T.C.
Re smı Gazete
Kuruluş T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336)-7 E k i m 1920
Yönetim ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur
25 K A S I M 1974
PAZARTESİ
Sayı: 15073
J
S a y ı ş t a y Genel Kurul K a r a r ı
Esas N o : 1974/6
Karar N o : 3749/1
KONU :
Yevmiyeli Teknik Personel Yönetmeliği hükümlerine göre çalış­
tırılmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alı­
nan personel hakkında, 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü
maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmıyacağı hususundaki tereddüt.
K O N U İLE I L G I L I M E V Z U A T :
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi:
«657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek gösterge tablosunun
I, 2, 3 ve 4 üncü derecelerine girecek kadrolar ve bu kadroların un­
vanları aynı kanunun 34 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde 1970
malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca tespit edilir.
Bakanlar kurulunca tespit edilen unvanlara ilişkin görevleri bu
görevin kadrosunu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta olanlardan
intibak sonucunda daha aşağı derecelere intibak ettirilmiş olanlar bu
görevlerin Bakanlar Kurulunca tespit edilen kadrolarına intibak et­
tirilirler.
Bu gibilerin eski derecelerinde geçirdikleri süreler yeni derece­
lerinde kademe ilerlemesinde dikkate alınır.»
7/3434 sayılı Kararname eki kararın 1 ve 4 üncü maddeleri:
Madde 1 — «31/7/1970 tarih ve 1322 sayılı Genel Kadro Kanu­
nunun (3) üncü, 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca
genel ve katma bütçeli idarelerde 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelere girmesi
uygun görülen görevler ekli (1) sayılı cetvelde gösterilmiştir.»
Madde 4 — «1-4 üncü derecelere intibak, kuruluş Kanunu bulu­
nan kurumlarda esas itibariyle kanunî kadrolar ve aynı derecelerde
torba kadrolardan alınan kadrolar için sözkonusudur.»
7/4096 sayılı Kararname ve ekindeki F I K R A :
«13/11/1971 tarih ve 7/3434 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ek­
li kararın 4 üncü maddesine, 1/12/1971 tarihinden geçerli olmak üzere
ilişikte yazılı fıkranın
eklenmesinin kabulü;
Bakanlar Kurulunun
7/3/1972 günlü toplantısında kararlaştırılmıştır.»
FIKRA : «(1) sayılı cetvelde gösterilen görevleri 30/11/1971 tari­
hinden beri ifa etmekte iken 1327 sayılı Kanunun ek geçici 4 üncü
maddesi uyarınca intibakları yapılan ve kendilerine Genel Kadro Ka­
nununun 1 ve 5 inci maddeleri hükümlerine göre kadro tahsis edilen
kimseler de 1-4 üncü derecelere intibak ettirilirler.»
İNCELEME :
Konu ile ilgili mevzuat ve daire kararı ile Maliye Bakanlığı ve
Başbakanlık Devlet Personel Dairesi Başkanlığının b u husustaki mü­
talâaları incelenerek gereği görüşüldü :
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesinin 2 inci fık­
rasında, Bakanlar Kurulunca tespit edilen unvanlara ilişkin görevle­
ri, bu görevin kadrosunu işgal etmek suretiyle fiilen yapmakta olan­
lardan, intibak sonucunda daha aşağı derecelere
intibak ettirilmiş
olanların, bu görevlerin, Bakanlar Kurulunca tespit edilen kadrola­
rına intibak ettirileceği hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Gerek bu hükme, gerek 1971 yılı Bütçe Kanununun 9 uncu mad­
desi hükmüne
dayanılarak, 1-4 üncü derecelere girecek
görevler
13/11/1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararnameye ek karar ile tespit edi­
lerek 19/11/1971 tarih ve 14020 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmış ve
sonradan, bu kararname hükümlerini Yevmiyeli Teknik Personele de
teşmil etmek için 7/3/1972 tarih ve 7/4096 sayılı Kararname çıkarıl­
mıştır.
Ne var ki, bahis konusu personel, Devlet Memurları Kanunundan
önceki mevzuat beyanında bulunan 4/10195 sayılı Muayyen ve Muvak­
kat Müddetli Hizmetlerde Çalıştırılacak Yevmiyeli Personel Yönetme­
liği hükümlerine göre istihdam olunan kimselerdir. Filhakika, mez­
kûr yönetmeliğin muvakkat 3 üncü maddesine 20/7/1961 tarih ve 5/
1452 sayılı Kararname ile ilâve edilen hükme dayanılarak, yevmiye ile
çalıştırılan teknik elemanlara, ilgili bakanın tasvibi alınmak suretiyle
amiri italik ve Tahakkuk Amirliği vazifelerinin gördürülmesini temin
için, maaşsız vekâlet kaydıyla bazı idarî görevler verilmiştir. Ancak,
Devlet Memurları Kanununun intibaka ilişkin hükümlerinde, ek görev
kadroları ya da vekâlet edilen kadrolar değil, intibakı yapılacak kim­
senin aslî görevinden dolayı fiilen işgal ettiği kadro esas alınmış ve
bu husus 657 sayılı Kanunun bir çok maddelerinde açıkça ifade olun­
muştur. Şu hale göre, bahis konusu personelin intibakında, mutlak
olarak yevmiyeli Teknik Personel statüsünün esas alınması ve 657
sayılı Kanunun ek geçici 4 üncü maddesi hükmünün uygulanması zo­
runlu bulunmaktadır.
Sözü edilen ek geçici 4 üncü madde hükmü uyarınca intibakı ya­
pılan kimseler, teşkilât kanunlarında yer alan herhangi bir kadroya
aslî görev olarak atanmamış fakat sadece yevmiyeyle istihdam edi­
len personeldir. 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi­
nin 2 inci fıkrasında ise, bahse konu kadrolara intibak için Bakanlar
Kurulunca tespit edilen unvanlara ilişkin görevin kadrosunu fiilen iş­
gal etmiş olmak hususu şart kılındığından, Yevmiyeli Teknik Perso­
nel hakkında 1322 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmünün uygulan­
masına imkân bulunmamaktadır.
B u imkânsızlığa rağmen, 7/3/1972 tarih ve 7/4096 sayılı Kararna­
me ile, 1322 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi hükmünün Yevmiyeli
Teknik Personel hakkında da uygulanmasına çalışılmış bulunuyor
ise de, sözü edilen kararname, yukarıda belirtilen nedenlerle dayana­
ğı olması lâzım gelen kanuna aykırıdır.
— 2 —
Ayrıca, mezkûr kararnameye ekli fıkrada, 7/3434 sayılı Kararna­
me ile tespit edilen görevleri 30/11/1971 tarihinden beri ifa etmekte
iken 1327 sayılı Kanunun ek geçici 4 üncü maddesi uyarınca intibak­
ları yapılan ve kendilerine Genel Kadro Kanununun 1 ve 5 inci mad­
deleri hükümlerine göre kadro tahsis edilen kimselerin de 14 üncü
derecelere intibak ettirileceğinin belirtilmesi suretiyle, çelişkili ve tat­
bik kabiliyeti olmayan bir hüküm getirilmiştir. Zira, 30/11/1971 tari­
hinden beri ek geçici 4 üncü madde şümulüne giren ve yevmiye ile
görev ifa eden teknik personel mevcut değildir. Ve mevcut olmayan
personelin intibakından da söz etmeye imkân yoktur.
SONUÇ:
Yevmiyeli Teknik Personel Yönetmeliği hükümlerine göre çalış­
tırılmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına alı­
nan personel hakkında, 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü
maddesi hükmünün uygulanmasına imkân bulunmadığına 24/10/1974
tarihinde çoğunlukla karar verildi.
AZINLIK DÜŞÜNCESİ:
1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 üncü maddesi ile 1971 yılı
Bütçe Kanununun 9 uncu maddesi hükümlerine
dayanılarak, önce
7/3434 sayılı Kararname çıkarılmış, sonra da, Yevmiyeli Teknik Per­
sonelin bu kararname kapsamına alınmaması suretiyle sebebiyet ve­
rilen haksızlığı önlemek için 7/4096 sayılı Kararname çıkarılmıştır.
1972 yılı Bütçe Kanununun 15 inci ve 1973 yılı Bütçe Kanununun
da 21 inci maddelerinde yer alan hükümlerle, sözü edilen kararname­
lere kanunî bir veçhe verilmiş bulunduğundan, bu kararname hüküm­
lerinin uygulanması suretiyle yapılmış olan intibak işlemlerinin ha­
liyle geçerli sayılması icabetmektedir.
AZINLIK DÜŞÜNCESİ :
Bahse konu edilen 7/4096 sayılı Kararname uyarınca yapılan in­
tibak işlemlerinin, ait oldukları yıl itibariyle Sayıştay'ın yargı alanı­
na intikâl etmiş olmasına binaen, konu hakkında, 832 sayılı Kanunun
1260 sayılı Kanunla değişik 31 inci maddesi hükmü uyarınca bir ka­
rar alınmasına mahal bulunmamaktadır.
Y Ö N E T M E L I K L E RR
İçişleri Bakanlığından:
Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların
cezasız tescilleri hakkında 1826 sayılı Kanunun uygulan­
masına ilişkin Yönetmelik
A M A Çç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; 20/6/1974 tarih ve 1826 sayılı
tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan doğan çocukların cezasız
tescilleri hakkındaki Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve formları
saptamak ve kanunun eksiksiz bir şekilde uygulanmasını sağlamaktır.
Yönetmeliğin uygulanacağı olaylar
Madde 2 — B u Yönetmelik hükümlerine göre, Türk Medenî Ka­
nununun yürürlüğe girdiği 4/10/1926 tarihinden adıgeçen kanunun
yürürlüğe girdiği 28/6/1974 tarihine kadar :
a) Evlendirmeye yetkili merci önünde yapılmış bir akde dayan­
maksızın birleşip karı koca gibi yaşamış olan ve evlenmelerine kanunî
bir engel bulunmayanların çocukları dünyaya gelmişse, bu çocuklar
nesebi sahih olarak baba hanesine, bu birleşmeler de tarafların rıza­
sına dayanılarak evlilik olarak,
b) Karı koca gibi yaşamaların ölüm veya diğer bir nedenle
devam etmeyenlerden birlikte yaşadıkları sırada doğmuş olan çocuk­
lar da baba hanesine nesebi sahih olarak,
c) Evli bir erkekle evli olmayan bir kadının karı koca gibi yaşa­
malarından doğan çocuklar da erkeğin (babaları) hanesine sahih ne­
sepli olarak,
Tescil edilirler.
Tescil için başvurma ve izlenecek usul
Madde 3 — Yönetmeliğin 2 nci maddesinin (a) bendinde gösteri­
len hallerde birleşmenin evlenme olarak tescili için,
Karı koca gibi yaşayanlar evlenmek de istedikleri takdirde (13)
No. lu form dilekçenin her iki tarafını da doldurup imzaladıktan ve
ilmühaber kısmını muhtara da tasdik ettirdikten sonra oturdukları
verin en büyük mülkiye amirine verirler. Evlenmek istemedikleri tak­
dirde çocukların sahih nesepli olarak tescilini sağlamak için (15) No.
lu form dilekçe ile başvurulur.
Mülkiye amirleri dilekçeleri nüfus dairelerine havale ederler.
Madde 4 — Nüfus memurları evrak ve nüfus kütükleri üstünde
yapacakları inceleme sonucunda;
a) Başvuranların evlenmelerine mani halleri yoksa bu birleşme
başkaca bir formaliteye gerek kalmaksızın evlilik olarak nüfus kütük­
lerine işlenir. Kabul edilecek evlenme tarihi, evlenme tarihi olarak di­
lekçenin nüfus idaresine havale tarihi kabul edilir.
Evlenmeye mâni bir hal bulunduğu veya taraflardan biri ölü
olduğu takdirde bu birleşme evlilik olarak tescil edilmez istek redde­
dilir.
b) Nüfus kütüklerine kayıtlı olmıyan çocuklar:
Daha önce kütüklere tescil edilmemiş çocukların tescili için,
babaları yerli ise 2 nüsha, yabancı ise 3 nüsha
(1587 sayılı nüfus
Kanunu uyarınca kullanılan) doğum tutanağı tutulur. B u tutanaklar
için tanık aranmaz. Ancak bu sütunlara «tutanağın 1826 sayılı Kanun
uyarınca yapılan işlemlere dayanılarak tutulduğu şerhi verilir ve di­
lekçenin tarih ve kayıt numarası yazılır. Altı nüfus memuru ve dilekçe
ile başvuran tarafından imzalanır. Çocuk bu tutanağa
dayanılarak
babası hanesine nesebi sahih olarak kaydedilir.
c) Çocuklar daha önce kütüklere tescil edilmişse : Bu durumda
doğum tutanağı tutulmaz, başvurma dilekçesi ve muhtarın ilmühaberi
çocukların nesebinin düzeltilmesine esas olur. Bu halde çocuk babası
hanesine kaydedilir ve nüfus kütüğünde annesi hanesindeki kaydı
karşısında da 1826 sayılı Kanun uyarınca babası hanesine sahih nesepli
olarak gittiği yolunda şerh verilerek kaydı kapatılır.
Babasının kaydı başka bir yer nüfus dairesinde ise işlem yapan
nüfus memuru anası yanındaki kaydına işaret ettikten sonra dilekçe
örneği ile çocuğa ait nüfus kayıt örneğini babasının yazılı olduğu yer
nüfus memuruna gönderir. B u örnekleri alan nüfus memuru çocuğu
babasının yanına naklen tescil eder.
Anası hanesinde baba adı başka bir isim
yazılmışsa, nakil
işlemi yapılırken bu yanlışlık da asıl baba ismi yazılarak düzeltilir.
Bunun dışında mahkeme kararı olmadıkça kayıtlarda hiç bir düzeltme
yapılamaz.
Madde 5 — Bekâr bir erkeğin bir kaç kadınla birden karı koca
gibi yaşamaları halinde, her hangi mâni bir sebep yoksa bu kadın­
lardan yalnız biriyle bu Kanuna göre evlenme işlemi yaptırıp nüfusa
tescil ettirebilir. Bunun için yine (13) No. lu form dilekçe kullanılır.
Bu durumda bu kadından olan çocuklar sahih nesepli olarak babaları
hanesine, yukarıdaki esaslar çerçevesinde, geçirilirler.
Beraber yaşadığı diğer kadınlardan çocukları varsa bunlar içinde
(14) No. lu form dilekçe kullanılır ve bunlarda babaları hanesine
kendi öz analarının adı ile yazılırlar ancak diğer kadınlarla birleş­
meleri ayrıca evlilik olarak tescil edilemez.
Madde 6 — Evli erkeklerin başka
kadınlarla birleşmelerinden
doğan çocukların neseplerinin düzeltilerek babaları hanesine sahih
nesepli olarak yazılmaları için 14 No. lu form dilekçenin ilmühaber
kısmı doldurulup muhtara tasdik ettirilir.
Dilekçeyi" ana veya babadan birinin imzalaması yeterlidir. Bun­
ların bulunmaması halinde vasisi veya büyükana ve babalardan biri
imzalayabilir.
Madde 7 — Karı koca hayatı yaşamaları ölüm ve ayrılık sebep­
leriyle devam etmemiş olanların karı koca gibi yaşadıkları zaman
doğmuş olan çocukları dahi sahih nesepli olarak ve anaları, doğuran
kadın gösterilmek suretiyle babaları hanesine yazılır. Bunlar için (15)
No. lu form dilekçe kullanılır.
Bunların tescili için ana ve babanın birlikte başvurmalarına ve
soruşturma yapılmasına lüzum yoktur. Bunlardan birisi ölmüşlerse
veli veya vasi tarafından müracaat kafidir.
Madde 8 — Birinci madde (Tesciline Kanunî engel bulunmadığı
takdirde denildiğine göre bu Kanunî engel sadece medeni Kanunun
92 nci maddesinde yazılı evlenmeye mâni haller olduğundan bu madde
ile 112 nci maddenin gözönünde tutulması aynı Kanunun 88 inci mad­
desindeki yaş kaydiyle Umumî Hıfzıssıhha
Kanunundaki (123) ve
(124) üncü maddelerindeki diğer hususi Kanunlarındaki muvafakat
— 3 —
şartları ve mâniler bunların birleşmelerinin, evlenme ve çocuklarının
da sahih nesepli olarak tescilini durdurmaz.
Madde 9 — 1826 sayılı Kanunun yayımı tarihi olan 28/6/1974
tarihinden önceki birleşmelerden Kanunun yayımı tarihinden başla­
yarak 300 gün içinde çocuk doğduğu takdirde bu çocuklar hakkında
da birinci madde hükmü uygulanır.
Madde 10 — Evlenme memuru önünde yapılmış bir akde dayan­
mayan birleşmelerin
evlenme
şeklinde tescili için çocuk doğmuş
olmak şart bulunduğundan, birleşen çiftlerin evvela çocukları bulunup
bulunmadığına dikkat olunmalıdır. Çocuk doğduktan sonra ölmüş ise
evlenme ve doğumun tescili için verilecek dilekçe, ölüm kâğıdı tanzim
olunarak bağlanır. Evvela evlenme ve çocuk nüfus kütüğüne yazılır,
sonra da çocuğun ölümü kaydına işlenir.
Madde 11 — Evlilik akdi yapılmaksızın karı koca hayatı yaşayan
ve evlenmelerine Kanunî mâni bulunmayan ve çocukları da olmayan
kimselerin evlenmelerine ancak medenî Kanun hükümlerine göre
evlenme memuru huzurunda yapılacak evlenme akti üzerine
nüfus
kütüğüne tescil edilir. Bunlar bu Kanun hükümlerinden faydalana­
mazlar.
Madde 12 — Evli bir erkeğin bekâr veya dul bir kadınla bir­
leşerek karı koca halinde yaşamalarından dünyaya gelip bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihten önce erkeğin nikahlı karısı ana gösterilmek
suretiyle sahih nesepli olarak babası hanesine yazılmış bulunan çocuk­
ların asıl anasının adı ancak ilgililerin yetkili Mahkemede çocuğun
hakikî anasını tayin ettirerek getirecekleri ilâm üzerine düzeltilebilir.
Madde 13 — Ecnebi
kadınlarla
birleşip
karı, koca halinde
yaşayan erkeklerden çocuk olduğu ve kadının evlenmesine Kanunî
bir engel bulunmadığına dair uyruğu bulunduğu Hükümetin yetkili
makamından alınmış bir belge ibraz olunduğu takdirde bu birleşme
hali evlenme ve çocukları da ana ve babasına izafetle sahih nesepli
olarak nüfusa kayıt olunur.
Ecnebi erkeklerle karı, koca halinde yaşayan bekâr veya dul
Türk kadınlarından çocuk olduğu ve erkeğin evlenmesinin tesciline
mâni Kanunî bir engel bulunmadığına dair uyruğu bulunduğu Hükü­
metin yetkili makamlarından alınmış bir belge gösterildiği takdirde
bu birleşmeler de evlenme sayılarak kadının nüfus kaydına evliliği
işaret edilir ve Türk Vatandaşlığı Kanununun 1 inci maddesi gereğince
çocuk anası hanesine babasına izafetle yazılır. Ecnebi kadınların
uyrukluğu hakkında (403) sayılı Kanunun neşir tarihi olan 22 Mayıs
1964 tarihine kadar 1312 sayılı Kanun hükümleri tatbik olunacak ve
22 Mayıs 1964 tarihinden itibaren (403) sayılı Kanunun 5,8 ve 19 uncu
maddeleri ile yönetmeliğin 29 ve 55 inci maddelerine göre işlem yapı­
lacaktır.
Madde 14 — Bu Kanunun kapsamına giren ve 3 üncü mad­
desinde sözü geçen çocukların bu Kanun hükümlerine göre 'tescilleri
için ilgililer başvurmadıkları ve tescil isteğinde bulunmadıkları
takdirde muhtarlar bu kabil çocukların tescil muamelerıni
yaptır­
makla ödevli olduklarından (form 16) bir ilmühaber düzenleyip mül­
kiye amirlerine sunarak nüfus idaresine havale ettirirler.
Nüfus idarelerince bu nev'i tescil istekleri ana, babaya, ölümleri
halinde füruuna (çocuklarına veya torunlarına) füruu yoksa usulüne
(Anasına babasına veya onların babasına) tebliğ edilir. (Form 17)
bunlar da bulunmadığı takdirde keyfiyet çocuğun ikametgâhına, nüfus
ve belediye dairelerine asılmak suretiyle ve (30) gün süre ile ilân
olunur. (Form 17) ilân ve tebliğin yapıldığını gösterir tutanak nüfus
dairesinde dosyasında saklanır.
Yukarda yazılı süre içinde itiraz vukubulmadığı ve Kanunî şart­
ların mevcut olduğu anlaşıldığı takdirde çocuk anası adı ile babası
hanesine yazılır.
İlgililer bu tebliğ veya ilân üzerine 30 gün zarfından Mahallî
Sulh Hâkimliğine itirazda bulunabilirler. Ve keyfiyeti nüfus idarele­
rine de bildirirler. Nüfus idarelerince böyle bir itiraz vuku bulduğu
anlaşıldığı takdirde tescil için Hâkimin bu husustaki kararını bek
lemeleri lâzımdır.
ilgililerin Kanunun (4) üncü maddesinde yazılı hakları saklıdır
Tebliği veya ilânın yapıldığına ve itiraz vukubulmadığına dair
nüfus idaresince düzenlenecek
tutanaklarla mahkeme ilâmlarının
nüfus idareleri tarafından dosyalarında Saklanması mecburîdir.
Madde 15 — Bu Kanun gereğince yapılmış olan tescillere karşı
ilgililer
öğrendikleri tarihten itibaren
(Türk Medenî Kanununun
selâhiyetli kıldığı) mahkemede dava açabilirler.
Madde 16 — Nüfus Müdür
veya memurları
mülkiye amirleri
tarafından nüfus idarelerine verilmiş olan dilekçe ve ilmühaberler
üzerine evlenme ve doğum vakalarını tutanak ve esas kütüklere ge­
çirmeden
önce ilmühaberde yazılı
hususların esas kütüklerdeki
kayıtlara uygun olup olmadığını inceleyeceklerdir.
Kayıtlara uygun görülen işlemler esas defterlerine işlenecektir
Kayıtlara uygun olmayan veya aykırı bulunan işlemler bir tezkere ile
vali, kaymakama verilecek ve bu makamlar da soruşturma yaptırarak
sonunu nüfus idaresine bildirecektir. Soruşturma neticesinde tesciline
engel bulunmadığı anlaşılan bu evlenme ve doğumlar esas defterlerine
işlenecek, dilekçe nüfus dairesinde özel kartonlarda saklanacaktır.
Bu Kanunun 1 inci maddesi gereğince karı koca halinde yaşıyanların evlilik ve çocuklarının tesciline dair olup kâğıttan tasarruf mak­
sadı ile bir arada bastırılmış bulunan dilekçe üzerine doğum tutanağı
tutulacak ve sonra evlenme vukuat sıra numaraları konularak esas
kütüklerine işlendikten sonra dosyasında saklanacaktır.
Ancak sadece bu Kanuna göre yapılmış tescillerin ayrı ayrı
istatistiği yapılarak her üç ayda bir merkeze gönderilecektir.
Nüfus kütüklerine geçirilmesine Kanunî imkân
bulunmadığı
anlaşılan işlemler de bunlara tahsis olunacak kartonlarda saklanır,
keyfiyet ilgililere de bildirilir.
Madde 17 — Nikahlı
kocasından
ayrı yaşamakta olan ve bo­
şanma ilâmı alınarak koca üzerinden kaydı sildirilmeyen kadından bu
ayrı yaşama sırasında doğan çocuk koca tarafından (Medenî Kanun.
242) mahkemeden red ilâmı alınarak ibraz olunmadıkça
(Medenî
Kanun 241) nikahlı koca üzerine tescil olunur.
İKİNCİ KISIM
Gizli kalmış doğum ve ölümlerin cezasız tescili
Madde 18 — 1826 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar
nesepli olarak, yani kanunî evlilik içinde doğmuş ve nüfus kütüğüne
yazdırılmıyarak gizli kalmış olanlarla, kaydına işaret edilmemiş bütün
ölümlerin bu Kanunun muvakkat maddesi mucibince cezasız olarak
kütüklere geçirilmesi kabul edilmiş bulunduğundan gizli nüfusları
ihbarla mükellef olanların (Ana, baba, veli veya vasilerinin) doğumlar
için nüfus idarelerine başvurarak iki tanık önünde doğumu bıldır p
doğum tutanağı tuttururlar. B u tutanaklara dayanılarak bu çocuklar
kütüklere işlenir. İlgililer hakkında cezai işlem yapılmaz.
Muhtarlarca re'sen verilen ölüm ilmühaberlerini doğrudan nüfus
idaresine götürerek kayıt ettirirler. Reşit olan saklılar da bu suretle
kendilerini yazdırırlar. Ancak reşit olanların vatandaşlık durumlarını
inceledikten sonra nüfus kütüklerinden de geçirilirler. Vatandaşlıklarının tayininde tereddüde düşüldüğü takdirde durum içişleri Bakan­
ağından sorularak alınacak talimata göre hareket edilir.
28/6/1974 tarihinden önceye ait bu nev'i nüfus vakaları, ne zaman
ihbar edilirse edilsin ceza aranmaksızın tescil edilirler. Bu tarihten
sonrakiler 1587 sayılı Kanunun 52 inci maddesine tabidirler. Bu
duruma göre 1826 sayılı Kanunun neşrinden önceki nüfus vakalarını
vaktinde ihbar etmemiş olan bütün mükelleflerin (baba, veli, vasi,
muhtar, âza, evlendirme memuru gibi) cezaları affedilmiştir. Ancak bu
tarihten sonraki vakalar için gerekli kanunî işlemleri yapmak gerek­
lidir.
Madde 19 — Bulundukları yer nüfus kütüğüne kayıtlı olma­
yanlara ait dilekçe ve ilmühaberle bunlara dayanılarak tutulan doğum
tutanakları, 3 gün içinde kayıtlı oldukları yer nüfus başmemurluğuna
gönderilecektir.
Evrakları alan nüfus başmemurları, kütükte gerekli kontrolleri
yapıp olayın tesciline mani bir hal olmadığı anlaşılınca, kutuğe geçi­
rerek beş gün içinde gönderen yer nüfus memurluğuna bildirecek ve
hüviyet cüzdanı verilmesi için kaydedilenlerin künyelerini de birlikte
gönderecektir.
Başvurma süresi:
Madde 20 — 1826 sayılı Kanunun yürürlük süresi yayımı tarihi
olan 28/6/1974 tarihinden başlamak üzere beş yıldır, yapılacak tescil
işlemleri için bu kanunun yayımı tarihinden başlayarak beş yıl içinde
başvurulmuş olmalıdır.
Bağışıklık:
Madde 21 — B u kanuna göre yapılacak işlem ve tesciller verile­
cek dilekçe ve ilmühaberler ile açılacak davalar her türlü harç, resim
ve cezadan muaf bulunduğundan bunlardan ceza alınmıyacak, harç
alınmıyacak ve yapılacak mahalle ve köy ilmühaberlerine ve dilekçe­
lere pul yapıştırılmıyacaktır.
Muhtarlar da hiç bir suretle ücret isteyemiyeceklerdir.
Yalnız verilecek nüfus cüzdanlarının bedeli alınacaktır.
— 4 —
Affedilen cezalar:
Madde 22 — Bu kanunun yayımı tarihine kadar bildirilmemiş
olan doğum, ölüm ve evlenmelerden dolayı idare heyetlerince takdir
olunarak henüz alınmamış para cezalariyle haklarında genel hüküm­
ler uygulanan muhtarlar ve azalara mahkemelerce hükmolunup henüz
infaz edilmemiş bulunan cezalar da affedilmiş bulunduğundan bunlar
da takip, tahsil ve infaz olunmayacaktır.
Tarama yaptırılması :
Madde 23 — B u kanunun şümulüne giren nüfus olaylarının ta­
mamen nüfus kütüklerine yazılmalarını sağlamak üzere Vali ve Kaymakamlarca şehir, kasaba ve köylerde taramalar yaptırılır. Valiler bu
taramalarda (Adlî ve askerî teşkilât hariç) bütün memurları aslî va­
zifelerine halel gelmemek şartiyle çalıştırabileceklerdir.
İstenilen gayenin gerçekleştirilmesi ve taramalardan müsbet ve
verimli sonuçlar alınabilmesi için taramalarda aşağıda yazılı esaslar
gözönüne alınacaktır.
A) Her ilçe ve bucağın mahalleleriyle birbirlerine münasebet ve
yakınlığı olan köyler mevsim şartları da gözönüne alınmak suretiyle
5 bölgeye ayrılacak ve her sene bir bölgeye dahil köylerde verilecek
ödenek nisbetinde tarama yaptırılacaktır.
B) Tarama yaptırılacak bölgeler için bir veya birden fazla
memur görevlendirilir.
Taramanın yapılması ve tarama memurlarının görevleri :
Madde 24 — Tarama memurları gidecekleri mahalle ve köylerde
bu kanunun güttüğü birleşmelerle, bunlardan doğan çocuklar varsa
ilmühaber ve dilekçelerini tanzimle alâkalıların imzalarını alarak nü­
fus idaresine vereceklerdir. Bu vesile ile şimdiye kadar tescil edilme­
miş ölüm ve doğum vakaları bulduklarında bunların tescilini sağla­
yacak tutanakları da tanzim edeceklerdir.
Taramalar, tarama yapılacak mahalle veya köyün (Numaratajına göre) bir numaralı evden başlayarak köy muhtarları huzuriyle ya­
pılmalıdır.
O mahalle veya köy nüfus defterlerinde kayıtlı bulunmayanların
durumlarının tesbitinde, ellerinde bulunan nüfus hüviyet cüzdanlariyle
evlenme cüzdanları ve nüfus kayıt örnekleri gibi resmî belgelerden
faydalanılmalıdır.
Nüfus kütüklerinde yazılı bulunduklarına dair bir belge göstermiyenlerin adlariyle, ana baba ve soyadlarının ana ve babalarının nü­
fus kütüğünde yazılı oldukları ilçe, bucak mahalle ve köy isimlerinin
imkân görüldüğü takdirde hane numarası, tesbit edilmek suretiyle bu
Yönetmelikte belirtilen ilmühaber düzenlenir.
Tarama bölgesi içinde oturanlar arasında göçmen ve mültecilere
rastlanırsa bunların tabiiyet beyannamesi verip vermedikleri ve elle­
rinde göçmen kâğıdı bulunup bulunmadığı ye bir mahal nüfus kütü­
ğüne yazılıp yazılmadıkları incelenir. Ellerinde bu hususlara dair bir
belgesi bulunmayanların hangi tarihte ve nereden ne suretle geldikleri
ve hüviyetleri tesbit edilerek en büyük Mülkiye Amirine bildirilir.
Ellerinde göçmen belgesi bulunanların tabiiyet beyannamesi ver­
dikten sonra başgösteren doğum, ölüm ve evlenme gibi nüfus vaka­
ları da tesbit edilerek ilmühaberleri ve tutanakları düzenlenir.
Bölgelerinde Hükümetin müsaadesiyle oturan ve tabiiyete alın­
mayan mülteciler varsa bunlar hakkında bir işlem yapılmıyacaktır.
