T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş tarihi: 7 Ekim 1336-1920
f
Yönetim ve yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
Başvurulur
8 OCAK 1969
Sayı : 13095
ÇARŞAMBA
K=
KARARNAMELER
Karar Sayısı : 6/11086
Ulaştırma Bakanı
S. BİLGİÇ
İlişik listede basıldıkları yerlerle adlan yazılı bazı mecmua, albüm,
takvim ve kartpostallann Türkiye'ye sokulması ve dağıtılmasının yasaklanması; içişleri Bakanlığının 13/11/1968 tarih ve 9.A.1.9116-1/84-60167
sayılı yazısı üzerine, 5680 sayılı kanunun 31 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY
S.
Başbakan
Devlet Bakamı
DEMİREL
S.
Devfct Bakam
H.
ATABEYLİ
ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
K. OCAK
Devfot Balkanı
S. T.
MÜFTÜOĞLU
Adalet Bakamı
H. DİNÇER
Millî Sa- Bakanı
A.
TOPALOĞLU
İçimleri Bakamı
F. SÜKAN
Dışişleri Rakam V.
S. T.
MÜFTÜOĞLU
Maliye Bakanı
C.
Millî Eğit. Bakanı
/. ERTEM
Baıymdımlık Bakamı
O. ALP
Güım. ve Tek. Bakamı
1. TEKİN
Taran Bakam
B. DAĞDAS
Tioaret Bakara
A. TÜRKEL
BtLGEHAN
Sağ. ve Sos- Y . Bakanı
V. Â. ÖZKAN
Ulaştırma Balkanı
S. BİLGİÇ
Çalışma Bakam V.
S. ÖZTÜRK
Turiam ve Tanıtıma Bakara
N. KÜRSAD
Sanayi Bakamı
M. TURGUT
İınaı re iskân Bakam
H-
Adı
Köy İsleri Bakanı
T. TOKER
MENTEŞEOGLU
Cinsi
Nymphes
Phryne
Daily Girl Playboys
Daily Girl Sex - Prade
Daily Gırl Press
Mecmua
»
Albüm
Takvim (1968)
Kartpostal
En. ve Ta. Kaıy- Balkan
R. SEZGİN
Danimarka
»
Almanya
»
İlişik listede kimlikleri yazılı 10 (On) kişinin Türk vatandaşlığından çıkmalanna izin verilmesi; içişleri Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 11/2/1964 tarih ve 403 sayılı kanunun 20 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 9/12/1968 tarihinde kararlaştmlmıştır.
CUMHURBAŞKANI
C. SUN AY
Başbakan
DEMİREL
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Balkanı
H.
ATABEYLİ
Devlet Bakanı
K. OCAK
Devlıet Balkanı
S. T.
MÜFTÜOĞLU
Adalet Bakamı
H. DİNÇER
Millî Sa. Bakamı
A.
TOPALOĞLU
İçişleri Bakanı
F. SÜKAN
Dışişleri Bakanı V.
S. T.
MÜFTÜOĞLU
Maliye Bakara
c. BİLGEHAN
Millî Eğit• Bakanı
/. ERTEM
Baymdırtrk Bakam
O. ALP
Ticaret Bakanı
A.
TÜRKEL
Sağ. ve Sos. Y . Bakanı
V. A. ÖZKAN
Turizm ve Tanıtımıa Bakamı
N- KÜRSAD
Sanayi Bakanı
M• TURGUT
En. ve Ta. Kay. Bakanı
R. SEZGİN
imar ve İskân Bakamı
H.
MENTEŞEOĞLU
Köy İşleri Bakanı
T. TOKER
9/12/1968 tarih ve 6/11088 sayılı Kararname ekidir
Sıra
No.
1 Hokas Tercan
2 Anna Tercan
(Hokas Tercan Eşi)
3 Minas Tercan
4 Ş adiye Tercan
(Minas Tercan Eşi)
5 Bedros Tercan
6 Meryem Tercan
(Bedros Tercan Eşi)
7 Melâhat Çelik
8 Serkis Çulcuoğlu
9 Vartanuş Çulcuoğlu
(Serkis Çulcuoğlu Eşi)
10 Arşalus Çulcuoğlu
(Serkis Çulcuoğlu Kızı)
Doğum yeri
Babasının adı
Adı ve soyadı
Doğum
tarihi
Karabet
Donabet
1323
1319
Hokas
Yakup
1929
1929
Hokas
Hüseyin
1933
1942
Sait
Artin
»
İspir
Adıyaman
1936
1337
1927
1948
Serkis
Basıldığı yer
Karar Sayısı: 6/11088
S.
Çalışma Bakamı V.
S. ÖZTÜRK
Güm. ve Tek. Bakanı
/. TEKİN
Taran Bakamı
B. DAĞDAS
Karar Sayısı: 6/11113
11/11/1968 tarih ve 6/10918 sayılı Kararnameye ekli Karar'da
Toprak Mahsûlleri Ofisi'ne verilen 300.000 tonluk yemeklik buğday ithali yetkisinin aynı şartlarla 500.000 tona çıkanlması; Ticaret Bakanlığının 14/12/1968 tarih ve 6/14109 sayılı yazısı üzerine 3491 sayılı
Kanunun ikinci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 28/12/1968 tarihinde karar I aştı rıl mıştır.
CUMHURBAŞKANI
C- SUNAY
S.
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
DEMİREL
Devlet Bakanı
H.
ATABEYLİ
Devlet Bakanı
K. OCAK
Devlet Bakanı
S. T. MÜFTÜOĞLU
Adalet Bakanı
H. DİNÇER
Millî Sa- Bakamı
A.
TOPALOĞLU
İçişleri Bakanı
F. SÜKAN
Dışişleri Bakanı
İ.S.ÇAĞLAYANGİL
Maliıye Bakamı
C. BİLGEHAN
Millî Eğit. Baıkarn
t. ERTEM
Bay m-dırlık Bakanı
O- ALP
Ticaret Bakamı
A. TÜRKEL
Ulaştırana Bakanı
S. BİLGİÇ
Sağ. ve Sos. Y . Bakanı Güm. ve Tek. Bakanı
V. A. ÖZKAN
N. MENTEŞE
Çalışma Bakanı
T. TOKER
Turizm ve Tanıtma Balkanı
N.
KÜRŞAD
Sanayi Bakamı
M. TURGUT
İmar ve İskân Bakam
H.
MENTEŞEOĞLU
Tarım Bakamı
B. DAĞDAS
En. ve Ta. Kay. Bakamı
R. SEZGİN
Köy İsleri Bakanı
S- KILIÇ
Sahife: 2
8 OCAK 1969
(Resmî Gazete)
YÖNETMELIKLER
Çalışma Bakanlığından :
11/8/1964 gün ve 11777 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Sendikalarm lşkolları Yönetmeliğinin
28 sıra numaralı işkolunun değiştirilmesi baklanda
Ek Yönetmelik
Madde 1 — Sendikaların İşkolları Yönetmeliğine bağlı cetvelin 28
sıra numaralı işkolu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
İşkolu
sıra
No:
28
İktisadî faaliyetlerin
beynelmilel tasnifine göre
Bölüm No: Büyük grup No:
7
Madde 2 —
rürlüğe girer.
72
Ardiye, antrepoculuk:
Antrepolar, ardiyeler, soğuk hava
depoları, umumî mağazalar, bilumum hububat siloları ve buralarda
her türlü yükleme ve boşaltma işleri
(Değirmenler ve afyon maniplâsyon
işleri hariç olmak üzere
Toprak
Mahsulleri Ofisinin fiiliyatta esas
işi silolama ve depolama işleri olduğundan Ofisin bütün işyerlerinde görülen işler), liman hizmetleriyle iskelelerde yapılan yükleme ve boşaltma işleri, ambarlama ve depolama
işleri, (Demiryolu taşıtmacılığma ait
istasyonlarda yükleme, boşaltma,
ambarlama ve depolama işleri hariç)
B u Yönetmelik Resmî Gazete ile yayımı tarihinde yü-
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden:
Hacettepe Üniversitesi Genel Eğitim Konseyi Yönetmeliğinin
bara maddelerinin değiştirilmesine dair Yönetmelik
Madde 1 — Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından 24 Haziran 1968 tarihinde -kabul edilmiş bulunan 20/7/1968 tarih ve 12955 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Hacettepe Üniversitesi Genel Eğitim
Konseyi Yönetmeliği'nin başlığı
«HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK KONSEYİ
ÖĞRENCİ KÜRÜMÜ YÖNETMELİĞİ
Akademik
rinin aralarından seçeceği bir temsilci ile asistan üyelerin aralarından seçeceği bir temsilciden ve Senato temsilcisinden, ayrıca 22. madde uyarınca Öğrenci Kurumu Genel Kurulu'nun seçeceği Başkan'dan teşekkül
eden beş kişilik bir kuruldur.»
