15 Nisan 2015 Çarşamba
25 Krş
Yine DTCF yine olay
ANkArA Üniversitesi DTCF’de karşı
Ankara Üniversitesi
görüşlü öğrenciler arasında kavga
Dil ve Tarih Coğrafya
çıkması üzerine bölgeye çok sayıda
Fakültesi’nde karşıt
çevik kuvvet ekibi sevk edildi. Çevik
görüşlü öğrenciler
kuvvet ekiplerinin aldığı önlemlerin
arasında gerginlik
ardından öğrenciler okulu boşalttı.
Polisin okuldaki önlemleri sürüyor.
yaşandı.
ÜNLÜ MEYDANIN ADI ANADOLU OLARAK DEĞİŞTİRİLDİ
TAnDOĞAn
TARİh OLDu
Ankara’da yüzlerce
siyasi parti mitingine
ve eyleme ev sahipliği yapan, Başkentin
sembol meydanlarından birisi olan Tandoğan Meydanı’nın ismi
“Anadolu Meydanı”
olarak değiştirildi.
A
NkArA Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşülen
isim değişikliği önergesine CHP’li meclis üyeleri itiraz
etti. MHP’li üyeler ise Tandoğan
isminin değiştirilmesinde çekimser oy kullandı. Meydanın yeni
ismi 96 AK Partili ve 3 bağımsız
meclis üyesinin toplam 99 oyu ile
kabul edildi. Başkent’i en tanındık
mekanlarından biri olan Tandoğan
Meydanı, ismini eski Ankara Valisi Nevzat Tandoğan’dan alıyordu.
Meydanın ismi ilk olarak Ankara
Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
2012 yılında değiştirilmiş
ve ‘Nevzat’ ismi kaldırılarak
Tandoğan Meydanı olarak
değiştirilmişti. Bu değişiklikten
yaklaşık 3 yıl sonra meydanın
ismi tamamen değiştirilerek
Anadolu Meydanı oldu.
nEVZAT TAnDOĞAn KİMDİR?
1
929 yılında Ankara
Valiliği’ne atanan ve aynı
zamanda Ankara Belediye
Başkanlığı görevini de yürüten
Nevzat Tandoğan 18 yıl boyunca
görevde kaldı. Ankara’da 1945
yılında işlenen ve o dönem
‘Ankara Cinayeti’ olarak
anılan olayda adı geçen Vali
Tandoğan, cinayeti kasten ve
bilerek örtbas etmekle suçlandı.
Yaşananların ardından çevresindeki yakın dostlarının kendine
sırt çevirdiğini düşünen Nevzat
Tandoğan 9 Temmuz 1946’da
tabancası ile intihar etti.
Ankara hepimizin
ANkArA Büyükşehir Belediye
KIRŞEhIR İl Koordinasyon Kurulu
2015 yılı ikinci toplantısı Valilik
toplantı salonunda gerçekleştirildi.
Toplantının açılışını yapan Kırşehir
Valisi Necati Şentürk, 2015 yılının
proje yılı olacağını söyledi. 11’de
Öykü ve müzik 2'de
Ali Tokdemir
t
Sarı
KOBİ’lere
imalathane yapılsın
ANkArA markası Taç Boya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Tokdemir merdiven altı imalathanelerinin önüne geçilebilmesi
için TOKİ vasıtasıyla nasıl dar
gelirliye konut yapılıyorsa, küçük
ve orta ölçekli işletmelere de
imalat-hane yapılabilecek projenin gerçekleştirilmesi gerektiğini
söyledi. 7’de
KuRsİyER sayısı ile Türkiye’de
ilk üçe girmeyi başaran
KEÇMEK’te(Keçiören
Belediyesi Sanat ve Meslek
Edindirme Kursları) eğitim
görenlerin el emeği göz
nuru eserleri sergilenmeye
başlandı. 2’de
İTİRAZI İŞE yARAMADI
Şentürk: 2015
proje yılı olacak
RTAJ
O
P
Ö
k
R
opra
Sergi zamanı
ChP’Lİ MECLİs ÜyELERİnİn
Haberi • 9'da
Veli
Başkanı Melih Gökçek 2014 yılının
genel değerlendirmesini yaptı.
Gökçek, “Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin yüz akı
bir yıl oldu. Siyasi
parti ayrımı yapmadan
çalışmalarda bize destek
veren veya vermeyen tüm
arkadaşlarımıza teşekkür
ediyorum. Ankara hepimizin. Bundan sonra
da aynı güçle yolumuza
devam edeceğiz” dedi. 8’de
Kültür
mozaiği
Hayalet
yıkılacak mı?
Orhun Yıldız’ın Yazısı • 7’de
Davutoğlu
gönülleri alacak
AK PARTİ Genel Başkanlığı
organizesinde, Başbakan Prof.
Dr. Ahmet Davutoğlu’nun
katılımlarıyla, bugün saat:
08:00’de Ankara Spor Salonunda 25. Dönem Milletvekili Aday Tanıtım
Toplantısı yapılacak. AK Parti
aday tanıtım
toplantısının
ardından listeye
giremeyen mevcut vekiller ile
bir araya gelecek
olan Başbakan
Davutoğlu, bu
isimlerden sahada
çalışmalarını isteyip onların gönlünü
alacak.
1985 yılında tıp fakültesi öğrencileri
Dr. Birhan Altay ve Dr. Hakan
Fidan öncülüğünde kurulan AÜTF
HOT, topluluğa gönül veren yüzlerce
mezun ve üyesinin emeğiyle birlikte
bugünlere geldi. 10’da
Türk Telekom
play-off aşkına
Eyüp Kara’nın Yazısı • 15’te
ZOrlu yarış
Haberi 16’da
K
2
Modern zaman meddah›
Sunay Ak›n ve Anadolu
Rock Müzi¤i’nin efsane
guruplar›ndan Mo¤ollar,
Yenimahalle Belediyesi ev
sahipli¤inde Naz›m Hikmet
Kongre ve Sanat
Merkezi’nde unutulmaz
bir konsere imza att›.
ültür&Sanat
15 Nisan 2015
Enstrümanlar
dile geldi
H
• ‹NC‹ YILDIZ
‹KAYE ve müzi¤in muhteflem
uyumuna tan›kl›k eden binlerce vatandafl saatler öncesinden salonu doldurdu. Konsere,
Yenimahalle Belediye Baflkan›
Fethi Yaflar, CHP Ankara ‹l Baflkan› Adnan Keskin, CHP Yenimahalle ‹lçe Baflkan› Ahmet Mefle, Yenimahalle Belediyesi
Baflkanvekili Mehmet Kartal, meclis üyeleri ve muhtarlar da kat›ld›.
ENSTRÜMANLAR D‹LE GELD‹
Bahar› flark›larla karfl›lad›lar
• AYSUN KARAKAYA
T‹MESGUT Belediyesi himayesinde çal›flmalar›n› yürüten Eryaman Gökkufla¤›
Derne¤i Türk Müzi¤i Korosu, ‘Bahar Sevinci’ konseriyle hayranlar›n› mest etti. Yunus
Emre Kültür ve Spor Merkezi Salonu’nda gerçeklefltirilen konseri, Etimesgut Belediye Baflkan› Enver Demirel ve efli ‹lknur Demirel’in
yan› s›ra çok say›da müziksever takip etti.
E
MÜZ‹K Z‹YAFET‹ SUNDULAR
Suat Y›ld›r›m yönetimindeki koro, konserin
ilk bölümünde Türk Sanat Müzi¤i’nin farkl›
makamlar›nda bestelenen unutulmaz eserlere yer verdi. ‹kinci bölümde ise türkülerle
harmanlanan konser büyük be¤eni toplad›.
‘Türkiyem, Ç›rp›n›rd› Karadeniz, Çanakkale’
gibi destanlaflan türküleri seslendiren koro,
büyük alk›fl ald›. Türkülere Baflkan Demirel
ve efli ‹lknur Demirel de efllik etti. Demirel
çifti, koro elemanlar›yla birlikte flark›lara efllik ettiler. 33 flark› seslendiren koro baflkentlilere müzik ziyafeti sundu.
Mo¤ollar grubunun kuruldu¤u günden
itibaren haf›zalarda yer eden flark›lar› ve
Cahit Berkay’›n film müziklerinin seslendirildi¤i gecede, Sunay Ak›n da birbirinden
ilginç öyküler anlatarak izleyicilere muhteflem bir gece yaflatt›. Cahit Berkay, Taner
Öngür, Serhat Ersöz, Kemal Küçükbakkal’dan oluflan Mo¤ollar Grubu’nun çald›¤›
eserlere sesiyle renk katan Cem Karaca’n›n o¤lu Emrah Karaca da müzikseverlerden tam not ald›. Grup, Berkay’a ait
unutulmaz film müzikleri Selvi Boylum Al
Yazmal›m, Dila Han›m, Devlerin Aflk› gibi
parçalara da yer vererek, coflkuyu ikiye
katlad›. Yeflilçam filmlerinin müzikleri ile
kulaklar›n pas› silinirken, Emrah Karaca
da babas›n›n flark›lar›n› okuyarak hüzünlendirdi. Bar›fl Manço ve Engin Yörüko¤lu’nun da an›ld›¤› konserde vatandafllar
unutulmaz bir gece yaflad›.
AKIN’IN ÖYKÜLER‹
KAHKAHAYA BO⁄DU
‹lk olarak ‹rlandal› oyun yazar› George
Bernard Shaw’un hayat›ndan hikayelerle
bafllayarak, daktilonun keflfine kadar Yenimahallelilere hem bilgilendirici hem komik
öyküler anlatan Ak›n, sine vizyonda gösterdi¤i foto¤raflarla destekledi¤i öykülerle salonu kahkahaya bo¤du. Yaflar Kemal ve
Naz›m Hikmet’in de an›ld›¤› konserde seyirciler kah güldü kah hüzünlendi. Kendilerini Ankaral›larla buluflturdu¤u için Baflkan Yaflar’a teflekkürlerini sunan Ak›n,
grup üyelerinin küçüklük foto¤raflar›n› seyirciye göstererek, arkadafllar› ile flakalaflt›.
ARTIK SALONLARIMIZ VAR
Konser sonunda Baflkan Demirel’e koro yönetimi taraf›ndan çiçek ve plaket takdim edildi. Baflkan Demirel, Etimesgut’un art›k bu tür
konserlere ev sahipli¤i yapacak tesisleri bulundu¤unu hat›rlatarak, “‹lçemizde eskiden
konser salonlar›m›z yoktu. Çok de¤il 4-5 y›l
öncesine kadar korolar›m›z Ulus’taki Resim
Heykel Müzesi’ndeki konser salonlar›nda konserlerini verirdi. Ancak flimdi Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi’nde 800 kiflilik kapal›,
3500 kiflilik aç›k amfi salonumuz var. Kent
Konseyi’nde salonlar›m›z var. Yunus Emre’deki bu salonumuzu yeniden revize ettik, moR
ÇanA TABU
dern hale getirdik. Yapt›¤›m›z bu çal›flmalar›n
• SELD nden bu yana spor e¤iü
v
neticesinde bahar› böyle güzel konserle
dans e
i Eflli
U⁄U g
URULD ›, strese karfl› kaya Belediyes dans
karfl›lama imkan› bulduk. Bizlere
r
n
la
izimle
kayal› avet eden Ça
müzik ziyafeti sunan koromuzu
e de “B erilen ve her
d
in
d
m
e
e
v
timin
yürekten kutluyorum ve
ay›t dön
olarak
mba giü yeni k lüpte, ücretsiz a cha, vals, ru tness
b
lü
u
baflar›l› çal›flmalar›n›K
mba, fi
go, ch
or. Ku
r Spor
Dansla ?” diye soruy , bachata, tan ve aerobik, zu lerinden de
z›n, Türk müzi¤ine
iz
a
s
le
in
a t
te
als
hizmetlerinizin
eder misna aç›k olan s oryantal, pila yer alan spor hobby ve tek
k
a
a
u
u
›r
d
b
c
s
n
.
u
o
›
r
r
lo
Ç
o
n
g
artarak dea
ya
n›y
in s
yor.
yafl
r› sa¤la
anslar›n
eyenler
utulmu
vam›n› dibi eflli d e veriliyor. Dil cuklar da un nsla tan›flmala l›nabilece¤i
d
a
ço
da
liyodersleri d›¤› merkezde miniklerin de r›nt›l› bilginin No: 5 Dey
i
n
e
a
s
il
la
e
n
rum”
r
d
a
ri
yara
a dersle
telefond
enç Cad
dedi.
nik sals 91 numaral› arfl› fiehit Gön ulunan
de b
229 46 r, Çankaya Ç
adresin
dersle
mirtepe ED salonunda
ÇAB
r.
yap›l›yo
Bizimle misiniz?
r
e
d
e
s
n
a
d
K
Anadolu’da
kültür-sanat
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
yecan› da getirir. Daha önce bilmedi¤iniz yeni teknikler, baz›
meslekler ö¤rendiniz. KEÇMEK’lerde ayn› zamanda komfluluk iliflkileri, arkadafll›klar da gelifliyor. ‹nsanlar›n hayat›na renk
kat›yoruz. Ne zaman bir yere
• ÖMER AYDOS
UNAN müzi¤inin baflar›l› temsilcilerinden
Alkistis Protopsalti, ODTÜSanat 16 Festivali kapsam›nda ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi Kemal Kurdafl Salonu’nda sahne ald›.
Konsere Yunanistan’›n Ankara Büyükelçisi
Kyriakos Loukakis ve efli Irene Loukakis ev
sahipli¤i yapt›. Konseri izlemeye gelenler aras›nda ‹sviçre, Romanya, S›rbistan gibi ülkelerin büyükelçilerinin yan›s›ra çok say›da müziksever yer ald›. Yunan müzi¤inin önemli
isimlerinden Alkistis Protopsalti, ‘Colors of
Greece’ isimli konserde, sevilen Yunan flark›lar›n› seslendirdi. Protopsalti, güçlü sesi ve haz›rlad›¤› repertuarla büyük be¤eni kazand›.
Y
KEÇMEK’lerde sergi zaman›
K
• GÜLAY SÜNGÜ
URS‹YER say›s› ile Türkiye’de ilk üçe girmeyi baflaran KEÇMEK’te(Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek
Edindirme Kurslar›) e¤itim görenlerin el eme¤i göz nuru eserleri sergilenmeye baflland›. Uyan›fl, Aktepe ve Yefliltepe KEÇMEK flubelerindeki sergilerin
aç›l›fl›n› Keçiören Belediye Baflkan› Mustafa Ak yapt›. KEÇMEK flubelerindeki yerel sergilerin aç›l›fllar›na Baflkan Mustafa
Ak’›n yan›s›ra efli Hatice Ak, Keçiören TOGEM Baflkan› Dr.Ayten Ayd›n ve Belediye Meclis
Üyeleri de kat›ld›.
Kursiyerlerin bir y›l boyunca
emek verdi¤i eserlerin halkla bulufltu¤unu belirten Baflkan Ak,
“‹nsan›n kendi eserlerini sergide
görmesi beraberinde güzel bir he-
ODTÜ’de Yunan
ezgileri yank›land›
KEÇMEK açsak orada bir hareket oluyor, sosyal yaflam canlan›yor. KEÇMEK’ler dostluklar›n yan›nda insanlar›n bofl vakitlerini
de de¤erlendirdikleri bir yerdir.
Bir rehabilitasyon merkezi gibi
insanlar›m›z› rahatlat›yor” dedi.
Çocuklar sergiyi gezdi
• ORHUN YILDIZ
ÜVEN Hastanesi A.fi. taraf›ndan 2006 y›l›nda kurulan ve toplumun dezavantajl›
kesimlerinin sosyal yaflama dâhil olmas› için
çeflitli çal›flmalar yürüten Güven E¤itim ve
Sa¤l›k Vakf›, ö¤rencileri çok özel bir sergiyle
buluflturdu. Özel Ankara Güven Hastanesi’nin
yeni kuruluflu Çayyolu Sa¤l›k Kampüsü’nde
haz›rlanan ve aç›l›fl› 18 Mart günü Cumhurbaflkan› Recep Tayyip Erdo¤an taraf›ndan yap›lan sergiyi, Çankaya Mehmet Özcan Toruno¤lu Ortaokulu ö¤rencileri ziyaret etti. Çocuklar, “Gö¤üs Gö¤üse Kalp Kalbe Çanakkale” ad›
verilen sergide yer alan ve baz›lar› savafl dönemine ait olan birbirinden de¤erli eserleri ilgiyle,
dikkatle ve heyecanla inceledi. Sergideki eserlerle ilgili görevlileri soru ya¤muruna tutan ö¤renciler, bol bol foto¤raf çekmeyi de ihmal etmedi. Mehmet Özcan Toruno¤lu Ortaokulu ö¤rencileri, bu özel sergi ile beraber Ankara'n›n
önemli müzelerini de ziyaret ederek hem e¤itici
hem de keyifli zaman geçirme f›rsat› buldu.
G
A
İskeleninaltındakalan
6İŞÇİYARALANDI
3
sayiş
15 Nisan 2015
B
AŞKENT’te özel bir şirkete ait inşaatın
iskelesi çöktü. Olayda, 2’si ağır 6 kişi
yaralandı. Olay, saat 22.30 sıralarında Çankaya’da meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara Atatürk Eğitim
ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında bulunan
özel bir şirkete ait entegre sağlık kampüsü inşaatındaki iskele, bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çökme sonunu Veysel B., Halil İbrahim B.,
Zeynep B., Hakan S., Efkan A. ve ismi öğrenilemeyen bir işçi iskelenin altında kaldı.
İnşaat alanındaki diğer işçiler, iskelenin
altında kalan işçilerin yardımına koştu. Yaralı
işçilerin bazılarını, iskelenin altından iş arkadaşları çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen
itfaiye ekipleri, çalışma başlattı.
Sağlık ekipleri, yaralı işçileri olay yerindeki
ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere götürdü. Polis ekipleri, çevre güvenliğini
aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. • İHA
ÇökmesonucuVeysel
B.,Halilİbrahim
B.,ZeynepB.,HakanS.,EfkanA.ve
ismiöğrenilemeyen
birişçiiskelenin
altındakalarak
yaralandı.
AnkaraAtatürkEğitimveAraştırmaHastanesi’ninkarşısındabulunanözelbirşirkete
aitentegresağlıkkampüsüinşaatındakiiskele,bilinmeyenbirnedenleçöktü.
Pompalı tüfekle öldürülmüş
2 erkek cesedi bulundu
Yurtinşaatında
göçük:2yaralı
Ç
ANKIRI’da bir lisenin yurt inşaatındaki temel kazısı sırasında meydana
gelen göçükte toprak altında kalan 2 işçi
hayatını kaybetti. Olay, Süleyman Demirel
Fen Lisesinin bahçesindeki öğrenci yurdunun inşaatında meydana geldi. Edinilen
bilgiye göre; öğrenci yurdunun inşaatında
çalışan Ramazan Duman ve Adem Akbulut, temel kazısı sırasında meydana gelen
göçükte toprak altında kaldı. İşçiler, mesai
arkadaşları ve Çankırı Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla toprak
altından çıkarıldı. Yaralılara olay yerinde
ilk müdahale yapılırken, Duman ve Akbulut, Çankırı Devlet Hastanesinde tedavi
altına alındı. Duman ve Akbulut, Çankırı
Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çankırı
Valisi Vahdettin Özcan da olayın ardından
inşaatta incelemelerde bulundu. • İHA
Şoföruyudu:
3 ölü
Y
OZGAT’ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 3 kişi hayatını
kaybetti.
Kaza, sabah saat 04.30 sıralarında
D-200 Karayolu, Akdağmadeni ilçesi Abdurrahmanlı köyü yakınlarında meydana
geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara’dan
Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine gitmekte
olan Mustafa Gürsoy (22) idaresindeki 06
SN 0202 plakalı otomobil, iddiaya göre,
Abdurrahmanlı köyü yakınlarına geldiğinde sürücünün uyuması ve direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada,
sürücü Mustafa Gürsoy ile kardeşi Orhan
Gürsoy (21) ve anneleri Aysel Gürsoy (42)
olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde sıkışan cenazeler, sıkıştıkları yerden
güçlükle çıkartılarak Akdağmadeni Devlet
Hastanesi morguna kaldırıldı. Gürsoy ailesinin Akdağmadeni ilçesindeki akrabalarını ziyarete gittikleri öğrenildi. Kazayla ilgili
soruşturma başlatıldı. • İHA
ANKARA’DA
A
KSARAY’da yol kenarında pompalı tüfek ile
vurularak öldürülmüş 2
erkek cesedi bulundu.
Olay, merkeze bağlı Susadı
Köyü ile Göksu Köyü arasında
meydana geldi. Edinilen bilgiye
göre, gece yarısı yoldan geçen
bir köylü kan izlerini fark etti.
İzleri takip eden köylü yol kenarında yatan 2 kişiyi gördü.
Şahsın durumu jandarmaya
bildirmesinin ardından olay
yerine jandarma ve 112 Acil
Yardım ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yol kenarında yatan
2 kişinin pompalı tüfekle vurularak öldürüldüğünü tespit
etti. Bölgeye sevk edilen Olay
Yeri İnceleme ekipleri de alanı
güvenlik şeridi ile kapatırken,
yapılan araştırmalarda tüfekle
vurularak öldürülen cesetlerin
Ekiplerin kimlik sorgulamalarında M. Y.’nin üzerinden
Mustafa Halhalı, S. Ö.’nün
üzerinden de Selda Aksan
isimli kimlik çıktı. Ekiplerce
gözaltına alınan M. Y. ve S.
Ö.’nün sahte kimlik kullandığı ve bu sahte kimliklerle bir
emlakçıdan ev kiraladıkları
tespit edildi. Cinayete kurban
giden Nuran Dutlu ile arkadaş
oldukları öğrenilen M. Y. ile S.
