Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý
ALL-1 AC
ELEKTRÝKLÝ GRES POMPASI
TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU
Ü r ü n ü k u l l a n m a ya b a þ l a m a d a n ö n c e m u t l a k a o k u y u n u z .
SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL.
ÜRÜN TANIMI
ALL-1 AC serisi ürünler, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþ pistonlu tip pompalardýr. Gövdesi
üzerinde monte edilerek kullanýlan ve basýnç üretimini gerçekleþtiren pompa elemanlarý
(Sayfa 6) bulunmaktadýr. Pompa standart olarak 1 ile 6 adet arasý pompa elemaný
montajýna uygun olarak tasarlanmýþtýr. Ýstenildiðinde pompa elemaný sayýsý 10 adete
kadar çýkartýlabilir. Yað haznesi, pompa içerisindeki yaðýn miktarý dýþardan kolaylýkla
görülebilmesi için þeffaf polikarbonat malzemeden yapýlmýþtýr. Ancak pompanýn veya
yaðýn, görülmesi mümkün olmayan yerlere montaj yapýldýðý durumlarda, opsiyonel olarak
sunulan ALLFETT Seviye Ýkazý ile yaðýn durumu elektronik olarak takip edilebilmektedir.
Pompa üzerine istendiðinde eklenebilen kilitli ve kilitsiz olmak üzere iki deðiþik kapak
tipi bulunmaktadýr. B u kapaklar ile üstten dolum yapýlabilmektedir.
GENEL ÖZELLÝKLERÝ
: 220 - 380 V AC
Motor Tipi
: 600 bar.
Max. Basýnç
: IP 54
Koruma Sýnýfý
: NLGI 0 - 1 - 2 - 3
Gres Sýnýfý
Pompa Elemaný Deplasmaný : 3,5 - 5 - 7 cm³ / Dakika (Opsiyonel)
Çalýþma Sýcaklýðý
: -55°C +80°C
Hazne Kapasiteleri
: 1,5 - 3,3 Litre
Ø 171 mm
138 mm
394 mm - 3,3 Litre
307 mm - 1,5 Litre
Þekil 1 Pompa genel ölçüleri
347 mm
1
Yukarýdaki ölçüler 220 V AC modelini temsil etmektedir. 380 V AC için yükseklik deðerleri 20 mm fazla
olacaktýr.
ÜRÜN BÝLEÞENLERÝ VE OPSÝYONEL EKÝPMANLAR
1.
2.
3.
Kilitli Plastik Dolum Kapaðý (Opsiyonel)
Kilitsiz Plastik Dolum Kapaðý (Opsiyonel)
Kilitli Metal Dolum Kapaðý (Opsiyonel)
4.
5.
6.
Standart Plastik Kapak (Opsiyonel)
Dolum Tipi Hazne (Opsiyonel)
Seviye Ýkazý (Opsiyonel)
7.
8.
9.
10.
Egzoz
Standart Hazne
Mikser Kaþýðý
Elektrik baðlantý rakoru
Þekil 2 Pompa ekipmanlarý
1
2
11. Gresörlük
12. Pompa Elemaný Yuvalarý
13. Redüktör
3
14. Pompa Montaj Sacý
4
6
7
8
9
5
10
11
12
13
14
SERVÝS ÝSTASYONU
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Yeni Eyüp Bulvarý, Topçular Caddesi, Set Üstü, No:1 Demirkapý-Rami / Ýstanbul
Telefon : 0 212 501 32 01 (PBX)
www.allfett.net
Fax
: 0 212 501 33 37
[email protected]
2
ELEKTRÝK BAÐLANTI ÞEMASI
UYARI !
Bu sayfada gösterilen þemalar, ALL-1 AC Tip pompanýn motor kutusu içerisinde
bulunmakta olan elektrik baðlantýlarý kullanýlarak yapýlmalýdýr.
Standart elektrik baðlantý þemasý
ALL-1 AC Pompa, bir elektronik kontrol kartý kullanýlmadan kendi baþýna kullanýlacak
ise elektrik baðlantýlarý aþaðýda gösterilen þema uyarýnca yapýlmalýdýr.
