AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
1. SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:
1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşında; 5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu’nun
36. maddesinin 3’ üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 49. maddesinin 3’ üncü
fıkrası hükümlerince sözleşmeli tam zamanlı 1 adet Elektronik Mühendisi istihdam
edilecektir.
ALINACAK KADRO
SINIFI
ÜNVANI
MÜHENDİS
İSTİHDAM
EDİLECEK
NİTELİĞİ
PERS.SAYISI
T.H.S.
1
Lisans (4 Yıllık) Elektronik bölümünden
mezun olmak
2) Giriş Sınavı; sözlü/mülakat olarak tek aşamada yapılacaktır.
Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil
kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip
olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.
3) Başvuru ve işlemler sırasında istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılmaz. Göreve başlatılmış olsalar dahi
iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; Cumhuriyet Başsavcılığına
suç duyurusunda bulunulacaktır.
4) Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda ve [email protected]
adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
2. SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:
1) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2) Üniversitelerin Elektronik bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi
bulunmamak,
3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.
4) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere,
ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı
işlenen suçlarla zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı
kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya
istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma,
Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
5) Kamu haklarından yoksun bulunmamak:
6) Askerlik görevini yapmış olmak.
7) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.
8) Aksaray İl’inde ikamet ediyor olmak.
2. BAŞVURU ŞEKLİ
1) Adayların 19.06.2014 tarihi saat 17:30’ a kadar Aksaray İl Özel İdaresi İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne istenilen belgeler ile birlikte şahsen müracaat etmeleri
gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)
4. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER
1) Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
2) Nüfus Cüzdanı Sureti
3) Yerleşim Yeri Belgesi
4) 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
5) Sağlık Raporu
6) Askerlik Terhis Belgesi
5. SINAV SONUCU
1) Sözlü sınavda en yüksek puanı alan aday kazanmış sayılacaktır.
6. SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1) Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi
2) Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu
3) Mezun olduğu okul diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti
4) Nüfus Kayıt Örneği
5) 6 Adet yeni çekilmiş fotoğraf
6) Yerleşim yeri belgesi
7) Askerlik Terhis belgesi
7. SINAV YERİ VE TARİHİ
1) Sözlü Mülakat Sınav Tarihi : 20.06.2014
2) Sözlü Mülakat Sınav Saati : 10.30
3) Sözlü Mülakat Sınav Yeri : Yunus Emre Mah.15. Bulvar No:2 68200/AKSARAY
Download

AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ İnsan Kaynakları ve