Ö., emniyette yapılan işlemlerin ardından sağlık raporu
alınmasıyla birlikte jandarma
ekiplerine teslim edildi. Zanlıların Kocaeli’ye götürüleceği
öğrenildi. • İHA
K
OCAELİ’nin İzmit
ilçesi’nde yaklaşık 3
ay önce elleri bileklerinden kesilmiş halde boş
arazide cesedi bulunan Nuran Dutlu’nun katil zanlıları
Kayseri’de yakalandı. 22 Ocak
tarihinde meydana gelen olayda boş arazide elleri bileklerinden kesilmiş ve ağzı bantlanmış halde bulunan Nuran
Dutlu cinayeti ile ilgili olarak
M. Y. (30) ile kız arkadaşı S.
Ö.’nün (22) yapılan çalışmalar
sonrasında Kayseri’de olduğu
belirlendi. Jandarma ekipleri
ile birlikte ortak yürütülen
çalışmalarda eşkal bilgileri
doğrultusunda çalışma yapan
Kayseri Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Şube Büro Amirliği ekipleri, eşkale benzer 2 kişiyi Cumhuriyet Meydanı Ahmetpaşa
Caddesi üzerinde yakaladı.
Hastanedededikodukavgası
N
İĞDE Devlet Hastanesi’nde taşeron firma çalışanı bir kişi,
kendisi hakkında konuştuğunu iddia ettiği röntgen
teknisyenini darp etti.
Edinilen bilgiye göre,
Niğde Devlet Hastanesi’nde
meydana gelen olayda hastanede taşeron firmada çalışan A.S., kendi hakkında
konuştuğunu iddia ettiği
Senem Çavuşoğlu’na rönt-
En
En
Yüksek Hissedilen Düşük
14
yapılmak üzere Aksaray Devlet
Hastanesi Morguna kaldırıldı.
Jandarmanın olayla ilgili
başlattığı soruşturma sürüyor. • İHA
Kesik el cinayetinin katilleri yakalandı
İlçeAdı
YAĞMURLU
Muzaffer Kulak (27) ile Celal
Kulak (31) isimli şahıslara ait
olduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının da incelemelerinin ardından 2 ceset otopsi
12
5
İmsak
ANKARA 04:34
Akyurt
04:32
Ayaş
04:35
Bala
04:34
Beypazarı 04:37
Çamlıdere 04:33
Çubuk
04:32
Elmadağ 04:32
gen odasında nöbet tuttuğu
sırada saldırdı.
Kavga sesine gelen diğer
sağlık çalışanları kavgayı
büyümeden ayırırken, neye
uğradığını şaşıran Çavuşoğlu, yüzünden ve kollarından
yaralandı.
Hastanede tedavi altına
alınan Çavuşoğlu, kendisini
darp eden A.S.’den şikayetçi
oldu. • İHA
Güneş
Öğle
İkindi Akşam
Yatsı
06:05 12:56 16:36 19:35 20:58
06:04 12:55 16:35 19:34 20:58
06:07 12:58 16:38 19:37 21:00
06:04 12:55 16:34 19:33 20:56
06:08 13:00 16:40 19:39 21:03
06:06 12:57 16:38 19:37 21:01
06:04 12:55 16:35 19:34 20:58
06:03 12:54 16:34 19:33 20:57
İlçeAdı
İmsak
Evren
04:33
Güdül
04:35
Haymana 04:37
Kalecik 04:31
Kazan
04:34
Kızılcahamam 04:33
Nallıhan 04:39
Polatlı
04:38
Ş.Koçhisar 04:34
Güneş
Öğle
İkindi Akşam
Misafir
Kalem
Ali Aydemir
Sabır,şükür,dua
Anlamları ve kudreti çok şeyler anlatan
bu üç kelimeyi, insanları mutluluğa, rahata,
huzura kavuşturduğu gibi, birçok problemi
de ortadan kaldıran anahtarlar olarak belirtebiliriz.
İman, dil ile ikrardan, sadece bir söylemden ibaret değildir. Kalp ile tasdik edilmesi
ve bu tasdikin davranışlarımızı belirlemesi,
hayatımıza yön vermesi gerekiyor. Hepimiz
bir imtihandan geçiriliyoruz dünya hayatında.
Bazen yoklukla, bazen varlıkla sınanıyoruz.
Bugün varlık içinde yaşayanların yarın sıkıntı
içine düşmeyeceğinin garantisi yoktur. Bolluk
ve rahatlıkta şımarıp kulluğumuzu unutuyor,
darlık ve sıkıntıda ümitsizliğe kapıldığımız
anlar oluyor.
Şu halde hepimiz dünya yolculuğumuzda
az veya çok, nimetle de külfetle de karşılaşacağız. Bu yolculuğun sonunda felaha ulaşmamız, karşılaştığımız genişlik veya darlığın
yürüyüşümüze engel olup olmamasıyla ilgisi
elbette vardır. Dik durup istikamet üzere yol
almak ise ancak kâmil bir imanla mümkündür. İmanın hayat içindeki görünümüne,
darlık zamanında ise “sabır”, bolluk zamanında ise “şükür” diyoruz. Darda kaldığımızda
“dua”larımızı eksik etmiyoruz. Bunun için
hadis-i şeriflerde sabır ve şükrün sadece müminlere mahsus iki hal olduğu yahut sabır
ile şükrün imanın varlığına delil teşkil ettiği
ifade buyruluyor.
Sabır ve şükür, tıpkı iki kanat gibi karşıt
taraflarda mümine destek olduğu için zahiren farklı görünse de aslında birdir. Çoğu
zaman iç içedirler. Sabırda şükür, şükürde
sabır vardır. Kur’an-ı Kerim’de birçok ayette
olaylardan ibret alıp hakikati görebilme imkanı olarak sabır ve şükür birlikte anılır. Hz.
Peygamber s.a.v., “Yemek yiyip şükreden,
oruç tutup sabreden gibidir.” buyurmuştur.
Sabır ve şükrün “bir”liği mademki ikisinin
de “iman”dan kaynaklanması, sebebiyledir.
Sabreden ve şükreden bir kul olabilmek için
kâmil bir imanın varlığını zaruri kılar.
Sabır nedir?
Sabır, çoğu kimsenin zannettiği gibi bir
eylemsizlik, tepkisizlik, edilgenlik yahut acizlik hali değildir. Bir direniştir, kararlılıktır,
dik durma çabasıdır, süreklilik arz eder. Yiğitliği gerektirir. Maruz kalınan türlü zorluklara,
şeytanın, dünyanın, nefsin yönlendirmelerine
karşı bıraktığı durumlarda ise akl-ı selimin
ölçülerini korumak için gösterilen gayrettir.
Bu gayret, karşılaşılan zorluğun niteliğine göre bazen kararlılık ve sebat, bazen tahammül yahut katlanma, bazen de sakınma
veya kendini dizginleme şeklinde olur. Kalbî
bir eylem olan sabır, birtakım davranışlar
halinde dışa vurulur ve bazen zahire yansıyan bu davranışlarla da tarif edilir. Feryat ve
şikayetten kaçınmak, paniğe kapılmamak,
tedirginlikten, acelecilikten, hırçınlık ve huysuzluktan uzak olmak, ümit ve cesaretini
kaybetmemek, yumuşaklık ile sükûnetini
korumak, istikametini bozmamak sabrın belirtilerindendir.
Güzel sabırda mümin için sayısız hayırlar vardır. O hayırlardan bir kısmı Kur’an-ı
Kerim’de zikredilir. Mesela sabır “felaha ermenin şartı”dır (Âl-i İmran, 200). “Mağfiret,
rahmet ve hidayet”e vesiledir (Bakara, 157).
Sabredenlere “hesapsız mükafat” vaat edilmiştir (Zümer, 10). Ve Bakara suresinin 153.
ayetinde buyrulduğu gibi “Şüphe yok ki Allah
sabredenlerle beraberdir.” Öyle olduğu içindir
ki sabır, Cenab-ı Hakk’ın yardımını celp eder.
Zaferler ancak O’nun yardımıyla kazanılabildiği için de “Sabrın sonu zaferdir.” yahut
“Sabrın sonu selamettir.” denilmiştir. “Sabreden derviş, muradına erermiş”, sözünü de sık
sık kullanırız.
Güzel sabır, müminin olgunluğuna da
işarettir. Onu bu dünyada da aziz eyler. Sabırsızlık bir çeşit çocukluktur. Nitekim çoğu
insan, çocukken elinden alınan basit bir
oyuncaktan dolayı ağlayıp sızlayarak kıyametler kopardığını hatırlar da bunu çocukluğuna verip güler. Artık büyüyüp olgunlaştığını düşünmektedir. Fakat kendisi farkında
olmasa dahi hâlâ oyuncağı elinden alındığında ağlayıp sızlamayı sürdürmektedir.
(Devamıwww.anadolugazete.com’da)
Anadolu’da
asayifl
Yatsı
06:02 12:52 16:31 19:30 20:52
06:07 12:58 16:38 19:37 21:01
06:07 12:57 16:37 19:35 20:58
06:03 12:54 16:34 19:33 20:56
06:05 12:57 16:37 19:36 21:00
06:05 12:57 16:37 19:36 21:00
06:11 13:02 16:42 19:41 21:05
06:08 12:59 16:38 19:37 21:00
06:03 12:53 16:32 19:31 20:53
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
4
Okan Yılmaz:
E
konomi
15 Nisan 2015
Patates sıkıntımız yok
BDDk’dan
ihtiyaç
kredisi
açıklaması
B
DDk, bazı basın yayın organlarında
çıkan ‘İhtiyaç kredilerinin bir önceki
yıla göre yaklaşık yüzde 74 artarak 151
milyar TL seviyesine ulaştığı’ haberleri için
açıklamada bulundu.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bazı basın yayın organlarında çıkan ‘İhtiyaç kredilerinin bir önceki
yıla göre yaklaşık yüzde 74 artarak 151
milyar TL seviyesine ulaştığı’ haberlerine
ilişkin resmi sitesinden açıklamada bulundu. Kurumdam yapılan açıklamada, bahsi
geçen artışın, 01.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren bankaların tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ değişikliği ile 31.12.2014 tarihine kadar ‘Tüketici
Kredileri-Diğer’ başlığı altında BDDK’ya
raporlanmakta olan yaklaşık 53 milyar
TL tutarındaki kredinin, 01.01.2015 tarihinden itibaren ihtiyaç kredileri başlığı
altında raporlanmaya başlanmasından
kaynaklandığı belirtildi.
BDDK, açıklamanın devamında şu ifadelere yer verdi; “Benzer durum Taksitli
Ticari Krediler ve Takipteki Tüketici Kredilerinin altında yer alan ‘Diğer’ kalemi için
de geçerlidir. Bu çerçevede, 03 Nisan 2015
itibarıyla İhtiyaç Kredileri toplamındaki
artış bir önceki yılın aynı dönemine göre
yüzde 16,5 oranındadır” denildi.
Nevşehir Gıda
Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Okan
Yılmaz, Niğde ile birlikte
Nevşehir’in 50
bin dekarlık
ekim alanı ile
Nevşehir’in
Türkiye’nin en
önemli patates
üretim merkezlerinden biri
olduğunu ve
Türkiye’nin yıllık patates ihtiyacının büyük
bir bölümünün
buradan karşılandığını kaydetti.
M
uTfakların
vazgeçilmezi olan
patatesin son dönemde
kilosu 5 TL’ye kadar
çıkan fiyatı ile tavuk eti ve muz ile
yarışması gözleri Türkiye’nin en
önemli patates üretim ve depolama
merkezlerinden biri olan Nevşehir’e
çevirdi. İleriki dönemde bir patates
sıkıntısı yaşanıp yaşanılmayacağı
tartışılırken, Nevşehir Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürü Okan
Yılmaz, depolarda halen 20 bin ton
patatesin bulunduğunu açıkladı.
TÜrkiYE’nin PaTaTES
ÜrETiM MErkEZlEri
Yılmaz yaptığı açıklamada,
Niğde ile birlikte Nevşehir’in
50 bin dekarlık ekim alanı ile
Nevşehir’in Türkiye’nin en önemli
patates üretim merkezlerinden
biri olduğunu ve Türkiye’nin yıllık
patates ihtiyacının büyük bir
bölümünün buradan karşılandığını
kaydetti. Yılmaz, “Nevşehir’de
‘Patates Siğili’ hastalığı nedeniyle
her geçen sene ekim alanlarında
azalma yaşanmıştı. Tarım Bakanlığı
ve İl Müdürlüğümüz de bu konuda
gereken takipleri yapmakla birlikte
şu anda 50 bin dekarlık ekim
alanımız mevcut. Tohumluk ekim
alanında Nevşehir’de halen yasak
uygulanmakta olup tamamen
yemeklik patates üretiliyor.
Patates üretimimiz geçen yıllara
göre düştü. Fakat depoculuk
bakımından Türkiye’nin farklı
yerlerinde üretilen patatesin
tamamına yakını ilimizdeki
depolarda muhafaza edilmektedir.
Bu bakımdan Nevşehir patates
fiyatını ve piyasasının etkileyen
önemli bir şehir” dedi.
TÜrkiYE’nin
PaTaTES aMBarı
Nevşehir’in patates üretiminin
yanında sahip olduğu ve sayıları
bin 200’e ulaşan 1 milyon 150
bin ton depolama kapasiteli
yeraltı kayadan oyma doğal
soğuk hava depoları sayesinde,
aynı zamanda bir patates ambarı
görevi gördüğünü ifade eden
Yılmaz, Türkiye’nin çeşitli illerinde
üretilen patateslerin tarlalardan
söküldükten sonra buraya
getirilerek depolandığını ve bu
depolarda çürümeden 7-8 ay
bekletilebildiğini ifade etti. iHa
Toplanan inek sütü ve
yoğurt üretimi Şubat’ta arttı
T
Yumurta ve
sütte ihracat
geriliyor
T
ÜrkiYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB)
Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, sanayiye aktarılan sütte ve kümes hayvancılığında üretimin iyi gittiğini, buna karşın
yumurta ile süt ve süt ürünleri ihracatındaki gerilemenin sürdüğünü bildirerek,
“Ocak ayının ardından Şubat ayında da
tavuk eti, hindi eti, tavuk yumurtası üretiminde artış sürdü. Şubat’ta, geçen yılın
aynı ayına göre, tavuk etinde yüzde 11,1,
hindi etinde yüzde 6,7, tavuk yumurtasında yüzde 2 üretim artışı oldu” dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, son
yıllarda devamlı gelişme gösteren kanatlı sektöründeki üretim artışının, Ocak
ayının ardından Şubat ayında da devam
ettiğini belirtti. 2014 Şubat ayında 1 milyar 397 milyon adet olan tavuk yumurtası üretiminin, bu yılın Şubat ayında 1
milyar 426 milyona çıktığı bilgisini veren
Bayraktar, üretimin tavuk etinde 135
bin 274 tondan 150 bin 305 tona, hindi
etinde 3 bin 255 tondan 3 bin 472 tona
yükseldiğini vurguladı. Sektörün 2014
yılını 17 milyar 145 milyon 389 bin adet
tavuk yumurtası, 1 milyon 894 bin 669
ton tavuk eti, 48 bin 662 ton hindi eti
üretimiyle yılı tamamladığını belirten
Bayraktar, şunları kaydetti “Şubat ayı
itibarıyla 12 aylık tavuk eti üretimi 1
milyon 919 bin 297 tona ulaştı. Aynı
dönemde tavuk yumurtası üretimi 17
milyar 263 milyon 104 bin adede, hindi
eti üretimi ise 50 bin tonu aşarak 50 bin
144 tona yükseldi. iHa
iŞkur, üç ayda 246 bin 722 kişiyi
özel sektörde işe yerleştirdi
T
ÜrkiYE İş Kurumu (İŞKUR), 2015
yılının ilk çeyreğinde 246 bin 772
kişiyi özel sektörde işe yerleştirdi.
Özel sektörde gerçekleştirilen işe yerleştirme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44 arttı. Kurum olarak
sundukları hizmetleri hem çeşitlendirmek
hem de kalitesini artırmak için yoğun
çaba harcadıklarını belirten İŞKUR Genel Müdürü Dr. Nusret Yazıcı “İŞKUR’un
Ocak-Şubat-Mart ayındaki özel sektörde
işe yerleştirmesi 246 bin 722 kişi olarak
gerçekleşti. Bunu geçen yılın aynı dönemi
ile kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 44’lik
bir artış söz konusu. Özel sektör işyerlerinde işe yerleştirmeler cinsiyet temelinde
değerlendirildiğinde ise erkeklerde yaklaşık yüzde 50 oranında; kadınlarda ise
yüzde 32,5 oranında artış yaşanmıştır.
İŞKUR’un işe yerleştirme rakamlarındaki bu artış ilgili dönemde alınan açık iş
sayılarıyla bağdaştırılabilir. Zira 2015
yılının ilk çeyreğinde özel sektör işyerlerinden 455 bin 292 kişilik açık iş alınmış olup geçen senenin aynı dönemine
göre yüzde 21 oranında artış yaşanmıştır” diye konuştu. iHa
icari süt işletmelerince Şubat ayında 698 bin 361 ton inek sütü toplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat
2015 ‘Süt ve Süt Ürünleri Üretimi’ istatistiklerini açıkladı. Buna göre; toplanan inek sütü
miktarı Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı.
Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 126 bin 522 ton olarak
gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 7,7 artış gösterdi. İnek peyniri üretimi
50 bin 914 ton ile bir önceki yılın aynı ayına
göre yüzde 4,6 arttı. Koyun, keçi, manda ve
karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri
ise 922 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre
yüzde 19,7 azaldı. Yoğurt üretimi 81 bin 792
ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1
artış gösterdi. Ayran üretimi ise 42 bin 810 ton
ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,4
azaldı. Şubat ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama
yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2
olarak tespit edildi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı
Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8
arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan
inek sütü miktarı Şubat ayında bir önceki yılın
aynı ayına göre yüzde 2,4 arttı. İHA
ali Babacan
aBD’ye gidiyor
B
aŞBakan Yardımcısı Ali Babacan, 1521 Nisan 2015 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret edeceği açıklandı.
Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
Washington’da düzenlenecek Uluslararası Para
Fonu (IMF)-Dünya Bankası (DB) Bahar Toplantıları ile G20 Bakanlar ve Merkez Bankası
Başkanları Toplantısı’na katılmak ve akabinde
Birleşmiş Milletler’de (BM) gerçekleştirilecek
yüksek düzeyli tematik toplantılarda konuşmalar yapmak üzere 15-21 Nisan 2015 tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri’ni ziyaret
edecek. G20 Bakanlar ve Merkez Bankası
Başkanları Toplantısının ikincisi Başbakan
Yardımcısı Babacan’ın başkanlığında 16-17
Nisan 2015 tarihlerinde Washington’da gerçekleştirileceği belirtildi. IMF-DB Bahar Toplantıları 17-19 Nisan 2015 tarihleri arasında yine
Washington’da yapılacak. iHa
E
En önemli hedef,
5
konomi
15 Nisan 2015
Genç işadamlarının iş
potansiyellerine katkıda
bulunmak
OSTİM’deki genç işadamlarının çatı kuruluşu OSTİM GİAD’da yeni yönetim, çalışmalarına hızlı başladı. Ali Altındal başkanlığındaki yönetim kurulunun ilk hedefi,
OSTİM’deki sorunların giderilmesine ve üyelerin iş potansiyellerini katkıda bulunmak
olarak açıklandı.
Temeli kazılmadan
yüzde 60’ı satıldı
• EMİN ASLAN
K
ONUTTA stok fazlası, talep daralması
gibi konular gündemde yerini almaya devam ederken, doğru konumlanmış
projeler temel aşamasında bile üretimin
yarıdan fazlasını satabiliyor. Ankara’da
tamamladığı konut projeleri ile bulunduğu
semte ismini veren Uran Holding’e bağlı
Uransan AŞ, Prestij, Elit, Mirage Bahçe ve
Royal Plus’tan sonra Queen Park Konut
Projesi ile konut alıcısından büyük ilgi
gördü. Hemen önündeki 20 bin metrekarelik Mehmet Hacim Kamoy Parkı ile iç içe
projelendirilen ve oldukça beğeni toplayan
Royal Plus’ın mimarisinden esinlenilen
Queen Park Konut Projesi, satışta belki de
Ankara’da şu ana kadarki en büyük başarıyı yakalıyor.
Toplam 213 konut bulunan projenin
henüz temeli kazılmadan yüzde 60’ı satılırken, firma yetkilileri bu başarıyı firmalarına duyulan güvene bağlıyor. Uransan,
konut projelerinde, evin anne babasından
çocuklarına kadar tüm fertlerinin isteklerini göz önünde bulundururken, zamanında, hatta belirlenen tarihten de önce daire
sahiplerine anahtar teslimi yaparak konut
alıcısının güvenini kazanıyor. Komşuluk
ilişkilerini geliştiren sosyal donatı alanları,
kaliteli işçilik ve kullanılan malzeme kalitesi gibi unsurlara verdiği önemle bilinen
Uransan’ın başarısına, önemli kent merkezlerine yakın, ulaşım sorunu olmayan,
hastane, okullar, eğlence ve alışveriş merkezleriyle iç içe lokasyonu da eklenince
gördüğü ilgiyi de taçlandırıyor.
OSTİM GİAD’ın yeni yönetim kurulu yemekli toplantısında, görev dağılımını gerçekleştirdi.
O
STİM Genç İşadamları Derneği (OSTİM GİAD)’nin yeni yönetim kurulu,
ilk toplantısını yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Ali Altındal başkanlığındaki yönetim kurulunda Hasan Akarsu
ve Emrah Değirmenci başkan vekili, Erdi Boyraz ve Mert Doğan başkan yardımcısı, Şeref
Değirmencioğlu genel sayman, Zeynep Ayca
Özkut genel sekreter, Burcu Ateş, Aykut (Aykoç) Ayazoğlu, Mustafa Taha Gökdoğan, İsmail
Ertaş, Recep Gayret, Musa Şadan Şansever,
İsmail Aydın, Özkan Ulutaş, Öztuna Norman
ve İlker Ünaldı de yönetim kurulu üyesi olarak
görev aldı.
