Irak ordusunun çekilmesinin ard›ndan terör örgütü Irak
fiam ‹slam Devleti (Ifi‹D) milisleri hem ilerleyiflini sürdürüyor hem de önemli petrol tesislerini ve havaalanlar›n› ele geçirmeye devam ediyor.
Irak’taki geliflmelerden en büyük zarar›,
bu ülkede yaflayan Türkmenler ve s›n›r güvenli¤i, ihracat› büyük darbe alan Türkiye
görüyor.
Çünkü, fiiiler ülkenin bir bölümüne, Kürtler bir baflka bölümüne, Sünniler yine ayr›
bir bölümüne sahip ç›karken, Türkmenler yerinden yurdundan oluyor, katliama u¤ruyor.
Ifi‹D milisleri Telafer Askeri Havaalan›'nda kontrolü ele geçirirken, ‹ran, 1990 y›l›ndan bu yana elinde tuttu¤u Irak'a ait 130
savafl uça¤›n› silah ve mühimmat›yla birlikte
Ba¤dat’a iade etti.
Bunun anlam›, iç savafl›n daha kanl› bir
safhaya geçece¤idir…
Kürtler peflmerge sayesinde düzenli bir
orduya kavufltu…
Türkmenler ise ele geçirdi¤i basit silahlarla kendisini korumaya al›rken, fliddetli bir
çat›flma ortam›nda bu silahlarla hiçbir flans›
olmad›¤› kesin.
DAHA KANLI B‹R SÜREÇ
GÖZ GÖRE GÖRE GEL‹YOR
‹ran’›n iade etti¤i silahlarla ilgili konuflan
Irak Silahl› Kuvvetler Genel Komutanl›¤›
Sözcüsü Korgeneral Kas›m Ata’n›n, bir televizyon kanal›na yapt›¤› aç›klamada, "‹ran
elinde tuttu¤u Irak'a ait 130 savafl uça¤›n›
iade etti. Bu uçaklar, modern silahlarla donat›larak Ifi‹D'e karfl› yürüttü¤ümüz savaflta
kullan›lacak" demesi…
fiiilerin ruhani lideri Sistani’nin Ifi‹D’e
karfl› cihat fetvas› sonras›, Sadr’a ba¤l› Mehdi Ordusu’nun, Irak’›n büyük kentlerinde
gövde gösterisi düzenlemesi; yani, Mart
2003’te bafllayan ABD iflgaline direnifl gösteren tek fiii milis gücü olan Mehdi Ordusu’nun, Bar›fl Tugaylar› olarak geri dönüflü…
Ba¤dat'taki fiii afliretlerin Ifi‹D terör örgütünün olas› sald›r›lar›na karfl› silahlanmaya
bafllamas›…
Kendilerini "ak›nc›" olarak tan›tan Türk-
Türkiye’yi de çok
yak›ndan ilgilendiren
Irak’taki geliflmeler
çok farkl› bir
aflamaya ulaflt›.
menler’in silahlanmaya bafllamas›, Ifi‹D hedefinde olan Tuzhurmatu'yu peflmergeyle
birlikte koruyor olmas› ve bu Türkmenlerin
say›lar› 5 bine yaklaflmas›…
Kürt bölgesinin d›fl›na taflan peflmergenin
Kerkük baflta olmak üzere önemli baz› yerleri ele geçirmesi…
Üst üste kondu¤unda bu gidiflin nelere
yol açaca¤›n› kestirmek zor olmasa gerek…
Irak’› çok daha kanl› bir sürece girmesi
yak›nd›r…
ZOR ‹HT‹MALLER…
Ne olacak?
Bar›fl mümkün mü?
Irak’›n bütünlü¤ü korunabilir mi?
Bar›fl da bütünlük de zor görünüyor ama
bu bir yan›yla Irakl›lar›n di¤er yan›yla Irak
üzerine hesab› olan ülkelerin elinde…
Ya Irakl›lar ortak menfaatleri etraf›ndan
birleflmenin bir yolunu bulacak, ki, çok zor
görünüyor…
Ya da uluslar aras› camia, bölünme veya
birlikteli¤i kans›z bir sürece ba¤laman›n yolunu bulmal› ki, bu da çok zor…
Yani; Irak’ta kan gövdeyi götürecek desek yeri…
AA'ya konuflan IKBY Baflkanl›k Divan› Baflkan› Fuad Hüseyin:
Ya federasyon
ya da 3 devlet!
ERB‹L - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
(IKBY) Baflkanl›k Divan› Baflkan› Fuat Hüseyin, Irak'›n fiili olarak üçü bölündü¤ünü belirterek, ülkenin gelecekte üç bölgeye ya da üç devlete bölünece¤ini ileri sürdü.
Mesut Barzani'ye en yak›n adam olarak bilinen Fuad Hüseyin, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, Irak fiam ‹slam Devleti'nin (Ifi‹D),
Musul'u ele geçirmesinden sonra ülkede yaflanan geliflmeler ile çözüm sürecini ve petrol sat›fl›n› de¤erlendirdi.
Mesut Barzani'nin "Art›k Musul'dan önce ve
sonra iki Irak'tan bahsedilecek" fleklindeki sözlerini aktaran Hüseyin, "Bu söz, birçok anlam
bar›nd›r›yor. Say›n Barzani, Irak'›n gelece¤ini
flöyle görüyor: Irak, ya üç bölgeden oluflan gerçek federatif bir devlet olacakt›r. Ya da Kürt,
fiii ve Sünnilerden oluflan
üç ayr› devlete bölünecektir. Gerçekte Irak, flu
an fiilen bölünmüfl durumdad›r. Ülke, üç bölgenin iktidar›ndan olufluyor" dedi.
"KERKÜK PETROLÜNÜ SATACA¤›Z"
Hüseyin, Irak ordusunun çekilmesinin ard›ndan kontrol alt›na ald›klar› Kerkük'ün petrolünü
satacaklar›n› ifade ederek, flunlar› söyledi:
"Kerkük, Kürdistan bölgesinin ve Irak'›n bir
parças›d›r. Kerkük'ün idaresi fluan Kürdistan
bölgesinin elindedir. Kerkük halk›n›n ihtiyaçlar›
ve güvenli¤i Kürdistan bölgesinin sorumlulu¤undad›r. Ba¤dat hükümetinin, flehir halk›n›n
ihtiyaçlar›n› karfl›layamad›¤›, bütçesini ve ödene¤ini gönderemeyecek bir durumdad›r. Kürdistan bölgesi Kerkük petrolünü satacak ve elde
edilen parayla halk›n ihtiyaçlar›n› karfl›layacakt›r."
Silahl› örgütler taraf›ndan ele geçirilen bölgelerin idari durumunun, bir realite haline geldi¤i-
ni savunan Hüseyin, "Silahl› örgütlerin kontrolüne geçen kentlerin idaresi, bir realite haline
geldi. Çünkü Irak ordusu, tamamen çöktü ve
da¤›ld›. Irak ordusu kalmad› ki bir daha o bölgeleri kontrolü alt›na alabilsin ve yönetsin. Irak
hükümetinin de yönetebilece¤i bir durum kalmad›. Ba¤dat'ta geri kalan bölgeleri koruyabilmek için fiii gruplar›ndan gönüllü insanlar› topluyorlar. Maliki'nin emri alt›nda da birkaç askeri birlik ve örgüt var. Ancak bunlar, o bölgeleri
koruyabilecek güce sahip de¤il" fleklinde konufltu.
"MAL‹K‹, 7 AY ÖNCE UYARILDI"
Hüseyin, ABD Baflkan Yard›mc›s› Joe Biden
ile Mesut Barzani'nin telefonda görüflmesiyle ilgili, "Biden, görüflmede, Barzani'den, Irak hükümetinin h›zla kurulmas› için ad›m atmas›n›
ve Irak parlamentosunun biran önce toplanmas›
için giriflimlerde bulunmas›n› istedi. Biden, ayr›ca ABD'nin, Kürdistan bölgesine insani yard›m göndermeye haz›r oldu¤unu bildirdi" bilgisini verdi. (AA)
[email protected]
12
Taha KIVANÇ
Ben gazete
san›yordum,
me¤er...
Ekmeleddin ‹hsano¤lu’nun ad› ‘çat› aday›’ olarak telâffuz edildikten k›sa süre sonra, ortal›¤a, “Bu aday, Ayd›n Do¤an’›n aday›” diye özetlenebilecek bir yak›flt›rma
yay›ld›. Çok flafl›rd›m...
Galiba biraz da kendimi sorumlu hissettim. Öyle ya,
ne zaman bir mikrofon uzat›lsa, hemen, “Aday›n kim oldu¤unu ö¤renmek için Hürriyet’e bak›lmal›” beklentisini
dillendirmifltim. “Ekmeleddin ‹hsano¤lu CHP ile
MHP’nin akl›na Ayd›n Do¤an taraf›ndan düflürüldü” denildi¤inde, bunun, benim sözlerim üzerine yap›lm›fl bir
yak›flt›rma oldu¤unu düflünmem do¤al...
