Program Çıktılarının Öğrencilerin Derslerdeki Başarısı Üzerinden Ölçülmesi
YARDIM DOSYASI
Program çıktıları öğrencilerin derslerdeki başarısı üzerinden nasıl ölçülecek? Aşağıdaki işlem
basamaklarının sırayla uygulanması halinde bu işlem rahatlıkla yapılabilecektir.
1. Laboratuvarı ve dönem projesi olmayan derslerde sadece Final sınavı sonrasında DC ve üzerinde not alarak geçen öğrenciler üzerinden Program çıktılarının ölçümü yeterli olacaktır. Fakat laboratuvarı ve dönem projesi olan derslerde öğrencilerin laboratuvar ve dönem Projelerinin de Program Çıktıları ile ilişkilendirilerek program çıktılarına olan katkıları ölçülmelidir. Bu rumda da yine sadece dersi geçen öğrenciler üzerinden ölçüm yapılmalıdır. 2. Dersi geçemeyen öğrenci bu çıktıları zaten sağlamamıştır ve olçülmesi gereksizdir. Dersi geçen öğrencilerin bu çıktıları hangi oranda sağladığını ölçmemiz gerekmektedir. Tekrara kalan öğrenciler bu dersi geçtiklerinde ilgili çıktıları ne oranda sağlayarak geçtikleri o zaman ölçülmelidir. Dersi geçmemiş öğrenci ilgili çıktıları hala öğrenmeye devam edeceği için ölçmenin anlamı yoktur. dersi geçen öğrenci o dersi tekrar almayacağı için o dersten artık ek bir şey öğrenmeyeceğinden çıktıları sağlama düzeyinde son aşamadadır. bu nedenle sadece final sınavından sonra DC ve üzerinde not alarak geçenler değerlendirmeye alınmalıdır. DC ile tekrara kalanlar da değerlendirme dışı bırakılmalıdır. 3. Dolayısı ile sadece dersi geçen öğrencilerin final sınavı cevap kağıtları üzerinden program çıktılarının ölçümü yeterli olacaktır. Bunun için aşağıdaki açıklamalara göre işlem yapılabilir. 4. Sorduğunuz soruların bu dosyanın son kısmında yer alan 12 program çıktısından hangisi veya hangilerine karşılık geldiğini belirleyiniz. Bunun cevap kağıtları yerine soru kağıdı üzerinde ortak yapılması işlem hacmini azaltacaktır. Örneğin soru kağıdının en altına aşağıdaki gibi bir çizelge konabilir. Daha önce yapılan sınavların dosyasına konulacak olan soru kağıdına bu çizelge sonradan elle eklenmelidir. Ancak yapılacak olan sınavlarda sorular hazırlanırken bu çizelgenin de konması uygun olacaktır. Çizelge 1. Soru‐Program Çıktısı eşleştirmesi Soru no Program Çıktı No 1 1 2 3, 5 3 7 4 3 5 3, 7 6 5 Bu çizelge yapıldığında sözkonusu dersin hangi program çıktılarını sağladığı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Örneğin yukarıdaki çizelgenin ait olduğu ders 1, 3, 5 ve 7 nolu program çıktılarını sağlamaktadır. 2 nolu soru 3 ve 5 nolu program çıktılarını sağladığından her iki program çıktısıyla eşleştirilmiştir. Genellikle toplamda 3‐5 Program Çıktısının sağlanması yeterlidir. Bir dersin sağladığı Program Çıktısı sayısı arttıkça her çıktıya yönelik soru sormak zorlaşacağından, sağlanan çıktı sayısının 5 çıktı civarında olması uygun olacaktır. 5. Cevap kağıtları değerlendirilirken (Özellikle final sınavları) ilk cevap kağıdının üzerinde öğrencinin hangi sorudan kaç puan aldığı aşağıdakine benzer bir çizelge halinde yazılmalıdır. Çizelge 2. Soru‐Puan çizelgesi Soru
1
2
3
4
5
Puan
20
5
8
17
14
Veya
Soru 1 2 3 4 5 puan 20 5 8 17 14 Bu aşamadan sonra Çizelge 1 ve Çizelge 2 yi EE DERS DEGERLENDİRME PROGRAMI.XLSX isimli Excell dosyasındaki öğrenci listesine taşıyınız. 6. EE DERS DEGERLENDİRME PROGRAMI’nın kullanılması.
Programı Microsoft Excell de açınız.
Bölüm, ders, yıl, dönem ve sınav bilgilerini giriniz.
Sol taraftaki program çıktısına karşılık gelen soru numarasının altına X işareti koyunuz. Çizelge 1 bu
amaçla kullanılabilir.