Daimî konut yeri bulunmayan gezici aşiretlerin de; bulundukları
'bölgeler içerisinde yoklamaları yapılır. Bunlardan nüfus kütüğünde
yazılı oldukları anlaşılanların tescil edilmemiş evlenmeleri ve bunlar­
dan doğan çocukları bulunduğu takdirde düzenlenecek olan dilekçe ve
ilmühaberlerini oturdukları yerin bağlı olduğu mahalle veya köy muh­
tarlarına imza ve tasdik ettirirler.
Nüfus kütüklerinde kayıtlı bulunduklarına
dair nüfus cüzdanı
veya başka bir belge göstermeyenlerin adları ile, ana, baba ve soyad­
larını (lâkaplarını) ve hangi aşirete mensup oldukları, yaylak ve kış­
laklarının bulunduğu il, ilçe, bucak ve köy adlarını göstermek suretiy­
le düzenlenecek tutanak ve ilmühaberlerini yine bulundukları bölge
muhtarına imza ve tasdik ettirirler.
Bu aşiretlerden bir çocuğun nüfus kayıtları bulunduğu halde muh­
telif sebeplerle yazılı oldukları yeri doğru olarak bildirmiyecekleri ih­
timali nüfus memurluğunca gözönünde tutularak yaylak ve kışlakları­
nın bulunduğu yer nüfus idaresiyle ve lüzum görülecek diğer yerlerle
yapılacak yazışma sonunda kayıtlı olmadığı
anlaşılanların yeniden
nüfus kütüğüne tescilleri yapılıp nüfus cüzdanları verilmeli ve mü­
kerrer kayıtlarının yapılmamasına dikkat olunmalıdır.
Taramaya başlamadan önce tescil edilmemiş birleşmelerle gizli
doğum ve silinmemiş ölümler için nev'ilerine göre (Ayrı ayrı ve mü­
teselsil sıra numarası yazılmış) her nev'i vaka için ikişer nüsha olmak
üzere listeler hazırlanır.
Taramada başgösterecek olan vakalara ait ilmühaber düzenlen­
dikçe sıra numarası teselsül ettirilmek suretiyle ait olduğu listeye de
geçirilir. Vaka sahibine de bu listenin sıra numarası pulsuz bir kâğıda
yazılarak verilir.
Bir mahalle veya köyün taraması bittikten sonra bu listelerin
altına
adet tescil edilmemiş birleşme ve bu birleşme­
den doğan
adet gizli doğum
adedi si­
linmemiş ölüm vakası tesbit edilmiştir diye yazılıp her listenin tara­
ma memuru ve muhtar tarafından imza ve tasdik edilmesi gerektir.
Her nev'i vaka için düzenlenecek listeden birisi muhtara, ikinci
nüshası da düzenlenen belgelerle birlikte Mülkiye Amirine verilir, ora­
dan da 14 üncü maddedeki izahat dairesinde ve zimmet mukabilinde
nüfus idaresine tevdi olunur.
Nüfus memurları da, bunları 15, 16 ncı maddelerinde izah olun­
duğu şekilde tescilini yaparlar.
Vaka sihipleri bir müddet sonra aldıkları numara kâğıdı ile nü­
fus dairesine müracaat ederek kendilerine ve çocuklarına ait nüfus
cüzdanım alırlar. Evlenmelerini de nüfus cüzdanlarına işaret ettirirler.
Bir bölge dâhilinde bir müddet sonra tekrar tarama yaptırmak
zarureti hasıl olursa, eski taramadan verilen numara kâğıdını tarama
memuruna göstermiyenlerin, bir örneği muhtarda bırakılan evvelki
tarama listesinde de adlarına rastlanamazsa yeniden ilmühaber dü­
zenlenir ve bu suretle mükerrer işlem yapılmasına meydan verilmez.
Ceza uygulaması:
Madde 25 — Bu kanuna göre verilmesi gereken ilmühaberleri
istediklerinde ilgililere vermeyen veya geciktiren; Kanunun 3 üncü
maddesi uyarınca alakadarlarca 1 yıl içinde tescil talebinde bulunul­
maması halinde çocukların tescil muamelesini yaptırmayan muhtarlar
ile 1826 sayılı Kanun uyarınca görevlendirilen memurlardan vazifele­
rini yapmayanlar hakkında aynı Kanunun 6 ncı maddesine göre işlem
yapılır.
Madde 26 — 28/6/1974 tarihinde yürürlüğe giren 1826 sayılı Ka­
nun (1322 sayılı Kanunun 11 inci maddesi mucibince) derhal şehir ve
kasabalarda mutad veçhile belediyelerce ve köylerde muhtarlar vası­
tası ile ilân ettirilip keyfiyet tutanakla tesbit edilerek dosyalarda sak­
lanmakla beraber kasaba ve bilhassa köylerde okul öğretmenleri tara­
fından konuşmalar yapılmak, il gazetesi ile yayınlarda bulunmak, hal­
kın toplantı yerleri olan köy odaları ve cami kapılarına afişler asıl­
mak gibi vasıtalarla halkın bilhassa köylünün bu kanunun verdiği mü­
saadelerden en çok faydalanarak Medenî Kanunun hükümlerine aykı­
rı birleşmelerinin evlenme suretiyle ve bu birleşmelerden doğan nesebî
gayrîsahih tanınan ve babası yanına yazılmayıp her türlü şahsî ve
medenî haklarından mahrum kalacak olan çocuklarını da sahih nesebli olarak tescil ettirmeleri, herhangi bir sebeple şimdiye kadar
nüfus kütüklerine yazdırılmıyarak gizli kalmış ve kayda geçirilmemiş
olan doğum ve tescil edilmemiş olan ölüm vakalarının cezasız olarak
bir an evvel nüfus kütüklerine yazılması sağlanacaktır.
Madde 27
Nüfus memurları, kendilerine verilen işlem ve il­
mühaberler üzerine (her üç ayda bir) doğum, evlenme, ölüm ve saklı
nüfus vakalarında kayıt ettikleri miktarı
gösterir bir cetveli form
18 tanzim ederek ertesi ayın beşinci gününe kadar Kaymakamlık yolu
ile Valiliğe, İl nüfus müdürleri de merkez kazasına ait tescil edilen
vakalar miktarı ile ilçelerden gelen cetveller miktarını toplayarak tan­
zim edecekleri cetveli (form 18) beş gün içinde Valilik yolu ile İçişleri
Bakanlığına göndereceklerdir.
Bu cetvelle sadece bu kanuna göre alınmış olaylara inhisar etti­
rilecek normal istatistik icmalleriyle karıştırılmıyacaktır.
SON HÜKÜMLER
Yürütme:
Madde 28 — B u yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girer.
Yürürlük :
Madde 29 — Bu yönetmeliğin hükümlerini İçişleri Bakanlığı yü­
rütür.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından:
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü Yönetme­
liğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
Yönetmelik
Madde 1 — Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü Yö­
netmeliğinin 2, 8, 9, 10, 12, 18 ve 19 uncu maddeleri aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
— 5 —
Madde 2 — Basın-Yayın Genel Müdürlüğü Kütüphane ve Belge
Arşivi ile Süreli Yayınlar Arşivinde sınıflandırılıp saklanacak eserler,
dokümanlar, Süreli Yayınlar; 2/7/1963 tarih ve 265 sayılı Kanunun 34
üncü maddesine göre 2527 sayılı Kanun uyarınca Bakanlığa gönderi­
len basma yazı ve resimlerden seçilenlerle, kanunun 35 inci madde­
sine göre Bakanlık ilgili dairelerince derlenen dokümanlardan arşive
ayrılanlar ve Bakanlığın yurt içi ve yurt dışı teşkilâtınca hazırlatılan
veya hazırlanan ve arşiv değeri olan belge ve eser nüshaları ile Ba­
kanlığın çalışma konularını
ilgileyen ve takibi Arşiv Müdürlüğüne
ait olan hususlarda
derlenen belgelerdir.
Madde 8 — Kütüphane, 2527 sayılı Kanun
uyarınca Bakanlığa
gönderilen basma ve yayma eserlerin saklanması gerekli görülenlerin­
den kurulur. Bakanlıkça satın alınması ve kütüphaneye gönderilmesi
uygun görülen eserler de kütüphaneye katılır.
Süreli Yayınlar ve resimler özel servisçe düzenlenir. Kütüpha­
neye gönderilmez. Müracaat kitapları mahiyetini taşıyan süreli yayın­
lar kütüphaneye verilir. Ve kütüphanede düzenlenir.
Madde 9 — Kütüphanede bulundurulacak eserler özel bir damga
ile damgalanır. Ve Türk Kütüphaneciler Derneğince yayımlanmış olan
(Basma Eserler Alfabetik Katalog Kaideleri) adlı esere göre fiş kata­
log hazırlanır. Kitaplar demirbaş defterine geçer ve aksesyon usulüne
göre tasnif edilir.
Müracaat kitapları olan; lügatlar, ansiklopediler ile gerekli görü­
len eserlef ikişer nüsha olarak fiş kataloga girer ve demirbaş kayıt­
larına geçer.
Madde 10 — Kütüphaneye gelen eserlerden saklanması gerekli
görülmeyenler ayrı bir kayıt defterine işlenir; kataloga -geçilmez, dam­
galanır ve depoya yerleştirilir.
Bu eserlerden, Bakanlık Dairelerinin ihtisas kitaplıklarında fay­
dalanılacak olanlar; ilgili dairelerin talebi üzerine listeleri tanzim
edilmek suretiyle verilir. Levazım ve Evrak Müdürlüğüne bilgi veril­
mek suretiyle, ilgili dairelerin demirbaşına kaydı sağlanır.
Saklanmayacak eserlerden, Halk Odaları ve Köy Odaları ve Köy
Kitaplıklarının, ya da illerdeki Devlet Kitaplıklarının donatılmasında
faydalanılacak olanlar, Millî Eğitim Bakanlığı veya Kültür Müsteşar­
lığı ile birlikte tespit edilecek esaslara göre, bu kitaplıklara devre­
dilir.
Madde 12 — Genel, Katma ve Özel Bütçe idareleriyle, iktisadî
Devlet Teşekkülleri ve iştiraklerinin görevlileri ile Bakanlık çalışma
konularında çalışan özel teşebbüs mensupları ve kişiler kütüphane­
deki eserlerden faydalanabilirler. Ancak Bakanlık mensubu olmayan­
lar kitapları dışarı çıkartamaz.
Madde 18 — Süreli Yayınların gözlerindeki bekleme süreleri şöy­
ledir.
a)
b)
c)
d)
Günlük yayınlar üç ay.
Haftalık ve daha sık aralı yayınlar bir yıl.
Onbeş günlük ve daha uzun süreli yayınlar iki yıl
Ajans bültenleri iki yıl.
Yukarıdaki sürelerinin hitamında, saklanması
yayınlar, cilt ve depolama işlemine tabi tutulur.
gerekli görülen
Madde 19 — Hangi yayınların muvakkat, hangilerinin cilt ve da­
imî depolama işlemine tabi tutulacağı ile ikinci nüshalardan fayda­
lanmak tarzı, bekletilme süreleri sonunda depolanmayacakların ne'
olacağını Arşiv Müdürlüğü tespit ederek Makamın onayına sunar.
Madde 2 — Bu Yönetmelik yayımı gününde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u Yönetmeliği Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.
GENELGE
Dışişleri Bakanlığından:
«1173 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin 3 üncü bendinde öngörülen yetkiye istinaden, Hong-Kong'da bir Türkiye Başkonsolosluğu açıl­
ması Dışişleri Bakanlığınca kararlaştırılmıştır.»
TEBLİĞ
Maliye Bakanlığından:
Malî Denge Vergisi Genel Tebliği
Seri No : 5
Bakanlığımıza yapılan başvurmalardan, Sayıştay Genel Kurulunun
9/7/1973 gün ve 3686/1 sayılı kararına göre, 1598 sayılı Malî Denge Vergi
Kanununun 2. maddesinin (a) bendinde yazılı bulunan (istisnadan fayda­
lananlar hariç) deyiminin, gelir vergisi kanunu hükümleri uyarınca, bürüt ücretlerden düşülen % 25 giriş aidatı, % 100 artış farkı, borçlanma
ve sigorta primlerini kapsayıp kapsamadığı konusunda tereddüde dü­
şüldüğü anlaşılmaktadır.
Sayıştay Genel Kurulunun, 9/7/1973 gün ve 3686/1 sayılı kararında,
Malî Denge Vergisi Kanununun 2. maddesinin (a) bendinde yer alan
(istisnadan faydalananlar hariç) deyiminden, Gelir Vergisine tabi olma­
yan ücretler ve ücret sayılan ödemelerden, malî denge vergisi kesintisi
nin yapılamıyacağının anlaşılacağı belirtilmiş ve tasarruf bonoları ihracı
hakkındaki mülga 930 sayılı Kanunun 3. maddesi hükmünün de aynı
şekilde olduğu ve o zamanki uygulamanın bu anlayışa göre yürütülmüş
bulunduğu, açıklanmıştır.
Buna göre, Malî Denge Vergisi Kanununun 2. maddesinin parantez
içi hükmü dolayısiyle gelir vergisinden istisna edilen ücretlerin, Malî
Denge Vergisinden de istina edilmesi gerekir. Ancak; ücretler, Gelir Ver­
gisine tabi tutulurken, emekli aidatı ve Sosyal Sigorta primleri gelir ver­
gisinden istisna edildiğinden değil, Gelir Vergisi Kanununun 63/2. mad­
desi ile ücretin safi tutarının hesaplanmasında bunların gider olarak
indirileceği kabul edildiği için matrahın dışında kalmaktadır.
Aynı Kanunun 6/2 - a maddesinde ise 2. maddenin (a) bendine göre
yapılacak malî denge vergisi kesintisinde söz konusu ödemelerin indirim
ve kesintilere tabi tutulmadan önceki gayrisafi tutarlarının esas alına­
cağı belirtilmiş bulunmaktadır.
Yukardaki açıklamalardan anlaşılacağı üzere, ücretlerin kesinti su­
retiyle Malî Denge Vergisine tabi tutulması ve dolayısiyle matrahın tes­
piti sırasında Kanunla tanınmış olan istisna dışında herhangi bir indi­
rim yapılması mümkün bulunmamaktadır.
Bu nedenle, bürüt ücretler üzerinden sadece Mali Denge Vergisi
Kanununun 5/d maddesinde belirtilen istisna tutarı 1200 liranın indiril­
mesi ve kalan kısmın % 3 oranında malî denge vergisine tabi tutulması
gerekir.
Bu şekildeki uygulamanın doğruluğu Sayıştay'ca da teyit edilmiştir.
D Ü Z E L T M E
9/9/1974 tarihli ve 15001 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/8774
sayılı Bakanlar Kurulu Kararında görülen hatalar aşağıdaki şekilde dü­
zeltilmiştir.
Madde No.
Y a n l ı ş
219 A bendi
219 D bendi
219 D bendi
mamule
kaplarla
Tuz katılanlarda toplam tuz
miktarı % 1,5 u geçemez.
219
219
220
225
225
225
225
225
225
225
226
228
Küt miktarı
çözünmeyen küt miktarı
çekirdekleri
olacak;
hidrokrosik
kısmı
(sitrik asitmonahidrat)
olmayacak;
% 36-40.
% 5 ten
az;
parçaları
D bendi
D bendi
A
A
A
A
A
3
B
bendi
bendi
bendi
bendi
bendi
bendi
bendi
B bendi
D o ğ r u
mamule denir.
kaplarda
Tuz katılanlarda
tuz miktarı kuru madde­
de % 1,5 u geçemez.
Küf miktarı
çözünmeyen kül miktarı
çekirdekleri,
olacak,
Hidroklorik
kısmı,
(sitrik asitmonohidrat)
olmayacak,
% 36-40 olacaktır.
% 4,5 tan
az,
parçalan,
İLÂNLAR
i m a r ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğünden:
1 — 5057.05 M asbestli çimentom düz levha ihalesi 4/12/1974 gü­
nü saat 15.00 de açık eksiltme usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale Mithatpaşa C a d d e s i n d e k i 17 n o l u Genel Müdürlük b i ­
nasında yapılacaktır.
2
3 — İşin m u h a m m e n bedeli : 255.886,73 T L . s i d i r .
4 — Geçici teminatı • 13.985,47 T L . s i d i r .
5 — i h a l e dosyası mesai saatleri dahilinde Genel Müdürlük b i n a tının 3 üncü katındaki 305 n o l u odada görülebilir.
6 — İhaleye girmek istenildiği t a k d i r d e geçici teminatı F o n vez­
nesine yatırarak karşılığında alınacak m a k b u z veya L i m i t içi b a n k a
teminat m e k t u b u ile diğer belgelerin ihale gün ve saatine k a d a r
K o m i s y o n Ropörtörlüğüne v e r i l m e s i gerekmektedir.
7 — Postada v a k i gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar k a ­
b u l edilmez.
8 — İhale 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından idare ihaleyi ya­
pıp y a p m a m a k t a veya dilediğine v e r m e k t e serbesttir.
15444 / 2-2
A n k a r a S u l a r İdaresi Genel Müdürlüğünden :
1. B i r adet Hendek Açma Makması idarî ve T e k n i k Şartnamesi
dahilinde İç ve Dış P i y a s a d a n fiat ve teklif a l m a usulü i l e satın alı­
nacaktır.
2. B u işe ait İdarî ve T e k n i k şartname İdaremiz Ticaret Servi­
sinden t e m i n e d i l i r .
3. T e k l i f edilecek bedel üzerinden % 7,5* nisbetinde geçici temi­
nat v e r i l m e s i şarttır.
4. Teminatmı teklifle b i r l i k t e vermeyen ve geç gelen t e k l i f l e r
k a b u l edilmez.
5. Telgrafla v e r i l e n teklifler ve p o s t a d a k i v a k i gecikmeler k a b u l
edilmez.
6. İhale Genel Müdürlük binasında toplanacak Alım Satım K o ­
m i s y o n u h u z u r u n d a 18/12/1974 Çarşamba günü saat 15.00 de yapıla­
caktır.
7. İdare i h a l e y i yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a
t a m a m e n serbesttir.
15407 / 3-3
İmar ve İskân Bakanlığı Afet İşleri G e n e l Müdürlüğünden:
1 — 22 k a l e m boya malzemesi ihalesi
açık e k s i l t m e usulü i l e
3/12/1974 günü saat 15.00 de Mithatpaşa C a d d e s i n d e k i 17 n o l u Genel
Müdürlük binasının 2 n c i katında yapılacaktır.
2 — M u h a m m e n bedeli 40.285,— liradır.
3 — Geçici teminatı 3.022,— liradır.
4 — İhale dosyası mesai saatleri d a h i l i n d e aynı binanın 3 üncü
katında 305 nolu odada görülebilir.
5 — İhaleye g i r m e k istenildiği t a k d i r d e geçici teminatı F o n vez­
nesine yatırarak karşılığında alınacak m a k b u z veya l i m i t içi b a n k a
teminat m e k t u b u ile 1974 yılı t a s d i k l i Ticaret Odası belgesini verme­
leri gerekmektedir.
6 — İhale 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından
idare ihaleyi
yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine v e r m e k t e serbesttir.
7 — Postada v a k i gecikmeler ve telgrafla yapılan müracaatlar k a ­
bul edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
15334 / 2-2
Sümerbank Genel Müdürlüğünden:
K u r u l m a k t a olan A d a n a , K a r a m a n ve Diyarbakır T e k s t i l F a b r i ­
kalarımızın O. G . Dağıtım M e r k e z i tesisat işleri teklif a l m a k suretiyle
yaptırılacaktır.
1 — B u işlerle i l g i l i şartnameler 250,— T L . sı karşılığında «Ge­
nel Müdürlük,
Genel Muhasebe Müdürlüğümüz»
veya İstanbul'da
Bahçekapı'daki «Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Muamelât Ser­
visin» den m a k b u z m u k a b i l i t e m i n edilebilir.
2 — T e k l i f l e r engeç 25/12/1974 günü mesai b i t i m i n e k a d a r «Sü­
m e r b a n k Genel Müdürlük M u h a b e r a t S e r v i s i U l u s - Ankara» adresine
teslim edilmelidir.
3 — Tekliflerde fiyatların 25/2/1975 tarihine k a d a r geçerli olduğu
belirtilecektir.
4 — Kuruluşumuz 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp ihaleyi yapıp
y a p m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a serbesttir.
15427 / 3-3
M . S. B Nato E N P . Daire Başkanlığından :
A n k a r a Belediye Başkanlığından :
Zonguldak İli dahilinde, tahminî keşif bedeli 8.O0O.O00, T L . olan b i r
inşaat ve tesisat işi teklif alma suretiyle ve b i r i m fiyat esasına göre ihaleve çıkarılmıştır.
N A T O E m n i y e t belgesini haiz
firmaların b u işe ait notifikasyonu
29 Kasım 1974 günü saat 17.30 a kadar aşağıdaki adrese dilekçe ile müra­
caatla bizzat veya bilvekâle almaları ilân olunur.
ADRES:
N A T O E N P . Tes. Dz. İnş. G r u p Başkanlığı
Aşağıayrancı, Şimşek Sokak N o : 23
ANKARA
15511 2-2
Ankara Levazım Amirliği 2 No. İn Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda c i n s i , miktarı, m u h a m m e n bedel v e geçici teminatları ya­
zılı ( B i r ) k a l e m (Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla e k s i l t m e l e r i hiza­
larındaki gün ve saatlerde K o m i s y o n u m u z d a yapılacaktır. E v s a f ve
şartnamesi
çalışma saatlerinde
K o m i s y o n d a ve i s t a n b u l
Levazım
Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan tek­
lif mektuplarını ihale saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z kar­
şılığı K o m i s y o n Başkanlığma vermeleri, Postada geciken m e k t u p l a r
k a b u l edilmez.
Cinsi
Miktarı
Aded
M . Beedli
Lira
Plastik çanta s u
bidonu . . . .
1/2 10.000
730.000,—
1/2 10.000
730.000,—
Tamamı:
20.000 1.460.000,—
G . Teminatı
İ h a l e
Lira
Günü
Saati
32.950,—
32.950,—
57.550,—
4 Aralık 1974
Çarşamba 10.30
15004 /4-4
Belediyemizce aşağıda cinsi miktarı ve n i t e l i k l e r i yazılı 6 k a l e m
malzemeler 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi gereğince k a p a h zarf ek­
siltme suretiyle satın alınacaktır.
1 — Şartname ve n u m u n e l e r Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İstekliler teklif mektuplarını en geç ihale saatinden b i r saat
evveline k a d a r Encümen kalemine v e r m e l e r i z o r u n l u d u r .
P o s t a d a k i gecikmeler d i k k a t e alınmaz.
Cinsi
1—
2 —
3—
4—
5—
6—
Miktarı
Muh.
Bedel
3 adet
T a h r i p aracı
1.440.000,—
678.993,80
127 k a l e m
Alet edavat
1.141.800,—
1903 adet
D e r i ceket
201.277,—
L a s t i k çizme 3061 çift
90.595,—
Palto ve gocuk 332 adet
33.600,—
48 adet
Bekçi kürkü
Geçici
Teminat
56.950 —
30.909,75
48.004,—
11.313,85
5.779.60
2.520 —
İhale
Saati
15.00
15.10
1520
15.30
15.40
15.50
Tarihi
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
15108/4-4
•
Genel İşleri
Müdürlüğümüz
mevcut
l a s t i k İşleri
ihti­
Köy
ve K o o p e r a tteşkilatında
i f l e r Bakanlığı
T o ptaşıtların
r a k ve İskân
yacını
karşılamak üzere: (285) adet iç ve dış lastiğin kapalı zarf usulü
Genel Müdürlüğünden
ile ihalesine iştirak eden olmadığından 2490 sayılı K a n u n u n 40. mad­
desi gereğince pazarlıkla 11/12/1974 gününe k a d a r satın alınacaktır
1 —
2 —
Komisyon
3 —
şartlarına
L a s t i k l e r i n m u h a m m e n bedeli 237.100.— Liradır.
tşin t e k n i k ve i d a r i şartnamesi
mesai saatleri dahilinde
Başkanlığında görülebilir.
İhale pazarlığına g i r m e k
isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n u n
uymaları z a r u r i d i r ,
15287 / 4-4
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 9. Bölge Mü­
dürlüğünden : GAZİANTEP
1 — Adıyaman - Çelikhan - Pınarbaşı Temel Eğitim O k u l u inşaatı,
222-68-1731 sayılı K a n u n l a r hükümlerine göre kapalı zarf u s u l i y l e ek­
siltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (8.500,000) liradır.
3 — E k s i l t m e Gaziantep'te Yapı işleri 9. Bölge Müdürlüğü İhale
K o m i s y o n u n c a 9/12/1974 Pazartesi günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak mezkûr
Müdürlükte
görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
a) (268.750,—) T L . geçici teminatını,
b) 1974 yılma a i t ticaret veya sanayi odası
b) A n k a r a ' d a Kavaklıdere T u n u s C a d . 63 adresindeki Tevsiat ve
K o o r d i n a s y o n Müessese Müdür Muavinliğimizden t e m i n edilebilir.
3 — T e k l i f l e r en geç 3 Ocak 1975 C u m a günü saat 14.30 a k a ­
dar İskenderun'da Müessese Müdürlüğümüz M u h a b e r a t Servisine ve­
rilmiş olmalıdır. Postada v a k i gecikmeler nazarı d i k k a t e alınmıyacaktır.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a tabi olmadığından i h a l e y i
yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a , işi b i r f i r m a y a vermek­
te veya f i r m a l a r arasında dilediği g i b i bölmekte serbesttir.
15580/3-2
A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden :
belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şartna­
mesinde b e l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanacak) t e k n i k personel bil­
d i r i s i , p l a n ve teçhizat b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i , malî d u r u m b i l ­
d i r i s i ve e k i b a n k a referans m e k t u b u ,
Bayındırlık Bakanlığından
almış oldukları ( B ) g r u b u n d a n keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir müteahhitlik k a r n e s i n i i b r a z suretiyle Yapı
İşleri 9. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik
belgesini teklif
mektupları i l e b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 9/12/1974 Pazartesi günü saat
10.00 a k a d a r m a k b u z karşılığı İhale K o m i s y o n u Başkanlığına verecek­
lerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için, son müracaat t a r i h i 5/12/1974
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
K e y f i y e t ilân o l u n u r .
15331 /4-3
Beypazarı İlçesi Uruş N a h i y e s i i l k o k u l binası i k m a l ve onarım
işleri müteahhit n a m ve hesabına kapalı zarf usulüyle
eksiltmeye
çıkarılmıştır. Keşif bedeli
69.342,78 l i r a o l u p geçici teminatı 4.717,14
liradır. İhalesi 4/12/1974 Çarşamba günü saat 11. de Vilâyet Konağında
Daimî Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimî Encümende görülür.
İsteklilerin b e l i r l i gün saat 10 a k a d a r teminat m a k b u z
veya
m e k t u b u , 1974 yılına ait Ticaret
Odası vesikası ve Bayındırlık B a ­
kanlığı ile b u Bakanlığa bağlı i d a r e l e r i n e k s i l t m e l e r i n iştirak yönet­
meliği ve e k s i l t m e şartnamesinde yazılı esaslar dairesinde b u işleri
yapabileceklerini tevsik eden belgeleri ile b i r l i k t e ihaleden en geç 3
> gün evvel (tatil günleri hariç) Vilâyet Makamı kanalı ile Bayındırlık
Müdürlüğüne müracaatla b u işleri için alacakları fennî yeterlik belgesi
ile b i r l i k t e usulüne göre hazırlıyacakları
kapalı zarflarını
makbuz
m u k a b i l i n d e Encümene v e r m e l e r i gerekir.
Postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
15003 / 4-3
Adana Dördüncü Asliye H u k u k Hâkimliğinden:
Türkiye D e m i r ve Çelik İşletmeleri İskenderun D e m i r ve Çelik
Fabrikaları Müessesesi Müdürlüğünden :
1974/147
Davacı İbrahim D e m i r c i ile davalı Ünal D e m i r c i
arasındaki bo­
şanma davasının yapılan duruşmasında, davalı adına çıkarılan daveti­
yenin bilâ tebliğ iade edildiği zabıtaca yapılan tahkikatta da adresi
bulunamadığından ilânen tebliğine ve duruşmanın bırakıldığı 21/1/1975
günü saat 9.00 da bizzat mahkemede hazır bulunması veya b i r avukatı
bulundurması lüzumuna işbu ilân davetiye yerine k a i m
olmak üzere
davalı Ünal Demirci'ye tebliğ olunur.
154&6
Y U R T D I Ş I N D A N K O K L A Ş A B İ L İ R TAŞKÖMÜRÜ
İTHAL
EDİLECEKTİR
1 — Fabrikamızın u z u n vadeli, koklaşabilir taşkömür ihtiyacını
t e m i n etmek üzere yurt dışından k u r u taşkömürü i t h a l edilecektir.
2 — B u işle i l g i l i ihale dosyası 2/12/1974 t a r i h i n d e n i t i b a r e n ;
a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
•'
Köy İşleri ve K o o p e r a t i f l e r
İ I i
Artvin
Giresun
Gümüşhane
»
»
Rize
Trabzon
»
»
»
»
İ Ş İ N
—
—
•
Bakanlığı Y . S. E . Genel Müdürlüğü Trabzon Y . S. E . 10. Bölge Müdürlüğünden :
C İ N S İ
H o p a - K a y a köprüsü
T i r e b o l u - İlit köprüsü
Şiran - B o l l u k köprüsü
Torul-Aksüt köprüsü
T o r u l - Çayırçukur köprüsü
İkızdere - Bayırköy köprüsü
Of - Hayrat köprüsü
Of - S a l m a t a köprüsü
Maçka - Tasalan köprüsü
Akçaabat - Sarıtaş köprüsü
Sürmene - Yılmazlar köprüsü
K . bedeli
(TL.)
370.000,—
484.000 —
580.000 —
571.000,—
892.000,—
390.000,—
438.000,—
475.000,—
540.000,—
390.000,—
387.000,—
M . teminatı B . referansı
(TL.)
(TL.)
18.550,—
23.110,—
26.950,—
26.590 —
39.430 —
19.350,—
21.270,—
22.750,—
25.350 —
19.350,—
19.230 —
46.250,—
60.500 —
72.500,—
71.375 —
111 500,—
48.750 —
54.750,—
59.375 —
67.500,—
48.750,—
48.375,—
MÜRACAAT
Saati
S o n günü
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
4/12/1974
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
E K S İ L T M E N İ N
Saati
Tarihi
Günü
9/12/1974
9/12/1974
9/12/1974
10/12/1974
10/12/1974
10/12/1974
10/12/1974
11/12/1974
11/12/1974
11/12/1974
11/12/1974
Pazartesi
Pazartesi
Pazartesi
Sah
Sah
Sah
Sah
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
Çarşamba
11.00
14.30
16.00
10.00
11.30
14.30
16.00
10.00
11.30
14.30
16.00
1 — Yukarıdaki köprü inşaatlarımızın 2490 sayılı K a n u n u n 31 inci maddesine göre kapalı zarf usuliyle ayrı ayrı s a r i m u k a v e l e l i o l m a k
üzere eksiltmeye konulmuştur.
2 — İhaleler hizalarında yazılı t a r i h ve saatte Y . S. E . T r a b z o n 10. Bölge Müdürlüğünde İhale K o m i s y o n u tarafından yapılacaktır.
3 — B u işler için ihale şartnamesi ve diğer e v r a k l a r Y . S . E . Genel Müdürlüğü Köprüler Daire Başkanlığında, ait oldukları i l l e r i n Y . S. E .