Me¤er öyle de¤ilmifl... Birileri, hem de çok önceden,
“Ayd›n Do¤an ‹slâm ‹flbirli¤i Teflkilât› genel sekreteri ‹hsano¤lu’na ‘Cumhurbaflkan› aday› olmal›s›n’ dedi” diye
yazm›fl... O birilerine atfen etraf› sarm›fl yak›flt›rma...
Dün bir bakt›m, Hürriyet gazetesi, pek birinci sayfaya ç›karmad›¤› bir yazar›n›n patronuyla görüflmesini duyuruyor...
Hem de birinci sayfadan ve ‘Kuyruklu yalana yan›t’
çarp›c› bafll›¤›yla... Ayd›n Bey, yazar›na, “Bu palavralar›
atanlar bizimle yay›nc›l›k alan›nda mücadele edemedikleri için iftiralara baflvuruyorlar” demifl ve eklemifl:
“Adayl›¤›n›n benimle ne ilgisi olabilir. Bu iddia kuyruklu yaland›r...”
Cevab› okuyunca ne diyece¤imi bilemez hale geldim.
Ayd›n Bey CHP’li bir aileden geliyor; dolay›s›yla
CHP’nin kimi aday gösterece¤i konusunu mutlaka o da
merak etmifltir. Ekmeleddin Bey ile evinde görüflecek kadar yak›n oldu¤unu biliyoruz ve o da zaten övünerek bunu söyleyecek kadar aç›k sözlü. Bu durumda, kendisini
yak›n hissetti¤i siyasi partinin, takdir etti¤i birini, aday
olarak göstermesini istemesinde ne gibi bir mahzur bulunabilir ki?
Keflke Kemal K›l›çdaro¤lu’na böyle güzel ak›llar
vermeye devam etse... Ekmeleddin Bey’in adayl›¤› cumhurbaflkanl›¤› yar›fl›na seviye kazand›rd›. Ne yani Kamer
Genç aday olsa, CHP’lilerin oylar› Kamer Bey’e gitse daha m› iyiydi?
“Evet, o ismi ben önerdim; ‘Partimizi 1930’lar›n
CHP’si olmaktan ç›kar›n’ akl›n› da K›l›çdaro¤lu’na ben
verdim” deseydi, diyebilseydi, daha da memnun olurdum.
Neden derhal savunmaya geçmifl, ‘kuyruklu yalan’
gibi çok sert bafll›klar at›lmas›na sebep olacak aç›klamalar yapm›fl, do¤rusu anlamakta zorlan›yorum.
Ülkemizin hâlâ önemli bir medya patronu Ayd›n
Bey; bu y›l da gördük, hem en zenginler listesinde iyi bir
yerde, hem de vergi rekortmenleri aras›nda ön s›ralarda
geliyor... Son y›llarda elinden ç›kard›¤› banka, petrol flirketi, televizyon kanal› ve benzeri de¤erler sebebiyle baya¤› bir nakit paraya sahip ve birkaç milyar dolar› buldu¤u tahmin edilen o nakdi ülke için yararl› olabilecek yerlere yat›rmakta zorlan›yor.
Eskisi kadar devletten ihaleler alam›yor... ‹lgi alan›n›
geniflletemiyor... Bu da kendisini hassas yap›yor...
‹yi, ama yazar›na yapt›¤› aç›klamas›n›n “Bizimle yay›nc›l›k alan›nda mücadele edemedikleri için” bölümü ne
demek oluyor?
Yay›nc›l›k ne zamandan beri bir mücadele alan› oldu? Her gazete, her televizyon kanal› yay›n faaliyeti yürütüyor. Haberler veriyor, yorumlarla okur ve izleyici
karfl›s›na ç›k›yor. Herkes bildi¤ini kamuoyuyla paylafl›yor... D›flar›dan bakanlar da “Bunlar yay›nc›l›k faaliyeti
yürütüyor” diyorlar...
Oysa, Ayd›n Bey’e göre, gazeteler ve televizyon kanallar› bir ‘mücadele arac›’; medyada yer alanlar da birbirleriyle mücadele eden kifliler... Herhalde yan›nda çal›flanlar› ‘gazeteci’ gibi de¤il de ‘gladyatör’ gibi görüyordur...
‘Pop sosyolog’ me¤er ‘gladyatör’ imifl, Hürriyet de
herhalde dövüfl arenas›...
Halbuki ben kendimi hiç de öyle bir konumda görmüyorum. ‘Gladyatör’ de¤ilim, medyada kimseyle ‘mücadele’ etmiyorum...
Belki de, bu yüzden, yani ‘yay›nc›l›k alan›nda mücadele etti¤imizi bilmedi¤imiz için’ böyle davran›yoruz...
Kusura bakmas›n, ama, bu, CHP’ye cumhurbaflkan›
aday› akl› vermekten daha kötü bir fley Ayd›n Bey için...
Yar›ndan itibaren, sizler de benim gibi, Do¤an Grubu
yay›nlar›n›, ‘yay›n alan›n›n mücadele araçlar›’ oldu¤unu
bilerek de¤erlendirin...
23.Haziran.2014 /STAR
Trafikte ‘makas’ atana
hapis cezas› geliyor
ANKARA SERDAR AÇILERTU⁄RUL
SUBAfiI - Emniyet Genel Müdürlü¤ü, trafikte "makas atma" olarak da bilinen k›sa aral›klarla birçok
kez flerit de¤ifltirip vatandafllar›n can ve mal güvenli¤ini tehlikeye
atan sürücülere, 2 y›la kadar hapis ve bin 400 lira para cezas› verilmesini öngören yeni bir düzenleme haz›rlad›.
Daha önce alkollü araç kullanma, h›z ve emniyet kemeri ihlallerine verilen cezay› artt›ran düzenlemeler haz›rlayan Emniyet Genel
Müdürlü¤ü, en fazla ölümlü kazaya yol açan ihlallerden biri olan
"k›sa aral›klarla birçok kez flerit de¤ifltirmenin" cezas›n› a¤›rlaflt›rmak için harekete geçti.
Karayollar› Trafik Kanunu'nda de¤ifliklik yap›lmas›n› öngören
düzenleme, ‹çiflleri Bakanl›¤›nca da uygun bulunursa Meclis'e sevk
edilecek.
-2 y›la kadar hapis, bin 400 lira cezaDüzenleme yasalafl›rsa, Karayollar› Trafik Kanunu'nun karayollar›nda trafi¤in ak›fl›n› düzenleyen 46. maddesi ve ilgili yönetmeliklerde yap›lacak de¤iflikliklerle, kurallara ayk›r› biçimde k›sa aral›klarla birçok kez flerit de¤ifltiren sürücülere, bin 400 lira para cezas› verilecek.
Düzenlemeyle trafikte "makas atarak" ilerleyen sürücüler hakk›nda ayr›ca, vatandafllar›n can ve mal güvenli¤ini tehlikeye att›klar› gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 179. maddesinden
ifllem yap›lacak. (AA)
TURIZM
Türkiye'de
ilk kez sualt›
arkeoloji
araflt›rmalar›
alan›nda
faaliyet
gösterecek
Selçuk
Üniversitesi
(SÜ) Sualt›
Araflt›rma ve
Uygulama
Merkezi Sualt›
Kaz› ve
Araflt›rma
Gemisi Selçuk1, düzenlenen
törenle denize
indirildi.
24 Haziran 2014 Sal›
13
Türkiye'nin ilk sualt› arkeoloji araflt›rma gemisi...
S e l ç u k - 1 d e n i z e indirildi
KONYA - Üniversiteden yap›lan aç›klamada, Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Antalya K›y›lar› Arkeolojik
Sualt› Araflt›rma çal›flmalar› kapsam›nda 640 kilometrelik Antalya k›y›lar›nda faaliyet gösterecek Selçuk1'in, Selçuk, Varflova ve Napoli üniversitelerinden gelecek ekiplerle 1 Temmuz'da Akdeniz'in sualt›nda
kalm›fl arkeolojik zenginli¤ini keflif için yola ç›kaca¤›
belirtildi.
SÜ Sualt› Araflt›rma ve Uygulama Merkezi'ne ait 26
metre uzunlu¤unda 20 kifli kapasiteli geminin, G›da,
Tar›m ve Hayvanc›l›k Bakanl›¤› taraf›ndan üniversiteye hibe edildi¤i ifade edilen aç›klamada, ‹skenderun
Liman›nda sualt› kaz› ve araflt›rmalar› için yeniden
düzenlenen Selçuk-1'in, ayn› zamanda UNESCO Sualt› Arkeolojisi Unitwin Network e¤itim gemisi olarak çal›flaca¤›, sahip oldu¤u 7 su alt› kameras›, sualt›
botlar›, sonar taray›c› sistemleri, aletli dal›fl ekipmanlar› ve vinciyle Türkiye'nin Sualt› Arkeoloji alan›ndaki tek gemisi olma özelli¤ine sahip oldu¤u aktar›ld›.