Þekil 4 380 V AC Baðlantýsý
U1 V1 W1
U1 V1 W1
Þekil 3 220 V AC Baðlantýsý
Boþ
N
L
T
S
R
EK-9 kontrol kartý ile baðlantý þemasý
ALL-1 AC Pompa, ALLFETT Elektronik kontrol kartlarýndan birisi ile kullanýlacak ise,
elektrik panosu içerisinde bulunan trafo aracýlýðý ile AC giriþ baðlantýlarý yapýlmalýdýr.
Kontrol kartý bu panonun içerisinde bulunmaktadýr.
Þekil 5 220 V AC Pano Baðlantýsý
Þekil 6 380 V AC Pano Baðlantýsý
(Motor Çýkýþ)
(Motor Çýkýþ)
L N
RS T
I
I
O
O
N
L
3
(220 V AC GÝRÝÞ)
R
S
T
(380 V AC GÝRÝÞ)
OPSÝYONEL ELEKTRÝK BAÐLANTI ÞEMALARI
Basýnç þalteri baðlantý þemasý
ALL-1 AC Pompa, EK-9 elektronik kontrol kartý ile kullanýlmakta ve pompa elemaný
üzerindeki basýnç þalteri üzerinden sinyal alýnmasý gerekiyor ise elektrik soketi baðlantýlarý
aþaðýda gösterilen þema uyarýnca yapýlmalýdýr.
8
Basýnç
sinyali
1
2
3
5
Basýnç
(-)
4
6
1
7
2
3
5. Seviye ve Basýnç sensörü (-) ortak
6. Düþük seviye sinyali
7. Basýnç sinyali
8. Seviye sensörü (+)
Seviye ikazý baðlantý þemasý
ALL-1 AC Pompa, EK-9 elektronik kontrol kartý ile kullanýlmakta ve pompa haznesi
üzerindeki seviye sensörü üzerinden sinyal alýnmasý gerekiyor ise, elektrik soketi
baðlantýlarý aþaðýda gösterilen þema uyarýnca yapýlmalýdýr.
8
1
2
5
6
7
3
4
1
2
3
5. Seviye ve Basýnç sensörü (-) ortak
6. Düþük seviye sinyali
7. Basýnç sinyali
8. Seviye sensörü (+)
KALÝTE
ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
N° TR31548/A
Bu ürün Bureau Veritas tarafýndan TR31548/A numaralý sertifika ile
ISO 9001:2008 standardýna uygunluðu belgelendirilmiþ Kalite / Çevre
Yönetim Sistemlerine sahip ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler
San. Tic. Ltd. Þti kuruluþu tarafýndan üretilmiþtir.
4
POMPA BAKIM TALÝMATI
1. Pompa Çalýþmýyor :
a Pompanýn elektrik baðlantýlarý gevþemiþ veya kopmuþ olabilir. Sistemin elektrik
kablo ve baðlantýlarýný sayfa 4 içinde bulunan elektrik baðlantý þemasý uyarýnca kontrol
ediniz.
b Eðer pompa bir elektronik kontrol ünitesi ile birlikte kullanýlmakta ise ;
Kontrol kartý bekleme süresinde olabilir. Yaðlama süresinin baþlamasýný bekleyiniz.
Elektronik kontrol kartý bekleme süresinde istenirse üzerindeki ADDITIONAL
CYCLE butonuna basarak 1 periyot yaðlama saðlanabilmektedir.
Elektrik baðlantý kutusu
pompanýn motoru üzerinde konumlandýrýlmýþtýr
2. Pompa Çalýþýyor fakat yað sevk etmiyor :
a Hazne içerisindeki yað bitmiþ olabilir. KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN
KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI bölümündeki 10. ve 11 . maddeleri
uyarýnca dolumunun yapýlmasý gerekmektedir.
b Pompa elemaný, bir süre yaðsýz çalýþmasýndan dolayý hava yapmýþ olabilir ;
Hava alma iþlemi için, pompa elemaný yuvasýndan sökülür. Þapkalý piston ve
yay yerinden çýkartýlýr. Piston deliðine el ile gres doldurulup, piston içine itilir.
Bu iþlem emiþ deliklerinden (Þekil 4) hava kabarcýksýz yað çýkana kadar
tekrarlanýr. Þapkalý pistona yay geçirilerek yerine takýlýr. Sonra pompa elemaný
gövde üzerindeki yerine monte edilir.
