2013 – 2014 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
II. DÖNEM 6. SINIF SOSYAL BİLGİLER
DERSİ
YAZILIYA HAZIRLIK ÇALIŞMASI
A.
Aşağıda verilen soruları yanıtlayınız.
1.
Türklerin Orta Asya’daki anayurtlarından
göç etme nedenleri nelerdir? Yazınız.






2.






Aşırı nüfus artışı
Salgın hastalıklar
Olumsuz iklim şartları
Bağımsız yaşama arzusu
Otlakların yetersizliği
Çin’in baskıları


Roma İmparatorluğu, Doğu – Batı Roma
İmparatorluğu olarak ikiye ayrıldı.
Avrupa’ya göç eden Hunlar, Avrupa Hun
Devleti’ni kurdular.
Avrupa’da günümüz devletlerinin temeli
atıldı.
İlk Çağ sona erdi, Orta Çağ başladı.
Krallıklar etkisini kaybetti.
Feodal rejim önem kazandı.
Orta Asya’da kurulan ilk Türk – İslam
Devleti’dir.
Resmi dili Türkçe olarak kabul eden ilk
Türk – İslam Devleti’dir.
Halkının tamamı Türklerden oluşmaktadır. Sarayda, edebiyat ve günlük konuşma dillerinde Türkçeyi kullanmışlardır.
Bu durum Karahanlıların milli kimliklerini
korumaya çalıştıklarını göstermektedir.
B.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere
uygun kelimeleri yazınız.
1.
Karahanlılar döneminde yaşamış ve önemli
devlet görevlerinde bulunmuş Yusuf Has Hacip
tarafından yazılan Kutadgu Bilig kitabında
devlet yönetimiyle ilgili bilgiler vermiştir.
2.
Kur’an-ı Kerim Hz. Ebubekir zamanında kitap
haline getirilmiş, Hz. Osman zamanında çoğaltılarak önemli şehirlere gönderilmiştir.
3.
Çin’den başlayarak Avrupa’ya kadar uzanan
doğu ile batıyı birbirine bağlayan ticaret yoluna
İpek Yolu denir.
4.
Askerlerini binli, yüzlü ve onlu gruplara ayırarak
Türk ordusunun temelini atan hükümdar Mete
Han’dır.
5.
İslamiyet’i yaymak için yaptığı fetihler sonucunda Abbasi Halifesi tarafından “Sultan” unvanını
alan ilk Türk hükümdarı Gazneli Mahmut’dur.
Uygurların, kendilerinden önce Orta Asya’da
yaşayan Türk devletlerinin günlük yaşamlarındaki farklılıkları yazınız.



4.
Karahanlıların Türk tarihindeki önemini yazınız.
Kavimler Göçü’nün sonuçları nelerdir? Yazınız.

3.
5.
Eski Türk devletlerinden farklı olarak yerleşik hayatı benimsediler. Surlarla çevirdikleri şehirlerde saraylar, tapınaklar, evler ve dükkânlar inşa ettiler.
Maniheizm dinini benimsediler.
Tarım hayatına geçtiler. Matbaayı ve kâğıt
yapmayı öğrenerek kültürel açıdan zengin bir devletti.
Hz. Muhammed döneminde
siyasi olayları yazınız.
– Bedir Savaşı
– Hendek Savaşı
– Mekke’nin Fethi
gerçekleşen
– Uhud Savaşı
– Hudeybiye Antlaşması
– Medine’ye hicret
C.
Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların yanındaki kutucuğa “D” yanlış olanların yanındaki kutucuğa “Y” harfi yazınız.
2.
Müslümanların Mekke’den Medine’ye
etmesi olayına “Hicret” adı verilir.
göç
Aşağıdakilerden hangisi bu olayın sonuçlarından değildir?
1.
2.
Türkler, 751 Talas Savaşı’ndan sonra
büyük gruplar halinde Müslüman olmaya başlamışlardır.
D
Gaznelilerin halkının tamamen Türk
olması ve resmi dilin Türkçe kabul
edilmesi onların milli benliklerini koruduklarını göstermektedir.
Y
A) İslam dininin yayılmasının hızlanması
B) Medine’de İslam devletinin kurulması
C) Mekkelilerle Müslümanlar arasındaki savaşların artması
D) Müslüman Arapların yerleşik hayat tarzını
benimsemesi
Cevap: D
3.
3.
4.
5.
D.
İlk Türk devletlerinde siyasi, askeri ve
ekonomik kararların alındığı meclise
divan denilirdi.
Y
Malazgirt Savaşı’nda Bizans ordusunun mağlup edilmesiyle Anadolu topraklarına Türkler kalıcı olarak yerleşmeye başlamışlardır.
D
Abbasi yönetiminin, Emevi yönetiminden daha uzun süre devam etmesinin
sebebi Tüm Müslümanlara eşit davranmalarıdır.
D
İlk Türk devletlerinde hükümdarların erkek çocuklarının, kardeşlerinin ve aileden olan diğer
erkeklerin hükümdar olma hakları vardı. Bu
nedenle hükümdar öldüğü zaman taht kavgaları başlardı.
Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisi
daha etkilidir?
A)
B)
C)
D)
4.
Türklerde siyasal ve sosyal hayatı düzenleyen
kurallara “töre” denilmekteydi. Hükümdar bile
töreye uymak zorundaydı.
Bu durum Türklerde aşağıdakilerden hangisine önem verildiğini gösterir?
A)
B)
C)
D)
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız.
Göçebe bir hayat tarzının benimsenmesi
Yazılı kültüre geç girilmiş olması
Türklerin boylar halinde yaşamaları
Ülkenin hükümdar ailesinin ortak malı sayılması
Cevap: D
Milli birlik ve beraberliğe
Demokratik esasların benimsenmesine
Hoşgörü ve inanç özgürlüğüne
Ordu – millet anlayışının benimsenmesine
Cevap: B
1.
Aşağıdakilerden hangisi dört halife döneminde gerçekleşmemiştir?
A) Kuran’ı Kerim’in kitap haline getirilmesi
B) İslamiyet’in Arap Yarımadası dışında yayılmaya başlaması
C) İstanbul’un kuşatılması
D) Mısır’ın fethedilmesi
Cevap: C
5.
Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk Devletlerine ait destanlardan biri değildir?
A) Oğuz Kağan
C) Orhun Kitabeleri
B) Türeyiş
D) Alp Er Tunga
Cevap: C
Download

8. Sınıf deneme sınavı