Müdürlüklerinde ve T r a b z o n Y . S. E . 10. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
4 — İhalîelere girebilmek i ç i n :
a) İsteklilerin 1974 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin h a l i faaliyet belgesi, ikamâtgâh belgesi ve b u işler için hiza­
larında yazılı teminatları vermeleri.
b) Müracat son günü o l a n 4/12/1974 günü saat 17.00 ye k a d a r b i r e r dilekçe ile T r a b z o n Y . S. E . 10. Bölge Müdürlüğüne
müracaat
ederek dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından alınmış ( B ) grubundan en az yukarıda yazılı keşif bedellerini i h t i v a eden m i k t a r d a müteah­
h i t l i k k a r n e s i veya keşif bedeli 500.000,— T L . d a n aşağı işler için o işin keşif bedelinin % 80 i k a d a r köprü işi yapmış olduğunu gösterir
resmî belge, b a n k a referansı, p l a n ve teçhizat teknik personel ve taahhüt beyannamelerini eksiksiz o l a r a k bağlayıp b u işler için yeterlik bel­
gesi almaları.
5 — i s t e k l i l e r i n eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saaatinden b i r saat öncesine k a d a r E k s i l t m e K o ­
m i s y o n u Başkanlığına m a k b u z karşılığında vermeleri şarttır. Postada v u k u b u l a c a k gecikmeler ve telgrafla yapılacak
müracaatlar k a b u l
edilmez.
Keyfiyet duyurulur.
15368 /4-3
Devlet O r m a n İşletmesi D e m i r c i Müdürlüğünden
Bölgesi
Deposu
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Merkez
Merkez
Yeniköy
Yeniköy
Borlu
Borlu
Borlu
Borlu
Borlu
Borlu
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Selendi
Borlu
Yeniköy
Merkez
Merkez
Selendi
Selendi
Borlu
Yeniköy
Söğütçük
Yeniköy
Söğütçük
Akpınar
Akpmar
Yeniköy
Söğütçük
Çataloluk
Borlu
Borlu
Çataloluk
Borlu
Borlu
Yeniköy
Yeniköy
Yeniköy
Durhasan
Borlu
Söğütçük
Akpmar
Akpmar
Selendi
Durhasan
Çataloluk
Parti
Aded
Cins ve nev'i
6
7
8
38
12
6
4
10
2
1
3
1
1
8
1
2
1
3
1
5
1
1
1
1
1
II. S. N . B . Ç. T o m r u k
II. S. N . B . Ç. T o m r u k
III. S. N . B Ç. T o m r u k
III. S. N . B . Ç. T o m r u k
III. S. N . B . Ç. T o m r u k
III. S. K . B . Ç. T o m r u k
III. S. K . B . Ç. T o m r u k
III. S. K . B . Ç. T o m r u k
III. ÇZ. K . B . T o m r u k
III. ÇZ. K . B . T o m r u k
III. ÇZ. K . B . T o m r u k
ÇZ. S a n a y i O d u n u
ÇZ. Sanayi O d u n u
ÇZ. S a n a y i O d u n u
Çam. Sanayi O d u n u
Çam. Sanayi O d u n u
Çam. S a n a y i O d u n u
ÇZ. S a n a y i O d u n u
II. ÇZ. M a d e n D i r e k
II. S. Ç. M a d e n D i r e k
1. S. Ç. M a d e n D i r e k
II. S. Ç. M a d e n D i r e k
H a m Reçine
H a m Reçine
H a m Reçine
M i k t a r ı
M DM
Adet
3
616
1230
1648
7567
1731
1239
888
2228
248
169
681
174
525
3427
162
1202
494
3920
172
2840
203
1474
—
_
—
3
M u h . Bedel
Lira
295.274
513.517
500.528
2250.989
487.920
201.706
161.051
391.679
32.314
20.579
102.341
8.055
29.575
211.900
21.876
104.275
72.888
174.667
7.279
117.624
18.572
76.463
14.000.00 K g
22.000.00 K g
6.000.00 K g
650
650
375
375
375
275
275
275
230
230
210
200
160
200
200
100
200
100
160
300
350
300
5
5
5
1 — Yukarıda müfredatlı yazılı o r m a n ürünleri % 25 i peşin b a k i y e s i vadesiz b a n k a m e k t u b u karşılığında 3 ay vade ile açık artırma ile
satışa çıkarılmıştır. Reçinenin % 50 s i peşindir.
2 — Satış: 4/12/1974 günü saat 14.00 de (Yeniköy, Söğütçük, Çataloluk, B o r l u , A k p m a r ) depolarına ait envai İşletme satış salonunda
selendi v e D u r h a s a n depolarındaki envai 5/12/1974 günü saat 14.00 de Selendi Bölge Şefliğinde toplanacak k o m i s y o n h u z u r u n d a yapılacaktır.
3 — Söğütçük deposunun 392.398,399 n o l u p a r t i l e r i yanık
saha e m v a l i olup bunların satışına D e m i r c i Kazası d a h i l i n d e k i alıcılar iştirak
edemezler ve b u emval D e m i r c i Kazası dahilinde i m a l ettirilemez ve c i r o edilemez.
4 — H e r p a r t i n i n miktarı hesaplanmış teminatı şartname dosyasında liste halinde gösterilmiştir.
rinde
5 — Şartname ve ebat listeleri İzmir, O r m a n Bölge Başmüdürlüğünde, îzmir Gördes B e r g a m a , M a n i s a ve S i m a v İşletme Müdürlükle­
B o r l u , Yeniköy, M e r k e z , S a l i h l i Bölge Şeflikleri ile İşletmemizde görülebilir.
6 — İsteklilerin b e l i r l i gün ve saatte şartnamede yazılı belgeler ve teminat m a k b u z u i l e k o m i s y o n a müracatları d u y u r u l u r .
15652 / 1-1
.
Bayındırlık
Bakanlığı
Yapı
İşleri
Genel
, » »a— ., »
Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda durumları yazılı b u l u n a n i l k o k u l inşaatları 222-68 ve 1731 sayılı K a n u n l a r hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
2 — E k s i l t m e aşağıda yazılı"günlerde saat 11 de A n k a r a ' d a Yapı işleri Genel Müdürlüğü i h a l e K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
3 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte görülebilir.
4 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına h e r iş için aşağıda gösterilen geçici teminatı,
B ) 1974 yılma ait Ticaret ve S a n a y i Odası belgesi,
C) ( H e r iş için ayrı ayrı o l m a k üzere, müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri eksiltme şartnamesinde b e l i r t i l e n ve usulüne göre
hazırlanmış olan yapı araçları b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan malî d u r u m b i l d i r i s i , teknik
personel b i l d i r i s i ,
taahhüt
b i l d i r i s i , Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları ( B ) G r u b u n d a n keşif bedeli k a d a r işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir
mü­
teahhitlik karnesi ibraz suretiyle, Yapı işleri Genel Müdürlüğü Belge K o m i s y o n u n d a n alacakları) eksiltmeye girme belgesini,
T e k l i f mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler
teklif mektuplarını ihale günü saat 10 a k a d a r m a k b u z karşılığında i h a l e Kornişonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — E k s i l t m e y e girme belgesi alınması için son müracaat t a r i h i aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
Geçici
Bakanlığa son
teminatı
ihale tarihi
müracaat t a r i h i
Karne grubu
Keşif bedeli
işin adı
1 — E r z u r u m (Horasan)
M e r k e z i l k o k u l u inşaatı
2 — M a n i s a (Selendi)
M e r k e z i l k o k u l u inşaatı
3 — Zonguldak ( E f l a n i )
M e r k e z i l k o k u l u inşaatı
(12.600.000,—)
391.750—,
2/12/1974 Pazartesi
27/11/1974 Çarşamba
(B)
(12.600.000,—)
391.750—,
4/12/1974 Çarşamba
28/11/1974 Perşembe
(B)
(12.600.000,—)
391.750—,
6/12/1974 C u m a
2/12/1974 Pazartesi
(B)
14728 /4-4
Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar,
İnşaatı Gene) Müdürlüsünden :
L i m a n l a r ve H a v a Meydanları
günü saat 17.30 a kadar aynı adreste Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi
Başkanlığına makbuz karşılığında ve yazı ekinde vermelidir Postadaki
v a k i olacak gecikmeler nazarı itibara alınmaz
4 — Belgelerin incelenmesini müteakip ihaleye iştiraki uygun görü
len firmalara gerekli tebligat yapılacak ve ihale evrakı verilecektir
İlgililere ilân olunur.
15019 4-4
1 — 11.400 000,— T L tahminî keşif bedelli Samsun Limanı balıkçı
rıhtımı inşaatı işinin eksiltme suretiyle yapılacak İhalesine İştirak ede­
cek müteahhitlerin seçimi ile ilgili ilân:
Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık Bakanlığınca; Samsun Limanı ba­
lıkçı rıhtımı inşaatı 6237, 7305 ve 527 sayılı kanunlar hükümlerine göre
eksiltme suretiyle ihaleye çıkartılacaktır.
Söz konusu inşaat taahhüdünü meydana getiren başlıca iş kalemleri
özet olarak rıhtım ve çekek yeri inşaatları ile dolgu ve tarama işleridir.
Ankara Levazım Amirliği 2 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
2 — B u ihaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen
firmalar ihaleye girebilme şartlarını kapsayan başvurma b i l d i r i l e r i n i :
15/11/1974 günü saat 10.00 dan itibaren resmî tatiller hariç mesai saatleri
dahilinde «Karayolları Sitesi B B l o k Yücetepe-Ankara adresindeki D L H
İnşaatı Genel Müdürlüğü Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlı­
ğına dilekçe ile müracaat ederek alabilirler.
3 — İhaleye iştirak etmek için yeterlik belgesi almak isteyen fir­
malar, başvurma bildirisinde belirtilen b i l g i ve belgeleri 29/11/1974 C u m a
Aşağıda cinsi, miktarı, şartı ve ihale gün ve saatleri yazılı ( B i r )
k a l e m (Lv. İkmâl) maddesi (Pazarlık) suretiyle onarılacaktır. E v ­
saf şartnamesi ve n u m u n e s i mesai saatlerinde K o m i s y o n d a görü­
lebilir. İstekllerin belli gün ve saatte gelmeleri.
C i n s i : S p e r k t r o g r a f Makinası
Onarım tşi
, Miktarı : 1
Adet, M . Bedel : 24.500,— l i r a , Şartı Cezai : 3.675.— L i r a İhale Gü­
nü : 27 Kasım 1974 Çarşamba Günü Saat • 10.00.
15651 / 1-1
• ••
—
Köy İşleri ve K o o p e r a t i f l e r Bakanlığı Y o l - S u ve E l e k t r i k İşleri Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden: E R Z U R U M
İ 1i
Ağrı
»
İlçesi
Merkez
»
İşin adı
Hacısefer Köprüsü
Aşkale Köprüsü
Keşif bedeli
Lira
G . teminatı
Lira
Banka
referansı
Lira
810.000 —
580.000,—
36.150 —
26.950,—
64.800 —
46.400,—
E k s i l t m e
Günü
Saati
3/12/1974
3/12/1974
11.00
16.00
Müracaat son
günü
30/11/1974
30/11/1974
1 — Yukarıda yerleri ve m u h a m e n keşif bedelleri, geçici teminatları, ihale günü ve saati yazılı köprülerin ihalesi E r z u r u m Y S E . 13
Bölge Müdürlüğü binasında E k s i l t m e K o m i s y o n u tarafından 2490 sayılı Artırma, E k s i l t m e ve İhale K a n u n u n u n 31 i n c i
maddesi hüküm­
lerine göre kapalı zarf usuliyle yapılacaktır.
2 — İhale evrakları ve e k l e r i çalışma saatleri içinde Y S E . Genel Müdürlüğü Köprüler D a i r e s i Başkanlığı ve Y S E . 13. Bölge Müdürlüğü
ve ilgili Y S E . Müdürlüklerince görülebilir.
B u işler için yukarıda miktarı yazılı geçici teminatı E r z u r u m Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine m a k b u z m u k a b i l i n d e yatırıla­
caktır.
4 — İhaleye girmek isteyenler, yukarıda t a r i h i belirtilen günlerde çalışma saati sonuna k a d a r ekleri 5 i n c i maddede belirtilmiş olan
dilekçe ile E r z u r u m Y S E . 13. Bölge Müdürlüğüne başvurarak ihaleve girme ( Y e t e r l i k belgesi) talep edeceklerdir.
5 — i s t e k l i l e r i n Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları en az b u işlerin keşif bedeli k a d a r ( B ) grubu müteahhitlik karnesi ile mak i n a ve teçhizat b i l d i r i s i , teknik personel b i l d i r i s i , b a n k a m e k t u b u n u veya m a k b u z u n u müteahhidin elinde henüz bitirilmemiş d u r u m d a bütün
işleri gösterir b i l d i r i m belgesi, malî d u r u m b i l d i r i s i ve i s t e k l i l e r i n gerçek tek kişi olması halinde i m z a sirküler, şirket olması halinde şirket
sirküleri, bahis k o n u s u ihaleye iştirak belgesi o l m a k üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır.
6 — E k s i l t m e y e katılacakların yukarıda belirtilen geçici teminatı vermeleri, 1974 yılı ticaret odası belgesini teklifine eklemeleri ve tek­
lif zarfını ihale saatinden b i r saat öncesine k a d a r K o m i s y o n Başkanlığına i m z a m u k a b i l i n d e vermeleri gerekir.
7 — Postada v a k i olabilecek, gecikmeler ve telgrafla o l a n müracaatları k a b u l edilmez.
(Yük. M u h . Yük. M i m a r , Mühendis, T e k n i k e r gibi teknik elemanlar hariç) en az o işin keşif bedelinin % 80 i kadar iş yapmış olduğuna
d a i r belge ibraz eBmelerı şarttır.
15281 / 4-3
ı
»e»
Köy İşleri ve K o o p e r a t i f l e r Bakanlığı Y . S. E Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden :
İşin adı
—
—
—
—
Adana i l i köyyolları stabilize n a k l i
Gaziantep i l i köyyolları stabilize n a k l i
H a t a y i l i köyyolları stabilize n a k l i
İçel i l i köyyolları stabilize n a k l i
Kahramanmaraş i l i 1. grup köyyolları
stabilize n a k l i
— Kahramanmaraş i l i II. grup köyyolları
stabilize n a k l i
1. kesifi
Lira K r .
Geçici teminatı
Lira K r .
S o n müracaat ta.
İhale günü
1.289690,—
2.070196,80
1 793236,—
806.304,—
52.440,70
75.855,90
67.547,08
36.002,16
9/12/1974
9/12/1974
9/12/1974
9/12/1974
10/12/1974
10/12/1974
11/12/1974
11/12/1974
11.00
16.00
11.00
16.00
1.477.570,—
58.077,10
9/12/1974
12/12/1974
11.00
1.358.930,—
54.517,90
9/12/1974
12/12/1974
16.00
İhale saati
1 — Yukarıda y e r i , t a h m i n keşif bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati yazılı işlerin ihalesi A d a n a Y . S. E . 6. Bölge Müdürlüğü
binasındaki (Kızılay E n v e r A r s a v a İşhanı) eksiltme K o m i s y o n u tarafından 2490 sayıh arttırma, e k s i l t m e ve ihale K a n u n u hükümlerine
göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
2 — İhale evrakı ve e k l e r i çalışma saatleri içerisinde A d a n a Y . S . E . 6. Bölge Müdürlüğü Y o l Şefliğinde görülebilir.
3 — İhaleye g i r m e k isteyenler 9/12/1974 günü çalışma
saatleri sonuna k a d a r e k l e r i 5. maddede belirtilmiş
o l a n dilekçe ile A d a n a
Y . S E . 6. Bölge Müdürlüğüne başvurarak ihaleye girme belgesi talep edeceklerdir. İştirak belgesi ayni gün verilecektir.
4 — T a l i p l e r Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış C g r u b u ve en az işin keşif bedeli k a d a r müteahhitlik karnesi, yapı
araçları b i l d i r i s i , teknik personel b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i olanaklarını b i l d i r e n malî d u r u m b i l d i r i s i , sözleşmeye esas i l k ilân t a r i h i n d e n
sonra alınmış b a n k a m e k t u b u , taahhüt b i l d i r i s i , i s t e k l i l e r i n gerçek ve tek kişi olması halinde i m z a sirküleri, şirket olması halinde şirket
sirkülerini bahis k o n u s u ihaleye iştirak belgesi a l m a k üzere verecekleri dilekçeye eklemeleri şarttır.
5 — E k s i l t m e y e katılacakların yukarıdaki geçici teminatı ve 1974ticaret odası belgesini tekliflerine eklemeleri ve teklif zarflarını ihale
saatinden b i r saat öncesine k a d a r K o m i s y o n Başkanlığına i m z a m u k a b i l i vermeleri gerekir.
Postada v a k i olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat k a b u l e d i l m e z .
15679 / 4-1
— 10 —
Köy İşleri ve K o o p e r a t i f l e r
Genel Müdürlüğünden :
Bakanlığı
T o p r a k ve İskân
İşleri
T o p r a k ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü aşağıda cins ve miktarı
yazılı (6) k a l e m t e k n i k m a l z e m e y i teknik ve i d a r i şartnamesine göre
2490 sayılı K a n u n u n 31. m a d d e s i uyarınca kapalı zarf usulü ve eksiltme
suretiyle Satın Alınacaktır.
kapalı teklif mektuplarını e k s i l t m e saatinden b i r saat önce K o m i s y o n
Başkanlığına bizzat m a k b u z karşılığında t e s l i m etmeleri şarttır.
E k s i l t m e 12/12/1974 günü saat 15.00 de Genel Müdürlük
Mer­
kezinde yapılacaktır, keyfiyet ilân o l u n u r .
15429 / 4-2
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
M a l z e m e n i n cins ve
Miktarı
Saniyet T e o d o l i t i
3
Takeometre (Fenklaşsız)
2
N i v o (Fenoloji)
6 Kalem Malzemenin
M u h . Bedeli
Geçici. T e m .
Lira
Lira
8
Planımetre
10
Beşgen P r i z m a
10
432.150
21.036
M i r a (4.Mt. l i k i k i y e kat­
lanır.)
99
Satın alınacak (6) k a l e m malzemeye ait t e k n i k ve idarî şartna­
meler Genel Müdürlüğün İdarî ve M a l i İşler Dairesinde m e s a i saatleri
dahilinde görülebilir.
E k s i l t m e y e g i r m e k isteyenlerin 2490 sayılı K a n u n u n 2 ve 3. m a d ­
delerinde yazılı belgeleri i l e teminat m e k t u b u veya m a k b u z u y l a b i r l i k t e
T a h m i n i bedeli 1.333.476— T L . geçici teminatı 53.754,28 T L . olar.
74-2055-3 dosya numaralı Konkasör çene, merdane ve diğer parçaları­
nın i m a l ettirilerek satın alınması kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye ko­
nulmuştur.
E k s i l t m e s i 9/12/1974 Pazartesi günü saat 16.00 d a A n k a r a ' d a K a ­
rayolları Genel Müdürlüğü M a l z e m e Şubesinde yapılacaktır. Şartna­
m e a l m a k istiyen f i r m a l a r , işin sipariş numarası ve k o n u s u n u belir­
ten başlıklı kâğıtlarına yazılmış b i r dilekçe i l e Karayolları Genel Mü­
dürlüğü S i t e s i A B l o k 7. K a t 705 numaralı odaya müracaat edebilirler.
Şartname bedeli 25,— T L . o l u p m a k b u z m u k a b i l i alınır.
İstekliler 1974 yılı vizesi yapılmış Ticaret, S a n a y i Odası veya E s ­
naf Belgesini, geçici t e m i n a t m e k t u b u veya m a k b u z u n u , t e k n i k şart­
namede istenen belgeleri ve a l m a n şartnamenin h e r sahifesini i m z a
ederek dış zarf içine k o y m a k şartıyla hazırlıyacakları teklif mektup­
larını e k s i l t m e saatinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e
K o m i s y o n Başkanlığına
vereceklerdir. P o s t a d a k i
gecikmeler k a b u l
edilmez. D u y u r u l u r .
15377 / 4-2
Devlet H a v a Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden :
1 — Aşağıda k o n u s u , t a h m i n i bedeli, geçici teminatı,
eksiltme
hükümlerine göre kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye çıkartılmıştır.
2 — B u n l a r a a i t geçici t e m i n a t l a r D H M İ
Genel Müdürlüğünün
Muhasebe veznesine yapırılıp karşılığında m a k b u z alınacaktır.
3 — Şartnameleri A n k a r a ' d a D H M İ Genel Müdürlüğü M a l z e m e
lüğünde görülebilir.
4 — Söz k o n u s u eksiltmeler aşağıda gösterilen t a r i h , gün ve
n u n d a ayrı, ayrı yapılacaktır.
t a r i h i ,günü, saati yazılı alım işleri 2490 sayılı K a n u n u n 31 n c i maddesi
T. C. M e r k e z Bankasındaki 57 sayılı hesabına
D a i r e s i Başkanlığında, İstanbul'da Yeşilköy
saatlerde A n k a r a ' d a D H M İ G e n e l
veya Genel
Müdürlük
H a v a Limanı Başmüdür-
Müdürlük Alım, Satım
Komisyo-
5 — E k s i l t m e y e katılmak istiyenler ; 1974 yılı ticaret
odaları belgesi, geçici teminat m e k t u p veya m a k b u z u i l e t e k l i f i n i h a v i Kanunî
şekilde düzenliyecekleri kapalı zarflarını
eksiltme saatlerinden b i r saat öncesine k a d a r m a k b u z karşılığında D H M İ Genel Müdürlük Alım,
Satım K o m i s y o n u n a vermiş olmaları şarttır.
P o s t a d a olacak gecikmeler
kabul
E k s i l t m e y e k o n u l a n işin
edilmez
T a h m i n i bedeli
konusu
Baskı işlerinde kullanılmak üzere
1 adet k a m e r a ve aksesuarı alımı.
5 adet beton kırıcı ve d e l i c i koppresör ve aksesuarı alımı.
M o t o r l u yer n a k i l araçları i l e
iş makinaları için 19 k a l e m
çeşitli ölçüde 446 adet dış ve
iç l a s t i k alımı.
Geçici teminatı
E k s i l t m e n i n yapılacağı
Tarihi
Günü
Saati
Lira K r .
Lira Kr.
75.000,-
5.000 —
4/12/1974
Çarşamba
11.00 de
165.000,-
9.500 —
4/12/1974
Çarşamba
15.00 de
202.090,-
11.354.50
4/12/1974
Çarşamba
15.30 d a
15196/4-3
Sağlık ve S o s y a l Yardım Bakanlığından:
Sıra
No:
1
2
3
4
5
6
1.
2.
3.
4.
5.
E k s i l t m e y e k o n a n işin
çeşidi ve miktarı
Muhammen
bedeli
Lira
Geçici
teminat
İhalenin
Lira
tarihi günü saati
Ihalerıin ne suretle
yapılacağı
Şartname
bedeli
18 adet sığır
90.000.—
Kapalı z a r f
Bedelsiz
5.750.—
28/11/1974 Perşembe 15.00 d e
9 adet jeneratör,
»
»
188.000.—
2 adet sinema m a k i n e s i
10.650.—
>
»
Bedelsiz
15.15 de
74.000 tüp göz m e l h e m i
293.040.—
15.471.60
»
»
14.65
15.30 d a
31 k a l e m k i m y e v i madde
Bedelsiz
59.316.—
4.215.80
15.00 d e
29/11/1974
Cuma
210.000.—
Soğutucu santifüj
11.750.—
>
>
Bedelsiz
15.15 d e
2 k a l e m çam kereste
184.000.—
»
»
Bedelsiz
10.450.—
1530 d a
Yukarıda çeşidi, keşif bedeli, m u v a k k a t teminatı, ihale günü ve saati i l e yapılacak ihale şekli yazılı işler eksiltmeye çıkarılmıştır.
Şartnameler Donatım Genel Müdürlüğünden t e m i n , İzmir ve İstanbul Sağlık Müdürlüklerinde görülebilir.
E k s i l t m e yukarıda gösterilen gün ve saate Bakanlık Donatım Genel Müdürlüğünde toplanacak Satınalma K o m i s y o n u n d a yapılacaktır.
E k s i l t m e y e g i r m e k isteyenlerin 2490 sayılı k a n u n u n 2, 3 ve 32 i n c i maddelerinde yazılı şartlar dairesinde hazırlayacakları zarfları e k s i l t m e
saatından b i r saat evvel m a k b u z m u k a b i l i n d e K o m i s y o n Başkanlığına vermeleri.
P o s t a d a v a k i gecikmeleri k a b u l edilmiyeceği.
İlân olunur.
14829.4-4
— 11 —
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları G e n e l Müdürlüğü 1 i n c i Bölge
Müdürlüğünden:
Malzemenin cinsi
Miktarı
M a k i n e şeridi s i y a h n a y l o n 13 m m N - 6 5 t i p i
230.000 adet
»
»
»
»
»
» 0.36 O l i v e t t i
200.000 »
»
»
kırmızı - siyah»
» N - 65 t i p i
50.000 »
»
»
»
»
»
>» 0.36 Oüvetti
50.000 »
Haydarpaşa - İzmit ekspres y o l u Gebze varyantı tesviye
işleri,
sanat yapıları ve üst yapı işleri, 11.161.276,20 l i r a keşif bedelle 2490
sayılı K a n u n u n 31. m a d d e s i gereğince kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye
konmuştur. İhale 9/Aralık/1974 P a z a r t e s i günü saat 11 de Bölge idare
binasında E k s i l t m e K o m i s y o n u n c a yapılacaktır. Geçici
teminat
348.588,00 liradır.
B u işe a i t ihale dosyası A n k a r a ' d a Karayolları G e n e l Müdürlüğü
M l z . Şb. M d . de
İzmir'de
Karayolları 2. İstanbul - Küçükyalı'da 1.
Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
İstekliler e n geç 2/12/1974 günü saat 17.00 y e k a d a r Bölge Mü­
dürlüğüne müracaatla verecekleri
dilekçelerine; Bayındırlık B a k a n ­
lığından alınmış ve süresi dolmamış ( B ) g u r u b u n d a n ve en az b u
işin i l k keşif b e d e l i k a d a r müteahhitlik k a r n e s i v e e n az b u işin i l k
keşif bedeli k a d a r b u işin cins ve öneminde b i r iş yaptığını b e l i r t i r
t a s d i k l i belge, yapı araçları b i l d i r i s i
( b i l d i r i d e a n a inşaat m a k i n a larınm s a h i b i olduklarına d a i r belgeleri
i b r a z etmeleri, k i r a i l e ha­
riçten t e m i n edilecek a n a inşaat m a k i n a l a n için beyanda b u l u n m a ­
maları) m a l i d u r u m b i l d i r i s i , b a n k a m e k t u b u ( b a n k a m e k t u b u n d a
selâhiyetli kişilerin
imzaları
b a n k a mühürü i l e t a s d i k l i olacak ve
b a n k a l i m i t i yazılacak) taahhüt b i l d i r i s i , t e k n i k personel
bil­
d i r i s i , aslı veya N o t e r d e n t a s d i k l i i m z a sirküleri. Kanunî
ika­
metgâh
belgesi
ve
iş
yeri
görme
belgelerini
ekliyerek
bu
iş için yeterlik belgesi almaları lâzımdır. İhaleye g i r e c e k l e r i n yeterlik
belgeleri i l e b i r l i k t e geçici teminat, aslı veya N o t e r d e n t a s d i k l i 1974
yılı ticaret ve sanayi odası Vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin
vekâletnamelerini, i s t e k l i b i r ortaklık olduğu t a k d i r d e b u belgelerine
ilâveten şirketin i m z a sirküleri veya vekâletnamesini ( f o t o k o p i k a b u l
edilmez) ve şirketin b i r i n c i ilânımızdan
sonra alınmış h a l i faaliyet
belgelerini h a m i l usulüne u y g u n o l a r a k 2490 sayılı K a n u n gereğince
hazırlayacakları t e k l i f mektuplarını en geç ihale saatinden b i r saat
önce K o m i s y o n Başkanlığına v e r m e l e r i lâzımdır. P o s t a d a k i gecikmeler
nazarı i t i b a r e alınmaz.
Duyurulur.
14840 /4-4
—
—
•
Bayındırlık
Bakanlığı Karayolları
Müdürlüğünden :
Genel
Müdürlüğü 1. Bölge
Uzunköprü-Babaeski y o l u 0-42 K m . arasına lüzumlu kırmataş üst
yapı malzemesi t e m i n i , taşınması ve figüresi işi, 1.189.692,— l i r a keşif
bedelle 2490 sayılı K a n u n u n 31 i n c i m a d d e s i
gereğince kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye konmuştur. İhale 9 Aralık 1974 Pazartesi günü
saat 15.00 de Bölge İdare binasında E k s i l t m e K o m i s y o n u n c a yapıla­
caktır. Geçici teminat 49.441,— liradır.
B u işe a i t ihale dosyası A n k a r a ' d a Karayolları Genel Müdürlüğü
M a l z e m e Şubesi Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2 n c i , IstanbulKüçükyalı'da 1 i n c i Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
İstekliler e n geç 2/12/1974 günü saat 17.00 ye k a d a r Bölge Mü­
dürlüğüne müracaatla verecekleri dilekçelerine; Bayındırlık Bakanlı­
ğından alınmış ve süresi dolmamış (C) g r u b u n d a n ve e n az b u işin i l k
keşif bedeli k a d a r , müteahhitlik k a r n e s i veya e n az b u işin i l k keşif
b e d e l i n i n yarısı k a d a r b u işin cins ve öneminde b i r iş yaptığını belir­
t i r t a s d i k l i belge, yapı araçları b i l d i r i s i ( b i l d i r i d e a n a inşaat m a k i n a larının s a h i b i olduklarına d a i r belgeleri i b r a z etmeleri, k i r a i l e hariç­
ten t e m i n edilecek a n a inşaat m a k i n a l a n için beyanda bulunmamaları)
malî d u r u m b i l d i r i s i . B a n k a m e k t u b u ( b a n k a m e k t u b u n d a selâhiyetli
kişilerin i m z a l a n b a n k a mühürü i l e t a s d i k l i olacak v e b a n k a l i m i t i
yazılacak) taahhüt b i l d i r i s i , t e k n i k personel b i l d i r i s i , aslı veya noter­
den t a s d i k l i i m z a sirküleri, kanunî ikametgâh belgesi ve işyeri görme
belgelerini e k l i y e r e k b u iş için y e t e r l i k belgesi a l m a l a n lâzımdır. İha­
leye gireceklerin y e t e r l i k belgeleri i l e b i r l i k t e
geçici teminat, aslı
veya n o t e r d e n t a s d i k l i 1974 yılı T i c a r e t v e S a n a y i Odası vesikası,
vekâleten ihaleye g i r e c e k l e r i n vekâletnamelerini, i s t e k l i b i r ortaklık
olduğu t a k t i r d e b u belgelerin ilâveten şirketin
i m z a sirküleri veya
vekâletnamesini ( f o t o k o p i k a b u l e d i l m e z ) v e şirketin b i r i n c i ilânımız­
d a n s o n r a alınmış h a l i faaliyet belgelerini h a m i l usulüne u y g u n ola­
r a k 2490 sayılı K a n u n gereğince hazırlayacaktan t e k l i f mektuplarım
en geç ihale saatinden bîr saat önce K o m i s y o n Başkanlığına v e r m e l e r i
lâzımdır. P o s t a d a k i gecikmeler n a z a n i t i b a r e alınmaz.
Duyurulur.