5
POMPA ELEMANI
Pompa elemanlarý, ALL-1, ALL-10 and ALL-25 serisi pompalarýn gövdelerine
eklenerek basýnç üretimini gerçekleþtirmek ve yaðý yaðlama noktalarýna yada
daðýtýcý valflere iletmek için tasarlanmýþ ürünlerdir. Pompa gövdesi üzerine 10
adete kadar baðlanabilmektedir.
Pompa gövdesi içerisinde eksantrik hareket ile itilen pompa elemaný pistonu
yaðýn noktalara itilmesini saðlamakta ve yay geri dönüþü ile birlikte pompa
elemaný yað odacýklarý tekrar bir sonraki basma iþlemi için gerekli olan yaðý
pompa haznesinden emmektedir.
Þekil 7 Pompa elemaný genel ölçüleri
42 mm
Ø24 mm
100 mm
Þekil 8 Pompa elemaný yerleþimleri (Opsiyonel olarak sunulmaktadýr)
6
POMPA ELEMANI BAKIM TALÝMATI
a. Pompa elemanlarý üzerindeki yay kýrýlmýþ olabilir. Pompa elemanýný, yay ve
piston içeride kalmayacak þekilde dikkatlice sökün ve gerekirse yayý deðiþtirin.
b. Pompa elemaný týkanmýþ olabilir. Pompa elemanýný sökün ve mazot bazlý bir
sývý ile temizleyin. Önce hava ile kuruttuktan sonra tekrar yerine takýn.
c. Pompa elemaný check-valve içerisindeki sýzdýrmazlýk elemaný yýrtýlmýþ veya
yýpranmýþ olabilir. Sýzdýrmazlýk elemanýný deðiþtirin.
d. Pompa elemaný emniyet valfinden yað sýzýntýsý olabilir. Bu sýzýntý, yaðlama
noktalarýndan birinin veya bir kaçýnýn týkandýðýný, týkanmýþ olan noktaya baðlý
daðýtýcý valf bloðunun bloke olmasý sebebiyle o valf bloðunda yaðlama
yapýlamadýðýný gösterir. Daðýtýcý valfin bloke olmasý durumunda pompa çok
yüksek basýnçlara çýkarak yaðlama hatlarýnýn patlamasýna sebebiyet verebilir.
Týkanmýþ hattý bularak açýlmasýný saðlayýn.
Þekil 9 Pompa elemaný bileþenleri
7
8
1
2
9
3
4
5
1. Pompa Elemaný Çýkýþý
2. Emniyet Valfi Gövdesi
3. Pompa Elemaný Gövdesi
4. Gres Emiþ Bölümü
5. Piston Yayý
6. Piston
7. Emniyet Valfi Civatasý
8. Emniyet Valfi Ayar Somunu
9. Emniyet Valfi Tahliye Deliði
6
SERVÝS ÝSTASYONU
7
ALLFETT MEKANÝK VE ELEKTRONÝK SÝSTEMLER SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Yeni Eyüp Bulvarý, Topçular Caddesi, Set Üstü, No:1 Demirkapý-Rami / Ýstanbul
Telefon : 0 212 501 32 01 (PBX)
www.allfett.net
Fax
: 0 212 501 33 37
[email protected]
KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI
1. Ürünün müþteriye tesliminden sonraki yükleme, boþaltma ve taþýma sýrasýnda oluþan
hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.
2. Pompalar, yaðlama amaçlý olarak üretilmiþtir ve 2 saat üzerinde sürekli çalýþmaya
müsait deðildir. Pompanýn sürekli olarak maksimum basýnç ürettirilerek kullanýmý
sisteme zarar verir. Bu nedenle oluþan hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA
kalýr.
3. Pompanýn yýkanmasý veya tazyikli suya maruz býrakýlmasý sakýncalýdýr. Bu sebeple
m e y d a n a g e l e n h a s a r l a r G A R A N T Ý K A P S A M I D I Þ I N D A k a l ý r.
4. Pompa haznesi, yað seviyesinin dýþarýdan rahatça görülebilmesi için þeffaf polikarbonat
malzemeden yapýlmýþtýr. Bu sebeple pompanýn boyanmasý, yað seviyesinin göz ile
takip edildiði durumlarda sakýncalýdýr. Boyanmýþ parçalar GARANTÝ KAPSAMI
DIÞINDA kalýr.
