50 Hz
SH Serisi
EN 733 ÝLE UYUMLU AISI 316 PASLANMAZ ÇELÝKTEN YAPILMIÞ
SANTRÝFÜJ ELEKTRÝKLÝ POMPALARI
IE2 MOTORLARLA DONATILMIÞTIR
(EC) NO. 640/2009 YÖNETMELÝÐÝNE UYGUNDUR
Kod 191002941 Rev.A Baský 06/2011
SH SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
BASKI 06-2011
2
ÝÇÝNDEKÝLER
5
6
8
9
14
15
24
26
28
51
75
93
99
Teknik özellikler ..............................................................................................................................
Yapý Özellikleri ................................................................................................................................
Model Listesi ...................................................................................................................................
Model Listesi ve Malzeme Tablosu .................................................................................................
SH Mekanik Salmastra ............................................................................................................
Motorlar ....................................................................................................................................
SH serisi, 50 Hz 2 Kutuplu, Hidrolik Performans Aralýðý ...........................................................
SH serisi, 50 Hz 4 Kutuplu, Hidrolik Performans Aralýðý ...........................................................
SH Serisi, 50 Hz 2 Kutuplu, Çalýþma Karakteristikleri ..............................................................
SH Serisi, 50 Hz 4 Kutuplu, Çalýþma Karakteristikleri ..............................................................
Boyutlar ve Aðýrlýklar ...............................................................................................................
Aksesuarlar ..............................................................................................................................
Teknik Bilgiler ..........................................................................................................................
3
4
Santrifüj
elektrikli
pompalar
AISI 316
paslanmaz
çelikten
yapýlmýþtýr ve
EN 733 ile
uyumludur
KULLANIM ALANLARI
Lowara SH serisi pompalar ýsýtma, havalandýrma ve iklimlendirme
sistemlerinde su ve temiz sývý sirkülasyonu için, endüstriyel
uygulamalarda ise basýnçlandýrma amacýyla kullanýlýr.
SH Serisi
• Pompalanan sývý sýcaklýðý:
Standart -10°C ila +120°C arasýnda.
Özel modeller istek üzerine temin
edilebilir.
• Azami çalýþma basýncý:
12 bar (PN 12).
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
POMPA
• SH serisi, preslenmiþ AISI 316
paslanmaz çelikten yapýlmýþ tek
kademeli santrifüj pompalarýnda oluþur.
• Emme ve basma çýkýþlarýnýn sývý
boyutlarý ve çaplarý EN 733
standartlarýyla (eski DIN 24255)
uyumludur.
• Flanþ boyutlarý EN 1092-1 ile
uyumludur.
• Mevcut boyutlar: DN 25 ile DN 80
arasý.
• Pompanýn emme giriþine dönükken
saat yönünün tersine dönüþ.
• Ayrýlabilir kaplinli tasarým.
UYGULAMA ARALIÐI
• Basma:
240 m3/saat’e kadar (2 kutuplu).
130 m3/saat’e kadar (4 kutuplu).
• Basma yüksekliði:
110 m’ye kadar (2 kutuplu).
23 m’ye kadar (4 kutuplu).
5
MOTOR
• Üç fazlý asenkron, sincap kafesli,
kapalý tip, hava soðutmalý.
• Performanslar
EN 60034-1’e göredir.
• Standart olarak verilen IE2
motorlar 640/2009 sayýlý (EC)
Yönetmeliðine uygundur.
• IP55 koruma.
• Yalýtým sýnýfý 155 (F).
• Azami ortam sýcaklýðý: 40°C.
Farklý çevre koþullarý için gücü
kontrol edin.
• Aþýrý yük korumasý kullanýcý
tarafýndan saðlanacaktýr.
• Tüm LOWARA motorlarýnda
yoðuþma boþaltým tapalarý.
• Standart voltaj:
Tek fazlý model 220-240 V, 50 Hz
3 kW’a kadar güçler için üç fazlý
model 220-240/380-415V, 50 Hz;
3 kW üzeri güçler için
380-415/660-690 V, 50 Hz.
YAPI KARAKTERÝSTÝKLERÝ
• Paslanmaz çelik, uçtan emiþli ve radyal çýkýþa sahip
santrifüj pompa.
• AISI 316L paslanmaz çelikten yapýlmýþ pompa
gövdesi.
• EN 1092-1 (eski UNI 2236 ve DIN 2533) ile uyumlu
flanþlar.
• Ayrýlabilir kaplinli tasarým (çark, braket ve motor
pompa gövdesini borulardan ayýrmadan çýkarýlabilir).
• AISI 316L paslanmaz çelikten yapýlmýþ, lazer
teknolojisiyle kaynaklanmýþ (boyutlar 25, 32, 40, 50,
65-160/75, 65-160/110A) veya AISI CF8M dökme
paslanmaz çelikten kapalý çark.
• EN 12756 ile uyumlu mekanik salmastra (eski DIN
24960).
• AISI 316L paslanmaz çelikten doldurma ve boþaltma
tapalarý.
MOTORLU POMPA KAPLÝNÝ
• SHE: Uzatýlmýþ motor miline doðrudan sabitlenmiþ
pompa faný olan monoblok.
• SHS: Bir adaptör ve sýký geçmeli kaplin ile motor
miline sabitlenmiþ.
• SHF: Bir kelepçe, destek, esnek kaplin ve hizalama
ve ankraj temeli ile.
• SHF..SC : Kelepçe, destek, ara parça kaplini,
hizalama ve ankraj temeli ile.
• Çýplak mil pompa modeli.
ÝSTEK ÜZERÝNE AKSESUARLAR
• AISI 316 paslanmaz çelik veya galvanize demirden
karþý flanþlar.
• Manometre baðlantýsýna sahip ara flanþ.
• Pompa ve motor þimleri.
ÝSTEÐE BAÐLI ÖZELLÝKLER
• Farklý voltaj ve frekanslar.
• Mekanik salmastra ve contalar için özel maddeler.
• Sývýnýn mekanik salmastraya pompalandýðý dahili
devridaimli model.
• Salmastrasý dönüþ kilitleme sistemi ile donatýlmýþ
model.
• Tropikleþtirilmiþ motorlar.
• Hydrovar® kontrol sistemli model.
• Ara parçalý esnek kaplinli SHF.
• Dizel motor.
6
SH SERÝSÝ
TANIMLAMA KODU
SH
E
4
32
-
200
/
40
6
A
SC
Ara parçalý kaplinli model
Pompa faný boyutu azaltýlmýþ
6 = 60 Hz
Nominal motor gücü (kW x 10)
Çark nominal çapý (mm)
Tahliye çýkýþý nominal çapý (mm)
= 2 kutuplu motor
4 = 4 kutuplu motor
E = Monoblok versiyon
S = Sýký geçmeli kaplinli model, IEC standart motor
F = Esnek kaplinli model, EN 733 ile uyumlu taban
SH Serisi adý
SHE - SHS ÜRÜN BÝLGÝ ETÝKETÝ
AÇIKLAMA
1 - Elektrikli pompa tipi
2 - Kod
3 - Basma aralýðý
4 - Basma yüksekliði aralýðý
5 - Motor tipi
6 - Üretim tarihi ve seri numarasý
7 - Pompa fan çapý
8 - Minimum basma yüksekliði
9 - Mekanik salmastra malzeme tanýmlama kodu
10 - Hýz
11 - Nominal güç
12 - Maksimum çalýþma sýcaklýðý
13 - Maksimum çalýþma basýncý
14 - Conta malzemesi tanýmlama kodu
SHF ÜRÜN BÝLGÝ ETÝKETÝ
(YALNIZCA POMPA)
SHF ÜRÜN BÝLGÝ ETÝKETÝ
(ELEKTRÝKLÝ POMPA)
7
SH SERÝSÝ 50 Hz MODELLERÝN LÝSTESÝ
2 KUTUPLU
4 KUTUPLU
BOYUT
25-125/07
25-125/11
25-160/15
25-160/22
25-200/30
25-200/40
25-250/55
25-250/75
25-250/110
32-125/07
32-125/11
32-160/15
32-160/22
32-200/30
32-200/40
32-250/55
32-250/75
32-250/110
40-125/11
40-125/15
40-125/22
40-160/30
40-160/40
40-200/55
40-200/75
40-250/92
40-250/110A
40-250/110
40-250/150
50-125/22
50-125/30
50-125/40
50-160/55
50-160/75
50-200/92
50-200/110A
50-200/110
50-250/150
50-250/185
50-250/220
65-160/40
65-160/55
65-160/75
65-160/92
65-160/110A
65-160/110
65-200/150
65-200/185
65-200/220
65-250/300
65-250/370
80-160/110
80-160/150
80-160/185
80-200/220
80-200/300
80-200/370
80-250/450
80-250/550
80-250/750
‡= Mevcut
MODEL
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
11
15
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
11
15
18,5
22
4
5,5
7,5
9,2
11
11
15
18,5
22
30
37
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
BOYUT
SHEM
SHE
SHS
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
-
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
-
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
-
kW
SHF
MODEL
SHE4
25-125/02A
25-125/02
25-160/02
25-160/03
25-200/03
25-200/05
25-250/07
25-250/11
25-250/15
32-125/02A
32-125/02
32-160/02
32-160/03
32-200/03
32-200/05
32-250/07
32-250/11
32-250/15
40-125/02A
40-125/02
40-125/03
40-160/03
40-160/05
40-200/07
40-200/11
40-250/11
40-250/15
40-250/22
50-125/03A
50-125/03
50-125/05
50-160/07
50-160/11
50-200/11
50-200/15
50-250/22A
50-250/22
50-250/30
65-160/05
65-160/07
65-160/11A
65-160/11
65-160/15
65-200/15
65-200/22
65-200/30
65-250/40
65-250/55
80-160/15
80-160/22A
80-160/22
80-200/30
80-200/40
80-250/55
80-250/75
80-250/110
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡= Mevcut
sh_she-shs-shf_2p50-en_b_tem
8
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,25
0,25
0,37
0,37
0,5
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
0,37
0,37
0,5
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
3
0,5
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,5
2,2
2,2
3
4
5,5
7,5
11
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
SHS4
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
SHF4
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
‡
sh_she4-shs4-shf4_4p50-en_c_tem
SHE - SHE4 SERÝSÝ
MODEL LÝSTESÝ VE MALZEME TABLOSU
MODELLER
2 KUTUPLU
4 KUTUPLU
SHE 25-125/07
SHE 25-125/11
SHE 25-160/15
SHE 25-160/22
SHE 25-200/30
SHE 25-200/40
SHE 25-250/55
SHE 25-250/75
SHE 25-250/110
SHE 32-125/07
SHE 32-125/11
SHE 32-160/15
SHE 32-160/22
SHE 32-200/30
SHE 32-200/40
SHE 32-250/55
SHE 32-250/75
SHE 32-250/110
SHE 40-125/11
SHE 40-125/15
SHE 40-125/22
SHE 40-160/30
SHE 40-160/40
SHE 40-200/55
SHE 40-200/75
SHE 40-250/92
SHE 40-250/110
SHE 50-125/22
SHE 50-125/30
SHE 50-125/40
SHE 50-160/55
SHE 50-160/75
SHE 50-200/92
SHE 50-200/110
SHE 65-160/40
SHE 65-160/55
SHE 65-160/75
SHE 65-160/92
SHE 65-160/110
SHE 80-160/110
SHE4 25-200/05
SHE4 25-250/07
SHE4 25-250/11
SHE4 25-250/15
SHE4 32-200/05
SHE4 32-250/07
SHE4 32-250/11
SHE4 32-250/15
SHE4 40-160/05
SHE4 40-200/07
SHE4 40-200/11
SHE4 40-250/11
SHE4 40-250/15
SHE4 40-250/22
SHE4 50-125/05
SHE4 50-160/07
SHE4 50-160/11
SHE4 50-200/11
SHE4 50-200/15
SHE4 50-250/22A
SHE4 50-250/22
SHE4 50-250/30
SHE4 65-160/05
SHE4 65-160/07
SHE4 65-160/11A
SHE4 65-160/11
SHE4 65-160/15
SHE4 65-200/15
SHE4 65-200/22
SHE4 65-200/30
SHE4 65-250/40
SHE4 65-250/55
SHE4 80-160/15
SHE4 80-160/22A
SHE4 80-160/22
SHE4 80-200/30
SHE4 80-200/40
SHE4 80-250/55
SHE4 80-250/75
sh-she-p-en_b_mo
ADI
REF.
