Solar Controller
SC - 1600
Solar Controller
3 sýcaklýk algýlama sensörü
Kollektör sýcaklýk algýlama sensörü
Return sýcaklýk algýlama sensörü
Tank sýcaklýk algýlama sensörü
Fark sýcaklýðý, kollektör veya return sensör sýcaklýðý göstergeden gözlenebilir
Fark sýcaklýk açma/kapama set deðeri tanýmlayabilme imkaný
Kollektör ve return sensör giriþleri için düþük/yüksek alarm seçeneði
Kollektör ve return sýcaklýklarý düþük/yüksek alarm seçeneklerini iptal etme imkaný
3 sensör için "Sensör koptu arýzasý" tespiti
Sensör koptu arýzaýnda sirkülasyon pompasý için çalýþma þekli seçimi
Kollektör için donma korumasý
Tank su sýcaklýðý kontrol fonksiyonu ( Tank üzerindeki ýsýtýcý ile)
Genel tanýtým
SC-1600 güneþ enerjisi sistemlerinde, güneþ paneli (kollektör) sýcaklýðý ve su tanký
(return) sýcaklýðý arasýndaki farka baðlý olarak sirkülasyon pompasýný kontrol etmek için dizayn
edilmiþtir. Ayrýca saat ayarlý tank termostatý fonksiyonuda cihaz üzerinde yer almaktadýr.
Cihaz üzerinde su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý, güneþ paneli (kollektör) su
sýcaklýðý ve aralarýndaki sýcaklýk farký gözlenebilmektedir.
Su tanký geri dönüþ (return) su sýcaklýðý ve güneþ paneli (kollektör) su sýcaklýðý için
düþük/yüksek alarm seçenekleri ile çevrim pompasýnýn devre dýþý kalmasý saðlanabilmektedir.
Ayrýca bu alarmlar program parametrelerinde iptal edilebilmektedir.
Kýþ aylarýnda kollektör üzerindeki su sýcaklýðýnýn donmasýný engellemek için cihaz
üzerinde tanýmlanabilen program parametreleri ile donma kontrolü yapýlabilmektedir.
Tank ýsýtýcýsý için 3 farklý çalýþma modu:
Isýtýcý kapalý
Istýcý sürekli devrede (Su sýcaklýðý ayarlanan deðerde sabit tutulur)
Ayarlanan saatte çalýþma
Pompa Kontrolü
Pompa kollektör ve return
sensörlerinden
okunan fark sýcaklýða
baðlý olarak çalýþýr
Isýtýcý Kontrolü
Isýtýcý, tank üzerine
yerleþtirilen sensör
üzerinden okunan ýsýya
baðlý olarak ON/OFF
çalýþtýrýlýr
Kontrol çýkýþý
Pompa çýkýþý
Tank ýsýtýcý çýkýþý
Besleme gerilimi
230VV (-%15;+%10) 50/60Hz
115VV (-%15;+%10) 50/60Hz
24VV (-%15;+%10) 50/60Hz
12VZ (-%15;+%10)
24VZ (-%15;+%10)
(Sipariþte belirtilmelidir).
Proses giriþi
3 adet PTC sensör
Kollektör, return
ve
tank sensörleri
Ön Panel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 12 13 14
1
Tank su sýcaklýðý göstergesi
2
Tank su sýcaklýðý için ayar butonlarý: Tank içerisindeki su sýcaklýðýný ayarlamak için
kullanýlýr.
3
Fark sýcaklýk göstergesi: Kollektör ( S1) ve Return (S2) sensörlerinden okunan sýcaklýk
deðerleri arasýndaki farký gösterir. Fark Sýcaklýk= Kollektör(S1) - Return(S2)
4
Fark sýcaklýk için ayar butonlarý: Sürkilasyon pompasýnýn devreye gireceði fark sýcaklýk
deðerini ayarlamak için kullanýlýr.