5. Pompa elektrik motoru tahriklidir. Pompanýn genel özelliklerinde belirtilmiþ olan çalýþma
gerilimine uygun bir kaynaktan beslenmesi ve elektrik baðlantýlarýnýn doðru þekilde
yapýlmýþ olmasý gerekmektedir. Pompa içerisindeki mikser kaþýðý (Pompa etiketindeki
ok yönünde) saat yönünde dönmelidir.
6. Pompa, “AC” akýmdan “DC” akýma dönüþtürülerek kullanýlmasý gereken durumlarda
mutlaka en az 5A bir transformatör kullanýlmalýdýr (220 v AC - 24 V DC gibi).
7. Pompa elektrik baðlantýlarý esnasýnda çýplak kablo býrakýlmasý, yüksek gerilimden
düþük gerilime çevirilerek kullanýlan sistemlerde hayati tehlikeye sebebiyet verir.
Kablolarýn dikkatlice döþenmesi ve elektrik çarpmasý riskinin önlenmesi gerekmektedir.
Voltaj düþüklüðü veya fazlalýðý, hatalý elektrik tesisatý, ürünün tanýmýnda belirtilmiþ
olan voltajdan farklý voltajda kullanma nedenlerinden meydana gelebilecek hasar ve
arýzalar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA kalýr.
8. Pompa içerisinde kullanýlacak olan gres yaðýnýn öncelikle, pompanýn genel özelliklerinde
belirtilmiþ olan gres sýnýfýna (NLGI) uygun olduðunu kontrol ediniz.
9. Yað mutlaka lityum bazlý ve EP katkýlý olmalýdýr. Pompalar NLGI 0,1,2,3 yaðlarýný
basabilecek özellikte imal edilmiþtir, soðuk havalarda NLGI 0 veya NLGI 1, sýcak
havalarda NLGI 2, sýnýfý yað kullanýlmalýdýr.
10 Pompada kullanýlacak olan yað kesinlikle temiz olmalý ve dolum sýrasýnda içerisine
yabancý madde karýþmasý engellenmelidir.
8
KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR VE GARANTÝ KAPSAMI
11 Pompanýn doldurulmasý, pompa gövdesi üzerinde bulunan gresörlükten yapýlmalýdýr.
Tekrar dolumda pompa haznesi içerisindeki yað seviyesi az durumdaysa (þeffaf
hazneden görülemeyecek seviyede ise) mutlaka gresörlük kullanýlmalý ve pompanýn
hava yapmamasý saðlanmalýdýr. Üstten dolumlu kapak tipi kullanýlmasý durumunda,
pompanýn tozlu ve yað içerisine pislik karýþabilecek bir ortamda bulunmamasý
gerekmektedir. Pompalarýn dolumu için ALLFETT Gres Dolum Körükleri tavsiye
edilir.
12 Dolum sýrasýnda yaða karýþan pislik ve yabancý maddeler pompa, pompa elemaný
ve daðýtýcýlar üzerinde hasara neden olur. Bu þekilde oluþmuþ hasar GARANTÝ
KAPSAMI DIÞINDA kalýr. Dolum için pompa elemanlarý yuvasýna takýlarak kullanýlan
filitre önerilir.
13 Pompanýn çalýþmasý esnasýnda herhangi bir bölümünün veya parçasýnýn sökülmesi
yada gevþetilmesi sakýncalýdýr. Pompa haznesi kesinlikle üst kapak açýlarak el ile
doldurulmamalýdýr. Bu nedenle oluþan hasarlar GARANTÝ KAPSAMI DIÞINDA
kalýr.
14 Otomatik Merkezi yaðlama Sistemlerinin bir diðer amacý, çevreye karþý meydana
gelebilecek olan zararlarýn en aza indirilebilmesidir. Bu sebeple pompa ile kullanýlacak
olan yaðýn dolumu sýrasýnda çevreye vereceði zarar göz önünde bulundurularak,
dolumun seyyar gres pompalarý veya el pompalarý ile yapýlmasý önerilir.
15 Pompanýn yetkili servis dýþýnda onarýmý esnasýnda meydana gelen hasarlar GARANTÝ
KAPSAMI DIÞINDA kalýr. POMPA BAKIM TALÝMATI içerisindeki onarým koþullarý
haricinde, mutlaka Teknik Servise danýþýlmalý veya onarým iþlemi Teknik Servis
elemanlarýna býrakýlmalýdýr.