Selçuk-1'in denize indirilifli nedeniyle Antalya Liman› Setur Marina'da düzenlenen törende konuflan
SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakk› Gökbel, oldukça heyecanl› bir gün yaflad›klar›n›, bundan sonra sualt› arkeoloji araflt›rmalar› ve sualt› e¤itiminin Selçuk-1'de yap›laca¤›n› aktard›.
Bunun yan› s›ra biyolojik araflt›rmalar için geminin
hizmet verece¤ini belirten Gökbel, "Oldukça donan›ml› bu gemimizde çok güzel, baflar›l› araflt›rma ve
e¤itimlere imza at›laca¤›na inan›yorum" dedi.
SÜ Sualt› Arkeolojisi Bölümü Kurucusu Prof. Dr.
Ahmet Adil T›rpan ise 8 y›l önce Türkiye'nin sualt›
arkeolojisinin önemini anlatmaya çal›flt›klar›n› ve bugün gelinen noktan›n oldukça sevindirici oldu¤unu
bildirdi.
T›rpan, Türkiye'de 8 bin 300 kilometre k›y› fleridi
oldu¤unu; 5 bin y›ll›k denizcilik tarihi oldu¤u düflünüldü¤ünde, kaba bir hesapla Türkiye'de 25 bin civar›nda gemi bat›¤› oldu¤unun tahmin edildi¤ini dile
getirdi. (AA)
Termal turizme
teflvik dopingi
DEN‹ZL‹ - MUSTAFA DERMENC‹O⁄LU - Termal turizm konusunda nitelikteli turizm konaklama
yat›r›m› yapacaklara 5. bölge teflvikinden yararlanma
yolunun aç›lmas› ile çok önemli taleplerin gelmeye
bafllad›¤› bildirildi.
Denizli Valisi Abdülkadir Demir, AA muhabirine
yapt›¤› aç›klamada, Denizli'nin termal sa¤l›k turizmi
için çok önemli termal kaynaklara sahip oldu¤unu
belirterek, bu kaynaklar›n nitelikle hale getirilerek
turizme kazand›r›lmas› için çal›flmalar›n›n devam etti¤ini söyledi.
Termal sa¤l›k turizmi ile ilgili en önemli çal›flmalardan birisinin, Pamukkale travertenlerinin hemen bitifli¤indeki Karahay›t mahallesinde, TOK‹ taraf›ndan
3 y›ld›r sürdürdü¤ü proje çerçevesindeki olumsuz yap›lar yerine daha nitelikle ve daha sa¤l›kl› bina ile
pansiyonlar›n 1. etab›n›n tamamlanmak üzere oldu¤unu kaydeden Demir, "Burada özellikle k›rm›z› su
dedi¤imiz yaklafl›k 50-60 derece ›s›da olan bir termal
kaynak var. Bu su, sa¤l›k aç›s›ndan son derece önemli
ve buraya hem yerli hem yabanc› turistlerimiz taraf›ndan ilgi gösteriliyor. Mevcut 5 tane 5 y›ld›zl› otel ve
onun yan›nda di¤er turizm iflletme belgeli ve belediye
iflletme belgeli yaklafl›k 12-13 bin yatak var. Yataklar›n daha vas›fl› hale gelmesini istiyoruz. ‹kincisi burada termal sa¤l›k turizm yapmak istiyoruz" dedi.
Termal sa¤l›k tesislerinin etraf›na odaklanm›fl turizm tesisleri ve otellerini biraraya getirerek yeni bir
alan oluflturmak istediklerini dile getiren Demir flöyle
konufltu:
"‹flin özeti, termal sa¤l›k tesislerinin etraf›nda
odaklanm›fl turizm tesislerini ve otelleri bir araya getirerek burada termal sa¤l›k etraf›nda oluflturulmufl
bir turizm alan› oluflturmak. Ama burada bir s›k›nt›m›z vard›. Buraya gelen yat›r›mc›lar herhangi bir teflvik alam›yorlard›. Çünkü buras› özel çevre koruma
bölgesi olup, turizm geliflim bölgesi olam›yordu. Ancak 9 May›s'ta Resmi Gazete'de yay›mlanan en son
teflvik uygulamas›nda bir madde eklendi. Buna göre
de art›k termal turizmle ilgili yap›lan bütün konaklama tesisleri, 5. bölge teflvikinden faydalanabilir hale
geldi. Bu uygulaman›n gerçeklefltirilmesinde Ekonomi Bakan›m›z Say›n Nihat Zeybekci'nin büyük deste¤i oldu. Bu teflvikle birlikte flu anda hem Kültür Turizm Müdürlü¤ümüze hem valili¤imize, di¤er kurumlara yat›r›m anlam›nda çok önemli talepler gelmeye
bafllad›."
Türkiye'de ilk defa sa¤l›k turizm ruhsat›na sahip
bir iflletmenin tedavilere bafllad›¤›n› hat›rlatan Demir,
Sa¤l›k Bakanl›¤› Sa¤l›¤› Gelifltirme Genel Müdürlü¤ü
ile yeni bir çal›flma içerisinde olduklar›n› dile getirdi.
Uzun vadede Karahay›t'› Bat›daki örnekleri gibi bir
kür merkezi yapmak istediklerini vurgulayan Demir,
"Bununla ilgili olarak da Sa¤l›k Bakanl›¤› ile buray›
bir merkez olarak belirleyip Karahay›t'ta oluflturdu¤umuz bu modeli tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz.
Bununla ilgili de çok önemli çal›flmalar yap›ld›. Burada Pamukkale'nin hemen bitifli¤inde, 1 kilometrelik
mesafedeki Karahay›t'ta oluflturaca¤›m›z bu termal
sa¤l›k merkezi ile birlikte hem Türk turizmi anlam›nda hem de Denizli turizmi anlam›nda çok önemli mesafeler elde etmifl olaca¤›z. Biliyorsunuz ki 10. Kalk›nma Plan›'nda son kalk›nma plan›nda turizm anlam›nda en öncelikli hedef olarak termal turizm ve termal sa¤l›k turizmi al›nd›, hükümetimizin belirledi¤i
hedef buydu. Bu hedefi gerçeklefltirecek illerin bafl›nda hiç kuflkusuz ki Denizli olacak ve Karahay›t ve Pamukkale projeleri ile bu ifl gerçeklefltirilmifl olacak"
fleklinde konufltu. (AA)
Kaya mezarlar, 300 bin y›l öncenin izlerini tafl›yor
KAHRAMANMARAfi- ‹SMA‹L
HAKKI DEM‹R - Pazarc›k ilçesinde,
Roma döneminde zengin ve asilzadeler
için yap›lan 40 ma¤aradaki kaya mezarlar, yaklafl›k 300 bin öncenin izlerini
tafl›yor.
Yukar› Pazarc›k bölgesindeki ma¤aralar, yaklafl›k 10 metre derinlikteki
su sarn›c› ve kaya mezarlar keflfedilmeyi bekliyor. Roma döneminde zengin,
soylu ve rütbeli askerler için kayalar›n
içi oyularak yap›lan mezarlar farkl› bölümlerden olufluyor.
Araflt›rmalarda, kaya mezarlar›n›n 300
bin y›l öncesine ait oldu¤u belirtiliyor. Efline az rastlan›r mezarlar›n yaklafl›k 4-5
metrekare kulla›m alan› bulunuyor. Duvarlara oyulmufl raf ve üçgen prizmas› fleklinde mum veya ç›ra koyacak küçük oyuklar›n bulundu¤u mezarlar, Roma dönemi
asilzadelerin yaflam flekillerine iliflkin
ipuçlar› veriyor.Tarihçi Halil Ar›k, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada, "40 Ma¤aralar" olarak adland›r›lan bölgenin eski
Roma dönemine ait flehir mezarl›¤› oldu¤unu söyledi. (AA)
Kaz›kl› Voyvoda'n›n hapsedildi¤ine
inan›lan kale ilgi görüyor
“
Kütahya'n›n Emet
ilçesine ba¤l› E¤rigöz
köyünde bulunan, 1800'lü
y›llarda esirleri kaz›¤a
oturtarak öldürdü¤ü için
"Kaz›kl› Voyvoda" diye
an›lan Eflak Prensi Vlad
Tepes'in hapsedildi¤inin
ileri sürülmesiyle gündeme
gelen tarihi kale,
bölgenin ilgi oda¤›
haline geldi.