14841/4-4
Tokat Valiliğinden :
BAYINDIRLIK
BAKANLIĞI Y A P I İŞLERİ G E N E L
MÜDÜRLÜĞÜNÜN
1 — T o k a t İlköğretmen O k u l u 4 d a i r e l i l o j m a n inşaatı 2490 ve
527 sayılı K a n u n gereğince sari m u k a v e l e l i o l a r a k kapalı zarf usulüyle
eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 800.000.00 Liradır.
3 — E k s i l t m e T o k a t Bayndırlık Müdürlüğü
binasında toplana­
c a k ihale k o m i s y o n u n c a 6/12/1974 C u m a günü saat 15.00 de yapıla­
caktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer e v r a k l a r T o k a t
Bayındırlık
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
a) 35.750.00 T L . geçici teminatını,
b) 1974 yılma a i t T i c a r e t ve S a n a y i Odası Belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri ( E k s i l t m e şart­
namesinde b e l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan) p l a n ve teç­
hizat beyannamesini, t e k n i k personel beyannamesini, teahhüt beyan­
n a m e s i n i , k r e d i imkânlarını b i l d i r e n m a l i d u r u m b i l d i r i s i , Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları (C) g r u b u n d a n keşif bedeli k a d a r işin
eksiltmesine g i r e b i l e c e k l e r i n i gösterir müteahhitlik k a r n e s i n i i b r a z
suretiyle Bayındırlık
Müdürlüğünden
a l a c a k l a n yeterlik
belgesini
teklif mektupları i l e b i r l i k t e z a r f a koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler t e k l i f
mektuplarını
6/12/1974 C u m a günü saat
14.00 de k a d a r m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u
Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Y e t e r l i k belgesi alınması için s o n müracaat t a r i h i 2/12/1974
Pazartesi günü m e s a i saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracatlar ve postada v u k u b u l a n gecikmeler
kabul
edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
15435 /4-2
•
Bayındırlık
Bakanlığı
Karayolları
Genel
Müdürlüğünden •
T a h m i n i bedeli 266.257,— T L . geçici teminatı 14.400,28 T L . o l a n
74-2498-2 dosya numaralı N a c e konkasörü yedek parçalarının i m a l
ettirilerek satmalmması kapalı zarf usulü i l e eksiltmeye konulmuştur.
E k s i l t m e s i 6/12/1974 C u m a günü saat 16.00 d a A n k a r a ' d a K a r a ­
yolları Genel Müdürlüğü M a l z e m e Şubesinde yapılacaktır. Şartname
a l m a k istiyen f i r m a l a r , işin sipariş numarası ve k o n u s u n u b e l i r t e n
başlık kâğıtlarına yazılmış b i r dilekçe i l e Karayolları G e n e l Müdürlüğü
Sitesi A B l o k 7. K a t 705 numaralı odaya müracaat edebilirler.
Şartname bedeli 25,— T L . o l u p m a k b u z u m u k a b i l i alınır.
İstekliler 1974 yılı v i z e s i yapılmış Ticaret, S a n a y i Odası
veya
E s n a f Belgesini, geçici teminat m e k t u b u veya m a k b u z u n u , t e k n i k şart­
namede istenen belgeleri ve a l m a n şartnamenin h e r sahifesini i m z a
ederek dış zarf içine k o y m a k şartiyle hazırlıyacaklan t e k l i f m e k t u p ­
larını e k s i l t m e satinden b i r saat evveline k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e
K o m i s y o n Başkanlığına vereceklerdir. P o s t a d a k i gecikmeler
kabul
edilmez. D u y u r u l u r .
15289 /4-3
•
Seka Çaycuma Müessesesi Müdürlüğünden:
Zonguldak
Müessesemizin 1975 yılı ihtiyacı bulunan 5600 ton sodyum karbo­
nat, şartnamesi esaslanna göre kapalı zarf teklif a l m a suretiyle m u
bayaa olunacaktır.
1 — B u işe ait şartname posta ile talep olunacağı gibi Ticaret
Şefliğimizden de alınabilir.
2 — İsteklilerin, şartname esaslarına göre tanzim edecekleri «Soda
teklifidir» r u m u z l u kapalı teklif mektuplarını, teklifte bulunmanın songünü olan 6 Ocak 1975 Pazartesi saat 17.00 ye kadar
Müessesemize
tevdi etmeleri gerekir.
Postada v a k i gecikmeler nazarı dikkate alınmaz.
3 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a tabi değildir. İhaleyi yapıp
yapmamakta kısmen yapmakta,
veya dilediğine yapmakta serbesttir
15538-1 /2-2
— 12 —
K a y s e r i 1. îcra Memurluğundan:
1972/3228
Alacaklı: K a y s e r i Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t C a v i t
Yeğenoğlu.
Borçlular : 1 — H . A h m e t Hüsrevoğlu, S a n a y i Bölgesi 8. C a d .
N o . 21 K a y s e r i .
2 — K e m a l Çanakçı, Hoşnidiye M a h a l l e s i Safiyet S o k a k N o . 56
Eskişehir.
Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t Cavit Yeğenoğlu tarafından
aleyhinize yapılan k a m b i y o senedi i c r a takibinde b i r adet k a m b i y o
senedine istinaden
l i r a ve masrafların t a h s i l i talebiyle talep
edilmesi yukarıda yazılı adresinize çıkarılan ödeme e m r i bilâ tebliğ
iade edilmiş olup, zabıtaca yaptırılan adres araştırmasında adresinizin
tespitine olanak bulunmamıştır. B u nedenle 7201 sayılı Yasanın 28 - 31
sayılı m a d d e l e r i gereğince ilânen tebliğine k a r a r verilmiştir. îşbu ilâ­
nen ödeme e m r i tebliğ gazetede neşrinden i t i b a r e n 15 gün sonra teb­
liğ edilmiş sayılacaktır. B u n a göre neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n b o r c u ve
masraflarını 25 gün içinde ödemeniz, t a k i b i n dayanağı senet k a m b i y o
senedi niteliğini haiz değilse 20 gün içinde merci'e şikâyet etmeniz,
t a k i p dayanağı senet altındaki i m z a size ait değilse yine b u 20 gün
içinde ayrıca ve açıkça b i r dilekçe ile i c r a dairesine b i l d i r m e n i z , a k s i
t a k d i r d e i c r a t a k i b i n d e k i k a m b i y o senedi altındaki
imzanın sizden
sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 l i r a d a n 5.000
l i r a y a k a d a r p a r a cezasiyle mahkûm edileceğiniz, borçlu olmadığınız
veya b o r c u n i t f a veya i m h a l edildiği veya alacağın zamanaşımına uğrdığı hakkında itirazınız v a r s a b u n u sebepleri ile b i r l i k t e 20 gün içinde
t e t k i k merciine b i r dilekçe ile bildirerek m e r c i d e n itirazınızın kabulüne
d a i r b i r k a r a r getirmediğiniz t a k d i r d e cebri i c r a y a devam olunacağı,
i t i r a z edilmediği ve borç ödenmediği t a k d i r d e 10 gün içinde 74 üncü
m a d d e gereğince malbeyanında bulunmanız, bulunmazsanız
hapisle
tazyik olunacağınız, hiç malbeyanında b u l u n m a z veya h a k i k a t e aykırı
beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız tebligat yerine k a i m
o l m a k üzere ilânen i h t a r ve tebliğ o l u n u r .
13475
1972/3226
Alacaklı: K a y s e r i Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i
Avukat
Cavit
Yeğenoğlu.
Borçlular: 1 — H . A h m e t Hüsrevoğlu
S a n a y i Bölgesi 8. C a d .
N o . 21 K a y s e r i .
2 — Kasım B i t i r , B a n k a l a r C a d . N o . 118 Nevşehir.
Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t Cavit Yeğenoğlu tarafından
aleyhinize yapılan k a m b i y o senedi i c r a t a k i b i n d e n b i r adet k a m b i y o
senedine istinaden
l i r a ve masrafların
t a h s i l i talep edilmesi
üzerine yukarıda yazılı adresinize çıkarılan ödeme emrine bilâ tebliğ
iade edilmiş olup, zabıtaca yaptırılan adres araştırılmasında adresini­
z i n tespitine olanak bulunmamıştır. B u nedenle 7201 sayılı Yasanın
28 - 31 sayılı m a d d e l e r i gereğince ilânen tebliğine k a r a r verilmiştir.
İşbu ilânen ödeme e m r i tebliği gazetede neşrinden i t i b a r e n 15 g u n
sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. B u n a göre neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n
b o r c u ve masraflarını 25 gün içinde ödemeniz, t a k i b i n dayanağı senet
k a m b i y o senedi niteliğini haiz değilse 20 gün içinde merci'e şikâyet
etmeniz, t a k i p dayanağı senet altındaki i m z a size ait değilse yine 20
gün içinde ayrıca ve açıkça b i r dilekçe ile i c r a dairesine b i l d i r m e n i z ,
a k s i t a k d i r d e i c r a t a k i b i n d e k i k a m b i y o senedi altındaki imzanın siz­
den sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz, 100 l i r a d a n
5.000 l i r a y a k a d a r p a r a cezasiyle mahkûm edileceğiniz, borçlu olma­
dığınız veya b o r c u n i t f a veya i m h a l edildiği veya alacağın zamanaşı­
mına uğradığı hakkında itirazınız varsa b u sebepleri ile b i r l i k t e 20
gün içinde t e t k i k merciine b i r dilekçe i l e b i l d i r e r e k m e r c i d e n itirazı­
nızın kabulüne d a i r b i r k a r a r getirmediğiniz t a k d i r d e c e b r i i c r a y a
devam olunacağı, tiraz edilmediği ve borç ödenmediği t a k d i r d e 10 gün
içinde 74 üncü madde gereğince malbeyanında bulunmanız, bulunmaz­
sanız hapisle tazyik olunacağınız, hiç m a l beyanında b u l u n m a z veya
h a k i k a t e aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız teb­
ligat yerine k a i m o l m a k üzere ilânen i h t a r ve tebliğ o l u n u r .
13472
1972/3225
Alacaklı: K a y s e r i Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i
Yeğenoğlu.
Borçlular:
1 — H . Ahmet
Hüsrevoğlu
Avukat
Cavit
S a n a y i Bölgesi 8. C a d .
N o . 21 K a y s e r i .
2 — Hüseyin Cengiz, İskitler S e l S o k a k N o . 34/3 A n k a r a .
Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t Cavit Yeğenoğlu tarafından
aleyhinize yapılan k a m b i y o senedi i c r a t a k i b i n d e n b i r adet k a m b i y o
senedine istinaden
l i r a ve masrafların tahsili talep edilmesi üze­
rine yukarıda yazılı adresinize çıkarılan ödeme emrine bilâ tebliğ iade
edilmiş olup, zabıtaca yaptırılan adres araştırılmasında
adresinizin
tespitine olanak bulunmamıştır. B u nedenle 7201 sayılı Yasanın 28 - 31
sayılı m a d d e l e r i gereğince ilânen tebliğine kadar verilmiştir.
İşbu
ilânen ödeme e m r i tebliği gazetede neşrinden i t i b a r e n 15 gün sonra
tebliğ
edilmiş sayılacaktır. B u n a
göre neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n
b o r c u ve masraflarını 25 gün içinde ödemeniz, t a k i b i n dayanağı senet
k a m b i y o senedi niteliğini haiz değilse 20 gün içinde merci'e şikâyet
etmeniz, t a k i p dayanağı senet altındaki i m z a size ait değilse yine 20
gün içinde ayrıca ve açıkça b r i dilekçe ile i c r a dairesine b i l d i r m e n i z ,
a k s i t a k d i r d e i c r a t a k i b i n d e k i k a m b i y o senedi altındaki imzanın siz­
den sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 l i r a d a n
5.000 l i r a y a k a d a r p a r a cezasiyle mahkûm edileceğiniz, borçlu olma­
dığınız veya b o r c u n i t f a veya i m h a l edildiği veya alacağın zamanaşı­
mına uğradığı hakkında ihrazınız v a r s a b u sebepleri ile b i r l i k t e 20
gün içinde t e t k i k merciine b i r dilekçe ile b i l d i r e r e k m e r c i d e n itirazı­
nızın kabulüne d a i r b i r k a r a r getirmediğiniz t a k d i r d e c e b r i i c r a y a
devam olunacağı, i t i r a z edilmediği ve borç ödenmediği
t a k d i r d e 10
gün içinde 74 üncü madde gereğince malbeyanında bulunmanız, bulun­
mazsanız hapisle tazyik
olunacağınız, hiç malbeyanında
bulunmaz
veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız
tebligat yerine k a i m o l m a k üzere ilânen i h t a r ve tebliğ o l u n u r .
13476
1972/3227
Alacaklı: K a y s e r i
Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t
Cavit
Yeğenoğlu.
Borçlular : 1 — Hacı A h m e t Hüsrevoğlu, S a n a y i Bölgesi 8. C a d .
N o . 21 K a y s e r i .
2 — Kâmil Işık B a n k a l a r C a d . N o . 118 Nevşehir.
Yapı ve K r e d i Bankası v e k i l i A v u k a t Cavit Yeğenoğlu tarafından
aleyhinize yapılan k a m b i y o senedi i c r a t a k i b i n d e b i r adet k a m b i y o
senedine istinaden
l i r a ve masrafların t a h s i l i
talep e d i l m e s i
üzerine yukarıda yazılı adresinize çıkarılan ödeme e m r i bilâ tebliğ
iade edilmiş olup, zabıtaca yaptırılan adres araştırmasında adresini­
z i n tespitine olanak bulunmamıştır. B u nedenle 7201 sayılı Yasanın
28 - 31 sayılı m a d d e l e r i gereğince ilânen tebliğine k a r a r verilmiştir.
İşbu ilânen ödeme e m r i tebliği gazetede neşrinden i t i b a r e n 15 g u n
sonra tebliğ edilmiş sayılacaktır. B u n a göre neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n
b o r c u ve masraflarını 25 gün içinde ödemeniz, t a k i b i n dayanağı senet
k a m b i y o senedi niteliğini h a i z değilse 20 gün içinde merci'e şikâyet
etmeniz, t a k i p dayanağı senet altındaki imza size ait değilse yine b u
20 gün içinde ayrıca ve açıkça b i r dilekçe ile i c r a dairesine b i l d i r m e ­
niz, a k s i t a k d i r d e i c r a t a k i b i n d e k i k a m b i y o senedi altındaki imzanın
sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederseniz 100 l i r a ­
d a n 5.000 l i r a y a k a d a r p a r a cezası i l e mahkûm edileceğiniz, borçlu
olmadığınız veya b o r c u n i t f a veya i m h a l edildiği veya alacağın zaman­
aşımına uğradığı hakkında itirazınız v a r s a b u n u sebepler ile b i r l i k t e
20 için içinde t e t k i k m e r c i i n e b i r dilekçe i l e b i l d i r i l e r e k
merciden
itirazınızın kabulüne d a i r b i r k a r a r getirmediğiniz
takdirde cebri
i c r a y a devam olunacağı, i t i r a z edilmediği ve borç ödenmediği t a k d i r d e
10 gün içinde 74 üncü madde gereğince malbeyanında bulunmanız,
bulunmazsanız, hapisle tazyik olunacağınız, hiç malbeyanında bulun­
maz veya hakikate aykırı beyanda buulnursanız hapisle cezalandırıla­
cağınız tebligat
yerine k a i m o l m a k üzere ilânen
i h t a r ve tebliğ
olunur.
13477
B o r n o v a S u l h Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1974/176
K . N o : 1974/118
T e h l i k e l i vasıta k u l l a n m a k suçundan sanık o l u p adresi tespit
edilemeyen i z m i r Kireçlikaya 793 S o k a k N o . 46 da o t u r u r M e h m e t
oğlu, 1340 doğumlu, K e r i m Öter hakkında M a h k e m e m i z i n
13/5/1974
t a r i h ve esas 1974/176 k a r a r 1974/118 sayılı kararı ile T. C. K . 565/1-2,
647 sayılı K a r a r 4/1. m a d d e l e r i gereğince 13 l i r a hafif p a r a ve 3 gün
şoförlük meslek ve sanatının t a t i l i cezası verildiği ve ilân t a r i h i n d e n
15 gün sonra sanık'a tebligat yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek
üzere ilân o l u n u r .
15383
— 13Baymdırlık Bakanlığından :
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Yozgat - Yerköy O r t a T i p Temel Eğitim O k u l u inşaatı işi
222-68 ve 1731 savılı K a n u n l a r hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşıt bedeli (7.600.000,—) liradır.
3 — E k s i l t m e A n k a r a ' d a Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale K o ­
m i s y o n u n d a 13/12/1974 C u m a günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür­
lükte görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
A) Bayındırlık Bakanlığı namına (241.750,—) liralık geçici temi­
natım,
B ) 1974 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C) (Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri eksiltme şartna­
mesinde b e l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan Yapı Araçları bil­
d i r i s i , sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan malî d u r u m b i l d i r i s i ,
teknik personel b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i , Bayındırlık Bakanlığından
almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir mütaahhitlik k a r n e s i ibraz suretiyle Yapı İş­
leri Genel Müdürlüğü Belge K o m i s y o n u n d a n
alacakları) eksiltme­
ye girme belgesini,
T e k l i f mektupları ile b i r l i k t e zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 13/12/1974 C u m a günü saat
10.00 a k a d a r m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına ve­
receklerdir.
7 — E k s i l t m e y e girme belgesi alınması için son müracaat t a r i h i
9/12/1974 Pazartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
15181 / 4-1
P T T Genel Müdürlüğünden :
1 — Depo t e s l i m i olarak Türk lirası karşılığında 475.000 adet
0.150 A m p . 53 m m . l i k tüp sigorta kapalı yazılı teklif a l m a k suretiyle
satın alınacaktır.
2 — B u alıma ait şartname, A n k a r a ' d a Genel Müdürlük Malze­
m e D a i r e s i Başkanlığından veya i s t a n b u l S i r k e c i ' d e k i P T T Bölge Baş­
müdürlüğü Malzeme Amirliğinden T L . 55,— m u k a b i l i temin e d i l e b i l i r
3 — İhaleye girmek isteyenler i d a r i şartnamemizin 6. maddesin­
de kayıtlı belgelerle Malzeme D a i r e s i Başkanlığımıza müracaat edel e k e k s i l t m e n i n yapılacağı tarihten engeç b i r gün öncesi saat 12.00
ye k a d a r yeterlik belgesi almaları gereklidir.
4 — T e k l i f l e r en geç 17/12/1974 günü saat 10.00 a k a d a r Genel
Müdürlüğümüz Malzeme D a i r e s i Başkanlığı İç Satın A l m a Sube Mü­
dürlüğüne verilmiş olacaktır.
15512 / 2-1
ve ona ait istinat eğeri, ayak i m a l ve montajı ile smaî yapıları ve 32
K m . tülde tahliye hendeğinin yapılmasını kapsar.
3 — İhale 3/1/1975 C u m a günü saat 15.00 de Yücetepe Mahalle­
si i s m e t İnönü Bulvarı A n k a r a DSİ Proje ve İnşaat D a i r e s i Başkanlı­
ğı katında toplanacak olan DSİ M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u tarafın­
dan kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
4 — İnşaatın m u h a m m e n keşif bedeli (81.000.000,—) l i r a olup,
geçici teminatı (2.443.750,—) T L . dır.
5 — Mütaahhitlikçe b u işde kullanılmak üzere iş programına uy­
gun olarak şantiyede çalışır vaziyette; 1 adet günlük kapasitesi 625
mt. kanalet ve aksamı olan k o m p l e kanalet fabrikası tesisi, 1 adet yı­
k a m a eleme tesisi (150 m /gün kapasiteli), 7 adet lastik tekerlekli vinç
(4 ü 2 tonluk, 3 ü 4 t o n l u k ) , 2 adet Greyder, 2 adet yükleyici, 1 adet
Ekskavatör, 5 adet özel kanalet nakliye aracı, 10 adet betoniyer, 10
adet vibratör, kâfi m i k t a r d a k a m y o n , m o t o p o m p , t a n k e r f v e lüzumlu
diğer e k i p m a n bulundurulacaktır.
6 — Türkçe ihale dosyası 25/11/1974 tarihinden i t i b a r e n (900,—)
T L . m u k a b i l i n d e 3. maddedeki adresten temin edilebilir.
7 — İstekli şahıs ve şirketlerin DSİ Proje ve inşaat Dairesi Baş­
kanlığına 19/12/1974 Perşembe günü saat (17.00) ye k a d a r b i r dilekçe
ile müracaat ederek ihaleye iştirak belgesi istemeleri ve b u dilekçeye
aşağıdaki vesikaları eklemeleri lâzımdır.
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış mütaahhitlik k a r n e s i aslı
(A) g r u b u n d a n en az (81.000.000,—) T L . lık (Yabancı mütaahhitlerden, karne yerine en az eşit büyüklükte benzeri işleri yaptıklarına
dair doküman istenecektir.)
b) B u zamana k a d a r yapmış olduğu ve halen sorumluluğu altın­
da b u l u n a n işlerin listesi (işverenin i s m i , keşif bedeli, işin tamamlan­
m a zamanı ve ihale bedeline ait b i l g i l e r d a h i l ) .
c) 5. maddede istenilen m a k i n a ve teçhizatın kendisine ait oldu­
ğunu tevsik eden vesikalar, veya kiralayacak ise, k i r a l a y a n şahıs veya
f i r m a d a n alınmış noterden t a s d i k l i taahhütname ile m a k i n a ve teçhi­
zatın k i r a l a y a n a ait olduğunu tevsik eden vesikalar ve iş programına
uygun olarak şantiyede hazır bulunduracağına d a i r usulü veçhile tan­
dım edilmiş taahhütname. ı
d) T e k n i k personel ve k i l i t teknik personelin biyografisi.
e) Sermaye ve malî portre ile i l g i l i belgeler.
f) İş y e r i n i n görüldüğüne d a i r DSİ V I . Bölge Müdürlüğünden
alınmış b i r belge.
8 — i s t e k l i l e r 23/12/1974 t a r i h i n d e n i t i b a r e n DSİ Proje ve İn
saat Dairesi Başkanlığına müracaat ederek iştirak belgesi alıp alma­
dıklarım öğrenebilirler.
9 — 19/12/1974 tarihine k a d a r ihale dosyası almamış o l a n l a r a iş
l i r a k belgen verilmez.
10 — İhaleye iştirak etmek isteyen şahıs veya şirketlerin teklif
zarflarını 3/1/1975 C u m a günü saat 14.45 e k a d a r 3. maddede b e l i r t i
ien adreste DSÎ M e r k e z E k s i l t m e K o m i s y o n u Başkanlığına m a k b u z
m u k a b i l i n d e teslim etmeleri şarttır.
3
11 — Telgrafla
alınmaz.
başvurmalar ve postadaki
gecikmeler d i k k a t e
15528 / 2-1
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünden :
1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
tarafından 20
ton 2, 4-D A m i n veya M C P A A m i n karışımı ilâçlar teklif a l m a usulü ile
satın alınacaktır.
2 — B u işe ait şartnameler Genel Müdürlük E k o n o m i ve Dağıt­
m a İşleri Müdürlüğünden t e m i n edilir.
3 — İstekliler teklif mektuplarını en geç 13/12/1974 C u m a günü
saat 12.00 ye k a d a r E k o n o m i ve Dağıtma İşleri Müdürlüğüne verme­
l e r i şarttır.
4 — Postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
5 — İdaremiz 2490 sayılı K a n u n a tabi olmayıp ihaleyi yapıp yap­
m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a serbesttir.
15527 / 3-1
•
E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanlığı Devlet S u İşleri Genel Mü­
dürlüğünden :
1 — A d a n a DSİ V I . Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde bulu­
nan, Ceyhan-Cevdetiye sol sahil sulaması (kanalet şebekesi) 5. kısım
inşaatı işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Proje sahası İskenderun Körfezinin t a k r i b e n 60 K m . K u z e y
batısında y e r alır. Cevdetiye regülatöründen başlayan ve K a r a c a y a
kadar olan isale kanalı ile Cevdetiye regülatörünün Güney batısında
k a l a n sahadır. B u ihale t a k r i b e n 275 K m . tülde m u h t e l i f t i p kanalet
Mardin
1. Ağır Ceza M a h k e m e s i Başkanlığından :
1974/139
Yargıtay b i r i n c i ceza d a i r e s i n i n 4/4/1974 t a r i h ve 1973/2737 esas
1974/1347 k a r a r sayılı ilâmı ile m a k t u l Şehmus Elkatmış'ı k a n gütme
saikiyle öldürmekten ve ruhsatsız silah
taşımaktan sanık N u r e t t i n
N a y m ' m yapılan duruşması sonunda, mahkûmiyetine dair M a r d i n 1.
Ağır Ceza M a h k e m e s i n d e n verilen 11/9/1972 gün ve 1968/75 esas ve
1972/66 k a r a r sayılı hükmün Yargıtayca incelenmesi sonunda sanık
hakkında verilen müebbet hapis cezası ile şahsî hürriyeti bağlayıcı
m u v a k k a t hapis cezasının iştimaından T. C. K . n u n 73 ncü m a d d e s i n i n
gözetilmemesi yasaya
aykırı bulunduğundan bahisle b o z u l m a k l a
b o z m a üzerine M a h k e m e c e yapılan yargılamada müdahiller
Ahmet
Elkatmış, Hüseyin Elkatmış ve M e h m e t Elkatmış'm adresleri belirsiz
olduğundan duruşmanın yapılacağı 20/12/1974
günü b o z m a ilâmına
u y u l u p uyulmıyacağı
k o n u s u n d a ifadeleri
alınması gerektiğinden
m e z k u r günde duruşmada hazır bulunmaları veya tayin
edilen
duruşma gününe k a d a r b o z m a ilâmma karşı yazılı beyanda b u l u n m a ­
ları gelmedikleri veya h e r hangi b i r istemde bulunmadıkları t a k t i r d e
iş b u ilâmın Resmî Gazete de yapılmasından i t i b a r e n tayin
edilen
duruşma gününde ve o t u r u m d a bozmaya uymuş oldukları
Mahke­
mece addolunacağı davetiye ve b u k o n u d a tebliğ yerine k a i m o l m a k
üzere ilânen tebliğ o l u n u r .
15385
— 14 —
T C D D İşletmesi 2. İşletme Müdürlüğü Alım Satım K o m i s y o n u Baş­
kanlığından :
(Saç v a r i l satılacaktır.)
T C D D , A n k a r a Mağaza Müdürlüğü parkında b u l u n a n 1500 adet sağ­
lam, 2500 adet arızalı boş saç v a r i l kapalı zarf usulüyle artırmaya kon­
muştur.
İhale 2/12/1974 tarihinde saat 14,00 te A n k a r a Gar'da 2. İşletme Mü­
dürlüğü binasında bulunan K o m i s y o n u m u z d a yapılacaktır.
Sağlam saç v a r i l l e r i n muhammen kıymeti 100,— lira, arızalı saç va­
r i l l e r i n m u h a m m e n kıymeti ise 70,— liradır.
B u işe a i t geçici teminat 20.000,— T L . dır.
İhaleye iştirak edecek taliplerin usulüne göre hazırlayacakları kapalı
teklif mektuplarını geçici teminatları ile b i r l i k t e 2/12/1974 günü saat 12,00
ye kadar K o m i s y o n u m u z a makbuz m u k a b i l i vermeleri şarttır.
Postada v a k i gecikme k a b u l edilmez.
Şartnameler K o m i s y o n d a , variller T C D D A n k a r a Mağaza Müdürlü­
ğünde görülebilir.
T C D D , ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya dilediği
gibi ihale yapmakta tamamen serbesttir.
15615 / 1-1
A n k a r a Cumhuriyet Savcılığından:
1 — A n k a r a Kapalı Cezaevinin t u t u k l u ve hükümlüleri için yaptırı­
lacak ranza işi 2490 sayılı K a n u n u n 31. maddesi hükümlerine göre eksilt­
meye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 84.244,30 T L . dır.
3 — E k s i l t m e A n k a r a Cumhuriyet Savcılığı binasında 16/12/1974
Pazartesi günü saat 15,00 te yapılacaktır.
4 — B u işe a i t eksiltme dosyası her gün mesai saatleri dahilinde
A n k a r a Cumhuriyet Savcılığında görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e iştirak için isteklilerin :
a) 1974 yılı ticaret odası vesikasını,
b) 5.465,— T L . geçici teminatım,
c) B u işin benzeri ve keşif bedeli kadar b i r işi yaptıklarını göste­
ren işi b i t i r m e belgesi i l e A n k a r a Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları
yeterlik belgesini ihaleden b i r saat evvel K o m i s y o n a vermeleri,
6 — Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edil­
mez.
Keyfiyet ilân olunur.
15616 / 4-1
1 — K u r u m u m u z d a mevcut olup gayri faal durumda bulunan
1 adet Massey - H a r r i s marka biçer döğer, 1 adet fort marka biçer
döğer, 2 radyo, 1 buzdolabı i l e t a h m i n e n 2000 K g . hurda muhtelif
alet ve m a k i n a 10/12/1974 Salı günü saat 10.00 da kurumumuz mer­
kezinde aşağıda b e l i r t i l e n g r u p l a r halinde açık a r t ı r m a suretile satışa
çıkarılacaktır.
2 — Açık artırmaya girecek şahıslar, satılacak alet ve malzemeler
için hizalarında gösterilen geçici teminatlarını satış saatından evvel
k u r u m veznesine yatırmaları lâzımdır.
3 — Satılacak malzemeler i l e b u n l a r a ait satış şartnamesi heıgün mesai saatleri dahilinde k u r u m u m u z d a görülebilir.
Miktarı M u h a m m e n B e d e l i
Lira K r .
Biçer döğer Massey H a r r i s ( G a y r i faal)
1 Adet
Biçer döğer
F o r t ( G a y r i faal)
1 »
Radyo
2
»
Buzdolabı
1 »
M u h t e l i f alet ve m a k i n a
hurdası (tahminen)
2000 K g .
Malzemenin cinsi
Maktu" teminat tutarı
Lira K r .
Miktarı
10.000 —
10.000,—
10.000 —
5.000,—
10 T o n
10 )>
10 »
3 »
15609 / 2-1
K r o m oksit yeşil
M e t i l i z o b u t i l keton
M o n a penta e r i t r o l
T o l i d i n r e d toner
A n k a r a E l e k t r i k , Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi U m u m
Müdürlüğünden :
H A V A L I SÜSPANSİYON LASTİĞİ S A T I N A L I N A C A K T I R
1 — Müessesemizce,
100 adet havalı süspansiyon lastiği (orjinal veya o r j i n a l i
kali­
tesinde y e r l i imalât o l a r a k ( K a t a l o g N o : 90. 810. 120. 120) (1962-68 69 m o d e l büssing otobüsleri için.) T e k l i f a l m a usulü üe satın alına­
caktır.
2 — İlgililer t e k l i f l e r i n i , t e k l i f fıatları üzerinden
yatıracakları
% 7,5 geçici teminatları i l e b i r l i k t e e n geç 11/12/1974 Çarşamba günü
saat 17.30 a k a d a r Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne verecekler­
dir. Teklifler 11/12/1974 t a r i h i n d e n i t i b a r e n 30 gün o p s i y o n l u sayıla­
caktır.
3 — Postada v a k i gecikmeler nazarı itibare alınmayacağı
gibi
telgrafla yapılan müracaatlar k a b u l edilmez.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a t a b i değildir.
5 — Teklifle b i r l i k t e t e s l i m müddeti b i l d i r i l e c e k , t e s l i m müddeti
b i l d i r i l m e y e n teklifler nazarı i t i b a r e ahnmayacaktır.
