laboratuar sarf malzemeleri
dispenser
ISO 8655 kalite sistem standartlarýna uygun olarak
üretilir ve kalibrasyon sertifikasý ile teslim edilirler.
Aktarýlan sývý ile temas eden parçalarýn kaliteli
malzemelerden oluþmasý, çok yüksek kimyasal
dayaným saðlar.
Esnek yapýdaki sývý aktarým çýkýþ borusu, boþaltým açýsýnýn
ayarlanabilmesini saðlar ve sývýnýn dispenserden arzu
edilen açý ile aktarýlmasýna olanak verir.
Yaysýz PTFE valf manifold, mükemmel kimyasal
uyumu ve sýzdýrmasýz vana fonksiyonu garantisi sunar.
Silikon O halkaya sahip, özel olarak tasarlanmýþ PTFE
piston, kolay ve zahmetsiz piston hareketi saðlar.
Çýkartýlabilir teleskopik sývý giriþ tüpü, þiþelerin farklý
yüksekliklerine göre kolaylýkla ayarlanabilmektedir.
Her dispenser, laboratuar reaktif þiþelerinin çoðuna
uyum saðlayabilecek beþ adaptör ile tedarik edilir.
katalog
no
008.02.002
008.02.005
008.02.010
008.02.030
008.02.060
008.02.100
hacim
0.3 - 2.5 ml
0.5 - 5 ml
1.0 -10 ml
2.5 - 30 ml
5.0 - 60 ml
10.0 - 100 ml
taksimat
0.05 ml
0.10 ml
0.20 ml
0.50 ml
1.00 ml
2.00 ml
doðruluk
± % ± ml
0.6 0.015
0.5 0.025
0.5 0.050
0.5 0.150
0.5 0.300
0.5 0.500
cv
±%
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
dispenser - “otoklavlanabilir”
Yüksek hassasiyet ve tekrarlanabilirlik için en iyi
alternatiftir. Kabarcýksýz bir aktarým ile güvenilir ölçüm
sonuçlarý saðlar.
Sývý ile temas eden parçalar PTFE’den üretilmiþ olup
tüm gövde otoklav ile steril edilebilir.
ISO 8655 kalite sistem standartlarýna uygun olarak
üretilir ve kalibrasyon sertifikasý ile teslim edilirler.
Yaysýz PTFE valf manifold, mükemmel kimyasal
uyumu ve sýzdýrmasýz vana fonksiyonu garantisi sunar.
Silikon O halkaya sahip, özel olarak tasarlanmýþ PTFE
piston, kolay ve zahmetsiz piston hareketi saðlar.
Dozaj silindirinin kýrýlmalara karþý korunmasýný saðlayan
polipropilen kaplama, herhangi bir kýrýlma anýnda cam
sýçramasýný engeller.
Çýkartýlabilir teleskopik sývý giriþ tüpü, þiþelerin farklý
yüksekliklerine göre kolaylýkla ayarlanabilmektedir.
Her dispenser, laboratuar reaktif þiþelerinin çoðuna
uyum saðlayabilecek beþ adaptör ile tedarik edilir.
katalog
no
008.03.005
008.03.010
008.03.025
008.03.050
hacim
0.5 - 5 ml
1.0 -10 ml
2.5 - 25 ml
5.0 - 50 ml
taksimat
0.10 ml
0.20 ml
0.50 ml
1.00 ml
doðruluk
± % ± ml
0.5 0.025
0.5 0.050
0.5 0.150
0.5 0.300
cv
±%
0.1
0.1
0.1
0.1
12
Download

Ürün detayları için tıklayınız