KÜTAHYA - SELMA AYDIN - ‹rlandal› yazar Bram Stoker'in Tepes'in yaflam öyküsünden esinlenerek 1897'de yazd›¤›, film ve
belgesellere de konu olan vampirlerle ilgili
"Drakula" adl› roman dünyada halen ilgi görüyor.
Osmanl› Devleti arflivlerinde temettuat
defterlerinde, Hüdavendigar eyaleti içinde
an›lan E¤rigöz'de bulunan kale, yörede, ayakta kalan tek kale durumunda. Sarp kayal›klar
üzerinde kurulu, dört yan› uçurumlarla kapl›
kale, baz› kaynaklar taraf›ndan, Bursa'daki
Orhan Gazi Türbesi civar›nda kabri bulunan
fiehzade Korkut'un öldü¤ü yer olarak biliniyor.
Baz› yabanc› internet sitelerinde, Vlad Tepes'in Fatih Sultan Mehmet taraf›ndan esir
edildikten sonra E¤rigöz Kalesi'nde hapsedildi¤i tezi bulunuyor.
Çok say›da, yerli ve yabanc› turistin ziyaret etti¤i kale, zamana karfl› adeta direniyor.
Ka-
”
lede hala ayakta kalan surlar, dehlizler, farkl›
dönemlere ait vaftiz tekneleri, su sarn›çlar›,
s›rl› ve s›rs›z seramik çanak parçalar› bulunuyor. ‹rlandal› yazar Stoker'in ''Drakula'' adl›
ünlü vampir roman›na esin kayna¤› olan Eflak Prensi Vlad Tepes, 1456-1462 y›llar›nda
hükümdarl›k yapt›.
Romanya tarihinde "ulusal kahraman"
diye nitelendirilen Vlad Tepes, cezaland›rmak istedi¤i esirleri kaz›¤a oturtarak öldürdü¤ü için Türkler taraf›ndan ''Kaz›kl› Voyvoda'' diye an›l›yor. Osmanl›'ya karfl› 1461
y›l›nda isyan bafllatan Tepes'in ordusu, Osmanl› Padiflah› Fatih Sultan Mehmet'in
1462'de yapt›¤› seferde yenildi ve prens esir
edildi. Kaynaklarda Vlad Tepes'in 1476'da
öldü¤ü ifade ediliyor. (AA)
14
YASAM-ÇEVRE
24 Haziran 2014 Sal›
ARA-SIRA
Türkiye Da¤c›l›k
Federasyonu (TDF)
Baflkan› Alaattin
Karaca, Türkiye'de
da¤c›l›¤›n h›zl› bir
geliflim içinde
oldu¤unu, verdikleri bilimsel
e¤itimlerle Türk
da¤c›lar›n›n
dünyada marka
haline gelmeye
bafllad›¤›n›
söyledi.
Gelinle damat
dü¤ün salonuna
kay›kla indiriliyor
ISSN 1308-7622
TRABZON - HAKAN BURAK ALTUNÖZ - Trabzon'un Sürmene ilçesinde
bir dü¤ün solununda, gelinle damad› sahneye getirmek için tavana monte edilen kay›k
ile Karadeniz usulü yeniliklere bir yenisi
eklendi.
‹lçe merkezinde bir süre önce inflaat› tamamlanarak faaliyete geçen dü¤ün salonunda, farkl›l›k oluflturmak isteyen iflletmeci ‹smail ve Hasan K›l›ç kardefller ile arkadafllar› Mustafa Mehmeto¤lu, içerisinde gelin ile damad›n olaca¤› bir kay›¤›n havadan
sahneye indirilmesinin ilgi çekece¤i düflüncesiyle proje haz›rlad›.
Kay›¤› ve onu tafl›yacak motorla çal›flan
rayl› sistemi tasarlayan iflletmeciler, dü¤ün
salonu yap›m›ndan artan profil demirler ve
çeflitli malzemeleri bir araya getirerek, gelinle damad› dans edecekleri alana kay›kla
getirecekleri çal›flmalar›na bafllad›.
Daha önceden böyle bir fleyi yapman›n
hep akl›nda oldu¤unu söyleyen iflletmecilerden ‹smail K›l›ç, AA muhabirine yapt›¤›
aç›klamada, di¤er illerde dü¤ün salonlar›nda gelin ve damat için farkl› uygulamalar›n
oldu¤unu gördü¤ünü belirterek, "Bende hep
dü¤ün salonumuz olursa kay›kla gelin ve
damad› sahneye indirebiliriz fikri vard›. ‹nsanlar›m›z yenilik istiyor. Biz de üç arkadafl
bunun için yola ç›kt›k. Üçümüz de lise mezunuyuz. Yani daha önce ne demircilik ne
de elektrikle u¤raflt›k ama bilgi ve becerilerimizi ortaya koyarak ve laz kafas›n› burada
kullanarak bir bulufl yapt›k. Hep bulufllar
‹stanbul'da ç›kar ve Karadeniz'e gelir derler
ancak bu sefer böyle olmad›" dedi. (AA)
GÜNLÜK S‹YAS‹ GAZETE
Y›l: 44
24 Haziran 2014 Sal›
Say›: 14909
Yay›n Sahibi
‹maj ‹ç ve D›fl Tic. A.fi.
Genel Yay›n Yönetmeni
Ahmet TEKEfi
Haber Koordinatörü
Dursun ERKILIÇ
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Abdülmecit KOYUNSA⁄AN
Yaz› ‹flleri Müdürü
Ayflegül BALDEM‹R
‹stihbarat fiefleri
fienol GÜNÜÇ-Kenan ERGEN
Sayfa Editörleri
Yasemin AYDO⁄DU - fiebnem ÜNAL - Emine ÖZCAN
Spor Muhabiri
U¤ur OK
Kültür-Sanat
Semiha ARKLAN
‹nternet Editörü
Ali ‹hsan YILMAZ
Yay›n Sahibi Temsilcisi: Yi¤it Y‹⁄‹T
Polis - Adliye: Serkan SER‹N, Magazin: YAS‹N DUR
Ekonomi: Hakk› Murat SÖBÜTAY Yurt Haberler: Selim YÜKSEL
Yaflam: Gazi BOZKURT Turizm: Alparslan O⁄UZ Sa¤l›k: Burcu KER‹M,
Çevre: Sinem GÜRDO⁄AN D›fl Haberler: Murat PARLAK
‹dari Merkez
Macun Mah. 195. Cadde No: 2 Yenimahalle/ANKARA
Yaz› ‹flleri Tel: 397 91 40 - Tel: 397 91 40 (PBX) Fax: 397 41 54
[email protected]
Ankara Temsilcili¤i
‹stanbul Temsilcili¤i
Rüzgarl› Cd. Plevne Sk. No: 14
Tevfik Bey Mah. Tahsin Teko¤lu Cad.
Ulus/ANKARA
No: 2 K.1 Sefaköy/Küçükçekmece/‹STANBUL
Tel: (0312) 310 35 53
Tel: (0212) 540 40 45
Da¤›t›m: TURKUAZ DA⁄ITIM SAN. VE T‹C. A.fi.
Yay›n Türü: Yayg›n Süreli (Pazar hariç)
Bas›ld›¤› Yer
Dorukkaya Mat. Yay. Rek. Ma¤. Enerji ve ‹nfl. A.fi. - ‹stanbul Yolu
6. km Macun Mh. 3. Cd. No: 2/1 Yenimahalle/ANKARA Tel: 397 11 97
Resmi ilanlar›m›z› internet sitemizden de görebilirsiniz.
www.yedigungazetesi.com.tr
Sözleflmesiz yazarlara ücret ödenmez
YediGün Bas›n Meslek ilkelerine uymaya söz vermifltir
Nurullah AYDIN
[email protected]
ADEM VE fiEYTAN’IN
ÇOCUKLARI
Bilimsel e¤itimler, Türk
da¤c›lar›n› “marka”
marka yapt›
KAYSER‹ - MUSA ÖZYÜREK - Karaca, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, 15 y›l öncesine kadar Türkiye'de 25 ilde aktif da¤c›l›k
yap›l›rken, günümüzde 79 ilde bu
sporda aktiviteler düzenledi¤ini ve
lisansl› sporcu say›s›n›n da 919'dan
34 bin 862'ye ulaflt›¤›n› vurgulad›.
Federasyonun art›k spor t›rman›fl,
da¤ kaya¤› ve alpinizmde de faaliyet
gösterdi¤ini ifade eden Karaca, branfl
artt›kça da¤c›l›k sporunu yapan insan say›s›nda da art›fl oldu¤unu,
özellikle gençlerin üniversitelerde
da¤c›l›k kulüpleri kurarak bu spora
ilgi göstermeye bafllad›¤›n› belirtti.
