D- ALLAH YOLUNDA MÜCADELE
C‹HAD)
Allah yolunda yap›lan her nevi mücadeleye “Cihad” ad›
verilmektedir. Bu mücadelenin ne oldu¤u ve bu mücadelenin nedenleri, mücadele flekli ve mücadeleyi vermesi gerekenler için detayl› bilgiler, afla¤›daki metinlerde yer
almaktad›r. C›had insanlara Tevrat’ta, ‹ncil’de ve Kuran’da
emredilmifltir.
Cihad, insanlar›n Allah yolundan engellenmesi, hak ve
hürriyetlerinin k›s›tlanmas› nedeniyle, canlar› ve mallar› ile
yapt›klar› mücadeledir.
Cihad, insanlara Tevrat, ‹ncil ve Kuran ile müminlerin
can ve mal güvenliklerini sa¤lamak amac›yla emredilen bir
mücadeledir. (Kuran Tövbe 111). Cihad Allah yolunda
mücadele vermektir. Bu mücadele, Allah ve peygamberlerine yard›mc› olmak; zulme u¤rayanlara, fakirlere, yoksullara, yolda kalm›fllara, hicret edenlere yard›m etmek ve
savaflmak fleklinde olmaktad›r. Bu mücadelenin savafl k›sm›
baz› flartlara ba¤lanm›flt›r. Bu bak›mdan savafl, ayr› bir
konu alt›nda izah edilecektir.
Cihad, ayn› zamanda zorluklar karfl›s›nda hicret etmek
ve güçlendikten sonra gasp edilen haklar› geri almak üzere
gerekirse savaflmak ve mal varl›klar› ile bu mücadeleye
destek vermektir. Kuran’›n Cihad ile ilgili ayetlerine göre,
Cihad safhalar› afla¤›daki gibi s›ralanabilir:
605
Cih
had
d Edenller
•
Allah, kendi yolunda, hicret edenlerin; yurtlar›ndan
sökülüp at›lanlar›n; Allah yolunda iflkence görenlerin;
çarp›fl›p öldürülenlerin günahlar›n› örtecek ve onlar› cennetlere sokacakt›r (3/194-195).
•
Allah, zulme u¤rad›ktan sonra hicret edenleri, dünya-
da güzel bir flekilde yerlefltirecek, ahirette de kendilerine
daha büyük bir mükâfat verecektir, sabretsinler (16/41-42).
• Allah yolunda hicret eden kimse, kendisi için
yeryüzünde gidilecek güzel yer ve bolluk bulur (16/41-42).
• Allah ve Resulü u¤runda, evini terk ederek hicret
eden ve ölenlerin mükâfat› Allah’a aittir (4/100).
• Allah, türlü eziyete u¤rad›ktan sonra hicret eden,
sonra Allah u¤runda savaflan ve sabreden kimselerden
yanad›r (16/110).
• Müminlerden, özür olmaks›z›n oturanlar ile Allah yolunda mallar›yla ve canlar›yla cihad edenler eflit de¤ildir.
Cihad edenlerin ecirleri daha büyüktür. Allah onlara dereceler, ba¤›fllanma ve rahmetler verecektir (4/95-96).
• Peygamberle birlikte mallar›yla ve canlar›yla cihad
eden müminler, kurtulufla erenlerdir. Bütün hay›rlar
onlar›nd›r. Onlar›n yeri cennetlerdir (9/88-89).
• Allah yolunda cihad edenler, Allah’a ihsanda bulunmufl olurlar. Allah onlara kendisine ulaflan yollar› gösterecektir (26/69).
•
Allah yolunda savaflanlar, ölenler ve öldürenler için
Allah, Tevrat, ‹ncil ve Kuran’da cenneti vaad etmifltir
(9/111).
• Ey Muhammed! Tövbe edenler: ibadet edenleri,
hamd edenleri, Allah u¤runda gezenleri, rükû edenleri,
secde edenleri, iyili¤i emredenleri, kötülükten sak›nanlar›
ve Allah’›n s›n›rlar›n› koruyanlar› müjdele (9/112).
606
Cih
had
d’a Katt›llmad
da Mazerett
• Güçsüzlere, hastalara ve sarf edecek bir fleyi bulunmayanlara, Allah’a ve peygamberine ba¤l› kald›klar› müddetçe, sorumluluk yoktur. Bir de, kendilerini bindirmen
(tafl›nmalar›na yard›mc› olman) için kendisine geldiklerinde, “sizi bindirecek bir fley bulam›yorum” diyenler ve infak edecek bir fley bulamay›p hüzünlerinden dolay›, gözlerinden yafllar boflana boflana, geri dönenler üzerine de sorumluluk yoktur (9/91-92).
Cih
had
d Ederk
ken Ölenller
• Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyin, zira
onlar diridirler, fakat siz fark›nda de¤ilsiniz (2/154).
• Allah, yolunda hicret edip de öldürülen veya ölenleri, taraf›ndan güzel bir r›z›kla r›z›kland›racak ve onlar›
hoflnut olacaklar› bir yere koyacakt›r (22/58-59).
C›h
had
d Etmek
kten Kaçanllar
• Allah ve Resulünün yolunda c›had edenler, yard›m
göreceklerdir. Hatta savaflta (Huneyn savafl›nda) Allah,
müminlere görünmeyen ordularla yard›m etmifl ve onlar›
zafere ulaflt›rm›flt›. Maddi ve manevi varl›klar›n›z, sizi Allah
ve Peygamberinin yolundaki mücadeleden al›koymas›n.