Madde 4 — Yönetmelik metninde «Çeşitli hükümler» başlığı ve
bunu izleyen 22. madde kaldırılmış, bunun yerine «öğrenci Kurumu»
başlığı ve aşağıda yazılı yeni bir 22. madde kabul edilmiştir :
«öğrenci
Kurumu:
Madde 22 — Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kurumu adı ile bir
kurum kurulmuştur. Kurumun amacı Hacettepe Üniversitesi öğrencileri
ile ilgili her konuda çalışmalarda bulunmak ve gerekli tedbirleri almaktır. Kurumun organları şunlardır :
a) Genel Kurul : Üniversite Konseyi ile Fakülte ve Yüksek Okul
Konseylerine seçilmiş bulunan öğrenci üyeler Hacettepe Üniversitesi Öğrenci Kurumu'nun Genel Kurul'unu teşkü eder. Genel Kurul yılda en a z
iki defa toplanır.
Genel Kurul; Öğrenci Kurumunun Merkez ve Yönetim Kurullarının
ve Başkan'm görev ve yetkileri, Kurumun çalışma programı, yönetim ve
denetim düzeni, kuracağı çalışma kolları v e memleket içinde ve dışmda
benzeri kuruluşlarla işbirliği yapılması hakkında karar verir.
b) Merkez Kurulu : Yönetmeliğin 9. ve 16. maddeleri uyarmca
Fakülte ve Yüksek Okul Konseyleri öğrenci üyelerinin aralarından Üniversite Konseyi Üyeliğine seçecekleri üyelerle 19. maddenin birinci fıkrası uyarınca seçilecek 9 öğrenci, Hacettepe Üniversitesi öğrenci Kurumu'nun Merkez Kurulu'na teşkil eder.
c) Yönetim K u r u l u ; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından
ve Merkez Kurulu üyeleri arasından seçilen bir Başkan, iki Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Genel Sekreter Yardımcısından meydana gelir.
Yönetim Kurulu, Genel Kurul Kararlarım uygular ve çalışmalarından Genel Kurul'a karşı sorumludur.
d) Başkan ; Yönetim Kurulu Başkanı, Kurumu temsil eder, Genel
Kurul ve Merkez Kurulu toplantılarına başkanlık eder ve Temsilciler
Kurulu üyesi sayılır.
Madde 5 — Yönetmelikteki 23 üncü madde yürürlükten kaldırılmış
ve «Çeşitli hükümler» başlığı ile bunu takip edecek aşağıdaki yeni bir
23 üncü madde kabul edilmiştir :
«Çeşitli
hükümler:
Madde 23 — Fakülte ve Y ü k s e k Okul Konseyleri ile ilgili olağan
seçimler, fakülteler ve fakültelere bağlı yüksek okullar için ilgili dekanlıklarca, Rektörlüğe bağlı yüksek okullar ile bu Yönetmeliğin 19. maddesi uyarmca Üniversite Konseyi'ne seçilecek 9 öğrenci seçimi için ise
Rektörlükçe Ekim v e y a Kasım aylarında tayin edilen yer, gün ve zamanda yapılır ve en az on gün önce ilân edilir.
Ders yılı içinde Konseylerde boşalan üyelikler için seçim tarihi Üniversite Konseyi tarafından tespit edilir.
İlân edilen tarihlerde Konseylere üye seçmeyen kuruluşlara seçimlerin yapılması için yeniden imkân verilerek seçim için yer, gün ve zaman tayin edilir ve seçim günü en az üç gün önce duyurulur.
Bu Yönetmelik uyarınca konseylere seçilecek üyelerin (Yıl içinde
boşalacak yerler için seçilenler de dahil) görev süreleri o akademik yılı
izleyen akademik yılda yeni seçimlerin yapılması tarihine kadar devam
eder.»
Madde 6 — Yönetmeliğin 25. maddesine aşağıdaki f ı k r a eklenmiştir :
«Ancak 19. madde uyarınca Hacettepe Üniversitesi'ne yazılı öğrencilerin yarısından fazlasının katılacağı gizli oyla yapılacak seçimde ilk
turda en çok oy alan 9 öğrenci seçilmiş sayılır.»
Madde 7 — Bu Yönetmelik Resmî Gazete'de yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
VE
Konsey»
şeklinde değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik metninde 1., 2., 3., ve 26. maddelerde geçen «Hacettepe Üniversitesi Genel Eğitim Konseyi» sözleri «Akademik Konsey»
şeklinde değiştirilmiştir.
Madde 2 — Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
«Üniversite Konseyi, Rektör veya yetkili temsilcisinin
başkanlığında, Üniversite Senatosu üyeleri ile bu Yönetmelik hükümleri gereğince Üniversite Konseyi üyeliğine seçilen öğretim üye ve görevlisi, asistan ve öğrenci üyeler ile ayrıca Hacettepe Üniversitesi'ne yazılı öğrencilerin yarısından fazlasının katılacağı ve Rektörlükçe ilân edilen yer ve
zamanda ve Rektörlük temsilcilerinin denetiminde yapılacak gizli seçim
sonucu en çok oy alacak 9 öğrenciden kurulur.»
Madde 3 — Yönetmeliğin 20. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
«Madde 20 — Temsilciler Kurulu, Rektör v e y a yetkili temsilcisinin
başkanlığında, Üniversite Konseyi'nde bulunan öğretim üye ve görevlile>M
ILANLAR
Kocaeli Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
967/502
Davacı Hazine vekili Avukat Kemal Türkoğlu
tarafından davalı
Abdullah Özdemir aleyhine ikame olunan tazminat davasının yapılan mu-
hakemesinde yukarıda adı yazılı davalının yapılan tebligatlara
rağmen
gösterilen adreslerde bulunamadığı anlaşıldığından bu kere duruşmanın
bırakıldığı 24/1/1969 günü saat 10 da Kocaeli Sulh Hukuk Mahkemesinde
hazır bulunması veya kanunî bir vekil ile davayı takip ettirmesi davetiye
yerine kaim olmak üzere üân olunur.
J
8 OCAK 1969
Saihife: 3
(Resmî Gazete)
Kuşadası Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E. No : 968/16
K . No : 968/54
Sanık : Mustafa Öztürk Kâmil oğlu
1941 de Samsun'da doğma
Samsun İli Avdan Köyü nüfusunda yazılı,
Suç : Bıçakla yaralamak ve 6136 sayılı y a s a y a aykırı davranmak,
K. tarihi : 23/10/1968
K a r a n n özeti :
Sanığın T C K nun 456/4, 457/1, 59. maddeleri gereğince iki yüz
yirmi iki lira on kuruş ağır para cezası ile tecziyesine ilişkin tarih numarası yukarıda yazılı ilân örneği adresi bulunamadığından duyurulamamıştır. Bu ilânın Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlayarak 15 gün
sonra bildirinin sanığa yapılmış sayılacağı ilân yoluyla duyurulur.
11791
E. No : 968/62
K. N o : 968/61
Sanık : Mehmet Ünsal Mustafa oğlu 1341 de Safranbolu'da doğma,
Suç : Görevli Memuru tehdit,
K. t a r i h i : 13/11/1968
Kararın özeti :
Sanığın T C K nun 191/3, 273. maddeleri ile y ü z yetmiş beş lira
ağır para cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, tarih numarası yukarıda
yazılı ilân örneği adresi bulunamadığından duyurulmamıştır. Bu ilânın
Resmî Gazete'de yayınlanmasından başlayarak 15 gün sonra bildirinin
sanığa yapılmış sayılacağı ilân yoluyla duyurulur.
