KUR’ÂN-I KERîM MEÂL SORULARI 26. CÜZ
1. ‹nsan›n güçlülük / olgunluk ça¤› olarak ifade edilen
ve y›l olarak belirtilen yafl afla¤›dakilerden hangisidir? (46/15)
6. Müminlere, yoldan ç›km›fl / fâs›k bir adam›n getirdi¤i haber konusunda nas›l bir tav›r tak›nmalar›
emredilmektedir? (49/6)
a) Yalan söyledi¤ine hükmetmeleri
b) Do¤ru söyledi¤ine güvenmeleri
c) Duymam›fl gibi davranmalar›
d) Do¤rulu¤unu araflt›rmalar›
a) On iki
b) On sekiz
c) Yirmi befl
d) K›rk
2. “Dünya hayat› ............... ibarettir. E¤er inan›r, korunursan›z size mükâfatlar›n›z› verir ve sizden mallar›n›z› istemez.” âyet meâlinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi getirilmelidir? (47/36)
7.
a) Oyun ve e¤lenceden
b) S›k›nt› ve darl›ktan
I. Canl›lar
II. Gökler
III. Yer
IV. Cans›z varl›klar
Yukar›dakilerden hangileri alt› günde / evrede yarat›ld›¤› bildirilenlerdendir? (50/38)
c) Çeflit çeflit nimetten
d) Geçim kayg›s›ndan
a) I, II ve III
c) II, III ve IV
b) I, II ve IV
d) Hepsi
3. ‹nsan›n ana karn›nda tafl›nmas› ve sütten kesilmesi
için belirtilen süre ne kadard›r? (46/15)
a) On sekiz ay
b) Yirmi befl ay
c) Otuz ay
d) Otuz alt› ay
8. Müslümanlara savafl› emreden âyetlerde kendilerine zorluk / sorumluluk olmayanlar aras›nda afla¤›dakilerden hangisi say›lmamaktad›r? (48/17)
a) Sa¤›r
c) Topal
b) Kör
d) Hasta
4. Müminlerin birbirleriyle ve kâfirlerle iliflkisi konusunda afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur? (48/29)
a) Birbirlerine karfl› kat›, kâfirlere karfl› merhametli
9. Hz. Peygamber ve onun yan›nda olanlar›n, Tevrat
ve ‹ncil’de anlat›lan durumlar› afla¤›dakilerden hangisine benzetilmektedir? (48/29)
b) Kâfirlere karfl› kat›, birbirlerine karfl› merhametli
c) Hem kendi aralar›nda hem de kâfirlere karfl› merhametli
a) Küçük derelerle sürekli büyüyen büyük bir nehre
b) Filizini ç›karan, kal›nlaflan, gövdesi üzerinde dimdik
duran ve çiftçilerin hofluna giden ekine
c) Dallar› çok yükseklerde ve kökü çok derinlerde
olan a¤aca
d) Bütün nehirlerin gelip kendisine boflald›¤› denize
d) Birbirlerine karfl› da, kâfirlere karfl› da kat›
5. Hükmü apaç›k bir sûrede savafltan söz edildi¤inde
kalplerinde hastal›k olanlar›n içinde bulunduklar›
hâl afla¤›dakilerden hangisidir? (47/20)
a) Ölüm bayg›nl›¤›na girmifl kimsenin bak›fl› gibi bakarlar.
10. Bir k›sm› günah oldu¤u için kendisinden çokça sak›n›lmas› emredilen fley afla¤›dakilerden hangisidir? (49/12)
c) Atefle girip ç›km›fl kimse gibi görünürler.
d) Mecnunlara benzer bir hâle bürünürler.
© YEKDER
b) Gö¤e do¤ru yükseltilen kimse gibi zorla nefes al›p
verirler.
a) fiirk
c) Takva
b) F›sk
d) Zan
11. “Birbirinizin kusurlar›n› ve mahremiyetlerini araflt›rmay›n, birbirinizin g›ybetini yapmay›n.” emrinden sonra bunu yapmak neye benzetilmektedir?
(49/12)
16. “Ant olsun, Allah, elçisinin rüyas›n› do¤ru ç›kard›.
Allah dilerse bafllar›n›z› t›rafl ederek ve saçlar›n›z›
k›saltarak ............... gireceksiniz. Allah sizin bilmedi¤inizi bildi, bundan önce size yak›n bir fetih verdi.” âyet meâlinde bofl b›rak›lan yere afla¤›dakilerden hangisi getirilmelidir? (48/27)
a) Ölü kardeflinin etini yemeye
b) Kendini öldürmeye
c) Cehenneme odun tafl›maya
d) Arkadafl›n› uçurumdan yuvarlamaya
a) Mescid-i Aksâ’ya
c) Mescid-i Nebevî’ye
17. Müminlerin Hz. Peygamber’le konuflma adab›
hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi do¤rudur?
