laboratuar sarf malzemeleri
adaptörler - “distilasyon”
adaptörler - “distilasyon” - “claisen baþlýklý”
Borosilikat 3.3 camdan
üretilirler.
Borosilikat 3.3 camdan
üretilirler.
Çeþitli düzeneklerde,
kondenser ile balon
baðlantýsýný saðlamak
amacýyla kullanýlýrlar.
Distilasyon düzeneklerinde
balonlarýn soðutuculara
baðlanmasýna olanak
saðlarlar. Üst diþi þilif,
termometre kullanýmý için
tasarlanmýþtýr
Üst diþi þilif, vida diþli
adaptör veya termometre
soketi ile termometre
kullanýmý için tasarlanmýþtýr
Claisen baþlýklý adaptörlerin
standart adaptörlere göre
farklarý damlatma hunileri,
karýþtýrýcýlar ve ekipmanlarýn
baðlanabileceði ilave
boyunlarýdýr.
Merkez diþi þilife göre 75°
açý yapan yan erkek þilifi
mevcuttur.
katalog
no
065.45.001
065.45.002
065.45.005
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
açýlý þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
adaptörler - “aktarým”
Isýya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanýklý
borosilikat 3.3 camdan üretilirler. Eðimli adaptörlerin
sade veya havalandýrma açýklýðý bulunan 105° açýlý
formlarý mevcuttur. Düz adaptörler, vakum tüpünün
yardýmýyla vakum baðlantýlarýný birleþtirmek için
kullanýma uygundur.
alternatif 2 model:
105° açý eðimli
105° açý eðimli , hava delikli
eðimli
eðimli - vakumlu diþi þilif
adaptör
adaptör
NS ölçüsü
065.32.014
065.33.014
NS 14/23
065.32.029
065.33.029
NS 29/32
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
adaptörler - “toplama”
Isýya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayanýklý
borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
Distilasyon düzeneklerinde vakum baðlantýlarýný
birleþtirmek için kullanýlýrlar.
alternatif 2 model:
adaptör
düz
065.39.014
065.39.029
adaptör
eðimli
065.40.014
065.40.029
düz - açýsýz
105° açý eðimli
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 29/32
16
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
katalog
no
065.46.001
065.46.002
065.46.005
065.46.006
diþi þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 29/32
NS 29/32
açýlý þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 14/23
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız