Sýcaklýk Kontrol
TC7-2100.PID
Uygulamalar
Endüstriyel Isýtma / Soðutma Uygulamalarýnda
Endüstriyel Fýrýn ve Ocaklarda
Plastik Enjeksiyon Baský ve Çekme Makinalarýnda
Klimatik Odalarda
Gýda Sektöründe, Ýþleme Makinalarýnda
Paketleme Makinalarýnda ve Benzeri Uygulamalarda
Autotune PID Sýcaklýk Kontrol Cihazý
Isýtma / Soðutma fonksiyonu seçimi
ON/OFF veya PID çalýþma
Alarm Çýkýþý ve Farklý Alarm Seçenekleri
Alarm Çýkýþý Ýçin Çekmede-Býrakmada Gecikme Zamaný
Komprosör koruma zamaný (Proses Kontrol ve Alarm Çýkýþý için)
Sensör koptu arýzasýnda kontrol çýkýþýnýn konumunun belirlenmesi (ON, OFF veya %POWER)
°C / °F seçimi (gösterim için)
Gösterim ve set deðeri ofseti
Ön panel üzerinden kolayca set deðerini deðiþtirme ve programlanma özelliði
ÖZELLÝKLER
Proses Giriþi: TC (J, K tipi), PT-100 iki veya üç telli,
PTC ([email protected]) (sipariþte belirtilmelidir)
Besleme Gerilimi:
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
Çözünürlük: 1 °C
Güç Tüketimi: 1,5VA maksimum
Doðruluk: %0.5 ölçüm aralýðýnda
Boyut: Ön panel 72x72mm, derinlik 96mm baðlantý
konnektörü dahil
Gösterge:4 dijit LED display, 9mm, kýrmýzý
Led Ýndikatörler: Set1, Set2, Prog, Out1, Out2
Kontrol Formu: Autotune PID
Panel Kesiti: 68x68mm
Filtre: Dijital RC filtre, ayarlanabilir 0.0...10.0 zaman
sabitesi
Kontrol Çýkýþý:
Proses Kontrol Çýkýþý(Out1):
250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
Alarm Çýkýþý(Out2):
250VV/8AV, 1 NO röle çýkýþý
Koruma Sýnýfý: IP54 önden, IP20 arkadan
Baðlantý: Soketli klemens, 2.5mm2 kablo takýlabilir.
Kutu: ABS, gri
Aðýrlýk: 250gr.
Röle çýkýþý yerine SSR sürme çýkýþý istendiðinde
sipariþte belirtilmelidir.
Çalýþma Sýcaklýðý: 0 ... 50 °C
Saklama Sýcaklýðý: -40 ... 85 °C
Rev. 002
Terminal Tanýmlamalarý ve Baðlantý Þekli
Out1
Out2
Proses
Giriþi
19
18
Harici
Sigorta
(1A T)
17 16
15 14
10 9
Sigorta
8A, T
TC (J,K tipi)
PTC
Güç
Anahtarý
L
8
PT-100
N
Güç
Yük
N
L
Not: Besleme gerilimi, proses giriþi ve kontrol çýkýþ tipi sipariþte belirtilmelidir.
Boyutlar
Panel Kesiti
9mm
74mm
68mm
66.5mm
72mm
72mm
102mm (minimum)
82mm (minimum)
10mm
68mm
Model özellikleri
T C 7 - 2 1 0
0 .PID
A B C D
Ön Panel Boyutu
D-Alarm Çýkýþý (Out2)
72x72mm
1
2
Model Numarasý
SSR Sürme Çýkýþý
C-Kontrol Çýkýþý (Out1)
A-Besleme Gerilimi
1 230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
2 115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
3
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
4
12VZ (-%15;+%10)
5
24VZ (-%15;+%10)
B-Proses Giriþi
1 TC(J tipi) °C
2 TC(K tipi)
3 RTD(PT-100)
4 RTD(PTC [email protected]°C)
Röle Çýkýþý ([email protected])
1
2
Röle Çýkýþý ([email protected])
SSR Sürme Çýkýþý
Kontrol cihazýna ait sipariþ bilgileri yukarýda verilmiþtir.
Kullanýcý kendisine uygun cihaz konfigürasyonunu
tablodaki bilgi ve kod karþýlýklarýndan faydalanarak
oluþturabilir ve bunu sipariþ koduna dönüþtürebilir.
0...800 °C
Belirlediðiniz seçenekleri kod oluþturma kutucuklarýna
yerleþtiriniz.
0...900 °C
-100...400 °C
-50...150 °C
Not:
Sipariþ bilgilerinde yer almayan proses giriþleri için bilgi
alýnýz.
EMKS ELEKTRONÝK BÝLGÝSAYAR ELEKTRÝK ÜRÜN ÝMALAT ÝTH. ÝHR. SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Selimzade Mah. Kurtuluþ Caddesi No : 44/B 16230 Yýldýrým / BURSA
Tel: 0 (224) 329 74 24 - 0 (224) 329 48 46
Faks: 0 (224) 329 29 62
Download

dosyayı indir