Allah fas›klar toplulu¤una hidayet vermez (9/24-27).
• Cihat’dan kaçanlar›n mallar› ve çocuklar› sizi
imrendirmesin. Çünkü onlar, bunun için bir bedel ödeyeceklerdir. Onlar, sizden olduklar›na dair yemin ederler,
oysa sizden de¤illerdir. Kaçacak yerleri olsa, hemen kaçar
saklan›rlar. Onlara sadaka verildi¤i zaman hofllan›rlar, verilmedi¤i zaman da öfkelenirler (bencildirler). Oysa
sadakalar sadece fakirler, düflkünler, köleler, borçlular ve
Allah yolunda yolda kalm›fllar içindir. Onlar, Allah’›n
Resulünü küçümseyerek incitirler. Yalan yere yemin ederler. Onlar için, içinde ebedi kalacaklar› cehennem atefli
vard›r (9/5-63).
• Münaf›klar, indirilen ayetlerle alay ederler, Münaf›k
607
erkekler ve münaf›k kad›nlar, bir birlerine benzerler,
kötülü¤ü emrederler, iyilikten al›koyarlar, ellerini s›ms›k›
tutarlar, Allah’› unuturlar, bozgunculuk yaparlar (9/64-67).
•
Yalan söyleyerek özür belirtenlere büyük bir azap
vard›r (9/90).
•
Yol, zengin olduklar› halde savafltan kaçmak için,
yalan yere mazeret beyan edenlerin aleyhinedir. Bunlar›n
kalpleri
mühürlenmifltir.
Bunlar›n
mazeretlerini
kabul
etmeyiniz. Bunlar pisliktirler, mazeretlerini kabul ettirmek
için yalan yere yemin ederler. Bunlar fas›klard›r. Allah,
fas›klar toplulu¤undan hoflnut olmaz (9/93-96).
Cih
had
d Konusund
da Ö¤üttler
•
Allah yolunda infak edin kendinizi kendi ellerinizle
tehlikeye atmay›n. ‹yilik edin (2/195).
•
Hay›r
yak›nlara,
olarak
infak
yetimlere,
edece¤iniz
yoksullara
ve
fley,
anne-babaya,
yolda
kalm›fllard›r
(2/215).
•
Hay›r yapmak, Allah’a verilmifl bir borç olarak kabul
edilir (2/245).
•
Mallar›n› Allah yolunda infak edenlerin mal bereketi,
ektikleri bir tohumun yedi baflak vermesi ve her bafla¤›n
yüz tane tafl›mas› gibi olur (2/261).
•
Mallar›n› Allah yolunda infak edenler ve infak ettik-
leri fleyleri bafla kakmayanlar›n ve verdikleri nedeniyle
eziyet vermeyenlerin ecirleri, Rableri kat›ndad›r. Onlara
orada korku yoktur ve mahzun olmayacaklard›r (2/262).
•
Allah’›n
r›zas›n›
kazanmak
ve
nefislerinizdeki
cömertli¤i kuvvetlendirmek için, mallar›n›z› hay›r için sarf
edin. Bu sizin için gelece¤e bir yat›r›m olur, kendinizi
çocuklar›n›z›
ve
gelece¤inizi
sa¤lama
yapt›klar›n›z› görmektedir (2/265-266).
608
al›n.
Allah
• Ey iman edenler! Kazand›klar›n›z›n iyilerinden ve
r›zk olarak, yerden size ç›kard›klar›m›zdan, hayra harcay›n.
Size verilse, gözünüzü yummadan alamayaca¤›n›z kötü mal›, hay›r diye vermeye kalk›flmay›n (hay›r yapmak için, güzel mallar›n›zdan veriniz). Biliniz ki Allah zengindir, övgüye lay›kt›r (2/267).
• Ey iman edenler, Allah’tan korkup sak›n›n ve sizi
O’na yaklaflt›racak vesile aray›n; O’nun yolunda cihad edin,
umulur ki kurtulufla erersiniz (5/35).
• Müminlerden özür olmaks›z›n oturanlar ile, Allah
yolunda mallar›yla ve canlar›yla cihad edenler eflit de¤ildir.
Allah, mallar›yla ve canlar›yla cihad edenleri oturanlara
göre derece olarak üstün k›lm›flt›r. Tümüne güzelli¤i vaat
etmifltir; ancak Allah, cihad edenleri oturanlara göre büyük
ecirle üstün k›lm›flt›r. Onlara, Allah’tan yüksek dereceler,
ba¤›fllanma ve rahmet vard›r. Allah ba¤›fllayand›r,
esirgeyendir (4/95-96).
Cih
had
d Konusund
da Uyar›llar
• Ey peygamber! ‹slam’a girmeleri ard›ndan küfre
sapan ve Allah ad›na yalan yere yemin eden ‹nkârc›lara,
kâfirlere ve münaf›klara karfl› cihad et. Kendilerine kat›
davran. Allah bunlar› hem dünyada hem de ahirette elem
verici bir azapla cezaland›racakt›r (9/73-74).
• Resulüm! Allah ve peygamberine muhalefet ederek
savafltan geri kalanlar için yetmifl kere ba¤›fllanma dilesen
bile, Allah onlar› ba¤›fllamayacakt›r. Bu, Allah’› ve peygamberini inkâr etmeleri nedeniyledir. Allah fâs›k toplulu¤u
hidayete erifltirmez. Bunlar bir daha seninle savafla kat›lmak
isterlerse onlar› kabul etme. Onlardan ölen birinin
namaz›n› k›lma. Mezar› bafl›nda durma. Onlar›n mallar› ve
evlatlar› seni imrendirmesin, savaflta geri kalmay› seçenlerin
kalpleri mühürlenmifltir (9/81-86).