6 — Şartnamesi Müessesemiz İç Ticaret Müdürlüğünde görüle­
cektir.
'
15584 / 1-1
Köy İşleri ve K o o p e r a t i f l e r
Genel Müdürlüğünden :
B a f r a - Karaköy Harası Müdürlüğünden :
Cinsi
3 — i h a l e 17 Aralık 1974 Salı günü saat 14.00 de Gölcük Ter­
sanesi Döner Sermaye Satın A l m a K o m i s y o n u Başkanlığında yapıla­
caktır.
4 — E n son teklif v e r m e aynı gün saat 12.00 ye kadardır.
5 —• Şartnameler posta i l e gönderilmez ve postada v a k i gecik­
m e l e r d i k k a t e alınmaz.
6 — Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı K a n u n a t a b i değildir.
Geçici Tem.
Lira K r .
12.500 —
950,-
12.500 —
300 — ]
5 0 0 — (-
950,500,-
!
Bakanlığı Y o l , S u ve E l e k t r i k İşleri
I — Aşağıda gösterilen malzeme 6200 sayılı K a n u n u n 34. mad­
desi uyarınca
hazırlanan
15/8/1973 gün ve 7/6986 sayılı B a k a n l a r
K u r u l u k a r a n ile tayin edilen esasların 19/C maddesine göre pazarlık
usulü i l e satın alınacaktır.
G r u p N o : 1 C i n s i : Palet c i v a t a ve Somunları, Miktarı: 3 k a l e m ,
Katî teminatı: 7.500,— İhalenin t a r i h i
29/11/1974 saati 15.00
I I — E k s i l t m e A n k a r a ' d a K ö y İşleri ve K o o p e r a t i f l e r Bakanlığı
binasının 10. katında Y . S. E . Genel Müdürlüğü İdarî ve M a l i İşler
D a i r e s i Başkanlığında toplanacak Satınalma K o m i s y o n u tarafından
yapılacaktır.
I V — İsteklilerin i h a l e n i n yapılacağı
saate kadar
komisyon
Başkanlığına müracatları şarttır.
V — İhale saatine k a d a r m a l z e m e l e r i Y . S. E . M a k i n a
İkmal
G r u p Amirliği
L o d u m l u - A n k a r a adresine t e s l i m
eden ve t e s l i m
edilen malzemelere a i t m u v a k k a t tesellüm m a k b u z u n u ihalede i b r a z
eden f i r m a l a r d a n katî teminat aranmaz.
V I — Katî teminat m e k t u p veya n a k i t o l a r a k yatırmak istiyenIer ihale saatinden 3 saat evvel k o m i s y o n
Başkanlığına
müracaat
edeceklerdir.
V I I — T e k l i f m e k t u b u k a b u l edilmez.
V I I I — Şartnameyi aynı yerden bedelsiz olarak t e m i n edilebilir.
4.000— J
15585 /1-1
15608 / 1-1
Gölcük
Tersanesi
Döner
Sermaye
Genel
Müdürlüğünden :
1 — Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için
aşağıda cins, m i k t a r ve m a k t u teminat
miktarları yazılı (4) k a l e m
b o y a h a m m a d d e s i Y u r t dışı veya iç piyasadan satmalmacaktır.
2 — B u işe a i t t e k n i k ve idarî şartnameler Gölcük Tersanesi Dö­
ner Sermaye Satın A l m a K o m i s y o n u Başkanlığından bedelsiz olarak
temin edilebilir.
Gümrük ve T e k e l Bakanlığından :
1615 sayılı Gümrük K a n u n u n u n 65 n c i maddesiyle 6802 sayılı
gider vergileri K a n u n u n u n 23 ncü m a d d e s i gereğince o r j i n a l
fatura
menşe şahadetnamesi veya emsali v e s i k a l a r d a yazılı paraların Türk
parasına çevrilmesinde 19 Kasım 1974 t a r i h i n d e n i t i b a r e n geçerli o l ­
m a k üzere 1 İsrail lirasının satış k u r u 238 kuruş olmuştur.
15606/ 1-1
— 15 —
A d a n a Valiliğinden :
1 — A d a n a M e r k e z K a r a s o k u M a h a l l e s i n d e Kızılay Caddesinde
ve Yirmiüçnisan i l k o k u l u Güneyinde yeni inşa ettirilen,
mülkiyeti
özel idareye ait olup, b e h e r i senelik (15000) l i r a i t i b a r i y l e üçer yıllığı
(45000) n e r l i r a m u h a m m e n k i r a bedelli ve (3375) şer l i r a geçici temi­
natlı 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı dükkânların üçer yıl müddetle ayrı
ayrı k i r a y a v e r i l m e l e r i işi açık arttırma suretiyle ihaleye çıkarılmış­
tır.
2 — İhaleleri 5/12/1974
Perşembe günü saat 11.00 d a A d a n a
İ l Daimî Encümeninde yapılacaktır. T a l i p l i l e r i n geçici teminat mek­
tup veya makbuzlarını i b r a z etmeleri şarttır.
3 — Şartnamesi ile s a i r e v r a k l a r hergün mesai saatları içeri­
sinde A d a n a Özel İdare Müdürlüğünde görülebilir.
15610 / 1-1
-•
D e n i z c i l i k Bankası T. A . O. d a n :
394 adet alüminyum pencere çerçevesi i m a l ettirilecektir. Teklif­
ler en geç 9/12/1974 günü akşamına k a a d r Bahçekapı 27 Mayıs H a n
3.Kattaki Satın A l m a K o m i s y o n u Başkanlığına verilecektir.
Şartna­
m e s i Malzeme Müdürlüğü veznesinden t e m i n edilebilir. 15582 / 1-1
Dosya N o : 1974/1329
K a b o t a j Hatlarına m a h s u s Umumî Y o l c u N a v l u n T a r i f e s i ; M a r ­
m a r a Hatları İskeleler T a r i f e B a r e m i n d e yapılan mıntıka değişikliği
5842 ve 440 sayılı K a n u n l a r uyarınca 20 Kasım 1974 t a r i h i n d e n itiba­
r e n muteber o l m a k üzere ilân o l u n u r .
H a l e n I c i Mıntıka olan :
Şarköy - A v s a
Şarköy - Müref te
Şarköy - M a r m a r a I I n c i Mıntıka
olarak değiştirilmiştir.
15583 / 1-1
•
A n k a r a Vilâyeti Daimî Encümeninden :
1 — Yenişehir G a z i M u s t a f a Kemâl Bulvarı üzerinde 1163 a d a 3
parselde, İlimiz Özel İdaresince yaptırılacak, büro binası inşaatı,
1975 m a l i yılma sari o l a r a k kapalı z a r f usulü i l e eksiltmeye çıkarıl­
mıştır.
2 — İşin keşif bedeli
8.145.856,85
l i r a o l u p , geçici
teminatı
258.125,71 liradır.
3 — E k s i l t m e Vilâyet Konağında, Daimî Encümen toplantı sa­
l o n u n d a 18/12/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şanrtnamesi ve diğer lüzumlu evrak Daimî E n ­
cümende görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e g i r e b i l m e k için i s t e k l i l e r i n :
a) 1974 yılına ait ticaret odası belgesini,
b) 258.125,71 liralık geçici teminatını,
c) Dilekçelerine, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları ( B )
g u r u b u n d a n ( E n az b u işin keşif bedeli kadar)
işin eksiltmesine
girebileceklerini gösterir
müteahhitlik
k a r n e s i n i , plân ve teçhizat
beyannamesini, t e k n i k personel ve k r e d i imkânlarmı b i l d i r e n m a l i
d u r u m beyannamesi i l e b a n k a referans m e k t u b u n u , bağlamak sure­
tiyle, V a l i l i k Makamına müracaatla, Bayındırlık Müdürlüğü belge K o ­
m i s y o n u n d a n alacakları y e t e r l i k belgesini, t e k l i f mektupları i l e z a r f a
koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler t e k l i f mektuplarını
18/12/1974 Çarşamba
günü
saat 10.00 a k a d a r m a k b u z m u k a b i l i n d e ihale K o m i s y o n u Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik
belgesi
almak
için, i s t e k l i l e r i n dilekçelerini,
13/12/1974 C u m a günü m e s a i s a a t i s o n u n a k a d a r A n k a r a Valiliği ve
Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına i n t i k a l e t t i r m e l e r i gerekir.
8 — Telgrafla yapılacak
müracaatlar ve postada v a k i olacak
gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilgililere d u y u r u l u r .
15005 / 4-2
A n k a r a S u l a r İdaresi Genel Müdürlüğünden :
1 — İdaremiz ihtiyacı 1 adet elektrojen g r u b u fiat ve t e k l i f a l m a
usulü i l e satın alınacaktır.
2 — T e k l i f edilecek
bedel
üzerinden % 7,5 nisbetinde
geçici
teminat v e r i l m e s i şarttır.
3 — E l e k t r o j e n g r u b u ile i l g i l i t e k n i k şartname i d a r e m i z Ticaret
Müdürlüğünden t e m i n e d i l i r .
4 — İhalesi Genel Müdürlük binasında
toplanacak K o m i s y o n
h u z u r u n d a 3/12/1974 günü saat 15.00 de yapılacaktır.
5 — Teminatı o l m a y a n ve t e k l i f i n i b e l l i müddet içerisinde verm i y e n l e r i n t e k l i f l e r i k o m i s y o n c a K o m i s y o n c a nazarı itibare alınmaz.
6 — İdare ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya dilediğine y a p m a k t a
t a m a m e n serbesttir.
15093 /3-3
PTT
Genel Müdürlüğünden:
24.000 K g . 1,5 m m . l i k , 1000 k g . 2 m m . l i k galvanizli d e m i r t e l
depo t e s l i m i o l a r a k kapalı yazılı t e k l i f a l m a suretiyle satın alınacaktır.
B u işe ait şartname A n k a r a ' d a Genel Müdürlük Malzeme D a i r e s i
Başkanlığından İstanbul'da S i r k e c i Büyük Postahane altındaki Tesel­
lüm ve Depo Müdürlüğü Ambarından 55,— T L . bedelle t e m i n edilebilir.
T e k l i f l e r en geç 12/12/1974 günü saat 10.00 a k a d a r Genel Müdür­
lüğümüz M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır.
15022 / 2-2
1 — Teşekkülümüz ihtiyacı için 4 k a l e m p o l i e t i l e n manşon i l e 6
kalem adaptör kapalı yazılı teklif a l m a k suretiyle satmahnacaktır.
2 — B u alıma ait şartname A n k a r a ' d a Genel Müdürlük Malzeme
D a i r e s i Başkanlığından veya İstanbul'da S i r k e c i Büyük Postane altında
b u l u n a n Tesellüm ve Depo Müdürlüğü Ambarından 60,— T L . m u k a ­
b i l i t e m i n edilebilir.
3 — İhaleye g i r m e k isteyenler, İdarî şartnamemizin 6 n c i mad­
desinde kayıtlı hususları yerine getirmek üzere ihale t a r i h i n d e n en
geç 1 gün önce Genel Müdürlüğümüz Malzeme D a i r e s i Başkanlığına
müracaat etmeleri lâzımdır.
4 — T e k l i f l e r en geç 10/12/1974 günü saat 10.00 a k a d a r Genel
Müdürlüğümüz M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır.
15098 / 2-2
20.000 k g . 1,5 m m . l i k bakır bağ teli depo t e s l i m i o l a r a k kapalı
yazılı t e k l i f a l m a k suretiyle satın alınacaktır.
B u işe ait şartname A n k a r a ' d a Genel Müdürlük M a l z e m e D a i r e s i
Başkanlığından, İstanbul'da S i r k e c i Büyük Postahane a l t m d a k i Tesel­
lüm ve Depo Müdürlüğü Anbarından 45,— T L . bedelle t e m i n edilebilir.
T e k l i f l e r e n geç 12/12/1974 günü saat 10.00 a k a d a r Genel Müdür­
lüğümüz M a l z e m e D a i r e s i Başkanlığına verilmiş olacaktır.
15023 /2-2
E r z u r u m Ağır Ceza Mahkemesi Hâkimliğinden:
E . N o :.1974/27
K . N o : 1974/301
Sanık: S a l i m K e k l i k , Salih oğlu Cemile'deh o l m a
17/8/1954 aslî
17/8/1948 tashih doğumlu E r z u r u m Pasinler İlçesi Demirdöven Köyün­
den olup aynı İlçenin emniyet gece bekçisi.
Suç : Kasten adam öldürmek
Suç t a r i h i : 18/1/1974
Tevkif t a r i h i : 19/1/1974
Tahliye t a r i h i : 21/5/1974
Hüküm özeti:
Eylemine uyan T. C. K . n u n 448, 28il, 59, 1803 sayılı K a n u n u n l / C
T. C. K . 97, 31, 33, 40 n c i maddeleri gereğince onbir yıl dört ay ağır
hapsine, müebbeden amme hizmetlerinden men, ceza infaz
süresince
mahcuriyöt halinde bulundurulmasına, tevkif günlerin cezadan mahsu­
buna, 829 l i r a 50 kuruş mahkeme masrafının sanıktan tahsiline 8/7/1974
günü k a r a r verilmiştir.
Sanığın adresi meçhul kaldığından adına 7201 sayılı K a n u n u n 28,
29, 31 i n c i maddeleri gereğince ilânen tebligat yapılmasına, neşri tari­
hinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılmasına dair işbu
karar özeti tebliğ yerine k a i m olmalk üzere ilân olunur.
15455
Muş Asliye H u k u k Hâkimliğinden :
1974/502
Davacı Köy işleri Bakanlığına izafeten Muş Hazine Avukatlığının
davalı Muş Eralanı Köyünden Hüseyin Ebusta aleyhine açtığı tapu ip­
tali davasının yapılan açık yargılamasında :
Davalı Hüseyin Bbusta'ya çıkarılan davetiyelere rağmen tebligata
salih adresi bulunamadığından H . U . M . K . n u n 509 ve 510 uncu mad­
deleri yargılamanın bırakıldığı 24/1/1975 günü saat 9.00 d a hazır bulun­
ması veya kendisini b i r vekille temsil ettirmesi aksi takdirde gıyabında
karar verileceği ilân olunur.
15456
— 16
Ankara Levazım Amirliği 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
K a r a b i r l i k l e r i ihtiyacı için aşağıda nev'i v e miktarı yazılı van­
tilatör kayışları 2490 sayılı İhale K a n u n u n u n 31 i n c i maddesi uyarınca
kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır.
Usulüne u y g u n olarak hazırlanmış t e k l i f
mektuplarının ihale
saatinden b i r saat önceye k a d a r K o m i s y o n a verilmiş olması şarttıı.
Tamamı veya b i r kaç k a l e m i n tamamı ayrı ayrı
isteklilere ihale
edilir.
İhalesi 11 Aralık 1974 Çarşamba günü saat 11.00 de K o m i s y o n d a
yapılacaktır. T e k n i k ve özel şartnamesi
A n k a r a - i s t a n b u l Levazım
A m i r l i k l e r i n d e görülür.
T. tutarı
G . teminatı
C İ N S İ
Miktarı
Lira
Lira
Vantilatör kayışı t e k l i M601 Dodge
Kompresör kayışı t e k l i M543 A 2
Dizel
Vantilatör
kayışı i k i l i M543 A 2
Dizel
Vantilatör kayışı i k i l i M62, M543
kurtarıcı
Kompresör kayışı t e k l i M62, M543
kurtarıcı
Vantilatör kayışı üçlü M123, 125
10 t o n . traktör
Vantilatör kayışı t e k l i M123 A I C ,
M125
Vantilatör kayışı üçlü M123 A I C
10 ton. traktör
Vantilatör kayışı i k i l i M123 A I C
10 ton. traktör
Kompresör kayışı i k i l i M123-M125
10 t o n . traktör
Vantilatör kayışı t e k l i f M a g i r u s
Lg. H3701
Kompresör kayışı t e k l i M a g i r u s
Vantilatör kayışı i k i l i F a u n
Vantilatör kayışı t e k l i CJ-3A, CJ2A
Vantilatör kayışı t e k l i Jeep vagoner
Vantilatör kayışı t e k l i M 5 traktör
Vantilatör kayışı üçlü M 4 traktör
Vantilatör kayışı t e k l i M74 kur­
tarıcı
T A M A M I
5.882 A d .
494.970,—
23.550 —
44.950 —
3.375,—
84.920,—
5.500,—
378.960 —
18.910 —
1.300 A d .
59.995,—
4.250 —
800 T k .
89.040,—
5.710,—
120 A d .
5.448,—
410,—
500 T k .
54.825,—
4.000,—
200
»
18.940,—
1.425,—
300
»
24.246,—
1.820,—
600
»
28.950 —
2.175 —
1.795,—
1.000
»
1.000 T k .
4.000
»
500 »
150 »
7.000 A d .
23.900.—
14.955.—
295.050,—
1.125.—
15.560,—
600 »
250 »
250 T k .
22.440 —
12.450,—
29.910 —
1.685.—
940 —
2.245 —
300 A d .
14.955,—
1.125 —
1.698.904,—
64.720,—
:
15411 / 4-1
A. Ü. Tıp Fakültesi Dekanlığından:
1 — Fakültemiz 1200 yataklı Eğitim Hastanesi ince işlerinin i k m a l i
işi 1750 sayılı Üniversiteler K a n u n u n u n 73 üncü maddesine göre kapalı
zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — İşin keşif bedeli 32.002.778,80 l i r a olup geçici teminatı
1.020.085,— liradır. Nakit teminat A. Ü. Tıp Fakültesi Ayniyat ve Leva­
zım Müdürlüğünden alacakları tahsilat makbuzu ile A. Ü. Muhasebe Mü­
dürlüğü (Tandoğan Meydanı) yatırılacaktır.
3 — İhale 19/12/1974 Perşembe günü saat 11.00 de Ankara Tıp Fa­
kültesi Cebeci Hastanesi Başhekimlik odasmda toplanacak Satın A l m a
Komisyonunca yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve eklerine ait dosya mesai saatleri içer­
sinde A. Ü. Tıp Fakültesi M o r f o l o j i binası (Sıhhiye) Ayniyat ve Levazım
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye iştirak edeceklerin:
a) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (A) grubunda müte­
ahhitlik karnesini,
b) 1974 tastikli Ticaret Odası vesikasının,
c) İnşaat Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesi i l e iş yerini
gördüklerine ait kontrollükten alacakları belgeyi,
d) E n az işin keşif bedeli kadar benzen b i r işi yaptıklarına dair
iş bitirme belgesi.
6— Yeterlilik belgesi için müracaat tarihi 12/12/1974 günü akşam
saat 17.00 ye kadardır.
7 — İhaleye iştirak edeceklerin eksiltme ve artırma şartnamesi i l e
özel idarî şartnamesi uyarmca verecekleri teklif mektuplarını 1750 sayılı
Üniversiteler K a n u n u n u n 73 üncü maddesi gereğince düzenleyecekleri
zarfa koyarak ihale saatmdan b i r saat evvel K o m i s y o n a teslim etmeleri
şarttır.
8 — K o m i s y o n u m u z ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yap­
makta serbesttir.
9 — Postada v a k i gecikmeler i l e telgrafla yapılan müracaatlar ka­
bul edilmez.
İlân olunur.
15430 / 2-1
T C D D İşletmesi Merkez Alım ve Satım K o m i s y o n u Başkanlığından:
20000 R u l o L o k o m o t i f sürat k o n t r o l saat bandı satın alınacaktır
1 — Hariçten teklif alma suretiyle 20000 rulo lokomotif sürat kont­
rol saat bandı satın alınacaktır.
2 — Tekliflerin engeç 2/1/1975 Perşembe günü saat 15.00 e kadar
Ankara'da T C D D İşletmesi Genel Müdürlüğü binasındaki Malzeme Daire­
si Başkanlığında toplanacak K o m i s y o n u m u z a verilmiş veya gelmiş o l ­
ması şarttır.
3 — Şartnameler Ankara'da Merkez ve istanbul'da S i r k e c i vezne­
lerinden 50,— l i r a bedelle temin edilebilir.
4 — F i r m a l a r , teklif alma şartnamelerini T C D D den aldıklarım tev­
sik için vezne makbuzunu teklifleriyle birlikte T C D D ye gönderecekler­
dir.
5 — Teklif zarfları üzerine teklifin hangi işe ait olduğu yazılacak­
tır.
6 — T C D D ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta ve
dilediği talibe yapmakta tamamen serbesttir.
15409 / 2-1
Bayındırlık Bakanlığından :
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Ordu-Perşembe « E » t i p i Cezaevi ikmâl inşaatı işi 2490 sayı­
lı K a n u n hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş­
tur.
2 — İşin keşif bedeli (19.679.971,40) liradır.
3 — E k s i l t m e A n k a r a ' d a Yapı İşleri Genel Müdürlüğü İhale K o ­
m i s y o n u n d a 11/12/1974 Çarşamba günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — E k s i l t m e şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdür­
lükte görülebilir.
5 — E k s i l t m e y e girebilmek için i s t e k l i l e r i n ;
A ) Bayındırlık Bakanlığı namına (604.150,—) liralık geçici temi­
natını,
B ) 1974 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini,
C) (Müracaat dilekçeleriyle b i r l i k t e verecekleri eksiltme şart­
namesinde b e l i r t i l e n ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçlan
b i l d i r i s i , sermaye ve k r e d i olanaklarını açıklayan malî d u r u m b i l d i r i ­
si, t e k n i k personel b i l d i r i s i , taahhüt b i l d i r i s i , Bayındırlık Bakanlığın­
dan almış oldukları ( B ) grubundan keşif bedeli k a d a r işin eksiltme­
sine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesi
ibraz suretivle
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Bölge K o m i s y o n u n d a n alacakları) eksilt­
meye girme belgesini,
Teklif
mektupları i l e b i r l i k t e zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler t e k l i f mektuplarını
11/12/1974 Çarşamba günü
saat 10.00 a k a d a r m a k b u z karşılığında İhale K o m i s y o n u Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — E k s i l t m e y e girme belgesi alınması için son müracaat t a r i h i
6/12/1974 C u m a günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada v a k i gecikmeler k a b u l edilmez.
Keyfiyet ilân o l u n u r .
15180/4-1
•
Sümerbank Denizli Bez Fabrikası Müdürlüğünden :
P a m u k telefi, üstüpü, parça bez ve ihtiyaç fazlamız o l a n malze­
meler i l e muhtelif h u r d a l a r satılacaktır.
Ambarımızda mevcut tahminen 116 ton p a m u k telefi, 14 ton üs­
tüpü 4 ton parça bez 72.000 m t . 3-9 hambez i l e 25 k a l e m h u r d a l a r
3/12/1974 gün saat 14.00 de Fabrikamız lokalinde açık pazarlık sure­
tiyle satılacaktır.
B u işe ait şartname v e listeler h e r gün m e s a i saatleri d a h i l i n d e
Fabrikamız Ticaret Servisinde görülebilir.
15335 / 1-1
— 17 —
M a k i n a ve K i m y a Endüstrisi K u r u m u Genel Müdürlüğünden :
MUHTELİF H U R D A M A L Z E M E S A T I L A C A K T I R
K u r u m u m u z a ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı 9 k a l e m h u r d a
m a l z e m e kapalı z a r f l a t e k l i f a l m a k suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri K u r u m u n M a l z e m e Satış Kırıkkale Bölge ve i s t a n ­
b u l Şube Müdürlüklerinden t e m i n e d i l e b i l i r .
T e k l i f l e r ihale günü en geç saat 14.00 de v e r i l i r .
K u r u m u m u z 2490 sayılı K a n u n a t a b i değildir.
Muvakkat
teminatı
TL.
İhale
tarihi
H u r . Ted. M d .
7.500,—
6/12/1974
T R . Lşl. 3 N o . l u
Depo
5.000,—
Miktarı
C İ N S İ
Kg.
74-224 «Topsat 843»
M u h t e l i f oto malzemesi
(international,
Cum­
m i n s ) Diesel m o t o r l a r ) 6.650
74-130 «Topsat 823»
M u h t e l i f oto malzemesi
(Çeşitli şanzumanlar)
3.000
74-55 «Topsat 804»
T a n k şanzumanı çerleri
i l e (kullanılmamış)
11.300
74-51 «Topsat 756»
Dodge a r k a difransiyell e r i (büyük kampanalı) 3.700
74-245 «Topsat 859»
Çok çeşitli oto malze­
mesi
(Şaft, şarj dina­
mosu,
Hava
filtresi,
conta
yağı
pompası,
d i r e k s i y o n m i l i , kayıcı
m a f s a l , d e v r i d a i m , sekm a n v. s.
5.300
74-247 «Topsat 861»
Çok çeşitli oto malze­
m e s i , k r a n k , kasnak,
kısa rot, e k s a n t r i k zin­
c i r i v. s.
5.500
74-169 «Topsat 833»
D i a m o n t çiftli
difransiyeller
8.400
74-221 «Topsat 840»
M u h t e l i f oto m a l z e m e s i
(Araçlara
ait
motor
Dodge - F o r d - Wolks<wagen - Jeep)
3.000
74-168 «Topsat 832»
M a c k k a m y o n a r k a difransiyelleri
9.000
Bulunduğu y e r
»
1 — Çay işletmelerimizden A n k a r a Çay Paketleme
Fabrikasına
t a r a y o l u ve k a m y o n l a r l a seVkedilecek miktarı k u r u m lehine o p s i y o n
olarak % 25 nisbetine k a d a r azalır, çoğalır k a y d i y l e cem'an 5000 t o n
torbalı k u r u çay n a k l i y e işi kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Şartnamesinde gösterildiği üzere 1.646.900,— l i r a m u h a m ­
m e n bedeli olup, m u v a k k a t teminatı 82.346,— liradır.
3 — B u işe ait şartname Çay K u r u m u Genel Müdürlüğü R i z e adı esinden ücretsiz t e m i n edilebilir.
4 — T e k l i f mektupları en geç 4/12/1974 günü saat 15.00 e k a d a r
Çay K u r u m u Genel Müdürlüğü Satın A l m a Müdürlüğü, Rize adresin­
de b u l u n a c a k şekilde m a k b u z m u k a b i l i teslim edilecek veya iadeli ta­
ahhütlü o l a r a k postalanacaktır. Z a r f l a r aynı gün saat 16.00 d a aynı
yerde açılacaktır.
5 — K u r u m u m u z 2490 sayılı K a n u n a tabi olmayıp, ihaleyi gurup
gurup veya hepsini b i r mütaahhide veya ayrı ayrı mütaahhitlere ya­
pıp y a p m a m a k t a serbesttir.
15373 / 1-1
1 — Bölge Müdürlüğümüzün ihtiyacı o l a n elektrik
malzemeleri
6200 sayılı K a n u n u n 34/4 m a d d e s i uyarınca 38.904,40 T L . sı üzerinden
27/11/1974 günü saat 15.00 de satın alınacaktır.
2 — T e k l i f verecekler
t e k l i f l e r i n i engeç
27/11/1974 günü saat
14.00 e k a d a r Satın A l m a K o m i s y o n u n a vereceklerdir.
3 — B u işe ait şartname ve teklifler Y S E 5. Bölge Müdürlüğü İz­
m i r Caddesi N o . 8 de Satın A l m a K o m i s y o n u n d a n t e m i n edilecektir.
4 — Geçici teminat 2.000,— T L . s i d i r .
15100/1-1
K . K a l e H u r . Şan. 10.000,-
6.000,—
Çay K u r u m u Genel Müdürlüğünden :
Y S E 5. Bölge Müdürlüğünden :
K . K a l e H u r . Şan. 15 000,-
H u r . Ted. M d .
4 — 2490* sayılı K a n u n a tabi o l m a y a n şirketimiz ihaleyi kısmen
veya t a m a m e n yapıp y a p m a m a k t a veya söz k o n u s u işleri dilediğine
vermekte serbesttir.
15372 / 1-1
»
A n k a r a Asliye 10. H u k u k Hâkimliğinden:
1974/324
H u r d . Ted. M d .
6.000,—
»
K . K a l e H u r . Şan. 10.000,—
H u r . Ted. M d .
5.000,-
K. Kale H u r . Ted.
Şan.
15.000,—
»
Davalı, Hüseyin Dululoğlu'na,
A n k a r a Öztürk M a h a l l e s i Balcı S o k a k N o . 4 de i k e n h a l e n adresi
meçhul.
Davacı, N u r i Y o z g a t v e k i l i A v u k a t F e r r u h i y e Özgirgin tarafından
A n k a r a Trafiğinde adınıza kayıtlı vasıtanın adınıza olan kaydın i p t a l i
için açılan tescil davasının yapılan yargılamasında :
A d r e s i n i z i n meçhul bulunması nedeni i l e tebligatın ilânen yapıl­
masına k a r a r verilerek k a r a r gereği yerine getirilmiştir.
B e l i r t i l e n günde mahkemeye gelmediğinizden hakkınızda gıyap
kararı çıkarılmasına k a r a r verilerek duruşma 6/12/1974 C u m a günü
saat 10.00 a t a l i k olunmuştur.
B e l i r t i l e n günde bizzat gelmeniz veya b i r avukat göndermeniz,
aksi t a k d i r d e davayı gıyabınızda d e v a m olunacağı gıyap kararı yerine
k a i m o l m a k üzere ilân o l u n u r .
15148
14667 /1-1
Gürün Asliye Ceza Hâkimliğinden :
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Genel Müdürlüğünden :
Y e n i k u r u l m a k t a olan Afyon Şeker Fabrikamızda, T L . 22.000.000
( Y i r m i i k i M i l y o n ) i l k keşif bedelli :
— 15 adet 2 k a t t a 4 d a i r e l i l o j m a n ,
ile
— 1 adet m u v a k k a t işçi p a v y o n u ,
İnşaatı 1974 yılı b i r i m fıatı esası üzerinden kapalı zarf usulüne
göre şartnamelerimiz esasları dahilinde ihaleye çıkarılmıştır.
1 — İhale dosyaları Genel Müdürlüğümüz veznesinden T L . 250,—
bedel m u k a b i l i n d e satın alınabileceği g i b i , İnşaat Müdürlüğümüz ve
Afyon Şeker Fabrikamız Müdürlüklerinde de incelenebilir.
2 — Y e t e r l i k belgesi a l a b i l m e l e r i için i s t e k l i l e r
şartnamelerde
b e l i r t i l e n belgeleri i h t i v a eden dilekçe ile engeç 2/12/1974 günü saat
14.00 e kadar, yeterlik belgesi a l a n i s t e k l i l e r ise teklif mektuplarını
engeç 10/12/1974 günü saat 15.00 e k a d a r Genel Müdürlüğümüz M u ­
haberat Müdürlüğümüze vermiş olacaklardır.
3 — Postada v a k i gecikmelerden şirketimiz hiç b i r şekilde so­
r u m l u olmayacaktır.
E . N o : 1971/101
K . N o : 1972/84
Hâkim : B i l a l Coşkun 17310
C. Savcısı : H a y a t i Önder 17862
Kâtip : K a d i r Hançer
Suç : N a k i l vasıtasından hırsızlık
Suç t a r i h i : 21/10/1971
Elazığ'dan gelip i s t a n b u l ' a gitmekte olan H a r p u t firmasına a i t
23 A H 142 p l a k a sayılı otobüsden emanetin 1971/48 sırasında kayıtlı
g i y i m eşyalarını sanık Hüseyin Yiğit'in çaldığı b u güne k a d a r d a
sahibi bulunamadığından s a h i b i çıkması i h t i m a l i n e b i n a e n 7201 sayılı
Tebligat K a n u n u n u n 28 - 29. maddelerine t e v f i k a n Resmî Gazete ile
ilânen tebligat icrasına, aynı K a n u n u n 31. maddesi gereğince ilân ya­
pıldığı t a r i h d e n 15 gün sonra eşyaların
s a h i b i çıkmadığı
takdirde
C. M . U . K . n u n 392. m a d d e s i gereğince müsaderesi ile M a l i y e y e i r a t
kaydedileceğinin b i l i n m e s i n e ilânın b i r örneğinin m a h k e m e divanha­
nesine asılmasına 11/11/1974 t a r i h i n d e k a r a r verilmiştir.