DİĞER İLLERLE İŞ
KÖPRÜLERİ KURULACAK
OSTİM GİAD Başkanı Ali Altındal, yeni yönetimin öncelikli hedefinin üyelerin iş potansiyellerinin gelişimine yönelik projeleri hayata geçirmek olduğunu söyledi. Bu kapsamda üyelerle
ikili iş görüşmeleri yapacaklarını ifade eden
Altındal, “Üyelerimizin mal ve hizmet alımında
önceliği birbirlerinin firmalarını tanımalarını
istiyoruz. Ayrıca bağlı bulunduğumuz TÜGİK’
in diğer illerdeki üyeleriyle de temas kuracağız.
OSTİM GİAD üyeleri, oluşturacağımız iş köprüleri vasıtasıyla İç Anadolu Bölgesi’ndeki diğer
GİAD üyeleriyle ticari ortaklık kuracak. Böylece
hem üyelerin ticari yaşamlarına, hem de kent
ekonomisine katkı sağlamış olacağız” şeklinde
konuştu.
OSTİM’İN SORUNLARI,
BİZİM PROJELERİMİZ VAR
Dernek olarak yalnızca üyelerin gelişimine
yönelik değil, OSTİM’in gelişimine dönük çalışmalar yapacaklarını da ifade eden Altındal,
“OSTİM, Türkiye’nin en güçlü, dünyanın da
sayılı sanayi üretim alanlarından biri. Ve elbette önemli, çözüm bekleyen sorunları var. Bu
sorunların çözüme kavuşması noktasında öncelikle yerel yönetimleri ziyaretlere başlayacağız.
Hazırladığımız projelerle yola çıkacağız ve ziyaretleri daha sonra yerelden merkezi idareye
kaydıracağız. Çok genç ve dinamik bir ekibiz.
Bu ekibin, OSTİM’in, OSTİM’deki sanayicinin
sorunlarına, beklentilerine yanıt vereceğinin
bilinmesini istiyoruz” dedi. • İHA
Mesleki ve teknik eğitimler yenilikçi
bir anlayış hayata geçirilmelidir
T
• ÖMER AYDOS
EKNİK Eğitim Vakfı (TEKEV) Genel Merkez Yöneticileri; Genel Başkan Özkan
Avcı, Genel Merkez Denetleme
Kurulu Başkanı Erdoğan Özen
ve Genel Merkez Yönetim Kurulu
Üyesi Erdoğan Özdemir’den oluşan heyet, Ankara Sanayi Odası
Başkanı Nurettin Özdebir’i makamında ziyaret ederek, Mesleki ve
Teknik Eğitim alanında işbirliğini
geliştirecek ve geleceğe ışık tutacak bir proje sundu.
Mesleki ve Teknik Eğitimcilerin
ve Teknik Öğretmenlerin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve sanayi ile
iş hayatının beklentilerine cevap
verebilecek eğitim ortamlarının ve
öğrenme süreçlerinin ele alındığı
görüşmede, Teknik Öğretmenin
gelecekteki rolleri ile istihdam politikalarının merkeze alındığı stratejilerin biran evvel hayata geçirilmesinin önemi üzerinde duruldu.
GEREKLİ ADIMLARI
ATMAYA HAZIRIZ
Ziyarette konuşan TEKEV Genel
Başkanı Özkan Avcı, sanayi merkezlerindeki üretim ortamları ve
organize sanayi bölgelerindeki sürdürülebilir rekabetçi bir anlayışla
üretimin geliştirilmesi ve bu amaçla mesleki eğitimin çağın gereğine
göre yapılması gerektiğini vurguladı. Avcı, Mesleki ve Teknik Eğitimde teknolojik bakımdan yenilikçi
bir anlayışın Teknik Öğretmenler
tarafından hayata geçirilmesi için
Vakıf olarak gerekli adımları atmaya hazır olduklarını ifade etti.
Siteler’i Siteler yapan sanatıdır
Y
• ORHUN YILDIZ
AZ aylarının geldiği ve
düğün sezonunun başladığı fabrikasyon üretimle
başı dertte olan Siteler Esnafı,
üretimde kaliteyi ve estetiği
bozmamakta kararlı görünüyor
Her fırsatta tüketiciyi bilinçlendirme adına açıklamalar yapan
Siteler esnafı ve Mobilyacı Yönetimi halkın seri ve fabrikasyon üretimle sitelerdeki esnaf
tarafından yapılan üretimin
birbiri ile karıştırılmaması konusunda halkı uyarıyor.
Her fırsatta neden Siteler
Mobilyası sorusunun cevabını
veren Ankara Mobilyacılar Ve
Lakeciler Odası Başkanı Hüseyin Taklacı “Siteler mobilyası
ağacın doğallığından hayatımı-
EURO
2.822,30
STERLIN
3.916,70
za sızan masif el işi mobilyalar,
saflıktır, sıcaklıktır. Hayallerimiz için bir esin kaynağıdır.
Güç ve beraberinde güvenilirliğin getirdiği performanstır.
Siteler mobilyası iç ve dış
tüm mekânlarda sınırsızca var
olabilen doğallıktır. Masif mobilya oluşunu ağacın doğallığından alır, artık bir sanat olmaya hazırdır O. Onu da önce
sizin hayallerinizden, sonra
mobilyacının ustalığından alır”
dedi.
SİTELER MOBİLYASI
UZUN ÖMÜRLÜDÜR
Siteler mobilyasının üretiminden, kullanılan ham maddeye kadar geçirdiği evreden
bahseden Başkan Taklacı
“Siteler mobilyası onun eşsiz
ALTIN FİYATLARI
DÖVİZ KURLARI
DOLAR
2.673,70
OSTİM GİAD Başkanı Ali Altındal
GÜNCEL
RIYAL
0.710,40
GRAM ALTIN ÇEYREK ALTIN CUMHURIYET
102,57
166,90
684,00
BILEZIK
93,10
potansiyelini keşfeden herkesin hayatını kolaylaştıran ve
güzelleştiren masif mobilyalar,
girdiği her ortama kişilik katar.
Siteler mobilyası Kullanıcının
hayalleri, tasarımcının ince
çizgileri ve mobilya usta ve
sanatkârlarının tecrübe dolu
ellerinde beden bulur.
Siteler mobilyası; Zariftir ama
dayanıklıdır. Uzun ömürlü bir
yolculuğa hazırdır. Yıllar onu
sadece daha zengin, daha görkemli yapar.
Siteler mobilyası; Sağlıkla
dosttur; hijyenik oluşu saflığından, doğallığından tam anlamıyla hücrelerinden gelir. Sizi
ve sevdiklerinizi en iyi şekilde
korur” dedi.
TEKEV Genel Merkez Yönetimi, Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir’e bir
ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette sırasında
yapılan karşılıklı görüşmede, TEKEV’in
sunduğu; Mesleki ve Teknik Eğitim alanında
işbirliğini geliştirecek ve geleceğe
ışık tutacak proje ele alındı.
Anadolu’da
ekonomi
BORSA
BIST 100
DJIA
FTSE 100
CRUDE OİL
GOLD
: 81265
: 17977
: 7079
:
52
: 1202
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
S
6
Çiçek:
iyaset
15 Nisan 2015
Papa’nın yaptığı iftiradır
TBMM
Başkanı Cemil
Çiçek, Papa
Franciscus’un, Ermeni iddialarıyla
ilgili sözlerine
ilişkin, “O makamda oturan
birisinin, bir
milleti bu kadar üzecek iftirada bulunması
kabul edilemez. Papa’nın
yaptığı iftiradır,
bühtandır,
ayrımcılıktır”
dedi.
T
• HABER MERKEZİ
BMM Başkanı Cemil Çiçek, canlı
yayınında soruları
yanıtladı. Cemil
Çiçek, Papa’nın da
Ermeni olayları konusunda,
“soykırım” kelimesini kullandığı anımsatılarak, “Bu patinaj
nasıl aşılacak?” diye sorulması
üzerine, Türkiye’nin belli bir
süreden beri dışarıda olup bitenleri yeteri kadar takip etmediğini söyledi.
İç siyasette hep “Hangi parti
iktidara gelecek, ne olacak,
ne gidecek?” tartışmasının
yapıldığını belirten Çiçek, bu
konunun iktidarda kim olursa
olsun herkesi ilgilendirdiğini
kaydetti. 2015 yılının Türkiye
açısından bu manada kırılma
yılı olduğunu belirten Çiçek,
Ermeni diasporasının 1915’te
cereyan eden olayların 100. yılı
dolayısıyla uzun bir hazırlığı
olduğunu, Osmanlı’nın Ermenilere soykırım yaptığı yalanını
kabul ettirmeye çalıştığını kaydetti.
Cemil Çiçek, bu konuda, göreve geldiği andan beri sessiz
sedasız bir şekilde üzerine dü-
İşler: Demirtaş’ın
kimyası bozuldu
Parti Ankara Milletvekili Emrullah
İşler, Ağrı’da yaşanan terör saldıAK
rının çözüm sürecine yönelik provokasyon
olduğunu belirterek, “Selahattin Demirtaş’ın
kimyasının bozulduğunu görüyoruz” dedi.
İşler, Ağrı’da yaşanan son saldırının çözüm sürecine yönelik provokasyon olduğunu belirterek, “Çözüm sürecini baltalamak
için bugüne kadar çeşitli provokasyonlar
yapıldı. Bundan sonra da yapılmaya devam
edilecek. Özellikle bu son günler kritik günler. Silah bırakma çağrısı yapıldı İmralı’dan
biliyorsunuz. Ancak bunun arifesinde böyle
bir saldırı ile karşı karşıya kalıyoruz. Bunun
ismini net olarak ortaya koymamız lazım.
Bu bir provokasyondur. PKK’nın içerisindeki bazı odaklar silah bırakmak istemiyor.
HDP’de barıştan yana mı yoksa silahtan
yana mı olduğunu ortaya koyması lazım.
Fakat o da maalesef bunu ortaya koyamıyor. Doğu’da farklı konuşuyor. Batı’da geliyor biz herkesi kucaklayacağız şeklinde bir
takım farklı açıklamalar söz konusu. Ancak
Diyadin’de yaşanan olayda eski HDP’nin
gerçek yüzü ile karşı karşıya kaldığımızı da
hep birlikte gördük “diye konuştu.
şeni yapmaya çalıştığını ifade
ederek, 100’den fazla ülkenin
Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis
Başkanlarına, “bu olayların
soykırım olmadığını” anlatmaya çalıştığını söyledi.
1. Dünya Savaşı’ndaki acıları
sadece Ermenilerin yaşamadı-
Bahçeli’den
Papa’ya sert
eleştiriler
MHP
• AYSUN KARAKAYA
CHP
Ankara İl
Başkanlığı düzenlediği kahvaltıda önseçime giren aday
adayları ve adayları bir araya
getirdi.
İl Başkanı Adnan Keskin
kahvaltıya katılan tüm Aday
Adaylarına teşekkür ederek
konuşmasına başladı. Adnan
Keskin; “CHP Ankara İl örgütü
olarak tüm Türkiye’ye örnek
olacak çok başarılı bir önseçim
gerçekleştirdik. Ankara’da birinci parti olmak için önseçime
giren tüm arkadaşlarımıza
sahada ihtiyacımız var. Artık
gündemi CHP olarak biz belirliyoruz. Genel Başkanımız bir
açıklama yapıyor, iktidar partisi 10-15 gün onun peşinden
İşler, HDP Genel Başkanı Selahattin
Demritaş’ın açıklamalarına tepki gösterirken, “Seçim öncesi yapılan kamuoyu yoklamaları, birilerini çok ciddi şekilde rahatsız
ediyor. Bugün zaten bütün muhalefet hep
birlikte AK Parti’ye karşı bir cephe oluşturdular.
Paralel yapılanma bunlara destek oluyor
ve bu paralel yapılanma da kendisi için 7
Haziran seçimlerini bir ölüm kalım meselesi olarak addettiği için bütün eteklerindeki
taşları ben seçim öncesinde dökeceklerini
düşünüyorum. Selahattin Demirtaş’ın yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman
kimyasının da bozulduğunu görüyoruz aslında.
Kobani olaylarında halkı sokağa çağıran
kendisi idi orada 50’ye yakın insanın ölmesine ve sokakların hareketlenmesine neden
oldu. Fakat, Paralel Yapı ile HDP arasında
da bir işbirliği olduğunun söylemlere de
yansıdığını ben düşünüyorum. Hakikaten
bu olaydan sonra Demirtaş’ın yapmış olduğu açıklama, bana bir yerleri çağrıştırdı.
Daha önceki bir beddua seansını çağrıştırdı. Bu beddua seansı Fethullah Gülen’in
o meşhur bedduası ile aşağı yukarı ifade
bakımından örtüşüyor. Bu da paralel yapı
ve HDP arasında bir işbirliği olacağını gözler
önüne seriyor “ifadesini kullandı. • İHA
Buna, daha adil ve tarafsız
davranması gereken Papa da
katıldı. O makamda oturan
birisinin bir milleti bu kadar
üzecek iftirada bulunması kabul edilemez.
Papa’nın yaptığı iftiradır,
bühtandır, ayrımcılıktır. Nefret
söylemi ki günümüzde en çok
CHP Ankara kahvaltıda
bir araya geldi
ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
YÜRÜTÜYORUZ
DEMİRTAŞ İLE GÜLEN
BEDDUASI
ğını, Osmanlı tebası olan herkesin yaşadığını belirten Çiçek,
şöyle konuştu:
“Öyle bir karalama kampanyası var ki ‘bu acıyı Ermeniler yaşadı, onun dışındakiler
piknik yapıyordu, bu acıyı
yaşamadı’ gibi, tek yanlı, adil
olmayan değerlendirmeler var.
şikayet ettiğimiz husus, ırkçılık, nefret söylemleri, İslam
karşıtlığı. Bu açıklama tarihi
gerçeklere uymadığı gibi, bu
rahatsızlıkları tetikleyecek olan
bir açıklamadır.
Hukuken, soykırım bir
millete yapılacak en büyük
iftiradır, bühtandır. Bu ispat
edilmiş değildir, bunun ispat
edilebilmesi için yargı kararı
gerekiyor, uluslararası bir yargı kararının olması gerekiyor.
Yugoslavya, Ruanda ile ilgili,
Yahudilere yapılan soykırım ile
ilgili yargı kararı var ama Türk
milleti ile ilgili yargı kararı yok.
Papalık gibi bir makamda
oturan kişinin hukuku gözardı ederek böyle bir suçlamada bulunması o makama
yakışmamıştır. Politik, siyasi,
ayrımcılığı, ırkçılığı, nefret
söylemlerini tahrik eden bir
açıklamadır. Yarın bunun sonucunda üzücü olaylar meydana gelirse, bunun vicdanen
sorumlusunun Papa olması
gerekir.
O makamda oturan kişinin
biraz daha dikkatli olması gerekiyor, sorumsuzca bir açıklama olmuştur” dedi.
koşarak alternatifini yaratmaya çalışıyor. Biz bu ülkeyi
yönetenleri, ülkeyi bu hale
getirenleri alkışlıyoruz. Onları
kendi utançlarıyla, kendi kimyaları ile baş başa bırakıyoruz.
Bunun propagandasını yapıyoruz. Bizler de CHP Ankara
İl Örgütü olarak el ele vererek Ankara’da ve Türkiye’de
CHP’yi birinci parti yapacağız”
diye vurguladı.
İKTİDARIN TEK
ALTERNATİFİYİZ
dayattığı bir dönemi tamamladık. AKP’nin bu tavırlarını
sebebi oylarının çok yüksek
oranlarda düşmesidir. Bu
seçimde önceki seçimlerden
farklı olarak iktidarı kuracak
çoğunluğu sağlayamayacaklar.
Bu dönemde CHP aldığı oylarla Parlamento da iktidarın tek
alternatifi olacaktır” dedi.
BAŞKANIN MESAJI
BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Adnan Keskin konuşmasının ardından sözü CHP Grup
Başkanvekili Levent Gök aldı.
Levent Gök “24. Parlamento
dönemi siyasi tarihimizin en
sıkıntılı ve en tartışmalı dönemidir. AK Parti’nin sayısal
çoğunluğunun dayattığı muhalefeti; baskıyla, tehditle ve
kavgalarla sindirmek isteyerek, anti-demokratik yasaları
Kahvaltıya CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Milletvekilleri Aylin Nazlıaka, Gülsün
Bilgehan, Milletvekili Adayları,
Aday Adayları ve CHP Ankara
İl Yöneticileri katıldılar.
Adnan Keskin, kahvaltının
sonunda CHP Genel Başkanı
Kemal Kılıçdaroğlu’nun Milletçe Alkışlıyoruz” mesajını okudu. Kahvaltı alkışlarla sona
erdi.
milletin değerleri ile bağdaşmayan, milleti küçük gören bir
anlayışla, milletin değerlerini ve
düşüncelerini siyasete taşımaya
karar vermiş olan ve bu anlamda bu ülke de milletten başka
egemen güç tanımayan siyasi
güç arasında mücadele olduğuna dikkat çeken Kurtulmuş,
şöyle konuştu: “Eski Türkiye’de
siyaset seçkinlerin işi idi. Eski
Türkiye’de üniversite seçkinlerin
bulunduğu bir alandı. Milletin
evladının, milletin düşüncesinin
maalesef eski Türkiye’de söz
hakkı yoktu. Uzun mücadeleler
verildi. 1950 seçimlerinde ‘Yeter
Söz Milletindir’ sözü laf olsun
diye söylenmedi. Çünkü söz
milletin değildi.
Sözün milletin olabilmesi için
büyük bir mücadele verildi.
Sözü millete devretmek istemeyenler de elinden geleni ardına
koymadılar. 65 yıllık çok partili
siyasi hayatımızda 5 kez darbeler oldu. Halkın oyları ile seçilmiş bir başbakan asıldı. Halkın
oyları ile seçilmiş bir başkanın
altından koltuğu alındı. Tanklarla tüfeklerle sokaklara çıkılarak balans ayarları verildi. İşte
bu siyasi mücadelenin sonunda
gelinen noktada artık sözde kararda milletindir. AK Parti karar
ve sözün milletin olmasında
büyük çaba gösterdi. Türkiye
ekonomik olarak 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara çıktı.
Türkiye birçok noktada yatırımlar yapıldı, her şehre üniversiteler yapıldı. Bu dönemde artık siyasi aktörler, siyasi partilere bağlı kalmaksızın, kimsenin
gözü geride kalmayacak şekilde,
kimsenin içinden ve zihninden
bu milletin iradesine bir şey
yapamayacak şekilde çalışmalarımızı tamamlayacağız” şeklinde
konuştu. • İHA
Genel Başkanı Devlet Bahçeli,
“Vatikan mesnetsiz ve geçen
yüzyılın en aşağılık yalanı olarak tedavüle sokulan soykırım masalını değil, Kilise’nin katliam tarihine kafa yormalıdır. Geçmişinde diri
diri kadın yakmaktan tutun da akıl ve vicdan
linçlerine kadar birçok suç bulunanlar bize
neyin mesajını vermektedir? Türk milletinin
soykırımla yolları asla kesişmemiş, tertemiz
ismi seri cinayetlerle anılmamıştır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Papa
Francesco’nun sözde soykırım açıklamalarını
sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Asırlardır Türk milletinin varlığından
rahatsızlık duydular. Asırlardır Türklüğü
Anadolu’dan kovmanın meşum ve melun
planlarını yaptılar. Yeri geldi dini kisveye
sığınıp kılıca sarıldılar, yeri geldi üretilmiş ve
kurgulanmış sözde tarihi delilleri kullanarak
üzerimize çullandılar. Hiç pes etmediler, hiç
durmadılar, hiç vazgeçmediler, hiç utanmadılar, hiç ama hiç pişmanlık duymadılar.
Türk milletini topyekun suçlamak, soykırım
faili göstermek için azami ve ahlaken dip
yapmış davranış ve müessir tavırlardan dönmediler. Masum ve mazlum milletimize katil
yaftası vurmak ve koskoca tarihi çarpıtmak
için yüzyıllarca öfke kustular, kin ve kir yaydılar. Özgüvenimizi çalmak istediler, özümüzü çoraklaştırmak istediler, öz değerlerimizin
içini boşaltmak için mücadele ettiler. Su
uyur düşman uyumaz sözünün hakikaten
de hakkını verdiler, defalarca teyit ettiler,
sayısız kereler doğruladılar. Nitekim hiç uyumadılar” ifadelerini kullandı. • İHA
Kurtulmuş: Siyasi reformlar yapmalıyız”
B
AŞBAKAN Yardımcısı
Numan Kurtulmuş, 7
Haziran seçimlerinden
sonra AK Parti’nin tek başına
iktidar olmasıyla birlikte ‘yeni
anayasa, siyasi partiler yasası,
seçim yasası ve başkanlık sistemi’ ile ilgili yeni siyasi reformlar
yapılacağını, bu reformlar yapılamadığı takdirde Türkiye’nin
70’li yıllara geri dönebileceğini
söyledi.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, seçim bölgesi
Ordu’da sivil toplum kuruluşlarıyla sabah kahvaltısında
bir araya geldi. Kahvaltıda bir
konuşma yapan Numan Kurtulmuş, ‘Eski Türkiye’ dedikleri
Türk siyaset anlayışının artık
değişmesi, siyasi reformlarını tamamlamış yeni bir Türkiye ortaya çıkması gerektiğini vurguladı.
ARTIK SÖZ DE,
KARAR DA
MİLLETİNDİR
Tanzimat’tan başlayan, Cumhuriyet tarihi boyunca devam
eden millete tepeden bakan,
Kamalak ve
Destici’den GATA’daki
yaralı askerlere ziyaret
S
AADET Partisi Genel Başkanı Mustafa
Kamalak ile Büyük Birlik Partisi (BBP)
Genel Başkanı Mustafa Destici, Ağrı’da
teröristlerle girdikleri çatışmada yaralanan
4 askeri ziyaret etmek için Gülhane Askeri
Tıp Akademisi’ne (GATA) geldi.