609
• Allah yolunda infak edin (ihtiyaç sahiplerini yararland›r›n). Fetihten önce infak edenler ve savaflanlar›n Allah
yan›ndaki dereceleri sonrakilere göre daha üstündür.
Göklerin ve yerin miras› Allah’›nd›r. (Unutmay›n! Sonuçta
miraslar›n tümü Allah’›n olacakt›r, mal varl›klar›n›z geçicidir.) (57/10).
• Allah’›n izni olmaks›z›n hiç bir nefis için ölmek yoktur. O, süresi belirtilmifl bir yaz›d›r. Kim dünyan›n yarar›n›
(sevab›n›) isterse ona ondan veririz, kim de ahiret sevab›n›
isterse ona da ondan veririz. Biz flükredenleri pek yak›nda
ödüllendirece¤iz (3/145).
• Nice peygamberle birlikte birçok Rabbani (bilginler
savafla girdiler de, Allah yolunda kendilerine isabet eden
(güçlük ve mihnet) den dolay› ne gevfleklik gösterdiler, ne
de boyun e¤diler. Allah, sab›r gösterenleri sever. Onlar›n
söyledikleri: “Rabbimiz, günahlar›m›z› ve iflimizdeki
afl›r›l›klar›m›z› ba¤›flla, ayaklar›m›z› (bast›klar› yerde)
sa¤lamlaflt›r ve bize kâfirler toplulu¤una karfl› yard›m et.”
demelerinden baflka bir fley de¤ildi. Böylece Allah, dünya
sevab›n› da, ahiret sevab›n›n güzelli¤ini de onlara verdi.
Allah iyilikte bulunanlar› sever (3/146-148).
• ‹man edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad
edenler; iflte onlar, Allah’›n rahmetini umabilirler (2/218).
• Kim cihad ederse kendi nefsi için cihad etmifl olur.
Hiç flüphe yok Allah, âlemlerden müsta¤nidir (kimsenin
cihad›na ihtiyac› yoktur) (29/6).
• fieytan, sizi fakirlikle korkutuyor ve size hayâs›zl›¤›,
çirkinli¤i emrediyor. Allah ise, size kendisinden ba¤›fllanma
ve bol ihsan vaad ediyor. Kim ne dilerse hikmeti ona verir;
akl›n›z› kullan›n. Nafakadan her ne infak eder veya adaktan her ne adarsan›z, muhakkak Allah onu bilir. Sadakalar›
aç›ktan verirseniz o ne iyi; fakat gizleyip de fakirlere verirseniz bu, sizin için daha hay›rl›d›r (2/268-271).
• Hay›r olarak her ne infak ederseniz, kendiniz içindir.
Hay›rdan her ne infak ederseniz, karfl›l›¤› size eksiksizce
ödenir (2/272).
610
• Sadakalar, kendileri Allah yoluna adayan fakirler
içindir. Onlar, iffetlerinden dolay› yeryüzünde dolaflmazlar,
cahil kifliler onlar› zengin san›r. Ama onlar yüzlerinden
tan›n›r. Yüzsüzlük ederek insanlardan istemezler. Hay›rdan
her ne infak ederseniz, flüphesiz Allah onu bilir (2/273).
• Mallar›n› gece gündüz; gizli ve aç›k infak edenlerin
ecirleri Rablerinin kat›ndad›r. Onlar için korku yoktur,
mahzun da olmayacaklard›r (2/274).
• Sadakalar mal›n›z› artt›r›r faizler de yok eder
(2/276).
• Allah’a güzel bir borç verene (ihtiyaç sahibi müminlere sadaka verene), Allah bunu kendisi için kat kat
artt›r›r. Ayr›ca onun için kerim (onurlu) bir ecir vard›r
(57/11).
• Allah yolunda mücadelede ölenler için: “Sözümüzü
dinleselerdi ölmezlerdi” demeyin. Allah yolunda ölenleri
sak›n ölü saymay›n. Hay›r, onlar Rableri kat›nda diridirler
ve r›z›kland›r›lmaktad›rlar. Allah’›n kendi fazl›ndan onlara
verdikleriyle sevinç içindedirler. Onlar, arkadan gelecek
müminleri Allah’›n nimeti ve bollu¤u ile korkusuz ve
hüzünsüz bir yaflamla müjdelemektedirler (3/168-171).
• Melekler, kendilerine yaz›k edenlerin (Allah yolunda
mücadeleden kaçanlar›n) canlar›n› ald›klar› zaman onlara:
“Allah yolunda ne yapt›n›z? Mücadele gücünüz yoksa bile
hicret edeydiniz ya ” diye soracaklard›r. Onlar›n varacaklar› yer cehennemdir. Çaresiz kalanlar, yol bulamayan
zavall› erkek, kad›n ve çocuklar müstesnad›rlar (4/97-98).
• Ey iman edenler, Allah’tan korkup sak›n›n ve sizi
O’na yaklaflt›racak vesile aray›n; O’nun yolunda cihad edin,
umulur ki kurtulufla erersiniz (5/35).
• Ey peygamber! ‹nkârc›larla ve ikiyüzlülerle savafl;
onlara karfl› sert davran. Onlar›n varacaklar› yer cehennemdir (66/9).
• Ey iman edenler! Sizi ac› bir azaptan kurtaracak bir
ticareti haber vereyim mi?