Bu geliflimle birlikte da¤c›l›k
sporunun da art›k dünya kriterlerine
göre yap›lmaya baflland›¤›n› dile getiren Karaca, flunlar› kaydetti:
"‹nsanlar önceki y›llarda 'neden
da¤lara gidiyorsunuz, hazine mi ar›yorsunuz?' diye sorarlard›. Art›k
da¤lara hazine aramaya gitmedi¤imizi herkes biliyor. ‹nsanlar kendileri
da¤lara ç›kt›¤› gibi çocuklar›n›n da
da¤c› olmas›n› teflvik ediyor. Geçmiflte da¤c›l›k e¤itimi usta-ç›rak iliflkisi içinde yap›l›yordu, günümüzde
ise yönetmelik ve talimatlarla, üniversitelerin beden e¤itimi ve spor
yüksek okullar›ndaki derslerin ayn›s›
veya devam› niteli¤inde e¤itimler
veriliyor. Bu da Türk da¤c›s›n›n yetene¤ini art›rarak, Everest'e bile t›rmanabilmesini sa¤lad›. Federasyonun e¤itim talimat›, e¤itim yönetmelikleri, hakem talimat› var. 11 talimat
ve yönetmelik çerçevesinde e¤itimler veriliyor."
E¤itimlerin yaz ve k›fl e¤itimleri
olarak, iki bafll›k alt›nda topland›¤›n›
ifade eden Karaca, yaz e¤itimleri
kapsam›nda, yaz temel, yaz geliflim,
ileri seviye da¤ kaya¤›, yaz arama
kurtarma, k›fl e¤itimleri kapsam›nda
ise k›fl temel, k›fl geliflim ve ileri seviye kar buz e¤itimleri, k›fl arama
kurtarma konular›nda e¤itimler verildi¤ini kaydetti.
Bir haftal›k e¤itimlerden geçen
da¤c›lar›n daha sonra s›nava tabi tutuldu¤unu anlatan Karaca, "S›navda
50'nin üzerinde puan alarak baflar›l›
olan da¤c›lar bir üst e¤itimi almaya
hak kazan›yor. Yeterli puan alamayan da¤c›lar ise bir y›l sonra ayn›
e¤itimi tekrar almak zorunda kal›yor.
Bilimsel e¤itimlerle da¤c› yetifltiriyoruz. Art›k usta ç›rak iliflkisi geride
kald›. Türkiye'de da¤c›l›¤› art›k bilimsel yöntemlerle yap›yoruz" fleklinde konufltu.
Türk da¤c›lar›n›n dünyada sayg›n
bir yeri oldu¤unu ve marka haline
geldi¤ini belirten Karaca, TDF'nin
Dünya Da¤c›l›k Birli¤i'nin sayg›n
üyelerinden birisi oldu¤unu, Balkan
Ülkeleri Federasyonu ve Uluslararas›
Spor T›rman›fl Federasyonu'nun
(IFSC) kurucu üyeleri aras›nda yer
ald›¤›n› söyledi.
Federasyon olarak da¤c›l›k sporuna gösterdikleri ilgi ve bu alanda
verdikleri e¤itimin Türk da¤c›lar›n›
dünyada sayg›n bir yere tafl›d›¤›n›
ifade eden Karaca, "Geçmiflte da¤c›lar›m›z bilgi donan›m ve tecrübeleri
olmad›¤› için Everest gibi yüksek
da¤lara t›rmanmaya cesaret edemezlerdi. Ama art›k Türk da¤c›lar, dünyan›n her yerindeki da¤lara t›rman›fl
yapabiliyor. Bu, verilen bilimsel,
profesyonel e¤itimlerin sonucunda
oluflmufltur" diye konufltu.
(AA)
Bar›naklar , petshoplara
alternatif oldu
ESK‹fiEH‹R - ZEHRA AYDIN - Eskiflehir'de farkl› cinste kedi ve köpek sahiplenmek isteyen
hayvanseverler için belediye bar›naklar› alternatif oldu.
Tepebafl› Belediyesi Veteriner
‹flleri Müdürü Yusuf Selek, AA
muhabirine yapt›¤› aç›klamada,
2004 y›l›ndan sonra ç›kan 5199 Say›l› Hayvanlar› Koruma Kanunu'na
ba¤l› olarak çal›flmalara bafllad›klar›n› ifade etti.
Tepebafl› Belediyesi Do¤al Yaflam Merkezi'nin 2008 y›l›nda faaliyete geçti¤ini belirten Selek, sokak
hayvanlar›na yönelik yürüttükleri
çal›flmalar› anlatt›.
Selek, hayvanlar›n bar›naklara
getirilmesine iliflkin, "Sokak hayvanlar›n› toplama bar›na¤›na flikayet üzerine getiriyoruz. Sa¤l›k taramas› yap›yoruz, k›s›rlaflt›rma ve
afl›lama yap›yoruz. Küpelerini takt›ktan sonrada belli bir müddet sahiplendirmek için bar›nakta bekletiyoruz. Daha sonra e¤er sahiplenen
olmazsa, ald›¤›m›z yere geri b›rak›yoruz. Çünkü kanun bize bu flekilde
emrediyor, bizde uyguluyoruz" diye konufltu.
4 B‹N 274 KED‹ VE
KÖPEK SAH‹PLEND‹R‹LD‹
Son 5 y›lda yaklafl›k 14 bin 610
kedi ve köpe¤i sokaklardan toplad›klar›n› belirten Selek, bu hayvanlardan 6 bin 235'inin k›s›rlaflt›r›ld›¤›n›, 4 bin 274'ünün ise sahiplendirildi¤ini bildirdi.
Selek, yapt›klar› araflt›rmaya göre sokak hayvanlar›n› sahiplendirme konusunda Türkiye'de ilk üçe
girdiklerini öne sürerek, "Türkiye'de hayvan sahiplendirme konusunda iddial›y›z. fiu anda benim
yapt›¤›m araflt›rmaya göre sahiplen-
dirme konusunda Türkiye'de ilk s›ralarda yer al›yoruz. Sokaklarda
güçsüz kalm›fl, zaafiyet geçiren yaral› hayvanlar› da toplay›p bakmakla yükümlüyüz. Bu belediyenin asli
görevleri aras›nda yer al›yor. Vatandafllar›m›z da onlar› toplay›p getiriyor" ifadesini kulland›.
"OKUL B‹TT‹KTEN SONRA
HAYVANLARINI SOKA⁄A
BIRAKIP G‹D‹YORLAR"
Hayvanlar›n soka¤a b›rak›lmas›n›n bir çok sebebi oldu¤unu aktaran
Selek, flöyle konufltu:
"Eskiflehir ö¤renci flehri oldu¤u
için okula bafllayan ö¤renciler ilk
önce sahip olduklar› hayvana bak›yorlar. Hayvanlar›n›n her türlü beslenmesi ile u¤rafl›yorlar ama okul
bittikten sonra hayvanlar›n› soka¤a
b›rak›p gidiyorlar. Ayr›ca baz› kifliler de hayvanlar›na bakamad›klar›
için sokaklara b›rak›yorlar. Çocuk-
lara da hediye olarak kedi-köpek
al›n›yor. Çocuk al›nan hediyenin
anlam›n› ve de¤erini bilemedi¤i zaman bu kedi-köpeklerde soka¤a b›rak›l›yor. Bu sebeple ortal›kta daha
çok bak›ma muhtaç, soka¤a al›flmam›fl olan hayvanlar soka¤a b›rak›l›yor. Soka¤a b›rak›lan evcil hayvanlar trafik kazas› geçiriyor, kendini
besleyememekten dolay› yar› aç,
yar› tok geziyorlar. Bar›na¤›m›za
verilen bu hayvanlar›n bak›mlar›n›
yaparak, onlar› sahiplendirmeye çal›fl›yoruz."
Hayvanseverlerin bar›naklar›
tercih etmesi gerekti¤ini vurgulayan Selek, "Petshoplardan yüklü
paralar verip hayvan almay›n. Bar›naklarda farkl› cinslerde binlerce
sahiplenmeyi beleyen, sevgiye
muhtaç köpekler, kediler var. Bunlardan edinin. Üstelik biz, sahiplendirdi¤imiz hayvanlar›n ücretsiz tedavisini yap›yoruz" dedi.
(AA)
Dünya tarihi, insanlar›n, hayvanlar›n
varl›klar›n› sürdürebilmek için sürekli mücadeleyle geçmifl.
‹nsan; beslenme bar›nma ve güvenlik
için beyinsel özelliklerini gelifltirmifltir.
Bazen akl›yla, bazen içlerinde baz›lar›n›n
dünya d›fl› varl›klardan ald›¤›n› söyledi¤i
düflüncelerle yaflam›n› düzenlemeye gelifltirmeye çaba sarfetmifltir.
Büyük Patlama’dan günümüze kadar
geçen zamanda meydana gelen temel
olaylardan, canl›lar›n ortaya ç›k›fl›ndan,
evrim kuram›ndan, insan›n ortaya ç›k›fl›ndan ve gelecekte bizi bekleyen tehlikeler,
insan›n ilgi alan›d›r.
