Adı:
Soyadı:
Numara:
Sınıfı:
2013–2014 Eğitim Öğretim Yılı
Arifegazili Ortaokulu
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi
6.Sınıflar 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama Sınav Sorularıdır
A- Aşağıdaki bulmacayı anahtar harflerden yararlanarak sorulara göre tamamlayınız.
1. Son ilahi kitap.
2. 625 yılında Mekkelilerle Müslümanlar arasında
gerçekleşen savaş.
3.Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etmesi.
4.İnsanlara Allah’ın buyruklarını bildiren, onları dine
çağıran kimse
5. Muhacirlere yardım eden Medineli Müslümanlar.
6.Bir kişinin Kur’an okuyup diğerlerinin takip etmesi
7.Peygamberlere vahiy getirmekle sorumlu melek.
8.Müslümanların gizlice toplandıkları eğitim yuvası.
9.Namazın farz kılındığı gece.
10. Peygamberimizin hem süt kardeşi hem de amcası Hz…..
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(10 Puan)
K
U
R
A
N
K
E
R
İ
M
B- Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D), yanlış olanların başına ( Y) yazınız.
Hz.Muhammed’in ilk önce yakın çevresinden
başlaması,islam dininin yayılmasını kolaylaştırdı .
başlayarak
islamı
(10 Puan)
anlatmaya
Hz.Muhammed’in kabrine çiçekli cennet bahçesi anlamında “ravza-i mutahhara” adı
verilir.
Kur’an’da peygamber olmayan bazı kişilerin de kıssaları yer almaktadır.
Konut duaları akşam namazının üçüncü rekatında okunur.
Camilerde sadece Cuma namazı cemaatle kılınır.
C- Aşağıdaki kutucuklarda verilen kelimeleri doğru cümlelerle eşleştiriniz.
(10 Puan)
1
Akabe Biatları
İslamın ilk mescidi.
2
Suffa
Medinelilerin Peygamberimizle 621
ve 622 yılında görüşmeleri
3
Müşrik
Allaha ortak koşan
4
Mescid-i Nebi
Mescidi Nebi’de eğitim öğretimin
yapıldığı bölüm
5
Mescid-i Kuba
D- Nasr suresini ve anlamını yazınız.
Bismillahirrahmanirrahim
EŞLEŞTİRELİM
Medine’de yapılan ilk mescid
(10 Puan)
Rahman ve Rahim Allah’ın Adıyla
Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız. Her soru 3 puandır.
1-Senetü’l – Hüzün ( Hüzün Yılı ) ‘de kimler vefat etmiştir?
a) Hz. Hamza – Hz. Ömer
b) Hz. Ebubekir – Hz.Ali
c) Hz.Hatice – Ebu Talib
d) Kasım – İbrahim
2-Peygamberimizin, hicret ederken kendisine emanet bırakılan
malları sahiplerine ulaştırması için, Hz. Ali'yi görevlendirmesi
onun hangi özelleğini (sıfatını) gösterir?
a) Akıllı ve zeki olması
b) Güvenilir olması
c) Arkadaşlarını sevmesi
Dikkatli okuyun soru atlamayın!!!
YAKUP DEĞER
11-Aşağıdakilerden
hangisi
“Hudeybiye
Anlaşmasının“
maddelerinden birisi değildir?
a) İki taraf birbirleriyle on yıl savaşmayacaklardır.
b) Müslümanlar o yıl hac yapmayacaklardır.
c) Kâbe müşriklerin olacaktır.
d) Her iki taraf dilediği kabileyle anlaşma yapabilecektir.
12.Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlardan birisi değildir ?
d) Tebliğ
a)Hz.Hatice
3. Peygamberimize açıktan davet emri aşağıdaki ayetlerden
hangisi ile geldi?
a) Ey bürünüp sarınan Resulum kalk ve insanları uyar, rabbini
büyük tanı, elbiseni temiz tut ,kötü şeyleri terket.
b)Hz.Ebubekir
c)Hz.Zeyd
d) Hz.Hamza
13.Peygamber Efendimiz ve Mekkeli Müslümanlar ilk hicreti
nereye yapmışlardır?
a)Medine
b)Yemen
c)Habeşistan
d)Şam
b) Oku! yaratan rabbinin adı ile oku ....
c)....(önce) en yakın akrabanı uyar
d) Sana emrolunanı açıkça söyle ve ortak koşanlardan yüz çevir
4-Aşağıdakilerden
arasında değildir?
hangisi
Medine'ye
hicretin
sebepleri
a) Müslümanlar dinlerini özgürce yaşayamaması
b) Boykot işkence ve alaylarla Müslümanlar Mekke’de huzursuz bir
ortamda olması
c) Medine'de
kolaylaşması
denizin bulunması
bu sayede
dini
yaymanın
d) Efendimizin dinini yaymak ve Müslümanları baskıdan kurtarmak
istemesi
I. Müezzin: Ezan okuyan kişi
II. Kamet: Namaz sonunda yapılan dua.
III. İmam: Camide cemaate namaz kıldıran kişi
IV. Hutbe: Cuma ve Bayram namazlarında
İmam tarafından yapılan konuşma.