5
Saat göstergesi
6
Dakika göstergesi
7
Isýtýcý için baþlangýç ve çalýþma saati ayar butonlarý: Tank içerisindeki rezistans ile
zamana baðlý su ýsýtma modunda, ýsýtýcýnýn hangi saatler arasýnda devrede kalacaðýný
belirleyen aralýklarý girmek için kullanýlýr.
8
Cihaza baðlý sensörlerin ve sistemin arýza durumunu gösteren LED grubudur.
9
Sürkilasyon pompa LED'i: Sürkilasyon pompasý devrede ise yanar.
10 Isýtýcý LED'i: Isýtýcý devrede ise yanar.
Ön Panel
11
Program modu giriþ butonu ve LED'i: Program moduna giriþ için kullanýlýr. Bu butona 10
saniye süre ile basýldýðýnda program moduna girilir ve üzerindeki LED yanar.
12 OFF seçim butonu ve LED'i: Tank üzerindeki ýsýtýcýyý devre dýþý býrakmak için bu butona
basýlarak cihaz OFF moduna alýnýr. OFF modunda iken buton üzerindeki LED yanar.
13 ON seçim butonu ve LED'i: Tank üzerindeki ýsýtýcýyý devreye almak için bu butona
basýlarak cihaz ON moduna alýnýr. ON modunda iken buton üzerindeki LED yanar. Tank
içerisindeki su sýcaklýðý, ayar deðerinde sabit tutulur.
14 Zaman saatine baðlý çalýþma seçim butonu ve LED'i: Tank üzerindeki ýsýtýcýyý girilen saat
aralýðýnda devreye almak için bu butona basýlarak cihaz zaman saatine baðlý çalýþma
moduna alýnýr. Zaman saatine baðlý çalýþma modunda iken buton üzerindeki LED yanar.
Tank içerisindeki su sýcaklýðý, ayar deðerinde sabit tutulur.
Kollektör ve return sýcaklýklarýnýn gözlenmesi
Kollektör sýcaklýðýnýn gözlenmesi:
Kollektör sýcaklýðýný görmek için þekilde gösterilen konfigürasyon
butonuna basýnýz. Konfigürasyon butonunu basýlý tutarak OFF
butonuna bastýðýnýzda kollektör sýcaklýðý saat göstergesinde
görüntülenecektir.
Return sýcaklýðýnýn gözlenmesi:
Return sýcaklýðýný görmek için þekilde gösterilen konfigürasyon
butonuna basýnýz. Konfigürasyon butonunu basýlý tutarak "ON"
butonuna bastýðýnýzda return sýcaklýðý saat göstergesinde
görüntülenecektir.
Sürkilasyon Pompasýnýn El Ýle Çalýþtýrýlmasý ve Durdurulmasý
Sisteme su alýnmasý ve suyun dolaþtýrýlabilmesi için cihaza el ile sürkilasyon pompasýnýn
çalýþtýrýlmasý ve durdurulmasý özelliði eklenmiþtir.
Sürkilasyon Pompasýnýn El Ýle Çalýþtýrýlmasý
Pompanýn el ile devreye alýnmasý için "Off"
butonuna 5 saniye süre ile basýnýz. 5 saniye
sonunda pompa devreye girecektir ve
pompanýn devreye girdiðini gösteren LED
birer saniye aralýklarla yanýp sönecektir.
Pompa LED'i el ile devreye alýndýðýnda
birer saniye aralýklarla yanýp söner.
Sürkilasyon Pompasýnýn El Ýle Durdurulmasý
El ile devreye alýnan pompayý devre dýþý
býrakmak için "Off" butonuna 5 saniye süre
ile basýnýz. 5 saniye sonunda pompa
devreden çýkacak ve kollektör-return
sýcaklýk farkýna baðlý olarak çalýþmaya
baþlayacaktýr.
Fark sýcaklýk deðerinin ayarlanmasý
Burada ayarlanan fark sýcaklýk deðeri pompanýn çalýþmaya baþlayacaðý fark sýcaklýk deðeridir.