MALZEME
REFERANS STANDARTLAR
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
AVRUPA
ABD
Pompa gövdesi
Çark 25-32-40-50-65(160)
Çark 65(200-250)-80
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) $670&)0FDVW$,6,
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
$ü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
.DUü×Dü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
0LOX]DQW×V×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
6HUWPLONDSOLQL
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
dDUNNLOLWVRPXQXYHSXOX
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
7×UQDN
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
'ROGXUPDYHWDKOL\HWDSDODU×
0HNDQLNVDOPDVWUD
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
6HUDPLN.DUERQ)30VWDQGDUWPRGHO
Elastomerler
Adaptör *
Adaptör *
)30VWDQGDUWPRGHO
EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100)
$OPLQ\XP
Dökme demir
EN 1561-GJL-200 (JK1030)
AISI 316
ASTM Class 25
3RPSDJ|YGHVLEDùODQW×F×YDWDODU×YHYLGDODU× *DOYDQL]HoHOLN
25/32/40-125 2/4 kutuplu, 25/32/40-160 2/4 kutuplu, 25/32/40-200 2/4 kutuplu modeller
sh_she-en_c_tm
9
SHE - SHE4 SERÝSÝ
MODEL LÝSTESÝ VE MALZEME TABLOSU
MODELLER
2 KUTUPLU
4 KUTUPLU
SHE 40-250/150
SHE 50-250/150
SHE 50-250/185
SHE 50-250/220
SHE 65-200/150
SHE 65-200/185
SHE 65-200/220
SHE 80-160/150
SHE 80-160/185
SHE 80-200/220
SHE4 80-250/110
sh-she-s-en_b_mo
MODELLER
4 KUTUPLU
SHE4 25-125/02A
SHE4 25-125/02
SHE4 25-160/02
SHE4 25-160/03
SHE4 25-200/03
SHE4 32-125/02A
SHE4 32-125/02
SHE4 32-160/02
SHE4 32-160/03
SHE4 32-200/03
SHE4 40-125/02A
SHE4 40-125/02
SHE4 40-125/03
SHE4 40-160/03
SHE4 50-125/03A
SHE4 50-125/03
sh-she4-p-en_a_mo
ADI
REF.
MALZEME
REFERANS STANDARTLAR
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
AVRUPA
ABD
Pompa gövdesi
Çark 25-32-40-50-65(160)
Çark 65(200-250)-80
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) AISI 316L
EN 10213-4-GX5CrNiMo19-11-2 (1.4408) $670&)0FDVW$,6,
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
$ü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
.DUü×Dü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
0LOX]DQW×V×
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
6HUWPLONDSOLQL
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
dDUNNLOLWVRPXQXYHSXOX
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
AISI 316
7×UQDN
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X2CrNiMo17-12-2 (1.4404)
AISI 316L
'ROGXUPDYHWDKOL\HWDSDODU×
0HNDQLNVDOPDVWUD
3DVODQPD]oHOLN
EN 10088-1-X5CrNiMo17-12-2 (1.4401)
6HUDPLN.DUERQ)30VWDQGDUWPRGHO
Elastomerler
Adaptör *
Adaptör *
)30VWDQGDUWPRGHO
EN 1706-AC-AISi11Cu2 (Fe) (AC46100)
$OPLQ\XP
Dökme demir
EN 1561-GJL-200 (JK1030)
AISI 316
ASTM Class 25
3RPSDJ|YGHVLEDùODQW×F×YDWDODU×YHYLGDODU× *DOYDQL]HoHOLN
25/32/40-125 2/4 kutuplu, 25/32/40-160 2/4 kutuplu, 25/32/40-200 2/4 kutuplu modeller
sh_she-en_c_tm
10
SHS - SHS4 SERÝSÝ
MODEL LÝSTESÝ VE MALZEME TABLOSU
MODELLER
2 KUTUPLU
4 KUTUPLU
SHS 25-125/07
SHS 25-125/11
SHS 25-160/15
SHS 25-160/22
SHS 25-200/30
SHS 25-200/40
SHS 25-250/55
SHS 25-250/75
SHS 32-125/07
SHS 32-125/11
SHS 32-160/15
SHS 32-160/22
SHS 32-200/30
SHS 32-200/40
SHS 32-250/55
SHS 32-250/75
SHS 40-125/11
SHS 40-125/15
SHS 40-125/22
SHS 40-160/30
SHS 40-160/40
SHS 40-200/55
SHS 40-200/75
SHS 50-125/22
SHS 50-125/30
SHS 50-125/40
SHS 50-160/55
SHS 50-160/75
SHS 65-160/40
SHS 65-160/55
SHS 65-160/75
SHS4 25-250/07
SHS4 25-250/11
SHS4 25-250/15
SHS4 32-250/07
SHS4 32-250/11
SHS4 32-250/15
SHS4 40-200/07
SHS4 40-200/11
SHS4 40-250/11
SHS4 40-250/15
SHS4 40-250/22
SHS4 50-160/07
SHS4 50-160/11
SHS4 50-200/11
SHS4 50-200/15
SHS4 50-250/22A
SHS4 50-250/22
SHS4 50-250/30
SHS4 65-160/05
SHS4 65-160/07
SHS4 65-160/11A
SHS4 65-160/11
SHS4 65-160/15
SHS4 65-200/15
SHS4 65-200/22
SHS4 65-200/30
SHS4 65-250/40
SHS4 65-250/55
SHS4 80-160/15
SHS4 80-160/22A
SHS4 80-160/22
SHS4 80-200/30
SHS4 80-200/40
SHS4 80-250/55
SHS4 80-250/75
sh-shs-p-en_b_mo
ADI
REF.
MALZEME
REFERANS STANDARTLAR
N.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AVRUPA
ABD
Pompa gövdesi
dDUN
dDUN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R $,6,/
(1;&U1L0R $,6,/
(1*;&U1L0R $670&)0FDVW$,6,
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,/
$ü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,/
.DUü×Dü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,
6HUWPLONDSOLQL
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,
dDUNNLOLWVRPXQXYHSXOX
3DVODQPD]oHOLN
7×UQDN
(1;&U1L0R
(1;&U1L0R
$,6,
$,6,/
'ROGXUPDYHWDKOL\HWDSDODU×
0HNDQLNVDOPDVWUD
$FFLDLRLQR[
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
6HUDPLN.DUERQ)30VWDQGDUWPRGHO
(ODVWRPHUOHU
$GDSW|U
$GDSW|U
)30VWDQGDUWPRGHO
(1$&$,6L&X)H$&
$OPLQ\XP
(1*-/-/
'|NPHGHPLU
$GDSW|UPRWRUNDSOLQL
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
$,6,
$670&ODVV
$670&ODVV
3RPSDJ|YGHVLEDùODQW×F×YDWDODU×YHYLGDODU× *DOYDQL]HoHOLN
sh_shs-en_c_tm
NXWXSOXNXWXSOXNXWXSOXPRGHOOHU
11
SHS SERÝSÝ
MODEL LÝSTESÝ VE MALZEME TABLOSU
MODELLER
2 KUTUPLU
4 KUTUPLU
SHS 25-250/110
SHS 32-250/110
SHS 40-250/110A
SHS 40-250/110
SHS 40-250/150
SHS 50-200/110A
SHS 50-200/110
SHS 50-250/150
SHS 50-250/185
SHS 50-250/220
SHS 65-160/110A
SHS 65-160/110
SHS 65-200/150
SHS 65-200/185
SHS 65-200/220
SHS 65-250/300
SHS 65-250/370
SHS 80-160/110
SHS 80-160/150
SHS 80-160/185
SHS 80-200/220
SHS 80-200/300
SHS 80-200/370
SHS4 80-250/110
sh-shs-s-en_b_mo
ADI
REF.
MALZEME
REFERANS STANDARTLAR
N.
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
AVRUPA
ABD
Pompa gövdesi
dDUN
dDUN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R $,6,/
(1;&U1L0R $,6,/
(1*;&U1L0R $670&)0FDVW$,6,
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,/
$ü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,/
.DUü×Dü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,
6HUWPLONDSOLQL
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
$,6,
dDUNNLOLWVRPXQXYHSXOX
3DVODQPD]oHOLN
7×UQDN
(1;&U1L0R
(1;&U1L0R
$,6,
$,6,/
'ROGXUPDYHWDKOL\HWDSDODU×
0HNDQLNVDOPDVWUD
$FFLDLRLQR[
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
6HUDPLN.DUERQ)30VWDQGDUWPRGHO
(ODVWRPHUOHU
$GDSW|U
$GDSW|U
)30VWDQGDUWPRGHO
(1$&$,6L&X)H$&
$OPLQ\XP
(1*-/-/
'|NPHGHPLU
$GDSW|UPRWRUNDSOLQL
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
$,6,
$670&ODVV
$670&ODVV
3RPSDJ|YGHVLEDùODQW×F×YDWDODU×YHYLGDODU× *DOYDQL]HoHOLN
sh_shs-en_c_tm
NXWXSOXNXWXSOXNXWXSOXPRGHOOHU
12
SHF ÇIPLAK MÝL SERÝSÝ
MODEL LÝSTESÝ VE MALZEME TABLOSU
MODELLER
SHF 25-125
SHF 25-160
SHF 25-200
SHF 25-250
SHF 32-125
SHF 32-160
SHF 32-200
SHF 32-250
SHF 40-125
SHF 40-160
SHF 40-200
SHF 40-250
SHF 50-125
SHF 50-160
SHF 50-200
SHF 50-250
SHF 65-160
SHF 65-200
SHF 65-250
SHF80-160
SHF 80-200
SHF 80-250
sh-shf-p-en_a_mo
REF.
ADI
MALZEME
REFERANS STANDARTLAR
AVRUPA
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
Pompa gövdesi
dDUN
3DVODQPD]oHOLN
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
(1;&U1L0R
ABD
AISI 316L
AISI 316L
dDUN
3DVODQPD]oHOLN
(1*;&U1L0R $670&)0FDVW$,6,
6DOPDVWUDPXKDID]DV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316L
$ü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316L
.DUü×Dü×QPDKDONDV×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316L
0LOX]DQW×V×
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316
dDUNNLOLWVRPXQXYHSXOX
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316
7×UQDN
3DVODQPD]oHOLN
(1;&U1L0R
AISI 316L
'ROGXUPDYHWDKOL\HWDSDODU×
0HNDQLNVDOPDVWUD
(1;&U1L0R
3DVODQPD]oHOLN
6HUDPLN.DUERQ)30VWDQGDUWPRGHO
(ODVWRPHUOHU
$GDSW|U
$GDSW|U
ûDQ]×PDQGHVWHNJ|YGHVL
3RPSDJ|YGHVLEDùODQW×F×YDWDODU×YHYLGDODU×
)30VWDQGDUWPRGHO
(1$&$,6L&X)H$&
$OPLQ\XP
(1*-/-/
'|NPHGHPLU
(1*-/-/
'|NPHGHPLU
*DOYDQL]HoHOLN
AISI 316
$670&ODVV
$670&ODVV
sh_shf-en_c_tm
NXWXSOXNXWXSOXNXWXSOXPRGHOOHU
13
EN 12756’YA GÖRE SH MEKANÝK SALMASTRA SERÝSÝ
EN12756 (eski DIN 24960) ve ISO 3069 ile uyumlu montaj boyutlarýna sahip mekanik salmastra.
ÞEKÝL 1 (*)
ÞEKÝL 2 (**)
(*) Standart model
(**) Sabit aksamýn dönmesini önleyici kilit pimli model
MALZEME LÝSTESÝ
32=ú6<21
32=ú6<21
B : Reçine emprenyeli karbon
Q 1 : Silikon karbür
V : Seramik
E
V
32=ú6<21
: EPDM
: FPM
G
: AISI 316
sh_ten-mec-en_a_tm
CONTA TÝPLERÝ
7ú3
1
2
32=ú6<21
3
4
DÖNEN PARÇA
6$%ú73$5d$
(/$6720(5/(5
YAYLAR
VB V G G
V
Q1 B V G G
Q1 Q 1 V G G
VB E G G
Q1 B E G G
Q1 Q 1 E G G
Q1
Q1
V
Q1
Q1
67$1'$570(.$1ú.&217$
B
V
G
'úø(50(.$1ú.&217$7ú3/(5ú
B
V
G
Q1
V
G
B
E
G
B
E
G
Q1
E
G
5
'úø(53$5d$/$5
SICAKLIK
( °& )
G
-10 +120
G
G
G
G
G
-10
-10
-30
-30
-30
+120
+120
+120
+120
+120
sh_tipi-ten-mec-en_a_tc
TAM POMPA BASINCI / SICAKLIÐI ÇALIÞMA SINIRLARI
(YUKARIDA LÝSTELENEN CONTALARIN HERHANGÝ BÝRÝYLE)
14
SH SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR
Standart olarak verilen IE2 üç fazlý yüzey motorlarý ≥ 0,75 kW, Yönetmelik (EC) no. 640/2009
ve IEC 60034-30 ile uyumludur.
Harici havalandýrma ünitesine sahip, muhafazalý kýsa devre sincap kafesli motor (TEFC).
Elektriksel performans EN 60034-1 ile uyumludur.
Yalýtým sýnýfý 155 (F).
IP55 koruma.
Standart modelde yoðunlaþma boþaltým tapalarý.
EN 60034-6 ile uyumlu fan ile soðutma.
Kablo rakorlarý metrik boyutu EN 50262 ile uyumludur.
