Buscopan®
Compositum
Enjeksiyonluk Çözelti
Spazmolitik ve Analjezik
Bileşimi
Endikasyonları
Uygulama Şekli ve Dozu
Beher ml’sinde 4 mg
bütilskopolamin bromür ve
500 mg metamizol sodyum
içerir.
Atlar:
Basit kolikle ilişkili ağrının
tedavisinde ve şiddetli kolikte
diyagnostik ajan olarak kullanılır.
Özellikle ağrı veya abdominal
rahatsızlık durumlarında kullanılır.
Üriner obstrüksiyon ile ilişkili
ağrının kontrolü için kullanılır.
Yetişkin sığırlar:
Özellikle ağrı veya abdominal
rahatsızlık ile birlikte olan
diyarenin kontrolü için kullanılır.
Kolikte, düz kasların gevşetilmesini
gerektiren durumlarda, özefagus
tıkanmalarında, sağ taraflı
abomasum deplasmanında,
timpanilerde tedaviyi destekleyici
olarak, rektal palpasyonlarda
kullanılır.
Köpekler:
Özellikle ağrı veya abdominal
rahatsızlık durumlarında kullanılır.
Üriner obstrüksiyon ile ilişkili
ağrının kontrolü için kullanılır.
At: 5 ml/100 kg vücut ağırlığı
dozunda i.v.
Yetişkin sığır: 5 ml/100 kg
vücut ağırlığı dozunda i.v.- i.m.
Köpek: 0.1 ml/kg vücut
ağırlığı dozunda i.v.- i.m.
Lokal reaksiyon riski nedeniyle
atlarda i.m. yoldan
uygulanmamalıdır.
Yasal Arınma Süresi
Tedavi süresince ve son i.v.
ilaç uygulanmasından sonra
9 gün, ya da son i.m. ilaç
uygulamasından sonra 28
gün geçmeden sığırlar
kesime gönderilmemelidir.
Sütü insan tüketimine
sunulan ineklerde
kullanılmamalıdır.
Takdim Şekli
Karton kutu içerisinde 30 ve
100 ml’lik cam şişelerde
sunulmaktadır.
KULLANMADAN ÖNCE PROSPEKTÜSÜ OKUYUNUZ.
Download

New Corporate Image Cover: Arial Rounded MT 20