V. Minber: İmamın namaz kıldırmak için
durduğu yer
5-Yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?
A) I - II
b) II - V
c) II – III
d) IV – V
6-Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin eğitim ve öğretime
verdiği önemi göstermez?
a) Bedir Savaşı'nda esir düşen müşrikleri 10 kişiye okuma yazma
öğretmesi karşılığında serbest bırakması
b) Mescid-i Nebi'de eğitim öğretim faaliyetleri yapması
c) Efendimizin hanımların da eğitimi için özel gün ayırması
d) Peygamberimizin sahabelerin eğitimi için Çin'e bile göndermesi
7-Aşağıdakilerden hangisi namazın içindeki farzlardan değildir?
A) Rükû B) Setr-i avret C) Son oturuş
D) Secde
1.Bedir
2.Uhud
3.Hendek
8- Müslümanlar ile müşrikler arasında yapılan ilk üç savaş
sırasıyla verilmiştir. Bunların tarihleri, sırasıyla hangi
seçenekte verilmiştir?
a) 622 – 624 - 627
b) 624 - 625 -627
c) 624 – 627 - 630
d) 627 – 628 – 629
9-Peygamber efendimize ilk vahiy kaç yılında indirilmiştir?
a)610
b)571
c)622
d)624
10.Peygamberimize inanan ve onu gören ilk müslümanlara ne
isim verilir?
a) Müslüman
b) Sahabe
c) Suffa
d) Ensar
14. Kur’an’da insanların yapmakla yükümlü olduğu ibadetlere
yer verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir ibadet
değildir?
A) Namaz kılmak
B) Oruç tutmak
C) Meleklere inanmak
D) Sadaka vermek
Kuranıkerim’de yer alan en uzun sure ……… suresidir. İlahi
mesajların Peygamberlere indirilmesine …….. denir. Kuran- ı
Kerim’in yirmi sayfadan oluşan her bir bölümüne……….denir. Hz.
Muhammed’e ilk gelen ayetlerin bulunduğu sure ……. suresidir.
15.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A)Bakara- İlim- Sûre- Fatiha B)Alak- Vahiy- Sûre- Yasin
C)Bakara- Vahiy- Cüz- Alak
D)Bakara- Kitap- Ayet- Alak
İslam’ın şartlarından biri olan namaz bizi Allah’a yaklaştıran,
ruhumuzu arındıran ibadetlerimizin başında gelir, belli duaları ve
hareketleri içine alır ve ergenlik çağına giren, akıllı olan her
Müslüman nama kılmakla yükümlüdür.
16-Yukarıdaki bilgilerde namaz kılmanın hangi yönüne
değinilmemiştir?
A) Hangi vakitlerde ve nasıl kılınacağına
B) Kimlerin namaz kılmakla yükümlü olduğuna
C) Namaz kılmanın faydalarına
D) İslam’ın şartlarından biri olduğuna
İnsanlar eşittir * Kadınların hakkı gözetilmelidir * Kan davaları
kaldırılmıştır * Kimseye haksızlık yapılmamalıdır * Faiz
kaldırılmıştır
17-Peygamberimiz bu temel ilkeleri ne zaman dile getirmiştir?
a) Veda hutbesinde
b) İk peygamber olduğunda
c) Ölüm anında
d) Hicret ederken
18.Peygamberimizin Kabe'yi ziyaret
hareketi
sırasında
müşriklerle
aşağıdakilerden hangisidir?
etmek için
imzaladığı
a) Medine Sözleşmesi
b) Mekke Anlaşması
c) Hudeybiye Anlaşması
d) Akabe Anlaşması
Mekke'ye
anlaşma
I- Uhut Savaşı
II-Hz. Muhammed’in hicret etmesi.
III-Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmesi
IV-Hudeybiye barışının yapılması
19-Yukarıdaki olayların oluş tarihlerine göre sıralanışı, hangi
seçenekte doğru olarak verilmiştir?
A) II-IV-III-I B) II-III-I-IV C) III-II-I-IV D) III-IV-II-I
20-Aşağıdakilerden hangisi gusül (boy) abdestinin farzlarından
biridir?
A) Yüzü meshetmek
B) Euzü-Besmele okumak
C) Ayakları yıkamak
D) Bütün bedeni yıkamak
Download

EŞLEŞTİRELİM - dindersiindir.com