Standart voltaj:
• Tek fazlý model: 1,5 kW’ye kadar dahili otomatik sýfýrlama aþýrý yük korumalý, 220-240 V 50 Hz.,
• Üç fazlý model: 3 kW’ye kadar güçler için 220-240/380-415 V 50 Hz. 3 kW üzeri güçler için 380-415/660-690 V
50 Hz. Aþýrý yük korumasý kullanýcý tarafýndan saðlanýr.
SHE SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU TEK FAZLI MOTORLAR
SM90RB14/107
SM90RB14/111
SM90RB14/115
PLM90B14/322
<DS×
7DVDU×P×
0,75
1,1
1,5
2,2
027257ú3ú
IEC BOYUTU*
PN
kW
*ú5úû
90R
90R
90R
90
B14
B14
B14
B14
9+]*(5ú/ú0údú19(5ú/(5
.21'$16$7g5
AKIMI
In (A )
Tn
220-240 V
μF
V
dak -1
ls / ln
K%
cos M
Nm
Ts/Tn
Tm/Tn
4,83-5,23
6,88-6,65
9,21-8,58
12,5-11,6
30
30
40
70
450
450
450
450
2875
2800
2810
2825
5,28
3,89
4,00
4,47
71,8
74,7
76,1
82,4
0,92
0,96
0,98
0,97
2,49
3,75
5,15
7,43
0,70
0,46
0,39
0,53
2,59
1,72
1,74
1,87
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
VKHPRWPSHQBHBWH
15
SHE SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR
5DQG×PDQKN
' 240 V
' 380 V
' 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,3
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
89,3
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,3
86,3
87,6
88,6
89,3
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,3
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,3
90,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,3
91,0
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
88,8
91,1
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
88,8
90,3
90,3
91,2
91,3
605%+(
605%+(
PLM090B14/315
PLM090B14/322
PLM90B14/330
PLM112RB14/340
PLM112B14/355
PLM132B14/375
PLM132B14/392
PLM132B14/3110
PLM160B34/3150
PLM160B34/3185
PLM160B34/3220
90R
90R
90
90
90
112R
112
132
132
132
160
160
160
TN
fN
Hz
2
50
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
0,79
0,82
0,86
0,80
0,82
0,85
0,87
0,87
0,88
0,87
0,91
0,88
0,89
8,70
8,98
7,86
8,63
8,39
9,52
10,3
9,21
9,66
9,72
8,45
9,75
9,50
2,47
3,63
4,96
7,25
9,96
13,1
18,1
24,5
30,3
36,0
48,6
59,8
71,1
4,71
4,62
3,34
3,74
3,50
3,04
4,43
3,26
3,17
3,46
2,26
2,82
2,74
4,09
4,00
3,27
3,71
3,32
4,40
5,80
4,55
4,54
4,56
3,81
4,53
4,26
Voltaj UN
V
Y
'
PN
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
dDO×üPDNRüXOODU×
Y
'
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
3,10
4,17
5,53
8,05
10,8
13,6
18,3
25,4
29,7
36,0
47,2
58,3
68,3
3,05
4,09
5,23
8,04
10,6
13,5
18,0
24,8
28,9
35,1
45,3
56,9
66,2
3,03
4,07
5,13
8,09
10,6
13,5
17,9
24,4
28,3
34,7
44,0
55,9
64,3
1,79
2,41
3,19
4,65
6,23
7,88
10,6
14,7
17,2
20,8
27,2
33,7
39,4
1,76
2,36
3,02
4,64
6,14
7,77
10,4
14,3
16,7
20,3
26,2
32,9
38,2
1,75
2,35
2,96
4,67
6,12
7,79
10,3
14,1
16,4
20,0
25,4
32,3
37,1
1,78
2,40
3,19
4,62
6,18
7,80
10,6
14,5
17,3
20,8
27,2
34,1
40,0
1,76
2,36
3,03
4,61
6,10
7,63
10,4
14,0
16,8
20,3
26,0
33,2
38,6
1,74
2,34
2,96
4,63
6,06
7,65
10,5
13,9
16,6
20,1
25,3
32,8
37,8
1,03
1,39
1,84
2,67
3,57
4,51
6,14
8,35
10,0
12,0
15,7
19,7
23,1
1,01
1,36
1,75
2,66
3,52
4,41
6,02
8,11
9,70
11,7
15,0
19,1
22,3
nN
dk-1
2885 ÷ 2905
2880 ÷ 2900
2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2900
2850 ÷ 2885
2895 ÷ 2920
2885 ÷ 2905
2920 ÷ 2935
2910 ÷ 2930
2910 ÷ 2925
2940 ÷ 2950
2945 ÷ 2955
2945 ÷ 2955
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQ
YH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
Kutup
6D\×V×
B14
Model
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
B34
PN
kW
IEC BOYUTU*
Üretici
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]DúWDO\D
<DS×
7DVDU×P
kW
+D]LUDQ
PN
' 230 V
Üretim
\×O×
%
' 220 V
Deniz
ATEX
Min/max
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
yükseklik (m)
°C
” 1000
1R
VKHLHPRWWSHQBDBWH
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
16
SHS SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR
5DQG×PDQKN
' 240 V
' 380 V
' 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,3
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
85,5
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
91,3
77,4
80,1
81,8
83,7
86,8
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
74,0
78,9
81,8
83,7
85,6
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
91,3
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
80
80
90
90
100R
112R
132R
132
160
160
160
180R
60%+(
60%+(
PLM090B5/315
PLM090B5/322
PLM100RB5/330
PLM112RB5/340
PLM132RB5/355
PLM132B5/375
PLM160B35/3110
PLM160B35/3150
PLM160B35/3185
PLM180RB35/3220
.XWXS
6D\×V×
TN
fN
Hz
B5
0RGHO
2
50
FRV ϕ
ls / l N
1P
Ts/T N
7P7Q
0,79
0,82
0,86
0,80
0,82
0,85
0,87
0,87
0,88
0,91
0,88
0,89
8,70
8,98
7,86
8,63
8,39
9,52
10,3
9,21
8,14
8,45
9,75
9,50
2,47
3,63
4,96
7,25
9,96
13,1
18,1
24,5
35,6
48,6
59,8
71,1
4,71
4,62
3,34
3,74
3,50
3,04
4,43
3,26
2,22
2,26
2,82
2,74
4,09
4,00
3,27
3,71
3,32
4,40
5,80
4,55
4,00
3,81
4,53
4,26
9ROWDM8N
Y
'
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
Y
'
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
3,10
4,17
5,53
8,05
10,8
13,6
18,3
25,4
35,5
47,2
58,3
68,3
3,05
4,09
5,23
8,04
10,6
13,5
18,0
24,8
34,3
45,3
56,9
66,2
3,03
4,07
5,13
8,09
10,6
13,5
17,9
24,4
33,4
44,0
55,9
64,3
1,79
2,41
3,19
4,65
6,23
7,88
10,6
14,7
20,5
27,2
33,7
39,4
1,76
2,36
3,02
4,64
6,14
7,77
10,4
14,3
19,8
26,2
32,9
38,2
1,75
2,35
2,96
4,67
6,12
7,79
10,3
14,1
19,3
25,4
32,3
37,1
1,78
2,40
3,19
4,62
6,18
7,80
10,6
14,5
20,6
27,2
34,1
40,0
1,76
2,36
3,03
4,61
6,10
7,63
10,4
14,0
19,9
26,0
33,2
38,6
1,74
2,34
2,96
4,63
6,06
7,65
10,5
13,9
19,5
25,3
32,8
37,8
1,03
1,39
1,84
2,67
3,57
4,51
6,14
8,35
11,9
15,7
19,7
23,1
1,01
1,36
1,75
2,66
3,52
4,41
6,02
8,11
11,5
15,0
19,1
22,3
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
nN
dk-1
2885 ÷ 2905
2880 ÷ 2900
2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2900
2850 ÷ 2885
2895 ÷ 2920
2885 ÷ 2905
2920 ÷ 2935
2940 ÷ 2950
2940 ÷ 2950
2945 ÷ 2955
2945 ÷ 2955
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQ
YH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
dDO×üPDNRüXOODU×
V
PN
2
9+]JHULOLPLoLQYHULOHU
B35
PN
kW
,(&%2<878
hUHWLFL
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]DúWDO\D
<DS×
7DVDU×P
kW
+D]LUDQ
PN
' 230 V
hUHWLP
\×O×
%
' 220 V
'HQL]
0LQPD[
ATEX
VHYL\HVLQGHQ RUWDPV×FDNO×ù×
°C
\NVHNOLNP
” 1000
1R
VKVLHPRWWSHQBDBWH
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
17
SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR (18,5 kW’a kadar)
5DQG×PDQKN
' 240 V
' 380 V
' 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,6
89,8
90,3
91,2
77,4
80,1
81,8
83,7
85,1
86,3
87,6
88,1
89,8
90,3
91,2
74,0
78,9
81,8
83,7
85,1
86,3
87,0
88,1
89,8
90,3
91,2
Üretici
PN
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]DúWDO\D
kW
Model
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
80
80
90
90
100
112
132
132
160
160
160
60%+(
60%+(
PLM090B3/315
PLM090B3/322
PLM100B3/330
PLM112B3/340
PLM132B3/355
PLM132B3/375
PLM160B3/3110
PLM160B3/3150
PLM160B3/3185
<DS×
7DVDU×P
4/4
IEC BOYUTU*
kW
B3
Kutup
6D\×V×
2
TN
fN
Hz
50
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
0,79
0,82
0,86
0,80
0,84
0,87
0,83
0,87
0,88
0,91
0,88
8,70
8,98
7,86
8,63
9,45
9,16
9,93
9,21
8,14
8,45
9,75
2,47
3,63
4,96
7,25
9,83
13,2
17,9
24,5
35,6
48,6
59,8
4,71
4,62
3,34
3,74
3,59
3,60
3,34
3,26
2,22
2,26
2,82
4,09
4,00
3,27
3,71
4,27
4,59
4,66
4,55
4,00
3,81
4,53
Y
kW
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
Y
'
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
3,10
4,17
5,53
8,05
10,4
13,3
19,2
25,4
35,5
47,2
58,3
3,05
4,09
5,23
8,04
10,2
13,0
19,1
24,8
34,3
45,3
56,9
3,03
4,07
5,13
8,09
10,3
12,9
19,2
24,4
33,4
44,0
55,9
1,79
2,41
3,19
4,65
5,98
7,67
11,1
14,7
20,5
27,2
33,7
1,76
2,36
3,02
4,64
5,91
7,50
11,0
14,3
19,8
26,2
32,9
1,75
2,35
2,96
4,67
5,92
7,43
11,1
14,1
19,3
25,4
32,3
1,78
2,40
3,19
4,62
6,01
7,68
10,9
14,5
20,6
27,2
34,1
1,76
2,36
3,03
4,61
5,95
7,51
10,8
14,0
19,9
26,0
33,2
1,74
2,34
2,96
4,63
