BR 1306
SERT LEHÝM TELLERÝ / GÜMÜÞ ALAÞIMLI TELLER
Standartlar:
TS 6934 EN ISO 3677
DIN 8513
NF EN 1044
B Ag 40 Zn Cd Cu 595-630
L - Ag 40 Cd
AG 304
Uygulama Alanlarý ve Özellikleri :
Mümkün olan en düþük sýcaklýkta sert lehim yapma imkaný saðlayan, kadmiyum içeren, yüksek gümüþ
alaþýmlý sert lehim telidir. Kapiler özelliði ve akýcýlýðý mükemmeldir. Çeliklerin, paslanmaz çeliklerin, temper
dökme demirlerin, bakýr, nikel ve alaþýmlarýnýn, kesici sert metallerin ve yukarýda adý geçen farklý metallerin
birbirine sert lehim ile birleþtirilmesinde kullanýlýr. Eþanjör, radyatör, þofben, termosifon, havlupan,
evaparatör, kondansatör, kollektör, kompresör, kamping tüp, hidrolik-pnomatik ekipman, klima,
havalandýrma filtreleri ve sistemleri imalatýnda, otomotiv motor armatürlerinde, gemi makinalarýnýn,
buzdolabý, diðer beyaz eþya boru baðlantýlarýnda, kimyasal tank, reaktör, kollektör armatürlerinde, tekstil
makinalarýnda ve boru baðlantýlarýnda kullanýlýr. Elektrik iletkenliði özelliklerinden dolayý kablo, kablo
pabucu, kontaktör, bobin, pano, transformatör, elektrik tesisatý ve ölçü aletleri baðlantýlarýnda geniþ
kullanýma sahiptir.Torna kalemi gibi sert metallerin birleþtirilmesinde çok iyi sonuç verir. Gaz hale geçen
dekapanlarýn (gas flux) kullanýldýðý uygulamalarda klasik dekapanlarýn kullanýlmasýnda yarar vardýr.
Uygun Dekapan : BF 13
Sert Lehim Telinin Tipik Kimyasal Analizi (% Að.):
Ag
Cd
Zn
Cu
40
20
21
19
Sert Lehim Alaþýmýnýn Tipik Mekanik Özellikleri :
Çekme Dayanýmý
(N/mm2)
Uzama
A5 (%)
410-510*
25
* Ana metale baðlý olarak
Sert Lehim Alaþýmýnýn Tipik Fiziksel Özellikleri :
Çalýþma Sýcaklýðý
(C°)
Ergime Aralýðý
(C°)
Özgül Aðýrlýðý
2
(gr/cm )
Elektrik Ýletkenliði
(Sm/mm2)
610
595-630
9,0
13,5
Ürün Kodu
Çap
(mm)
Uzunluk
(mm)
Kutu Aðýrlýðý
(kg)
8030751M15
1.00
500
1,00
8030752M15
1.20
500
1,00
8030753M15
1.50
-
6,50
8030754M15
2.00
-
6,50
Ambalaj Bilgileri :
Download

BR 1306