1. Allah ve Resulüne iman ediniz.
611
2. Mallar›n›zla ve canlar›n›zla Allah yolunda cihad ediniz.
3. Allah
günahlar›n›z›
ba¤›fllayacak,
sizi
alt›ndan
›rmak
lar akan cennetlere ve Adn cennetlerinde güzel
kokular aras›na yerlefltirecektir. ‹flte büyük mutluluk
ve kurtulufl budur. Ve sevece¤iniz baflka bir nimet
daha var. Müminleri Allah’tan yard›m, zafer ve
fetih
le müjdele. (61/10-13)
• ‹man edenler, hicret edenler, mallar› ve canlar›yla
Allah yolunda cihad edenler ile, hicret edenleri bar›nd›ranlar ve yard›m edenler; ‹flte onlar, birbirlerinin
dostlar›d›rlar. ‹man ettikleri halde henüz hicret etmeyenlere gelince, hicret etmelerine deyin sizin için onlar›n
korunmalar› ile ilgili herhangi bir yükümlülü¤ünüz yoktur.
Sizden din konusunda bir fley isterlerse, aran›zda antlaflma
bulunan bir toplumun aleyhine olmamak kayd›yla, onlara
yard›m etmek görevinizdir. Küfre sapanlar da birbirlerinin
dostlar›d›r. Bu bak›mdan Allah’›n emirlerini yerine getirerek yard›mlaflmazsan›z, yeryüzünde büyük düflmanl›klar ve
bozgunculuk ç›kar. ‹man edip hicret edenler, Allah yolunda c›hadta bulunanlar, mücahitleri bar›nd›ranlar ve onlara yard›m edenler, onlar gerçek müminlerdir. Onlara ba¤›fllanma ve bol r›z›k vard›r. Sonradan imana girerek hicret edenler ve sizinle cihada kat›lanlar da sizdendir. Bu
yard›mlaflma ile ilgili miras hukukuna gelince; Allah’›n
kitab›na göre kan ba¤› tafl›yanlar, miras hakk›nda önceliklidirler. Do¤rusu Allah her fleyi bilendir (8/72-75).
• Ey iman edenler! Allah’a ortak koflanlar birer pisliktirler. Onun için bundan böyle Mescid-i Haram’a
yaklaflmas›nlar. Bunlarla kendi arzular›yla size cizye verinceye kadar savafl›n. Bunlar›n Mescid-i Haram’a gelmeleri
612
yasaklanmalar›ndan dolay› ticari gelirinizin azalaca¤›ndan
korkarsan›z, biliniz ki Allah dilerse sizi kendi lutfundan
zengin edecektir (9/28-29).
• Ey iman edenler! Kâfirlerden öncelikle size yak›n
olanlarla savafl›n ve onlara gözda¤› verin (9/123).
• Peygamber ve onunla birlikte olan müminler, mallar›yla ve canlar›yla cihad ettiler; iflte bütün hay›rlara
kavuflanlar ve kurtulufla erenler onlard›r. Allah onlar için,
temelli kalacaklar›, içinden ›rmaklar akan cennetler
haz›rlad›. ‹flte büyük kurtulufl ve mutluluk budur (9/88-89).
Savafl
Savafl, can pahas›na yap›lan bir “cihad” t›r. Savafl, insanlara büyük sorumluluklar yükledi¤i için, detayl› kurallara
ba¤lanm›flt›r. Allah bize Kuran’da savafl›n emredilifl nedenini de bildirmifltir.
Allah buyuruyor ki: “Savafl hoflunuza gitmedi¤i halde size
emredilmifltir. Hoflunuza gitmeyen bir fley bazen sizin için
hay›rl›, hoflunuza giden bir fley de bazen sizin için fler
getirebilir (2/216).”
Savafl Ned
deni
• Size karfl› savafl aç›lmas›.
• Bulundu¤unuz yerden zorla ç›kar›lman›z.
• ‹nsanlar› Allah yolundan zorla çevrilmesi.
• Mescit ziyaretlerinin engellenmesi durumunda.
• Allah yolunda savaflmak (zay›f b›rak›lm›fl ve zülüm
görenlere yard›m için) .
• Dini inançlar nedeniyle zulme u¤ramak ve
yurtlar›ndan sürülmek.
• Yeryüzünde bozgunculuk için çaba harcayanlara karfl›
• Allah ve Resulüne karfl› savafl aç›lmas› durumunda
• Cizye (askerlik yapmayanlar ve korunmalar› sa¤lananlardan al›nan bedel) vermeme hali.
613
• Cayd›r›c› amaçla.
Size karfl› savafl açanlara, siz de Allah yolunda savafl aç›n.
Size savafl açanlar› yakalad›¤›n›z yerde öldürün. Sizi
ç›kard›klar› yerden siz de onlar› ç›kar›n. Mescid-i Haram’da
onlar size savafl açmad›kça, siz de onlara savafl açmay›n.
E¤er onlar size karfl› savafl açarlarsa siz de onlar› öldürün.
E¤er onlar savafltan vazgeçerlerse, siz de savafl› b›rak›n. Sak›n afl›r› gitmeyin, çükü Allah afl›r› gidenleri sevmez. Fitne
(bozgunculuk, k›flk›rtma), adam öldürmekten daha kötüdür. Fitne tamamen yok edilinceye ve din yaln›zca Allah’a
has k›l›n›ncaya kadar (dininizi serbestçe yaflayaca¤›n›z duruma gelinceye kadar) onlarla savafl›n. fiayet bozgunculuk
ve k›flk›rt›l›ktan vazgeçerlerse, onlara düflmanl›k göstermeyin ve sald›rmay›n. Dokunulmazl›klar karfl›l›kl›d›r. Kim size
sald›r›rsa siz de ona misilleme olacak kadar sald›r›n
(2/190-194).