Örnek: Fark sýcaklýk set deðeri 7 °C olarak ayarlanmýþ ise pompa kollektör(S1) ve return(S2)
arasýndaki sýcaklýk farký 7 °C ve üzerinde ise çalýþmaya baþlar. Pompa program modunda
ayarlanan devreden çýkma sýcaklýk deðerine kadar çalýþýr. Devreden çýkma sýcaklýðýna
eriþildiðinde pompa devreden çýkar.
Fark Sýcaklýk
Pompanýn devreye girmesi için
fark sýcaklýk deðeri
Pompanýn devreden çýkmasý için
fark sýcaklýk deðeri
Pompa devreye girer
T
Pompa devreden çýkar
Pompa devreye girer
Pompa devreden çýkar
Fark sýcaklýk göstergesi altýnda bulunan arttýrma veya eksiltme
butonlarýndan herhangi bir tanesine basýldýðýnda set LED’i yanar ve
göstergede set deðeri görüntülenir.
Göstergede fark sýcaklýk ayar deðeri görüntülenir ve set LED'i yanar.
T
Artýrma ve eksiltme butonlarý ile fark sýcaklýk ayar deðeri deðiþtirilir.
T
Artýrma ve eksiltme butonlarýna 2 saniye boyunca basýlmaz ise set
LED’i söner ve ayarlanan deðer hafýzaya alýnýr.
T
2 saniye sonunda gösterge ölçüðü fark sýcaklýk deðerini gösterir ve set
LED'i söner.
T
Tank sýcaklýk deðerinin ayarlanmasý
Tank T
Tank sýcaklýk göstergesi altýnda bulunan arttýrma veya eksiltme
butonlarýndan herhangi bir tanesine basýldýðýnda set LED’i yanar ve
göstergede set deðeri görüntülenir.
Göstergede tank sýcaklýk ayar deðeri görüntülenir ve set LED'i yanar.
Tank T
Artýrma ve eksiltme butonlarý ile tank sýcaklýk ayar deðeri deðiþtirilir.
Tank T
Artýrma ve eksiltme butonlarýna 2 saniye boyunca basýlmaz ise set
LED’i söner ve ayarlanan deðer hafýzaya alýnýr.
Tank T
2 saniye sonunda gösterge ölçüðü tank sýcaklýk deðerini gösterir ve set
LED'i söner.
Tank T
Tank termostatý çalýþma modu seçimi
Tank üzerinde elektrikli ýsýtýcý mevcut ise aþaðýda açýklanan çalýþma modlarý seçilebilir.
Elektrikli ýsýtýcý için seçilebilir çalýþma modlarý:
1- “Off” modunda tank üzerindeki ýsýtýcý devre dýþýdýr.
2- “On” modunda tank üzerindeki ýsýtýcý ayarlanan sýcaklýk deðerine baðlý olarak sürekli
çalýþtýrýlýr ve su sýcaklýðýný ayarlanan deðerde muhafaza eder.
3- Zamana baðlý çalýþmada, tank üzerindeki ýsýtýcý ayarlanan baþlangýç saatinde devreye girer
ve çalýþma zamaný boyunca devrede kalýr. Çalýþma zamaný dolduðunda baþlangýç saatine
kadar devre dýþý kalýr. Devrede kaldýðý süre içerisinde tank sýcaklýðý ayarlanan deðerde tutulur.
Tank termostatý çalýþma modu seçimi
“Off” butonuna bastýðýnýzda ýsýtýcý çalýþma modu "Off" olarak seçilmiþ
olur ve buton üzerindeki LED yanar.
Off
On
tank heater
“On” butonuna bastýðýnýzda ýsýtýcý çalýþma modu "On" olarak seçilmiþ
olur ve buton üzerindeki LED yanar.
Off
On
tank heater
Off
On
tank heater
Saatli çalýþma butonuna bastýðýnýzda ýsýtýcý çalýþma modu sattli
çalýþma olarak seçilmiþ olur ve buton üzerindeki LED yanar.
Baþlangýç saatinin ayarlanmasý
hour
minute
Baþlangýç saatini görmek ve deðiþtirebilmek için üzerinde
saat sembolü bulunan butona basýnýz. Butona bastýðýnýzda
göstergede baþlangýç saati belirecektir ve set LED’i
yanacaktýr.