5,96
7,45
10,8
13,9
19,5
25,3
32,8
1,03
1,39
1,84
2,67
3,47
4,44
6,30
8,35
11,9
15,7
19,7
1,01
1,36
1,75
2,66
3,44
4,34
6,22
8,11
11,5
15,0
19,1
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
18
nN
dk -1
2885 ÷ 2905
2880 ÷ 2900
2865 ÷ 2895
2885 ÷ 2900
2905 ÷ 2920
2890 ÷ 2905
2930 ÷ 2945
2920 ÷ 2935
2940 ÷ 2950
2940 ÷ 2950
2945 ÷ 2955
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQ
YH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
V
'
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
Voltaj UN
PN
+D]LUDQ
PN
' 230 V
Üretim
\×O×
%
' 220 V
dDO×üPDNRüXOODU×
Deniz
ATEX
Min/max
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
yükseklik (m)
°C
” 1000
0
1R
VKILHPRWWSHQBDBWH
SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR (22 ila 75 kW arasý)
5DQG×PDQKN
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
22
30
37
45
55
75
91,8
92,6
93,0
93,2
93,6
94,1
92,2
92,9
93,3
93,5
93,8
94,3
92,2
92,7
93,2
93,4
93,8
93,6
92,0
92,5
93,0
93,3
93,6
93,4
92,4
93,0
93,4
93,6
93,9
94,3
92,2
92,9
93,3
93,6
93,9
94,3
92,4
93,0
93,5
93,8
94,0
94,3
92,4
93,0
93,4
93,6
93,8
94,2
91,8
92,3
92,8
93,1
93,3
93,2
PN
:(*(TXLSDPHQWRV(OHWULFRV6$
5HJ1R
-DUDJXDGR6XO6&%UH]LO\D
kW
Model
22
30
37
45
55
75
Kutup
6D\×V×
180 B3
200 B3
200 B35
225
250 B3
280
:0%N:
:/%%N:
:/%%N:
:60%N:
:60%N:
:60%N:
2
TN
fN
Hz
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
50
0,88
0,87
0,87
0,89
0,89
0,89
7,30
6,50
6,80
7,00
7,00
7,00
71,40
97,00
120,0
145,0
178,0
241,0
2,20
2,40
2,40
2,20
2,20
2,00
3,00
2,70
2,60
2,80
2,80
2,80
Voltaj U N
dDO×üPDNRüXOODU×
V
380 V
400 V
415 V
IN (A)
660 V
690 V
nN
40,90
55,90
68,70
81,50
99,20
135,00
39,10
53,60
65,80
78,00
95,00
129,00
38,10
52,20
64,00
75,80
92,50
126,00
23,55
32,18
46,92
57,12
3
22,67
31,07
38,14
45,22
55,07
74,78
2940 ÷ 2950
2950 ÷ 2960
2945 ÷ 2955
2955 ÷ 2960
2955 ÷ 2960
2970 ÷ 2975
kW
22
30
37
45
55
75
dk-1
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQYH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
19
1RWDEDN×Q
Y
'
PN
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
<DS×
7DVDU×P
Üretici
IEC BOYUTU*
kW
+D]LUDQ
PN
' 400 V
Üretim
\×O×
%
' 380 V
Deniz
seviyesinden
yükseklik (m)
Ortam
V×FDNO×ù×
ATEX
” 1000
0
1R
VKILHPRWWSHQBDBWH
SHE4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR
5DQG×PDQKN
' 240 V
' 380 V
' 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,3
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
79,8
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
81,1
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
79,1
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
81,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
PN
kW
Model
SM4071B5/302
SM4071B5/304
SM4090RB14/305
LLM4090RB5/307
PLM4090B5/311
PLM4090B5/315
PLM4100B5/322
PLM4100B5/330
PLM4112B5/340
PLM4132B14/355
PLM4132B14/375
PLM4160B34/3110
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
IEC BOYUTU*
Üretici
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]DúWDO\D
<DS×
7DVDU×P
kW
71
B5
71
90R B14
90R
90
90
B5
100
100
112
132
B14
132
160 B34
Kutup
6D\×V×
4
TN
fN
Hz
50
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
0,59
0,60
0,67
0,75
0,72
0,67
0,77
0,73
0,78
0,78
0,78
0,83
3,58
3,39
3,95
5,78
6,34
6,79
7,50
7,84
7,91
7,89
7,71
6,94
1,71
2,57
3,77
5,03
7,27
9,88
14,4
19,6
26,3
35,9
49,1
71,6
3,16
3,40
2,45
2,77
2,80
3,33
2,71
2,96
2,86
2,79
2,75
2,34
2,63
2,47
2,38
3,31
3,43
3,67
3,97
4,09
3,94
3,47
3,63
3,02
Y
kW
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
Y
'
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
1,68
2,46
2,98
3,08
4,64
6,50
8,49
12,0
15,5
20,4
27,4
38,3
1,71
2,53
3,03
3,03
4,61
6,51
8,31
11,9
15,3
19,9
26,8
37,9
1,77
2,62
3,1
3,01
4,61
6,62
8,24
12,0
15,2
19,6
26,4
37,9
0,97
1,42
1,72
1,78
2,68
3,75
4,90
6,91
8,93
11,8
15,8
22,1
0,99
1,46
1,75
1,75
2,66
3,76
4,80
6,89
8,82
11,5
15,5
21,9
1,02
1,51
1,79
1,74
2,66
3,82
4,76
6,94
8,78
11,3
15,2
21,9
1,78
2,66
3,74
4,87
6,88
8,80
11,9
15,9
21,8
1,75
2,64
3,75
4,78
6,86
8,64
11,5
15,6
21,2
1,74
2,64
3,80
4,72
6,90
8,60
11,5
15,4
21,1
1,03
1,54
2,16
2,81
3,97
5,08
6,85
9,20
12,6
1,01
1,53
2,16
2,76
3,96
4,99
6,66
8,98
12,3
nN
dk
-1
1375 ÷ 1400
1355 ÷ 1380
1380 ÷ 1400
1410 ÷ 1430
1435 ÷ 1445
1440 ÷ 1450
1445 ÷ 1455
1455 ÷ 1465
1445 ÷ 1455
1455 ÷ 1465
1450 ÷ 1460
1465 ÷ 1470
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQ
YH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
dDO×üPDNRüXOODU×
V
'
2
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
Voltaj UN
PN
+D]LUDQ
PN
' 230 V
Üretim
\×O×
%
' 220 V
Deniz
Min/max
ATEX
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
yükseklik (m)
°C
” 1000
-15 / 40
1R
VKHLHPRWWSHQBDBWH
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
20
SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÜÇ FAZLI MOTORLAR (11 kW’a kadar)
5DQG×PDQKN
' 240 V
' 380 V
' 400 V
Y 380 V
Y 400 V
Y 415 V
Y 660 V
Y 690 V
' 415 V
IE
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
4/4
3/4
2/4
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,3
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
79,8
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
81,1
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
79,1
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
81,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
80,4
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
81,2
81,4
83,1
84,7
85,5
86,6
88,0
88,7
89,8
78,4
81,1
82,0
84,7
84,1
86,6
88,0
88,7
89,8
SM4071B3/302
SM4071B3/304
SM4080B3 (B5 )/305
LLM4080B3 (B5) /307
PLM4090B3 (B5) /311
PLM4090B3 (B5) /315
PLM4100B3 (B5) /322
PLM4100B3 (B5) /330
PLM4112B3 (B5) /340
PLM4132B3 (B5) /355
PLM4132B3 (B5) /375
PLM4160B3 (B5) /3110
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
71
71
80
80
90
90
100
100
112
132
132
160
Kutup
6D\×V×
4
50
cos ϕ
ls / l N
Nm
Ts/T N
Tm/Tn
0,59
0,60
0,67
0,75
0,72
0,67
0,77
0,73
0,78
0,78
0,78
0,83
3,58
3,39
3,95
5,78
6,34
6,79
7,50
7,84
7,91
7,89
7,71
6,94
1,71
2,57
3,77
5,03
7,27
9,88
14,4
19,6
26,3
35,9
49,1
71,6
3,16
3,40
2,45
2,77
2,80
3,33
2,71
2,96
2,86
2,79
2,75
2,34
2,63
2,47
2,38
3,31
3,43
3,67
3,97
4,09
3,94
3,47
3,63
3,02
Y
kW
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
Y
'
220 V 230 V 240 V 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V 660 V 690 V
IN (A)
1,68
2,46
2,98
3,08
4,64
6,50
8,49
12,0
15,5
20,4
27,4
38,3
1,71
2,53
3,03
3,03
4,61
6,51
8,31
11,9
15,3
19,9
26,8
37,9
1,77
2,62
3,10
3,01
4,61
6,62
8,24
12,0
15,2
19,6
26,4
37,9
0,97
1,42
1,72
1,78
2,68
3,75
4,90
6,91
8,93
11,8
15,8
22,1
0,99
1,46
1,75
1,75
2,66
3,76
4,80
6,89
8,82
11,5
15,5
21,9
1,02
1,51
1,79
1,74
2,66
3,82
4,76
6,94
8,78
11,3
15,2
21,9
1,78
2,66
3,74
4,87
6,88
8,80
11,9
15,9
21,8
1,75
2,64
3,75
4,78
6,86
8,64
11,5
15,6
21,2
1,74
2,64
3,80
4,72
6,90
8,60
11,5
15,4
21,1
1,03
1,54
2,16
2,81
3,97
5,08
6,85
9,20
12,6
1,01
1,53
2,16
2,76
3,96
4,99
6,66
8,98
12,3
<DOQ×]FDPRWRUXQoDO×üPDNRüXOODU×(OHNWULNOLSRPSD\ODLOJLOLNXOODQ×PN×ODYX]XQGDNLV×Q×UGHùHUOHUHEDN×Q×]
21
nN
dk
-1
1375 ÷ 1400
1355 ÷ 1380
1380 ÷ 1400
1410 ÷ 1430
1435 ÷ 1445
1440 ÷ 1450
1445 ÷ 1455
1455 ÷ 1465
1445 ÷ 1455
1455 ÷ 1465
1450 ÷ 1460
1465 ÷ 1470
$W×NLPKDV×\ODLOHLOJLOLRODUDN\HUHONDQXQ
YH\|QHWPHOLNOHULWDNLSHGLQ
dDO×üPDNRüXOODU×
V
'
2
TN
fN
Hz
Voltaj UN
PN
-
400 V / 50 Hz gerilim için veriler
B3
Model
B3 / B5
PN
kW
IEC BOYUTU*
Üretici
/RZDUDVUO8QLSHUVRQDOH
5HJ1R
0RQWHFFKLR0DJJLRUH9LFHQ]DúWDO\D
<DS×
7DVDU×P
kW
+D]LUDQ
PN
' 230 V
Üretim
\×O×
%
' 220 V
Deniz
Min/max
ATEX
seviyesinden RUWDPV×FDNO×ù×
yükseklik (m)
°C
” 1000
-15 / 40
1R
VKILHPRWWSHQBDBWH
MOTOR GÜRÜLTÜSÜ
Aþaðýdaki tablolarda A eðrisine göre (ISO 1680 standardý) boþ bir alanda 1 metre uzaktan ölçülmüþ ortalama ses
basýncý seviyeleri gösterilmektedir.
Bu gürültü deðerleri, 3 dB toleransla boþta çalýþan 50 Hz motorla ölçülmüþtür (A).
