KAPSAYICI BÜYÜME KAVRAMI İÇİNDE
AKTİF İŞ PİYASASI PROGRAMLARI
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR)
Yasemin Özüm BOZKURT
İstihdam Uzmanı
Ankara, TÜRKİYE; 23 Eylül 2014
İÇİNDEKİLER
Türk İş Piyasası’na Genel Bakış
İş Piyasasındaki Zorluk ve Fırsatlar
Aktif İş Piyasası Programları – Türkiye'nin deneyimleri
Kapsayıcı Büyüme Kavramı – En iyi hangisi çalışır?
Uzun Dönem Planlama – Sonraki Adım
2
Türk İş Piyasası’na
Genel Bakış
YILLAR
İş Gücü (000)
İşsizlik Oranı
İş Gücü Katılım
Oranı
İstihdam Oranı
2005
21.691
9,5
44,9
40,6
2009
23.710
13,1
45,7
39,8
2012
26.141
8,4
47,6
43,6
2013
27.046
9,0
48,3
43,9
2014
29.240
9,1
51,3
46,7
3
Türk İş Piyasası’na
Genel Bakış
Çalışan nüfusa her yıl 850.000 kişi eklenmektedir.
2007-2014 yılları arasında istihdam 5.848.000 kişi arttı.
İşsizlik oranı halen yüksektir. (%9,1)
Gençler arasındaki işsizlik oranı daha yüksektir. (%16,7)
İşgücünün eğitim seviyesi düşüktür.
İşgücünün %56,7’si yüksekokul altı eğitime sahiptir.
İşgücü katılım oranı düşüktür. (%51,3)
Kadınlar arasında işgücü katılım oranı daha düşüktür. (%30,9)
Eğitim seviyesi ve iş gücü katılım oranları doğru orantılıdır.
Kayıtdışı istihdam oranı yüksektir. (%36,4)
4
İş Piyasasındaki Zorluk ve
Fırsatlar
Araştırma Sonuçları
Ziyaret edilen her üç işyerinden sadece birisinde açık bir iş pozisyonu
vardır.
Her 100 işverenden 75’i kalifiye çalışana ihtiyaç durmaktadır.
İşverenler tarafından belirtildiğine göre bazı meslek dallarında ilk altı
ayda pozisyonlar boş kalmaktadır.
İşverenlerin 60%’ı iş arayanların mesleki yeterlilik ve beceriden
yoksun olduğunu ve bu nedenle istihdam sıkıntısı çektiklerini
belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, işverenler kalifiye eleman bulmakta
güçlük çekmektedirler.
Araştırma sonuçları ülkemizde «bir meslek sahibi olmama» ve
«yeterlilik eksikliği» sorunlarını açığa çıkarmıştır.
5
Aktif İş Piyasası
Programları
MESLEK KURSLARI
KAMU HİZMETLERİ
ENGELLİ VE ESKİ
HÜKÜMLÜ EĞİTİMİ VE
REHABİLİTASYONU
UZMANLAŞMIŞ MESLEK
EDİNDİRME MERKEZLERİ (UMEM)
İŞ VE MESLEK
DANIŞMANLIĞI
GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM
PROGRAMLARI
İŞÜSTÜ EĞİTİM
PROGRAMLARI
6
Kapsayıcı Büyüme Kavramı –
En iyi hangisi çalışır?
Gelir, sağlık çıktıları, eğitim ve refah düzeyindeki eşitsizliklerle mücadele
kapsayıcı büyümenin önündeki engellerin yıkılmasını ve politika belirleme ve
uygulamada yeni ufuklara ulaşmayı gerektirmektedir. Her kişi potansiyelinin
farkında olmalı ve büyümenin ve artan refahtan pay alabilmelidir. (OECD)
İşsizliğin yüksek olduğu büyümeden kapsayıcı/sürdürülebilir büyümeye
Verimliliğe dayalı ekonomiden inovasyona dayalı ekonomiye
Kapsayıcı büyüme gelir dağılımından ziyade üretken istidama
odaklanmaktadır. Bundan dolayı sadece istihdam artışı üzerinde değil
verimlilik artışı üzerine de odaklanmıştır.
7
Kapsayıcı Büyüme Stratejileri
– İŞKUR Faaliyetleri
Aktif İş Piyasası
Programları
2009
2010
2011
2012
2013
2014*
Meslek Kursları
166.713
154.034
140.415
206.946
131.249
66.519
İşbaşı Eğitimi
1.285
4.671
16.393
31.773
63.660
38.499
Girişimcilik Eğitim
Programları
19
8.306
24.145
25.475
25.166
15.930
Kamu Hizmetleri
44.628
38.761
64.085
191.998
197.182
97.528
TOPLAM
212.645
205.772
245.038
456.192
417.257
218.476
8
Kapsayıcı Büyüme Stratejileri
– İŞKUR Faaliyetleri
ILO SIDA İŞKUR –Kadınlar İçin Daha Çok ve Daha İyi İşler: Türkiye’de
İnsana Yakışır İş için Kadınların Güçlendirilmesi
Kadın İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (tamamlandı)
Genç İstihdamının Desteklenmesi Operasyonu (tamamlandı)
Türkiye’de Aktif İçermenin Desteklenmesi Operasyonu (tamamlandı)
UNDP Herkes için İnsana Yakışır İş (tamamlandı)
Engelli ve Eski Hükümlü Eğitimleri ve Rehabilitasyonu
Kırılgan gruplara yönelik özel projeler
9
Kapsayıcı Büyüme Stratejileri
– İŞKUR Faaliyetleri
Meslek Kursları
Mesleki Eğitimler
Programlar
Katılımcılar
Erkek
Kadın
2010
3.120
154.034
72.140
81.894
2011
6.985
140.415
68.678
71.737
2012
9.631
206.946
93.451
113.495
2013
5.471
124.150
55.720
68.430
2014
2.986
66.519
29.227
37.292
Toplam Maliyet (TL)
245,7
264
332,4
209,1
65,1
Girişimcilik Eğitim Programları
Girişimcilik
Programlar
2010
2011
2012
2013
2014
319
906
921
910
602
Katılımcılar
8.306
24.145
25.475
25.166
15.930
Erkek
4.707
13.605
13.127
13.023
8.427
Kadın
3.599
10.540
12.348
12.143
7.503
10
Kapsayıcı Büyüme Stratejileri
– İŞKUR Faaliyetleri
Engelli ve Eski Hükümlü Eğitimleri ve Rehabilitasyonu
Engelliler için Girişimcilik Desteği (36.000 TL),
Engelli ve Eski Hükümlüler için kamu ve özel sektörde istihdam kotası
Organizasyonda yeniden yapılanma için teknik destek.
11
Kapsayıcı Büyüme Stratejileri
– İŞKUR Faaliyetleri
Kırılgan gruplara yönelik özel projeler;
Mesleki Eğitim Kursları, İşbaşı eğitim programları, kadın, genç, uzun dönem
işsiz insanlar, göçmenler vb. için girişimcilik eğitim programları.
2014 yılında 15.000 kişiye ulaşmayı hedefleyen özel amaçlı projeler
12
Sonraki Adım
İstihdam yaratma
Herkes için sürdürülebilir düzgün iş – planlama projeleri (meslek kulüpleri,
girişimcilik desteği, mentörlük, finansal destekler, vs.)
Daha etkin planlama, organizasyon ve Ar-Ge süreci
13
TEŞEKKÜRLER
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yasemin Özüm BOZKURT
İstihdam Uzmanı
[email protected]
www.iskur.gov.tr
Download

WG2 ISKUR - Yasemin Ozum Bozkurt TR [Read