İlânen tebliğ o l u n u r .
15381
— 18 —
58 i n c i Turnen Komutanlığı Askerî Savcılığından:
İLÂNEN TEBLİĞ
Askerî vasıtayı hasara uğratmak suçundan sanık A n k a r a - Sincan
nahiyesi nüfusunda kayıtlı Mustafa oğlu 1950 doğumlu Fevzi Karaoğlu'n u n gıyabında Tugay Askerî Mahkemesince yapılan duruşması sonunda
As. C. K . n u n 137 n c i maddesi gereğince yedi gün hapsine ve 647 sayılı
K a n u n u n 6 n c i maddesi gereğince teciline 395 l i r a hazine zararınm taz­
minine mütedair verilen 24/7/1972 gün ve esas 1972/202, karar 1972/102
sayılı hüküm yapılan soruşturmalara rağmen sanığın ikametgâhı, mes­
ken ve iş yeri bulunamadığından kendisine tebliğ edilemeyen iş b u hük­
mün 7201 sayılı Tebligat K a n u n u n 28 ve 29 u n c u maddeleri
gereğince
ilânen tebligatına aynı K a n u n u n 31 i n c i maddesi uyarınca ilânın yapıl­
dığı tarihten 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilânen tebliğ
olunur. 13/11/1974
15410
Gediz Devlet O r m a n işletmesi Müdürlüğünden:
E m v a l i n cins ve nev'i
MİKTARI
M . B e d . G. Tem.
adet
M3. Dıtf.
Lira ,
Lira
Parti
adedi
III. S. K s . B . Çam Tom.
III. S. N . B . Çam T o m .
Çam yakacak odun
2142
5952
10
32
2
410.502
1668.339
117 Ster
360
500
60
11.250
63.200
650
Deposu
Gediz
Gediz
Gediz
Yukarıda müfredatı gösterilen emvallere ait vergilerinin tamamı ile
m a l bedelinin % 50 si peşin bakiyesi müddetsiz l i m i t l i banka mektubu
karşılığı 3 ay vadeli olarak açık artırma suretiyle 5/12/1974 tarihine rast­
layan Perşembe günü saat 14.30 da Y e n i Gediz Devlet O r m a n İşletmesi
Müdürlüğü binasında toplanacak komisyon huzurunda satılacaktır.
Taliplilerin b e l i r l i gün ve saatte teminatlarını yatırarak, teminat
makbuzlarıyla b i r l i k t e komisyona müracaatları ilân olunur.
15445 / 1-1
A n k a r a E l e k t r i k Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesinden :
7150 A D E T H A V A G A Z I S A Y A C I S A T I N A L I N A C A K T I R
1 — Müessesemizin ihtiyacı için 7150 adet m u h t e l i f tipte hava­
gazı sayacı teklif a l m a usulü i l e satın alınacaktır.
2 — B u işe ait t e k n i k ve idarî şartname müessesemiz Dış Tical e t İşleri Müdürlüğü bürosundan ücretsiz o l a r a k alınabilir.
3 — İlgililerin şartnameye göre hazırlıyacakları
tekliflerini en
geç 19/12/1974 günü saat 17.30 a k a d a r müessesemizde olacak şekilde
göndermeleri veya Müessesemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne t e s l i m etme­
l e r i şarttır.
4 — B u işle i l g i l i gerekli döviz müessesemizce sağlanacaktır.
5 — Postada m e y d a n a gelecek gecikmeler k a b u l edilmiyecektir.
6 — Müessesemiz 2490 sayılı K a n u n a t a b i değidlir.
14768 / 1-1
A m a s y a S u l h Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1974/311
K . N o : 1974/801
28/4/1974 tarihinde hakaret suçundan sanık Amasya'nın
Hızırpaşa M a h a l l e s i n d e n M e h m e t oğlu, 1341 doğumlu O s m a n Çarkçı hak­
kında yapılan açık duruşma sonunda, sanığın T. C. K . n u n 482/3 ve
647/6 n c i m a d d e s i gereğince b i r ay hapis, 250 l i r a ağır p a r a cezasına
hükümlü olup, a r a m a l a r a rağmen bulunamadığı anlaşılmış olduğun­
dan, hükümlüye 7201 sayılı
Tebligat K a n u n u n u n 29 u n c u maddesi
gereğince hükmün tebliğine, hüküm fıkrasının neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n
15 gün sonra m u h a t a b a tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
15384
«
B o r n o v a S u l h Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1974/194
K . N o : 1974/122
T e h l i k e l i vasıta k u l l a n m a k suçundan sanık olup adresi
tesbit
edilemeyen S a l i h l i Kazasından olup B o r n o v a - Altındağ Köyü 277 So­
k a k N o . 50 de o t u r u r Hüseyin oğlu, 1943 doğumlu S a l i h K a n a t hak­
kında M a h k e m e m i z i n 13/5/1974 t a r i h ve esas 1974/194 k a r a r 1974/122
sayılı kararı i l e T . C. K . 565/1-2, 647 sa. 4/1. m a d d e l e r i
gereğince
13 l i r a hafif p a r a , 3 gün şoförlük meslek ve sanatının t a t i l i cezası
verildiği ve ilân t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 gün s o n r a sanık'a
tebligat
yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilân olunur.
15382
İller Bankasından
HARİTA A L I M I İŞİ
YAPTIRILACAKTIR
Sıra
No.
K a s a b a adı
I 1i
Hektar
toplam
Keşif bedeli
Lira K r .
Müddet
ay
G. teminatı
Lira K r .
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Düzce ( İ l v - R e v )
Çivril ( İ l v - R e v )
Karabulduk
Hilâl
Ümraniye ( İ l v )
Kıreli ( İ l v )
Ovaköy
Muğla ( İ l v - R e v )
Madenli
Divriği
Bolu
Denizli
Giresun
Hakkâri
istanbul
Konya '
Manisa
Muğla
Rize
Sivas
237
51
272
252
880
57
452
1.168
316
490
181.616,23
29.918,49
169.924,58
226.119,54
693.272,80
17.089,61
221.469,64
439.908,57
194.770,76
229.892,05
9
4
9
10
15
4
10
12
9
8
10.330,81
2.243,89
9.746,23
12.555,98
31.480,91
1281,72
12.323,48
21.346,34
10.988,54
12.744,60
E v r a k bedeli
Lira
40 —
25 —
40,—
40,—
50,—
25,—
40 —
40,—
40,—
40,—
1 — Yukaııda adları yazılı şehir ve kasabaların h a r i t a işleri kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur.
2 — T e k l i f vereceklerin y e t e r l i k belgesi a l m a k üzere,
a) İmar ve İskân Bakanlığından h a r i t a işleri için alacakları müteahhitlik karnesi,
b) H a r i t a ve K a d a s t r o Mühendisler Odasından alınmış ihaleye katılma belgesi,
c) Malı d u r u m b i l d i r i s i ve eksiltme ilân t a r i h i n d e n sonra alınmış b a n k a m e k t u b u ,
d) Taahhüdündeki b i l u m u m işlere ait taahhüt beyannamesi,
e) T e k n i k personel b i l d i r i s i ,
f) S o r u m l u mühendisi elinde b u l u n a n işleri açıklayan taahhüt b i l d i r i s i ,
g) Müteahhit firmalarından
s o r u m l u mühendisle çalışma m e c b u r i y e t i n d e olanların,
S o r u m l u mühendisle yaptıkları sözleşmenin noterden t a s d i k l i örneği ve s o r u m l u mühendisin meslek odası belgesi,
Yukarıda yazılı belgelerle 2/12/1974 Pazartesi günü saat 17.30'a k a d a r Bankamıza müracaatları gerekmektedir.
3 — V a k t i n d e yapılmayan belge müracaatların nazarı i t i b a r a alınmayacaktır.
4 — Müddet değişikliği t e k l i f i nazarı i t i b a r a alınmayacaktır.
5 — B u ihale dolayısiyle icabeden bilcümle vergi ve r e s i m l e r müteahhide a i t t i r .
6 — T e k l i f zarflarının 9/12/1974 günü saat 12.00 ye k a d a r Bankamıza t e s l i m i gerekmektedir.
7 — T e k l i f zarfları 9/12/1974 günü saat 14.30 d a B a n k a Satın A l m a K o m i s y o n u n d a açılacaktır.
8 — B a n k a 2490 sayılı K a n u n a t a b i olmayıp yeterlik belgesi verip v e r m e m e k l e ve ihaleyi yapıp y a p m a m a k t a veya işi ihaleye girenlerden
dilediğine vermekte serbesttir.
15526 / 1-1
19 —
A n k a r a B e l e d i y e Başkanlığı G e l i r Müdürlüğünden :
Mükellefin adı, soyadı
E m i n e Hüseyin karısı
A l i Hüseyin oğlu
İ. E t h e m Yücel
N u r e t t i n Üner
Zeynep H . H a l i l kızı
Hüseyin Önder
B a k i y e Gökhan
Şerife Öksüz
H . Hüseyin Fişek
H e d i y e Ergüçlü
Fatma Demirel
Yılı
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
îzzet E r s a n A h m e t oğlu
K a d i r Hekimoğlu
M a v i y e M u s t a f a karısı
M e h m e t M u s t a f a oğlu
K a d i r M u s t a f a oğlu
F a t m a M u s t a f a kızı
Lütfiye M u s t a f a kızı
M e h m e t Genç
Müzeyyen C e l i l kızı
îsmet İlgar
N a z i f Sipahioğlu
»
Cemile Süleyman kızı
Hüseyin A l i oğlu
A h m e t V e y i s Kalaycıoğlu
Mehmet Alemdar
H a s a n Dinç
»
Mustafa Berkit
Satılmış Yeşildağ
A l i Rıza K u z u
Şerafettin Dönmez
»
Durmuş A l i Çakmak
Sıdıka Hanım
Ali Efendi
Mustafa Efendi
Hacı E f e n d i
Mehmet Efendi
Abdurrahman Efendi
»
H a b i b e H . M e h m e t kızı
Adaviye Hanım
Abdurrahman Timuray
M u s t a f a A k k u z u Hasanoğlu
M e h m e t K e m a l Songün
M e h m e t M i t h a t Merdivenlioğlu
A d v i y e Kisiroğlu
Taşkın Dinç
Seyide Dinç
Recep Uğuroğlu
M e h m e t Osmanoğlu
Sebahat O s m a n kızı
Sebahat O s m a n kızı
M u s t a f a Köse
M u s t a f a Köse
M e h m e t , Saniye, Hüseyin Şentürk
M e h m e t , Saniye, Hüseyin Şentürk
N a i l e Ünalır
Gülten Coşkun
M u s t a f a Coşkun
H a t i c e A d e m H a y r u l l a h kızı
B e k i r islâm oğlu
Hatice Ersen
ihsan Arslan
Gülhanım A k t e n
H a c i i p e k M e h m e t oğlu
F a t m a , Güngör, Gülsen, Gülnur
Ozan
N a z i k Balıkcıoğlu
H a b i b e Kasaroğlu
H a b i b e Tanaltay
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Borç miktarı
Lira K r .
Tahakkuk
No.
Ada
Parsel
13324
13325
13453
13496
13517
265
265
6432
91
426
58
58
25
13
14
38,—
12,10
339,97
16126
15,49
13522
13561
13572
13578
13592
13644
425
5188
5188
22
388
413
47
1
8
15
3
1
425,47
108,64
57,88
134,10
47,61
133,45
13648
13677
13680
13681
13682
13683
13684
13759
13824
13902
13903
375
495
496
496
496
496
496
387
595
840
840
2
6
1
1
1
1
1
9
19
4
4
549,62
347,44
35,60
207.92
26,70
117,30
26,70
87,93
46,94
4529
29,03
13906
13924
13925
13927
13929
841
843
843
843
843
3
20
20
21
23
13930
13987
13993
13995
844
4222
5195
5195
14024
14065
14066
14067
14068
14069
14071
14072
14073
14097
14104
14108
14112
14140
14188
14189
14195
14243
14244
14249
14323
Gayrimenikulün bulunduğu adres
Merkez Uzunyala
»
»
iskitler Sayman
Merkez Yayik
Anadolu
»
S o k a k N o . 13
»
»
13
»
»
13
»
»
12
»
»
6
»
»
»
»
»
Yelpaze
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tekin
Eylül
»
»
îçkale Alitaşı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
M e r k e z Yüzbaşı
»
İnce
»
Alataş
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
78,85
173,71
173,71
258,42
281,50
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1
7
1
1
291,84
63,08
33,49
63,65
»
»
»
»
»
Akşehir
»
»
5196
427
427
427
427
427
427
12
1
1
1
1
1
1
427
427
93
94
115
115
251
10
10
11
1514
1514
1514
4216
»
»
»
»
»
»
»
»
105,66
50,78
8,46
11,71
8,46
29,57
8,88
»
»
»
»
1
1
7
18
21
23
»
îpçi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
228,19
55,98
80,49
87,72
109,74
23,43
»
»
»
»
»
»
»
»
16
6
6
13
7
7
8
9
366,48
52,59
52,59
131,87
13,68
13,68
45,31
98,76
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
M e r k e z Boyacılar
»
»
14324
14325
14331
14338
4216
4216
4216
4218
10
10
11
6
18,36
20423
13,07
429,53
14341
14342
14346
14347
14372
14373
14374
14383
4218
4218
4219
4219
60
60
90
91
10
10
8
8
2
1
1
9
19921
19921
10,35
10,35
194,66
60,82
60,83
42,94
14387
14397
14415
14416
101
599
602
602
7
34
12
12
786,65
133,48
52,16
110,11
»
Güvercin
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
25
8
1
1
1
1
1
4/A
8
13
13
23
10
10
12
16
4
10
2
2
7
1
1
1
1
1
1
1
1
18
19
7
3
16
2
»
»
»
2
»
»
5
»
»
»
5
inci
»
»
5
»
»
»
3
»
T. reis D e l i l e r Tepe. Sök. 4
Basamaklı
T e k taş
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tabakhane Gediz
M e r k e z Salaş
»
3
6
3
3
8
24
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
6
6
6/A
16
8
8
20
20
16
11
11
7
6
5
20
20
— 20 —
Mükellefin adı, soyadı
Kadriye Akay
M a k b u l e H . H a l i m kızı
Şükrü Pıçakcı
Müzeyyen H a l i l kızı
Münire H a l i l kızı
Yılı
1972
»
»
»
Sadriye H a l i l kızı
H a l i l E t . H a b i b u l l a h oğlu
Z e l i h a Hanım A l i kızı
N a c i y e H . O s m a n kızı
M a k b u l e H . i b r a h i m kızı
»
»
»
»
»
M e h m e t E f . A l i oğlu
M e h m e t Demirbüker
Behiye N a c i kızı
Behiye E r k a n m a z
Saadet E r k a n m a z
N e r i m a n , Hatice, R e c a i A h m e t oğlu
Süleymna Taşkın i s m a i l oğlu
H . H i l m i A b d u l h a l i m oğlu
Hüseyin i b r a h i m oğlu
A z i m e İsmail kızı
Ali Orhan
A l i O r h a n Hacı M e h m e t oğlu
E m i n e Mehmet kızı
E m i n e Rıfat kızı
Hüseyin inanç
H a y r i y e Erdaç
Hasan Tuncel
Ayşe Dağdeviren
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Sadık Lezgi
B. A l i Karabursak
Fatma Ayerdem
H . Ahmet Ef.
M e h m e t Ergül
»
»
»
»
Halit Umut
Bekir ince
S. H u l u s i C o k e r
Z e h r a Öncebeci
M e h m e t Rafet Arısoy
i b r a h i m Bıyıklı
M e h m e t Rafet Arısoy
Z e h r a Öncebeci
H i l m i Dökmeci
H i l m i Dökmeci
Fatma, Naime, Nuriye Sak
Lütfiye B a y i i
Hüseyin H a s a n oğlu
Zehra H a s a n kızı
Fatma Kaya
Güngör Günışık
Ruşen A t a k
M u a m m e r Öztürkmen
Cavit S u n g u r
»
»
»
»
1972
»
1971
»
1972
»
»
1973
1971
1969
Tahakkuk
No.
Ada
Parsel
14417
14526
14539
14544
14545
602
9046
9046
9046
9046
12
1
17
19
19
110,11
366,94
163,86
154,10
154,10
14546
14562
14563
14566
14567
9046
9046
9046
9046
9046
19
22
22
23
23
14570
14572
14584
14585
14586
14592
14613
14707
9046
9046
264
264
264
264
383
4333
14710
14729
14748
14750
14751
Borç miktarı
Lira Kr.
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
M e r k e z Salas Tepe S o k a k
Şükriye M a h . Çankırı S o k .
»
20
24
8
12
12
»
»
»
»
154,10
1306,50
13,39
96,53
289,59
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
23
23
1
1
1
20
24
7
218,42
329,60
46,09
46,09
46,09
144,52
41123
29,69
»
»
»
»
»
»
»
Erzurum
4333
368
369
369
369
7
6
15
17
18
358,43
38,44
57,02
319,39
4821
»
»
Kıvrım
14752
14754
14781
14783
14818
369
2262
52
52
888
18
13
4
5
1
96,43
186,69
106,40
250,34
44,76
»
14832
14845
14862
14863
14883
889
890
111
111
5184
2
1
8
9
1
2520
44125
76,93
104,75
15,99
»
»
»
»
»
»
»
»
Pınar
»
»
—
»
Kevgirli
»
»
8
11
14886
14887
14892
14904
14905
14906
14912
14926
14948
14949
5184
5184
5184
5184
5184
5184
5184
5184
882
882
5
5
5
5
5
6
6
6
9
10
141,76
84,17
108,50
29,53
47,64
144,79
40,36
92,81
18,92
18,62
»
»
»
»
»
15000
15001
2636
2636
6
6
265,12
7321
73,71
6
2636
41,09
5194
11
Eğ. yeri açma r u h . h a r . 2160,—
1000,—
Kuşat harcı
istihlâk resmî cezası 18874,75
83,—
îşgaliye resmî
15002
15054
912
G2.1860
66
19
»
Merkez
Divan
Sokak
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
—
»
»
»
»
»
»
»
3
Kadıncık
Çamlıca
»
»
»
»
»
»
26
26
22
22
22
22
34
12
10
13
7/A
7/A
3
»
»
»
»
12
28
28
26
26
Derman
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Merkez
—
»
»
»
»
Kevgirli
Sokak
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Denizciler C d . D i b e k Sök.
22
22
»
1»
&
Yenişehir Menekşe S o k a k
» Selanik Caddesi
Çelikkale S o k a k
H i s a r Caddesi K a l e A p t .
15
15
15
15
15
33
33
33
5
Çankırı C a d d e s i
»
3
3
—
»
»
15
63
»
»
22
68
8/1
—
9/12
14
A n k a r a Belediyesi gelir müdürlüğüne iştirak payı, kuşat harcı, istmlâk resmî ve işgaliye resminden borçlu yukarıda adresleri yazılı şa­
hıslar hakkında 5237 sayılı Belediye G e l i r l e r i K a n u n u n u n 13, 26, 28, 39 ve 213 S. V . U . K a n u n u n u n 349. maddeleri gereğince t a h a k k u k e t t i r i l i p ,
Aynı K a n u n u n 35. maddesi gereğince düzenlenen ihbarnameler adreslerinde bulunamamaları sebebiyle, tebliğ edilememiş ve 213 sayılı V . U .
K . n u n 103/106 maddeleri gereğince ilân mecburiyetinde kalınmıştır.
i l g i l i l e r b u tarihten i t i b a r e n başlayarak b i r ay içinde Belediye V e r g i Dairesine bizzat ve bilvekâle müracaat etmeleri yahut taahhütlü
m e k t u p veya telgrafla açık adreslerini b i l d i r m e l e r i h a l i n d e k e n d i l e r i n e süre i l e kayıtlı tebligat yapılacağı v e b i r ayın b i t i m i n d e bulunamıyanl a r ve adreslerini b i l d i r m e y e n l e r hakkında işbu ilânın neşri tarihinden i t i b a r e n b i r ayın içinde tebellüğ yapılmış sayılacağı ilân o l u n u r .
15501 /1
ı
"
• • •
iAükara Belediyesi Çankaya Şube Müdürlüğü T a h a k k u k Şefliğinden:
Mükellefin adı, soyadı
Z e h r a Diğdar, A . B i r o l ,
V e r . Işt.
Fevzi Tuncer
Yılı
Tahakkuk
No.
1969
1970
34894
40911
Ada
Parsel
Borç miktarı
Lira K r .
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
M . Ayten
1583
8525/522
7
3/1
31,67
10,82
Demirliıbahçe Demiriibahçe S o k a k N o .
Cebeci
Erdem
Sokak No.
1/3
36
— 21 —
Mükellefin adı, soyadı
E . Ahmet Gülüoğlu
A l i Söğlev
M . İrfan Gürsu
K u m l u Güçhan
M . Yavuz Ersoy
Şehbal E r s o y
A. Rıfat E r e n
Mustafa Pekal
Nevzat Erdoğan
Derviş Mehmetoğlu
Fatma Sargon
Zehra Önder
Zehra önder
Anika
Yılı
1969
»
»
»
»
»
»
1971
»
»
»
»
»
Fatma Sargon
Zehra Ender
Anika
A h m e t Velioğlu
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Derviş Mehmetoğlu
Anika
M . İhsan M e r m i c i
Fatma Sargon
Z e h r a Önder
»
Derviş Mehmetoğlu
M . İhsan M e r m i c i
Anika
Fatma Sargon
Z e h r a önder
»
Şefik Ünal
Hülya Ünal
Gül sevim Beyaz
Ada
Parsel
40912
40923
522
522
1
1
41114
41159
41333
41334
2513
2513
2524
2513
39
43
11
11
42557
43365
44969
45127
6622
7
5458
6
5429
6
4964
1-2/4966-1-11
2005/30-4960/14
13,12
138,52
10,78
380,52
152,33
152,33
13,19
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
609,31
»
»
»
»
32,98
13,19
32,98
96,37
154 19
9637
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
45131
45132
45614
45128
»
»
Derviş Mehmetoğlu
F a t m a Sargon
M . İhsan M e r m i c i
Derviş Mehmetoğlu
Anika
M . İhsan M e r m i c i
İbrahim Başar
Selime Yiğitgüler
İsmail D e m i r c a n
E s a t Ay gördü
Tahakkuk
No.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1969
1970
45609
45613
45615
45701
45702
45703
4S705
45706
45610
46247
46849
46850
46851
46853
46854
»
»
s
«
»
»
»
»
4966
13
4964
1-2/4966-12005/304960-14
13
4966
13
»
»
5426/9-10-2005/30
»
»
»
»
»
»
»
» »
»
»
»
» »
»
»
4966
2759
13
10
4961/9-2005/30
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
46855
46856
46858
46859
46860
4961
10
»
»
»
»
»
»
46917
47892
48897
49369
5292
13
19
2653
1585
24
7471/1-1681/10-27
1971
»
49469
49475
5520
Hayriye
Mustafa, A h i , Halit, H a m d i ,
Hayriye
O y m a n M . M a h m u t Anıl,
»
49491
5521
İnayet Gökoğlu, K e m a l e t t i n Gök
Zahire O y m a n M . M a h m u t Anıl,
İnayet Gökoğlu, K e m a l e t t i n Gök
»
49500
5966/11-5492/12
»
49501
5966/12-5492/13
»
49502
49504
49546
49548
49547
Sakıp Beyaz
M. Ali Pamir
Ömer, M u s t a f a , A h i , H a l i t , H a m d i ,
Halise,
Ömer,
Halise,
Zahire
M . M a h m u t Anıl
Güner Çil
K e m a l Tufan
F e r i d e Sovdaş
N i m e t Soydaş
H . Hüseyin K u t l u
Ali Kutlu
Memiş K u t l u
»
49495
»
»
»
1972
»
»
M. Emin Ercin
M . İrfan E r c i n
L e m a n Ceyhan
»
L e m a n Ceyhan
S. Güzel Erbaş
Muallâ Yeğin
Şakir Sarıaslan
D a v u t Kazancı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
5520
»
38^5
38,55
52,76
12,82
180,47
288,74
180,47
72.19
72,19
12,63
34,83
446,45
11,56
30,84
2.927,13
20
»
Küçükesat Bestekâr S o k a k »
11
17
»
12,86
10 99
11,87
11,87
9
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Cebeci Aylık S o k a k
Küçükesat İrfanlı S o k a k
Han Sokak
Çankaya Piyade S o k a k
»
Pilot
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
22
28
33
33
10
2
12
2-4-5-3
»
»
»
24-3-5
2-4-3-5
22
24-3-5-2
22
22
22
17-15
17-15
17-15
17-15
17-15
22
66
»
»
»
Bahçelievler 35. S o k a k
Çankaya P l a t i n S o k a k
1/3
1/3
26
26
26
26
26
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
28
28"
28
28
28
26
Bahçelievler 8. Cadde
52
»
1.
»
»
9
Cebeci M a m a k Cadde
D i k m e n Öveçler İlkbahar S o k a k N o . 1
»
»
»
»
»
»
>>
Çankaya Karagöz S o k a k
&
29
29
25
»
»
»
»
»
»
»
39
68,20
»
»
»
»
33
348,—
»
»
»
64,90
102,51
29,49
60 —
87,75
117,—
87,75
»
»
»
49578
49579
49580
5706
6
»
»
»
»
324,11
324,11
324,11
49583
49584
49586
»
3
3
12
408,—
408,—
621,54
1
2
27
4
9
602,47
38,36
43,20
43,49
26,96
8136
8137
8139
8139
»
»
»
»
»
»
»
14
1
5701
»
»
5966
3373
49587
49595
49698
49792
49847
No.
Cebeci Erdün S o k a k
7,71
7,71
30,84
» »
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
12,25
12,37
147,50
147,50
236,—
59,—
59,-
49383
49384
49468
»
Borç miktarı
Ura Kr.
19
»
»
»
»
17
»
»
»
»
»
»
»
»
17
17
Üreğil Kayaş Y . B i l a N o .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Küçükesat Gökçen S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
&
»
»
»
»
»
»
»
»
İncesu M e k t e p S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
32
32
32
26
26
21
19
2
5
34
44
— 22 —
Mükellefin adı, soyadı
F e r i d e Göl
Süleyman A s l a n
Üçler K a p u c u
F i t n a t M u s t a f a kızı
Fatma
Hacer
Fitnat
Fatma
Hacer
M u s t a f a kızı
Doğancı
M u s t a f a kızı
M u s t a f a kızı
Doğancı
Hasan
Fitnat
Fitnat
Hacer
Fitnat
Hacer
Koç
M u s t a f a kızı
M u s t a f a kızı
Doğancı
M u s t a f a kızı
Doğancı
F a t m a M u s t a f a kızı
İrfan Doğan
Ayşe A l t a y
İ. Hüseyin Ünlüer
Ertuğrul Şahap Özgen
N u r i Unsal
Nuriye Uslu
Kıymet P i l u m e r
Zeyneti Onat
Kâmile Koşansu
U l u n Örek
N e v i n u r Gelinçay
M u s t a f a Elmadağlı
Salim Takun
Atillâ B e r k a n
H a r i k a Ergün
Hıfzı B e r k a n
A b d u r r a h m a n Özdemir
Feridun Avdan
B i r c a n Sözen
Mehmet Oyan
Dürdane Özdemir
Bahattin Kutay
Şerafettin Üzen
D i l b e r Üzen
Münire Çalıkıran
İsmail Çalıkıran
Melâhat Yıldız
Yılı
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Emine Tombul
M e r y e m Yıldız
Ayşe A k b u l u t
Ayşe S e m r a Beğenir
»
Hüseyin O k t a
Cengiz Bektaş
H . Rezzan, A k i f Güney B e r k i
Durmuş Yücebaş
E m i n e N e r i m a n Ergüven
Yusuf Altun
Fazıl B i l g e n
Y u s u f Z i y a Göksel
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
A y f e r Türker
M e h m e t A l i Kılıçaslan
K e m a l e t t i n Kök
O y a Özyürekli
F. N a d i r N a d i r l e r
Ahmet Yener
»
Necibe Günel
Hatice Burnaz
Şerife Aydmlıoğlu
E m i n e P e r r a n ( F a r k Tank.)
i z z e t i n Kâni Haraççı
S abiha Gökçen
Cafer Üstün
S u z a n Oğuztan
E . K e m a l Öndün
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tahakkuk
No.
49848
49883
49891
49901
' 49902
49903
49906
49907
49908
49911
49912
49913
49914
49916
49918
Ada
Parsel
8139
8157
9
1
»
»
29
»
»
30
»
»
»
»
»
»
31
»
»
»
»
32
»
»
Borç miktarı
Lira K r .
26,96
50,85
50,85
10,94
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
Sokak
İncesu M e k t e p
»
»
No.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
10,94
18,23
16,54
16,54
27,56
»
»
»
»
76,08
12,63
12,63
21,04
40,73
67,90
49917
49940
49979
49985
8157/32
7041/1
5412/21
5412/22
40,73
84,62
206,80
64,86
49998
50004
50005
50007
8429/6
1566/21
1566/21
1566/25
339,27
6,98
62,88
101,54
50009
50013
50021
50023
50031
50078
1566/27
1566/31
1566/41
1566/42
1566/42
4302/5
105,80
98,17
8,95
24,33
36,49
16,17
50098
50099
50100
50117
4302/9
4302/9
4302/9
4302/14
50192
50145
50200
50209
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
İncesu M e k t e p S o k a k
Çankaya Güzelyalı
»
» P o r t a k a l Çiçeği »
No.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bahçelievler
15. S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
34,71
34,72
34,71
12,81
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
4309/9
4309/3
4309/9
4309/31
31,33
25,15
31,33
28,11
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
50248
50269
50270
50275
50276
50278
2900/1
2900/1
2900/1
2900/1
2900/1
2900/1
190,90
8,80
8,80
6,35
6,35
7.33
50286
50287
50288
50290
2900/1
2900/1
2900/1
2900/1
7.82
7.82
7.82
17.60
50294
50302
50303
50323
50331
50347
50348
50349
2900/1
2901/20
2901/20
2902/2
2902/2
2903/4
2904/6
2904/12
17.60
36.40
36.40
23.16
23.16
175.08
169.81
169.82
50351
50356
50357
50387
50423
50425
2905/20
2905/20
2905/20
4897/14
4897/19
4897/19
23.98
23.98
23.98
17.52
13.44
13.44
50448
50470
50486
50542
50622
50629
50630
50633
50674
4898/14
4904/1
4904/3
2534/41
2518/1
2518/8
2518/8
2518/8
2519/7
9.84
11.85
13.00
12.04
263.85
41.41
41.41
33.13
37.92
Küçükesat B a h a r S o k a k
»
» Ballıbaba
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bahar Sokak
Başçavuş S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
Bülbülderesi Caddesi
»
»
»
Küçükesat B a h a r S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bülbülderesi
»
»
»
»
»
»
No. 2
»
Başçavuş
»
»
»
»
»
Sokak
»
»
»
»
»
»
Bağış
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Küçükesat Bestekâr Sok.