SHE-SHS MOTORLAR
2 KUTUPLU 50 Hz
GÜÇ
027257ú3ú
SHF MOTORLAR
2 KUTUPLU 50 Hz
GÜRÜLTÜ
GÜÇ
027257ú3ú
GÜRÜLTÜ
LpA
LpA
kW
IEC* BOYUTU
dB
kW
IEC BOYUTU
dB
0, 75
1,1
1,5
2, 2
3
3
4
5, 5
5,5
7, 5
9, 2
11
11
11
15
18,5
22
22
30
37
90R
90R
90R - 90
90
90
100R
112R
112
132R
132
132
132
160R
160
160
160
160
180R
200
200
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
71
73
73
73
71
71
73
70
70
72
72
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
80
80
90
90
100
112
132
132
160
160
160
180
200
200
225
250
280
<70
<70
<70
<70
<70
<70
71
71
71
71
73
67
72
72
75
75
77
SHE4
MOTORLAR
RUMOROSITA'
MOTORI SHE4
44POLI
KUTUPLU
50 Hz
50Hz
GÜÇ
027257ú3ú
SHS4-SHF4
RUMOROSITA' MOTORLAR
MOTORI SHF4-SHS4
44POLI
KUTUPLU
50 Hz
50Hz
GÜRÜLTÜ
GÜÇ
027257ú3ú
LpA
GÜRÜLTÜ
LpA
kW
IEC* BOYUTU
dB
kW
IEC BOYUTU
dB
0,25
0, 37
0, 55
0,75
1,1
1,5
2, 2
3
4
5,5
7,5
11
71
71
90R
90R
90
90
100
100
112
132
132
160
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
0,25
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
11
71
71
80
80
90
90
100
100
112
132
132
160
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
<70
she-shs-shf_mott-en_d_tr
5 0LOX]DQW×V×YHIODQüDNDUü×D]DODQPRWRUJ|YGHVLER\XWX
22
KULLANILABÝLÝR VOLTAJLAR
SH SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR (22 kW’a kadar)
ÜÇ FAZLI - 2 KUTUPLU
TEK FAZLI
s = Standart gerilim
3 x 440-460-480/-
3 x 110-115/190-200
3 x 200-208/346-360
3 x 330-346/575-600
3 x 575/-
3 x 230/400 50 Hz
3 x 265/460 60 Hz
3 x 400/690 50 Hz
3 x 460/- 60 Hz
o
o
o
-
3 x 380-400/660-690
-
3 x 255-265-277/440-460-480
o
o
o
-
3 x 220-230/380-400
-
3 x 500-525/-
1 x 200-210
s
s
s
s
3 x 440-460/-
1 x 120-127
o
o
-
3 x 290-300/500-525
1x 110-115
-
3 x 255-265/440-460
1 x 100
s
s
s
s
PN
kW
3 x 200-208/346-360
1 x 220-230
80
80
80
90
50/60 Hz
3 x 380-400-415/660-690
1 x 110-120
0,75
1,1
1,5
2,2
60 Hz
3 x 220-230-240/380-400-415
PN
kW
1 x 100
50 Hz
1 x 220-240
60 Hz
IEC BOYUTU
50 Hz
0,75
1,1
1,5
2,2
3
4
5,5
7,5
9,2
11
15
18,5
22
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
R 2SVL\RQHOJHULOLP 0HYFXWGHùLO
sh-volt-lowa-en_a_te
SH SERÝSÝ ÝÇÝN MOTORLAR (≥ 22 kW)
ÜÇ FAZLI - 2 KUTUPLU
PN
kW
3 x 110/190
3 x 200-208/346-360
3 x 255-265/440-460
3 x 290-300/500-525
3 x 440-460/-
3 x 500-525/-
3 x 230/380
3 x 380-400/660-690
3 x 440-480/-
3 x 440-460/-
3 x 110-115/190-200
3 x 200-208/346-360
3 x 255-265-277/440-460-480
3 x 330-346/575-600
3 x 575/-
3 x 230/400 50 Hz
3 x 265/460 60 Hz
3 x 400/690 50 Hz
3 x 460/- 60 Hz
50/60 Hz
3 x 380-400-415/660-690
60 Hz
3 x 220-230-240/380-400-415
50 Hz
22
30
37
45
55
75
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s
s
s
s
s
s
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
s = Standart gerilim
R 2SVL\RQHOJHULOLP 0HYFXWGHùLO
23
sh-volt-weg-en_a_te
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de, 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
24
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
kW
25-125/07 *
0,75
25-125/11 *
1,1
25-160/15 *
1,5
25-160/22 *
2,2
25-200/30
3
25-200/40
4
25.250/55
5,5
25-250/75
7,5
25-250/110
11
32-125/07 *
0,75
32-125/11 *
1,1
32-160/15 *
1,5
32-160/22 *
2,2
32-200/30
3
32-200/40
4
32-250/55
5,5
32-250/75
7,5
32-250/110
11
40-125/11 *
1,1
40-125/15 *
1,5
40-125/22 *
2,2
40-160/30
3
40-160/40
4
40-200/55
5,5
40-200/75
7,5
40-250/ **
**
40-250/110
11
40-250/150
15
50-125/22 *
2,2
50-125/30
3
50-125/40
4
50-160/55
5,5
50-160/75
7,5
50-200/ **
**
50-200/110
11
50-250/150
15
50-250/185
19
50-250/220
22
65-160/40
4
65-160/55
5,5
65-160/75
7,5
65-160/ **
**
65-160/110
11
65-200/150
15
65-200/185
19
65-200/220
22
65-250/300
30
65-250/370
37
80-160/110
11
15
80-160/150
80-160/185
19
80-200/220
22
30
80-200/300
80-200/370
37
80-250/450*** 45
80-250/550*** 55
80-250/750*** 75
4 '(%ú
l/dk 0
150
200
250
300
400
450
600
700
800
900
1000
1200
1500
1800
2000
2500
3150
3700
m3/s 0
9
12
15
18
24
27
36
42
48
54
60
72
90
108
120
150
189
222
HP
+ 723/$00(75(686h7818
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
1
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
15
1,5
2
3
4
5,5
7,5
10
**
15
20
3
4
5,5
7,5
10
**
15
20
25
30
5,5
7,5
10
**
15
20
25
30
40
50
15
20
25
30
40
50
60
75
100
17,3
22,3
27,7
34,6
44,9
54,5
61,4
75,9
87,5
16,6
21,6
27,6
35
43,7
53,5
61,7
74,1
86,2
14,4
17,5
25,3
32,2
38
49,1
58,2
64,9
74,7
87,7
17,2
21,7
25,7
34,1
40,8
53
60,1
70,2
80
88,9
19,6
24,2
28,2
38,2
43,2
53
60,2
68
84,3
98
33,6
40,3
47,2
53
63,6
71,4
83,5
95,7
112
14,2
18,9
24,8
31,5
39,2
49,4
55,8
69,3
81,5
14,4
19,4
24,6
32,5
38,5
49
56,7
68,9
80,1
12,5
17
22,9
29,4
36,7
46,8
53,2
66,5
78,7
13
17,8
22,7
31
36
46,8
54,2
66,2
77,5
10,5
14,7
20,5
27
33,8
43,8
50,3
63,2
75,4
11,3
16,2
20,6
29
33
44
51,2
63
74,3
8,4
12,3
17,9
24,2
30,4
40,3
47
59,6
71,8
9,5
14,2
18,1
26,6
30
41
47,9
60
71
12,5
16
22,2
29,5
35,5
46,4
55,1
62
71,4
84,2
11,9
17,7
22,4
31,9 27
39,2
51,1
63,3 58,4
9,8
12,7
21
22,3
33,8
40
52,2
63,3
10,9
14,4
20,4
26,9
33,2
43,8
52,3
59,5
69
81,5
18
28,8
58,7
10
13,4
19,5
25,4
31,7
42
50,8
58
67,8
80
7
10,2
15,9
20,8
26,7
36,2
45
51,5
61,5
74,3
14,6
18,8
23,3
30,6
37,5
47,5
55
66,6
75
84,6
8
13,2
17
22,8
31
40
44,6
55,2
69,2
13,4
17,5
22,2
29,2
36,2
45,3
52,8
65
73,2
82,8
18,5
25
34,5
62,5
12,2
16,3
20,8
27,6
34,8
42,8
50,3
63,3
71,4
80,7
16,8
21,4
26
35,4
40,8
* Tek kademeli (SHEM) model de mevcuttur
** /92 = 9.2kW - 12.5HP SHE
9,5
13,4
18
26,6
24
36,8
44,3
58,3
66,3
75,8
15,2
19,8
24,7
33
38,5
47,5
55,3
63,3
81,7
95,3
6,5
10,5
15
19,8
27
29,8
37,5
51
59,5
69,5
13,5
18
23
30
35,5
44,3
52
60
79,5
93
31,9
38,8
45,7
18,6
10,8
15,2
20
25,5
30,6
38,5
47
55
75
88
30
37
44
49,8
61,2
69,5
80,5
93,6
110
7,6
11,8
16,8
20
25,4
32
40
49
69
82,5
27,5
34,5
41,5
47,5
59
67,5
78
91
108
14,5
21,4
35,4
44,5
64
78
25,5
33
40
46
57
66
76
89
106
20,5
27,5
35
41
52
61
70
83,5
101
12,5
20
27,5 19,5
33,5
44 36,5
53,5 46
61
75 64,6
92
82
VKHVKVVKISHQBGBWK
** /110 = 11kW - 15HP SHS
<DOQ×]FD6+)PRGHOLPHYFXWWXU
11
14,8
19,3
28
25,8
40
47,5
61
69
78,5
16
20,7
25,3
34,3
39,8
48,8
56,5
64,4
,62VWDQGDUG×(N$
\DJ|UHSHUIRUPDQV
25
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de, 4 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
~ 1450 dev/dk
SERİSİ
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
26
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
POMPA
120ú1$/
7ú3ú
GÜÇ
25-125/02A *
25-125/02 *
25-160/02 *
25-160/03 *
25-200/03 *
25-200/05 *
25-250/07
25-250/11
25-250/15
32-125/02A *
32-125/02 *
32-160/02 *
32-160/03 *
32-200/03 *
32-200/05 *
32-250/07
32-250/11
32-250/15
40-125/02A *
40-125/02 *
40-125/03 *
40-160/03 *
40-160/05 *
40-200/07
40-200/11
40-250/11
40-250/15
40-250/22
50-125/03A *
50-125/03 *
50-125/05 *
50-160/07
50-160/11
50-200/11
50-200/15
50-250/22A
50-250/22
50-250/30
65-160/05
65-160/07
65-160/11A
65-160/ 11
65-160/15
65-200/15
65-200/22
65-200/30
65-250/40
65-250/55
80-160/15
80-160/22A
80-160/22
80-200/30
80-200/40
80-250/55
80-250/75
80-250/110
kW
HP
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,25
0,25
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,5
0,25
0,25
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
0,37
0,37
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
2,2
2,2
3
0,55
0,75
1,1
1,1
1,5
1,5
2,2
3
4
5,5
1,5
2,2
2,2
3
4
5,5
7,5
11
0,33
0,33
0,33
0,5
0,5
0,75
1
1,5
2
0,33
0,33
0,33
0,5
0,5
0,75
1
1,5
2
0,33
0,33
0,5
0,5
0,75
1
1,5
1,5
2
3
0,5
0,5
0,75
1
1,5
1,5
2
3
3
4
0,75
1
1,5
1,5
2
2
3
4
5,5
7,5
2
3
3
4
5,5
7,5
1
15
4 '(%ú
l/dk 0
75
100
125
150
200
250
300
350
400
450
500
600
750
1000
1200
1800
2000
2200
m3/s 0
4,5
6
7,5
9
12
15
18
21
24
27
30
36
45
60
72
108
120
132
3,4
3,4
4,9
5,1
7,8
11,7
15
19
6
7,5
9
10,8
14,3
18,4
21,3
25,2
9,3
12
16,4
5,2
6,5
8
9,8
11,3
17,3
20,3
24,2
3,2
4,5
6,1
9,7
12,3
16,1
20,2
4,6
8,4
7
10,1
14,2 12,2
18,6 16,8
+ 723/$00(75(686h7818
4,4
5,6
6,9
8,6
11
13,4
14,9
18,8
21,5
4,4
5,5
6,9
8,6
10,8
13,2
14,5
18,4
21,3
3,5
5,4
6,3
8
9,2
11,9
14,2
15,7
18,1
21,5
4,4
5,4
6,4
8,2
9,9
12,8
14,7
17,5
19,4
21,9
5,4
6,4
7,6
9,4
10,6
11,9
14,4
17,5
20,7
24
8,3
9,6
11
12,9
16,1
20,3
23,1
26,7
3,8
4,8
6,1
7,8
9,4
12
13,3
17,1
19,9
3,9
5
5,9
7,8
9,4
12
13
16,8
19,7
3,4
4,3
5,6
7,2
8,7
11,3
12,6
16,3
19,1
3,6
4,7
5,4
7,4
8,7
11,3
12,3
16,1
19
2,9
3,8
5,1
6,6
8
10,5
11,9
15,5
18,3
3,1
4,3
4,9
6,9
7,9
10,6
11,6
15,3
18,2
2,4
3,2
4,4
5,9
7,1
9,6
11
14,6
17,3
2,7
3,8
4,4
6,4
7
9,8
10,8
14,4
17,5
3
4,8
5,7
7,2
8,5
11,2
13,3
15
17
20,3
2,9
4,3
5,1
7,5
9
12,4
15,1
1,6
2,7
2,9
5,2
5,1
7,8
8,9
12,5
15,2
2,7
4,4
5,2
6,6
7,9
10,5
12,7
14
16,3
19,7
6,7
9,9
12,6
3,6
5,4
6,5
10,1
12,8
2,3
3,9
4,7
5,9
7,2
9,7
11,8
13
15,6
18,8
1,8
3,3
4
5,2
6,4
8,6
10,8
11,9
14,5
17,7
3,8
4,6
5,6
7,3
8,8
11,2
13
16
17,8
20,5
1,3
2,7
3,3
4
5,4
7,3
9,5
10,3
13
16,3
3,6
4,3
5,3
7
8,5
10,7
12,4
15,5
17,3
20,2
2
2,7
3,1
4,4
5,8
8
11,4
14,8
3,3
4
5
6,7
8,2
10
11,8
15
16,8
19,6
4,2
5,3
7
8,5
9,7
3
3,7
4,7
6,3
7,8
9,3
11,2
14,3
16,2
19
3,9
5,1
6,3
8,2
9,5
10,6
13,2
16,6
2,7
3,3
4,3
5,8
7,5
8,6
10,3
13,8
15,4
18,4
3,7
4,8
6,1
8
9,2
10,2
12,8
16,3
19,5
23,2
1,9
2,6
3,6
5
6,5
6,8
8,7
12
13,8
16,7
3,2
4,4
5,7
7
8,5
9,3
12
15,6
18,8
22,7
7,6
9
10,4
2,3
4,8
5,5
13,5
2,5
3,6
4,9
5,9
7,3
7,9
10,6
14,2
17,7
21,4
7
8,5
9,8
12
15,4
19,5
22,2
26,1
she4-shs4-shf4-4p50-en_f_th
6+6PRGHOLPHYFXWGHùLOGLU
,62VWDQGDUG×(N$
\DJ|UHSHUIRUPDQV
27
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
28
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
29
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
30
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
31
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
32
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
33
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
34
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
35
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
36
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
37
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
38
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
39
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
40
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
41
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
42
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
43
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
44
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
45
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
46
SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
47
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
48
SHE-SHS-SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
49
SHF SERÝSÝ
50 Hz’de 2 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
50
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
51
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
52
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
53
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
54
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
55
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
56
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
57
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
58
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
59
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
60
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
61
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
62
SHE4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
63
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
64
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
65
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
66
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
67
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
68
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
~ 1450 dev/dk
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
69
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
70
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
71
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
72
SHE4-SHS4-SHF4 SERÝSÝ
50 Hz’de 4 KUTUPLU ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
NPSH deðerleri laboratuar deðerleridir; pratik kullanýmda bu deðerleri 0,5 m artýrmanýzý öneririz.
Bu performans deðerleri ρ = 1,0 Kg/dm3 yoðunluða ve ν = 1 mm2/saniye kinematik viskoziteye sahip sývýlar için geçerlidir.
73
74
BOYUTLAR
VE AÐIRLIKLAR
75
SHE SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
11Kw’A KADAR OLAN MOTORLAR
POMPA FLANŞLARI
DELİKLER
AZAMİ
ÇAP KALINLIK
DOLUM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
15 İLA 22kW MOTORLAR
76
BOŞALTIM
SHE SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
$ø,5/,.
'(67(.