Savafl Kuralllar›
Yukar›daki ayetler göz önüne al›nd›¤›nda, savaflta
afla¤›daki kurallar›n göz önüne al›nmas› gerekti¤ini
görürüz.
• Size karfl› savafl aç›lmad›kça savaflmay›n.
• Savaflta afl›r› gitmeyin.
• Savafl öncesi azg›nl›klar›na son vererek tövbe edenlerle savaflmay›n.
• Sizinle savaflanlar azg›nl›klar›ndan vazgeçip savafl›
b›rak›rlarsa, aran›zdaki düflmanl›¤a son verin.
• Hürmetli aylarda kimse size sald›rmadan siz de kimseye sald›rmay›n.
• Size sayg› gösterenlere siz de sayg› gösterin.
• Savafl’ta, düflman olanlar›n; Yafll›lar›na, kad›nlar›na,
çocuklar›na silah çekmeyin.
• Savaflta, ekili dikili arazileri telef etmeyin.
• Savaflta düflmana ait olan hayvanlar›n› gasp etmeyin
ve onlar› öldürmeyin.
614
Savafltta Allah
h’›n müminllere yard
d›m›
• 3/121-128 ayetlerinde Bedir savafl›nda Allah’›n
müminlere, gönderdi¤i meleklerle yard›m etti¤i bildirilmektedir.
• 33/9 ayetinde müminler üzerine gelen ordular›n üzerine rüzgâr ve görünmeyen ordular›n gönderildi¤i anlat›lmaktad›r.
• 59/2-5 ayetlerinde küfre sapan bir toplumu cezaland›rmak için, müminlerin savafl için yönlendirildi¤i ve
küfre sapan toplumun cezaland›r›ld›¤› bildirilmektedir.
Bütün bunlar bize Allah’›n müminleri üstün k›lmak ve
zafere ulaflt›rmak için, olaylara, müminler lehine müdahale
etti¤ini, müminleri zafere ulaflt›rd›¤›n› ve küfre sapanlar›
cezaland›rd›¤›n› göstermektedir.
• 8/17-19 ayetlerinde, Bedir savafl›nda, peygamberin
düflman üzerine savurdu¤u bir avuç topra¤›n düflman üzerine giden bir f›rt›naya dönüflmesi, düflmanlar›n
öldürülmesinin
Allah
taraf›ndan
gerçeklefltirildi¤i
bildirilmektedir. Bunun inkârc›lar›n düzenini zay›flatmak ve
yok etmek için ve Allah›n müminlerle beraber oldu¤unu
göstermek için yap›ld›¤› anlat›lmaktad›r. Bütün bunlar bize
Allah’›n hayata müdahale etti¤ini ve bunu müminlere
verdi¤i yard›mla gerçeklefltirdi¤ini göstermektedir. Allah’›n
hedefledi¤i program gerçekleflinceye kadar bunun böyle
olaca¤› anlafl›lmaktad›r. Allah inananlarla beraber olacakt›r.
(8/17-19)
Savafllla ilgilli ö¤üttler
• Ey müminler! Savaflta zorluklara katlan›n ve sab›r
gösterin. Allah, sabredenlere dünya ve ahiret sevab›n› verecektir (3/146-148).
• Ey iman ederler! Küfre sapanlara itaat etmeyin.
Yard›mc›n›z ve koruyucunuz Allah’t›r. Allah, küfre sapanlar›n kalbine korku salacakt›r. Allah vaadine sad›kt›r ve
vaadetti¤i gerçekleflecektir (3/149-155).
• Ey iman edenler! Allah yolunda ölen ve öldürülen615
ler için üzülmeyiniz, Allah’tan olan bir ba¤›fllanma ve rahmet, hayat boyunca elde edilenlerden daha hay›rl›d›r.
Öldüren de dirilten de Allah’t›r (3/156-158).
• Savaflta emrinizdeki müminlere yumuflak davran›n ve
onlara dan›fl›n. Sert davran›fl da¤›lmalar›na neden olur
(3/159).
• Müminler yaln›zca Allah’a tevekkül etsinler. Allah
yard›m ederse sizi yenecek yoktur. Allah sizi yapayaln›z ve
yard›ms›z b›rak›rsa, size O’ndan sonra size yard›m edecek
yoktur (3/160).
• Ey iman edenler! Savaflta tedbirinizi al›n. Duruma
göre bölük bölük veya topyekun savafla girin (4/71).
• Ey iman edenler! Toplu konumdaki kâfirlerle
karfl›laflt›¤›n›z zaman onlardan korkup kaçmay›n (8/15).
• Savafla toplu olarak ç›kmay›n. Geride kalanlar›
yetifltirmek için, seçece¤iniz e¤iticileri savafla katmay›n
(9/122).
• Kim Allah yolunda savafl›rken, öldürülür ya da galip
gelirse ona büyük bir ecir vard›r. Öyleyse, dünya hayat›na
karfl›l›k ahiret hayat›n›, ahireti sat›n al›n. Halk›ndan erkek,
kad›n ve çocuklara zulmeden ülke ile savafltan kaç›nmay›n.
‹man edenler, Allah yolunda savafl›rlar, küfredenler de
ta¤utun yolunda savafl›rlar. Öyleyse fleytan›n dostlar›yla
savafl›n. Hiç flüphesiz fleytan›n hileli düzeni pek zay›ft›r
(4/74-76).