Baþlangýç saati görüntülenir.
hour
minute
Artýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðeri deðiþtirilebilir.
hour
minute
Artýrma ve eksiltme butonlarýna 2 saniye boyunca basýlmaz
ise set LED’i söner ve ayarlanan deðer hafýzaya alýnýr.
hour
minute
Göstergede saat görüntülenir.
hour
minute
Çalýþma zamanýnýn ayarlanmasý
hour
minute
Çalýþma zamanýný görmek ve deðiþtirebilmek için üzerinde
kum saati sembolü bulunan butona basýnýz. Butona
bastýðýnýzda göstergede baþlangýç saati belirecektir ve set
LED’i yanacaktýr.
Çalýþma zamaný görüntülenir.
hour
minute
Artýrma ve eksiltme butonlarý ile set deðeri deðiþtirilebilir.
hour
minute
Artýrma ve eksiltme butonlarýna 2 saniye boyunca basýlmaz
ise set LED’i söner ve ayarlanan deðer hafýzaya alýnýr.
hour
minute
Göstergede saat görüntülenir.
hour
minute
Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Çalýþma ekraný
Hour
Off
Minute
On
Set butonuna 10 saniye süre ile basýnýz.
Süre sonunda Prog ledi yanar ve
program moduna girilir.
Program ekraný
Parametre seçimi
Hour
Off
Minute
On
Arttýrma ve eksiltme butonlarý yardýmý
ile deðerini deðiþtirmek istediðiniz
parametreyi seçiniz.
Program ekraný
Parametre seçimi
Hour
Off
Minute
On
Parametrenin içeriðini görmek ve
deðiþtirmek için ENTER butonuna
basýnýz.
Program ekraný
Parametre deðeri
Hour
Off
Minute
On
Arttýrma ve eksiltme butonlarý
parametre deðerini deðiþtiriniz.
Program ekraný
Parametre deðeri
Hour
Off
Minute
On
Deðerini deðiþtirdiðiniz parametre
deðerini hafýzaya almak için ENTER
butonuna basýnýz.
Program ekraný
Parametre seçimi
Hour
Off
Minute
On
Sonraki sayfa
Program moduna giriþ ve parametre deðerinin deðiþtirilip kaydedilmesi
Program ekraný
Parametre seçimi
Hour
Minute
On
Off
Parametre seçim ekranýnda iken arttýrma ve
eksiltme butonlarý yardýmý ile deðerini
deðiþtirmek istediðiniz parametreyi
seçebilirsiniz.
Parametre deðerini deðiþtirmek için önceki iþlem
adýmlarýný takip ediniz.
Program modundan çýkmak ve çalýþma ekranýna dönmek
için parametre seçim ekranýnda iken PROG butonuna
basýnýz.
Çalýþma ekraný
Hour
Off
Minute
On
Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Fark sýcaklýk alt set deðeri
Sirkülasyon pompasýnýn devreden çýkacaðý alt sýcaklýk deðerini belirler.
Fark sýcaklýk set deðeri alt limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir alt deðerini belirler. Set deðeri P01 ve
P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri üst limit
Fark sýcaklýk set deðerinin ayarlanabilir üst deðerini belirler. Set deðeri P01
ve P02 ile belirlenen limitlerin dýþýnda deðer alamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri P01 parametresi ile belirlenen deðerden küçük
bir deðere ayarlanamaz.
Fark sýcaklýk set deðeri P02 parametresi ile belirlenen deðerden büyük
bir deðere ayarlanamaz.
Kollektör sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Yüksek alarm deðeri maksimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF
mesajý görüntülenir ve yüksek alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda
sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.
Kollektör sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Düþük alarm deðeri minimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF mesajý
görüntülenir ve düþük alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon
pompasý devre dýþý kalýr.
Kollektör sýcaklýðý düþük/yüksek alarm histeresiz deðeri
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için yüksek alarm set deðeri
Yüksek alarm deðeri maksimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF
mesajý görüntülenir ve yüksek alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda
sirkülasyon pompasý devre dýþý kalýr.