11792
968/322 sayılı dosyaya bizzat müracaat etmesi veya kendisini bir vekille
temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılama gıyabında cereyan edecek duruşmaya alınmıyacaktır.
Gıyap kararı tebliği yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
38
Köyceğiz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
968/169
Köyceğiz'in Hamit Köyünden Şükrü Coşkun tarafmdan Bursa Yeni
Hal No. 26 da mukim iken adresi meçhul bulunan Fatma Coşkun aleyhine
ikame olunan zina sebebiyle boşanma davasımn yapılan duruşması sonunda, tarafların boşanmalarına, davalının bir sene müddetle evlenmekten
memnuiyetine, müşterek çocuklarının tamamının velâyetinin babaya tevdiine 12/11/1968 tarih 968/169 esas 968/536 karar sayılı üâmla karar verilmiş ve ilâm davacının vicahında davalının gıyabında tefhim olunmuş ve
işbu ilâmın davalıya ilânen tebliği tensip kılındığından davalının bu hükmün neşri tarihini takip eden günden itibaren 15 gün hitamında sonraki
gün kararı tebellüğ etmiş sayılacağı ve tebliğ tarihi sayılan günden itibaren
15 gün zarfında temyiz edebileceği aksi halde bu müddetin hitamında
kararm kesinleşeceği tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
21
•
ı
Ş. K a r a a ğ a ç Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1968/130
Gaziantep Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Davacı Gaziantep Hazine vekili A v u k a t Neclâ Ünlübay tarafından davalı Gaziantep'in Karasakal Mahallesi nüfusunda kayıtlı ve aynı
yerde ikamet eden Mehmet A k m özünal ve Abdurrahman Şeref özünal
aleyhlerine ikame olunan alacak davasının yapılan duruşmasında :
Davalıların adresi meçhul
bulunduğundan dolayı davetiye Resmî
Gazete'de ilâm edilmek suretiyle tebliğ edilmiş bulunmasına rağmen duruşmanın bırakıldığı 19/12/1968 günü duruşmaya gelmediklerinden ve
vekil de göndermediklerinden haklarında gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu kere duruşmanın bırakıldığı 6/2/1969 günü gelmedikleri veya
vekil göndermedikleri takdirde duruşmanın gıyaplarında devamına karar verilecektir.
Gıyap k a r a n yerine geçerli olmak üzere ilân olunur.
43
1968/576
Davacı Gaziantep'in Tepebaşı
Mahallesinden Mahli Oghan vekili
A v u k a t Vasıf Aksoy tarafmdan davalı Gaziantep'in Tepebaşı Mahallesi
Heyik Müslüman Sokokta ikamet eden Osman Erdoğmuş aleyhine ikame
olunan şüyuun izalesi davasının yapılan duruşmasında :
Davalı adına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edildiğinden ilânen
tebliğine karar verilmiştir.
Davacı vekili tarafından 8/10/1968 tarihli dilekçe ile Tepebaşı Mahallesinde kâin ve tapunun ada 102 parsel 71 de kayıtlı bulunan taşınmazın münkün ise taksimi olmadığı takdirde satılarak parasının taksim
ve tevziini talep etmiştir.
Duruşmanın bırakıldığı 18/2/1969 günü davalı Osman Erdoğmuş'un
v e y a vekilinin Mahkememizde hazır bulunması davetiye yerine geçerli
olmak üzere ilân olunur.
42
•
Torbalı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
968/322
Torbalı Merkez Sağlık Ocağı müstahdemi F a t m a Özkırım vekili
A v . Yurdakul Mutlu tarafından İzmir Eşref Paşa 620 Sokak 23 numarada Ahmet özkırım aleyhine açılan boşanma davasının yargılamasında
davalı adına çıkarılan davetiye bilâ tebliğ iade edilmiş tebligata salih
adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile ilân yapılmış davalı mahkemeye ispatı vücut etmediğinden adına gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmekle yargılamanın
yapılacağı 12/2/1969 günü saat 9 da
Davacı llçe'nin Çiçekpmar Köyünden Hızır Koksal, davalüar aynı
yerden Eyüp K a y a ve arkadaşları aleyhine açtığı tapü iptâli davasının
duruşmasında :
Davalılardan Eyüp Kaya'nın adresi meçhul olduğundan adına ilânen
gıyap davetiyesi tebliğine ve duruşmanın 11/2/1969 gününe bırakılmasına karar verilmiştir.
Davalı Eyüp K a y a belli günde mahkemeye gelmediği takdirde duruşmanın kesin olarak gıyabında devam edeceği hususu üânen gıyap
davetiyesi yerine kaim olmak üzere tebüğ olunur.
39
•
Karaman Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1968/195
Davacı Karaman Demiryurt Köyünden Atike Koç vekili
Avukat
ismet Özbek tarafından Karaman Mandason Köyünden Baki Konukseven ile Ortaoba Köyünden Eşe Uysal ve 13 arkadaşları aleyhine açılan
izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması sırasında :
Davalılardan Baki Konukseven'in oturduğu yer ve adresi belli olmadığından davetiye Resmî Gazete'nin 8/11/1968 tarih ve 13046 sayılı
nüshasında ilânen tebliğ edildiği halde davalı 25/12/1968 tarihli duruşmaya gelmediğinden hakkındaki gıyap kararının da ilânen tebliğine ve
duruşmanın 19/2/1969 Çarşamba günü saat 9 a bırakılmasına
karar
verilmiştir.
Davalı Baki Konukseven belli gün ve saatte duruşmaya gelmediği,
itiraz etmediği veya kendisini temsilen bir vekil göndermediği takdirde
gıyap kararı kesinleşerek duruşmanın gıyabında görüleceği ilân ve tebliğ olunur.
37
Gediz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
968/452
Davacı Gediz'in Uluoymak Mahallesinden Osman kızı Hatice Özçırak tarafından davalı Gediz'in Uluoymak Mahallesinden Şerif oğlu
Ahmet ö z ç ı r a k aleyhine terk sebebiyle açtığı boşanma davasımn yapılmakta olan duruşmasında :
Davalı Gediz'in Uluoymak Mahallesinden Şerif oğlu Ahmet ö z ç ı r a k
yapılan aramalara rağmen bulunmadığı ve adresi de meçhul olduğundan dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan duruşmanın atılı bulunduğu 31/3/1969 Pazartesi saat 9.00 a bırakılmış olduğu
dava dilekçesini havi davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
34
\
Saíhife: 4
(Resmî Ga'zelte)
Ankara Lv. A. 3 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, teminat ve ihale gün ve saatleri yazılı (19)
kalem kesici uç maddesi müteahhit namı hesaba açık eksiltme suretiyle
satın alınacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde
Komisyonda
görülebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte gelmeleri. İhalenin tamamım
bir istekliye ihale edilebileceği gibi her cins freze ayrı istekliye ihale
edilebilir.
Miktarı M. bedeli G. teminatı
1 H A.. L E
Cinsi
Kalem
U r a Kr. Lira Kr.
Günü
Saati
Punta matkabı
Yarık frezeler
Açı frezeleri
Yekûn
26.955,—
78.240,—
41.905,—
19
147.100,—
2.025,— 25/1/1969 Pazartesi
5 . 1 6 5 — S a a t : 11.00
3.150,—
8.605,—
100 / 4-1
Petrol Dairesi Reisliğinden:
Petrol hakkı sahibi istanbul Petrol Rafinerisi A. Ş. ile Petrol Dairesi
Reisliği arasında Ipraş Rafinerisi'nin 2.2 milyon ton'dan 5.5 milyon ton'a
çıkarılması işi üe ilgili tank ve ünite sahaları hazırlama işinin ifası sırasında müteahhid Tekfen İnşaat Limited Şirketi tarafından kullanılacak makina ve vasıtalarda tüketüecek 304 ton motorin'in 6326 sayılı Petrol Kanunu'nun 112/2. maddesine istinaden gümrük ve diğer ithal vergi resimlerinden muafiyet talebinin red edilmesi üzerine çıkan ihtilâfın tetkik ve tahkiki
için Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam tarafından Maliye Bakanlığı Tetkik
Kurulu Başkam Sayın Cahit Kayra'mn Petrol Komiseri tayin edildiği ve
Petrol Komiseri tarafından duruşmanın 23/1/1969 Perşembe günü saat
15.00 de Yenişehir Konur Sokak No. 39 da kâin Petrol Dairesi Reisliği K ü tüphane Salonunda yapılacağı Petrol Kanunu'nun
38/1 inci maddesinin
(f) ve (i) fıkraları ile Nizamname'nin 50/2 nci maddesi mucibince ilân
olunur.