• Düflman›n›z olan toplulu¤a karfl› mücadele etmekte
zaaf göstermeyin. Siz ac› çekiyorsan›z, flüphesiz onlar da,
ac› çekti¤iniz gibi ac› çekiyorlar. Oysa siz, onlar›n umut
etmediklerini Allah’tan umuyorsunuz (4/104).
• Allah yolunda savafl›n ve bilin ki Allah, her fleyi iflitir
ve bilir (2/244).
Savafllla ilgilli uyar›llar
• ‹hanet edenler, k›yamet günü ihanet etikleriyle gelirler (3/161).
• Allah r›zas›na uyan kifli, Allah’tan bir gazaba u¤rayan
616
ve cehennemde olan bir kifli gibi de¤ildir. Allah r›zas›na
uyan kifliler derecelerine göre Allah kat›nda yerlerini alacaklard›r. Allah yap›lmakta olanlar› görendir (3/162-163).
• Allah, müminlere içlerinden bir peygamber göndermekle onlara lütufta bulunmufltur ki o, onlara ayetlerini
okuyor, onlar› ar›nd›r›yor ve onlara Kitab› ve hikmeti
ö¤retiyor, onlara Allah’a giden ayd›nl›k yolu gösteriyor
(3/164).
• ‹nkârda yar›flanlar›n ahiretten nasipleri yoktur. Onlar
imana karfl›l›k küfrü sat›n alanlard›r. Küfre sapanlar, kendilerine dünya hayat›nda verilen süreyi sak›n hay›rlar›na
sanmas›nlar. Allah’›n emirlerine karfl› gelmekten korkup sak›nanlara ise büyük bir mükafat vard›r (3/176-179).
• Savaflta yer de¤ifltirme ve mevzi almak d›fl›nda
düflmana s›rt›n› dönenler, Allah’›n gazab›na u¤rarlar (
8/16).
• E¤er Allah, insanlar›n bir k›sm›n› bir k›sm›yla durdurmasayd›, Manast›rlar, Kiliseler, Havralar ve içinde
Allah’›n ismi çokça an›ld›¤› Mescitler, mutlaka y›k›l›r giderdi. Allah kendisine yard›m edenlere kesin olarak yard›m
eder (22/39-40).
• Ey iman edenler! Allah yolunda sefere ç›kt›¤›n›z
zaman, size teslim olan kimseye araflt›rmadan, “sen mümin
de¤ilsin” demeyin ve dünya hayat›n›n geçici menfaatlerini
arzulayarak mallar›na el koymay›n (4/94).
• Haram aylarda savaflmak büyük bir günaht›r. Ancak
sizi Allah yolundan al›koyan, Mescid-i Haram’a engel olan,
halk› oradan ç›karan ve fitne yapanlarla savafl›n (2/217).
• Savafltan kaç›n›n, zekât› verin, namaz› k›l›n, gerekti¤inde savafltan korkmay›n. Ölümden korkmay›n, çünkü
nerede olursan›z olunuz ölüm mutlaka sizi bulacakt›r.
Bütün iyilikler Allah’tand›r, kötülükler ise kendi
hatan›zdand›r (4/77-79).
• Fitneden sak›n›n, fitne içinizden zulmedenlere
eriflmekle kalmaz, bütün toplumu periflan eder (8/25).
• Allah’›n gökleri ve yerleri yaratt›¤› günden beri
617
Allah’a göre aylar›n say›s› onikidir. Bunlar›n dördü kutsal
aylard›r. Bu aylarda savaflarak kendinize yaz›k etmeyin.
Sizinle topyekûn savaflan putperestlerle siz de topyekûn
savafl›n. Size haram k›l›nan aylar›n yerlerini de¤ifltirmeyin
ve haram› helal k›lmay›n. Allah inkâr eden toplumu do¤ru yola erifltirmez (9/36-37).
• Savafltan kaçan bozguncular bilmelidirler ki, dünyada
kal›nabilecek zaman çok azd›r. Dünya hayat›na kanarak savafltan kaçmay›n. Allah bir kötülük dilerse veya bir rahmet
isterse, onu Allah’tan baflka kimse önleyemez. Allah, savafla kat›lmayanlar›, savafltan al›konanlar›, savafla kat›lmamaya
ça¤r› yapanlar› bilmektedir. Bunlar zaten savafla kat›lmak
istemeyen korkaklard›r. Ama galip geldi¤inizde ganimetlerden haks›zca pay almak isterler. Bunlar iman etmeyenlerdir ve savaflta olsalar bile size fayda sa¤lamazlar (33/16-20).
• Allah buyuruyor ki “Andolsun ki, içinizden cihad
edenlerle sabredenleri belirleyinceye kadar sizi s›nayaca¤›z.”
(47/31). (Ayette dünya hayat›n›n her safhas› insan için bir
s›nav oldu¤u anlat›lmaktad›r.)
• Savaflta üstün durumda iken gevfleyip bar›fl ça¤r›s›
yapmay›n (47/35).
• Savafl hoflunuza gitmedi¤i halde size savaflman›z
emredildi. Olur ki hoflunuza gitmeyen bir fley, sizin için
hay›rl›d›r ve olur ki, sevdi¤iniz fley de sizin için bir flerdir.
Allah bilir de siz bilmezsiniz (2/216).