‹lk insan›n ortaya ç›k›fl›, Adem ile
Havva'n›n olup olmad›¤› ve insanlar›n bizden önceki türlerden evrilerek türeyip türemedi¤i, bilimsel deneylere ve kan›tlara
dayand›rmak çabas› sürerken, gerçeklerin
ne oldu¤u farkl› bak›fl ve yaklafl›mlara konu edilmektedir.
Adem’in çocuklar›n›n gerçe¤i anlama,
bilme, ö¤renme alanlar›; Dinler, ideolojiler, felsefi ak›mlar olurken, ‹blis’in çocuklar›n›n aldatmas›na, yönlendirmesine maruz kalm›fllard›r.
Öylesine ki; ilk insanlar olarak varsay›ma dayal› öngörülerde bulunmufltur. ‹yilik ve kötülük kayna¤› olarak da yarat›c›s›
Tanr› ve karfl›s›nda ise Adem’i niye yaratt›n ona biat etmem diyen iblis alg›lanm›fl.
Adem ile ‹blis’in çocuklar› aras› savafl her
alanda sürmüfltür.
Adem’in çocuklar›, iyili¤i, dürüstlü¤ü,
hakk›, adaleti, paylafl›m›, akl› öne al›rken
bilimle gerçekler dünyas›n› alg›larken, ‹blis’in çocuklar›; hertürlü kötülü¤ün fesad›n yetenekleriyle donanm›flt›r. Tanr›
Ademi yarat›nca adem ve isyan eden iblis
farkl› adlarla kabullenilmifltir.
Zaman içinde her gelen uyar›c› da görüfl ve düflüncelerine inanan insanlar ayr›flm›fl. Ancak iblisin çocuklar› ayn› özeliklerini devam ettirmifllerdir.
Adem’in çocuklar›; ak›lla, bilimle, sanatla özgür düflünmeyi, sorgulamay›, bilgiyi esas al›rken, ‹blis’in çocuklar›;
Adem’in çocuklar›n›n en zay›f yanlar›n›
etki alt›na alm›flt›r. Dinin dogmalar›n› hurafeleri gerçekmifl gibi yans›tarak, dünyevi serveti, yalan›, dolan›, talan›, aldatmay›,
vahfleti, katliamlar› telkin eder.
‹blis’in çocuklar› ile Adem’in çocuklar› aras›nda sonu gelmez çat›flma devam
ediyor.
‹blis’in çocuklar›; fesatl›k tohumlar›n›
sürekli ekmektedirler.
Bilim; önce özgür düflünmeyi, kuflku
duymay›, sorgulamay›, elefltirmeyi özümlemifl , kimli¤inin bilincinde, özgür bireyi
gerektirir. Ak›lc› yetkin birey; Adem’in
çocu¤unun oldu¤unun bilincedir. ‹blisin
çocuklar›ndan temelde bu nokta ayr›fl›r.
Ak›lc› yetkin birey; kendi kimli¤ini bir
topluluk içinde tan›mlamak zorunda olmayan bireydir. Kendi kimli¤inin fark›ndad›r. Özgür düflünebilir, sorumlulukla yaflam›n› düzenleyebilir. ‹blis’in kültürü vard›r. Bu kültür genellikle dinci çevrelerde
yer edinmifltir. ‹blisçi geleneksel kültür,
insanlar› düflünceler ve dogmalarla ba¤lam›fl biat kültürüdür.
‹blisçi düflüncenin oluflturdu¤u kültür;
özgür bireyi onaylamaz, kendini dini kavramlar› kabul eden ama ona göre düflünmeyen ve yaflamayan, tan›mlayan bireyi
olumlar. Bu kültürde birey, baflkalar›na
benzemeye çal›fl›r. Onlar›n yapt›¤›n› yaparak kendini siliklefltirir, toplulukla var olmaya çal›fl›r. Topluluk kimlikleri de böyle
güçlenir, yayg›nlafl›r ve olumlan›r.
‹blis’in çocuklar›; do¤ru bildiklerini
söylemez söyleyemez, özgür düflünmez
özgür düflünemez, hatta özel yaflamlar›n›
bile istedikleri gibi düzenleyemez, biata
zoran›rlar.
Adem’in çocuklar› olan ak›lc› yetkin
birey ise ba¤›ms›zd›r. Kimseye yaranmaya
çal›flmaz. Aç›k sözlüdür. Do¤ru bildiklerini söylemekten kaç›nmaz.
O halde; insanlara, Adem’in çocuklar›
m› yoksa ‹blis’in çocuklar› m› diye bakarsak; kim kimdir daha iyi anlam›fl olmaz
m›y›z?
Günün Sözü: ‹nsan›n alg›s›, ak›l,
bilim ve sanata yönelmesiyle geliflir.
"Kaf Kaf"ın hedefleri bitmiyor
24 Haziran 2014 Salı
Kartal’ın yeni
bombası:
“Çakal Ruis”
İZMİR - Beko Basketbol Ligi
ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın
başantrenörü Ufuk Sarıca, "Artık
Euroleague seviyesini zorlayan,
final ve şampiyonluk kovalayan bir
Pınar Karşıyaka yaratmamız lazım"
dedi. Sarıca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pınar Karşıyaka'da
rüya gibi 2 sezon geçirdiklerini,
yakalanan sportif başarıyla Pınar
Karşıyaka'da basketbolun daha da
ivme kazandığını söyledi.
Bu başarının süreklilik sağlaması gerektiğine işaret eden Sarıca,
CAS, Cüneyt Yüksel'i akladı
ANKARA - Uluslararası Spor Tahkim
Mahkemesi (CAS), Türkiye Atletizm Federasyonu
(TAF) Disiplin Kurulu tarafından 18 ay müsabakalardan men edilen, milli atlet Nevin Yanıt'ın antrenörü
Cüneyt Yüksel'e verilen cezayı kaldırarak dosyayı
kurula geri gönderdi.
Yüksel'in avukatı Koray Akalp, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, müvekkiline verilen cezanın
ardından ilk olarak Spor Genel Müdürlüğü Tahkim
Kurulu, ardından da CAS'a başvurduklarını belirterek,
"Cezayı ilk olarak Tahkim Kurulu iptal etti. Şimdi de
CAS'taki mücadelemiz olumlu sonuçlandı" dedi.
Akalp, CAS'ın, TAF Disiplin Kurulu tarafından
ceza gerekçesi olarak öne sürülen "kusursuz sorumluluk" halinin, bu olayda geçerli olamayacağına kanaat
getirdiğini ve Yüksel'in cezasını iptal ettiğini söyledi.
CAS'ın bu kararının ardından gözler yine TAF
Disiplin Kurulu'na çevrildi.
TAF Disiplin Kurulu, geçen yıl 4 Aralık'ta aldığı
kararla, sporcusu dopingli yakalanan 23 antrenörü 1
ile 3 yıl arasında değişen sürelerle müsabakalardan
men etmişti. (AA)
Beşiktaş yönetiminin prensipte anlaşma sağladığı Kosta
Rikalı yıldız, ilginç araya girişleri, lider yapısı ve akıl dışı
paslarıyla ülkesinde 'Çakal Ruiz' lakabıyla anılıyor. Bu
transferin Dünya Kupası sonrası bitmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılar, Manuel Fernandes'in
ayrılmasından sonra takımın orta sahasını
emanet edecekleri 'lider' vasıflı bir oyuncuyu
renklerine katmak için büyük uğraş veriyordu.
Sonunda beklentiler gerçeğe dönüştü ve Kosta
Rika Milli Takımı'nın da formasını giyen ve
ekibin 'en önemli yıldızı' olarak gösterilen kaptan Bryan Ruiz ile prensipte anlaşmaya varıldı.
İngiliz temsilcisi Fulham'ın malı olan 29
yaşındaki tecrübeli oyuncu, sağ kanat ve özellikle forvet arkasında sergilediği başarılı futbolla ön plana çıkıyor.
Oynadığı takımlarda 'lider' özellikleriyle
dikkatleri üzerine toplayan Bryan Ruiz, özellikle araya girişleri ve yaptığı akıl dışı paslar
nedeniyle ülkesi Kosta Rika'da 'Çakal Ruiz'
lakabıyla tanınıyor. Tecrübeli futbolcunun,
Beşiktaş'a prensipte "Evet" dediği ve el
sıkıştığı, Dünya Kupası sonrası siyah-beyazlı
yöneticilerle bir araya gelerek, transferin bitirileceği vurgulandı
Bosna'da umudun adı ''futbol''
Evindeki odadan Balkan
ŞAMPİYONLUĞUNA
DÜZCE - Hazırlıklarını
evinin 7 metrekarelik odasında
sürdüren 12 yaşındaki milli
sporcu Yağızhan Mustafa
Ödemiş, 19. Balkan Çocuklar
Karate Şampiyonası'nda sıkletinde birinciliğe ulaştı.