7 Haziran seçimleri için ittifak yapacaklarını açıklayan iki parti lideri Kamalak ve
Destici, Ağrı’daki çatışmada yaralanan 3’ü
uzman çavuş 4 askeri, tedavi gördükleri
GATA’da ziyaret etti. • İHA
Ankara’n›n
Patronlar›
Veli
Sar›toprak
R
15 Nisan 2015
Dar gelirliye nas›l konut yap›l›yorsa
KOB‹’lere de
imalathane yap›ls›n
Ankara markas› Taç Boya Yönetim
Kurulu Baflkan› Ali Tokdemir merdiven alt› imalathanelerinin önüne
geçilebilmesi
için TOK‹ vas›tas›yla nas›l
dar gelirliye
konut yap›l›yorsa, küçük
ve orta ölçekli iflletmelere
de imalathane yap›labilecek projenin
gerçeklefltirilmesi gerekti¤ini söyledi.
BU
HAFTAK‹ konu¤umuz
Ankara’da sektöründe
ilkleri baflaran, kimsenin üretmedi¤ini üreten
kimya mühendisi Ali Tokdemir. Kendisiyle sektörü, sektörün sorunlar›n› enine boyuna konufltuk.
Sizi tan›yabilir miyiz?
1957 Kayseri do¤umluyum. ‹lkokulu
Kayseri’de, 1970 y›l›ndan sonra ortaokul-lise ve üniversite ö¤renimimi Ankara’da tamamlad›m. Eski ad›yla Ankara Devlet Mimarl›k Mühendislik
Akademisi yeni ad› Gazi Üniversitesi
Kimya Mühendisli¤i bölümünden mezun oldum. Daha sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden
mühendisler için verilen iflyeri yönetimi 6 (alt›) ayl›k sertifikasyon program›na kat›larak sertifikam› ald›m.
Ayr›ca iflimin gere¤i olarak 8 (sekiz)
ayl›k muhasebe kursuna devam ettim.
Vatani görevimi Tuzla Jip Fabrikas›
Laboratuvar›nda çal›flarak tamamlad›m. Üniversite ö¤renimim y›llar›nda,
a¤abeyimin boya ve inflaat malzemeleri
sat›fl› yapt›¤› iflyeri vard›, ben de bofl
zamanlar›mda ifllerine yard›mc› oluyordum. Oradan boyaya aflinal›ktan
1988 y›l›nda Yeni Taç Boya San. Tic.
Ltd. fiti. kuruldu. Kuruluflundan bugüne kadar kurulufl-üretim-pazarlama
gibi bütün birimlerinde çal›flt›m. Evli
ve iki çocuk babas›y›m.
Firman›z hakk›nda
bilgi verir misiniz?
AL‹ TOKDEM‹R: Yeni Taç Boya San.
Tic. Ltd. fiti. Ankara/Ostim’de kurulmufl olup, her türlü boya (inflaat ve
sanayi boyalar›) ve d›fl cephe özel kaplamalar üretimi yapan, daha sonra
2000 y›l›nda Hasano¤lan Yol Kavfla¤›nda yap›lan,10.000 m2 arsa üzerine kurulu, 4000 m2 kapal› alan› olan modern fabrikas›nda faaliyetine devam etti. Türki Cumhuriyetleri, Irak, Cezayir
ve Afganistan gibi ülkelere ihracat yapan bir firmad›r.
Ürünleriniz ve kullan›m yerleri?
AL‹ TOKDEM‹R: Yeni bir heyecan,
standart üretimler d›fl›nda aray›fl içine
girmiflken, yaklafl›k üç y›l araflt›rma ve
ar-ge den sonra DS‹ sulama kanallar›nda kullan›lan, daha ileri aflamas›nda bütün inflaatlarda dilatasyonlarda
kullan›lacak, Plas’coll Elastomerik reçine esasl› derz dolgu malzemesi, üretime bafllad›k. Bu ürünümüzün üretimi için PLAS’COLL CHEMICAL (PCC)
LTD.fiT‹. ad› alt›nda yeni bir firma kurarak faaliyetimize devam etmekteyiz.
Plas’coll Chemical Ltd.fiti. olarak,
Plas’coll Elastomerik
Reçi-
ne Esasl› Derz Dolgu malzemesini, ülkemizde ilk üreten firma olmaktan gurur duyuyoruz.
Bu ürünümüz DS‹ trapez su kanallar›nda bitüm yerine kullan›lmaktad›r.
DS‹ TAKK Dairesinden onay alm›fl,
çevreye duyarl›, son derece ekonomik,
kullan›ma haz›r bir üründür.
Plas’coll Elastomerik Reçine Esasl› Derz Dolgu ürününüzün özellikleri ve kullan›m yerleri hakk›nda
bilgi verir misiniz?
Plas’coll Elastomerik Reçine Esasl›
Derz Dolgu ürünümüz bitüm ile karfl›laflt›r›ld›¤›nda; Is›tma yok (1 ton bitüm
›s›tmak için 500 kg odun yani 1 yetiflkin a¤aç kullan›lmaktad›r)
Kullan›ma haz›r sunulmaktad›r. Çal›flma aral›¤› genifltir. (DS‹ TAKK raporu -40 oC + 80 oC aras›)
Toksit madde içermez.
Kesinlikle yap›flt›¤› yanaklardan kopmaz. (Bitüm 200 oC ›s›t›ld›¤›ndan, beton derzlere dokundu¤unda ›s› fark›ndan an›nda büzüflmeye girerek betona
yap›flmas› zorlafl›yor, dolay›s›yla su yal›t›m› sa¤lanam›yor)
Plas’coll Elastomerik Reçine Esasl›
Derz Dolgu, flimdilik DS‹ trapez su kanallar›, baraj gövdesinde 12 cm geniflli¤e kadar olan derz aral›klar›nda kullan›labilir. Yüzey kurumay› 1-2 saat
içerisinde (hava durumuna göre), tam
kurumay› 72 saatte tamamlar.
Ürünümüze ait ar-ge çal›flmalar›n›n
% 95 i tamamlanm›fl olup, yeni geliflmelere de aç›k bir üründür. 20132014 y›llar›nda pazara sürülmüfltür ve
kullan›ld›¤› projelerde takdir edilmifltir.
Yeni bir ürün olmas› nedeniyle, kullan›m amac›na uygun projesi olan firmalara tan›t›m› yap›lmaktad›r. Firmalardan olumlu tepkiler al›nm›fl olup, ifl
s›ras› geldi¤inde kullanabileceklerini
ifade etmifllerdir.
DS‹ Proje ve ‹nflaat Daire Baflkanl›¤›,
ürünümüzün muadili baflka bir ürün
ve üretici olmad›¤›ndan, haks›z rekabet ortam› olmamas› için Mart/2015
itibariyle yap›lacak ihalelerde flartnamelere bitüm veya Plas’coll Elastomerik Reçine Esasl› Derz Dolgu ürünümüzü koyacaklar›n› belirtmifllerdir.
Üretti¤iniz bu ürünleri kullanan
firmalar?
Projesi olan ve görüfltü¤ümüz firmalardan baz›lar› afla¤›da belirtilmifltir.
Kamer ‹nflaat -Egemak ‹nfl.- ‹n-sa ‹nfl.Gülsan ‹nfl.-Katam ‹nfl.- Karaca ‹nfl.Eren ‹nfl.-Pimtek ‹nfl.-Güleker ‹nfl.-Asil
‹nfl.-‹nelsan ‹nfl.-Age-Helin ‹nfl.-Öztafl
‹nfl.-‹CC Grup, Mehmet Günefl ‹nflaat
Yat›r›m San.ve Tic.A.fi. /Kahramanmarafl Klavuzlu Sulama Projesi
426.000 m/tül, ‹lci ‹nflaat San. Tic.
A.fi. / fianl›urfa Sol Sahil Sulama Projesi (k›smi), ‹lci ‹nflaat San. Tic.A.fi./
Konya Apa-Hotam›fl Projesi Yeni Taç
Boya San.Tic. Ltd. fiti. olarak da, mevcut fabrikam›zda y›llard›r yapt›¤›m›z
su bazl› her türlü boya (plastik-d›fl
cephe)- ya¤l› boyalar- endüstriyel boyalar- epoksi boyalar- poliüretan boyalar, macunlar-saten boyalar-sürme
esasl› likit membran v.b. üretimi de
yapmaktay›z.
Sektörün s›k›nt›lar› neler?
Sektörde vas›fs›z, e¤itimsiz kifliler bu
ifle gönül vermifl, e¤itimini alm›fl, yat›r›m yapm›fl kurulufllara rakip olmakta,
deyim yerindeyse piyasay› düflürmektedir. Piyasada birçok kimya mühendisi ifl bulamazken veya kendi mesle¤ini
yapamazken, kimya ile u¤raflan firmalara kimya mühendisi veya kimyager
çal›flt›rma zorunlulu¤u neden getirilmez?
Bu ifl, o kadar hafife al›n›yor ki, ham
maddeciden uyduruk bir formül, bir
mixer- bir kazan ile ücra bir köflede,
hiçbir güvenlik tedbiri al›nmadan imalat yap›l›yor ve gerçek yat›r›mc›lara rakip oluyorlar. Bu tür firmalara standart getirilerek, kimya teknik eleman
zorunlulu¤u getirilmelidir.
Kamu kurulufllar›ndan ve yerel
yönetimlerden beklentileriniz neler?
AL‹ TOKDEM‹R: Devlet TOK‹ arac›l›¤›
ile dar gelirliler için konut edindiriyorsa, maddi gücü s›n›rl› küçük ve orta
ölçekli kobileri meslek gruplar›na ay›rarak, ihtiyaçlar›na uygun, de¤iflik
metrajlarda, imalathaneler de kurabilir. Bunlar› da uygun ödeme koflullar›yla mal sahiplerine teslim ederek,
hem da¤›n›kl›ktan, denetimsizlikten ve
sa¤l›ks›z koflullarda imalat yap›lmas›ndan kurtar›l›r, hem de standartlara
uygun, güvenlik tedbirleri al›nm›fl, daha iyi koflullarda çal›flma ortamlar›
sa¤lanabilir. Böylece istihdam da art›r›lm›fl ve standard› olan kaliteli ürünler elde edilerek, milli ekonomiye fayda
sa¤lanm›fl olur.
Hasta Hizmetleri
Haftas›n› kutlad›
A
CIBADEM Sa¤l›k Grubu'nun bir ilki
gerçeklefltirerek 2012 y›l›ndan itibaren
düzenlemeye bafllad›¤› “9-13 Nisan Hasta Hizmetleri Haftas›”, bu y›l da tüm lokasyonlarda renkli aktivitelerle kutland›. Ac›badem
Ankara Hastanesi Hasta Hizmetleri Ekibinin
kat›l›m› ile gerçekleflen Ankara organizasyonunda, Hastane Direktörü A. Nihan Karaçam
Salkaya, “Sa¤l›k sektöründe doktor ve hemflireler ile birlikte çok önemli görevleri üstlenen
hasta hizmetleri personeline özverili çal›flmalar›ndan dolay› teflekkür ederek, haftalar›n› en
içten dilekleriyle kutlad›. • ‹HA
7
öportaj
Orhun’un
Kaleminden
Orhun YILDIZ
[email protected]
Hayalet
y›k›lacak m›?
Ankara’da son günlerin en çok tart›flma konusu Keçiören’de bulunan Cumhuriyet Kulesi oldu. Ankara Büyükflehir
Belediyesi’nden gelen aç›klamaya göre
kulenin imara ayk›r› ve mania hatt› engeli oldu¤u için y›k›m karar› al›nd›¤› bildirilmiflti.
Ankara Büyükflehir Belediyesi’nden gelen aç›klaman›n hemen akabinde eski
Keçiören Belediye Baflkan› Turgut Alt›nok “Dan›fltay’›n y›k›m karar› yoktur. Kamuoyu yanl›fl yönlendiriyor” demesi üzerine tüm dikkatleri üzerine çekerken Keçiören halk› aras›nda da dedikodular kazan kald›rmaya bafllad›.
Peki bu bilgi kargaflas›nda durum ne
olacak? Keçiören halk›n›n y›k›lmas›n› istedi¤i Cumhuriyet Kulesinin sonu nas›l
bitecek? Tüm bunlar›n cevab›n› ararken
bir Keçiörenli olarak bende Cumhuriyet
Kulesinin y›k›lmas› karar›nda tam fikirim. Çünkü 2003 y›l›nda temeli at›lan
Cumhuriyet Kulesi kendi heybetinden
öteye geçip baflka bir anlam tafl›yamam›flt› Keçiören için…
Bu kadar laf kargaflas›n›n ard›ndan kule için yap›lacak en güzel çözüm Keçiörenlilere sormak olacak. Ufak bir referandumla kulenin y›k›lmas› veya yeniden yap›lmas› karar› Keçiörenliler taraf›ndan verilirse daha iyi olaca¤›n› düflünüyorum.
Baflkan
Duruay'a
teflekkür
plaketi
Belediye Baflkan› Fatih DuruGÖLBAfiI
ay’a Toki fiehit Sebahattin Koçak Anado-
lu ‹mam Hatip Lisesi taraf›ndan teflekkür
plaketi verildi. Gölbafl› Belediye Baflkan› Fatih Duruay, Gölbafl› Toki fiehit Sebahattin
Koçak Anadolu ‹mam Hatip Lisesi’ni ziyaret
etti. Baflkan Duruay, lise ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlana ilahi dinletisini dinledi. Programda Gölbafl› Belediye Baflkan› Fatih Duruay’a Gölbafl› ilçe Milli E¤itim Müdürü
Hayrettin Balc› taraf›ndan baflta fiehit Sebahattin Anadolu ‹mam Hatip Lisesi olmak
üzere, ilçemizdeki bütün e¤itim kurumlar›na gösterdi¤i destek ve ilgiden dolay› teflekkür plaketi verdi. Ayr›ca Toki fiehit Sebahattin Koçak Anadolu ‹mam Hatip Lisesi Okul
Müdürü Süleyman Altuntafl’da Baflkan Duruay’a okullar›na vermifl olduklar› desteklerden dolay› teflekkür plaketi verdi. Gölbafl›
‹mam Hatip Lisesi Mezunlar› ve Ö¤rencilere
Yard›m Derne¤i Baflkan› Enes fiiflman’da
Baflkan Duruay’a yapm›fl olu¤u desteklerden ve katk›lardan dolay› teflekkür etti.
Baflkan Duruay okul ö¤rencileri taraf›ndan yap›lan Ebru Sanat› çal›flmas›nda yak›ndan inceledi. Duruay, ö¤renci ile birlikte
Ebru Sanat› yapt›. • ‹HA
Ş
8
Gökçek:
ehir
15 Nisan 2015
2014 yüz akı bir yıl oldu
Ankapark’tan,
Kuzey Ankara’ya,
Asfalt’tan, yeni
yol açımlarına,
yeni ilçelere yatırımlardan, sosyal
ve kültürel faaliyetlere kadar sayısız çalışmanın
yer aldığı 1200
sayfalık slayt gösterisiyle sunduğu
Faaliyet Raporunun ardından bir
değerlendirme yapan Başkan Gökçek, “2014 yılı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
yüz akı bir yıl
oldu” dedi.
B
• İBRAHİM GÖKDEMİR
ÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediyesi
ve bağlı kuruluşları ASKİ
ile EGO’nun 2014 mali yılı Faaliyet Raporları’nın sunumunu yaptı.
Ankara Büyükşehir Belediye Meclis
Toplantısı’nda, Başkan Gökçek, sinevizyon eşliğinde 2014 yılının çalışmalarını yaklaşık 2,5 saatlik bir
sürede anlattı. Ankapark’tan, Kuzey
Ankara’ya, Asfalt’tan, yeni yol açımlarına, yeni ilçelere yatırımlardan,
sosyal ve kültürel faaliyetlere kadar
sayısız çalışmanın yer aldığı 1200
sayfalık slayt gösterisiyle sunduğu
Faaliyet Raporunun ardından bir
değerlendirme yapan Başkan Gökçek, “2014 yılı Ankara Büyükşehir
Belediyesi’nin yüz akı bir yıl oldu”
dedi.
BÜYÜKŞEHİR, ASKİ VE
EGO 2014 FAALİYETLERİ
GÖZDOLDURDU
Başkan Gökçek, Belediye Meclis
Toplantısı’nda; Başkent turizmine büyük ivme kazandıracak olan
Ankapark’tan, inanç turizm merkezi haline gelen Hacı Bayram’a,
Başkent’in kuzeyindeki parlayan
yıldızı Kuzey Ankara’dan, yeni açılan
yol ve bulvarlara, rekor asfalt serimlerinden, sosyal ve kültürel faaliyetlere
kadar Büyükşehir Belediyesi ile bağlı
kuruluşları ASKİ ve EGO tarafından
yürütülen faaliyetleri, tek tek fotoğraflarıyla birlikte meclis üyelerine anlatarak, ayrıntılı bilgiler verdi.
Meclis üyelerinin çalışmalara ilişkin
sorularını da cevaplandıran Başkan
Gökçek, sunumunun ardından, “2014
yılı Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
yüz akı bir yıl oldu” dedi.
ANKARA’NIN YÜZ
AKI BİR YIL
Siyasi parti ayrımı yapmadan
çalışmalarında kendilerine destek
veren veya vermeyen herkese teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Gökçek, “Ankara hepimizin. Bundan sonra da aynı güçle
devam etmeye çalışacağız.
İnşallah önümüzdeki seçimlere
kadar vaat ettiğimiz diğer sözlerimizi de yerine getirmeyi Allah bize
nasip eder” diye konuştu. Başkan
Gökçek’in konuşmasının ardından
Meclis üyelerinin isteği üzerine
Büyükşehir Belediyesi, ASKİ ve
EGO’nun 2014 yılı Faaliyet Raporları, yarın gerçekleşecek meclis
toplantısında görüşülmeye devam
edilerek, oylanacak.
Başkan Melih Gökçek, Büyükşehir Belediyesi,
ASKİ ve EGO’nun 2014 Yılı Faaliyet Raporu’nu,
meclis üyelerine sinevizyon eşliğinde,
rakamlarla anlattı.
Ankara Üniversitesi’nden
Başkan Kaplan’a ziyaret
Kardeş kentler Sincan’da buluştu
• ÖMER YILMAZ
LUSLARARASI istişareye
oldukça önem veren Sincan Belediye Başkanı Doç. Dr.
Mustafa Tuna, Kardeş Belediyelerden Kosova’nın Prizren Belediye Başkanvekili Levent Buş,
Prizren Belediyesi Meclis Üyeleri, Kosova Türk Öğretmenler
Derneği temsilcileri ve çok sayıda öğrenciyi ağırladı. 3 gündür
Türkiye’de olan heyete İstanbul,
Ankara ve Konya’yı gezdiren
Sincan Belediyesi, kardeşlerinden tam not aldı.
Türkiye’yi ilk kez gören öğrenciler ise Türkiye’yi çok sevdiklerini söyledi. Türkiye’de
olmaktan oldukça memnun
olduğunu söyleyen Fatih Tabak,
U
A
• NECDET GÜRSOY
NKARA’DA düzenlenen 1. Uluslar Arası
Antropoloji Bilimler Kongresi katılımcıları
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ı
makamında ziyaret etti. Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Timur
Gültekin, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp
Anabilim Dalı ve Adli Bilimciler Derneği Başkanı
İsmail Hamit Hancı, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Antropoloji Bölümü ve Paleoantropoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayla
Sevim Erol ile 1. Uluslararası Antropoloji Bilimler
Kongresi katılımcıları Beypazarı Belediye Başkanı
Tuncer Kaplan’ı ziyaret etti. Yapılan ziyarette 26-27
Mayıs tarihlerinde Prestijli Adli Bilimler Kongresinin
Beypazarı’nda yapılması kararlaştırıldı.
ÖNEMLİ BİR NOKTAYA
GELMEK İSTİYORUZ
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan
Beypazarı’mız düzenlenen kongre ve konferanslara
ev sahipliği yaparak ilim ve irfana verdiği önemi
göstermeye devam ediyor. Beypazarı Belediye Başkanı olarak bu önemli organizasyonlara ev sahipliği
yapmak bizim için önemli hem ilçemizin tanıtımı
hem de yapılan etkinliklerde hocalarımızın paylaştığı bilgiler vatandaşlarımıza önemli katkılar sağlıyor.
Önümüzdeki süreçte kongre turizminde de önemli
bir noktaya gelmeyi planlıyoruz. Halkevi ve Kültür
sarayı projelerimizle konferans salonu ihtiyacımıza
çözüm ürettik, bu alanda önemli organizasyonlar
Beypazarı’nı bekliyor dedi.
“Türkiye’ye gelmeyi her zaman
çok istedim. Şimdi burada olmak ve buraları gezmek benim
için çok özel. Asla unutmayacağım ve tekrar Türkiye’ye geleceğim.
Buradan güzel yerler görerek
ve iyi dostluklar edinerek dönüyorum. Her şey için herkese
özellikle de Belediye Başkanı
Mustafa Tuna’ya çok teşekkür
ediyorum” dedi. Türkiye’yi çok
beğendiğini söyleyen Asım Kasımlar ise; “Türkiye çok güzelmiş. İlk kez geliyorum.
İnşallah bir kez daha gelme
fırsatı yakalarım. Bizi burada
çok güzel ağırladınız, çok teşekkür ediyorum” dedi.
Okul müdürleri Ulucanlar’da
• ÖMER AYDOS
ÇILDIĞI günden bu
yana ziyaretçi akınına uğrayan Ulucanlar
Cezaevi Müzesi’ne gösterilen
ilgi her geçen gün daha da
artıyor.
Ankara’nın en fazla ziyaret edilen müzesi olma
unvanını elinde bulunduran
Ulucanlar Cezaevi, ziyaretçi
akınına uğruyor. Ulucanlar
Cezaevi Müzesi, bu sefer
de Altındağ’da görev yapan
okul müdürlerine kapılarını
açtı. Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
düzenlenen gezinin adresi
Ulucanlar Cezaevi Müzesi
oldu.