116/1-1
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden:
Mahdut mesuliyetti M. K. E. K. Ankara Silâh Fab. A, B, C, Atelyeleri İşçileri Arsa Alma ve Ev Yaptırma Yapı Kooperatifine ait kadastro
2104 ada 33 parsel ve mücavirindeki 2, 32, 34 No. lu parsellere ait tanzim ve
tasdik olunan 61720 No. lu plan, Müdürlüğümüz Hân tahtasına asılmıştır.
İlânen ilgililere duyurulur.
120 / 1 - 1
6785 sayılı Kanunun 42. maddesine göre yeniden teşekkül ettirilen
798 ada 1 No. lu parsele ait 24024 No. lu cetvel Müdürlüğümüz ilân tahtasına asılmışür.
İlânen ilgililere duyurulur.
121 / 1 - 1
Yomra Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1968/173
Davacı Sahire Niğdeli vekili C. Fazıl A k t a y tarafından davalı Necip Niğdeli aleyhine açılan boşanma davasının yapılan duruşmasında :
Davalı Necip Niğdeli adına çıkarılan davetiye verilen meçhul adres
üzerine tebliğatm ve adresinin 'Savcılık kanalı ile yapılmasına karar
verümiş olup davalının adresi Savcılıkca da tespit edilememiş ve tebliğat
yapılamamış olduğundan :
Davalı Necip Niğdeli Ahmet oğlu Kurtuluş MaJhallesi Tankesti Sok a k Aksaray Niğde adresinde tebliğat yapılamamış olduğundan tebliğat yerine kaim olmak üzere duruşmanın bırakıldığı 29/1/1969 tarihinde duruşmada ¡hazır bulunması tebliğ yerine ilân olunur.
63
Merzifon Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
Eşkişehir İli Kırmızı Toprak Mahallesi 252 hanede kayıtlı
olup
halen Merzifon'da 50 yataklı Askerî Hastanesinde hemşire olarak çalı-
8 OCAK 1969
şan Mehmet kızı ve Ayşe'den doğma 1939 doğumlu Fatmana Bağcı tarafından davalı kocası Acıpayam Kazası Akalan Köyünde oturur Mehmet oğlu ve Emine'den doğma 1941 doğumlu Mustafa Bağcı aleyhine
ikame olunan geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının duruşması sonunda : Mahkememizce dava sabit görülerek tarafların boşanmalarına
24/12/1968 tarih ve 968/622 -1016 sayı ile karar verilmiş ve davalı gösterilen adreste bulunamadığından hakkındaki karar özetinin ilânen tebliğine karar verilmiştir, keyfiyet davalı Mustafa Bağcı'ya hüküm tebliği yerine kaim olmak üzere Uânen tebliğ olunur.
44
Kırklareli İkinci İcra Memurluğundan :
968/369
Bir borcun temini istifası için satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi ve evsafı
1 — Dokuz Höyük Köyünde, tapunun 18 Nu. kayıtlı
Sanbayır
mevkiinde yirmi dekar tarlanın 1/2 hissesi ve dekarı 400 lira.
2 — A y n ı Köyde tapunun 20 No. kayıtlı Dere karşısı mevkiinde
dekarı 800 lira iki dekar tarlanın 1/2 hissesi.
3 — A y n ı Köyde tapunun 21 No. kayıtlı Köy civarında dekan 500
liradan iki dekar tarlanın 1/2 hissesi İnece Bucağı Belediye önünde açık
artırma suretiyle satışı icra olunacaktır.
Satış şartları:
1 — Satış 13/ 2/1969 Perşembe günü saat 14.00 den 15.00 e kada İnece Bucağında açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada
tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanh alacaklılar varsa alacakları mecmuunu geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur. Bu bedelle
alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle
24/2/1969 günü saat 14 - 1 5 de icra edilmek üzere ikinci artırmaya bırakılır. Bu artırmada rüçhanlı alacaklılar alacağını ve satış masraflarını
geçmek şartiyle en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmaya iştirak edecekler tahmin olunan kıymetin % 7,5
nispetinde pey akçası vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir. İsteyene
20 güne kadar mehil verilebilir. Tellâliye alıcıya ait olup birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. Tapu harç ve masrafiyle ihale pulu müşteriye aittir.
3 — İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin bu gayrimenkul
üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair ileri sürecekleri iddialarını 15 gün içinde dairemize bildirmeleri aksi takdirde paylaşmadan
hariç kalacakları.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen mehil içinde ödenmezse İcra
ve İflâs Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilerek alıcı
iki ihale arasındaki farktan % 5 faiziyle birlikte mesul olacaktır.
Şartname ilân tarihinden itibaren herkesin görmesi için açık olup
artırmaya iştirak edeceklerin satış ilân ve şartnamesini görmüş ve miinderecatım kabul etmiş sayılacakları ve satış yerini terkedenler ihaleden vazgeçmiş sayılacakları ve başkaca lüzumlu malumat almak isteyenlerin dairemizin 968/369 sayılı dosyasına müracaatları ilân olunur.
22
Şebinkarahisar İcra Tetkik Mercii Hâkimliğinden :
968/17
Davacı: Şerif Yarlı
Vekili: Avukat Vamık Tekin
Davalı: 1 — Abdullah Şenyuva
2 — Remzi Fırat
Dava : Hacizden dolayı istihkak
İlânın özü: Kararın davalı Remzi'ye tebliği hakkında.
Alacaklı davalı Abdullah Şenyuva'nın borçlu davalı Remzi Fırat
hakkında yürüttüğü icraî takip sonunda, üzerine haciz konulan mallar :
1 — Davalı Remzi Fırat'ın evinde ve Şebinkarahisar Turistik Belediye Otelinde haczedilen 7039 lira değerindeki eşyadan 722 lira değerindeki eşya üzerindeki istihkak talebinin reddine ve geri kalan 6137
lira değer taşıyan eşyaya taalluk eden davanın kabulüne,
2 — 51 lira yargılama masrafının müştekilen Remzi Fırat'tan 72
lira masrafın ve 113,50 kuruş yargılama harcı ile 631 lira 70 kuruş Avukat ücreti vekâletinin iki davalıdan tahsiline davalı Abdullah'ın vicahında ve davalı Remzi'nin yokluğunda karar verilmiştir.
Karar hulâsası adresi meçhul olan davalı Remzi Fırat'a ilân tarihinden itibaren 15 gün sonunda tebliğ edilmiş addedileceği kaydı ile
duyurulur.
24
8 OCAK 1969
Sahife: 5
(Reamî Gazete)
İmroz Sulh Hukuk Hâkimi iğinden :
1968/13
Davacı İmroz Zeytinli Köyünden Diamandi Damda tarafından davalı Yusuf Kolenoğlu aleyhine açılan alacak davasının yapılan açık duruşmasında :
Davalı Yusuf Kolenoğlu'nun tebligata yarar adresi tespit edilemediğinden adına davetiye yerine kaim olmak üzere Resmî Gazete'de ilânen tebliğat yapılmış ve davalı duruşmaya gelmediğinden bu kere adına
üânen gıyap kararı yerine kaim olmak üzere tebliğat yapılmasına karar
verilmiştir.
