‫اج ُرو ْا فِي ه‬
‫ّللاِ ِمن بَ ْع ِد َما ظُلِ ُمو ْا لَنُبَ ِّوئَنَّ ُه ْم‬
‫َوالَّ ِذ َ‬
‫ين َه َ‬
‫اآلخ َر ِة أَ ْكبَ ُر لَ ْو َكانُو ْا‬
‫فِي ال ُّد ْنيَا َح َ‬
‫سنَةً َو ََلَ ْج ُر ِ‬
‫ون‬
‫يَ ْعلَ ُم َ‬
Habeşistan’a Hicret
Yolu

“Şayet isterseniz Habeşistan’a gidin. Zira orada ülkesinde hiç
kimseye zulmedilmeyen bir hükümdar iş başındadır. Orası bir
doğruluk ve dürüstlük ülkesidir. Allah bir kolaylık verinceye kadar
orada kalın.” H.Ş

HİCRET NEDİR?

?
Hicret

 - Dini ve dinin gereklerini yaşayabilmek için Allah’ın
geniş mülkünde uygun ortam aramaktır.
 Şahsiyeti,onuru ve kişiliği korumaktır
 Can güvenliğini sağlamaktır
?

Habeşistan’a
Peygamberimiz (sav)
kendisi hicret
etmeyip,ashabının hicret
etmesini istemiştir?
DİKKAT!

 1- Peygamberler Allah’ın emri olmadan görev
yerlerinden ayrılamazlar.
 2- Peygamberimiz (sav) hicret etmeyerek ashabına
daha fazla değer verdiğini ifade etmiştir.
 3- Güçsüz ve zayıf ve naif insanları müşriklerin
zulmünden korumuştur.
 4-Güçlü ve mücadele azmi yüksek olan insanların
motivasyonunu artırmıştır.
 5-Başka insanların İslamı tanımalarına imkan
vermek
Neden Habeşistan?

…
ÇÜNKÜ

 1-Çevre ülkeler ve yerleşim yerlerinde çoğunlukla
müşrik yaşamaktaydı.Mekkelilerle iyi ilişkileri vardı.
 2- Yemen BölgesiAteşe tapmaktaydı.
 3-Mısır ve Bizans uzak ve adeletsiz devletlerdi ve
Hristiyanlığın teslis inacına inanıyorlardı.
 4-Habeşistan, güvenli ve kralı ise adil idi. Ayrıca
Ashame Hristiyanlığın teslis inancından uzak inanç
formatına inanıyordu,
Mekke müşrikleri
Müslümanları Neden geri
getirmek
istiyorlar?
….
ÇÜNKÜ

 1- Mekke ve çevre bölgelerdeki güçlerinin ve
saygınlıklarının sarsılmaması
 2- Dini konumlarından gelen ekonomik gelirlerini
korumak
 3- İnsanların eşit olamayacağını, aksi takdirde işleri
yaptıracak kişi bulamayacakları
Hz. Cafer (r.a) Vurgu
yaptığı hususlar

 1-Putlara tapardık
 2-Ölmüş hayvan eti yerdik
 3-Akrabayla ilişkimizi keser,haklarını gözetmezdik
 4-Komşularımızı unutur,görevlerimizi yerine
getirmezdik
 5-Güçlü olanlarımızı zayıf ve güçsüzleri ezerdi.
 6-Bütün kötülükleri yapardık
Ey Kral ne yaptık ta Mekkeliler
bize düşman oldular?

 1-Allah’ın birliğine inandık
 2-O’na ibadet ettik
 3-Doğru söyledik, emaneti sahibine verdik
 4-Akraba ve komşu hakkını gözettik
 5-Kötülüklerden uzak durduk
 6-Kan dökmenin yanlış olduğuna inandık
 7-İfetli kadınlara dil uzatmadık ve kadına değer
verdik

Download

HABEŞİSTAN`A HİCRET