Altındağ’da görev alan
okul müdürlerinin, çalıştıkları ilçeyi tanıması amacıyla
düzenlenen gezide Ulucanlar Cezaevi Müzesi ilk sırada
A
yer aldı. Yaklaşık 150 okul
müdürü, Ulucanlar Cezaevi
Müzesi’ni gezdi. 4 gün boyunca 4 grup halinde geziye katılan okul müdürleri,
Ulucanlar Cezaevi’ne hayran
kaldı. Okul müdürlerinin
ortak görüşü Ulucanlar Cezaevi Müzesi’nin Türk siyasi
ve edebi tarihine ışık tuttuğu yönündeydi.
Müzenin özellikle öğrenciler tarafından mutlaka
ziyaret edilmesi gerektiğini
söyleyen okul müdürleri,
gezinin oldukça faydalı olduğunu belirtti.
Nata Vega
Outlet’ten Polis
Haftası Etkinliği
E
MNİYET Teşkilatı’nın 170. kuruluş yıl
dönümü nedeniyle düzenlenen 10 Nisan Polis Haftası kutlamaları çerçevesinde
“Toplum Destekli Polislik Tanıtım ve Güvenli Toplum” projesi kapsamında Nata Vega
Outlet’te stant açıldı. Alışveriş Merkezi’ni
ziyarete gelen vatandaşlara bilgilendirme
ve bilinçlendirme amacıyla çeşitli broşürler
dağıtıldı. Vatandaşların istek ve önerilerini
dinleyen polislere ilgi yoğundu. Görevli polisler stantlarda vatandaşlara toplum destekli
polisliğin nasıl olması gerektiği yönünde
bilgilendirme yapılırken, güvenli toplum için
vatandaşın nelere dikkat etmesi ve bilinçlendirilmesi yönünde broşürler dağıtıldı. • İHA
Ş
9
ehir
15 Nisan 2015
Tandoğan Meydanı’nın yeni adı
Anadolu Meydanı oldu
Arowana
balığı Aqua
Vega’da
D
ÜNYADA şu ana kadar en az evrim geçiren hayvan olarak bilinen Arowana
balığı, Ankara Nata Vega Outlet’te bulunan
Aqua Vega’da tüm dikkatleri üzerine topluyor. Arowana balıkları dev akvaryumda, Güney Amerika’da Amazon Nehri’nden esinlerek
tasarlanmış alanda yaşamlarını sürdürüyor.
Kırmızı, gümüş ve altın renkleri bulunan
Arowana balıklarının bazı inanışlara göre
hikayeleri ise oldukça ilginç.
Uzakdoğu’da bir inanışa göre evde nazar
boncuğu olarak beslenen Arowana balıkları
sıçrayıp intihar ettiklerinde eve gelecek bir
kötülüğün önlendiği düşünülüyor. Hemen
hemen her evde beslenen Arowana balıkları
kutsal sayılıyor.
Aqua Vega’da doğal yaşamlarını aratmayan
bir alanda bulunan bu balıkların, sadece
büyüklüğünden kaynaklanan bir güzelliği olmayıp, aynı zamanda bilinen en parlak renklere sahip oldukları belirlenmiştir. Büyüleyici
parlaklıktaki renkleri sayesinde dünyadaki
en pahalı tatlı su balığı unvanı da bir Arowana cinsine aittir. Beslenmeleri etçil olup,
kendi türlerine ve diğer türlere karşı davranışı agresif olan balıklardır. İHA
SÜNNET
GELENEĞİ
SÜRÜYOR
AYSUN kARAkAYA
TİMESGUT Belediyesi bu yıl da çocukları ücretsiz sünnet ettirecek. Sünnet
hizmetinden yararlanmak isteyenler Sosyal
Yardım İşleri Müdürlüğü’ne kayıt yaptırabilecekler. Çocuklarını sünnet ettirmek isteyen ailelerin, çocuklarının kimliği ve fakirlik belgesiyle birlikte Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü’ne başvurmaları yeterli olacak.
E
CERRAHİ İŞLEM
Kayıt yaptıran çocuklar, cerrahlar tarafından hijyenik bir ortamda sünnet ettirilecek.
Etimesgut Belediyesi, çocukların sünnet
kıyafetlerini karşılayacak. Sünnetin ardından çocukları büyük bir sürpriz bekliyor.
Çocuklar için 13 Haziran’da şölen düzenlenecek. Şölende çocuklar palyaço ve animasyon gösteriyle gönüllerince eğlenecekler.
10 BİNİ AŞTI
Toplu Sünnet hizmetini 1999 yılında
başlatan Enver Demirel 12 yıldır bu geleneği Etimesgut’ta sürdürüyor. Başkan
Demirel döneminde 10 binin üzerinde çocuk sünnet olarak erkekliğe ilk adımı attı.
1999-2004 hizmet döneminde sünnet olan
çocukların bazılarının nikahını kıymak
yine Enver Demirel’e nasip oldu.
Ankara Büyükşehir
Belediye
Meclisi almış olduğu kararla
Tandoğan
Meydanı’nın
adını Anadolu Meydanı olarak
değiştirdi. İncek
Bulvarı’na
ise geçtiğimiz günlerde şehit edilen “İncek
Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz
Bulvarı” adı
verildi.
NEVZAT
TANDOĞAN
kİMDİR?
A
ORHUN YILDIZ
NkARA Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı’nda
Tandoğan Meydanı’nın adı
Anadolu Meydanı olarak değiştirilirken, İncek Bulvarı’na ise geçtiğimiz günlerde makamında teröristlerce şehit edilen Savcı Mehmet
Selim Kiraz’ın adı verildi. İncek
Bulvarı’nın adı İncek Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı oldu.
OTURUMA GÖkÇEk
BAŞkANLIk YAPTI
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek başkanlığında yapılan meclis toplantısında
gündeme ilişkin maddeler görüşüldü. Meclis toplantısında önce
gündemde yer alan Tandoğan
Meydanı’nın isminin “Anadolu
Meydanı” olarak değiştirilmesine
ilişkin İsimlendirme Komisyonu
raporu görüşüldü. Görüşmelerin
ardından Tandoğan Meydanı’nın
isminin Anadolu Meydanı olarak
değiştirilmesi AK Partili ve bağımsız üyelerin oylarıyla kabul edildi.
CHP’li üyeler ret oyu verirken,
MHP’li üyeler ise çekimser kaldı.
Böylece 99 oyla kabul edilen Anadolu Meydanı ismi meclisten geçti.
ŞEHİT SAVCI’IN ADI İNCEk
BULVARI’NA VERİLDİ
Toplantıda, geçtiğimiz günlerde
makamında şehit edilen Savcı
Mehmet Selim Kiraz’ın adının
1929 yılında Ankara Valiliği’ne
atanan ve aynı zamanda Ankara Belediye Başkanlığı görevini
de yürüten Nevzat Tandoğan
18 yıl boyunca görevde kaldı.
Valilik yaptığı dönemde halk ve
kendi istediklerini yazmayan
gazeteciler üzerinde baskı kuran Tandoğan ile ilgili en akılda
kalan ise şu ünlü sözü oldu
“Türkiye’ye komünizm lazımsa
onu da biz getiririz” Ankara’da
1945 yılında işlenen ve o dönem
‘Ankara Cinayeti’ olarak anılan
olayda adı geçen Vali Tandoğan,
cinayeti kasten ve bilerek örtbas
etmekle suçlandı. Yaşananların
ardından çevresindeki yakın
dostlarının kendine sırt çevirdiğini düşünen Nevzat Tandoğan
9 Temmuz 1946’da tabancası ile
intihar etti.
İncek Bulvarı’na verilmesine ilişkin Başkanlık yazısı da ele alındı. Yapılan görüşmelerde meclis
üyelerinin oy birliğiyle İncek
Bulvarı’nın adı İncek Şehit Savcı
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı olarak değiştirildi.
Nükleer bilimler öğreteceğiz
A
NECDET GÜRSOY
NkARA Üniversitesi, Rusya National
Research Nuclear University (MEPhI) ile
Nükleer Güç Santrallerini İzleme, Kontrol ve Güvenli İşletim Sistemleri konusunda bir
dizi anlaşma imzaladı. Rus ve Türk öğrenciler,
eğitimlerinin ilk 6 ayını Ankara Üniversitesi
Nükleer Bilimler Enstitüsünde gerçekleştirecek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda
düzenlenen törene Bakan Taner Yıldız’ın yanı
sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Akkuyu Nükleer Santrali’ni kuran
ROSATOM’un Genel Müdürü Sergey Kirienko,
Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat
Tuncer, İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca,
TAEK Başkanı Zafer Alper ile çok sayıda Türk
ve Rus yetkili katıldı. Programda, Çift Diploma
Yüksek Lisans Programı Çerçevesinde Akademik ve Bilimsel, Eğitim ve Sosyal Alanlarda
İşbirliği anlaşmaları masaya yatırıldı.
EĞİTİMLER ANkARA’DA
Türkiye’de kurulacak Nükleer Santrallere
yetişmiş insan gücü sağlamayı amaçlayan
anlaşma MEPhI Rektörü Prof. Strikhanov ile
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş
tarafından imzalandı. Anlaşma kapsamında, çift
diploma programına kabul edilecek Rus ve Türk
öğrenciler, eğitimlerinin ilk 6 ayını Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsünde, bir yılını Moskova MEPhI’de, son altı aylarını da yine
A.Ü. Nükleer Bilimler Enstitüsünde geçirecekler.
Sanayi esnafı İstanbul’u gezdi
G
NİHAT kAŞIkÇI
ÖLBAŞI Belediyesi, Gölbaşı Sanayi Sitesi esnafını, Ahiboz Sanayi sitesi Esnafını ve Gölbaşı Belediyesi motor ustalarına İstanbul gezisi ve İstanbul Uluslararası
Otomotiv Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı gezisi
düzenledi. Gölbaşı Belediyesi tarafından organize edilen geziye 50 kişiden oluşan sanayi esnafı ve Gölbaşı Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet
Aktay’da katıldı. Düzenlenen gezi programında
İstanbul’da bulunan Eyüp Camisi, sultan Ahmet, Ayasofya camisi, Hipodrom, Mısır çarşısı,
Boğaz turu, Kapalı çarşı Mecidiye köy ve tarihi
yerler gezdirilirdi.
YENİLİkLERİ GÖRDÜk
Başkan Enver Demirel’in 1. Hizmet
dönemi olan 1999-2004 döneminde başlattığı “toplu sünnet” geleneği Etimesgut’ta
devam ediyor. Demirel’in 12. hizmet yılında, belediyece sünnet ettirilen çocuk sayısının 10 bine ulaşması bekleniyor.
Gölbaşı Belediyesi Gölbaşı Sanayi Esnafı’nı,
Ahiboz Sanayi Esnafını ve Gölbaşı Belediyesi
motor ustaları’na bu yıl 9. Düzenlenen İstanbul
Uluslararası Otomotiv Üretim, Dağıtım ve Tamir Fuarı’na götürerek esnafın Fuar’dan bilgi
almasını ve yeni çıkan son teknoloji ürünleri
yakından tanımaları içim imkân sağladı. Gölbaşı Sanayi esnafı Başkan Duruay’a pankartlı
teşekkür ederek “Gölbaşı Belediyesi sayesinde
Fuarlarda yeni çıkan ürünleri ve son teknoloji
tanıma fırsatı bulduk. Ayrıca kendimizi tamir
ve otomotiv sektöründe daha iyi geliştirme
imkânı bulduk” dediler.
Ş
Kültür mozaiği 30. yılını kutluyor
10
ehir
15 Nisan 2015
Türkiye ve dünyada eğitmen ve dansçılarının tamamı tıp fakültesi öğrencilerinden oluşan ilk ve en
köklü halk oyunları topluluğu Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi Halk Oyunları Topluluğu (AÜTF HOT),
30’uncu yılını yarın gerçekleşecek görkemli bir gösteriyle kutluyor. Topluluğun
çok sayıda yarışma ve dünya birinciliği var.
1985
• EYÜP KARA
yılında tıp
fakültesi öğrencileri Dr.
Birhan Altay
ve Dr. Hakan Fidan öncülüğünde
kurulan AÜTF HOT, topluluğa gönül veren yüzlerce mezun ve üyesinin emeğiyle birlikte bugünlere
geldi. ‘Cumhuriyetin İlk Tıp Fakültesi’ unvanına sahip Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 70 yıllık
tarihinde 30’uncu yılını kutlamanın gururunu yaşayan topluluk,
15 Nisan’da Tıp Fakültesi Morfoloji
Binası’nda “Yaşayan Halk Oyunlarımız” ve 18 Nisan’da “30. Yıl AÜTF
HOT Özel Gösterisi” programlarıyla
sevenlerinin karşısına çıkıyor.
mayı ve yaşatmayı kendine görev
edindi. Topluluk bu kapsamda,
“Yaşayan Halk Oyunlarımız” gösterisinde sahip olduğumuz kültürel
zenginlikleri hiçbir ayrıntıyı göz
ardı etmeden seyircisiyle buluşturacak.
Topluluk, kuruluşundan bugüne
kadar geçen 30 yılda, en önemli
kültürel değerlerden biri olan halk
oyunlarımızı korumayı, hatırlat-
30 yıllık süreçte, “Yaşayan Halk
Oyunlarımız” gösterilerinde Artvin,
Adana, Burdur, Dinar, Hakkâri,
Kırklareli, Silifke, Trabzon, Zeybek
ÖNEMLİ DEĞER
Çankaya
Belediyesi aile
danışmanlığı
desteği veriyor
Ç
DÜNYA BİRİNCİLİĞİ VAR
ve Adıyaman yörelerinin yanı sıra,
Aşuk-Maşuk, Semah ve halk müziği gibi kültürel zenginlikler de topluluk tarafından sergilendi.
Topluluk, yurt dışında da birçok
etkinlikte yer aldı.
2001’de Polonya’da “dünya birinciliği” ve 2006’da İtalya’da “Kültürünü En İyi Tanıtan Ekip” unvanına sahip oldu. Geçirdiği 30 yıla 24
ödül ve 47 gösteri sığdırdı.
Anadolu Birlik Kızılcahamam’da kuruldu
K
• ÖMER AYDOS
IZILCAHAMAM Anadolu Birlik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ilk toplantısını gerçekleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde ilçede faaliyete geçen
Anadolu Birlik Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği yönetim kurulu ve üyeleri ile birlikte
akşam yemeğinde Masal Restorant’ta buluşarak faaliyetleri hakkında toplantı yaptılar.
Anadolu Birlik Yardımlaşma ve Dayanışma
Derneği Kurucularından olan Başkan Mehmet
Öksüzali, Başkan Yardımcısı Orhan Filiz, Hayrullah Yanar, Cemal Bektaş, Sevindik Sevizci,
Halil Savaş, Cemal Demirtaş ve dernek Üyeleri
ile yapılan toplantıda birlik beraberlik mesajları
verildi.
• SELDA TABUR
ANKAYA Belediye Başkanı Alper
Taşdelen’in, sağlığın ticarileştirilmesine karşı ücretsiz olarak yararlanılabilecek birinci basamak sağlık hizmeti verilen
Çankaya Halk Sağlığı Merkezi’ni açmasıyla
birlikte hizmete başlayan Aile Danışmanlığı,
Çankayalılara ücretsiz danışmanlık hizmeti verecek. Çiftlere aile içinde yaşadıkları
sorunlar konusunda destek verecek olan
Aile Danışmanlığı, kişilere yaşadıkları problemlerle başa çıkabilmeleri, belli çözümlere
ulaşabilmeleri, kendilerinde var olduğunu
fark ettikleri ya da fark etmedikleri kaynakları en yüksek düzeyde kullanabilmeleri
konusunda destek olacak. Psikolojik danışmanlık olarak adlandırılan bu hizmette,
danışanların hayatı olabildiğince sorunsuz
yaşama ve hayattan tat alma becerisini
engelleyecek sorunların çözülmesi amaçlanıyor.
0-6 YAŞ GRUBU KİŞİLİĞİN
GELİŞİMİNDE ÖNEMLİ
ROL OYNUYOR
Türk Polis Teşkilatı’nın
170. Yılı Sincan’da
coşku ile kutlandı
• HAKAN AYDEDE
OLİS Haftası için Sincan’da
da bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler sabah
saatlerinde Lale Meydanındaki Atatürk Anıtı’na çelenk konulması ile
başladı. Törenin ardından verilen
kokteylle Sincan Kaymakamı Salim
Demir, Sincan Belediye Başkanı
Doç. Dr. Mustafa Tuna, Ak Parti
Ankara Milletvekili Adayı Mücahit
Arslan, Sincan Emniyet Müdürü
Fikri Yıldırım, Sincan İlçe Jandarma Komutanı Yavuz Kanguman,
Ak Parti Sincan İlçe Başkanı Fatih
Omaç da katıldı. Akşam saatlerinde ise Sincan Emniyet Teşkilatı
aileleriyle beraber yemekte bir araya geldi.
Mesai arkadaşlarının Polis Haftasını kutlayan Sincan Emniyet
P
Müdürü Fikri Yıldırım, “Toplumun
huzur ve güvenliğin sağlanması,
vatandaşımızın temel hak ve hürriyetinin korunması, kanun hakimiyeti ve devlet otoritesinin tesisi
gibi bir çok hayati görevi üstlenmiş
olan teşkilatımızın bugün 170. Yılını kutluyoruz.
İnsanların huzur ve güvenliğini
sağlamak şerefli bir görevdir. Bizler de Sincan halkının huzur ve
güvenliğini sağlamak için var gücümüzle çalışmaktayız. “Halka hizmet Hakka hizmettir” düşüncesinden hareketle daima milletimizin
hizmetinde olacağız. Bu vesile ile
gece gündüz demeden teşkilatımızın her kademesinde görev yapan
fedakâr meslektaşlarımın gününü
kutluyorum” dedi.
Aileyi oluşturan bireylerin birbirlerine
sevgi ve saygı ile yaklaşabilmelerinde ve
birbirlerinin haklarını gözeterek sorunlarını
çözebilmesine rehberlik edecek olan Aile Danışmanlığı, 0-6 yaş grubu çocukların gelişim
kontrolleri konusunda da aileyi bilgilendirecek. 0-6 yaş döneminin, kişiliğin gelişimi ve
belirleyiciliği açısından önemli bir yaş grubu
olduğunu belirten Aile Danışmanlığı görevlileri, talepte bulunan ailelere bu konuda da
yardımcı olacaklar. Hafta içi üç gün mesai
saatleri içerisinde Çankaya Halk Sağlığı
Merkezi’nde hizmet verecek olan Aile Danışmanlığı hizmetinden yararlanmak isteyenler
merkezin, 0850 455 02 65 numaralı telefonundan iletişime geçebilirler.
Türk Metal Ankara 2 Nolu
Şube’de kongre heyecanı
• HABER MERKEZİ
ÜRK Metal Sendikası
Ankara 2 Nolu Şubesi 3.
Olağan Genel Kurul’unu
yapmaya hazırlanıyor.
18 Nisan’da genel merkezde gerçekleştirilecek olan
kongre’de şubenin son dönem-
T
deki faaliyetleri gözden geçirilecek.
Yönetim ve Denetim Kurulu
raporlarının görüşülmesi ve
ibrasının ardından yeni yönetim
ve denetim kurulu seçimlerine
geçilecek olan genel kurul dilek
ve temennilerle son bulacak.
Evde bakım hizmetleri
şehir merkezinde başlıyor
B
• SELAMİ MUTLU
EYPAZARI Belediye Başkanlığı tarafından 4 aydır
taşra mahallelerde uygulanmaya başlanan evde bakım
hizmetleri merkez mahallelerde uygulanmaya başlanacak.
Engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların ev temizliği, sağlık kontrolü gibi ihtiyaçlarının
karşılandığı evde bakım hizmetleri 4 aydır Beypazarı taşra
mahallelerindeki ihtiyaç sahibi
vatandaşlara sunulmuş ve vatandaşlardan yoğun şekilde
takdir toplamıştı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan’ın
“Yokluğu yok etmek için dualara talibiz” talimatıyla başlatılan
uygulama taşra mahallelerde
yüzlerce vatandaşa ulaştı.
Evde bakım hizmetlerinin
taşra mahallelerden sonra şehir
merkezinde bulunan mahallelerde de genişletilerek devam
ettirilmesi planlanıyor. Hizmetlerden yararlanmak isteyen
engelli, yaşlı ve ihtiyaç sahibi
vatandaşların Beypazarı Belediye Başkanlığı Sosyal işler müdürlüğüne 763 09 90 numaralı
telefondan yada eski hükümet
caddesi çilingirler üzerinde bulunan müdürlüğe başvurmaları
gerekiyor. Yapılacak inceleme
ve değerlendirmeler sonrasında evde bakım hizmetleri şehir
merkezinde de verilmeye başlanacak.
Mamaklı Seğmenler Türkiye Şampiyonası’na katılacak
M
AMAK Belediyesi’nin
başarılı halkoyunları
ekibi Türkiye Folklor
Şampiyonası’na katılmaya
hak kazandı.
Başkent’in en iyi folklor
ekipleri arasında yer alan
Mamak Belediyesi Halkoyunları Ekibi bölgesel ve ulusal
yarışmalardan başarıyla dönüyor.
Seğmen oyunlarında son
derce iddialı olan Mamak
Belediyesi Folklor Ekibi Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu’nun 6-7-8
Mart’ta düzenlediği Kaşıklar İl Yarışması’nda Seğmen
Ekibi büyükler kategorisinde
birinci, gençler kategorisinde
ikinci oldu.
Ayrıca Ankara’da 22
Mart’ta düzenlenen Kaşıklar
Bölge Yarışması’nda Genç
Seğmenler’de ikincilik, büyüklerde ise üçüncülük elde
etti. Türkiye Halk Oyunları
Federasyonu’nun düzenleyeceği şampiyona 23-24
Mayıs’ta Erzurum’da gerçekleşecek.