(49/2)
12. ‹nsanlar›n boylar ve kabilelere ayr›lmas›n›n hikmeti afla¤›dakilerden hangisiyle aç›klanm›flt›r?
(49/13)
a) Ayakta durmal›, onunla konuflurken kesinlikle oturmamal›d›rlar.
b) Yüzüne bakmadan, bafllar›n› önlerine e¤erek konuflmal›d›rlar.
c) Sadece onun sordu¤u sorulara cevap vermeli,
baflka bir fley konuflmamal›d›rlar.
d) Onunla, birbirleriyle konufltuklar› gibi yüksek
sesle konuflmamal›d›rlar.
a) Birbirlerine ifl gördürebilmeleri
b) Birbirlerine üstünlük kurabilmeleri
c) Birbirlerinin zarar›n› defedebilmeleri
d) Birbirlerini tan›malar›
18. Cennetlerde çeflme bafllar›nda bulunacaklar› söylenen kimselerin bu lütfa ermelerini sa¤layan davran›fllar aras›nda afla¤›dakilerden hangisi yer almamaktad›r? (51/15-19)
13. ‹nsanlar›n Allah’› b›rak›p da yalvard›klar› / tapt›klar› fleyler, mahfler gününde bu insanlara karfl› nas›l
bir tutum içinde olurlar? (46/5-6)
a) Geceleri çok az uyumalar›
b) Seher vaktinde isti¤far etmeleri
c) Aral›ks›z olarak her gün oruç tutmalar›
d) Mallar›ndan isteyenlere ve yoksullara pay ay›rmalar›
a) Onlar›n ba¤›fllanmalar› için Allah’a dua ederler.
b) Onlar›, kendilerine yard›m edeceklerini söyleyerek kand›rmaya çal›fl›rlar.
c) Onlara düflman olurlar ve onlar›n kendilerine
tapmalar›n› tan›mazlar.
d) Kendilerine tap›lmas›ndan hoflnut olurlar; ama
onlar için bir fley yapacak güçleri yoktur.
19. Hesap gününde kendilerine “Siz bu gününüzle
karfl›laflmay› nas›l unuttunuzsa biz de bugün sizi
unuttuk. Yeriniz atefltir. Hiçbir yard›mc›n›z da
yoktur.” denilecek kimseler hakk›nda afla¤›dakilerden hangisi yanl›flt›r? (45/31-35)
14. “‹man ettik.” demelerine ra¤men “De ki:
‹man
etmediniz. Fakat boyun e¤dik deyin. ‹man henüz
kalplerinize girmedi.” fleklinde haklar›nda bilgi verilenler afla¤›dakilerden hangisidir? (49/14)
a) ‹flledikleri günahlar›n büyüklü¤ünden dolay› Allah
onlar›n dünyadayken ettikleri tövbeyi kabul
etmemifltir.
b) Dünya hayat› onlar› aldatm›flt›r.
c) Onlar k›yamet günüyle alay etmifllerdir.
d) Onlar Allah’›n âyetlerini e¤lence yapm›fllard›r.
a) Münaf›klar
b) Bedevîler
c) Yahudiler
d) Mecusîler
20. ‹man edenlerden iki grup birbirleriyle savaflt›klar›
zaman di¤er inananlar›n onlara nas›l davranmalar›
emredilmektedir? (49/9)
© YEKDER
15. “Ant olsun insan› biz yaratt›k ve nefsinin ona verdi¤i vesveseyi de biz biliriz.” meâlindeki âyetin
devam›nda Allah’›n insana hangisinden daha yak›n
oldu¤u ifade edilmektedir? (50/16)
a) Arkadafllar›
b) Efli
c) fiah damar›
d) Kendisi
b) Mescid-i Harâm’a
d) Mescid-i Kubâ’ya
a) Hangi taraf zay›fsa onlara yard›m etmeleri
b) Hangi taraf güçlüyse onlar›n yan›nda yer al›p savafl› bir an önce bitirmeleri
c) Aralar›n› düzeltmeye çal›flmalar›, Allah’›n buyru¤una dönünceye kadar haddi aflan tarafla savaflmalar›
d) Hiçbir flekilde taraf olmamalar›
Download

KUR`ÂN-I KERîM MEÂL SORULARI 26. CÜZ