Çankaya Büklüm S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
44
49
49
59
59
59
57
57
57
57
55
55
55
53
53
53
7
53
51
40
34
34
40
44
52
56
38
38
45
37
37
37
27
11
23
11
5
11
74
74
74
74
74
74
74
74
74
7
93
93
105
105
12
8
6
107
107
107
33
23
23
30
2
6
90
22
14-16
14-16
14
17
— 23 —
Mükellefin adı, soyadı
Rafet Çelik
M a c i t Çelik
Naci Barlas
M e h m e t Öztunç
Hüsniye T o p a r l a k
H a m d i Toparlak
Şevket Toprakoğlu
Macide Aykar
Sıtkı Y e l k e n
Meliha Okan
Ünal P e h l i v a n
M e r m i n Pehlivan
Ertuğrul Öztürk
F a t m a Parmaksız
C e m a l Özkan
Ragıp Özdemir
Fatma Ulusan
Süleyman Toygar
F e r i d u n Özmen
Ünay Özmen
M . Sait Gürpınar
M a r i a Ergüner
E t h e m Kılkış
Y u s u f Işıkman
Sabahat E r e n
S. S i n a n E r e n
Döndü Atlı Kulaçoğlu
M u s t a f a Özcan
Gürbüz Şerifsoy
A r i f Topçu
H u r i y e Abacı
K a d r i Çelen
S a k i n e Çelen
Derviş Mehmetoğlu
M . İhsan M e r m e r c i
Anika
A h m e t Özden
Derviş Mehmetoğlu
Anika
ihsan Mermerci
A h m e t Özden
Z e h r a Önder
Derviş Mehmetoğlu
Anika
İhsan M e r m e r c i
Ahmet
Zehra
Derviş
Anika
Ahmet
Zehra
Derviş
Özden
Özden
Mehmetoğlu
Yılı
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1971
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Özden
Önder
Mehmetoğlu
Anika
A h m e t Özden
Z e h r a Önder
S. N u r h a n Akkoç
M . E m i n Akkoç
K a d r i y e Olcay (Okçetin)
»
»
»
»
»
»
1973
»
»
V a h d e t t i n V a h i t Onat
Reşat Onat
Mithat Aslan
»
Abdullah Necati Akder
S a b a h a t t i n Selhep
Hüseyin Gönülveren
»
A b d u l a z i z İpek
R a s i m İpek
Ahmet Balkan
Ömer Öksüz
H a l i l Akavcı
A h m e t Hatipoğlu
»
»
»
1971
»
»
»
»
»
»
Tahakkuk
No.
Ada
Parsel
Borç miktarı
Lira Kr.
50695
50696
50697
50698
50706
2519/19
2519/19
2520/9
2520/10
2520/12
172,86
172.86
375.33
61.96
92.75
50707
50723
50725
50733
50752
2520/12
2520/14
2520/14
2520/15
2521/20
92.76
55.66
12.37
43.25
27.18
50755
50756
50759
50760
50767
50778
50808
2521/20
2521/20
2521/20
2521/20
2521/23
5288/14
5288/20
13.59
13.59
19.01
27.18
53.10
27.54
26.49
50817
50819
50820
50865
5288/22
5288/22
5288/22
5290/1
50873
50893
50895
50918
50919
G a y r i m e n k u l ıin bulunduğu adres
No.
Çankaya Büklüm S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Bahcelievler 65.
»
»
»
»
25.73
25.73
25.73
48.43
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
5290/2
5292/1
5292/2
5294/1
5294/1
25.34
15.85
22.55
8.27
26.18
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
50935
50940
50966
51042
51052
51074
51075
5294/4
5294/4
5294/10
8139/18
8139/18
8139/20
8139/20
25.91
25.91
31.24
44.59
44.60
38.60
38.60
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
52915
52916
52917
52918
52921
52922
4961/10
4961/10
4961/10
4961/10
4964/1-2/2005/30
4964/1-2/2005/30
72,78
72.78
116,43
29,11
142,50
228,00
52923
52924
52926
52953
52954
52955
4964/1-2/2005/30
4964/1-2/2005/30
4964/1-2/2005/30
4966/1-14/2005/30
4966/1-14/2005/30
4966/1-14/2005/30
142,50
57,00
57,00
125,36
200,56
125.36
52956
52958
52959
52960
52962
52965
52977
4966/1-14/2005/30
4966/1-14/2005/30
4966/13
4966/13
4966/13
4966/13
5426/9-2005/30
50,14
50,14
43,18
69,10
1727
17,27
46,50
52978
52980
52982
53105
53106
53118
5426/9-2005/30
5426/9-2005/30
5426/9-2005/30
6059/5
6059/5
6059/5
74,42
18,60
18,60
32,11
32,11
32,11
53119
53120
53125
6059/5
6059/5
6059/6
13,77
13,77
49,67
53133
53156
53180
6059/6
6059/6
2890/7
49,67
38,73
18,40
53189
53190
53193
53195
53210
53241
2903/5
2903/5
2903/5
2903/5
2903/5
2904/9
3728
37,28
59,66
59,66
59,66
3529
Cebeci Altay
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
24
24
24
40
38
31
27
23
23
17
17
5
60
60
64
64
28
28
28
28
2/4
2/4
Çankaya P l a t i n S o k a k N o
»
37
37
37
37
39
8
20
»
»
Çankaya Piyade
26
32
32
34
37
»
Sokak
»
»
19
19
30
24
26
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
2/4
2/4
2/4
1/3
1/3
1/3
1/3
1/3
5
5
5
5
7
7
7
»
»
»
»
7
Çankaya T u r a n E m e k s i z N o 12
»
»
»
»
12
»
»
»
12
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
10
10
12
12
18
Küçükesat Belligün S o k a k N o 10
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
23
23
23
23
23
19
— 24 —
Mükellefin adı, soyadı
Muazzez Z a b a t a
E m i n e Özsoy
Ömer Yazıcı
H a s a n Safet Çilingir
M e d u h a Çilingir
Ömer Yazıcı
F a h r i y e Sabuncuoğlu
Cemalettin Tamer
Emine Kurt
Gündoğdu Karagöz
Yalçın T a l a k a
N u r a y Köker
M . H a m d i Çulhaoğlu
Ayhan Yücel
K e m a l Osmausta
Gültekin Tezel
Selâhattin Soğay
A. Cemalettin Helvacı
Fazıl Y u r d a k u l
C. Civelek H a t i c e K a r a d u m a n
Hüsnü özer
Kezban Dikmen
Y a k u p İşler
İsmet Ceylan
Kezban Dikmen
E . Muallâ A y t a n g
Hüseyin Şahin
Hasan Aslan
İsmail Tilkioğlu Lütfiye
M a h m u t Bıyıkoğlu
Hüseyin A c a r
N u r t e n Bataracı
Yaşar Sarıoğullan
Ümit Kınak
Nisa Aslan
E . Sıdıka Balanlıoğlu
F a r u k Gürsoy
Özkan E r d e m g i l
Rafet E r d e m g i l
Nalân Ayaşlı
Namık G e d i k
Aydın Sayılı
Faik Midan
Mehmet Turan
B e d i a Uğurtaş
M u h i t t i n Babalıoğlu
M . Selâhattin Yağcıoğlu
İsmihan Sargın
H . D u r a n Oztürk
T. İş Bankası A. Ş. Memurları
E m e k l i Sandığı
Argun Nemli
A b d u r r a h m a n Özgül
Lâle Akgüç
Nezihe B e l k i s Rizatepe
Osman A t a Bayru
A. Selgedullah İnan
Yılı
1971
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1971
1972
»
»
»
»
»
1973-1974
Tahakkuk
No.
Ada
Parsel
Borç miktarı
Lira K r .
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
Küçükesat Belligün S o k a k N o .
53275
53302
53315
53316
53317
53318
53319
53357
53408
53437
53438
53439
53440
53441
53442
2904/19
2905/23
2905/24
2905/24
2905/24
2905/24
2906/10
2907/6
5350/5
5353/2
5353/2
5353/2
5353/2
5353/2
5353/2
64,46
176,91
26,42
13,21
13,21
88,06
371,97
28,33
41,73
55,11
59,34
59,34
62,69
60,39
60,39
15
4
»
»
9
»
»
»
»
5
»
»
»
»
9
»
»
»
»
9
»
»
»
»
9
»
»
»
»
16
Küçükesat Belligün Y u v a S o k a k N o
53443
53444
53445
53446
53447
53448
53449
53450
53451
53452
53453
53454
53455
53456
53489
53497
53531
53594
53624
53625
5353/2
5353/2
5353/2
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
5353/3
2889/14
2889/18
2891/7
5961/6
5433/5
5433/5
62,39
60,39
60,39
52,29
52,30
52,29
52,29
52,29
5229
52,29
52,29
52,30
5229
34,86
77,97
34,96
10,74
104,45
27,21
22,67
53627
53637
53639
53640
53644
53645
53663
53676
53677
53679
53769
53773
53780
53790
53843
5433/5
5433/5
5434/7
5434/7
5438/2
5439/19
5442/9
5658/7
7200/7
2894/31
2902/19
2902/19
2902/23
2902/24
2538/2
29,48
21,54
190,12
190.12
203,68
287,80
222,53
257,33
274,39
102,83
47,41
38,52
35,25
29,72
491,56
Küçükesat Bağlayan S o k a k N o
»
»
»
>
»
»
»
>
»
»
»
»
Küçükesat Bağlayan S o k a k N o
7
Çankaya B i n n a z S o k a k N o
53845
53855
53858
53861
53862
156
2538/3
2538/3
2538/3
2538/17
2538/18
1470/19
24,03
31,81
26,98
238,17
170,53
600,—
5
5
»
»
»
»
5
»
»
»
»
9
»
»
»
»
11
Bahçelievler 2. C a d . N o . 42 İnş. İşg.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
18
19
19
19
19
19
19
19
15
19
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
157
153
135
130
No
9
»
9
Küçükesat E s a t Caddesi N o
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Küçükesat Hemşeri S o k a k
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
9
9
3
3
12
14
45
20
27
20
24
24
26
24
»
1969-1970- 1971 - 1972-1973 yıllarına ait asfalt iştirak payı ve işgaliyeden borçlu yukarıda adları ve soyadları yazılı şahıslar adına düzen­
lenen i h b a r n a m e l e r b i l m e n adreslerinde bulunamamaları dolayısiyle tebliğ edilemediğinden 213 S. V . U . K . n u n 103 -106. m a d d e l e r i gereğince
i l g i l i l e r i n ilân t a r i h i n d e n başlıyarak 1 ay içinde Belediyemize bizzat veya bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü m e k t u p
veyatelgrafla açık a d r e s i n i n b i l d i r i l m e l e r i halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı 1 ayın hitamından müracaatla b u l u n m u y a n l a r l a
adreslerini b i l d i r m e y e n l e r hakkında işbu ilânın neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n 1 ay sonra tebliğ yapılmış sayılacağı ilân o l u n u r .
15501 / 2
» M
A n k a r a Belediye Başkanlığı Altındağ Belediye Şube Müdürlüğü T a h a k k u k Şefliğinden:
Tahakkuk
No.
21547
22205
Mükellefin adı ve soyadı
Ahmet Turan
M i t h a t Dolunay
Yılı
Borç miktarı
Lira K r .
Ada
1971
»
74,01
22,70
9388
5890
Parsel
9
4
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
E t l i k D e v r i k S o k a k N o . 83
Altındağ İrfan Baştuğ Caddesi N o . 58
— 25 —
Tahakkuk
No.
22206
22207
22209
22210
22212
22213
22214
22583
22921
23206
23349
23365
23636
23714
23792
23948
24026
24188
24265
24343
24355
24405
24408
24522
24525
24653
24666
24667
24687
24690
24692
24693
24694
24695
24704
24708
24710
24740
24787
25048
25067
25082
25087
25093
25094
25097
25098
25124
25552
25555
25566
25569
25572
25575
25580
25583
25590
25593
25596
25599
25602
25605
25608
25611
25614
25617
25681
25684
25686
Mükellefin adı ve soyadı
M . Halit Evliya
Esat Bozkaya
A. Vasfı Ekiner
Mehmet Başer
Ömer İsfendiyar
A. Rıza Tarlan
M . Kadri Bilginer
Satılmış Savi
Cemal Hızlı
Şükrü M . Alioğlu
Ahmet, Feridun ve F. Özçelik
Ahmet, Feridun ve F. Özçelik
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Hasan Acı
Mehmet Başel
Mehmet Yaman
Nadire İmamoğlu
Mevlüt Çocukoğlu
Sadık Aygün
Hasan Akay Hasanoğlu
Ahmet Mümtaz Eren
Ahmet Mümtaz Eren
Ahmet Mümtaz Eren
Ahmet Fuat Yurday
Hatice Şeküre İrde
Dilek İrde
Ayşe İrde
Murat İrde
Ömer Tiryaki
Ali Söner
Ali Haydar Ertan
İsmet Alaoğlu
Osman Doğan
Mehmet Öz
Ramazan Pelikanlı
Hasan Girgin
Zehra Ericek
M . Mazhar Oğuz
Efe Gaz Limited Şirketi
I. Hakkı Hena
Türkân Özdemir
Yusuf Katırcı
Ayşe M . Daldal
Mustafa R. Daldal
Ayşe M . Daldal
Mustafa R. Daldal
Ayşe M . Daldal
Mustafa Daldal
Ayşe M . Daldal
Mustafa R. Daldal
Ayşe M . Daldal
Mustafa R. Daldal
Ayşe Daldal
Maıstafa Daldal
Ayşe Daldal
Mustafa Daldal
Ayşe Daldal
Mustafa Daldal
Ayşe Daldal
Mustafa Daldal
Sebahattin Hocaoğlu
Penbe Benti
Cemal, Ayla ve Hatice Önal
Yılı
1971
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1969
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1970
»
»
Borç miktarı
Lira K r .
Ada
Parsel
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
22,70
508,80
62,34
224,86
30,27
839,76
11,21
2,60
22,42
11,21
11,21
4,93
11,21
11,21
40,88
276,38
31,94
387,—
13,20
377,21
538,08
548,08
11,02
549,31
165,63
165,63
165,63
165,63
452,02
581,49
261,23
40,61
22,44
176,37
59,71
616,86
630,85
645,39
617,43
301,72
301,72
807,02
40,61
40,60
53,15
53,14
52,17
52,18
8,98
8,96
45,39
45,39
46,80
46,80
39,60
39,60
36,40
36,41
39,61
39,61
111,73
111,73
111,73
5890
5890
5890
5890
5890
5890
5890
4280
4753
8583
8587
8587
8603
8604
8604
8604
8604
8604
8604
8604
8613
9183
9183
9277
9276
4027
4016
4016
4016
5852
5852
5852
5852
5852
5851
5851
4135
4137
4138
4210
4911
4021
4021
4025
4025
4025
4025
4031
4063
4063
4067
4067
4067
4067
4076
4076
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
7203
4501
4501
4501
4
4
4
4
4
4
4
3
4
5
6
7
4
1
2
4
5
7
8
9
2
1
1
16
1
11
13
12
10
17
15
15
15
15
7
3
1
1
5
21
6
1
10
5
5
8
8
1
3
3
1
1
2
2
7
7
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
3
3
3
Gayrimenkulun bulunduğu adres
Altındağ İrfan Baştuğ Cad. No. 58
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Altında ğ Caddesi No. 43/1
»
»
»
118
»
»
»
10
»
»
52
»
»
»
»
54
»
»
»
76
»
»
»
78
»
»
»
80
»
»
»
84
»
»
86
»
»
»
»
92
»
»
»
94
»
»
»
96
»
»
»
100
»
»
124
»
»
»
»
124
Keçiören Tezel Sokak No. 29
»
»
»
»
38
»
»
»
Cuma
1
>>
»
Çekirge »
75
»
»
»
»
77
»
»
»
»
81
Basın Mahallesi Mürettip Sokak No.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Keçiören Çekirge Sokak No. 2
»
»
> 10
»
»
> 34
»
»
> 65
»
»
> 3
»
Bayrak
> 19
»
»
> 25
»
»
> 26
»
»
> 28
»
»
> 34
»
»
> 34
»
»
> 33
Keçiören Akgul Sokak No. Bilâ
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Avdmlıkevler Çetm Sokak No. 48
»
»
»
»
»
»
»
»
»
20
16
16
16
16
5
13
— 26 —
Tahakkuk
No.
•
25688
25690
Mükellefin adı ve soyadı
' I
1 1
H ,
Mehmet E r
M u h i t t i n Çiçek
Yılı
I
1970
»
Borç miktarı
Lira K r .
. .
55,86
55,88
Ada
Parsel
4501
4460
3
30
Bulunduğu semt ile a d a ve parsel numaraları yazılı g a y r i m e n k u l Ierden
l e r i n i n adları ve n u m a r a l a r m a t a r h edilen y o l ve lağım masraflarına iştirak
kayıtlı resmî tebliğ yapılmak üzere ilân t a r i h i n d e n başlayarak b i r ay içinde
taahhütlü m e k t u p ve telgrafla açık adreslerini b i l d i r m e l e r i 213 sayılı V e r g i
olunur.
Ankara Yenimahalle
Sıra
No:
1
2
3
4
Belediye
Mükellefin Adı, Soyadı
Niyazi
Hasan
Niyazi
Eşref
Şubesi
Tahakkuk
Yılı
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
,
ı
1—
Aydınlıkevler Çetin S o k a k
N o . 48
»
Dulda »
»54
,
dolayı 5237 sayılı K a n u n u n 13 üncü m a d d e s i gereğince sahip­
miktarı yukarıda gösterilen mükelleflerin kendilerine süre ile
Belediyemize bizzat ve bilvekâle müracaat etmeleri veyahut
U s u l K a n u n u n u n 104 ve 106 n c i maddelerine -istinaden ilân
15501/3
•
Şefliğinden:
Tahakkuk
No:
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
Aygün
Sırrı
Akman
Özçelik
1972
»
»
»
9844
9845
9847
9848
5
6
7
8
9
10
Ahmet Özçelik
Güzin Akyıldız
M . N u r i Mehmetoğlu
Abdullatif K u m u k
M . Turgut K u t l u
M . M e m d u h Saya
»
»
»
»
»
»
9849
9851
9854
9855
9857
9859
»
»
»
»
11
12
13
14
Vesile Kömürcü
Cevdet E c e v i t
C u m a Çetin
A l i Soy
»
»
»
»
9873
9883
9887
9889
15
16
17
Hanife K u z u c u
Ahmet N a r l i
H a c e r Aydın
»
»
18
19
Rıza T o k
N e s l i Develioğlu
20
21
22
Karşıyaka 15. Sok. N o . 4
15. Sok. N o . 6
»
15. Sok. N o . [0
»
15. Sok. N o . 12
Ada
Parsel
Borç Miktarı
Lira K r .
213
214
216
217
261,01
279,12
251,49
201,48
15.
15.
15.
15.
15.
15.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
12
!6
15
13
9
5
217
220
222
223
225
227
201,48
171,94
261,02
279,12
298,17
242,92
»
»
20.
13.
13.
13.
Sok.
Sök.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
9
12
15
11
156
252
257
259
270,55
297,08
269,50
269,50
9890
9920
9931
»
»
»
13. Sök. N o . 9
13. Sok. N o . 39
11. Sok. N o . 40
260
721
733
269,51
176,11
36,71
»
»
9934
9938
»
»
11. Sok. N o . 40
11. Sok. N o . 40
735
735
69,36
81,58
İbrahim Taşçı
N e c a t i Ülker
M e h m e t Akboğa
»
»
9937
9940
9944
»
»
11. Sok. N o . 40
11. Sok. N o . 40
11. Sok. N o . 40
735
735
735
36,71
30,60
34,67
23
24
25
26
27
H a l i l Şahbaz
R e m z i Aydoğan
H . R e h i m e Avşan
Bahri Kaplan
M u s t a f a K e m a l Dönmez
»
»
»
»
»
9968
9969
9983
10006
10011
»
»
»
»
11.
11.
11.
11.
11.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
28
28
35
18
16
608
608
598
293
292
74,21
74,21
225,75
97,14
235,43
28
29
30
31
32
İbrahim Kökbaş
C u m a Erdoğan
Sedat E k i c i
Aydın C e b i
N i y a z i Başaran
»
»
»
»
»
10015
10029
10034
10030
10046
»
»
»
»
»
11.
12.
12.
12.
12.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
8
40
38
40
93
288
728
727
728
723
240,51
20,16
36,40
20,16
145,89
33
34
35
36
Güldane Koç
E l i f e Avcı
İsmet Kızılay
H u l u s i Deveci
»
»
»
»
10069
10070
10073
10074
»
»
»
»
12.
12.
12.
12.
Sök.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
24
24
24
24
620
620
620
620
71,27
7127
81,45
71,27
37
38
39
40
41
42
M e h m e t Döne
Yusuf Akay
S a b r i Ömerbeyoğlu
N u r i y e Soysal
F a d i m e Akça
Muammer Doyuran
»
»
»
»
»
»
10078
10081
10082
10083
10085
10086
»
»
»
»
»
»
12.
12.'
12.
12.
12.
12.
Sök.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
24
24
26
26
26
26
620
620
618
619
619
619
7127
142,54
47,88
4728
47,28
4728
43
44
45
46
47
48
Cemile Çelikel
Zülfikâr Yıldızcan
H a c e r Demirölmez
Y u s u f Söğütdelen
K e m a l Şantekin
E l i f e Yalçın
»
»
»
10087
10088
10089
10091
10093
10097
»
»
»
»
»
12.
12.
12.
12.
12.
12.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
26
26
26
26
26
30
619
619
619
619
619
617
47,28
47,28
47,28
4728
47,28
73,72
49
50
51
52
Renan A k m a n
Mustafa E r d u r a n
Yüksel E r d u r a n
Şeydi Atabey
»
»
10099
10101
10102
10107
»
»
»
»
12.
12.
12.
12.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
30
30
30
34
617
617
617
616
73,72
73,72
73,72
56,10
53
54
55
56
Z e h r a l Doğrul
Meliha Balkaya
M e h m e t Çanakçıoğlu
Mehmet E n d i r l i k
»
»
»
10124
10126
10132
10133
»
»
»
»
12.
12.
12.
12.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
36
36
4
4
614
614
283
283
39,41
16,89
109,70
109,70
»
»
»
»
— 27 —
Sıra
No:
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
Mükellefin Adı, Soyadı
H a s a n Aygün
Hüseyin Güngör
Maviye A y a n
F a t m a Aydoğan
Ramazan Aslan
Rayibe Yalçıntürk
Hidayet Şimşek
K a d e m Şimşek
A l i Nihat Bengi
Hacı N e h i r
A. Rifat İpek
Vesile Koçak
H a b i b e D e r r a n V . iş.
Mukaddes Torun
Hamdi K u l
Kasım Gürtan
M e h m e t Değercan
Muharrem Bulut
Hidayet Karataş
Nusret Yeşilyurt
Durak
İsmail
Hikmet
Tahsin
Havva
Erbaş
Kandilci
Er
Kuzucu
Çırıkçı
Yılı
Tahakkuk
No:
1972
»
10134
»
10146
»
»
10147
10168
»
10170
»
10176
B o r ç Miktarı
»
10137
»
10177
»
10213
1972
»
10230
»
10335
»
10238
»
10239
10232
Parsel
Lira K r
12. Sok. N o . 6
282
219,40
12. Sok. N o .
10
280
219,39
12. Sok. N o .
13
271
211,10
12. Sok. N o .
11
270
206,96
3. Sok. N o .
11
401
350,36
3. Sok. N o . 7
403
208,82
3. Sok. N o . 8
406
5,15
8
406
5,15
3. Sok. N o . 12
16. Sok. N o . 26
412
229,77
704
189,02
16. Sök. N o .
54
702
190,78
18. Sok. N o .
19
649
36,14
Sok. N o . 21-22
16. Sok. N o . 21-22
660
168,03
660
84,02
3. Sok. N o . 24
16. Sok. N o . 23
16. Sok. N o . 1
418
784,22
651
200,55
211
105,56
16. Sok. N o . 3
210
138,40
16. Sok. N o . 7
208
14726
16. Sok. N o . 7
208
14726
13
205
259,07
16
203
149,11
10
199
411,57
8
198
24135
3
104
154,53
24. Sok. N o . 3
104
154,53
19. Sok. N o . 9
173
432,42
175
291,48
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
»
»
»
»
»
»
»
Karşıyaka
»
»
»
»
3. Sok. N o .
16.
»
10229
»
10240
»
»
10241
»
10247
»
10248
»
»
10253
»
16.
»
10255
16.
24.
10244
»
»
»
»
16.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
Ada
»
10260
»
»
»
»
10267
9
Nusret Çırıkçı
Ülfet Utançer
H a s a n özdemir
Mahmut Aytekin
»
10268
»
10294
»
10297
»
»
»
10304
»
19. Sok. N o . 71
683
174,19
H . P e r r a n , A . Doğan
Mukaddes Turan
H a l i m e Parmaksız
Y . B a h r i Ayaztek
M . R e m z i Cengiz
M . A v n i Altıntaş
Yaşar Şimşek
»
10307
18. Sok. N o . bilâ
263,12
»
10308
»
10311
»
10312
»
10313
10314
»
»
»
»
»
660
»
10316
»
»
10319
»
10320
»
»
»
»
»
»
»
10259
T u f a n Madanoğlu
Kasım Gültan
Hüsrev Çağlayan
H a s a n Ödemiş
M . AH Alkan
Ahmet Bozkurt
K a d i r Aslanol
10321
16.
19. Sok. N o .
18. S o k .
18. Sok.
18. Sok.
18. Sok.
18. Sok.
18. Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
18. Sök. N o .
5
bilâ
660
131,58
3
657
59,46
3
657
59,46
3
657
118,91
3
657
118,92
7
655
317,73
249,74
13
652
18. Sok. N o . 23
651
93,84
18. Sok. N o . 21
650
194,18
18. Sok. N o .
649
7229
22. Sok. N o . 3
129
247,11
»
10327
»
10340
»
10344
»
10351
»
10352
»
10353
»
10358
»
Kâzım Yalçınkaya
Muzaffer Sivük
Muammer Tekmen
A l i Ertürk
Ahmet Oktan
M . Rasim Yavuz
E r o l Sevim
T a h s i n Coşkun
Şemsettin Coşkun
»
10389
»
10399
»
»
»
10402
»
2. Sok. N o . 2
»
10403
»
2. Sok. N o .
M e h m e t Coşkun
A . N u r i y e Oskay
Şevki T e r z i
Hidayet Önder
»
10404
2. Sök. N o .
»
10409
»
»
»
»
M e h m e t Çelikörs
İsmail A k a y
Rıza K a r a
A. Rıza Öner
Bekir Kara
Veli Kara
Rifat B a l
Julide, M e l i h , M e l i h a
Vuslat, Engin, Ufuk
H a y r i y e Ayten
İlhami Çevrik
Fatma Aslanol
A h m e t Yurdagül
Sefer U s l u
Osman Cavrar
18. Sok. N o . 50
125
240,03
22. Sok. N o . 2
118
119,20
»
»
22. Sok. N o . 2
23. Sok. N o . 2
118
119,20
106
305,50
23. Sok. N o .
112
167,74
10360
»
23. Sok. N o . 7
114
287,59
»
10361
'23. Sok. N o . 5
21. Sok. N o . &
277,58
10367
»
»
10368
»
»
»
»
»
115
»
10384
10385
Bered
19
»
10433
»
10457
»
10460
»
10464
»
10469
»
10468
»
10470
»
»
10471
»
10482
»
»
»
»
»
»
»
10501
»
10502
»
»
10541
10543
»
»
»
11
134
123,85
21. Sok. N o .
8
134
123,85
14. Sok. N o .
223,21
5
244
14. Sok. N o . 7
243
251,09
14. Sok. N o .
240
251,09
232
223,21
851
57,40
12
851
57,41
12
851
57,40
2. Sok. N o . 2
545
460,74
2. Sok. N o . 22
481
94,77
2. Sok. N o . 28
478
325,96
2. Sok. •No. 4
17. Sok. N o . 5
476
264,96
192
282,83
17. Sok. N o .
13
188
127,95
17. Sok. N o .
11
189
282,83
17. Sok. N o .
17. Sok. N o .
13
188
125,44
13
188
62,73
178
105,94
14. Sok.
13
No. 6
17. Sok. N o . 2
8. Sok. N o . 35
782
224,85
8. Sok. N o .
12
550
256,58
8. Sok. N o .
12
550
219,93
8. Sok. N o .
8
548
219,93
— 28 —
Sıra
No :
Mükellefin Adı, Soyadı
Yılı
128
129
130
131
132
Ayşe N u r i y e Oskay
Şevket Koruç
A h m e t Muzaffer Gümüş
Burhan Aslan
Münevver E r b a y
133
134
135
136
137
138
Mehmet Tarhan
Duhter Hızal
Mustafa Y a m a n
A n a kız Özütemiz
Şakir Yeşildoruk
Haydar Korkmaz
139
140
141
142
143
H . H a s a n Varımlı
Şakir Yeşildoğruk
H a y d a r ŞimşeJk
S. Z e h r a Dalkılıç
H a t i c e Gültekin
144
145
146
147
148
149
150
M a h m u r e Gültekin
Yusuf Kelsaka
H a l i l Çakmak
Gültan T a n
Saadet Nacioğlu
Fatma Dursun
Rabia Bilensoy
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
Durmuş Kılıç
Mevlüt Yıldırım
E m i n Kılıç
M e h m e t Saygı
F a t m a Saygı
F a t m a M e l i h a Aybars
Z e h r a S e m i h a Aybars
Mustafa Akbaba
A h m e t Metinoğlu
Kâzım K a r a k a y a
»
161
162
163
164
165
166
167
168
Cengiz Akın
Halıcı H a s a n Varımlı
M . D u r d u Gözü
Genç Ağa E r y u r t
Z i y a Genç
Recep Gönül
Selâhattin Gönül
A b d u l k a d i r Pekmez
»
169
170
171
172
173
174
Ahmet Cumhur Demirci
Cahit D e m i r c i
Emine Nurcemal Yenal
Şevkiye Milaslı
Melahat A r a m a n
K a m e r Betül Selışık
175
176
177
178
179
180
181
Satılmış Camcı
K a y a Milaslı
Deniz Milaslı
K a y a Milaslı
Nadir Erkol
Bedriye Erendost
Hüsnü E r b e n
»
182
183
184
185
186
187
Mustafa Mercan
Ahmet Sakin
Ali Mercan
H a t i c e Kurtoğlu V e r . İş.
F a t m a Köksalan
F a t m a Güzin Koyutürk
»
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
M e h m e t Alidağ
Mukaddes Atademir
A b d u l l a h Akgül
Süleyman Sönmez
Ali Nart
M e h m e t Şanlı
A l i Aktürk
A b d u l l a h Aktürk
B e k i r Aktürk
F i l i z Atalay
M e h m e t K e m a l Sarı
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tahakkuk
No:
10551
10552
10574
10579
10589
10610
10612
10628
10629
10694
10699
10730
10750
10751
10764
10786
10787
10788
10789
10791
10798
10800
10865
10873
10874
10876
10887
10888
10918
10919
10931
10996
11001
11003
11004
100O7
11008
11010
11012
11013
11017
11018
11019
11036
11037
11038
11039
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
»
»
»
»
»
»
»
Karşıyaka
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ada
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
2
Bilâ
7
2
8
545
544
504
508
511
273,58
219,93
228,14
10,06
254,75
6.
6.
6.
6.
7.
7.