Mamak Belediyesi Halk
Oyunları Seğmen Ekibi
Erzurum’da yapılacak şampiyonada Başkent’i gururla
temsil edecek. • İHA
A
anadolu
15 Nisan 2015
11
Yozgatlı çiftçi meyve ağaçlarını
naylonla sararak soğuktan korudu
Yozgatlı çiftçi
Atalay, “Hafif
bir soğuk olduğunda kayısı ağaçlarını
soğuk vurdu.
Ben de diğer
meyveleri soğuk vurmaması için naylon
ile sararak
korumaya çalışım. Geçen yıl
hiçbir meyve
yiyememiştik.
İnşallah bu yıl
bu koruma sayesinde meyve
yiyebileceğiz”
dedi.
Y
ozgAt’ta bir çiftçi çiçek açmış meyve ağaçlarını soğuktan korumak için naylon ile
sarıp bağladı.
BU SENE İNŞALLAH
MEYVE YİYECEĞİZ
Mart ayında havaların sıcak geçmesi
sebebiyle meyve ağaçları erken çiçek
açtı. Nisan ayında ise havaların soğuk
geçmesi ve eksi 7 derecelere kadar
düşmesi sonucu çiçek açan meyve
ağaçlarının soğuk vurdu. Yerköy ilçesine bağlı Sarayköy’de Arslan Atalay
(55) isimli vatandaş da 5 dekarlık
bahçesinde bulunan meyve ağaçlarını
soğuktan korumak için naylon branda
ile sarıp, bağladı. Atalay, Mart ayında
havaların sıcak geçmesi dolayısıyla
meyve ağaçlarının erken çiçek açtığını
belirterek, “Hafif bir soğuk olduğunda
kayısı ağaçlarını soğuk vurdu. Ben de
diğer meyveleri soğuk vurmaması için
naylon ile sararak korumaya çalışım.
Hava sıcaklığı eksi 7 derecelere kadar
düşmesine rağmen çiçeklere bir şey
olmadı. Geçen yıl hiçbir meyve yiyememiştik. İnşallah bu yıl bu koruma sayesinde meyve yiyebileceğiz” dedi.
MEYVELERE BÜYÜK
EMEK VERİYORUM
Meyvelere büyük emekler verdiklerini bir çocuğa bakar gibi baktıklarını vurgulayan Atalay, ”Emeğimizin
karşılığını almak istiyor insan. Bu
sebeple böyle bir yol denedik. Başarılı olduğumuza inanıyorum. Bazı
vatandaşlar ağaçların altında saman
yakıyor biz ise önlemimizi bu şekilde aldık. 500 lira kadar bir masraf
oldu. Biz masraftan ziyade emeğimi-
zin karşılığını alıp, bir ağaçtan bir
meyve koparıp yemek büyük zevk
veriyor. Bütün vatandaşlarımıza bu
şekilde korumayı tavsiye ediyorum.
Bu bir nevi meyveye özel sera oldu
veya bir şemsiye oldu diyebiliriz”
şeklinde konuştu. İHA
Her şey Kırıkkale
KAdINLARI İçİN
K
Kırşehir İl Koordinasyon
Kurulu 2015 yılı
ikinci toplantısını yaptı
İ
L KOORdİNASYON Kurulu
2015 yılı ikinci toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.
17 PROJENİN
YAPIMI dEVAM EdİYOR
Toplantının açılışını yapan Vali
Necati Şentürk, 2015 yılının proje yılı olacağını söyledi. Şentürk,
“2015 yılı için 237 proje hazırlanarak 2 milyar 194 milyon lira
ödenek ayrıldı. Projelerin yüzde
birlik bölümü tamamlanırken
yüzde 17 projeler devam ederken
diğer projeler ihale aşamasında
bu projelerde bizleri en çok sevindiren projelerin tarım kentinde tarıma dayalı olması” dedi.
Vali Şentürk konuşmasının ardından söz alan Ahi Evran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Güray Erener, üniversite yerleşkesi
alanında devam eden inşaatlar
hakkında bilgiler verdi. Erener,
inşaatların hızla koordineli bir
şekilde takip edildiğini söyledi.
Akpınar ilçesinde Bozlak ustası
Neşet Ertaş için hatıra ormanı
oluşumu çalışmaların anlatıldığı
toplantıda 50 dönümlük araziye
gerekli çalışmalarının yapılmasının ardından hatıra ormanını
oluşturulacağı bilgisi verildi.
Toplantı bölge müdürlüklerinin
yaptığı bilgilendirmenin ardından sona erdi.
HABER MERKEZİ
AdIN Dayanışma ve Destekleme Derneği, Kırıkkale
ve Kırıkkale Kadınları adına
projeler yapmak üzere ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale
Belediyesi ve Kırıkkale Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta
olmak üzere bir çok kamu kurum
ve kuruluşu yanında bir çok Sivil
Toplum Örgütü ile birlikte Projelerde ortak çalışma yapan Derneği,
yine Kırıkkale Kadınları için çalışan
Kırıkkale Ak Parti İl Kadın Kollarına ortak çalışmalar için ziyaret etti.
Daha önce “Kadınların başarısı
yanında her zaman destekçiyiz”
misyonunda olan Kadın Dayanışma ve Destekleme Derneği Başkanı
Dr. Müzeyyen Özhavzalı “Kırıkkale
Ak Parti Kadın Kollarını Başkanı
Nurgül Doğmuş’un ve yönetim kurulunun seçim toplantısına davetli
olarak katılan dernek yönetimimize, iadei ziyarette ve bundan son-
raki çalışmalarda her türlü desteğe
hazır olduklarını belirten, Kırıkkale
AK Parti Kadın Kolları’na ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederiz” dedi.
Kırıkkale Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Nurgül Doğmuş ise
“Hepimiz Kırıkkale kadınları için
çalışmalar yapıyoruz, biz de bun-
Sivas’a yeni
ilkokul yapılacak
S
Müftülükten hurafeye
tABELALI UYARI
Karatekin öğrencileri
çanakkale’yi gezdi
K
AYSERİ Müftülüğü, Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nin
arkasında dönerek ve yüzünü kapatarak dua eden vatandaşlar için,
uyarı tabelası astı. Seyyid Burhaneddin Hazretleri Türbesi’nin arka kapısında, vatandaşların dönerek ve yüzünü kapatarak dua etmesi üzerine
müftülük tabela asarak, vatandaşları
uyardı. Kapının üzerine asılan tabelada, ‘Gözleri yumarak dua edip dönmeye çalışmak, bidattır, günahtır”
ifadelerine yer verildi. İHA
dan sonraki Dernek olarak tüm
çalışmalarınıza elimizden gelen
desteği vereceğiz” dedi. Karşılıklı
fikir alışverişi ve samimi bir ortamda geçen ziyaret Kırıkkale Kadınları
ve Kırıkkale adına faydalı ortak
çalışmaları vesile olması dileğiyle
ziyaret sonlandı.
ç
ANKIRI Karatekin Üniversitesi Öğrencileri Öğrenci
Konseyi Başkanlığının organize ettiği program ile 150 kişilik
bir grup ile Çanakkale’ye ecdadı
ziyarete gittiler. Çankırı Karatekin
Üniversitesi Öğrenci Konseyi başkanı Adnan Taha Tuğrul, geleceğin
emanetçisi gençler olarak kanları
ile bu toprakları sulayan atalarımızın mirasına sahip çıkacaklarını
belirterek “Arkadaşlarımızın bu
toprakların hangi şartlar altında
kazanıldığını daha iyi anlaması ve
kahraman şehitlerimizi yâd ederek ruhlarına bir Fatiha okumak
izin bu geziyi düzenledik. Öğrenci
Konseyi olarak gezinin tüm organizasyonunu üstlendik ve arkadaşlarımızdan bir ücret talep etmedik,
bu anlamda bize destek olan başta
Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ali
İbrahim Savaş olmak üzere tüm
sponsorlarımıza teşekkür ediyorum” dedi. 11-12 Nisan tarihleri
arasındaki gezide öğrenciler Çanakkale şehrini ve şehitliği gezerek
Çanakkale Valiliği tarafından görevlendirilen rehberlerden Çanakkale Savaşı ve şehitlerimiz hakkında bilgi aldılar. İHA
İVAS İl Özel İdaresi, 2015 yılı
yatırım programı kapsamında
Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden
gönderilen ödeneklerle yeni okul
yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğitimin fiziki altyapısının güçlendirilmesi, okulların bakımı, onarımı ve deprem güçlendirmesi gibi
işlerini yürüten İl Özel İdaresi Plan
Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü,
Çiçekli Mahallesi Halil Rıfat Paşa
Caddesi’nde yıkılması kararlaştırılan Halil Rıfat Paşa İlkokulu’nun
yerine 16 derslikli okul yapılması
için harekete geçti. Halil Rıfat Paşa
İlkokulu’nun derslik sayısının yetersiz gelmesi ve fiziki şartlarının
eğitim, öğretime elverişsiz olması
nedeniyle yerine daha büyük ve
modern bir okul yapılması kararı alınırken, bodrum, zemin kat,
birinci ve ikinci kat olmak üzere
toplam 3 bin 800 metrekare alana
yapılacak okulun isimi de Malazgirt
İlkokulu olarak değiştirilecek. İl
Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 3 milyon 493
bin TL’ye ihale edilen okul, bölgenin
ihtiyacını giderecek. İlgili firma tarafından sözleşmesi imzalandıktan
sonra, Halil Rıfat Paşa İlkokulu’nun
yıkım işlemlerine başlanacak, ardından da yeni okulun inşaat çalışmalarına start verilecek. İHA
K
12
ültür&Sanat
15 Nisan 2015
Değerler Yolculuğu başladı
Ankara İl
Milli Eğitim
Müdürlüğü
tarafından
hazırlanıp,
Onursal Başkanlığını Nevin Gökçek’in
yaptığı Sosyal Hizmetler Eğitim ve
Yardım Vakfı
(SOS) ile Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal
İşler Daire
Başkanlığı’nın katkılarıyla
yürütülen,
“değerler yolculuğu” projesinin tanıtım toplantısı
yapıldı.
AYSUN
KARAKAYA
Ç
AYSUN KARAKAYA
ocUKlARA sorumluluk bilincini kazandırmak, manevi ve
kültürel zenginlilere sahip çıkabilme bilincinin kazandırılmasının
temel alınarak hazırlanan projenin
danışmanlığını da Ankara Üniversitesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi yaptı. Kocatepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen
toplantıya Sosyal Hizmetler Eğitim Ve
Yardım Vakfı Onursal Başkanı Nevin
Gökçek ile Ankara Milli Eğitim Müdürü
Erol Bozkurt ev sahipliği yaptı. Toplantıya ayrıca Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Asım Balcı ve belediye
bürokratları ile çok sayıda eğitimci ve
idareci katıldı.
DEĞERLERİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ
Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel
Sekreteri Balcı yaptığı açılış konuşmasında, Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal ve
kültürel çalışmaları hakkında bilgi vererek, programın başarılı bir sonuç vermesi
temennisinde bulundu. Balcı, şunları
söyledi “Sosyal belediyeciliği benimsemiş
bir belediye olarak, değerlerimize sahip
çıkmak için birçok proje yürütmekteyiz.
Büyükşehir Belediye Başkanımız Melih
Gökçek, 21 yıldır bu projelerin öncüsü ve
bizlere yol gösterici olmuştur. Aile Yaşam
Merkezlerimizde, Gençlik, Çocuk Merkezlerimizde, Engelli, Yaşlı Lokallerimizde
toplumun her kesimine hitap ederek sos-
yal ve kültürel imkanlar sunmaktayız. Bu
merkezler sayesinde şiddetten uzak, aile
bağları güçlü, kendini yetiştiren bireyler
yetiştirmeye katkı sağlıyoruz. BELMEK,
Beltek kurslarımızla, Hanımlar Lokallerimizle geleneksel Türk el sanatlarımız olan
hat, tezhip, minyatür, çini ve benzeri kurslar vererek unutulmaya yüz tutmuş değerlerimiz yaşatmaya devam ediyoruz” dedi.
BUGÜNE KADAR
70-80 BİN KAPI ÇALDIM
Emekli bir öğretmen olduğunu bildiren Sosyal Hizmetler Eğitim ve Yardım
Vakfı Onursal Başkanı Nevin Gökçek de
programın düzenlenmesinden duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. Çocukların
temel sorunlarının başında ilgisizlik,
sevgisizlik ve maneviyatsızlık geldiğini belirten Nevin Gökçek, “Bu zamana
kadar 70- 80 bin kapı çaldım. Gittiğim
yerlerde yavrularımızın üzerinde ilgisizlik, sevgisizlik, maneviyatsızlık olduğunu gördüm. Tamamen kendi başına kalmış çocuklarımız. Neticesinde uygunsuz
şeyler; uyuşturucu bağımlılığı, evden
kaçmalar, sokakta yaşamalar, anneye,
aileye saygısızlık var” dedi.
Başkent Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Tahir İkiler’in Meddah
gösterisi ile başlayan programda, Profesör Doktor Üstün Dökmen’in “Nasrettin Hoca’dan günümüze mizahımız ve
değerlerimiz” konferansı salonda keyifli
anlar yaşattı.
D
BM’den 1915 Olaylar›na
‘Katliam Suçlar›’ ifadesi
13
ünya
15 Nisan 2015
Türk fiark›c› Özsu
dünya starlar›n›
geride b›rakt›
en önemli müzik platformlar›ndan
D ÜNYANIN
Mtv’nin resmi internet sitesinde en çok dinle-
nen sanatç›lar aras›na giren Türk sanatç› Onur
Özsu, listede Rihanna gibi dünya starlar›n› da geride b›rakmay› baflard›. Yabanc› müzikseverler taraf›ndan ilgiyle takip edilen Türk flark›c› Onur Özsu, müzik dünyas›n›n en önemli müzik platformu
olan Mtv’nin resmi internet sitesinde en çok dinlenen sanatç›lar listesine girmeyi
baflard›. En popüler sanatç› s›ralamas›nda birincili¤e kadar
yükselen Özsu, Amerikal› flark›c› ve söz yazar› Clark Cotton,
hip hop ve elektronik müzik yapan müzik grubu Rej3ctz,
Avustralyal› pop sark›c›s› Cody
Simpson, en çok dinlenen sanatç›lar listesinde uzun süre birincilik taht›n› kimseye kapt›rmayan Rihanna, Emmy Ödüllü
oyuncu ve flark›c› Selena Gomez, dünyaca ünlü
rapçi ve söz yazar› Chirs Brown gibi isimleri de geride b›rakt›. ‹zmirli sanatç› Mtv resmi internet sitesinde popüler flark›c›lar listesinde ilk 3’e girmeyi
baflaran ilk Türk sanatç› oldu. Özsu, 3 flark›dan
oluflan “Onur Duydum” adl› ilk müzik albümünü
Meya müzik etiketiyle hayranlar›n›n ilgisine sunmufltu. Albümde yer alan flark›lar›n söz ve müzi¤i
Özsu’ya, düzenlemeler ise Murat Evgin’e ait. • ‹HA
Kargodaki 盤l›k
uça¤› döndürdü
Havayollar›'na ait bir yolcu uça¤›n›n
A LASKA
kargo bölümünden 盤l›klar gelmesi nedeniyle
uçak Washington’a zorunlu inifl yapt›. Alaska Havayollar›'na ait Seattle-Los Angeles seferini gerçeklefltiren yolcu uça¤›, kalk›fl yapt›ktan k›sa bir süre
sonra kargo bölümünden 盤l›klar gelmesi üzerine
Washington’da bulunan Seattle-Tacoma Uluslararas› Havaliman›'na geri döndü. Alaska Havayollar›
yetkilileri taraf›ndan yap›lan aç›klamada, kaptan
pilotun uça¤›n alt k›sm›nda 盤l›k ve yumruk sesleri duymas› üzerine uça¤›n rotas›n› Washington’un Seattle kentinde bulunan Seattle-Tacoma
Uluslararas› Havaliman›'na çevirdi¤i ifade edildi.
Aç›klamada, uça¤›n inifl yapmas›n›n ard›ndan
uça¤›n kargo bölümünde yap›lan arama kapsam›nda bulunan havayolu çal›flan›n›n ç›kar›ld›¤›
belirtilerek, “Görevlinin sa¤l›k durumu iyi görünüyor. Ancak yine de tedbir amaçl› hastaneye sevk
edildi. Biz de bu konuyu araflt›r›yoruz” dedi. • ‹HA
Dujarric, Genel
Sekreter Moon’un anma töreni ile 1915 y›l›nda ne oldu¤una dair gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas› ve gelecekte olabilecek benzer katliam suçlar›n›n
önlenmesi için
Ermenistan ile
Türkiye aras›ndaki iflbirli¤inin
devam edece¤ine inand›¤›n›
ifade etti.
B
‹RLEfiM‹fi Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric,
günlük bas›n toplant›s›nda yapt›¤› aç›klamalarda
1915 olaylar›n› “katliam
suçlar›” olarak tan›mlad›.
AÇIKLAMALARA
DESTEKLEM‹YORUZ
ABD’nin New York kentindeki BM
Genel Merkezi’nde düzenlenen günlük bas›n toplant›s›na kat›lan BM
Sözcüsü Stephane Dujarric, Papa
Francis’in 1915 y›l›ndaki olaylara iliflkin de¤erlendirmelerde bulundu. Bas›n mensuplar›n›n sorular›n› da yan›tlayan Dujarric, Birleflmifl Milletler
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un du-
rumu de¤erlendirerek, 100 y›l önce
yaflanan 1915 olaylar›n› katliam suçlar› olarak tan›mlad›¤›n› ancak Papa
Francis’in ‘20. yüzy›l›n ilk soyk›r›m›d›r” aç›klamas›n› desteklemedi¤ini
ifade etti. BM Sözcüsü, Ban Ki Moon’un, 1915 y›l›nda ne oldu¤u ile ilgili
tan›mlamalar›n duyarl›l›¤›n›n fark›nda oldu¤unu bildirerek, Ermenistan’da ve dünyan›n farkl› noktalar›nda 24 Nisan’da “trajik olaylar›n” 100.
y›ldönümü nedeniyle anma töreni
gerçeklefltirilece¤ini ifade etti.
‹K‹ ÜLKE ‹fiB‹RL‹⁄‹NE
DEVAM ETMEL‹LER
Dujarric, Genel Sekreter Moon’un
anma töreni ile 1915 y›l›nda ne oldu-
¤una dair gerçeklerin ortaya ç›kar›lmas› ve gelecekte olabilecek benzer
katliam suçlar›n›n önlenmesi için Ermenistan ile Türkiye aras›ndaki iflbirli¤inin devam edece¤ine inand›¤›n› ifade
etti. Katoliklerin dini lideri Papa Francis, 1915 olaylar›n›n 100. y›l dönümü
nedeniyle Pazar günü Vatikan’da bulunan Aziz Petrus Bazilikas›'nda düzenledi¤i ayinde yapt›¤› konuflma s›ras›nda, ”Son yüzy›lda insanl›k üç büyük trajedi yaflam›flt›r. ‹lk trajedi olan
20. yüzy›l›n ilk soyk›r›m› Ermeni toplumuna yap›lm›flt›r” demiflti. Papa, di¤er büyük trajediler aras›nda Nazilerin
iflledi¤i suçlar›n ve Ruanda, Kamboçya, Burundi ve Bosna’da yaflananlar›n
yer ald›¤›n› ifade etmiflti. • ‹HA
Avustralya
Irak’a 300
asker daha
gönderiyor
A
VUSTRALYA hükümeti taraf›ndan, terör örgütü Ifi‹D ile mücadele eden Irakl›
güçlere e¤itim vermek için Irak’a 300
asker daha gönderilece¤i aç›kland›.
Avustralya hükümetinin, gelecek haftalarda Irak’a 300 askerin daha gönderilmesi
kapsam›nda yap›lan haz›rl›klar›n›n tamamland›¤› bildirildi. Avustralyal› yetkililer taraf›ndan konuyla ilgili yap›lan aç›klamada, askerlerin, Irak’›n baflkenti Ba¤dat’›n kuzeyinde bulunan Taji üssünde görev yapan Yeni
Zelandal› yaklafl›k 100 askerin yan›nda görev alaca¤› kaydedildi. Aç›klamada, askerlerin çat›flma için bölgede konuflland›r›lmayaca¤› ancak Ifi‹D ile mücadele eden Irak güçlere e¤itim verece¤i ifade edildi.
Avustralya Baflbakan› Tony Abbott ve Savunma Bakan› Kevin Andrews taraf›ndan yap›lan aç›klamada, görevin May›s ay›nda faal
duruma geçebilece¤i ve iki y›l boyunca düzenli gözlemlerin yap›laca¤› kaydedilerek, “Avustralyal› ve Yeni Zelandal› askerlerin de dahil
oldu¤u görev, Irak hükümetine, Ifi‹D’e karfl›
mücadelenin devam etmesi için ve topraklar›n
kontrolünün yeniden kazan›lmas› için yeterli
kalitedeki kuvvetin yetifltirilmesi konusunda
yard›mc› olacakt›r” denildi.
Yeni Zelanda Savunma Bakan› Gerry
Brownlee ise, bugün yapt›¤› aç›klamada görevin May›s ay›n›n sonlar›na do¤ru faal duruma geçebilece¤ini kaydederek, toplamda
143 Yeni Zelandal› askeri personelinin koalisyon merkezi olarak kullan›lan üslere ve
bölgede bulunan di¤er tesislere konuflland›r›laca¤›n› ifade etti.
Avustralya, Irakl› birlikleri e¤itmek üzere
Ba¤dat’a 170 özel kuvvetler birimi göndermiflti. 400 Avustralyal› hava personeli ise,
Dubai’de bulunan üsten Ifi‹D mevzilerini
hedef alarak düzenlenen hava sald›r›lar›nda
görev yap›yor. • ‹HA
Kurulufl Tarihi:
16 Eylül 1983
Y›l: 31
ÇARfiAMBA
15 N‹SAN 2015
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
Say›: 8974
Yay›n Sahibi: Büyük Anadolu Medya Grup Ltd. fiti.