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý için düþük alarm set deðeri
Düþük alarm deðeri minimum deðerine alýndýðýnda göstergede OFF mesajý
görüntülenir ve düþük alarm iptal edilir. Bu alarm oluþtuðunda sirkülasyon
pompasý devre dýþý kalýr.
Su tanký geri dönüþ (return) sýcaklýðý düþük/yüksek alarm histeresiz
deðeri
Alarm
Düþük Alarm Set deðeri
Yüksek Alarm Set deðeri
AKTÝF
PASÝF
A-HYS
A-HYS
Kollektör veya su tanký geri dönüþ sýcaklýðý
Yukarýda tanýmlanan alarmlar oluþtuðunda sirkülasyon pompasýnýn çalýþmasýna izin
verilmez.
Parametre Tanýmlamalarý ve Açýklamalar
Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreye
girme sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý bu parametre ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer.
Kollektör suyu donma korumasý için sirkülasyon pompasýnýn devreden
çýkma sýcaklýðý
Kollektör suyu sýcaklýðý P-09 parametresi ile tanýmlanan sýcaklýk deðerine
düþtüðünde sirkülayon pompasý devreye girer. Sirkülasyon pompasý, kollektör
suyu sýcaklýðý P-10 ile tanýmlanan deðere yükselinceye kadar devrede kalýr.
Sýcaklýk bu parametre ile tanýmlanan deðere ulaþtýðýnda sirkülasyon pompasý
devreden çýkarýlýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý çalýþma seçenekleri
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý için 3 farklý durum
tanýmlanabilir. Bu durumlar aþaðýda sýralanmýþtýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý devre dýþý býrakýlýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý devreye alýnýr.
Sensör kopmasý durumunda sirkülasyon pompasý belirlenen süreler
kadar periyodik olarak devreye alýnýr ve devre dýþý býrakýlýr.
Sensör kopmasý durumunda ve periyodik çalýþma þeklinde
sirkülasyon pompasýnýn devrede kalma zamaný
(1...99 dakika)
P-11 parametresi Pryd seçili ise geçerlidir.
Sensör kopmasý durumunda ve periyodik çalýþma þeklinde
sirkülasyon pompasýnýn devre dýþý kalma zamaný
(1...99 dakika)
P-11 parametresi Pryd seçili ise geçerlidir.
Isýtýcý çýkýþý için histeresiz deðeri
RC Filtre için zaman sabitesi (0.0 ... 10.0 Saniye)
Sýcaklýk ölçümünde kullanýlan dijital RC filtresinin zaman sabitesini belirler.
RC filtre zamaný 0.0 (OFF) yapýldýðýnda filtre iptal edilir.
Filtre Cevabý
100%
63.2%
0%
RC Zamaný
Zaman
N
Þebeke
L
Cihaz için
Açma/Kapama
Anahtarý
7
6
Power
Supply
3
4
Pompa Çýkýþý
[email protected]
1
2
Isýtýcý
[email protected]
Sigorta
NOT2
Sigorta
NOT1
Sigorta 1A
Collector
Tank
Elektronik
10 11 12 13 8 9
Return
PTC 1000 [email protected]°C
Tank
Sensörü
Sigorta
Proje Adý
Hazýrlayan
Onaylayan
Isýtýcý
Sirkülasyon
Pompasý
Kollektör
Kollektör
Sensörü
Açýklama
Proje Kodu
Tarih
Rev.No
Sayfa No
NOT1: Sigorta deðeri yükün çektiði akýma göre belirlenir.
NOT2: Sigorta deðeri yükün çektiði akýma göre belirlenir.
NOT3: Sigorta deðeri yükün çektiði akýma göre belirlenir.
Return
Sensörü
Sistemde elektrikli ýsýtýcý kullanýlmýyor ise
tank sýcaklýk sensörü(S3) takýlmayacaktýr.
Cihazýn ýsýtýcý çýkýþýna herhangi bir baðlantý
yapýlmayacaktýr.
NOT3
Download

SC - 1600