Bir sorunun birden fazla program çıktısını sağlaması halinde bu sorunun ağırlığı sağladığı program
çıktılarına paylaştırılmalıdır. Bu paylaşımın eşit olduğunu kabul ediniz. Eğer bir soru tek bir çıktıyı
karşılıyorsa ağırlık katsayısı 1.0, iki çıktıyı karşılıyorsa ağırlık katsayısı 2.0 dır. Örneğin Şekil 1 de 1,
2, 3 ve 5 nolu sorular birer çıktıya karşılık geldiğinden katsayıları 1, 4 nolu soru 3 tane çıktıyı
sağladığından ağırlık katsayısı 3 dür. X işaretleri doğru yerleştirildiğinde ağırlık katsayıları otomatik
olarak hesaplanmaktadır.
Şekil 1. EE Ders Değerlendirme Programından örnek bir görüntü.
Katsayılar belirlendikten sonra, katsayıların hemen alt kısmında yer alan çizelgede (Şekil 1 deki çizelgenin 2.
Kısmında)
 Soru numaralarını,
 Soru katsayılarını,
 Sorudan alınması gereken en yüksek puanı ve
 Soruların sağladığı çıktıları giriniz.
Program Çıktısına katkı Payı hesaplanacaktır.
Bu kısımdaki soru numaraları girilirken her çıktıya bir soru karşılık gelecek şekilde girilmelidir. Örneğin Şekil
1 de soru 4 üç farklı çıktıyı sağladığı için her çıktıya karşılık gelmesi için yan yana üç defa yazılmıştır. Bu
sorunun toplam katkısı sağladığı 3 çıktıya eşit şekilde bölünmelidir. Bu nedenle program Çıktısı katkı Payı
hesaplanırken 4. Sorunun alması gereken en yüksek puan ilgili katsayıya bölünerek hesaplanmıştır.
Program Çıktısı Katkı Payları hesaplandıkdan sonra öğrenci listesi ve notları girilmelidir.
Şekil 2 de yeşil renkle gösterilen kısma öğrenci numarası, adı, soyadı ve Final sınavında aldığı puanlar soru
bazlı girilmelidir. Öğrenci numara ve isimleri KTÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca sağlanan not verme
yazılımı arayüzündeki yoklama listesinden kopyala-yapıştır yapılarak bir Excell dosyasına aktarılabilir.
Kopyalama işlemini lütfen doğrudan Ders Değerlendirme Programına (DDP) yapmayınız. Önce başka bir
Excell dosyasında düzenledikten sonra DDP’ye aktarınız.
Şekil 2. EE Ders Değerlendirme Programının 2. kısmı.
Öğrenci notları girilirken burada 4. Soruda olduğu gibi birden fazla çıktıya destek veren sorudan alınan
puanlar o sorunun destek verdiği çıktılara ait sütunlara da girilmeli, ya da kopyalanmalıdır. Örneğin şekil 2 de
soru 4’e ait puanlar 3 stuna kopyalanmıştır. Burada Soru Katsayılarının doğru yerleştirlmesi ve soruların
Program Çıktısına katkı Paylarının doğru hesaplandığına dikkat edilmelidir. Çünkü çizelgenin alt kısmında
yer alan Sorudan Alınan Toplam Puan bu Soru Katsayısına bağlı hesaplanmaktadır ve Program Çıktısına katkı
Payı ile uyumlu olmalıdır.
Şekil ve Şekil 2 de verilen çizelgeler tamamlandığında, bu dersin Program Çıktılarını Sağlama Yüzdesi de
ortaya çıkmaktadır. Örneyin burada örnek alınan dersin Program Çıktılarını Sağlama Yüzdesi 88 olarak
çıkmıştır.
Şekil 2 nin son kısmında yer alan Program Çıktı Numarası ve Sorunun Program Çıktısını Sağlama Yüzdesi
Çizelge 3 deki gibi ayrı bir çizelgeye aktarılarak çizdirilir.
Çizelge 3. Program Çıktılarına soru bazlı erişim yüzdeleri Program Çıktı Numarası Sorunun Program Çıktısını Sağlama Yüzdesi 2 61 3 73 3 61 5 59 8 59 10 59 10 65 Üzerinde çalışılan örnek dersin program çıktılarını soru bazında sağlama yüzdeleri Şekil 3 de görülmektedir.
Şekil 3, Çizelge 3’ün çizimidir.
Şekil 3. Program Çıktılarına soru bazlı erişim yüzdeleri. Böylece bir dersin final sınavı üzerinden Program Çıktılarına sağladığı katkının ölçümü yapılmış oldu. Aybnı
işlem bütün dersler için tekrarlanıp, her çıktı için farklı derslerden sağlanan katkılar birleştirilerek her bir çıktı
için sağlanan toplam katkılar belirlenmektedir.
17 Ocak 2014
Prof. Dr. İsmail H. ALTAŞ
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Bölüm Başkanı
Download

Program Çıktılarının Öğrencilerin Derslerdeki Başarısı Üzerinden