Genel Yay›n Müdürü ve
Yay›n Sahibi Temsilcisi : ‹brahim Gökdemir
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü : Eyüp Kara
Haber Müdürü : Necdet Gürsoy
‹nternet Editörü : Alihan Yalpi
Yay›n Türü: YEREL SÜREL‹ YAYIN
Ukrayna krizinde
dörtlü zirve
Fransa, Rusya ve Ukrayna d›fliflleri
A LMANYA,
bakanlar› dün Berlin’de beflinci kez bir araya
geldi. Taraflara çat›flmalar› sona erdirme ve ateflkes anlaflmas›na uyma ça¤r›s› yap›ld›. Almanya
D›fliflleri Bakan› Frank-Walter Steinmeier, Rus
mevkidafl› Sergey Lavrov, Ukraynal› mevkidafl›
Pavlo Klimkin ve Frans›z mevkidafl› Laurent Fabius ile Berlin'de bir araya geldi. Toplant› sonras›
yap›lan ortak aç›klamada, "var›lan ateflkes anlaflmas›n›n çok defa ihlal edilmifl olmas› nedeniyle"
Do¤u Ukrayna'da gerginli¤in sürdü¤ü belirtildi.
Geçen hafta sonunda fiirokin ve Donetsk Havaliman› çevresinde çat›flmalar›n yeniden alevlenmesinin ve a¤›r silahlar›n kullan›lmas›n›n “derin kayg›” oluflturdu¤u ifade edildi. Dört d›fliflleri bakan›,
“Tüm taraflara çat›flmalar› bitirme ve ateflkesi bütünüyle uygulama noktas›nda kararl›l›k gösterme
ça¤r›s› yap›yoruz” dedi. Ayr›ca taraflar, Avrupa
Güvenlik ve ‹flbirli¤i Teflkilat› (AG‹T) gözlemcilerinin çat›flma bölgelerine eriflimini “sürekli ve k›s›tlama olmaks›z›n” sa¤lamaya davet edildi. Toplant›da AG‹T, Ukrayna, Rusya ve Rus ayr›l›kç›lar›n
temsilcilerinden oluflan Ukrayna temas grubunun
desteklenmesi amac›yla dört çal›flma grubu oluflturulmas›na karar verildi. Gruplar, güvenlik, siyasi süreç, insani konular, ekonomik konular ve yeniden infla temelinde çal›flmalar yürütecek. • ‹HA
ELEKTR‹K MALZEME
SATICILARI VE ‹fi ADAMLARI
DERNE⁄‹ (EMS‹AD)
8. OLA⁄AN GENEL KURULU
06070173 Kod numaras› ile faaliyetlerini
sürdüren; derne¤imizin 8. Ola¤an Genel
Kurulu; 02.May›s.2015-Cumartesi günü,
Saat: 11.00’de Sanayi Caddesi Çavufl Sokak
No: 3/6 Ulus/Alt›nda¤/ANKARA adresinde,
afla¤›daki gündem ile ço¤unlukla yap›lacakt›r. Yeterli ço¤unluk sa¤lanamazsa, 09.May›s.2015-Cumartesi günü Saat: 11.00’de
ayn› adreste ayn› gündem ile yap›lacakt›r.
Üyelerimize ve ilgililere önemle duyurulur.
GÜNDEM
1. Aç›l›fl
2. Sayg› Duruflu ve ‹stiklal Marfl›
3. Divan Kurulunun Belirlenmesi
4. Faaliyet Raporunun Okunmas›
5. 2013-2015 Bilançolar›n›n Okunmas› ve
Onanmas›
6. 2015-2017 Tahmini Bütçenin Okunmas›
ve Onanmas›
7. 2013-2015 Denetim Kurulu Raporunun
Okunmas› ve Onanmas›
8. Tüzük De¤iflikli¤i Okunmas› ve Onanmas›
9. Yönetim ve Denetim Kurullar›n›n As›l ve
Yedek Üyelerinin Belirlenmesi
10. Dilek ve Temenniler
11. Kapan›fl
ALTINTAfi CAM‹‹ YAfiATMA VE
YARDIMLAfiMA DERNE⁄‹
GENEL KURUL ‹LANI
06-060-185 kod numaral› derne¤imizin
Ola¤an Genel Kurul toplant›s› 19.04.2015
tarihinde Saat 13:30’da Baflp›nar Mahallesi
1119. Sokak No: 26 Alt›nda¤/Ankara adresinde yap›lacakt›r. ‹lk toplant›da Ço¤unluk
sa¤lanmad›¤› takdirde ikinci toplant›m›z
26.04.2015 tarihinde ayn› yer ve saatte yap›lacakt›r. Üyelerimize ve ilgililere duyurulur.
GÜNDEM
1- Aç›l›fl, Yoklama, ‹stiklal Marfl› ve Sayg› Duruflu
2- Divan Heyetinin Seçimi
3- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Okunmas› ve Müzakeresi
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ‹bras›
5- Yönetim ve Denetleme Kurulu Asil ve
Yedek Üyelerinin Seçimi
6- Dilek ve Temenniler
7- Kapan›fl.
ZAY‹‹
ET‹MESGUT VD – 1490434304 Nolu Vergi
Mükellefiyiz. ‹flyerimize Ait Seri A 57515800 Aras› 1 Cilt Faturam›z› ve Seri A
5851-6000 Aras› 3 Cilt Faturam›z› Kaybettik. Hükümsüzdür.
E-ALIfiVER‹fiÇ‹ BD GRUP B‹L‹fi‹M DAN.
SOVTAJ HED‹YEL‹K ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹
Yay›nlanan yaz›lar›n fikri
sorumlulu¤u yazarlar›na aittir.
ANADOLU Gazetesi bas›n meslek
ilkelerine uymaya söz vermifltir.
www.anadolugazete.com
[email protected]
[email protected] - [email protected]
YÖNET‹M YER‹ ve BASKI MERKEZ‹
Tel: 0 530 939 35 36 - 0 530 939 35 37
0 312 384 30 70 (Pbx) - Fax: 0 312 384 30 57
‹stanbul Caddesi Elif Sokak No: 7/188-247 - ‹skitler/ANKARA
TEMS‹LC‹L‹KLER
KIRIKKALE: Tel: 0 318 225 73 20 (Pbx)
Turgut Reis Caddesi 24. Sokak No:1
KIRfiEH‹R: Duygu Borhan Tel: 0 553 443 73 42 - 0 386 212 40 70
MehmetAli Yap›c› Blv. Ankara Cd. Bayhan Apt. No: 17/4
Abone-‹lan-Reklam: 0 312 384 30 70 (Pbx)
Anadolu
Gazetesi’ne
0 530 939 35 36 - 0 530 939 35 37
abone olmak Abonelik ücreti, da¤›t›c› ücreti dahil ayl›k 13 TL’dir
Anadolu
Bayi ve Abone d›fl› özel gazete sat›fl› 1 TL’dir.
Birli¤i’ne
Gazetemiz Tunal› Medya Ltd. fiti. taraf›ndan da¤›t›lmaktad›r.
yat›r›md›r.
Yay›n Dan›flma Kurulu
Baflkan
Veli Sar›toprak TÜS‹AV Genel Baflkan›
Baflkan Yard›mc›s›
Nezih All›o¤lu Genç Giriflimciler Yöneticiler Derne¤i Baflkan›
Üyeler
Ahmet Soylu Elektirik Malz. Sat›c›lar› Ve ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan›
• Prof. Dr. Hamit Hanc› Ege Lobisi Baflkan Vekili • Ahmet KURT Ostim Sanayici
‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› • A.Asker Demirhan K›r›kkaleli ‹fladamlar› Derne¤i
Baflkan› • Metin Demir Türkiye Sa¤l›k Endüstrisi ‹flverenleri Sendikas› Baflkan›
• Y›lmaz Do¤an TÜS‹AV Gen. Sek. • ‹lker Arabac›o¤lu Ankara Fenerbahçeli ‹fladamlar› Derne¤i Baflkan› • Kutlu Tamay TÜS‹AV Yönetim Kurulu Üyesi • Selçuk
Karakaya AS‹AD Yönetim Kurulu Üyesi • Altan Palab›y›ko¤lu TÜG‹AD Dan›flma
Kurulu Üyesi • Renan Ceylan Ankara Genç ‹fl Kad›nlar› Derne¤i Baflkan›
• Mustafa Zengin TÜS‹AV Gen. Bafl. Yrd. • Okay Akartepe Sanayici Giriflimci ve
Yat›r›mc› Der. Baflkan› • ‹nsaf K›l›ç Ankara Giriflimci Kad›nlar Derne¤i Baflkan›
• Ercan Gök Giriflimciler ve Liderler Derne¤i Baflkan› • Burak Pamuk Tunal› Hilmi
‹fladamlar› Dernek Baflkan› • Cengiz Bozbeyo¤lu TÜS‹AV Baflkan Yard›mc›s›
S
14
a¤l›k
15 Nisan 2015
Eklem tutulumu!
Her yüz kifliden 2-4’ünde
görülen sedef hastal›¤›
vücutta neden oldu¤u
kepeklenmelerle ve k›zar›kl›klarla biliniyor. Ancak ‹zmir fiifa Üniversitesi Gaziemir
Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dal› Baflkan› Doç.
Dr. Fatma Asl›
Hapa, eklemlerin
de hastal›ktan etkilenebildi¤ine
dikkat çekiyor.
Fatma Asl› Hapa
MUTFAK MALZEMES‹ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET SU ‹fiLER‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü DESTEK
H‹ZMETLER‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Merkez Mutfa¤›nda Kullan›lmak Üzere Mutfak Malzemesi Al›m› ‹fli
al›m› 4734 say›l› Kamu ‹hale Kanununun 19 uncu maddesine göre aç›k ihale usulü ile ihale edilecektir. ‹haleye iliflkin ayr›nt›l› bilgiler afla¤›da yer almaktad›r:
‹hale Kay›t Numaras›: 2015/43302
1- ‹darenin
a) Adresi
: Devlet Mahallesi ‹nönü Bulvar› No: 16 - 06100 Çankaya/ANKARA
b) Telefon ve faks numaras›
: 312 454 49 75 - 312 454 49 05
c) Elektronik Posta Adresi
:
ç) ‹hale doküman›n›n
görülebilece¤i internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2- ‹hale konusu mal›n
a) Niteli¤i, türü ve miktar›
: Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Merkez Mutfa¤›nda Kullan›lmak
Üzere 134 kalem Mutfak Malzemesi Al›m› iflidir. Sözleflmenin ‹mzaland›¤› günü takip eden gün ifle
bafllan›r ve 20 gün içerisinde teslim edilir.
Ayr›nt›l› bilgiye EKAP’ta yer alan ihale doküman› içinde bulunan idari flartnameden ulafl›labilir.
b) Teslim yeri
: Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤› Sosyal ‹fller fiube Müdürlü¤ü Devlet Mahallesi ‹nönü Bulvar› No:16 - 06100 Çankaya/Ankara
c) Teslim tarihi
: Sözleflmenin ‹mzaland›¤› günü takip eden gün ifle bafllan›r ve 20
gün içerisinde teslim edilir.
3- ‹halenin
a) Yap›laca¤› yer
: Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› - ‹hale Salonu- Devlet Mah. ‹nönü Bulvar› No: 16 - 06100 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati
: 07.05.2015 - 10:00
4. ‹haleye kat›labilme flartlar› ve istenilen belgeler ile yeterlik de¤erlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ‹haleye kat›lma flartlar› ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuat› gere¤i kay›tl› oldu¤u Ticaret ve/veya Sanayi Odas› ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas› belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kifli olmas› halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odas›na ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odas›na kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgili mevzuat› gere¤i kay›tl› bulundu¤u Ticaret ve/veya Sanayi
Odas›ndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulundu¤u y›lda al›nm›fl, tüzel kiflili¤in odaya kay›tl› oldu¤unu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu¤unu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kifli olmas› halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kifli olmas› halinde, ilgisine göre tüzel kiflili¤in ortaklar›, üyeleri veya kurucular› ile tüzel
kiflili¤in yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamam›n›n bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamas› halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlar› gösteren belgeler ile tüzel kiflili¤in noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. fiekli ve içeri¤i ‹dari fiartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 ‹hale konusu al›m›n tamam› veya bir k›sm› alt yüklenicilere yapt›r›lamaz.
4.1.6 Tüzel kifli taraf›ndan ifl deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiflili¤in yar›s›ndan
fazla hissesine sahip orta¤›na ait olmas› halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birli¤i veya yeminli mali müflavir ya da serbest muhasebeci mali müflavir veya noter taraf›ndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendi¤i tarihten geriye do¤ru son bir y›ld›r kesintisiz olarak bu flart›n korundu¤unu
gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
‹dare taraf›ndan ekonomik ve mali yeterli¤e iliflkin kriter belirtilmemifltir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterli¤e iliflkin belgeler ve bu belgelerin tafl›mas› gereken kriterler:
4.3.1. ‹fl deneyimini gösteren belgeler:
Son befl y›l içinde bedel içeren bir sözleflme kapsam›nda kesin kabul ifllemleri tamamlanan ve teklif
edilen bedelin % 30 oran›ndan az olmamak üzere ihale konusu ifl veya benzer ifllere iliflkin ifl deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Yetkili sat›c›l›¤› veya imalatç›l›¤› gösteren belgeler:
a) ‹malatç› ise imalatç› oldu¤unu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili sat›c› veya yetkili temsilci ise yetkili sat›c› ya da yetkili temsilci oldu¤unu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukar›daki belgelerden biriyle birlikte sundu¤u serbest bölge faaliyet belgesi.
‹steklilerin yukar›da say›lan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmas› yeterli kabul edilir. ‹steklinin imalatç› oldu¤u afla¤›daki belgeler ile tevsik edilir.
a) ‹steklinin ad›na düzenlenen Sanayi Sicil belgesi,
b) ‹steklinin üyesi oldu¤u meslek odas› taraf›ndan istekli ad›na düzenlenen kapasite raporu,
c) ‹steklinin kay›tl› oldu¤u meslek odas› taraf›ndan istekli ad›na düzenlenen imalat yeterlilik belgesi,
d) ‹steklinin kay›tl› oldu¤u meslek odas› taraf›ndan istekli ad›na düzenlenmifl ve teklif etti¤i yerli mal› belgesi.
e)‹steklinin al›m konusu mal› üretti¤ine iliflkin olarak ilgili mevzuat uyar›nca yetkili kurum ve kurulufllarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatç› oldu¤unu gösteren belgeler.
4.4. Bu ihalede benzer ifl olarak kabul edilecek ifller:
4.4.1. Benzer ifl olarak, her türlü mutfak malzemesi sat›fl› konusunda gerçeklefltirilen ifller kabul edilecektir.
5.Ekonomik aç›dan en avantajl› teklif sadece fiyat esas›na göre belirlenecektir.
6. ‹haleye sadece yerli istekliler kat›labilecektir.
7. ‹hale doküman›n›n görülmesi ve sat›n al›nmas›:
7.1. ‹hale doküman›, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TL (Türk Liras›) karfl›l›¤› Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› - ‹hale ve Tatbikat fiube Müdürlü¤ü Z/48 Nolu Oda
Devlet Mah. ‹nönü Bulvar› No: 16 - 06100 Çankaya/ANKARA adresinden sat›n al›nabilir.
7.2. ‹haleye teklif verecek olanlar›n ihale doküman›n› sat›n almalar› veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Devlet Su ‹flleri Genel Müdürlü¤ü Destek Hizmetleri Daire Baflkanl›¤› - ‹hale ve Tatbikat fiube Müdürlü¤ü Devlet Mah. ‹nönü Bulvar› No: 16 - 06100 Çankaya/ANKARA adresine elden teslim edilebilece¤i gibi, ayn› adrese iadeli taahhütlü posta vas›tas›yla da gönderilebilir.
9. ‹stekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. ‹hale sonucu, üzerine ihale yap›lan istekliyle her bir mal kalemi miktar› ile bu mal kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlar›n çarp›m› sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleflme imzalanacakt›r.
Bu ihalede, iflin tamam› için teklif verilecektir.
10. ‹stekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altm›fl) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi ‹lanlar www.ilan.gov.tr’de
(‹LN00061267) www.bik.gov.tr
• HABER MERKEZ‹
ENELDE her yaflta görülebilen sedef
hastal›¤› yaflam boyunca özellikle 20’li
ve 30’lu yafllar ile 50-60‘l› yafllarda pik
yap›yor. Nedeni tam olarak aç›klanamayan bu hastal›kta çeflitli enfeksiyonlar, ilaçlar, stres, travma tetikleyici faktörler aras›nda yer al›yor. Yine
hastalar›n % 35-% 80’inde
aile öyküsü mevcuttur.
Son y›llarda yap›lan
çal›flmalar genetik
faktörlerin de hastal›¤›n ortaya ç›k›fl›nda önemli oldu¤unu ortaya
koymufltur.
‹zmir fiifa Üniversitesi Gaziemir
Hastanesi Dermatoloji Anabilim Dal›
Baflkan› Doç. Dr. Fatma
Asl› Hapa Sedef hastal›¤›n›n eski y›llarda sadece deriyi
tutan bir hastal›k olarak kabul edildi¤ini, ancak son zamanlarda yap›lan çal›flmalarda
Sedef hastal›¤›na efllik eden baflka hastal›klar›n
da oldu¤unun ortaya ç›kt›¤›n› ifade ediyor. Nüfusun yüzde 2-4’ünde görülen Sedef hastal›¤›nda
fleker ve kalp hastal›klar›, kanda ya¤lar›n yüksek
olmas›, depresyon ve baz› kanserler di¤er normal
bireylere göre daha fazla görülüyor.
G
SEDEF HASTALI⁄I EKLEMLER‹ DE
ETK‹LEYEB‹L‹R
Sedef hastal›¤› olan hastalarda eklem tutulumu
%30 oran›nda görülebiliyor. Bu hastalarda sedef
lezyonlar›n›n yan› s›ra eklemlerde flifllik, k›zar›kl›k, ›s› art›fl›, topuklarda a¤r›, sabah tutuklu¤u,
bel ve kalça a¤r›lar› gibi flikayetler olabiliyor. Baz›
hastalarda ise eklem tutulumu sedef lezyonlar›ndan önce ortaya ç›kabiliyor. Eklem tutulumu fliddetli hastal›kta daha s›k görülüyor.
EGZEMA ‹LE KARIfiTIRILIYOR
“Vücudunda tekrar eden kepeklenmeleri olan
Sedef hastalar› bazen egzama san›larak yanl›fl tedaviler de alabiliyorlar. Özellikle el ve ayak tutulumu, genital bölge tutulumu egzama ile kar›flabiliyor. Bu nedenle hastalar›n bu konuda tecrübesi olan uzman doktorlara baflvurmalar› önem
tafl›yor” diyen Doç. Dr. Fatma Asl› Hapa eklem
tutulumuna flu sözlerle dikkat çekiyor: “Bu hastalar›n eklem tutulumu aç›s›ndan uyan›k olmas›
laz›m. Eklemlerinde a¤r› ve/veya flifllik olmas› halinde, sabahlar› yorgun kalk›p eklemlerde aç›lamama gibi flikayetlerin varl›¤›nda hemen doktorlar›na baflvurmalar› gerekmektedir.” Doç. Dr. Fatma Asl› Hapa mevcut tedavilerin çok çeflitli oldu¤unu flu sözlerle vurguluyor: “Art›k çeflitli alternatiflerimiz var. Hastan›n hem yaflam kalitesini yükseltiyoruz, hem de hastal›kl› dönemini azaltabiliyoruz. Hastalar bu ilaçlar›
tansiyon, fleker ilaçlar›
gibi gerekirse ömür
boyu da kullanabiliyor.” Hiçbir flekilde bulafl›c› olmayan sedef
hastal›¤›n› geçirme ihtimali ailede
hasta olan kifliler
varsa art›yor. Y›l
içinde mevsimsel de¤iflikliklerle birlikte azal›p artabilen hastal›kta günefl ›fl›¤› önemli bir faktör.
MEVS‹MSEL DE⁄‹fi‹KL‹K
HASTALI⁄I TET‹KL‹YOR
Sedef hastalar›n›n lezyonlar› genel olarak k›fl
aylar›nda artmaya meyillidir. Çünkü sedef günefl
›fl›¤›n›n faydal› oldu¤u deri hastal›klar›ndan biridir. Bu ba¤lamda hastal›¤›n tedavisinde günefl
›fl›¤›n›n belli dalga boylar› fototerapi ad› verilen
yöntemle kullan›l›yor. Ancak hastalar›n az bir bölümünde ise güneflle birlikte hastal›kta alevlenme
de olabiliyor.
SEDEF HASTALARI SOLARYUMA
G‹RMEMEL‹!
Solaryum yan etkilerinden dolay› kesinlikle
önerilmiyor. Çünkü fototerapi s›ras›nda günefl ›fl›¤›n›n bütün dalga boylar›n› hastalara verilmiyor.
Tedavi edici etkinli¤i olan küçük bir dalga boyu
belirli dozlarda, k›sa süreli tedavilerle kontrol alt›nda veriliyor.
SABUN, fiAMPUAN TERC‹H‹, KATRAN TEDAV‹S‹ ‹fiE YARAR MI?
Doç. Dr. Fatma Asl› Hapa’ya göre Sedef tedavisinde sabunlar, flampuanlar ve katran gibi tedaviler di¤er tedavilere destek olarak kullan›labilir.
Bu tedaviler özellikle hafif fliddette hastal›¤› olan
kiflilerde daha fazla fayda sa¤l›yor. Yaln›z bafl›na
bu pomadlar›n yayg›n ve fliddetli hastal›¤› olan
kiflilerde etkinli¤i düflük olmaktad›r.
Bahar alerjisine dikkat
Emrah Alt›parmak
• HABER MERKEZ‹
AHAR aylar› geldi. Çiçekler açmaya, polenler uçuflmaya bafllad›. Bu aylarda güneflin
daha parlak olmas› ve çiçek kokular›n›n
artmas› içimizi ›s›t›yor, yaflama sevincimiz art›yor.