POMPA
DNM DNA
SHE 25-125/07
SHE 25-125/11
SHE 25-160/15
SHE 25-160/22
SHE 25-200/30
SHE 25-200/40
SHE 25-250/55
SHE 25-250/75
SHE 25-250/110
SHE 32-125/07
SHE 32-125/11
SHE 32-160/15
SHE 32-160/22
SHE 32-200/30
SHE 32-200/40
SHE 32-250/55
SHE 32-250/75
SHE 32-250/110
SHE 40-125/11
SHE 40-125/15
SHE 40-125/22
SHE 40-160/30
SHE 40-160/40
SHE 40-200/55
SHE 40-200/75
SHE 40-250/92
SHE 40-250/110
SHE 40-250/150
SHE 50-125/22
SHE 50-125/30
SHE 50-125/40
SHE 50-160/55
SHE 50-160/75
SHE 50-200/92
SHE 50-200/110
SHE 50-250/150
SHE 50-250/185
SHE 50-250/220
SHE 65-160/40
SHE 65-160/55
SHE 65-160/75
SHE 65-160/92
SHE 65-160/110
SHE 65-200/150
SHE 65-200/185
SHE 65-200/220
SHE 80-160/110
SHE 80-160/150
SHE 80-160/185
SHE 80-200/220
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
a
h2
w
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
140
160
160
180
180
225
225
225
160
160
160
180
180
200
200
225
225
225
200
200
200
200
200
225
225
225
225
225
225
250
208
208
208
208
208
208
208
208
208
208
w1
305
343
305
343
305
343
343
305
343
343
305
343
343
343
-
x
129
129
134
134
134
154
168
191
191
129
129
134
134
134
154
168
191
191
129
134
134
134
154
168
191
191
191
240
134
134
154
168
191
191
191
240
240
240
154
168
191
191
191
240
240
240
191
240
240
240
b
c
c1
h1
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
160
160
160
160
160
160
180
180
180
112
112
132
132
160
160
180
180
180
112
112
112
132
132
160
160
180
180
180
132
132
132
160
160
160
160
180
180
180
160
160
160
160
160
180
180
180
180
180
180
180
m
m1
n
n1
s
304
304
304
304
304
304
304
304
304
304
210
210
254
254
210
254
254
210
254
254
190
190
210
210
230
230
265
265
265
190
190
210
210
230
230
265
265
265
190
190
190
210
210
230
230
265
265
304
210
210
210
210
210
245
245
304
304
304
245
245
245
245
245
304
304
304
265
304
304
304
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
254
130
130
130
130
130
130
130
254
254
254
130
130
130
130
130
254
254
254
130
254
254
254
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
B
H
218
218
253
253
284
284
345
345
345
218
218
253
253
284
284
345
345
345
218
218
218
253
253
284
284
345
345
345
253
253
253
253
253
310
310
345
345
345
310
310
310
310
310
310
310
310
345
345
345
345
300
300
320
320
340
340
405
405
405
252
252
292
292
340
340
405
405
405
252
252
252
292
292
340
340
405
405
420
292
292
292
340
340
360
360
420
420
420
360
360
360
360
360
420
420
420
405
420
420
430
/
k
443
443
478
478
478
499
553
567
605
443
443
478
478
478
499
553
567
605
443
478
478
478
499
553
567
605
605
694
498
498
519
553
567
605
605
694
694
694
519
553
567
605
605
694
694
694
630
719
719
719
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
100
100
100
100
100
100
100
107
107
107
104
104
104
104
104
104
104
107
107
107
130
130
130
130
130
130
130
130
160
160
160
160
max
kg
20
22
28
29
38
41
66
84
92
20
22
28
29
38
41
66
84
92
23
26
30
32
40
52
65
89
94
130
30
33
40
52
67
84
88
131
144
147
56
63
80
95
102
131
141
151
94
128
139
156
sh-she-2p50-en_d_td
77
SHE4 SERÝSÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
7,5Kw’A KADAR OLAN MOTORLAR
POMPA FLANŞLARI
DELİKLER
AZAMİ
ÇAP KALINLIK
DOLUM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
11kW MOTORLAR
78
BOŞALTIM
SHE4 SERÝSÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
$ø,5/,.
POMPA
DNM DNA
SHE4 25-125/02A
SHE4 25-125/02
SHE4 25-160/02
SHE4 25-160/03
SHE4 25-200/03
SHE4 25-200/05
SHE4 25-250/07
SHE4 25-250/11
SHE4 25-250/15
SHE4 32-125/02A
SHE4 32-125/02
SHE4 32-160/02
SHE4 32-160/03
SHE4 32-200/03
SHE4 32-200/05
SHE4 32-250/07
SHE4 32-250/11
SHE4 32-250/15
SHE4 40-125/02A
SHE4 40-125/02
SHE4 40-125/03
SHE4 40-160/03
SHE4 40-160/05
SHE4 40-200/07
SHE4 40-200/11
SHE4 40-250/11
SHE4 40-250/15
SHE4 40-250/22
SHE4 50-125/03A
SHE4 50-125/03
SHE4 50-125/05
SHE4 50-160/07
SHE4 50-160/11
SHE4 50-200/11
SHE4 50-200/15
SHE4 50-250/22A
SHE4 50-250/22
SHE4 50-250/30
SHE4 65-160/05
SHE4 65-160/07
SHE4 65-160/11A
SHE4 65-160/11
SHE4 65-160/15
SHE4 65-200/15
SHE4 65-200/22
SHE4 65-200/30
SHE4 65-250/40
SHE4 65-250/55
SHE4 80-160/15
SHE4 80-160/22A
SHE4 80-160/22
SHE4 80-200/30
SHE4 80-200/40
SHE4 80-250/55
SHE4 80-250/75
SHE4 80-250/110
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
a
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
h2
'(67(.
w
140 140 160 160 180 180 225 225 225 140 140 160 160 180 180 225 225 225 140 140 140 160 160 180 180 225 225 225 160 160 160 180 180 200 200 225 225 225 200 200 200 200 200 225 225 225 250 250 225 225 225 250 250 280 280 280 208
w1
315
343
315
343
343
-
x
b
121 121 121 121 121 129 128 134 134 121 121 121 121 121 129 128 134 134 121 121 121 121 129 128 134 134 134 168 121 121 129 128 134 134 134 168 168 168 129 128 134 134 134 134 168 168 168 191 134 168 168 168 168 191 191 240 49
c
c1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 40
h1
m
m1
160 160 160 160 160 160 180 180 180 112 112 132 132 160 160 180 180 180 112 112 112 132 132 160 160 180 180 180 132 132 132 160 160 160 160 180 180 180 160 160 160 160 160 180 180 180 200 200 180 180 180 180 180 200 200 200 304 210
n
190
190
210
210
230
230
265
265
265
190
190
210
210
230
230
265
265
265
190
190
190
210
210
230
230
265
265
265
210
210
210
210
210
245
245
265
265
265
245
245
245
245
245
245
245
245
265
265
265
265
265
265
265
303
303
304
n1
B
H
218
218
253
253
284
284
345
345
345
218
218
253
253
284
284
345
345
345
218
218
218
253
253
285
285
345
345
345
253
253
253
253
253
310
310
345
345
345
310
310
310
310
310
310
310
310
345
345
345
345
345
345
345
383
383
383
300
300
320
320
340
340
405
405
405
252
252
292
292
340
340
405
405
405
252
252
252
292
292
340
340
405
405
405
292
292
292
340
340
360
360
405
405
405
360
360
360
360
360
405
405
405
450
450
405
405
405
430
430
480
480
480
s
130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130 210 210 254 15
/
k
411
411
411
411
411
443
431
498
498
411
411
411
411
411
443
431
498
498
411
411
411
411
443
431
498
498
498
522
431
431
463
431
498
498
498
522
522
553
463
431
498
498
498
498
522
553
598
605
523
547
547
578
623
630
630
719
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
100
100
100
100
100
100
100
107
107
107
104
104
104
104
104
104
104
107
107
107
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
max
kg
15
16
18
19
26
27
42
49
51
15
16
18
19
26
27
42
49
51
16
17
18
20
24
27
35
47
61
65
20
20
26
30
40
48
51
56
56
62
32
36
44
45
48
56
64
64
84
97
55
63
66
69
88
102
106
145
sh-she4-4p50-en_d_td
79
SHS SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
7,5Kw’A KADAR OLAN MOTORLAR
POMPA FLANŞLARI
DELİKLER
ÇAP
AZAMİ
KALINLIK
DOLUM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
BOŞALTIM
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
11 İLA 37kW MOTORLAR
80
SHS SERÝSÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
3203$7ú3ú
%2<87/$5PP
$ø,5/,.
POMPA
DNM DNA
a
f
h2
B
'(67(.
n
n1
H
/
k
w
w1
x
b
c
c1
h1
m
m1
s
max
SHS 25-125/07
25
50
80
155 140
-
-
129
-
-
-
160
-
-
190 130
-
218 300
498
98
kg
25
SHS 25-125/11
25
50
80
155 140
-
-
129
-
-
-
160
-
-
190 130
-
218 300
498
98
26
SHS 25-160/15
25
50
80
155 160
-
-
134
-
-
-
160
-
-
210 130
-
253 320
533
98
31
SHS 25-160/22
25
50
80
155 160
-
-
134
-
-
-
160
-
-
210 130
-
253 320
533
98
33
SHS 25-200/30
25
50
80
165 180
-
-
134
-
-
-
160
-
-
230 130
-
284 340
543
98
44
SHS 25-200/40
25
50
80
165 180
-
-
154
-
-
-
160
-
-
230 130
-
284 340
564
98
51
SHS 25-250/55
25
50
100 192 225
-
399 168
-
-
-
180
-
-
265 130
-
345 405
667
98
77
SHS 25-250/75
25
50
100 192 225
-
397 191
-
-
-
180
-
-
265 130
-
345 405
659
98
91
130
SHS 25-250/110
25
50
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
98
SHS 32-125/07
32
50
80
155 140
-
-
129
-
-
-
112
-
-
190 130
-
218 252
498
98
25
SHS 32-125/11
32
50
80
155 140
-
-
129
-
-
-
112
-
-
190 130
-
218 252
498
98
26
SHS 32-160/15
32
50
80
155 160
-
-
134
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
533
98
31
SHS 32-160/22
32
50
80
155 160
-
-
134
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
533
98
33
SHS 32-200/30
32
50
80
165 180
-
-
134
-
-
-
160
-
-
230 130
-
284 340
543
98
44
SHS 32-200/40
32
50
80
165 180
-
-
154
-
-
-
160
-
-
230 130
-
284 340
564
98
51
SHS 32-250/55
32
50
100 192 225
-
399 168
-
-
-
180
-
-
265 130
-
345 405
667
98
77
SHS 32-250/75
32
50
100 192 225
-
397 191
-
-
-
180
-
-
265 130
-
345 405
659
98
91
130
SHS 32-250/110
32
50
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
98
SHS 40-125/11
40
65
80
155 140
-
-
129
-
-
-
112
-
-
190 130
-
218 252
498
100
27
SHS 40-125/15
40
65
80
155 140
-
-
134
-
-
-
112
-
-
190 130
-
218 252
533
100
29
SHS 40-125/22
40
65
80
155 140
-
-
134
-
-
-
112
-
-
190 130
-
218 252
533
100
32
SHS 40-160/30
40
65
80
165 160
-
-
134
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
543
100
42
-
SHS 40-160/40
40
65
80
165 160
-
154
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
564
100
48
SHS 40-200/55
40
65
100 192 180
-
399 168
-
-
-
160
-
-
230 130
-
300 340
667
100
63
-
397 191
-
-
-
160
-
-
230 130
-
300 340
659
100
80
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
107
129
SHS 40-200/75
40
65
100 192 180
SHS 40-250/110A
40
65
100 222 225 330
-
SHS 40-250/110
40
65
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
107
129
SHS 40-250/150
40
65
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
107
142
SHS 50-125/22
50
65
100 155 160
-
-
134
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
553
104
36
SHS 50-125/30
50
65
100 165 160
-
-
134
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
563
104
37
-
48
SHS 50-125/40
50
65
100 165 160
-
154
-
-
-
132
-
-
210 130
-
253 292
584
104
SHS 50-160/55
50
65
100 192 180
-
399 168
-
-
-
160
-
-
210 130
-
300 340
667
104
62
SHS 50-160/75
50
65
100 192 180
-
397 191
-
-
-
160
-
-
210 130
-
300 340
659
104
81
SHS 50-200/110A
50
65
100 222 200 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
104
126
SHS 50-200/110
50
65
100 222 200 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
104
130
SHS 50-250/150
50
65
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
107
148
SHS 50-250/185
50
65
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 420
816
107
156
162
SHS 50-250/220
50
65
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 420
816
107
SHS 65-160/40
65
80
100 165 200
-
-
154
-
-
-
160
-
-
245 130
-
310 360
584
130
60
SHS 65-160/55
65
80
100 192 200
-
399 168
-
-
-
160
-
-
245 130
-
310 360
667
130
78
-
397 191
-
-
-
160
-
-
245 130
-
310 360
659
130
93
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
130
116
SHS 65-160/75
65
80
100 192 200
SHS 65-160/110A
65
80
100 222 200 330
-
SHS 65-160/110
65
80
100 222 200 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
130
120
SHS 65-200/150
65
80
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
816
130
147
SHS 65-200/185
65
80
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 420
816
130
153
SHS 65-200/220
65
80
100 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 420
816
130
167
SHS 65-250/300
65
80
100 228 250 361
-
317 82 30
-
200 370 305 385 318 18 402 517
985
140
290
SHS 65-250/370
65
80
100 228 250 361
-
317 82 30
-
200 370 305 385 318 18 402 517
985
140
322
SHS 80-160/110
80
100 125 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
841
160
116
SHS 80-160/150
80
100 125 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 210 304 254 15 350 420
841
160
152
SHS 80-160/185
80
100 125 222 225 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 420
841
160
160
SHS 80-200/220
80
100 125 222 250 330
-
240 49 5 20 180 304 254 304 254 15 350 430
841
160
162
SHS 80-200/300
80
100 125 228 250 361
-
317 82 30
-
200 370 305 385 318 18 402 517
985
160
312
SHS 80-200/370
80
100 125 228 250 361
-
317 82 30
-
200 370 305 385 318 18 402 517
985
160
317
sh-shs-2p50-en_e_td
81
SHS4 SERÝSÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
7,5Kw’A KADAR OLAN MOTORLAR
POMPA FLANŞLARI
DELİKLER
ÇAP
AZAMİ
KALINLIK
DOLUM
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
BOŞALTIM
POMPA DESTEK AYAĞI İLE BİRLİKTE
11 İLA 37kW MOTORLAR
82
SHS4 SERÝSÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
$ø,5/,.