Başarısının anne ve
babasının desteğiyle geldiğini
belirten Ödemiş, AA
muhabirine evinin bir odasını
antrenman salonuna çevirdiklerini söyledi.
Ödemiş, babasının
teşviğiyle küçük yaşta karateye
başladığını kaydederek, "Şu
anda 12 yaşındayım ve 7 yıldır
bu sporla uğraşıyorum. Babam
karate yapıyordu, onu gördükçe
benim de hoşuma gitmeye
başladı. Bu yıl düzenlenen 23
Nisan Dünya Çocukları ve
geçen yıl Sakarya Open Karate
Turnuvası'nda iki kez
üçüncülük madalyası aldım. Bu
yıl Türkiye şampiyonu oldum.
İlk defa katıldığım Balkan
Şampiyonası'nda da altın
madalya kazandım. Hendek
Karate Kulübünde spor hayatıma devam ediyorum" diye
konuşu. (AA)
Yüzyılın en büyük sel felaketinin yaşandığı, bir milyonun üzerinde insanın zarar gördüğü, on binlercesinin evsiz kaldığı Bosna Hersek'te, futbol
insanların hayata tutunmasında umut oldu.
ZENİTSA - Tarihinde ilk kez
Dünya Kupası'nda mücadele eden
Bosna Hersek, futbolla yatıp futbolla kalkıyor, halk yaşadıkları zorlukları, içinde bulundukları koşulları
bir anlığına da olsa unutuyor.
Sel ve heyelandan en fazla etkilenen yerleşim yerlerinden biri olan
ve evlerin büyük çoğunluğu toprak
altında kalan Topçiç Polyeli mağdurlar da hayata futbolla tutunuyor.
Topçiç Polye'deki evlerine geri
dönemeyen ve bir aydır Zenitsa
şehrindeki 7. Müslüman Tugayı
Kışlası'nda konaklayan vatandaşlar,
ülkelerinin tarihi başarılarından
dolayı futbolla yaşıyor, milli
takımın maçları için gün sayıyor.
Kışladaki ailelerin çocukları için
şöyle konuştu:
"EuroChallenge Kupası'ndaki
final ve bu sene Türkiye Kupası'nı
müzesine götürmemizin ardından
başka hatıralar canlandırıldı.
Taraftar ve takımla büyük bir sinerji yakaladık. Sezona 8 yeni oyuncuyla başlamamıza rağmen başarılı
bir sezon geçirdik ve herkesin aklına şampiyon olabileceğimiz fikrini
yerleştirdik. Benden önceki
dönemde var olan idari başarı,
sponsorumuz Pınar'la olan birliktelik iyi işlemiş durumdaydı.” (AA)
de futbol, bugünlerde büyük anlam
ifade ediyor. Artık dönecek bir
evleri olmayan çocuklar, her şeye
rağmen milli takımın başarısını
örnek alarak vazgeçmeme ve her
zaman umutlu olma mesajı veriyor.
Turnuvaya Arjantin karşısında alınan mağlubiyetle başlansa da
kışlanın sakinleri, takımlarına
güveniyor ve gruptan çıkacaklarına
inanıyor.
Günün büyük bir bölümünü kışla
içerisindeki oyun sahasında futbol
oynayarak, kendilerini milli takım
formasıyla hayal ederek geçiren
çocuklar, bir anlığına da olsa kendilerini Dzeko'nun, Pjaniç'in,
Misimoviç'in ya da İbişeviç'in yerine koyuyor. (AA)
Saral: “Holmen ve
Webo'ya kapımız açık”
İSTANBUL - Spor Toto Süper Lig'in yeni
ekiplerinden İstanbul Başakşehir'in futbol
şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi ve
transfer komitesi başkanı Mustafa Saral, teknik
direktör Abdullah Avcı ile iki gün sonra yapacakları toplantının ardından transfer çalışmalarının
hız kazanacağını söyledi. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Saral, yeni sezon öncesinde
transfer çalışmaları hakkında bilgi vererek,
"Hocamız Abdullah Avcı ile pazartesi günü bir
toplantı yapacağız. Sonrasında çalışmalarımız
şekillenecek. Basında bazı isimler yazılıyor.
Semih Şentürk ile ilgili bir görüşmemiz olmadı.
Hocamızın bize verdiği listede Semih'in ismi
yok" dedi. (AA)
Kupalar yarım
gönüller bir olsun
ANKARA - İnsanlara yıllardır büyük heyecan
yaşatan futbol ve basketbol, müzelerdeki "yarım
kupalarla" da sporun en ilginç anılarını günümüze
taşıyor.
Beraberlikle biten finallerin uzatmalarla,
penaltılarla sonuçlandırıldığı günümüzde, kupanın
sahipleri maç sonunda belirlenirken, Türk sporunun bir dönemine imza atmış yöneticileri, çareyi
çok ilginç ama birleştirici bir yöntemde bulmuş
ve kupalar yarım, gönüller de bir olmuş.
Kazananın belirlenemediği finallerden sonra
ikiye bölünen kupalar, bugün ilk sırada yer almak
için amansızca mücadele eden kulüplerin
müzelerinde sergileniyor. (AA)
Londra’n›n 150 y›ll›k
serbest kürsüsü yenilendi
LONDRA - ‹ngiltere’nin baflkenti
Londra’n›n ünlü park› Hyde Park’ta bulunan
“Konuflmac›n›n Köflesi” (Speakers’ Corner),
yenilendi.
Yaklafl›k 150 y›ll›k “Konuflmac›n›n Köflesi”,
‹ngiltere Kültür, Medya ve Spor Bakan› Sajid
Javid ve Kraliyet Parklar› Genel Müdür Linda
Lennon’›n kat›ld›¤› törenle yeniden aç›ld›.
Londra’n›n en büyük park›n› ziyaret eden
çok say›da kifliyle turistin dikkatinden kaçmayan bu köflede, politikadan dine, sanattan
teknolojiye kadar her konuda fikirlerini aç›kça
ortaya koyan insanlara rastlan›yor.
Pakistan as›ll› bir aileden gelen Sajid Javid,
aç›l›flta yapt›¤› konuflmada, konuflma
özgürlü¤üne vurgu yapt›. Javid, çocukken
‹ngiltere’ye ilk geldi¤i zaman, bir yak›n›yla
“Konuflmac›n›n Köflesine” gitti¤ini dile getirerek, “Bana ‘burada gördü¤ünü asla
Pakistan’da göremezsin, buna Pakistan’da asla
izin verilmez’ dedi. Bu maalesef do¤ru ve dünya
genelinde halen birçok ülkede öyle” diye kaydetti.
Anadolu Ajans› muhabirine konuflan
Lennon da yenileme çal›flmalar›na 2010 y›l›nda
baflland›¤›n›, bu süre boyunca konuflmac›lar›n
köfleye gelmeye devam etti¤ini belirterek, “Bu
alan ayn› zamanda Hyde Park’a girilen ana
24 Haziran 2014 Sal›
kap›lardan biri. Alan› canland›rmak, geniflletmek için çal›flt›k. Daha fazla a¤açland›rma
yap›ld›” dedi.
Hyde Park’›n kuzeydo¤usunda bulunan
‘Konuflmac›n›n Köflesinde’, polis, konuflmalar›n
içeri¤ini yasa d›fl› kabul etmedi¤i sürece her
konu tart›fl›labiliyor.
San›lan›n aksine konuflmac›lar›n dokunmazl›¤› bulunmuyor ancak polisin müdahalesine
de çok az rastlan›yor. Kimi zaman
konuflmac›lar ile dinleyiciler aras›nda fikir
ayr›l›klar› nedeniyle hararetli tart›flmalar ç›ksa
da Londra polisi, küfür duymad›kça ya da
flikayet gelmedikçe konuflmac›lara müdahale
etmiyor.
19. yüzy›l›n sonunda ‹ngiltere’de ünlü filozof
Karl Marx taraf›ndan “‹ngiliz devriminin
bafllang›c›” olarak tan›mlanan halk ayaklanmalar›nda, ülkede siyasi ve sosyal reformu
destekleyen Chartist hareketinin üyeleri, Hyde
Park’› protestolar için buluflma noktas› olarak
kullanmaya bafll›yor.
Bu dönemde demokratik reformlar için
artan ayaklanmalar, parkta “konuflma
hakk›n›n” edinilmesi talebini beraberinde
getiriyor. 1872 tarihli “Parklar›n Yönetimi
Yasas›” ile parklar›n belli köflelerinin
konuflmac›lara ayr›lmas›na izin veriliyor. (AA)
‹skandinavlar tünelle
ana karaya ba¤lanacak
KOPENHAG - Danimarka ile Almanya
aras›nda infla edilecek 18 kilometrelik tünel,
‹skandinavya'n›n Avrupa ana karas›na
ba¤lant›s›n› 1,5 saat k›saltacak.