Davalı Yusuf Kolenoğlu'nun duruşmasının bırakılmış
olduğu
17/2/1969 günü saat 9.00 da duruşmaya bizzat gelmesi, veya kendisini
bir vekil ile temsil ettirmesi, gelmediği ve bir vekü göndermediği takdirde hakkında gıyap hükümlerinin tatbik edileceği gıyap kararı yerine
kaim olmak üzere keyfiyet ilân olunur.
33
İmroz Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E. No : 968/193
K. No : 968/193
Kayseri İli Güneşli Nahiyesi Hasancı Köyü Hane 45 de nüfusa muk a y y e t Mehmet oğlu Leylâ'dan olma 1/12/1944 doğumlu Reşet Danacı'nın
isminin Raşit olarak tashihine imroz Asliye Hukuk
Mahkemesinin
193-193 sayılı ilâmıyla 19/12/1968 tarihinde karar verilmiştir.
İlân olunur.
41
Horasan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
963/215
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten Avukat Müştak Sağsöz'ün davalılar Süleyman Bıçakçı ve arkadaşları aleyhine ikame eylediği tazminat davasının yapılan duruşması sırasında :
Davalılardan İsmet Aydın'ın yapılan bütün aramalara rağmen
tebligata salih adresi tespit edilemediğinden Resmî Gazete ile davetiye tebliğine karar verilmiş olup adı geçen davalı duruşmanın atılı
bulunduğu 17/3/1969 tarihinde mahkemede hazır bulunması hazır bulunmadığı takdirde bir vekille kendisini temsil ettirmesi hususu ilânen tebliğ olunur.
23
•
Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
Ömer Parlak, Celâl Parlak ve Mesut Parlak vekilleri Avukat Mahmut ve Alâaddin Alikaşifoğlu tarafından Seyidzade Hasan, Emine Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah
oğlu Mahmut, Mehmet kızı
Emetullah, Emin oğlu Mustafa, Hacı Mehmet karısı Hanife, Mustafa karısı Zeliha, Yasin karısı Ayşe, Mahmut oğlu Cemal vesaire
aleyhlerine açılan izalei şüyu davasının
yapılan açık • muhakemesi
sonunda:
Davaya mevzu
tarafların hissedarı
bulundukları Malatya'nın
Cevherizade Mahallesinde olup tapunun kütük 139, sahife 651, imar
ada 6, parsel 11 numaralı yerin, yine aynı mahallede olup tapunun
kütük 139, sahife 652, imar ada 6, parsel 12 No. lu yerinin, yine aynı
mahallede olup tapunun kütük 139, sahife 654, imar ada 6, parsel 14
numarasında kayıtlı üç parça gayrimenkul mevcut hisse ve hissedar
adetlerine taksimi kabil olamadığından şüyularınm satış
suretiyle
izalelerine
Malatya Sulh Hukuk Mahkemesinin
8/8/1967 tarih ve
585/303 sayılı ilâmı ile karar verilmiş
olduğundan işbu başkâtip
ihbarnamesinin yayını tarihinden itibaren adresi meçhul bulunan
davalı Seyidzade Hasan, Emine Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Mahmut, Mehmet kızı Emetullah, Emin oğlu Mustafa,
Hacı Mehmet karısı Hanife, Mustafa karısı Zeliha, Yasin karısı Ayşe
ve Mahmut oğlu Kemal kanunî müddeti içinde kanun yollarına baş
vurmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği, işbu başkâtip ihbarnamesi bu davalılara tebliği makamına kaim olmak üzere tebliğ ve ilân
olunur.
Ömer Parlak, Celâl Parlak ve Mesut Parlak vekilleri Avukat
Mahmut ve Alaaddin Alikaşifoğlu tarafından
Emine Eroğlu, Hacı
Hüseyin Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Mahmut, Mehmet kızı Emetullah, Mehmet Banazıloğlu, Mustafa oğlu Mahmut Eroğlu vesaire aleyhlerine açılan izaleyi şüyu davasınm yapılan açık
muhakemesi sonunda:
Davaya mevzu tarafların hissedarı
bulundukları
Malatya'nın
Cevherizade Mahallesi Turan Emeksiz Caddesinde olup tapunun kütük 139, sahife 656, imar ada 6, parsel 16 numarasında kayıtlı bir parça gayrimenkul mevcut hisse ve hissedar adedine taksimi kabil olamadığından şüyunun satış suretiyle izalesine Malatya Sulh Hukuk
Mahkemesinin 6/12/1967 tarih ve 583/463 sayılı ilâmı ile karar verilmiş olduğundan işbu başkâtip ihbarnamesinin yayını tarihinden itibaren hissedarlardan adresleri meçhul bulunan
davalı Hatice kızı
Emine Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Mahmut, Mehmet
kızı Emetullah, Mustafa oğlu Mahmut Eroğlu kanunî müddeti içerisinde kanun yollarına baş vurmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği, işbu başkâtip ihbarnamesi yukarıda adları yazılı adresi meçhul
bulunan davalılarla tebliğ ve ilân olunur.
27
1964/588-341
Ömer Parlak, Mesut Parlak ve Celâl Parlak vekilleri Avukat Mahmut Ve Alâaddin Alikaşifoğlu tarafından Emine Eroğlu, Mustafa oğlu
Mehmet, Abdullah oğlu Mahmut, Mehmet kızı Emetullah, vesaire aleyhlerine açılan izaleyi şüyu davasınm yapılan açık muhakemesi sonunda:
Tarafların hissedarı bulundukları davaya mevzu Malatya'nın Cevherizade Mahallesi Haricizade Sokağında olup
tapunun kütük 139,
sahife 650, imar ada 6, parsel 10 numarasında kayıtlı yerin ve yine
tarafların hissedarı bulundukları aynı Mahallede olup tapunun kütük
139, sahife 655, imar ada 6, parsel 15 numarasında kayıtlı iki parça
gayrimenkûl mevcut hisse ve hissedarlar adetlerine taksimleri kabil
olamadığından şüyuularının satış suretiyle izalelerine, Malatya Sulh
Hukuk Mahkemesinin 11/9/1967 tarih ve 588/341 sayılı ilâmı ile karar
verilmiş olduğundan her iki gayrimenkulde hissedar olup adresleri
meçhul bulunan Hatice kızı Emine Eroğlu, Mustafa oğlu Mehmet, Abdullah oğlu Mahmut, ve Mehmet kızı Emetullah işbu başkâtip ihbarnamesinin yayını tarihinden itibaren kanunî müddeti içerisinde kanun yollarına baş vurmadıkları takdirde hükmün kesinleşeceği, işbu
başkâtip ihbarnamesi yukarıda adları yazılı ve adeslerî meçhul bulunan davalılar tebliği makamına kaim olmak üzere tebliğ ve ilân
olunur.
28
•
K a r s Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
968/162
Davacı Millî Savunma Bakanlığına izafeten Kars Hazineyi Maliye
Vekili A v . Hasan Yılmaz, davalı Kars'ın Çağpar Köyünden Cihangir
Temel aleyhine Mahkememizde açmış olduğu alacak davasınm yapılan
açık duruşmasında :
Davalı Cihangir Temel'e
Adresiniz meçhul olduğundan admıza Resmî Gazete ile ilânen tebliğat yapılmış olup, bu defa da gıyap kararı yerine kaim olmak üzere
ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.
K a r a r gereğince duruşma günü olan 18/2/1969 tarihinde Mahkememizde hazır bulunmanız, bulunmadığınız takdirde hakkmızdaki gıyabın kesinleceği gıyap k a r a r ı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
78
A k s e k i Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
968/87
Davacı Akseki'nin Tutluca Köyünden Birsen Kılıç tarafından davalı kocası aslen Akseki Tutluca Köyünden olup halen Serik'te mukim
Mesut Kılıç aleyhine açılan boşanma davasının duruşmasında :
Davalı Mesut Kılıç adına müteaddit defalar çıkarılan gıyap kararının bilâ tebliğ iade edildiği anlaşılmış olduğundan bu kere duruşmanın
bırakıldığı 11/2/1969 günü saat 9 da bizzat veya bilvekâle hazır bulunması lüzumu, bulunmadığı takdirde hakkındaki gıyabın kesinleşerek duruşmaya gıyabında devam olunacağı gıyap kararı yerine kaim olmak
üzere ilân olunur.