POMPA
DNM DNA
SHS4 25-250/07
SHS4 25-250/11
SHS4 25-250/15
SHS4 32-250/07
SHS4 32-250/11
SHS4 32-250/15
SHS4 40-200/07
SHS4 40-200/11
SHS4 40-250/11
SHS4 40-250/15
SHS4 40-250/22
SHS4 50-160/07
SHS4 50-160/11
SHS4 50-200/11
SHS4 50-200/15
SHS4 50-250/22A
SHS4 50-250/22
SHS4 50-250/30
SHS4 65-160/05
SHS4 65-160/07
SHS4 65-160/11A
SHS4 65-160/11
SHS4 65-160/15
SHS4 65-200/15
SHS4 65-200/22
SHS4 65-200/30
SHS4 65-250/40
SHS4 65-250/55
SHS4 80-160/15
SHS4 80-160/22A
SHS4 80-160/22
SHS4 80-200/30
SHS4 80-200/40
SHS4 80-250/55
SHS4 80-250/75
SHS4 80-250/110
25
25
25
32
32
32
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
a
f
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
155
155
155
155
155
155
155
155
155
155
165
155
155
155
155
165
165
165
155
155
155
155
155
155
165
165
165
192
155
165
165
165
165
192
192
222
h2
'(67(.
w
225 225 225 225 225 225 180 180 225 225 225 180 180 200 200 225 225 225 200 200 200 200 200 225 225 225 250 250 225 225 225 250 250 280 280 280 330
w1
380
435
380
435
435
-
x
b
128
134
134
128
134
134
128
134
134
134
168
128
134
134
134
168
168
168
129
128
134
134
134
134
168
168
168
191
134
168
168
168
168
191
191
240
49
c
c1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 40
h1
m
m1
180 180 180 180 180 180 160 160 180 180 180 160 160 160 160 180 180 180 160 160 160 160 160 180 180 180 200 200 180 180 180 180 180 200 200 200 304 210
n
265
265
265
265
265
265
230
230
265
265
265
210
210
245
245
265
265
265
245
245
245
245
245
245
245
245
265
265
265
265
265
265
265
303
303
304
n1
s
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
210
210
254
15
B
H
345
345
345
345
345
345
284
284
345
345
345
253
253
310
310
345
345
345
310
310
310
310
310
310
310
310
345
345
345
345
345
345
345
383
383
383
405
405
405
405
405
405
340
340
405
405
405
340
340
360
360
405
405
405
360
360
360
360
360
405
405
405
450
450
405
405
405
430
430
480
480
480
/
k
486
553
553
486
553
553
486
553
553
553
587
486
553
553
553
587
587
618
518
486
553
553
553
553
587
618
663
697
578
612
612
643
688
722
722
841
98
98
98
98
98
98
100
100
107
107
107
104
104
104
104
107
107
107
130
130
130
130
130
130
130
130
140
140
160
160
160
160
160
160
160
160
max
kg
42
49
50
42
49
50
31
37
51
64
68
30
36
49
52
58
59
65
34
38
46
48
51
54
71
72
97
104
59
67
67
72
88
107
113
153
sh-shs4-4p50-en_d_td
83
SHF ÇIPLAK MÝL SERÝSÝ
50 Hz’de BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DEMONTAJ AÇIKLIĞI
DOLUM
UNI 6397’YE GÖRE MİL UCU
d ÇAPI İÇİN k6 TOLERANSI
UNI 6604’E GÖRE ANAHTAR
BOŞALTIM
POMPA FLANŞLARI
DELİKLER
AZAMİ
ÇAP KALINLIK
84
SHF ÇIPLAK MÝL SERÝSÝ
50 Hz’de BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
POMPA
DNM DNA
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
SHF
25-125
25-160
25-200
25-250
32-125
32-160
32-200
32-250
40-125
40-160
40-200
40-250
50-125
50-160
50-200
50-250
65-160
65-200
65-250
80-160
80-200
80-250
25
25
25
25
32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
65
65
65
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
100
100
100
$ø,5/,.
'(67(.
a
f
h1
h2
b
c
80
80
80
100
80
80
80
100
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
470
360
470
470
112
132
160
180
112
132
160
180
112
132
160
180
132
160
160
180
160
180
200
180
180
200
140
160
180
225
140
160
180
225
140
160
180
225
160
180
200
225
200
225
250
225
250
280
47
48
47
54
47
48
47
54
47
48
50
54
48
48
40
54
48
65
80
54
65
80
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
3
6
3
3
6
6
6
15
18
6
15
18
m
m1
n
B
0ú/
n1
s
100 70 190 140 14
100 70 240 190 14
100 70 240 190 14
125 95 320 250 14
100 70 190 140 14
100 70 240 190 14
100 70 240 190 14
125 95 320 250 14
100 70 210 160 14
100 70 240 190 14
100 70 265 212 14
125 95 320 250 14
100 70 240 190 14
100 70 265 212 14
100 70 265 212 14
125 95 320 250 14
125 95 280 212 14
125 95 320 250 14
160 120 360 280 18
125 95 320 250 14
125 95 345 280 14
160 120 400 315 18
w
d
l
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
260
340
260
340
340
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
32
24
32
32
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
80
50
80
80
t
k
u
kg
27 8 218 98
27 8 253 98
27 8 284 98
27 8 345 98
27 8 218 98
27 8 253 98
27 8 284 98
27 8 345 98
27 8 218 100
27 8 253 100
27 8 284 100
27 8 345 107
27 8 253 104
27 8 253 104
27 8 310 104
27 8 345 107
27 8 310 130
27 8 310 130
35 10 345 140
27 8 345 160
35 10 345 160
35 10 383 160
14
17
20
34
14
17
20
34
16
18
20
33
17
24
30
37
31
42
55
37
55
67
sh-shf-en_c_td
85
SHF TABANA MONTELÝ SERÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
86
SHF TABANA MONTELÝ SERÝ
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
9ú'$/$5
$ø,5/,.
údú1
SHF 25-125/07
SHF 25-125/11
SHF 25-160/15
SHF 25-160/22
SHF 25-200/30
SHF 25-200/40
SHF 25-250/55
SHF 25-250/75
SHF 25-250/110
SHF 32-125/07
SHF 32-125/11
SHF 32-160/15
SHF 32-160/22
SHF 32-200/30
SHF 32-200/40
SHF 32-250/55
SHF 32-250/75
SHF 32-250/110
SHF 40-125/11
SHF 40-125/15
SHF 40-125/22
SHF 40-160/30
SHF 40-160/40
SHF 40-200/55
SHF 40-200/75
SHF 40-250/110A
SHF 40-250/110
SHF 40-250/150
SHF 50-125/22
SHF 50-125/30
SHF 50-125/40
SHF 50-160/55
SHF 50-160/75
SHF 50-200/110A
SHF 50-200/110
SHF 50-250/150
SHF 50-250/185
SHF 50-250/220
SHF 65-160/40
SHF 65-160/55
SHF 65-160/75
SHF 65-160/110A
SHF 65-160/110
SHF 65-200/150
SHF 65-200/185
SHF 65-200/220
SHF 65-250/300
SHF 65-250/370
SHF 80-160/110
SHF 80-160/150
SHF 80-160/185
SHF 80-200/220
SHF 80-200/300
SHF 80-200/370
SHF 80-250/450
SHF 80-250/550
SHF 80-250/750
DNM
DNA
a
B1
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
320
320
350
350
350
350
440
440
490
320
320
350
350
350
350
440
440
490
350
350
350
350
350
400
400
490
490
490
350
350
350
400
400
440
440
490
490
490
400
400
400
490
490
490
490
490
550
550
490
490
490
490
550
550
550
600
670
B2
L1
360 746
360 746
390 791
390 791
390 822
390 825
490 910
490 910
540 1067
360 746
360 746
390 791
390 791
390 822
390 825
490 910
490 910
540 1067
390 746
390 791
390 791
390 822
390 825
450 910
450 910
540 1067
540 1067
540 1067
390 811
390 842
390 845
450 910
450 910
490 1067
490 1067
540 1067
540 1067
540 1127
450 845
450 845
450 845
540 1067
540 1067
540 1067
540 1067
540 1127
610 1340
610 1340
540 1092
540 1092
540 1092
540 1262
610 1365
610 1365
610 1454
660 1563
730 1670
.$3/ú1
7ú3ú
L2
L3
G
M
h1
h2
Hmax
S
kg
540
540
600
600
600
600
740
740
840
540
540
600
600
600
600
740
740
840
600
600
600
600
600
660
660
840
840
840
600
600
600
660
660
740
740
840
840
840
660
660
660
840
840
840
840
840
940
940
840
840
840
840
940
940
940
1060
1200
800
800
900
900
900
900
1120
1120
1250
800
800
900
900
900
900
1120
1120
1250
900
900
900
900
900
1000
1000
1250
1250
1250
900
900
900
1000
1000
1120
1120
1250
1250
1250
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1400
1400
1250
1250
1250
1250
1400
1400
1400
1600
1800
130
130
150
150
150
150
190
190
205
130
130
150
150
150
150
190
190
205
150
150
150
150
150
170
170
205
205
205
150
150
150
170
170
190
190
205
205
205
170
170
170
205
205
205
205
205
230
230
205
205
205
205
230
230
230
270
300
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
90
75
75
75
75
75
75
90
90
90
212
212
232
232
260
260
280
280
280
212
212
232
232
260
260
280
280
280
212
212
212
232
232
260
260
280
280
280
232
232
232
260
260
260
260
280
280
280
260
260
260
260
260
280
280
280
310
310
280
280
280
280
310
310
365
390
420
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
140
160
160
180
180
225
225
225
160
160
160
180
180
200
200
225
225
225
200
200
200
200
200
225
225
225
250
250
225
225
225
250
250
250
280
280
280
352
352
392
392
440
440
505
505
520
352
352
392
392
440
440
505
505
520
352
352
352
392
400
451
451
520
520
520
392
392
400
451
451
500
500
520
520
559
460
460
460
500
500
520
520
559
627
627
520
520
520
559
627
627
749
792
892
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
68
70
78
80
95
97
130
134
181
68
70
78
80
95
97
130
134
181
71
79
82
92
96
123
128
167
170
175
89
92
95
120
122
145
150
165
170
246
133
150
154
162
162
185
190
274
367
403
198
209
220
302
373
402
501
582
700
A2
A2
A3
A3
B1
B1
C1
C1
C2
A2
A2
A3
A3
B1
B1
C1
C1
C2
A2
A3
A3
B1
B1
C1
C1
C2
C2
C2
A3
B1
B1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
D1
B1
C1
C1
C2
C2
C2
C2
D1
E1
E1
C2
C2
C2
D2
E1
E1
E1
F1
G1
sh-shf-2p50_f_td
87
SHF4 TABANA MONTELÝ SERÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
88
SHF4 TABANA MONTELÝ SERÝ
50 HZ’DE 4 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
3203$7ú3ú
9ú'$/$5
$ø,5/,.