Sök.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
6
42
23
25
40
14
807
809
821
822
784
533
19,11
228,14
228,16
222,44
108,57
29,09
7.
10.
10.
10.
10.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
13
49
49
3431
520
748
748
590
581
186,86
76,30
76,30
146,06
7,96
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
31
31
31
31
37
41
16
581
581
581
581
578
575
314
7,96
15,91
10,61
15,91
152,60
146,06
149,45
10.
10.
10.
4.
4.
4.
4.
4.
1.
1.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sok.
Sök.
Sok.
Sok.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
8
8
8
19
19
8
8
10
6
8
310
310
310
374
374
387
387
388
406
384
38,45
38,15
38,15
36,80
36,80
129,30
129,29
52,50
79 54
367,70
374,67
374.67
544,76
599,16
342,07
155,76
155,76
797,38
1. Sok. N o . 12
1. Sok. N o . 14
Beştepeler M u c u z e Sok. N o .
»
»
No.
»
M a v n a Sok. N o .
»
»
No.
»
»
No.
»
»
No.
bilâ
bilâ
3
5
5
6
6028
6028
6021
6022
6022
6023
363
362
1
2
7
15
15
1
No.
No.
No.
No.
No.
No.
6
6
5
5
5
5
6023
6023
6014
6014
6014
6014
1
1
3
3
3
3
265,79
265,79
214,18
214,18
213,53
213,52
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
5
5
5
5
2
4
2
6014
6014
6014
6014
6022
6022
6022
3
3
3
3
1
2
3
213,53
213,52
213,53
213,53
714,58
550,63
275,28
No.
No.
No.
No.
No.
No.
2
4
4
6
8
14
6022
6022
6022
6022
6022
6022
3
4
4
5
5
9
275,28
295,78
295,78
591,56
591,56
571,06
N o . 15
N o 19
»
N o . 21
»
N o 21
»
No. 8
»
No. 6
»
N o . 14
»
N o . 14
»
No.-14
»
No.' 12
M e r t l e r Sok. N o . 76
6036
6036
6031
6036
6034
6034
6032
6032
6032
6032
6034
13
11
10
10
17
16
3
3
3
2
2
275,60
262,59
150,80
150,81
241,57
242,36
87,53
87,53
87,53
262,59
420,47
»
»
»
»
»
Meriç
»
»
»
»
»
»
11040
11041
11043
11044
11045
11046
11047
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
11048
11049
11050
11051
11054
11055
»
»
»
»
»
»
11067
11072
11073
11074
11079
11080
11083
11084
11085
11086
11090
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Borç Miktarı
Lira K r .
8.
8.
6.
6.
6.
»
»
Parsel
Sok.
»
Nalan
»
Sok.
Sıra
No:
Mükellefin Adı, Soyadı
Yılı
199
200
201
E n v e r Taşdemiroğlu
Gönül O k a r
Arife Onuk
202
203
204
205
H a l i m H a d i Taylan
Mustafa Durukan
D. H a y d a r Ersözoğlu
Yücel Atalay
206
207
208
209
210
Saphiye Onat
İsmail Ömer oğlu
H a l i t Çırakoğlu
İsmet Şükrü Başkan
A l i E k r e m İzmen
»
211
212
213
214
M e h m e t Şanlı
Mehmet Voyvada
M e h m e t Doğankardeş
Kâmile İsaoğlu
»
215
216
217
218
219
220
M u s t a f a İsaoğlu
Şükriye Arıkan
M e h m e t Ağaoğlu
Muzaffer Ağaoğlu
Zafer Ağaoğlu
N e c a t i Araaydın
»
221
222
223
224
H . Hacı Mustafaoğlu
F i r u z a n Sencer
Mehmet Turhan Akyol
Gönül B a k a y
»
225
226
227
228
229
230
M . İhsan Kızıloğlu
Gençağa E r y u r t
Hüseyin Yaşartopuz
C e m a l Özdemir
A l i Topuz
Eşref Özcivelek
»
231
232
233
N. Nadire Aymen
M e h m e t Durdugözü
İnci Günşin Arıcan
»
234
235
23o
Sıdılka Şanlı
Nimet Elvan
Mehmet Fahri
»
237
238
239
240
241
242
H a s a n T a h s i n Önder
Rasim Erer
A h m e t K a y h a n Göktürk
Şermin Yardımcı
Bedia Yatan
H a s a n Özdemir
»
243
245
245
246
F e t h i Kılıçaslan
İsmail Karabaloğlu
İdris Karabaloğlu
M e r a l Arık
»
247
248
249
250
A h m e t Deveci
M . Fuat D u r l u
M . Ferit Renda
Mehmet T a n
»
251
252
253
254
255
Hasan Tan
Tevfik F i k r e t
M . İlhami Tuncay
Melahat Diker
Ayşe O y a
»
256
257
258
259
260
Mehmet Tan
Hasan Tan
Gülseren, Gülümser, Gülderen
(Mustafa Erdoğan
N a h i t Dedeoğlu
»
261
262
263
264
Lütfi Değen
Z i y a Genç
Recep Gönül
S e l a h a t t i n Gönül
265
266
267
268
İlhan Eriş
Olcay Mamıkoğlu
O s m a n Mamıkoğlu
M . İlhami Tuncay
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Duta
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1972
»
»
»
Tahakkuk
No :
11091
11093
11094
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
N o . 78
Mertler Sokak
Beştepeler M e r t l e r Sok. N o . 82
»
»
N o . 84
6034
6034
8
9
No.
No.
No.
No.
No.
94
96
98
100
102
6034
6034
6034
6034
6034
11
12
13
14
15
350,46
336,46
336,46
350,46
350,46
»
N o . 104
M e r h a l e S o k . N o . 36
»
N o . 42
»
N o . 40
6034
6030
6030
6030
16
16
14
13
406,47
598,44
320,48
153,15
»
»
»
11100
11101
11102
11103
11104
»
»
»
»
11105
11108
11110
11111
»
11112
11113
11116
11117
11118
11119
»
»
»
»
11120
11121
11122
11123
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
11124
11142
11144
11143
11145
11146
»
»
»
»
11148
11149
11151
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
11162
11163
11164
»
»
»
»
11165
11171
11180
11181
11183
11187
»
11188
11189
11190
11204
»
»
»
»
»
»
»
»
11205
11212
11213
11214
»
»
»
»
»
»
»
»
11215
11216
11218
11222
11223
»
»
»
»
»
»
»
»
11234
11235
11236
11237
11238
»
»
11239
11244
11245
11246
»
»
»
»
»
»
»
»
11247
11256
11257
11258
»
»
»
»
»
»
»
364,46
336,46
350,46
336,46
182,23
182,23
336,46
»
»
3
5
6
7
»
»
6034
6034
6034
6034
»
»
»
Borç Miktarı
Lira K r .
86
88
88
90
»
»
Parsel
No.
No.
No.
No.
11095
11096
11097
11098
»
Ada
»
No.
No.
No.
No.
No.
No.
40
34
30
30
30
28
6030
6030
6030
6030
6030
6030
13
10
6
6
6
5
153,16
277 96
116,27
116,28
116,27
167,32
No.
No.
No.
No.
28
26
12
10
6030
6030
6029
6029
5
4
30
29
167,33
252,36
292,13
277,96
No.
No.
No.
No.
No.
No.
8
29
31
31
31
33
6029
6028
6028
6028
6028
6028
28
14
13
13
13
12
306,31
292,13
73,03
146,07
73,03
292,13
N o . 41
N o . 27
N o . 47
6028
6028
6027
8
1
26
306,31
320,48
306,31
N o . 59 '
N o . 61
N o . 63
6027
6027
6027
20
19
18
277,96
263,79
277,96
6027
6017
6017
6017
6017
6017
17
2
4
5
7
10
306,31
378,65
343,76
343,76
36120
114,59
N o . 65
M i s k e t Sok. N o . 16
N o . 20
»
N o . 22
»
»
N o . 26
N o . 32
»
»
No.
No.
No.
No.
32
32
32
40
6017
6017
6017
6017
10
10
10
14
114,59
57,29
57,29
343,76
No.
No.
No.
No.
42
46
48
27
6017
6017
6017
6G21
15
17
38
2
361,20
378,65
320,16
164,47
No.
No.
No.
No.
No.
27
29
25
19
17
6021
6021
6022
6022
6022
2
18
20
23
24
164,47
398,66
302,71
343,76
343,76
6021
6021
6021
6021
6021
2
2
3
4
5
158,23
158,23
281,02
267,22
146,75
8
12
11
11
6021
6021
6022
6022
5
7
15
15
146,75
266,56
139,52
139,52
9
3
3
1
6022
6022
6022
6022
16
19
19
20
266,56
172,35
172,35
266,56
Mecnun Sok. No. 2
»
No. 2
»
No. 4
»
No. 6
»
No. 8
No.
No.
No.
No.
Beştepeler M e c n u n E o k . N o .
»
»
No.
»
»
No.
»
»
No.
— 30 —
Sıra
No:
Mükellefin Adı, Soyadı
Yılı
269
270
271
272
273
C e m i l Gülbahar
H . Reşat Üstüner
Hurşit Özyurt
M e h m e t Biçer
M . Rifat U t k u
1972
274
275
276
277
278
B e k i r Özçevik
H . Nazmi Aykut
H . Mutlu Ebioglu
A h m e t Köpüklü
H a m d i Sağlamer
»
279
280
281
282
283
284
285
B e k i r Arıkan
Sabri Karakaya
M . Rifat U t k u
B e k i r Özçevik
H . Nazmi Aykut
Hidayet M u t l u
A h m e t Köpüklü
286
287
288
289
290
H a m d i Sağlamer
Bekir Ankan
Sabri Karakaya
İhsan V a r d a l
A. N e c a t i K a r a y
»
291
292
293
E m i n e Başal
Nuri Urkan
M . T u r h a n Buyrukçeker
»
294
295
296
A . N i y a z i Çakır
Durmuş Özkök
Ziya Ergen
»
297
298
299
300
Şevket E r g e n e
A l i Gündür
F a r u k Yalçmkaya
M u h a r r e m Erdoğan
»
301
302
303
304
305
Ö. A z m i K o k s a l
Avni Tokdelen
Mustafa Ataman
Lütfi Aydın
A b d u l l a h Eryüksel
»
M . B a h a t t i n Erdoğan
Nuran Yurtseven
V u r a l Yurtseven
Mehmet Tarhan
Zühre A k k a y a
»
311
312
313
M e s u t Taşpmar
Ferdane Çiftçi
Cemalettin E r
»
»
314
315
316
Selahattin Güncüoğlu
S a m i y e Yılmaz
Şakir Yeşildoruk
»
317
318
319
320
321
Fahrettin Yetkin
Nurettin Yetkin
Fehmi Yetkin
N e r i m a n Çözen
S. Sadık Çözen
»
322
323
324
325
Emine
Niyazi
Ahmet
Zeynep
306
307
308
309
310
Ürün
Başaran
Narlı
Kılıç
326
327
328
329
H . V e h b i Tuncay
Hacı N e h i r
Hüseyin Yalçın
Sevim S a n
330
331
332
333
F. T e m e l , H . Kadiroğlu
V a h i t Elçi
Melek Tekçe
İbrahim A y m a n
334
335
336
337
338
E r s i n Darıcı
A. Rıza Daşdelen
A k m a n Şeki
A k m a n Şeki
M . Reşat A c a r
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Tahakkuk
No:
11260
11261
11278
11280
11283
11284
11295
11296
11297
11298
11299
11300
11303
11304
11317
11318
11319
11320
11321
11322
11326
11327
11348
11355
11359
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
7293
7293
7293
7293-6087
7293-6087
8
5
5
4
4
138,62
83,17
83,17
89,00
89,01
No.
No.
Atasoy S o k . N o .
No.
»
No.
»
No.
»
No.
11
11
6
6
12
12
14
7293
7293
7293
7293
7293
7293
7293-4087
3
3
8
8
5
5
4
8025
8025
211,83
211,83
219,12
219,13
233,72
No.
No.
No.
No.
No.
14
16
16
9
9
7293-6087
7293
7293
6086
6086
4
4
3
8
8
233,72
211,83
211,83
160,66
160,66
No. 3
No. 7
No. 9
6084
6086
6086
7
6
5
45,99
181.89
575.42
N o . 11
N o . 17
N o . 17
6086
6086
6086
4
1
1
327,11
306,14
153,07
No.
No.
No.
No.
17
23
27
33
6086
6080
6080
6079
1
5
3
7
153,07
104,95
54425
306.14
No.
No.
No.
No.
No.
33
35
39
39
47
6079
6079
6079
6079
5829
7
6
4
4
17
306,14
544,25
272,12
272,13
119,88
No.
No.
No.
No.
No.
4
6
6
6
6
833
807
807
807
807
83,72
87,82
87,82
87,82
175,65
No.
No.
No.
8
8
8
806
806
806
177,97
167,80
101,70
No. 8
No. 8
N o . 10
806
806
784
167,80
50,85
373,—
No.
No.
No.
No.
No.
12
12
12
12
12
783
783
783
783
783
187,59
187,59
187,59
95,43
92,15
No.
No.
No.
No.
18
30
39
38
753
723
721
716
48,38
358,57
633,28
235,28
No.
No.
No.
No.
44
50
54
56
709
704
700
697
243,95
301,39
286,96
286,69
N o . 58
N o . 62
No. 4
N o . 30
696
692
1
617
229,52
23528
43,46
131,06
626
630
478
269
724
81,16
73,95
98,78
269,10
243,52
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
G a z i M a h a l l e s i Polatlı
G a z i M a h . Polatlı C a d .
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Karşıyaka 4. Cadde
Karşıyaka 4. Cadde
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
11493
11494
11495
11497
11498
J>
»
»
»
11505
11509
11511
11513
»
11525
11527
11570
10100
10059
10049
10456
10148
10045
No.
No.
No.
No.
No.
»
»
11479
11480
11485
11517
11521
11523
11524
Sok. No.
No.
No.
No.
No.
»
11379
11390
11396
11400
11474
11475
11477
1
7
7
9
9
»
»
»
»
11458
11462
11463
11468
11471
160,50
160,51
321,01
287,61
138,61
»
11368
11377
11378
11401
11402
11407
11408
11439
8
8
5
3
8
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Y e n i m a h . Bandırma S k .
Karşıyaka 12. S o k a k
»
» ,
»
»
»
»
»
»
»
Borç M i k t a r
Lira K r .
7294
7294
7294
7294
7293
»
»
Parsel
6
6
12
16
1
Gazi M a h . Akyol
»
Ada
No.
No.
No.
No.
No.
25
31
28
9
91
7363
—
—
—
—
—
—
31 —
Sıra
No:
Mükellefin Adı, Soyadı
Yılı
Tahakkuk
No:
1972
»
»
»
10142
10057
10053
10545
»
»
»
»
»
»
»
10647
10210
10058
9959
10902
10899
10922
»
»
1973
1972
»
»
»
1973
1972
10056
9960
12068
10823
10838
10855
11592
12067
11606
»
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
339
340
341
342
Hızır K e s k i n
Rıza Şahin
Muzaffer Gümur
Mehmet E r k a n
343
344
345
346
347
348
349
Ahmet Topel
M e h m e t Dalgıç
Hüseyin E l m a s
A l i Ceylân
S a i m Özen
Burhanettin Tmak
Mahpare Candan
350
351
352
353
354
355
356
357
358
Fazilet Uğural
H u r i y e Ceylân
F a t m a Görgüliçten
H a y r e t t i n Yılmaz
H a y r e t t i n Yılmaz
İsmail Çetinkaya
Fazlı Öztan
Ertuğrul Görgüliçten
T u r a n Kök
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
Güzin Yürüten
Şahinde D o r u k
M e l e k Tekçe
Doğan U l u s o y
M u s t a f a Gürcan
Ayşe Hırca
İsmail Gültekin
S a l i h İleri
Bahriye Tacan
Türkân Özdamar
S a m i Öngör
»
11599
10429
11590
11604
10851
10782
10779
10781
11593
11594
11595
370
371
372
373
374
375
376
377
378
M e l e k Tekçe
Tahir Mutlu
H a n i f e Özden
H a n i f e Özden
1. Hakkı D o r u k
B e k i r İleri
Şinasi Ermiş
E m i n e Ermiş
M e h m e t Alataş
»
»
»
»
»
»
»
»
»
11584
10795
10984
10186
10428
10780
10837
10821
11391
379
380
381
382
383
Dursun Mert
Hacı B e k i r
Dursun Mart
G a z i Ateş
Mevlüt Yıldırım
»
»
»
»
»
10840
10156
10825
10880
10878
384
385
386
387
388
389
390
Durmuş Ateş
Mübeccel A t a m a n
N a s u h Yıldız
N a s u h Yıldız
S a m i y e Yılmaz
M e h m e t Fındık
Suna Turan
»
»
»
»
»
»
1973
10879
10756
10839
10824
10658
10549
12040
391
392
393
394
395
E m i n e Altınok
Münevver D e m i r
M u s t a f a Çetinkaya
Suat A k a l
L e m a n Erdoğan
1972
»
Karşıyaka 14. S o k a k
1973
1972
10388
10387
10159
12112
10937
396
397
398
399
400
401
Safiye Tümer
M a h m u t Yiğit
M u a m m e r Yolaç
Hacı Yücesoy
M e h m e t Alkış
Hüsniye Gürel
»
»
1973
1972
1973
»
10618
10301
12186
10446/1
12143
12165
»
»
Yenimah.
Karşıyaka
Yenimah.
402
403
404
405
406
407
408
409
Yaşar F i d a n
E s m a Kızılüzüm
İsmail K a r a d e n i z
İsmet B e y
Hüseyin Çoban
Melet Tekçe
Hüseyin Çoban
Hacı B e y t u l l a h
1972
1973 •
»
1972
»
»
»
10106
123C9
12398
11705
11712
11579
11858
11836
Karşıyaka 12. S o k a k
Yenimah. Tufan Sok.
»
»
»
»
»
»
»
»
>
265,67
81,16
219,39
80,07
833
410
626
613
380
379
388
1528
36,04
81,16
49,12
72,73
272,54
52,11
626
613
8091
329
328
324
7354
8091
7354
81,16
45,61
229,06
30,86
31,18
26,85
176,64
229,07
176,63
7354
481
7354
7354
324
583
583
583
7354
7354
7354
176,63
37,91
1.736,64
176,63
46,96
31,69
31,68
15,85
176,64
176,64
176,64
7363
580
407
407
481
583
328
329
6080
6420
146,06
86,60
34,97
37,91
15,85
83,16
61,72
169,91
No. 5
N o . 21
No. 3
No. 6
No. 6
328
396
309
309
309
57,17
53,62
56,57
68,42
68,41
No. 6
N o . 48
No. 5
No. 3
N o . 41
No. 4
N o . 84
309
743
328
329
806
546
8003
68,41
152,61
31,18
30,86
7,52
139,26
100,61
241
241
396
8003
392
161,29
161,29
53,62
206,44
142,32
814
681
8057
480
8062
8061
193,98
402,81
170,45
64,67
182,10
168,09
616
8054
8054
2092
2092
7363
2092
2092
293,95
100,30
100,30
633,66
215,79
626
150,31
373,74
»
»
»
»
»
»
8.
»
N o . 18
N o . 25
N o . 29
No. 4
»
»
»
»
»
»
»
6.
3.
12.
11.
4.
4.
4.
»
»
»
»
»
»
»
No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.
2
8
25
38
7
19
10
»
12.
»
N o . 25
»
11.
»
N o . 38
Y e n i m a h . E m i r g a n S k . N o . 12
Karşıyaka 10. S o k a k
No. 3
»
10.
»
No. 5
»
10.
»
N o . 13
Y e n i m a h . A b a n t S k . Bilâ N o ' d a
» Emirgan Sok.
N o . 12
» A b a n t S o k . Bilâ N o ' d a
»
»
»
»
N o . 22
Karşıyaka 2. S o k a k
Y e n i m a h a l l e A b a n t S o k . Bilâ N o .
»
»
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
1
1
»
N o . 13
N o . 27
»
»
»
N o . 27
»
»
»
N o . 27
Y e n i m a h a l l e A b a n t S o k . Bilâ N o .
»
»
»
No.
»
»
»
No.
1
1
1
Karşıyaka 10. S o k a k
»
»
»
»
»
Karşıyaka 10. S o k a k
»
1.
»
»
3.
»
»
2.
»
»
10.
»
»
10.
»
»
10.
»
G a z i M a h . Polatlı C a d .
Karşıyaka 10. S o k a k
»
3.
»
10.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
7.
»
»
8.
»
Yenimah. Taner Sok.
»
»
»
»
3.
»
Yenimah. N u r l u Sok.
Karşıyaka 4. S o k a k
»
6.
»
19.
»
Cengiz Sok.
2. S o k a k
Cengiz S o k .
»
»
Borç Miktarı
Lira K r .
276
626
628
546
»
Karşıyaka 12. S o k a k
Parsel
Ada
No.
N o . 33
No. 4
No. 2
N o . 22
N o . 27
No. 5
No. 3
N o . 23
No.
No.
No.
No.
No.
11
11
21
72
18
No.
No.
No.
No.
No.
No.
32
23
34
24
19
51
N o . 32
N o . 40
»
»
»
-No. 40
Beştepeler 21. S o k . Bilâ N o .
»
6.
»
»
No.
Şeker Öğ. Y u r d u Y o l u Bilâ N o .
Beştepeler 8. S o k . Bilâ N o .
»
8.
»
»
No.
1
1
1
1
5
6
1
41
4
3
33
33
4
4
1
4
4
— 32 —
Sıra
No :
410
411
412
413
415
415
416
417
418
419
420
421
Mükellefin Adı, Soyadı
Rahmi Kasap
İnyatolik Tiniş
D u d u Yüksel
Rahmi Kasap
N i y a z i Keleş
Z i y a Yıldırım
Vahit Demirci
Hakkı E r d a l
Ali Kesiciler
Murat Tekin
S e v i m Çetinkaya
Sebahattin Açık
Yılı
1972
»
»
»
»
»
»
»
»
»
1973
Tahakkuk
No:
G a y r i m e n k u l u n bulunduğu adres
11821
11723
11908
11746
10055
11826
11020
10395
11397
11087
10854
12226
Beştepeler 16. S o k a k Bilâ
»
»
»
»
12
»
»
17
»
Karşr> a k a 12. S o k a k
Beştepeler 16. S o k a k Bilâ
» Mavna Sokak
Karşıyaka 14. S o k a k
Gazi M a h . Polatlı C a d .
Beştepeler N a l a n S o k a k
Karşıyaka 10. S o k a k
Y e n i m a h . Dereboyu Sok
No.
No.'
No. 17
N o . 17
N o . 25
No.
No. 6
N o . 12
N o . 29
No. 10
N o . 13
No. 7
Ada
4
4
4
4
4
6023
6080
6032
8017
Parsel
Borç Miktarı
Lira K r .
2092
2092
2092
2092
626
2092
1
.235
2
1
324
10
429,27
209,79
501,48
597,75
81,16
1098,95
265,79
223,21
575,42
31¿,62
26,85
167,61
83.481,49
ÎŞGALİYE R E S M Î
Mehmet K u r u
Şakir Taşpmar
A b d u l l a h Özkaya
Hüseyin Çelik
M e h m e t Köse
1970
41
Y e n i m a h . K . y a k a 3. C a d .
1970
1970
85
63
K.esat Nenehatun C a d .
N o . 33/5
Y e n i m a h . Karşıyaka Demetevler
2 i n c i Cadde
N o . 48
N o . 31
326,75
1717,50
1140,—
Toplam:
3.224,25
Bulunduğu semt ile ada ve parsel numaraları yazılı g a y r i m e n k u l l e r d e n dolayı 5237 sayılı K a n u n u n 13. maddesi gereğince s a h i p l e r i n i n
adları ve namlarına t a r h edilen y o l ve lağım masraflarına iştirak miktarları ile aynı k a n u n u n 28. maddesi gereğince s a h i p l e r i n i n adları
ve namlarına t a r h edilen işgaliye resmî miktarları yukarıda gösterilen mükelleflerin kendilerine süre ile kayıtlı
resmî tebliğ yapılmak
üzere ilân t a l i h i n d e n başlıyarak b i r ay içinde Belediyemize bizzat ve bilvekâle müracaat etmeleri veyahut taahhütlü m e k t u p ve telgraf­
l a açık adreslerini b i l d i r m e l e r i 213 sayılı vergi U s u l K a n u n u n u n 104 ve 106. maddelerine istinaden ilân o l u n u r .
15501 / 4
....
^.«^——
K a y s e r i 1. S u l h Ceza Hâkimliğinden :
E . N o . : 1971/547
K . N o : 1974/ 17
Hırsızlık suçundan sanık, A l i oğlu 1952 doğumlu Yahyalı Çubuklu
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, K a y s e r i Gülük mahallesi Yiğit S o k a k N o .
34 de o t u r u r . O s m a n B a s ' m T C K . n u n 491/3, 522/1, 525 ile 6 ay hapis
6 ay emniyeti u m u m i y e nezareti altında bulundurulmasına ve sonra­
dan yürürlüğe giren 1803 sayılı A f K a n u n u uyarınca bütün sonuçları
ile b i r l i k t e ortadan kaldırılmasına 15/7/1974 tarihinde k a r a r veirlmiş
işbu gıyabi k a r a r sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
K a n u n u n 29. maddesi gereğince sanığa kararın ilânen tebliğine hü­
küm fıkrasının neşri t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 gün sonra m u h a t a b a teb­
liğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretininde sanıktan alınacağı ilân olunur.
15068
E . N o : 1972/645
K . N o : 1973/725
Hırsızlık suçundan sanık ve M a h k e m e m i z i n 15/7/1974 t a r h i l i ilâ­
mı ile T C K . n u n 491/3, 522, 525 maddeleri gereğince 4 ay hapis ve o
k a d a r emniyeti u m u m i y e nezareti atlında bulundurulmasına k a r a r ve­
rilmiş suç tarihine ve ceza miktarına göre sonradan yürürlüğe giren
1803 sayılı A f K a n u n u n 2/B, 7/B maddeleri kapsamına girdiğinden iş­
b u verilen ceza ortadan kaldırılmasına, k a r a r verilmiş olan sanık Ge­
merek Kazası Kırıklı Köyü H a n e : 22 de nüfusa kayıtlı. K a y s e r i G a z i
O s m a n Paşa mahallesi N o . 9 d a o t u r u r amelelik eder Fevzi B e y h a n
hakkındaki gıyabi k a r a r sanığa tebliğ edilemediğinden 7201 Tebliğta
K a n u n u n 29. maddesi gereğince hükümlüye kararın ilânen tebliğine,
hüküm fıkrasının neşir t a r i h i n d e n i t i b a r e n 15 gün sonra m u h a t a b a teb­
liğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretinin sanıktan alınacağı ilân o l u n u r .
15069
E . N o : 1973/426
K . N o : 1974/436
Hırsızlık suçundan sanık, ve m a h k e m e m i z i n 3/6/1974 t a r i h l i ilâ­
mı ile T C K . n u n 491/İlk 522, ile 2 ay 491/İlk 522 ile 2 ay, 491/İlk, 522
ile 2 ay, 491/İlk, 522 ile 2 ay, 491/İlk, 522 ile 2 ay ve 71. madde gereğin­
ce iştima ettirilerek neticeten 12 ay müddetle hapsine 525 ile e m n i y e t i
u m u m i y e nezareti altında bulundurulmasına, suçun işleniş tarhiine gö­
r e sonradan yürürlüğe giren 1803 sayılı A f K a n u n u n 2. m a d d e s i gere­
—
ğince işbu cezanın infazına yer olmadığına k a r a r verilen T o m a r z a K a ­
zası, T o k l a r Bucağı Emiruşağı Köyü nüfusuna kayıtlı, aynı köyde otu­
r u r M u s t a f a oğlu Selver'den o l m a , 1954 doğumlu D u r a n ( D u r d u ) K a l k a n ' a işbu gıyabi k a r a r tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat K a ­
n u n u n 29. maddesi gereğince adı geçen sanığa kararın ilânen tebliğine
hüküm fıkrasının neşir tarihinden i t i b a r e n 15 gün sonra m u h a t a b a teb­
liğ edilmiş sayılacağı ve ilân ücretininde sanıktan alınacağı ilân o l u n u r .
15070
G i r e s u n Asliye 1. H u k u k Hâkimliğinden :
E . N o : 1971/127
K . N o : 1974/95
Davacılar G i r e s u n Hacısiyam M a h a l l e s i n d e n H a v v a ve O r h a n
Kumaş taraflarından davalılar aynı mahalleden Külünkoğlu
karısı
Zeliha Külünkoğlu ve arkadaşları aleyhine Hacısiyam
Mahallesinde
kâin t a p u n u n ada 54 parsel 3 de kayıtlı gayri menkulün kadastroca
yapılan tesbitine i t i r a z edilerek açılan davanın M a h k e m e m i z d e yapılan
duruşması sonunda :
Davanın reddine, dava k o n u s u g a y r i m e n k u l u n tesbit g i b i t a p u y a
tesciline d a i r M a h k e m e m i z c e verilen 25/3/1974 gün ve 1971/12-1974/95
sayılı kararın davacıların temyiz etmeleri üzerine Yargıtay 14. H u k u k
D a i r e s i n i n 8/10/1974 gün Esas 974/2648, K a r a r 974/2596 sayılı ilâmı
ile b o z u l a r a k iade edilmekle adresleri tesbit edilemeyen davalı A h m e t
Şenel ile davaya d a h i l edilen B o z t e k k e Köyünden Kumaş oğlu B e k i r ' i n
i k i n c i karısı Ayşe mirasçıları Güllü, Zekiye, Zennube, i s m a i l , Süleyman
H a v v a , F a t m a , Nadiye, Mehmet, Yeter, Hüseyin, M e h m e t A k i ,Ömer
F a r u k , Safiye Çevriye, N e d i m e ve N u r a n Külünklere b o z m a
ilâmı
tebliği yerine kâin o l m a k üzere ilânen tebliğ olunur.
15304
Of Askerî H u k u k Hâkimliğinden :
1973/249
S a m s u n U l u g a z i Yıldırım S o k . N o : 29 d a o t u r u r B i k t a r Akyüzlü
v e k i l i A v u k a t V a h a p A l t a y ' tarafından davalı İlhan Akyüzlü aleyhine
açtığı boşanma karaımm i p t a l i davasında davalı adına ilânen gıyap
kararı çıkarılmasına k a r a r verilmekle adı geçen davalının 23/12/1974
günlü duruşmaya gelmesi gelmediği t a k d i r d e duruşmanın gıyabında
cereyan edeceği gıyap kararı tebliğine k a i m o l m a k üzere ilân olunur.
15301
B A Ş B A K A N L ı K BASıMEVI
25 Kasım 1974
RESMİ GAZETE
Sayı:15073
İÇİNDEKİLER
Sayıştay Genel Kurul Kararı
Sayıştay Genel Kurulunun E:1974/6 K:3749/1 Sayılı Kararı
Sayfa
1
Yönetmelikler
Tescil Edilmeyen Birleşmeler ve Bunlardan Doğan Çocukların Cezasız Tescilleri Hakkında 1826
Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
2
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Arşiv Müdürlüğü Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi
Hakkında Yönetmelik
4
Genelge
Hong-Kong'da Bir Türkiye Başkonsolosluğu Açılması Hakkında Kararname
5
Tebliğ
Mali Denge Vergisi Genel Tebliği
5
Düzeltme
(Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili)
İlanlar
5
6
Download

Re smı Gazete - Resmi Gazete