İNOVASYON, KAPSAYICI BÜYÜME VE İSTİHDAM İÇİN
SOSYAL GİRİŞİMCİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİ
STRAZBURG BİLDİRGESİ
16 ve 17 Ocak 2014’de Strazburg’da bir araya gelen ve birlikte çalışan 2.000’i aşkın sosyal
girişimci ve sosyal girişim destekçisi sosyal ekonominin zengin çeşitliliğinin temsilcileri
olarak, sosyal girişimlerin Avrupa’nın geleceğinde daha büyük bir rol oynaması gerektiği
görüşünü onaylamış ve sosyal girişimlerin akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyümeye
yönelik potansiyelini ortaya çıkarmak için yeni fikir ve eylemler geliştirmiştir.
SOSYAL GİRİŞİMİN AVRUPA’YA KATKISI
Avrupa’nın ekonomik ve sosyal modeli, kendini yeniden keşfetmeye ihtiyaç duyuyor. Daha
adil, daha yeşil ve yerel topluluklara yerleşmiş bir büyümeye ihtiyacımız var; sosyal
bütünleşmeyi kolektif refahın özgün bir unsuru olarak değerlendiren bir model.
Çoğulcu ve dayanıklı bir sosyal piyasa ekonomisinin inşasına verdikleri destek sayesinde
sosyal girişimler, Avrupa çapında sosyal ve ekonomik bütünleşme için bir araç olarak kabul
edilmektedir. Köklü bir sosyal ekonomi geleneğinden güç alan sosyal girişimciler bunun
yanında günümüzde yüzleşmekte olduğumuz zorluklara inovatif çözümler üreterek
değişimin de itici gücü olmaktadır. Kamu yararına hizmet ederek istihdam yaratmakta,
inovatif ürün ve hizmetler sağlamakta ve daha sürdürülebilir bir ekonomiyi
desteklemektedir. Dayanışma ve güçlendirme değerleri üzerine kurulmuş olan sosyal
girişimler, geleceğe yönelik umut ve fırsatlar yaratmaktadır.
Sosyal girişimler çeşitli şekil ve boyutlarda karşımıza çıkmakta ve tüm Avrupa’da farklı
yasal biçimler almaktadır. Komisyon’un Sosyal İş İnisiyatifi’nde1 ifade edildiği üzere sosyal
girişimler aşağıda sıralanan ortak özelliklere sahiptir:




Ticaret ile gelir elde etme
Genellikle üst düzey sosyal inovasyon şeklindeki ekonomik faaliyetlerinin amacı
olarak ortak yararı göz önüne alan toplumsal bir hedefe sahip olma
Bu toplumsal hedefi gerçekleştirmek amacı doğrultusunda, karların tekrar yatırıma
dönüştürülmesi
Demokratik yönetişim ya da katılımcı ilkelerin kullanıldığı veya sosyal adalete
odaklanılan bir misyonu yansıtan bir örgütlenme yöntemi ya da aidiyet sistemi
Sosyal girişimler 21. yüzyıl iş dünyası için mali, toplumsal, kültürel ve çevresel
gereksinimleri dengeleyen bir model sunmaktadır. Sosyal girişimciler, insanların ve
toplulukların hayatlarını iyileştirmek konusunda tutkulu bireylerden ve gruplardan oluşan
değişim temsilcileridir.
1
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm
Sosyal girişimler işe yarar. Sosyal girişimler etkilidir. Avrupa’da sosyal girişimcilikten
faydalanamayacak hiçbir yer yoktur. Bu ekonomik kriz döneminde ve yaşlanan nüfus,
genç işsizliği, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlikler gibi meydan okumalar karşısında,
Avrupa daha çok sosyal girişime ihtiyaç duymaktadır.
SOSYAL GİRİŞİMİN POTANSİYELİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN EYLEM ÇAĞRISI
Hükümetler ve kamu kurumları, sosyal girişimciliğin gücünün farkına varmaya başladılar.
Birçok Üye Ülke ve bölgede sosyal girişimlerin büyümesini teşvik edici adımlar
atılmaktadır. AB düzeyinde, Sosyal İş İnisiyatifi ile sosyal girişimlere uygun eko-sistemlerin
güçlendirilmesine yönelik olumlu bir adım atılmış olsa da hızımızı kaybetmemeliyiz. Bu
sebeple,
1. AB, Sosyal İş İnisiyatifi’nde yer alan tüm eylemleri yerine getirmeli ve Sosyal İş
İnisiyatifi’nin kapsamını genişleten ve üye devletler, bölgesel ve yerel otoriteler,
sivil toplum örgütleri ve eko-sistemdeki önemli aktörlerle ortaklığını derinleştiren
ikinci bir aşama geliştirmelidir.
2. Avrupa Ekonomik ve Sosyal Komitesi, bir sonraki Avrupa Komisyonu (özgün bir
hizmetler-arası yapı ile) ve bir sonraki Avrupa Parlamentosu, Strazburg’da önerilen
eylemleri tam olarak sahiplenmeli ve gerçekleştirmelidir.
3. Sosyal girişimin yerele uygun olarak desteklenmesi için yeni politikaların ortak bir
şekilde üretilmesinde AB, ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde sosyal girişim
dünyası ile daha güçlü bir birliktelik sağlanmalıdır.
4. Komisyon, sosyal girişimler için bir eko-sistem yaratılması taahhüdünü
politikalarında anaakımlaştırmalıdır.
5. Sosyal girişim sektörüyle işbirliği içinde, üye devletler, bölgesel ve yerel otoriteler,
yasal düzenlemeler, mali kaynaklara erişim, iş kurma ve geliştirme desteği, eğitim
ve kamu ihaleleri yoluyla sosyal girişimlerin büyümesini desteklemeli ve onlara
kapasite güçlendirmede yardımcı olmalıdır.
6. Avrupa kurumları ve üye devletler, özellikle sosyal ekonominin az geliştiği yerlerde,
krizden çıkmak için sosyal girişimlerin yapısal reformlardaki rolünü
güçlendirmelidir.
7. Komisyon, üye devletler ve bölgeler, -bilgi ve uygulamaların paylaşılması amacıylasosyal girişimler arasında sınırlar ve sınırlılıklar ötesi işbirliğini arttırmalıdır. Benzer
şekilde, tüm kamu otoriteleri de kendi aralarında daha iyi işbirliğinde bulunmalı ve
sosyal girişimlerin büyümesini desteklemek üzere kendi kapasitelerini
iyileştirmelidir.
8. Kamu ve özel sektör, sosyal girişimleri tüm yaşam döngüleri boyunca
destekleyecek bir dizi uygun mali araç ve aracılar geliştirmelidir.
9. Sosyal girişimler, halen politika yapıcılar ve genel halk kitlesi tarafından daha iyi
anlaşılmak, tanınmak ve görünür olmak için daha fazla araştırma ve ulusal istatistik
derlemesine ihtiyaç duymaktadır.
10. Bu yeni Avrupa’da, tüm aktörlerin büyüme ve değer yaratmaya sosyal göstergeleri
dâhil ederek daha geniş bir perspektiften bakması ve sosyal ve ekonomik ilerlemeyi
raporlarken olumlu sosyal etkiyi de ortaya koyması gerekmektedir.
Download

Strazburg Bildirgesi - Sosyal İnovasyon Merkezi