79
Salhife: 6
8 OCAK 1969
(Resmî Gazete)
Trabzon Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğundan :
968/14
Şüyuun izalesi için Trabzon Gazi Paşa Mahallesinde kâin tapunun
kütük 328, ada 242 ve parsel 41 numarasında kayıtlı 165,80 metre kare
miktarındaki arsanın birinci artırması 1/2/1969 Cumartesi günü saat
11.30 - 12.00 arasında ikinci artırması 10/2/1969 Pazartesi gütıü saat
14 - 14.30 da Trabzon Hukuk Mahkemeleri kaleminde yapılacaktır.
Taşınmazda hissedar bulunup adresi meçhul olan davalılar Hediye
Karahisalıoğlu ile Rahmi Karahisarlıoğlu'na satışın yapılacağı ve satış
ilânına havi gazete nüshasının tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet
ilân olunur.
76
Senirkent Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
968/155
Davacı llçe'nin Hamidiye Mahallesinden Burhan eşi Kadriye Emir
tarafından llçe'nin Hamidiye Mahallesinden olup istanbul B. Zeytintournu, Nuri Paşa Mahallesi 58 Sokak No. 45 de oturduğu bildirilen Hüseyin oğlu kocası Burhan emir aleyhine açılan nafaka davasında :
"Davalı Burhan Emir gösterilen adreslerde bulunamadığından davetiyelerin bilâ tebliğ iade edilmesi ve yaptırılan tahkikatta da adresinin
meçhul olduğunun 'bildirilmesinden kendisine gazete ile dava
dilekçesi
yerine kaim olmak üzere duruşma günü olan 6/2/1969 Perşembe günü
saat 9 da Mahkememizde bulunması v e y a kendisini vekille temsil ettirmesi Uân olunur.
75
verildiğinden duruşma 11/2/1969 Salı saat 10 a talik edildiğinden muayyen gün ve saatte davalının bizzat duruşmada hazır bulunması veya
kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi halde yine ilânen gıyap kararı
tebliğ edileceğinin duyurulması davetiye yerine kaim olmak üzere ilân
olunur.
72
•
Kadirli Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Esas No : 967/ 22
Karar No : 968/179
Hâkim : A. Seyfettin Duygun 10248
Kâtip : Hasan Türktan,
Davacı: K . H.
Sanık : Hacı Veli Küçükkılıç, Bekir oğlu Ayşe'den doğma 1931 doğumlu Kadirli Değirmendere Köyü nüfusuna kayıtlı olup Kadirli Bağ Mahallesinde mukim,
Suç : Hırsızlık,
Suç tarihi: 18/1/1966
Samk Hacı Veli Küçükkıhç'ın suçu sabit görüldüğünden T. C. K . nun
401/4, son, 522/1, 525 inci maddesi gereğince 3 sene hapis ve
3 sene emniyeti umumiye gözetim cezası ve 64 lira 62,5 kuruş posta masrafının tahsiline dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle
7201 sayılı Tebliğat Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî
Gazete'de ilânen tebliğat icrasma 31 inci madde gereğince üânın yapıldığı
tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ilânın bir örneğinin
mahkeme divanhanesine asılmasına 30/12/1968 tarihinde karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
67
Hayrabolu Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
»68/355
Hayrabolu Delibedir K. den Aliye Pektaş tarafından aynı K. den
Recep Dalkıran ve arkadaşları aleyhine açılmış
bulunan izaleyi şüyu
davasının yapılan açık duruşması sırasında :
Davalılardan Recep Dalkıran adına çıkarılan davetiyenin muhatabın semti meçhulde bulunması hesabiyle bilâ tebliğ iade edilmiş bulunduğundan davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğine karar verilmiş
bulunduğundan :
Duruşmanın talik edildiği 18/1/1969 tarihli davetiye yerine kaim
olmak üzere gıyabî davalı Recep Dalkıran'a ilânen tebliğ olunur.
74
Mersin Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1968/679
Davacı Rifat Belli vekili A v u k a t Ömer Ekrem Yılmaz tarafından
hasımsız açılan gaip kararı davasının yapılan duruşmasında :
Rifat Belli'nin babası Ali, Fransızlar işgalinde Suriye'ye
kaçtığı
ve ondan sonra 16 sene kadar evvel tekrar evine dönmüş olduğu fakat
ondan sonra semti meçhule gittiği, bunca aramalara rağmen bulunamadığından M. K. nunun 32 nci maddesi gereğince bir sene içinde Rifat
Belli'nin babası Ali'nin bulunduğu yer veya kendisi hakkında
haber
alanlar varsa mahkemeye haber vermeleri aksi takdirde gaipliğine karar verileceği ve duruşmanın 20/1/1969 günü saat 9 a muallâk olduğu
keyfiyeti üân olunur.
73
Devrek Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
968/262
Davacı : Gülsüm Kadem, Durmuş karısı Osman kızı, Manzut Köyünden,
Davalı : Durmuş Kadem, Hüseyin oğlu Manzut Köyünden,
Dava : Geçimsizlik sebebiyle boşanma
Davacı Devrek'in Manzut Köyünden Durmuş karısı, Osman kızı
Gülsüm Kadem tarafından davalı yine Devrek'in Purtuloğlu
Köyünden
Hüseyin oğlu Durmuş Kadem aleyhine Devrek Asliye Hukuk Mahkemesine açmış bulunduğu geçimsizlik sebebiyle boşanma davasının Devrek
Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan duruşması sırasında :
Davalı Durmuş Kadem'in gösterilen adreste bulunamadığından kendisine davetiye tebliğ edilememiş olup Uânen davetiye tebliğine karar
Esas N o : 965/335
Karar No : 968/180
Hâkim : A. Seyfettin Duygun 10248
Kâtip : Hasan Türktan,
Davacı: K. H.
Müdahil: Kadirli Orman İdaresi,
Samk : Mehmet Öğüt, Mustafa oğlu 1934 doğumlu Fatma'dan doğma
Kadirli Değirmendere Köyünden,
S u ç : Orman Kanununa muhalefet,
Suç tarihi: 10/4/1965
S a m k : Mehmet Öğüt'ün suçu sabit görüldüğünden 6831 sayılı Orman Kanununun 91/1 inci maddesi gereğince 7 gün hapis ve 53 lira ağır para
cezasiyle mahkûmiyetine ve 106 lira tazminatın müdahil idaresine verilmesine T. C. K. nun 36 nci maddesi gereğince yediemindeki iki adet baltanın müsaderesine 5 lira 25 kuruş posta masrafının tahsiline dair verüen
hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebliğat Kanununun
28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de Uânen tebliğat icrasına 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına ilânın bir örneğinin mahkeme divanhanesine
asılmasına 30/12/1968 tarihinde karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
68
Esas N o : 966/526
Karar No : 968/178
Hâkim : A . Seyfettin Duygun 10248
Kâtip : Hasan Türktan,
Davacı : K. H.
Sanık: Hacı Veli Küçükkılıç, Bekir oğlu Ayşe'den olma 1931 doğumlu, Kadirli Değirmendere Köyü nüfusunda kayıtlı olup Kadirli Bağ
Mahallesinde mukim,
Suç : Hırsızlık,
Suç tarihi: 18/1/1966
Sanık Hacı Veli Küçükkıhç'ın suçu sabit görüldüğünden T. C. K. nun
491/5, son, 522/1, 525 inci maddesi gereğince 3 sene hapis ve 3 sene emniyeti umumiye gözetim cezası ve 45 lira 17 kuruş posta masrafının tahsiline
dair verilen hüküm kendisine tebliğ edilemediği cihetle 7201 sayılı Tebliğat
Kanununun 28 ve 29 uncu maddelerine tevfikan Resmî Gazete'de Uânen
tebliğat icrasına, 31 inci madde gereğince ilânın yapıldığı tarihten 15 gün
sonra tebliğatm yapılmış sayılmasına üânrn bir örneğinin mahkeme divanhanesine asılmasına 30/12/1968 tarihinde karar verilmiştir.