• Ey inananlar! Yapmad›¤›n›z fleyi niçin yapt›¤›n›z›
söylersiniz? Yapmad›¤›n›z fleyi yapt›k demeniz, Allah
kat›nda büyük gazaba sebep olur. Do¤rusu Allah kendi
u¤runda, kenetlenmifl bir duvar gibi, s›ra halinde
savaflanlar› sever. (Savaflmad›¤›n›z veya savafltan kaçt›¤›n›z
halde, bunun tersini söyleyip birbirinizi aldatmay›n›z.)
(61/2-4).
• Ey iman edenler, (düflmanlar›n›za karfl›) tedbirinizi
al›n da savafla bölük bölük ç›k›n ya da topluca ç›k›n.(4/71)
• ‹man edenler Allah yolunda savafl›rlar; küfredenler
de ta¤utun yolunda savafl›rlar. Öyleyse fleytan›n dostlar›yla
618
savafl›n, hiç flüphesiz fleytan›n hileli düzeni pek zay›ft›r
(4/76).
• Resulüm! Allah yolunda savaflmaktan dolay› sorumlu
tutulmazs›n, müminleri de teflvik et. Umulur ki Allah
inkârc›lar›n gücünü k›rar ve güçleriyle size zarar vermelerini önler. Allah’›n gücü daha çetin ve cezas› daha fliddetlidir
(4/84).
Bar›fl
• Savafl halinde oldu¤unuz münaf›klardan, sizinle
aran›zda antlaflma bulunan bir kavme s›¤›nanlar›n bir
k›sm›, sizinle savaflmak istemeyenler ve kavimleriyle
beraber, sizinle savaflmayanlar ve savafl› b›rak›p size bar›fl
teklif edenlerle savaflmay›n ve onlar› öldürme¤in (4/90).
• Müminlerden iki topluluk çarp›flacak olursa, aralar›n›
düzeltin. Bar›fla yanaflmazlarsa, haks›zca tecavüz edene karfl›
hakl›n›n yan›nda savafl›n. Tecavüz eden taraf haks›z tutumundan vazgeçerse, o zaman her iki taraf aras›nda adaleti
sa¤lay›n ve adil davran›n. Müminler kardefltirler.
Kardefllerinizin aras›n› düzeltin ve Allah’tan korkup
sak›n›n. (49/9-10)
• E¤er düflmanlar›n›z bar›fla e¤ilim gösterirlerse, sen de
ona e¤ilim göster ve Allah’a tevekkül et. Çünkü O,
iflitendir, bilendir. Onlar, seni aldatmak isterlerse, flüphesiz
Allah sana yeter. O, seni, yard›m›yla ve müminlerle destekledi. Allah müminlerin kalplerini uzlaflt›rd›. Sen, yeryüzündekilerin tümünü harcasayd›n bile, onlar›n kalplerini
uzlaflt›ramazd›n. Ama Allah, aralar›n› bulup onlar›
uzlaflt›rd›. Çünkü O, üstün ve güçlü oland›r, hüküm ve
hikmet sahibidir. Ey Peygamber, sana ve seni izleyen
müminlere Allah yeter (8/61-64).
Savaflttan kaçanllar
• Savafltan geri kalanlar suçlar›n› itiraf edip tövbe ederlerse umulur ki Allah onlar›n tövbesini kabul eder.
Bunlar›n ifli Allah’›n buyru¤una kalm›flt›r. (9/106)
619
Savafl ganimettlerri
• Savafl ganimetleri konusunda Allah’a ve Resulüne
itaat ediniz.(8/1)
• Savafl ganimeti olarak ele geçirilen fleylerin beflte biri,
Allah’›n, Resulün, yak›nlar›n, yetimleri, yoksullar›n ve yolcular›nd›r (8/41).
• Fey, Savafl olmadan verilen ganimetlerdir. Bunlar;
Allah’a, Peygambere, peygamberin akrabalar›na, yetimlere,
yoksullara, yolda kalm›fllara ve hicret eden fakirlere (ki
bunlar Resule yard›m ederlerken, yurtlar›ndan ve mallar›ndan sürülüp ç›kar›lm›fllard›r) aittir (59/6-8).
• Mümin erkeklere, inkârc›lara kaçan eflleri nedeniyle,
ganimetlerden eflleri için sarf ettikleri miktar› verin
(60/11).
Müllteciller
• Ey iman edenler! Mümin kad›nlar hicret ederek size
gelirlerse, onlar› deneyin, hicretlerinin sebebini inceleyin.
Onlar›n mümin kad›nlar olduklar›n› ö¤renirseniz, onlar›
inkârc›lara geri vermeyin. ‹nkârc›lar›n bu kad›nlara verdikleri mahirleri iade edin. Mahirleri iade edilen kad›nlarla
evlenmenizde bir engel yoktur (60/10).
• Ey peygamber! ‹nanm›fl kad›nlar, Allah’a hiçbir ortak
koflmamak, h›rs›zl›k yapmamak, zina etmemek, çocuklar›n›
öldürmemek, baflkas›n›n çocu¤unu sahiplenerek kocas›na
isnatta bulunmamak ve uygun olan› ifllemekte sana karfl›
gelmemek flart›yla
sana itaat etmek üzere geldikleri
zaman, onlar› kabul et; onlara Allah’tan ba¤›fllanma dile
(60/12).
Esirller
• Savaflta ald›¤›n›z esirleri, savafl sonunda onlar› ya
karfl›l›ks›z ya da fidye karfl›l›¤›nda serbest b›rak›n (47/4).
