Kullanma
Sýcak suyu
sirkülasyon
Pompalarý
TLCHB Serisi
KULLANIM ALANLARI
HAFÝF TÝCARÝ BÝNALAR.
UYGULAMALAR
• Yüksek debili ve basýnçlý uygulamalarda sýcak kullaným suyu
sirkülasyonu.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
POMPA
•
•
•
•
•
•
Debi: 12 m3/saate kadar.
Basma Yüksekliði: 12 m’ye kadar.
Pompalanan sývý sýcaklýðý: -10°C ila +110°C.
Donmayan, yoðuþmayan.
Azami çalýþma basýncý: 10 bar (PN 10).
Çark: kompozit malzemeden yapýlmýþtýr.
Yýpranma halkasý: seramik.
MOTOR
•
•
•
•
•
•
Pompalanan sývý ile yaðlanan yataklara sahip ýslak rotor tipi.
Seramikten yapýlma eksenel ve radyal yataklar.
Tek fazlý 230 V 50 Hz güç kaynaðý.
Motora eksenel olarak entegre edilmiþ klemens kutusu.
2 kutuplu, üç hýzlý, manuel hýz seçimi.
EN standartlarý 60335-1 ve 2-51’e göre.
H Sýnýfý Sýzdýrmazlýk (180°C).
Koruma sýnýfý: IP 44.
YAPI ÖZELLÝKLERÝ
•
•
Azami 65 °C sýcaklýkta, azami 25 °F sertlikte ve sýcak kullaným suyu
sirkülasyonu için elektrikli sirkülatör pompalar.
Bakýr boruya doðrudan montaj için tasarlanmýþ bronz pompa gövdesi,
1" ¼ ve 1" ½ diþli baðlantýlar.
AKSESUARLAR
•
•
Boru baðlantýlarý.
Sýzdýrmaz muhafaza.
KURULUM
•
Motor ekseninin yatay olmasý koþuluyla her konumda yatay veya dikey
kuruluma uygun.
23
TLCHB SERÝSÝ
TANIMLAMA KODU
TLC
H
B
25
8
L
BAÐLANTI FLANÞLARI ARASINDAKÝ UZAKLIK 180 mm
m CÝNSÝNDEN AZAMÝ BASMA YÜKSEKLÝÐÝ
ÇIKIÞ NOMINAL ÇAPI
B = BRONZ MODEL
H = YÜKSEK DEBÝ / YÜKSEK BASINÇ
SERÝ ADI
ÖRNEK : TLCHB 25-8L
TLC serisi sirkülatör, yüksek debi/basýnç H modeli, bronz B modeli, çýkýþ nominal çapý = 25,
azami basma yüksekliði = 8 m, baðlantý flanþlarý arasýndaki uzaklýk 180 mm.
MALZEME TABLOSU
PARÇA
MALZEME
Pompa gövdesi
Çark
Mil
úo.×O×I
$ü×QPDKDONDV×
Yataklar
Contalar
Bronz
Kompozit malzeme
Seramik
3DVODQPD]oHOLN
6HUDPLN
Seramik
EPDM
tlchb-2p50-en_a_tm
TLCHB SERÝSÝ
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
7ú3ú
d(.ú/(1
GÜÇ
230V 50Hz
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
7/&+%/
d(.ú/(1
.21'$16$7g5
AKIM
W
A
220
228
260
260
270
286
283
343
357
285
372
400
1,03
1,04
1 ,1 3
1,23
1,24
1,25
1,35
1,44
1,56
1,36
1,69
1,73
µF
8,0
8,0
8,0
8,0
4 '(%ú
HIZ
0$.6ú080 0$.6ú080
l/sn 0
0,3
0,7
1,0
1,3
1,7
2,0
2,3
2,7
m3/s 0
1,2
2,4
3,6
4,8
6,0
7,2
8,4
9,6
V
400
400
400
400
+ 723/$00(75(686h7818
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
5 ,8
6,7
7 ,1
6,6
7,5
8 ,0
8,3
9,4
10,0
7 ,8
10,4
11,9
5,1 4,2
6,2 5,4
6,7 6,1
5,9 4,7
7,0 6,2
7,6 6,9
7 ,0 5 ,0
8,7 7,7
9,5 8,8
6,5 4,5
9,6 8,5
11,2 10,3
3 ,1
4,4
5,2
3,1
5,1
5,9
2 ,7
6,3
7 ,7
2,2
6,9
9 ,2
1,9
3,3
4 ,2
1,8
3,9
4,8
1 ,1
4,6
6,5
0 ,7
5,2
7 ,7
1 ,1
2,2
3,2
0 ,8
2,7
3,7
1,2
2 ,3
1,4
1,7
2,7
1,7
3,1
5 ,1
1,7
3,8
2 ,6
1,5
3,4
6 ,2
1,9
4 ,7
3,3
2 ,0
WOFKESHQBFBWK
,62VWDQGDUWODU×(N$
\DJ|UHSHUIRUPDQVODU
24
TLCHB SERÝSÝ
TEK FAZLI ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Bu performans deðerleri ρ= 1,0 kg/dm3 yoðunluða ve ν= 1 mm2/sn kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
25
TLCHB SERÝSÝ
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR TABLOSU
3203$7ú3ú
TLCHB 20-7L
TLCHB 25-7L
TLCHB 20-8L
TLCHB 25-8L
TLCHB 20-10L
TLCHB 25-10L
TLCHB 20-12L
TLCHB 25-12L
$ø,5/,.
BOYUTLAR (mm)
H
H1
D
F
DN
kg
180
180
180
180
180
180
180
180
90
90
90
90
90
90
90
90
3/4"
1"
3/4"
1"
3/4"
1"
3/4"
1"
G 1"¼
G 1"½
G 1"¼
G 1"½
G 1"¼
G 1"½
G 1"¼
G 1"½
20
25
20
25
20
25
20
25
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
6,7
tlchb-2p50-en_c_td
26
Download

Döküman için lütfen tıklayınız