16 Yukarýda belirtilmiþ olan durumlar sebebi ile ALLFETT Sistemlerinin baðlý olduðu
makine veya araçlarda meydana gelecek hasarlardan, ALLFETT Mekanik ve
Elektronik Sistemler SAN. TÝC. LTD. ÞTÝ ve ALLFETT Pazarlama ve Dýþ
Ticaret LTD. ÞTÝ. Sorumlu tutulamaz.
TAÞIMA VE NAKLÝYE SIRASINDA DÝKKAT EDÝLECEK HUSUSLAR
Tüm ALLFETT sistemleri taþýma esnasýnda meydana gelebilecek zararlarý en aza
indirmek için destek malzemeleri ile paketlenmektedir. Ancak taþýma sýrasýnda
zarar verici etkenlerden uzak tutulmalýdýr. Ürün paketlerinin taþýnmasý, elektronik
ve mekanik aksamlarýn zarar görmesi göz önüne alýnarak dikkatlice yapýlmalýdýr.
KULLANIM SIRASINDA ÝNSAN VE ÇEVRE SAÐLIÐINA TEHLÝKELÝ VEYA
ZARARLI OLABÝLECEK DURUMLARA ÝLÝÞKÝN UYARILAR
Tüm ALLFETT sitemleri ilgili güvenlik direktiflerine uygun olarak üretilmektedir. Kullaným
esnasýnda insan saðlýðý için çevre için herhangi bir risk bulunmamaktadýr.
9
T.C. SANAYÝ VE TÝCARET BAKANLIÐI
Bu belgenin kullanýlmasýnda; 4077 sayýlý Tüketicinin Korunmasý Hakkýnda Kanun ve
bu Kanun’a dayanýlarak yürürlüðe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarýna Dair
Yönetmelik uyarýnca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý
Genel Müdürlüðü tarafýndan izin verilmiþtir.
ÝMALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI
MERKEZ ADRESÝ
TELEFONU
FAKSI
: ALLFETT Mekanik ve Elektronik Sistemler
San. ve Tic. Ltd. Þti.
: Yeni Eyup Bulvari, Topcular Cad. Set Ustu,
No:1 Demirkapý-Rami / Ýstanbul
: 0212 501 32 01 (PBX)
: 0212 501 33 37
FÝRMA YETKÝLÝSÝNÝN
ÝMZASI - KAÞESÝ
:
MALIN
CÝNSÝ
MARKASI
MODELÝ
BANDROL VE SERÝ NO
TESLÝM TARÝHÝ VE YERÝ
GARANTÝ SÜRESÝ
AZAMÝ TAMÝR SÜRESÝ
:
:
:
:
:
:
:
Elektrikli gres pompasý
ALLFETT
ALL-1 AC
SATICI FÝRMANIN
ÜNVANI
MERKEZ ADRESÝ
TELEFONU
FAKSI
FATURA TARÝH ve NO
:
:
:
:
:
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
...................................
2 YIL
30 iþ günü
10
Merkezi Yaðlama Sistem ve Ekipmanlarý
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn tesliminden itibaren baþlar ve 2 yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre, mala iliþkin
arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý durumunda, malýn satýcýsý,
bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden birisine bildirim
tarihinden itibaren baþlar. Malýn arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilememesi halinde
imalatçý - üretici veya ithalatçý malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere
sahip baþka bir malý tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj hatalarýndan
dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça bedeli ya da baþka
herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapýlacaktýr.
5. Tüketicinin onarým hakkýný kullanmasýna raðmen malýn;
- Tüketiciye teslim edildiði tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak
kaydýyla, bir yýl içerisinde; ayný arýzanýn ikiden fazla tekrarlanmasý veya farklý arýzalarýn
dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklý arýzalarýn
toplamýnýn altýdan fazla olmasý unsurlarýnýn yaný sýra, bu arýzalarýn maldan
yararlanamamayý sürekli kýlmasý,
- Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
- Firmanýn servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla
satýcýsý, bayii, acentesi, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsý - üreticisinden birisinin
düzenleyeceði raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi,
durumlarýnda, tüketici malýn ücretsiz deðiþtirilmesini, bedel iadesi veya ayýp oranýnda
bedel indirimi talep edebilir.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan unsurlara aykýrý kullanýlmasýndan kaynaklanan
arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasý Genel Müdürlüðü’ne baþvurulabilir.
Download

ALL-1 AC Tipi elektrikli gres pompası