Danimarka'n›n baflkenti Kopenhag'›n da
üzerinde bulundu¤u Sjaelland adas› ve
devam›ndaki Lolland üzerinden ‹skandinavlar›
Almanya'ya ba¤layacak büyük tünel projesinin
haz›rl›klar› sürüyor.
Danimarka'daki yabanc› bas›n kurulufllar›n›n
temsilcileri, tünel inflaat›n›n yap›laca¤›
Lolland'daki Rödby Liman›'na götürüldü.
Kopenhag'daki firma binas›nda projeyi tan›t›c›
sunum yapan Femern firmas›n›n direktörü Claus
F. Baunkjaer, 2015 y›l›nda bafllayacak projenin,
2021'de tamamlanmas›n›n öngörüldü¤ünü
belirterek bütçesi yaklafl›k 41 milyar Danimarka
Kronu (5,5 milyar avro) tutacak projenin finansman›n›n Danimarka hükümeti taraf›ndan ve AB
garantisinde sa¤land›¤›n› söyledi.
6,5 y›lda tamamlanmas› planlanan projenin
seyahati kolaylaflt›rarak turizm, daha rekabetçi bir
bölge yaratma ve istihdam konusunda büyük
katk› yapaca¤›n› ifade eden Claus F. Baunkjaer,
çal›flman›n y›lda 3 bini Danimarka taraf›nda
olmak üzere 4 bin kifliye ifl imkan› sa¤layaca¤›n›
bildirdi.
Gazetecilerin sorular› üzerine tünelin çok
güvenli olaca¤›n› söyleyen Baunkjaer, 4 tüpü
bulunan tünelin bir de kaç›fl k›sm› olaca¤›n›,
çevreye duyarl› bir proje yürüttüklerini kaydetti.
Danimarka taraf›ndaki Lolland ile Almanya
taraf›ndaki Fehmarn aras›nda 40 y›l› aflk›nd›r feribot seferleri yap›ld›¤›n› belirten Claus F.
Baunkjaer, Rödby ile Puttgarden noktalar›
aras›ndaki tünel sayesinde Kopenhag-Hamburg
aras›nda özel araçlarla 45 dakika, trenle 1,5 saat
tasarruf imkan› sa¤lanaca¤›n›, iki kent aras›n›n
trenle 3 saate inece¤ini aktard›.
Baunkjaer, Fehmarnbelt'teki teknik yöneticilerin daha önce Danimarka ile ‹sveç aras›ndaki
Öresund tünelinde çal›flt›¤›n›, son olarak ‹stanbul
Hessen Festivali’ni
1 milyon 325 bin
kifli ziyaret etti
Marmaray'da teknik yönetici oldu¤unu ifade etti.
Tünelin bütün y›l ve 24 saat esas›na göre aç›k
olaca¤›n› söyleyen Baunkjaer, flu bilgileri aktard›:
"Gömme tünel uzunlu¤u 17,6 kilometre. Tünel
parçalar› 10'u özel 89 parça. Standart parçalar›n
uzunlu¤u 217 metre. 3,2 milyon metreküp beton
ve 360 bin ton çelik kullan›lacak. Araçlar için
dört flerit ve gidifl-dönüfl olarak ayr›lm›fl, demiryolu tüpü olacak. Her 108 metrede bir acil ç›k›fl
olacak. Yolcu trenleri saatte 200, yük trenleri 140
ve kamyon ile binek araçlar ise saatte 110 kilometre h›z yapabilecek ve 18 kilometrelik tünel 8
dakikada geçilebilecek."
Bu arada hem Almanya hem de Danimarka
taraf›nda inflaat› olumlu bulanlar›n say›s›n›n
geçmifle göre artt›¤›n› belirten flirket yetkilileri,
Lolland'daki Rödbyhavn ve Fehmarn'daki
Burg'da halkla iliflkiler çal›flmalar› kapsam›nda 1
Temmuz'dan itibaren haftan›n 6 günü yerel sakinler ve paydafllara bilgilendirmeler yap›laca¤›n›
kaydetti.
Öte yandan tünel infla çal›flmalar› bafllamadan
önce deniz yata¤›nda ve k›y›da yap›lan ön
çal›flmalarda arkeolojik kal›nt›lar bulundu.
Danimarka k›y›s›na 7 ve Almanya k›y›s›na 3
kilometre mesafede iki gemi bat›¤› ile Danimarka
k›y›s›nda milattan önce 5 y›l›na dayand›¤› belirtilen bal›kç›l›kla ilgili kal›nt›lar bulundu. LollandFalster Müzesi taraf›ndan yürütülen arkeolojik
kurtarma kaz›lar› bu alanlarda sürüyor. (AA)
BENSHEIM - Almanya’da, Bursa’n›n da kardefl
flehir olarak yer ald›¤› Hessen Festivali sona erdi.
Almanya’n›n Hessen eyaletinin Bensheim
flehrinde 6-15 Haziran’da on gün devam eden
etkinliklerde Türkiye’yi, Hessen eyaletinin kardefl
flehri Bursa temsil etti.
Bursa Valili¤i taraf›ndan aç›lan stant ilgi
görürken, kentin tarihi ve kültürel de¤erlerinin
yan› s›ra, flifal› sular›, termal tesisleri ve medikal
altyap›s› ile ilgili tan›t›m bültenleri ziyaretçilere
verildi.
Festivalin son gününde yap›lan yürüyüfl kortejine
3 bin 300 kat›l›mc›dan oluflan 149 grup kat›ld›.
fiehir merkezinde aç›lan onlarca tan›t›m stand›n›n
önünden geçen yaklafl›k iki kilometrelik kortej,
Hessen atl› polis grubunun öncülü¤ünde bafllad› ve
gelecek y›l etkinli¤in düzenlenece¤i Hofgeismar
flehrinin tan›t›m grubu ile sona erdi. Kortejde
Bursa’y› temsilen korteje kat›lan k›l›ç kalkan ekibi
ve Frankfurt Havaliman› federal polis teflkilat›nda
görevli göçmen kökenli polis memurlar›n›n
ülkelerinin bayraklar›n› tafl›mas› dikkati çekti.
Töreni Hessen Eyaleti Baflbakan› Volker
Bouffier ve efli de izledi. Kortej yürüyüflü
sonras›nda Bensheim Belediye Baflkan› Thorsten
Herrmann, “Hessentags Sanca¤›’n›” Hofgeismar
Belediye Baflkan› Heinrich Sattler’e teslim etti.
Festivali bu y›l 1 milyon 325 bin kiflinin ziyaret
etti¤i belirtildi. (AA)
Hobi olarak bardak yiyor
MU⁄LA - AL‹ BALLI - Bodrum’da seyyar
sat›c›l›k yaparak geçimini sa¤layan 48 yafl›ndaki
Yusuf Balin’in cam bardak yemesi, insanlar›
flafl›rt›yor.
Balin, AA muhabirine yapt›¤› aç›klamada, 13
yafl›nda arkadafllar›yla girdi¤i bir iddia sonucu cam
yemeye bafllad›¤›n› söyledi.
Arkadafllar›n›n cam barda¤› yiyip yiyemeyece¤ini
sordu¤unu anlatan Balin, “‹lk seferde a¤z›m kanad›
ancak sonra al›flt›m. fiimdi art›k kan akm›yor.
Midemde, ba¤›rsa¤›mda herhangi bir s›k›nt› da
yaflam›yorum” dedi.
Cam yedikten sonra röntgen filmi çektirdi¤ini dile
getiren Balin, “Doktora gidip röntgenimi çektirdim.
Hiçbir fley görünmüyor. Normal bir insan yapsa a¤z›n›
parçalar ama bende sorun olmuyor. Cam barda¤›
herkes yiyemez” diye konufltu.
Özel Bodrum Hastanesinde genel cerrahi uzman›
Op. Dr. Hakan Avc› ise bir insan›n cam ya da camdan yap›lm›fl herhangi bir maddeyi yemesinin sa¤l›kl›
bir durum olmad›¤›n› vurgulad›.
Cam yemenin bir marifet olmad›¤›n› ifade eden
Avc›, flunlar› söyledi:
“Yenilen cam veya cam ürünleri
a¤›z dahil yemek borusu, mide,
ba¤›rsaklar, kal›n ba¤›rsaklarda
y›rt›klar, delinmeler, t›kanmalar
fleklinde ortaya ç›kar. Cam
yiyen veya cam ürünü
çi¤neyip yutan bütün insanlarda görülebilecek bir
fleydir. Cam yemek, insan
sa¤l›¤›n› ve organlar›
olumsuz etkileyebilir.
‹stenmeyen birçok etkileri olabilir. Cam
yemek psikolojik
bozukluktur.”
(AA)
Download

“Muhtarlar›n siyaseti vatandafla hizmettir”