T.C.
BİLECİK
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU
Karar No
2014/450
Evrak No
1840933928
Konu:
BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN
İLAN
Bölge Adliye Mahkemesi Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet
komisyonlarınca bilirkişi listelerinin düzenlenmesi hakkındaki yönetmelik 8 Nisan 2012
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Yönetmeliğin geçici 1.maddesi gereğince Hukuk Muhakemeleri Kanununa
31/03/2011 tarih ve 6217 sayılı kanunla eklenen geçici 3.madde gereğince Bölge Adliye
Mahkemeleri göreve başlayıncaya kadar, Bölge Adliye Mahkemelerine bu yönetmelikle verilen
görevler İl Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları tarafından yerine getirileceği,
Yönetmeliğin 5/1.maddesi uyarınca hukuk mahkemelerinde hangi alanlarda
bilirkişilik için müracaat edildiğinin komisyonumuza bağlı Bilecik merkez ve mülhakat
adliyeleri hukuk mahkemelerinden 30 Eylül 2014 tarihine kadar istenildiği,
Bilecik merkez ve mülhakat adliyeleri hukuk mahkemelerinin görüşleri
doğrultusunda bilirkişi listelerinin hazırlanması amacıyla Yönetmeliğin 6.maddesi uyarınca
bilirkişi sıfatıyla listeye kayıt olmak isteyenlerin komisyonumuz başkanlığına müracaat etmeleri
hususunda ilan yapılmasına,
BİLİRKİŞİ OLARAK LİSTEYE KABUL ŞARTLARI:
MADDE 7 - Listeye kayıt olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır :
a) Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
b) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
c) Affa uğramış, ertelenmiş olsa dahi Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir
suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik
yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
ç) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya
sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
d) Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
e) Komisyon yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
f) Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,
g) Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan
şartları haiz olmak,
ğ) Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek odasında kayıtlı olmak
zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek
için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi vb. alınmasının zorunlu
olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.
BAŞVURU USULÜİLEEN SON BAŞVURU TARİHİ VE YERİ :
MADDE 8 - 1- Bilirkişi listesine kaydolmak isteyenlerin 03 Kasım 2014 tarihine
kadar Bilecik Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına bir dilekçeyle
başvurmaları gerekir.
2- Başvurular komisyona bizzat veya UYAP Bilirkişi Bilgi Sistemi üzerinden
yapılabileceği gibi, kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluş aracılığıyla da yapılabilir.
3- Başvuru dilekçesinebu Yönetmeliğin 9.maddesinde belirtilen belgeler eklenir.
Başvuru dilekçesinde ayrıca Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve bilirkişiye ait banka hesap
IBAN numarasının belirtilmesi gerekir.
BAŞVURU DİLEKÇESİNE EKLENECEK BELGELER :
MADDE 9 - 1- Başvuru dilekçesine, başvuru sahibinin;
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için nüfus cüzdanı örneği, yabancılar için
pasaport ve çalışma iznini gösteren belge,
b) Komisyonun yargı çevresinde oturduğu ya da mesleki faaliyetlerini
yürüttüğüne dair belge,
c) Uzmanlık alanına ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika ve yetki belgesi gibi
belgelerin onaylı örneği,
ç) Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu
gösteren belge,
d) Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına
ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek
kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alınacak belge eklenir.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ :
MADDE 10 - 1- Başvurular komisyonca elektronik ortamda tutulacak kayda
başvuranların adları, TC kimlik numaraları, bölüm ve uzmanlık dalları, varsa çalıştıkları kurum
ve kuruluşların adları, açık adresleri ve iletişim bilgileri yazılmak suretiyle işlenir.
2- Başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu belgelerin eksik olması halinde,
başvuru sahibine belgeleri tamamlaması için bir haftalık kesin süre verilir.
3- Başvurular komisyon tarafından 30 Kasım 2014 tarihine kadar
değerlendirilerek bu Yönetmeliğin 9. Maddesinde belirtilen belgelerin ihtara rağmen
tamamlanmamış olması ya da başvuru sahibinin bu Yönetmeliğin 7. Maddesindeki şartları haiz
olmaması halinde talebin reddine karar verilir. Redde ilişkin karar ilgilisine tebliğ olunur.
4- Talepleri uygun görülenlerin adları ve uzmanlık alanlarına göre tasnif edilerek
oluşturulacak liste en az yedi gün süre ile adliye divanhanesine asılır.
5- Başvuru sahibi ret kararına karşı tebliğ tarihinden itibaren, kabul kararına karşı
da ilgililer listenin divanhaneye asılmasından itibaren bir hafta içinde komisyona itirazda
bulunabilirler.
YEMİN VE ETİK İLKELER:
MADDE 11- Listeye kabul edilenlerin komisyonca 11 Aralık 2014 Perşembe
saat 15.00'de hukuk mahkemeleri kanununun 271.maddesi uyarınca yeminleri yaptırılacaktır.
LİSTELERİN KESİNLEŞMESİ:
MADDE 12- Yemin eden kişiler UYAP'a kaydedilir ve oluşan listenin bir örneği
31 Aralık 2014 tarihine kadar hukuk dairelerine, komisyonun yargı çevresindeki ilk derece
mahkemesi Adli Yargı Adalet Komisyonlarına, ilgili meslek kuruluşlarına gönderilir. Ayrıca
Bilecik Adliye divanhanesine asılır ve Bilecik Adliyesi internet sitesinde yayınlanır.