Ancak bu aylar›n gelmesinden çok da mutlu olamayanlar var: Gözlerinde bahar alerjisi olanlar!
Gelin Bahar Alerjisi nedir, nas›l anlafl›l›r biraz yak›ndan tan›yal›m. Ac›badem Ankara Hastanesi
Göz Hastal›klar› Uzman› Doç. Dr. U. Emrah Alt›parmak merak edilen sorular› yan›tlad›.
B
BAHAR ALERJ‹S‹ NED‹R?
Bahar aylar›nda artan çiçek tozlar›n›n (polenlerin) etkisiyle alerjik bünyesi olan kiflilerde burunda
t›kanma ve sulanma, ciltte döküntü ve kafl›nmalar
bafllar. Baz› kiflilerde buna ek olarak gözlerde kafl›nma, sulanma, k›rm›z›l›k gibi flikayetler bafl gösterir. Buna 'Bahar Alerjisi' diyoruz.
BAHAR ALERJ‹S‹
NASIL ANLAfiILIR?
Bahar alerjisinin tan›s› tipik yak›nmalar ve
öykü ile konabilir.
Hastalar bahar aylar›n›n gelmesi ile
birlikte gözlerinin
yanmaya ve sulanmaya bafllad›¤›n› belirtirler. Gözlerde ›fl›¤a
hassasiyet de görülür.
Ancak olmazsa olmaz diyebilece¤imiz bulgu 'kafl›nt›' d›r.
Kafl›nma yoksa alerjiden söz etmek do¤ru olmaz.
GÖZDE ALERJ‹ NEDEN GÖRÜLÜR?
Göz ba¤›fl›kl›k sistemi oldukça güçlü bir organd›r. Pek çok farkl› ba¤›fl›kl›k yan›t› verebilir, böylelikle hastal›klardan kendisini koruyabilir. Öte
yandan güçlü savunma sistemi baz› etkenlerle
karfl›laflt›¤›nda afl›r› yan›tlar da gösterebilir. Böyle
bir durumda gözde oluflan ba¤›fl›kl›k yan›t›, karfl›lafl›lan etkene oranla çok daha fazla rahats›z
edici bir klinik tablo ortaya ç›karabilir. Alerji buna iyi bir örnektir.
BAHAR ALERJ‹S‹N‹N TEDAV‹S‹ NED‹R?
Bahar alerjisi göz damlalar› ile büyük oranda
tedavi edilebilen bir rahats›zl›kt›r. Anti-histamik
özellikte göz damlalar›, alerji hücrelerinin davran›fllar›n› etkileyen göz damlalar› ve kortizonlu
göz damlalar› hastal›¤›n seyrini büyük oranda
düzeltir. Baz› dirençli olgularda farkl› damla tedavileri veya sistemik yolla al›nacak ilaçlar
gerekebilir. Hastal›k
e¤er özellikle belli bir
bölgede ortaya ç›k›yorsa (o yere ait bitki örtüsüne ba¤l›
olarak) o bölgeye
seyahatten kaç›nmak önerilir. Afl›r›
kafl›nma ve kapaklarda flifllik gibi flikayetleri
azaltmak için so¤uk kompresler uygulanabilir.
a
l
k
a
c
a
b
z
e
Prot
S
15 Nisan 2015
215 kilo kaldıracak
Muhteşem Engelli unvanına sahip, 2013
Guinness Dünya Rekortmeni, Engelli Vücut Geliştirme Sporcusu Tolga Murat Balıkçı, 10-16 Mayıs 2015 Dünya Engelliler
Haftası kapsamında, yine dikkat çekecek
bir rekora imza atmaya hazırlanıyor.
Dünya rekortmeni
Vücut Geliştirme
sporcusu T.
Murat Balıkçı, Seyit
Onbaşı’yı
anmak için,
kaldırdığı
merminin
ağırlığına
eşit olan 215
kilo ağırlığı
kaldırarak
10 metre
yürüyecek.
Kasımpaşa’nın
yeni hocası
Önder Özen
K
ASIMPA’da Şota Arveladze’den boşalan
teknik direktörlüğü Önder Özen getirildi. Önder Özen’in yardımcılığını ise Brezilyalı
Türk vatandaşı Trabzonspor ve Fenerbahçe
formaları ve A-Milli Takım forması giymiş bir
isim Mehmet Aurelio yapacak. Kasımpaşa
Kulübü’nden yapılan açıklamada; “Türk futbolunun önemli isimlerinden ve çalıştığı her
takımda başarılı işlere imza atan Zeki Önder
Özen ile Teknik Sorumlu olarak 1,5 yıllığına
anlaşma sağlanmıştır. Yardımcılığını ise A
Milli Takımımız formasını uzun yıllar başarıyla terleten Mehmet Aurelio yapacaktır”
açıklaması yapıldı. • İHA
Fırat Arslan’ın
hedefi
yeniden dünya
şampiyonluğu
T
ÜRK boks tarihinin ilk ve tek dünya
şampiyonu Fırat Arslan, yeniden ringe
çıkıyor. Başarılı boksörün hedefi ise aynı
başarıyı tekrarlamak. Kamp çalışmaları için
güney Almanya’nın Bodensee gölü kıyısında ve Alp dağlarının hemen karşında bulunan Kressbronn kentindeki Bodensee-Hotel
Sonnenhof’u seçen milli boksör, mükemmel
bir çalışma atmosferi içerisinde antrenmanlarını sürdürüyor. Otel yönetimi fitness salonuna başarılı boksör için özel olarak ring kurarken, sporcunun rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. 2 Mayıs gecesi Almanya’nın
Bayern eyaletindeki Dachau kentinde yumruk sallayacak olan milli sporcunun bu karşılaşması hazırlık maçı olarak tarihe geçecek.
Hedefinin bu yılın sonunda yeniden dünya şampiyonluğu maçına çıkmak olduğunu
belirten Fırat Arslan, “Ülkeme
yeniden bir dünya şampiyonluk kemerini getirmek
için elimden gelen her şeyi
yapıyorum. Ekibimle birlikte mükemmel bir çalışma dönemi geçiriyoruz.
Burada her şey çok iyi
gidiyor. Alp dağlarının karşısında göl
kıyısındaki tesisler
tam cennetten bir köşe
gibi. Bana her
Fırat Arslan, “Ültürlü imkan
keme yeniden
sağlanmış dubir dünya şampirumda. Bunyonluk kemerini
getirmek için
dan sonraki
elimden gelen her
iş de bana
şeyi yapıyorum”
kalıyor” dedi.
dedi.
• İHA
T
OLGA Murat Balıkçı, Çanakkale Zaferi’nin simgesi olan Seyit Onbaşı’yı
anmak için, kaldırdığı
merminin ağırlığına eşit olan 215
kilo ağırlığı kaldırarak 10 metre
yürüyecek. Protez bacağının bu
yükü taşıması şüpheli olan Tolga
Murat Balıkçı, “Engelliler haftasına tekrar dikkat çekmek ve engelli kardeşlerime motivasyon ve
hayat enerjisi vermek için bunu
başaracağım” dedi.
Engelliler Haftası’nda İzmir’den
Ankara’ya bisikletle giden Tolga
Murat Balıkçı, protez bacağıyla
61 saat pedal çevirerek büyük
bir başarıya imza atmış, kamuoyundan da takdir toplamıştı.
Bu yıl Çanakkale Zaferi’nin 100.
yıl dönümü olması nedeniyle
hem engellilerin sorunlarına dikkat çekmek hem de Çanakkale
Zaferi’nin kahramanlarını anmak
isteyen Tolga Murat Balıkçı, Seyit
Onbaşı’nın kaldırdığı mermi ağır215 KİLO KALDIRIP
lığında ağırlığı kaldıracak. 10-16
10 METRE YÜRÜYECEK Mayıs 2015 tarihleri arasından
gerçekleştirilmesi planlanan
Avrupa, Dünya ve Kainat şampiyonluğu bulunan, ağırlık kaldır- organizasyonun hazırlıklarına
başlayan Tolga Murat Balıkçı,
mada 2013 Guinness Dünya Rekortmeni Tolga Murat Balıkçı’nın, 215 kilo ağırlığı kaldırarak, Seyit
Onbaşı’nın yürüdüğü mesafeye
engelliler haftası kapsamında
eşit olduğu sanılan 10 metre kahazırlandığı rekor denemesi yine
ses getirecek cinsten. 2014 yılı
dar yürüyecek. • İHA
Aziz Yıldırım’dan Alex açıklaması
F
ENERBAHÇE Kulübü
Başkanı Aziz Yıldırım,
Alex De Souza’nın jubilesi için 1 milyon Dolar talep
ettiği yönündeki haberleri
yalanladı. Yıldırım’ın yaptığı ve sarı-lacivertli kulübün
resmi internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada,
“13 Nisan 2015 tarihli Bugün
gazetesinde ve bazı televizyon
kanallarında yer alan, eski
oyuncumuz Alex De Souza’nın
jubilesi için 1 Milyon Dolar talep ettiğim yönündeki haberler
tamamıyla yalandır.
17 yıllık başkanlığım süresince, Fenerbahçe’de forma
giyen hiçbir oyuncu için jubile
organizasyonu yapmadım. Dolayısıyla bahse konu oyuncuy-
la ilgili, herhangi maddi şarta
bağlı olmaksızın herhangi bir
jubile planımız bulunmamaktadır.
Camiamız içerisinde huzur-
15
por
suzluk yaratma hedefi taşıyan bu tarz kasıtlı ve yalan
haberlere itibar edilmemesini
rica ederim” ifadeleri kullanıldı. • İHA
Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı
Köşe
Vuruşu
Eyüp Kara
[email protected]
Türk Telekom
play-off aşkına
Başkentin Türkiye Basketbol Ligi’nde
ki iki temsilcisinden birisi olan Türk Telekom, evinde Muratbey Uşak Sportif’i 90-82
yenerek play-off iddiasını sürdürürken,
Rönesans Ted Ankara Kolejliler deplasmanda Royal Halı Gaziantep’e 82-60 yenilerek kendini ateşin içine attı.
Ligde play-off iddiasını sürdürmek isteyen Türk Telekom Ankara Spor Solun’nda
kendisi gibi play-off kovalayan Muratbey
Uşak Sportif ile karşılaştı. Ligde 9.ncu sırada bulunan Türk Telekom baştan sona
üstün oynadığı mücadeleyi 90-82 kazanarak umutlarını sonraki maçlara taşıdı.
Türk Telekom maç boyunca özellikle
dış atışlardan bulduğu sayılarla rakibine
nefes aldırmazken, pota altını yeterince
kullanmaması en büyük sorun olarak karşımıza çıkıyor. Güçlü pota altı oyuncularına karşın yeterince pota altını kullanmaması Telekom için eğer play-off’a kalırsa
büyük tehlike olarak görünüyor.
Hafta içinde teknik adam değişikliğine
gidip Burak Gören’le yollarını ayırıp takımı
daha önce çalıştıran Hasan Özmeriçi ile
anlaşan Rönesans Ted Ankara Kolejliler’de
tehlike çanları çalıyor.
Rönesans Ted Ankara Kolejliler,
kritik önem taşıyan maçta Royal Halı
Gaziantep’e 82-60 yenilerek kendisini tehlike bölgesinin içinde bulan Kolejliler ligden düşmeme mücadelesi veriyor. İki takımın düşeceği ligde 14.ncü sırada bulanan
Kolejliler lige tutunabilmek için bundan
sonraki maçlarını en az kayıpla atlatmak
zorunda.
İki Başkent temsilcisinden Türk Telekom rahat bir konumda sezonu tamamlarken, Rönesans Ted Kolejliler ise tehlikeye yakından hissederek son haftalara
giriyorlar. İki takıma da bu yolda başarılar
diliyorum.
Türkiye
Üniversitelerarası
Yelken Şampiyonası
sonuçlandı
T
G
ALATASARAY, Ziraat
Türkiye Kupası’ndaki
Manisaspor maçının
hazırlıklarını bu akşam yaptığı
antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, ısınma
hareketleriyle başladı. Ardından gruplar halinde yapılan
pas çalışmasına geçen sarıkırmızılılar, antrenmanın ana
bölümünde taktik çalışma gerçekleştirdi. Sinan Gümüş, antrenmanın tamamında takımla
birlikte çalıştı.
Felipe Melo ise saha adaptasyon çalışmalarının ardından
takımla birlikte çalışmalara
katıldı. Wesley Sneijder, günü
tedaviyle geçirdi. Burak Yılmaz,
tedavisinin ardından bir dizi
saha içi test çalışma gerçekleştirdi. Sarı-kırmızılı ekip, Manisaspor maçı için yarın saat
17.00’da Türk Hava Yolları’na
ait özel bir uçuşla kente hareket edecek. • İHA
si olmayan maçlar oynuyoruz.
En son aldığımız galibiyet tam
zamanında gelen bir galibiyetti
ama önemli olan bu istikrarı
ligin sonuna kadar korumak.
8 maçımız var.
Bütün amacımız bu 8 maçı
çok iyi bir şekilde bitirmek.
Zaten bu sene bizim hedefimiz
ligi iyi bir yerde bitirmek. Onu
da inşallah gerçekleştireceğiz.
Tabi 8 maçı da kazanmak
için baya bir güç harcamamız
gerekiyor. Çünkü oynayacağımız maçlar ligi de etkileyecek
maçlar. Bu nedenle kendimizi
ona göre hazırlamamız lazım”
dedi. • İHA
Mersin kupaya devam etmek istiyor
M
ERSİN İdmanyurdu
Teknik Direktörü
Rıza Çalımbay, Ziraat
Türkiye Kupası’nda karşılaşacakları Fenerbahçe maçına
galibiyet için çıkacaklarını
söyledi. Çalımbay, Tevfik Sırrı
Gür Stadyumu’nda düzenlediği toplantıda, 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda
oynayacakları Fenerbahçe maçıyla ilgili değerlendirmelerde
bulundu.
BU SENEKİ
HEDEFİMİZ LİGİ
İYİ BİR YERDE
BİTİRMEK
Bu haftayla birlikte ligde
yoğun bir maç trafiğine gireceklerini kaydeden Çalımbay,
“Fenerbahçe’nin ardından Akhisar Belediyespor ve Sivasspor ile oynayacağız. Bunlar
çok kritik maçlar. Zaten telafi-
ÜRKİYE Üniversiteler Spor Federasyonu adına Özyeğin Üniversitesi ve Poseidon Yelken Okulu iş birliğiyle, Moda Deniz
Kulübü’nün ev sahipliğinde düzenlenen
Türkiye Üniversiteler Arası Yelken Şampiyonası zorlu hava şartlarına rağmen geniş
bir katılımla tamamlandı. Capitol AVM ana
sponsorluğunda 9-11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda 11 üniversiteden 80 yarışçı kıyasıya yarıştı. İki kişilik
ekiplerle gerçekleştirilen yarışları Yeditepe
Üniversitesi lider olarak kapatırken, ikinciliği
Koç Üniversitesi üçüncülüğü ise Yaşar üniversitesi aldı. Platu 25 - One Design tekne
çeşidi ve “Match Race” eleme usulüyle stadyum yarışı şeklinde gerçekleşen müsabaka
renkli görüntülere sahne oldu. Moda Deniz
Kulübü’nde gerçekleştirilen yarış ve ödül
törenine profesyonel katılımcıların dışında
deniz sporlarına gönül veren birçok kişi de
seyirci olarak destek verdi. • İHA
Anadolu’da
spor
Rıza Çalımbay, Tevfik
Sırrı Gür Stadyumu’nda
düzenlediği toplantıda,
2-1’lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe
maçıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sessiz Ço¤unlu¤un Gazetesi
Emniyet-bas›n dostluk maç›
Polis Teflkilat›´n›n kurulufl y›ldönümü ve polis haftas›
T ÜRK
kutlama program› çerçevesinde Ankara Emniyeti müdürleri
ile Baflkent’te görev yapan bas›n emekçileri aras›nda dostluk
maç› yap›ld›. Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal’›n da izledi¤i mücadeleyi, eski Süper Lig hakemi Bünyamin Gezer yönetti.
Mücadeleyi 8-3 gazeteciler kazan›rken, maç sonunda iki tak›m
sporcular› aras›nda keyifli sohbetler yafland›. Emniyet Müdürü
Kadri Kartal, gazetecilere günün an›s›na forma hediye ederek,
maç› kazanan gazetecilere tebrik etti. • ORHUN YILDIZ
Paylaflacaklar
15 Nisan 2015 Çarflamba
www.anadolugazete.com
Kozlar›n›
T
Y.mahalle Belediyespor
Kazan Belediyespor
ÜRK‹YE Futbol Federasyonu
Bölgesel Lig 6. Grupta haftalard›r liderlik koltu¤unda
oturan Alt›nda¤ Belediyespor, geçen hafta Kayseri Yolspor’la kendi
sahas›nda 2-2 berabere kalarak
çok büyük avantaj kaybetmifl liderli¤i Zara Belediyespor’a kapt›rm›flt›. Son hafta iki tak›mda galip
gelmifl 3. Lig’e ç›kan tak›m Zara
Belediyespor olmufltu.
BARAJ MAÇLARI
OYNAYACAKLAR
Alt›nda¤ Belediyespor’un lige ç›kamamas› bölgesel ligde yer alan
di¤er 3 Ankara tak›m›n› da etkiledi. Keçiören Ba¤lum Belediyespor
bir alt› kümeye düflerken, üst s›rada yer alan Kazan Belediyespor,
Ankara Süper Amatör Lig’den ikinci ç›kan Yenimahalle Belediyes-
por’la, di¤er bölgesel lig tak›m› Sincan Belediyespor ise, ASL’de üçüncü olan Pursaklar Belediyespor’la
baraj Maç› oynayacaklar. Türkiye
Futbol Federasyonu baraj maçlar›n› en k›sa tarihte belirleyecek. Tek
maç usulü oynanacak statüde galip gelen tak›m BAL liginde ise orda kalacak, ASL’den gelen tak›m
galip gelirse rakibiyle yer de¤ifltirip
bölgesel lige terfi edecekler.
Pursaklar Belediyespor
Sincan Belediyespor
Yeni
Alt›nda¤
Belediyespor’un TFF
Bölgesel Lig
6. Grup’ta
liderli¤i
kapt›rd›¤›
Zara
Belediyespor’un
ard›ndan
3. Lig’e
yükselebilmek
için üç
Ankara
tak›m›
kendi
aralar›nda
yükselme
maçlar› için
zorlu
randevuya
ç›kacaklar.
Haber:
Ömer
Y›lmaz
• HAKAN AYDEDE
ÜRK‹YE Basketbol
Ligi ekiplerinden Rönesans TED Ankara
Kolejliler, bafl antrenör
Burak Gören ile yollar›n›
ay›rd›¤›n› aç›klad›. Konuyla
ilgili aç›klama yapan Kulüp
2. Baflkan› Kerem Ma¤denli,
"Bafl antrenör Burak Gören'le karfl›l›kl› anlaflarak
yollar›m›z› ay›rd›k. Kendisine vermifl oldu¤u hizmetlerden dolay› teflekkür
eder, baflar›lar dileriz" dedi. Baflkent ekibi 34 puanla düflme potas›n›n hemen üzerinde 14. s›rada
bulunuyor.
T
Yaflar:
Amatörlerin
yan›nday›m
• EYÜP KARA
EN‹MAHALLE Belediye Baflkan›
Fethi Yaflar, Çak›rlargücü Spor
Kulübü yönetim kurulunu ve
sporcular›n› makam›nda a¤›rlad›. Spora
ve sporcuya verdi¤i destekten dolay› teflekkürlerini sunan tak›m, Yaflar’a ad›n›n yaz›l› oldu¤u 10 numaral› Çak›rlargücü formas›n› da hediye etti.
Y
AMATÖRLER‹N YANINDAYIM
Bat›kent’in gururu olan Çak›rlargücü’nün ziyaretinden duydu¤u memnuniyeti dile getirerek, amatör kulüplere
elinden gelen deste¤i verdi¤ini belirten
Yaflar, “Sa¤l›kl› bir yaflam sürdürebilmemiz için spor yapmam›z gerekir. Özellikle gençler için spor, büyük önem tafl›yor. Hem spor yaparak sa¤l›klar›n› koruyorlar hem de kötü al›flkanl›klardan
uzak duruyorlar” dedi. Amatör kulüplere destek vermenin önemine vurgu yapan Yaflar, "Bugün amatör kulüplerde
futbol oynayan çocuklar›m›z yar›n profesyonel kulüplerde oynarsa bizler onlarla övünür ve gurur duyar›z. Bu yüzden gelece¤imizin teminat› yavrular›m›z›
yetifltiren amatör kulüplere deste¤imizi
sürdürmeliyiz" diye konufltu.
Görme engellilerden 5 alt›n
TED
Kolejliler
Gören’le
yollar›n
ay›rd›
• ÖMER AYDOS
ANKAYA Belediyesi
Görme Engelliler
Spor Kulübü sporcular›, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu
taraf›ndan düzenlenen
Görme Engelliler Atletizm
Türkiye fiampiyonas›’na
baflar›lar›yla damga vurdular. Denizli Büyükflehir
Belediyesi Spor Toto Spor
Kompleksi Olimpik Atletizm Sahas›’nda düzenlenen flampiyonada Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcular› 5 alt›n, 2 gümüfl ve
2 bronz madalya kazana-
Ç
rak baflar›lar›na bir yenisini eklemenin mutlulu¤unu yaflad›lar.
Halterden sonra atletizmde de baflar›y› yakalayan Çankaya Belediyesi
sporcular›ndan Semih Deniz 400 ve 1500 metre
maratonda alt›n madalya,
Ahmet Korukeser cirit atmada alt›n madalyan›n
sahibi oldu. Sabri Y›lmaz
800 ve 1500 metre maratonda gümüfl madalya ile
Çankaya’y› gururland›r›rken Abdullah Yak›n da
100 ve 200 metre maratonda bronz madalya ile
turnuvay› tamamlad›.
Download

2 Nisan 2015 - Anadolu Gazete