• Ey peygamber! Elinizdeki esirlere de ki: “E¤er Allah
kalplerinizde hay›r oldu¤unu bilirse, size sizden al›nandan
620
daha hay›rl›s›n› verir ve sizi ba¤›fllar. Allah ba¤›fllayand›r,
esirgeyendir (8/70).
Savafltta ölenller
• Allah, Kendi yolunda öldürülenlerin ifllerini bofla
ç›karmaz. Durumlar›n› düzeltecek ve onlar› tan›mlad›¤›
cennetlere sokacak (47/4-6) .
• Ey iman edenler, küfre sapanlar ile yeryüzünde gezip
dolafl›rken veya savaflta bulunduklar› s›rada (ölen)
kardeflleri için: “Yan›m›zda olsalard›, ölmezlerdi, öldürülmezlerdi” diyenler gibi olmay›n. Allah, bunu onlar›n kalplerinde onulmaz (flifa bulmaz) bir hasret olarak k›ld›.
Dirilten ve öldüren Allah’t›r. Allah, yapmakta olduklar›n›z›
görendir. Andolsun, e¤er Allah yolunda öldürülür ya da
ölürseniz, Allah’tan olan bir ba¤›fllanma ve rahmet, onlar›n
bütün toplamakta olduklar›ndan daha hay›rl›d›r. Andolsun,
ölseniz de, öldürülseniz de flüphesiz Allah’a (var›p)
toplanacaks›n›z. (Resulüm!) Allah’tan bir rahmet
dolay›s›yla, onlara yumuflak davrand›n. E¤er kaba, kat›
yürekli olsayd›n onlar çevrenden da¤›l›r giderlerdi. Öyleyse
onlar› ba¤›flla, onlar için ba¤›fllanma dile ve ifl konusunda
onlarla müflavere et. E¤er azmedersen art›k Allah’a
tevekkül et. fiüphesiz Allah, tevekkül edenleri sever. E¤er
Allah size yard›m ederse, art›k sizi yenilgiye u¤ratacak yoktur ve e¤er sizi ‘yapayaln›z ve yard›ms›z’ b›rakacak olursa,
ondan sonra size yard›m edecek kimdir? Öyleyse müminler, yaln›zca Allah’a tevekkül etsinler (3/156-160).
• Ey iman edenler, toplu olarak kâfirlerle karfl›laflt›¤›n›z
zaman, onlara arka çevirmeyin (savafltan kaçmay›n). Kim
onlara böyle bir günde-yine savaflmak için bir yana çekilen
ya da bir baflka bölü¤e kat›lmak için yer tutan›n d›fl›nda arkas›n› çevirirse, gerçekten o, Allah’tan bir gazaba
u¤ram›flt›r ve onun bar›nma yeri cehennemdir. Ne kötü
bir yatakt›r o (8/15-16).
• Ey iman edenler, bir düflman ordusuyla karfl›laflt›¤›n›z
zaman, dayan›rl›k gösterin ve Allah’› çokça zikredin.
Umulur ki kurtulufl bulursunuz (8/45).
621
Savunma
•
Düflmanlar›n›za karfl› gücünüz yetti¤i kadar kuvvet
ve besili atlar haz›rlay›n. Bununla, Allah’›n düflman› ve
sizin düflman›n›z› ve bunlar›n d›fl›nda sizin bilmeyip
Allah’›n bildi¤i di¤er düflmanlar› korkutup cayd›r›rs›n›z.
Allah yolunda ne infak ederseniz, size eksiksiz olarak
ödenir ve siz haks›zl›¤a u¤rat›lmazs›n›z (8/60).
• Ey Peygamber! Müminleri savafla teflvik et. E¤er sizden sab›rl› yirmi kifli bulunursa, iki yüz kifliyi ma¤lup edebilir. Ve e¤er içinizden yüz sab›rl› kifli bulunursa, bunlar
da kâfirlerden binini yener. Çünkü onlar gerçe¤i kavrayamayan bir topluluktur (8/65).
• fiimdi Allah, yükünüzü hafifletti; sizde zay›fl›k
oldu¤unu bildi. O halde sizden sab›rl› yüz kifli bulunursa,
onlardan iki yüz kifliye galip gelir. Ve e¤er sizden sab›rl›
bin kifli olursa, Allah’›n izniyle onlardan iki bin kifliye galip
gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir (8/66). (8/65-66)
ayetlerinde, zay›f durumda olsan›z bile düflmana karfl›
sab›rl› kiflilerle bire karfl› on kifli ile karfl› konulabilece¤i,
ama imkânlar›n elvermesi durumunda bu oran›n de¤ifltirilmesi ve iki kifliye karfl› bir oran›na düflürülebilece¤i belirtilmektedir.
Menfi Pro
opagand
da
• Bir k›s›m insanlar, müminlere: “ Düflmanlar›n›z olan
insanlar, size karfl› asker toplad›lar; aman sak›n›n onlardan!” dediklerinde, bu, onlar›n imanlar›n› bir kat daha
artt›rd› ve “Allah bize yeter. O, ne güzel vekildir!” dediler. Bunun üzerine, kendilerine hiçbir fenal›k dokunmadan,
Allah’›n nimet ve keremiyle geri geldiler (Savafltan galip
olarak ç›kt›lar). Böylece Allah’›n r›zas›na uymufl oldular.
Allah büyük kerem sahibidir. ‹flte o fleytan ancak kendi
dostlar›n› korkutur. fiu halde, e¤er iman etmifl kimseler
iseniz onlardan korkmay›n, benden korkun. (3/173-175)
622
Download

12. cihad - Abdurrahman EREN