LİSTEDEN ÇIKARILMA SEBEPLERİ:
MADDE 14- Listeye kayıtlı bilirkişilerin ;
a) Listeye kabul şartlarını sonradan kaybetmesi veya listeye kabul tarihinde
gerekli şartları haiz olmadığının sonradan tespit edilmesi,
b) Kanuni bir sebep olmaksızın bilirkişilik yapmaktan kaçınması veya raporunu
belirlenen süre içerisinde vermemesi nedeniyle listeden çıkarılması isteminin komisyonca uygun
bulunması,
c) Bilirkişilik görevi ile bu görevin gerektirdiği etik ilkelerle bağdaşmayan ve
kendisine duyulan güveni sarsıcı tutum ve davranışlarda bulunması,
ç) Listeden çıkarılmayı talep etmesi durumunda adı listeden çıkarılır.
LİSTEDEN ÇIKARILMA USULÜ:
MADDE 16- Bu Yönetmeliğin 14 ve 15. maddelerinde sayılan çıkarılma
sebeplerinin öğrenilmesi halinde, kendi isteğiyle çıkma dışındaki hallerde bilirkişiye
savunmalarını yazılı olarak komisyona bildirmesi için bir haftalık süre verilir. Sürenin
bitiminden sonra yapılacak inceleme sonucunda listeden çıkarılma sebeplerinin gerçekleştiğinin
anlaşılması halinde bilirkişinin adının listeden geçici veya kalıcı olarak çıkarılmasına karar
verilir.
LİSTELERİN YENİLENMESİ USULÜ :
MADDE 17- Listeler, her yıl bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden
düzenlenir.
BİLECİK MERKEZ VE İLÇE ADLİYELERİNDE
MAHKEMELERİNDE İHTİYAÇ DUYULAN BİLİRŞİKİLER :
1- Fen Bilirkişisi
2- İnşaat Bilirkişisi
3- Makine Bilirkişisi
4- Jeoloji Bilirkişisi
5- Kimya Bilirkişisi
6- Elektrik - Elektronik Bilirkişisi
7- Muhasebe - Yeminli Mali Müşavir Bilirkişisi
8- Ziraat Bilirkişisi
9- Maden Bilirkişisi
10- Hukuk Bilirkişisi
11- Emlak Bilirkişisi
12- Otomotiv (Kaporta ve Motor) Bilirkişisi
13- Trafik Bilirkişisi
14- Kadastro Bilirkişisi
15- Kuyumcu Bilirkişisi
16- Fotoğraf Çözümleme Bilirkişisi
17- Psikolog - Pedagog
18- Arkeoloji Bilirkişisi
19- Sosyal Çalışmacı
20- Tapu Bilirkişisi
21- İş Güvenliği Bilirkişisi
22- Orman Bilirkişisi
23- İmza Karşılaştırma (Grafoloji) Bilirkişisi
HUKUK
24- Değer tespiti Bilirkişisi
25- Tercüman
26- Bilim ve Teknoloji Bilirkişisi
27- Endüstri Bilirkişisi
28- Çevre Bilirkişisi
29- Gıda Bilirkişisi
30- Bilgisayar Bilirkişisi
31- Seramik Bilirkişisi
32- Harita Bilirkişisi
33- Sosyal Hizmetler Uzmanı
34- Veteriner
35- Şehir Plancısı
36- Mimar
37- Çocuk Eğitimi Uzmanı
38- Yangın Bilirkişisi
39- Doktor
40- Kıymetli Taş Uzmanı
41- Bankacılık ve Sigorta Uzmanı
42- Mülk Bilirkişisi
43- Aktüerya Uzmanı
44- Mobilya - Eşya Bilirkişisi
45- Bahçe Bilgileri Uzmanı
46- Kamera Görüntüsü Çozümleyici
47- Yapı Denetim Uzmanı
48- İşçi Alacakları ve Kıdem Tazminatı Hesap Uzmanı
49- Çilingir
50- Araç Hasar Tespit Uzmanı
51- Asansör Uzmanı
52- Dayanıklı Tüketim Malzemeleri Uzmanı
53- Sosyal Güvenlik Uzmanı
54- Aile Hukuku Katkı Payı Hesaplama Uzmanı
55- Tesisat Bilirkişisi
56- Doğalgaz Tesisatı Bilirkişisi
57- LPG Tesisatı Bilirkişisi
58- Gayrimenkul Değerleme Uzmanı
59- Sosyolog
02/10/2014
Halil İbrahim AKTEPE
Kamil YAŞAR Miyase ÖZKAN KARA Mustafa SÖĞÜT
Başkan 41829
Üye 41955
Üye 95014
Yazı İşl.Md. 53381 (e-imza
ile imzalanmıştır)
(e-imza ileimzalanmıştır)
(e-imza ile imzalanmıştır)
(e-imza ile imzalanmıştır)
Download

T.C. BİLECİK ADLİ YARGI İLK DERECE