İlânen tebliğ olunur.
69
7 OCAK İ9Ö9
Ankara Lv. A. 1 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Dört) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve
saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma
saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarmı ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına
vermeleri, Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi
Saihife: 959
(Resmî Gassats)
Miktarı
M. bedeli G. teminatı
Lira
Lira
Tavuk eti Brk. ve
Krm. için
90.000 Kg.
900.000
Tavuk eti Hst. için
70.000 Kg.
700.000
Tamamı
1.600.000
Günlük yumurta
600.000 Ad.
330.000
Sıra yumurta
1.600.000 Ad.
720.000
Tamamı
1.050.000
I H A
Günü
L
E
Saati
1
39.750 ,
11,00
31.750 ¡- K n
. 10M
61.750] ¿ 5
™
16.950) ^ ı ş a m o u .
15.30
32.550
45.250 J
11479 / 4-4
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları
yazılı (Bir) kalem (Yiyecek) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki
gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi
çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisjon
Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Kıvırcık salata, Miktarı: 30.000 Kg., M. bedeli: 75.000,— TL.
Geçici teminatı: 5.000,— TL., İhale günü 21 Ocak 1969 Salı, Saati: 11.00
11789/4-2
Ankara Lv. A. 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı
(Üç grup muhtelif malzeme) maddesinin kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi mesai saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları teklif mektuplarım ihale saatinden
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Tamamı bir müteahhide
verilebileceği gibi grupların tamamıda ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir.
M. bedeli G. teminatı
İ H A L E
C i n s i
Miktarı
Lira Kr.
Lira Kr.
Günü
Saati
1 inci grup kalorifer
malzemesi
7 kalem 61.192,00 4.310,00
2 nci grup kereste, demir, cam, fayans
5 kalem 153.210,00 8.925,00
3 üncü grup inşaat
malzemesi
27 kalem 75.253,03 5.025,00
13 Ocak 1969
Pazartesi günü
saat 11,00 de
11480 / 4-4
Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına Diyarbakır er
koğuşu ikmal inşaatı yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1.293.686,93 lira olup
geçici teminatı 52.575,— liradır. İhalesi 13/1/1969 Pazartesi günü saat
15.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. Taliplerin engeç
8/1/1969 günü saat 17.00 ye kadar Ankara'da Hv. K. İnş. Emi. D. Bşk
lığına müracaat ederek yeterlik belgesi almaları şarttır.
11495/4-4
Kapalı zarf usuliyle Şile'de 8 daireli lojman inşaaü işi yaptınlacaktır.
Keşif bedeli 958.568,86 lira olup, geçici teminatı 42.100,— liradır. İhalesi
16/1/1969 Perşembe günü saat 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif
ve şartnamesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebüir. Taliplerin 2490 sayılı Kanun hükümleri dairesinde hazırlayacakları teklif zarflarım en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edümez. Taliplerin en geç 11/1/1969 günü saat 13.00 e kadar
Ankara'da Hv. K. İnş. Emi. D. Bşk. na müracaat ederek yeterlik belgesi
almaları şarttır.
11650 / 4-3
Açık eksiltme suretiyle müteahhit namı hesabına 24.500 kilo kauçuktu asfalt satm alınacaktır. Keşif bedeü 134.750,00 lira olup geçici
teminatı 7.990,00 liradır, ihalesi 23/1/1969 Perşembe günü saat 10.30 da
Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şartnamesi her gün Komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir.
1/4-2
Bayındırlık
Bakanlığı
Karayolları
Genel
Müdürlüğünden :
1 — Eksiltmeye konulan iş : (Ankara) Karayolları «Genel Müdürlük Sitesi İkmal İnşaatı» işi olup keşif bedeli 13.260.000,— TL. dır.
2 — Eksiltme günü: 24/1/1969 tarihine rastlayan
Cuma günü
saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi ( B ) Bloku Yapım Dairesi Başkanlığı odasında kapah zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyası: Hergün mesai saatlerinde Karayolları Genel Müdürlüğü Sitesi (C) Blokunda Teknik Hesaplar Şubesinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) İsteklilerin 1968 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile
şirketlerin ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü
dairesinde 411.550,— liralık geçici teminat vermeleri, (Teminatlar mektup olarak verildiği takdirde Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve
5297 - 15/1723 sayılı tamimine uygun olmaları.)
b ) İsteklilerin son (10) sene içerisinde yaptığı veya yapmakta
olduğu belli başlı işlerin adım, keşif bedelini, ne zaman başlayıp ne
zaman ikmal edildiğini veya edileceğini, hangi teşekküle karşı taahhüt edildiğini ve her sene ne kadar iş yapıldığım belirten belgeleri,
c) İsteklilerin en geç 18/1/1969 Cumartesi günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Karayolları Genel Müdürlüğüne müracaat
etmeleri, (Müracaatta Genel Evrak kaydı tarihi muteberdir.) dilekçelerine ( A ) grubundan en az 13.260.000,— TL. kadar müteahhitlik karnesi, çalışma tasarısı ve sözleşme tasarısındaki teçhizat, teknik personel ve taahhüt bildirileri ile malî durum bildirisi ve bunu tevsik eden
bu eksiltmenin ilânı tarihinden sonra alınmış banka mektubunu eksiksiz olarak bağlayarak bu iş için iştirak belgesi almaları,
(İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.)
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını eksiltme
günü saat onbeşe
kadar makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
11717/4-2
Etibank Köy Elektrifikasyonu Daire Başkanlığından :
Enerji Hatları Beton ve Ağaç Direkli, A. G. Şebekeleri Ağaç
Direkli Olmak Üzere Altı Grup Halinde Toplam 36 Köyün
EJlektrik Şebekeleri Yaptırılacaktır
Aşağıda yerleri ve grupları yazılı köylerin, enerji hatları beton ve
ağaç direkli, A. G. Şebekeleri ise ağaç direkli olarak malzemeleri Dairemiz
tarafmdan verilmek üzere elektrifikasyon tesis işleri kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle yaptırılacaktır.
I. Grup : Ankara - Polatlı Köyleri
n.
» : Aydın - Çine Köyleri
m.
» :
»
»
»
IV.
» :
»
»
»
V.
» : Adana Karataş »
VI.
» : Manisa Gördes Soma Köy.
7 Köy
8 »
5 »
7 »
5 »
4 »
(E. N. H. Beton)
(E. N. H. Beton)
(E. N. H. Beton)
(E. N. H. Beton)
(E. N. H. Ağaç )
(E. N. H. Beton)
Yukarıda bahsi geçen işlerle ilgili şartname ve teklif isteme evrakı,
1 — Etibank Köy Elektrifikasyonu Daire Başkanlığı
Mithat Paşa Caddesi No. 60/5 Yenişehir - Ankara,
2 — Etibank Alım Satım Şubesi Müdürlüğü
Meşrutiyet Caddesi Asmalımescit No. 241 Beyoğlu - istanbul,
3 — EKED Müdürlüğü Batı Anadolu Başmühendisliği
Fevzi Paşa Bulvarı Etibank Şubesi Üstü izmir,
adreslerinden 50,— TL. karşılığında temin edilebüir.
Yeterlik belgesi müracaatları, şartnamede istenilen belgelerle birlikte
20/1/1969 tarih saat 17.00 ye kadar Başkanlığımızın Mithat Paşa Caddesi
No. 60/6 Yenişehir - Ankara adresinde bulunan
Muhaberat Servisinde
bulundurulmalıdır.
Teklifler en geç 25/1/1969 günü saat 12.00 ye kadar Başkanlığımızın
Muhaberat Servisinde bulundurulacaktır. Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Etibank ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği firmaya uygun gördüğü grubu yapmakta serbesttir.
51 / 3-3
Sahife: 8
(Resmî Gazete)
Bayındırlık Bakanlığından :
Tahminî bedeli 29.513,90, geçici teminatı 2.213,50 lira olan 59 kalem
1956 model F.100 Pick-Up ve 1960 model F.100 Ford kamyon yedek parçası kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltme ve ihalesi 21/1/1969 Salı günü saat 16,00 da Bakanlık
binası içinde Malzeme Müdürlüğünde yapılacaktır.
