TÜRKLER’İN ANADOLU’YU ANA YURT
EDİNMELERİ
Türklerin Anadolu’ya doğru göç etmelerinin sebepleri
neler olabilir
Nurdan Gül Kökten
Nurdan Gül Kökten
1.Anadolu’ya Türk Akınları:
**Anadolu’ya ilk Türk akınlarını HUNLAR düzenlemiştir(M.S
395- 396)
**Anadolu’ya ikinci Tür akınları ise 6.yüzyılda SİBİRLAR
(Sabirler) tarafından düzenlenmiştir.
NOT:Hunlar ve Sabirler tarafından düzenlenen akınlar
Anadolu’yu yurt edinme amacı taşımıyordu.
** Anadolu’ya yerleşmek için ilk Türk
akınlarını OĞUZLAR yapmıştır.
** Çağrı Bey ,Selçuklu devleti kurulmadan önce Anadolu’yu
tanımak ve gelecekte yapılacak yerleşme hareketine zemin
hazırlamak için Anadolu’ya akınlar düzenledi.
Anadolu’ya İlk Türk Akınlarının Sebepleri nelerdir.
Nurdan Gül Kökten
MEDRESE
KÜLLİYE
İMAR
FETİH
TÜRKMEN
KÜMBET
Yukarıdaki Kavramları aşağıdaki görsellerle eşleştirip
anlamlarını söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten
Haritada Anadolu’da kurulan ilk Türk Devletlerinin
İsimlerini söyleyiniz
Nurdan Gül Kökten
Nurdan Gül Kökten
1
1) Kalabalık Oğuz Türkleri, Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinde
Karahanlı ve Gazneli devletlerinin baskısı altında kaldıkları ve kendilerine
yeterli toprak olmadığı için yaşayacakları yeni yerler aramaları
2
2) Başta Tuğrul ve Çağrı Beyler olmak üzere Büyük Selçuklu sultanlarının Oğuz
topluluklarını Anadolu ya yönlendirmesi,
3
3) Bölgenin tarım ve hayvancılık yapmaya uygun bir yer olması Türklerin
Anadolu yu yurt edinmelerinde etkili oldu
4
4) Rumların ve Ermenilerin bulunduğu bu toprakların fethedilmesi, İslâmiyetteki
gaza yapma ve ganimet elde etme anlayışına da uygundu
Anadolu nun nüfusu karışıklıklar ve savaşlar yüzünden azalmış durumdaydı Kalan yerli
halkın çoğu Güney ve Batı Anadoludaki sahil bölgelerine göç etmişti Yoksul halk genel
5
olarak yönetimden memnun değildi Bütün bu nedenlerden dolayı Oğuzlar komşuları
olan Karâhanlı ve Gazneliler ile mücadele etmektense Anadoluya yönelip savaşmayı
tercih ettilerSavaşı ndan sonra ilk Türk devletlerinin
Malazgirt
Türklerin
birçoğunun
Anadolu’ya
Doğu Anadolu’da
geliş sebepleri
kurulmasının
nelerdir
nedenleri neler olabilir?
BEYLİĞİN ADI
Sökmenliler
KURUCUSU
Sökmen Bey
KURULDUĞU
YER
Ahlat ve Van Gölü
havzasında
İnaloğulları
Türkmen OğullarındanSadr
Diyarbakır ve çevresinde
Çubukoğulları
Melikşah’ın komutanlarından
Çubuk Bey
Harput ve çevresinde
Sultan Alp Arslan Dilmaçoğlu
Mehmet Bey’in komutanlarından
Bitlis ve civarında
Dilmaçoğulları
(Togan Arslanoğulları)
İnançoğulları
Mehmet Bey
Tanrıvermişoğulları
Tanrıvermiş adlı bir Türkmen
beyi
Ladik’te (Denizli)
Efes ve çevresinde
Nurdan Gül Kökten
Bizansın içinde bulunduğu durum. (Taht kavgaları…)
1
2
3
4
5
Bizansı batıdan Peçenekler,Uzlar..sıkıştırırken doğudan
selçuklular sıkıştırıyor Bizans iki ateş arasında kalıyordu
Anadolu halkının Bizans yönetiminden memnun olmaması
Bizansın ücretli askerlerine karşılık Türklerin milli
ordularının olması
Türklerin fethinden önce Anadolu, yıllarca devam eden
Sasani-Bizans savaşları yüzünden harabeye dönmüştü.
Türklerin Anadolu’yu kolayca fethetme nedenleri
nelerdir
Nurdan Gül Kökten
Divriği Ulu Camii Danişmentliler
Erzurum Saltuklu
Dönemi
Saltuklu Dönemi
Malabadi Köprüsü Artuklu
Dönemi
Artuklu Dönemi
Erzurum Ulu Camii Saltıklu Dönemi
Anadolu’da kurulan ilk Türk devletlerinin ve beyliklerinin
Anadolu’yu Türkleştirmek için yaptığı
çalışmalar neler olabilir?
Nurdan Gül Kökten
Nurdan Gül Kökten
Download

Slayt 1