Bu işe ait şartnameler aynı yerden ve istanbul'da Bayındırlık Müdürlüğünden temin edilir.
Ticaret ve sanayi odası ya da esnaf belgeleri dış zarfa konulmak
suretiyle hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz
mukabili verilmesi, postadaki
gecikmelerin kabul
edilmiyeceği ilân
olunur.
11790 / 4-2
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından:
İli: Elazığ İlçesi: Maden Köyü veya mevkii: Şeyhkatil Derekârı
Madenin cinsi: Krom Ruhsatnamenin Tarihi: 23/3/1960 Numarası:
21/146.
Hudutları:
Kuzeyi: Şeyhkatil Köyü Değirmeninden Derekârı Köyü Çeşmesine doğru hat.
Doğusu ve Güneyi: Derekârı Köyü Çeşmesinden Azgiler Köyü
Musa Değirmenine doğru hat.
Batısı: Azgiler Köyü Musa Değirmeninden hudut başlangıcı olan
Şeyhkatil Köyü Değirmenine doğru hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom Madeni için istanbul Karaköy Bankalar Cad. No. 17 -19 Bozkurt General
Han Kat 5 de Köyceğiz Kromları İşletmesi Limited Şirketi uhdesine
10 yıl müddetle işletme ruhsatnamesi verilecektir.
İtirazı olanların 8 Ocak 1969 tarihinden itibaren onbeş gün içinde
bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu
müddetin hitamından sonra vukubulacak itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân
olunur.
11257 / 2-1
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünden:
1. İdaremiz ihtiyacı için 1 adet motor ana test cihazı ile 1 adet
silindir rektifiye makinesi 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine göre
kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır.
2. Muhammen bedeli 65.025,— lira olup geçici teminatı 4501,25
liradır. İşbu teminat İdaremizin T. C. Merkez Bankasında ki 57 sayılı
hesabına veya Genel Müdürlük veznesine yatırılıp karşılığında makbuz alınacaktır.
3. Eksiltmenin 10/1/1969 tarihine tesadüf eden Cuma günü saat
15.30 da Ankara'da Genel Müdürlük Alım, Satım Komisyonunda yapılacaktır.
4. Bu işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Malzeme
Dairesi Reisliğinden, istanbul'da Yeşilköy Hava Limanı Başmüdürlüğünden 325 kuruş bedel karşılığında temin edilebilir.
5. İsteklilerin belirli günde 1968 yılı Ticaret ve Sanayi Odası belgesi, teminat mektup veya makbuzunu havi usulüne göre kanunî şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel,
Alım, Satım Komisyonuna vermiş olmaları şarttır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez.
•
11481/4-4
(Bayındırlık Bakanlığından:
Tahminî bedeli 8.000,— lira geçici teminatı 600,—• lira olan 20 lik
yarım otomatik telefon santralı (24 Volt 2 - 2,5 amperlik redresör ve 24
volt 25 amper - saatlik akümülâtör ile birlikte) kapalı zarf usulüyle ihaleye konulmuştur.
Eksiltme ve ihalesi 23/1/1969 Perşembe günü saat 16 da Bakanlık
binası içinde Malzeme Müdürlüğü Odasında yapılacaktır. B u işe ait şartnameler aynı yerden temin edilir.
8 OCAK 1969
Ticaret v e y a Sanayi Odası belgesi dış zarfa konulmak suretiyle
hazırlanacak teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat öncesine kadar ihalenin yapılacağı Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili verilmesi postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.
126/4-1
Niğde Sulh Ceza Hâkimliğinden :
1965/494
Hırsızlık suçundan maznun olup Mahkememizin 8/10/1965 tarihinde 494.-517 sayılı karariyle T. C. K. nunun 491/4, 62, 522, 81/1, ve
525 inci maddeleri gereğince 2 ay 33 gün hapis cezasiyle ve bu kadar
emniyeti umumiye cezasına mahkûm edilen hükümlü Adana'nın A r a p
Bahçe Mahallesinden Ahmet oğlu Dilber'den doğma 1337 doğumlu Must a f a Kemal Yargıc'm gıyabında verilen hüküm tebliğ için gönderildiği
halde ikametgâhını terkettiğinden tebligatın yapılamaması sebebiyle Tebliğ a t Kanununun 29 uncu maddesine göre ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.
İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğatın yapılmış sayılacağına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
64
1967/140
Müessir fiü suçundan maznun Mahkememizin
6/6/1967 tarih ve
140 - 225 sayılı karariyle T. C. K. nunun 456/4 üncü maddesi gereğince
200 lira ağır para cezasına mahkûm edilen Niğde'nin A l a y
Köyünden
Alaaddin oğlu Mavişe'den doğma 1944 doğumlu Yusuf Kargı'nın gıyabında verilen hüküm tebliğ için gönderildiği halde ikametgâhını terkettiğinden tebligatın yapılamaması sebebiyle Tebliğat Kanununun 29 uncu
maddesine göre ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.
İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
65
1966/453
Kavgada silah çekmekten maznun olup Mahkememizin 31/5/1967
tarih ve 453/193 sayılı karariyle T. C. K. nunun 466/1, 55/3, 59 uncu
maddeleri gereğince 16 gün hapis cezasına mahkûm edilen hükümlü Erzurum Karayazı - Elmalıdere Bucağı Giri Köyünden Efendi oğlu Nazlıdan doğma 25/3/1949 doğumlu Abdülkadir Kaya'nm gıyabında hüküm
tebliğ için gönderildiği halde ikametgâhını terkettiğinden tebligatın yapılamaması sebebinden Tebliğat Kanununun 29 uncu maddesine göre
ilânen tebliğat yapılmasına karar verilmiştir.
İlân tarihinden itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına tebliğ yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
66
Vize Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
967/38
Adresi meçhul Melâhat Köksal'a
Davacı Vize'nin Kızılağaç Köyünden İsmail Köksal'ın davalı Vize'nin Kızılağaç Köyünden Melâhat Koksal aleyhine açmış olduğu boşanma
davasının icra kılman duruşması sırasında:
Adınıza PTT vasıtasiyle tebliğat yapıldığı halde duruşmaya geldeğinizden gıyap kararı çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu kere duruşmanın bırakıldığı 25/2/1969 Sah günü saat 10 da Vize
Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir
vekü ile temsil ettirmeniz gıyap kararı tebliğine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
70
967/135
Adresi meçhul Ahmet Akyol, Habibe Akyol ve ve İsmail Akyol'a
Davacı Aziz Gençer'in
davalılar Vize Nüfus Memurluğu,
Ahmet
Akyol, Habibe Akyol ve İsmail Akyol aleyhlerine ikame eylemiş olduğu
isim tashihi davasının icra kılman duruşması sırasında:
Adınıza Resmî Gazete ile tebliğat yapıldığı halde duruşmaya gelmediğinizden gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiştir.
Bu kere duruşmanın bırakıldığı 25/2/1969 Salı günü saat 10.00 da
Vize Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi
bir vekili ile temsü ettirmeniz gıyap kararı tebliğine kaim olmak üzere
ilânen tebliğ olunur.
71
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
Döner Sermaye İsletmesi
8 Ocak 1969
RESMİ GAZETE
Sayı:13095
İÇİNDEKİLER
Kararnameler
Sayfa
6/11086 Bazı Mecmua, Albüm, Takvim ve Kartpostalların Türkiye'ye Sokulması
ve Dağıtılmasının Yasaklanması Hakkında Kararname
1
6/11088 Vatandaşlıktan Çıkmasına İzin Verilen 10 Kişi Hakkında Kararname
1
6/11113 Toprak Mahsûlleri Ofisi Hakkında Kararname
1
Yönetmelikler
Sendikaların İşkolları Yönetmeliğinin Değiştirilmesi Hakkında Ek Yönetmelik
2
Genel Eğitim Konseyi Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine
Dair Yönetmelik
2
İlanlar
2
Download

T.C. Resmî Gazete