SHF4 25-125/02A
SHF4 25-125/02
SHF4 25-160/02
SHF4 25-160/03
SHFE4 25-200/03
SHF4 25-200/05
SHF4 25-250/07
SHF4 25-250/11
SHF4 25-250/15
SHF4 32-125/02A
SHF4 32-125/02
SHF4 32-160/02
SHF4 32-160/03
SHFE4 32-200/03
SHF4 32-200/05
SHF4 32-250/07
SHF4 32-250/11
SHF4 32-250/15
SHF4 40-125/02A
SHF4 40-125/02
SHF4 40-125/03
SHF4 40-160/03
SHF4 40-160/05
SHF4 40-200/07
SHF4 40-200/11
SHF4 40-250/11
SHF4 40-250/15
SHF4 40-250/22
SHF4 50-125/03A
SHF4 50-125/03
SHF4 50-125/05
SHF4 50-160/07
SHF4 50-160/11
SHF4 50-200/11
SHF4 50-200/15
SHF4 50-250/22A
SHF4 50-250/22
SHF4 50-250/30
SHF4 65-160/05
SHF4 65-160/07
SHF4 65-160/11A
SHF4 65-160/11
SHF4 65-160/15
SHF4 65-200/15
SHF4 65-200/22
SHF4 65-200/30
SHF4 65-250/40
SHF4 65-250/55
SHF4 80-160/15
SHF4 80-160/22A
SHF4 80-160/22
SHF4 80-200/30
SHF4 80-200/40
SHF4 80-250/55
SHF4 80-250/75
SHF4 80-250/110
.$3/ú1
7ú3ú
údú1
DNM
DNA
a
B1
B2
L1
L2
L3
G
M
h1
h2
Hmax
S
kg
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
320
320
320
320
320
320
400
400
400
320
320
320
320
320
320
400
400
400
320
320
320
320
320
350
350
400
400
400
320
320
320
350
350
350
350
400
400
400
350
350
400
400
400
400
440
440
440
440
400
440
440
440
440
490
490
490
360
360
360
360
360
360
450
450
450
360
360
360
360
360
360
450
450
450
360
360
360
360
360
390
390
450
450
450
360
360
360
390
390
390
390
450
450
450
390
390
450
450
450
450
490
490
490
490
450
490
490
490
490
540
540
540
704
704
704
704
704
746
734
811
811
704
704
704
704
704
746
734
811
811
704
704
704
704
746
734
811
811
811
888
724
724
766
734
811
811
811
888
888
888
766
734
811
811
811
811
888
888
1031
1058
836
913
913
1023
1056
1083
1083
1202
540
540
540
540
540
540
660
660
660
540
540
540
540
540
540
660
660
660
540
540
540
540
540
600
600
660
660
660
540
540
540
600
600
600
600
660
660
660
600
600
600
660
660
660
740
740
740
740
660
740
740
740
740
840
840
840
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
800
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
900
900
1000
1000
1000
800
800
800
900
900
900
900
1000
1000
1000
900
900
1000
1000
1000
1000
1120
1120
1120
1120
1000
1120
1120
1120
1120
1250
1250
1250
130
130
130
130
130
130
170
170
170
130
130
130
130
130
130
170
170
170
130
130
130
130
130
150
150
170
170
170
130
130
130
150
150
150
150
170
170
170
150
150
170
170
170
170
190
190
190
190
170
190
190
190
190
205
205
205
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
90
75
75
75
75
75
90
90
90
212
212
232
232
260
260
280
280
280
212
212
232
232
260
260
280
280
280
212
212
212
232
232
260
260
280
280
280
232
232
232
260
260
260
260
280
280
280
260
260
260
260
260
280
280
280
310
310
280
280
280
280
280
310
310
310
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
140
160
160
180
180
225
225
225
160
160
160
180
180
200
200
225
225
225
200
200
200
200
200
225
225
225
250
250
225
225
225
250
250
280
280
280
352
352
392
392
440
440
505
505
505
352
352
392
392
440
440
505
505
505
352
352
352
392
392
440
440
505
505
505
392
392
392
440
440
460
460
505
505
505
460
460
460
460
460
505
505
505
550
550
505
505
505
530
530
590
590
590
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
72
72
74
74
78
80
98
106
108
72
72
74
74
78
80
98
106
108
57
57
58
60
62
70
78
105
108
131
59
59
61
69
77
88
91
132
132
136
84
86
94
94
97
109
133
137
178
193
127
143
143
162
171
194
198
256
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A1
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A1
A1
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A3
B1
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A3
B1
B1
B1
A2
A2
A3
A3
A3
A3
B1
B1
C3
C4
A3
B1
B1
C3
C3
C4
C4
C5
sh-shf4-4p50-en_e_td
89
SHF SC SERÝSÝ TABANA MONTE
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
DOLUM
BOŞALTIM
90
SHF SC SERÝSÝ TABANA MONTE
50 HZ’DE 2 KUTUPLU BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
%2<87/$5PP
9ú'$/$5 $ø,5/,.
údú1
'1M '1A
SHF 32-125/07 SC
SHF 32-125/11 SC
SHF 32-160/15 SC
SHF 32-160/22 SC
SHF 32-200/30 SC
SHF 32-200/40 SC
SHF 32-250/55 SC
SHF 32-250/75 SC
SHF 32-250/110 SC
SHF 40-125/11 SC
SHF 40-125/15 SC
SHF 40-125/22 SC
SHF 40-160/30 SC
SHF 40-160/40 SC
SHF 40-200/55 SC
SHF 40-200/75 SC
SHF 40-250/110A SC
SHF 40-250/110 SC
SHF 40-250/150 SC
SHF 50-125/22 SC
SHF 50-125/30 SC
SHF 50-125/40 SC
SHF 50-160/55 SC
SHF 50-160/75 SC
SHF 50-200/110A SC
SHF 50-200/110 SC
SHF 50-250/150 SC
SHF 50-250/185 SC
SHF 50-250/220 SC
SHF 65-160/40 SC
SHF 65-160/55 SC
SHF 65-160/75 SC
SHF 65-160/110A SC
SHF 65-160/110 SC
SHF 65-200/150 SC
SHF 65-200/185 SC
SHF 65-200/220 SC
SHF 65-250/300 SC
SHF 65-250/370 SC
SHF 80-160/110 SC
SHF 80-160/150 SC
SHF 80-160/185 SC
SHF 80-200/220 SC
SHF 80-200/300 SC
SHF 80-200/370 SC
SHF 80-250/450 SC
SHF 80-250/550 SC
SHF 80-250/750 SC
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
50
50
50
50
50
50
50
50
50
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
a
B1
B2
/1
/2
/3
G
M
h1
h2
Hmax
f
x
S
80
80
80
80
80
80
100
100
100
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
125
125
125
320
320
350
350
350
350
440
440
490
350
350
350
350
350
400
400
490
490
490
350
350
350
400
400
440
440
490
490
490
400
400
400
490
490
490
490
490
550
550
490
490
490
490
550
550
550
600
670
360
360
390
390
390
390
490
490
540
390
390
390
390
390
450
450
540
540
540
390
390
390
450
450
490
490
540
540
540
450
450
450
540
540
540
540
540
610
610
540
540
540
540
610
610
610
660
730
845
845
889
889
920
923
1007
1007
1164
845
889
889
920
923
1007
1007
1164
1164
1164
909
940
943
1007
1007
1164
1164
1164
1164
1224
943
1007
1007
1164
1164
1164
1164
1224
1477
1477
1189
1189
1189
1359
1502
1502
1591
1700
1807
540
540
600
600
600
600
740
740
840
600
600
600
600
600
660
660
840
840
840
600
600
600
660
660
740
740
840
840
840
660
660
660
840
840
840
840
840
940
940
840
840
840
840
940
940
940
1060
1200
800
800
900
900
900
900
1120
1120
1250
900
900
900
900
900
1000
1000
1250
1250
1250
900
900
900
1000
1000
1120
1120
1250
1250
1250
1000
1000
1000
1250
1250
1250
1250
1250
1400
1400
1250
1250
1250
1250
1400
1400
1400
1600
1800
130
130
150
150
150
150
190
190
205
150
150
150
150
150
170
170
205
205
205
150
150
150
170
170
190
190
205
205
205
170
170
170
205
205
205
205
205
230
230
205
205
205
205
230
230
230
270
300
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
60
60
60
60
60
60
60
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
90
90
75
75
75
75
75
75
90
90
90
212
212
232
232
260
260
280
280
280
212
212
212
232
232
260
260
280
280
280
232
232
232
260
260
260
260
280
280
280
260
260
260
260
260
280
280
280
310
310
280
280
280
280
310
310
365
390
420
140
140
160
160
180
180
225
225
225
140
140
140
160
160
180
180
225
225
225
160
160
160
180
180
200
200
225
225
225
200
200
200
200
200
225
225
225
250
250
225
225
225
250
250
250
280
280
280
352
352
392
392
440
440
505
505
520
352
352
352
392
400
451
451
520
520
520
392
392
400
451
451
500
500
520
520
559
460
460
460
500
500
520
520
559
627
627
520
520
520
559
627
627
749
792
892
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
360
470
470
360
360
360
470
470
470
470
470
470
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
140
140
100
100
100
100
140
140
140
140
140
M16
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M16
M16
M16
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M20
M20
M20
M20
M24
M24
M24
M24
M24
kg
.$3/ú1
7ú3ú
3203$7ú3ú
70 A2S
72 A2S
80 A3S
82 A3S
97 B1S
99 B1S
132 C1S
136 C1S
183 C2S
73 A2S
81 A3S
84 A3S
94 B1S
98 B1S
125 C1S
130 C1S
169 C2S
172 C2S
177 C2S
91 A3S
94 B1S
97 B1S
122 C1S
124 C1S
147 C2S
152 C2S
167 C2S
172 C2S
248 D1S
135 B1S
152 C1S
156 C1S
164 C2S
164 C2S
187 C2S
192 C2S
276 D1S
370 E1S
406 E1S
200 C2S
211 C2S
222 C2S
304 D2S
376 E1S
405 E1S
504 E1S
587 F1S
706 G1S
sh-shf-sc-2p50-en_d_td
91
92
AKSESUARLAR
93
YUVARLAK DÝÞLÝ KARÞI FLANÞLARIN BOYUTLARI
(EN 1092-1’E GÖRE).
BOYUTLAR (mm)
'(/ú./(5
DN
øC
øA
B
øD
H
øF
N°
25
Rp 1
85
10
115
16
14
4
PN
16
32
Rp 1¼
100
13
140
16
18
4
16
40
Rp 1½
110
14
150
19
18
4
16
50
Rp 2
125
16
165
24
18
4
16
65
Rp 2½
145
16
185
23
18
4
16
80
Rp 3
160
17
200
27
18
8
16
100
Rp 4
180
18
220
31
18
8
16
sh-ctf-tonde-f-en_b_td
YUVARLAK KAYNAKLI KARÞI FLANÞLARIN BOYUTLARI
(EN 1092-1’E GÖRE).
BOYUTLAR (mm)
DN
øC
øA
B
'(/ú./(5
øD
øF
N°
PN
65
77
145
18
185
18
4
16
80
90
160
20
200
18
8
16
100
115,5
180
22
220
18
8
16
sh-ctf-tonde-s-en_b_td
MANOMETRE KONEKTÖRLÜ AISI 304 FLANÞ
BOYUTLAR (mm)
AD
25
32
40
50
65
80
100
d
D
29
36
44
54
69
85
105
70
82
92
107
127
142
162
fh-fla-manom-en_a_td
94
ESNEK KAPLÝN BOYUTLARI
DELİK
DELİK
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HARİÇ
KANALA AİT S2 DELİĞİ:
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HARİÇ
KANALA AİT S1 DELİĞİ:
DELİK
HAREKET
DELİK
HAREKET
DELİK
HAREKET
DELİK
HAREKET
MALZEME:
ESNEK PARÇALI GRİ DEMİR
SENTETİK KAUÇUKTAN (80 ShA) İMAL EDİLMİŞTİR
REF.
A1
A2
A3
B1
C1
C2
C3
C4
C5
D1
D2
E1
F1
G1
BOYUTLAR (mm)
AD
H7
BOYUT x d1 x d2
d1
B 68 x 24 x 14
B 68 x 24 x 19
B 68 x 24 x 24
B 80 x 24 x 28
B 95 x 24 x 38
B 95 x 24 x 42
B 95 x 32 x 28
B 95 x 32 x 38
B 95 x 32 x 42
B 110 x 24 x 48
B 110 x 32 x 48
B 125 x 32 x 55
B 140 x 32 x 60
B 160 x 32 x 65
24
24
24
24
24
24
32
32
32
24
32
32
32
32
K1
K4
3203$7$5$),<$5,0.$3/ú1
027257$5$),<$5,0.$3/ú1
l1
20
20
20
30
35
35
35
35
35
40
40
50
55
60
js9
+0.2
b1
t1 0
8
8
8
8
8
8
10
10
10
8
10
10
10
10
27,3
27,3
27,3
27,3
27,3
27,3
35,3
35,3
35,3
27,3
35,3
35,3
35,3
35,3
s1
q1
u
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M10
10
10
10
19
20
20
20
20
20
22
22
30
13
13
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷4
2÷6
H7
d2
14
19
24
28
38
42
28
38
42
48
48
55
60
65
l2
20
20
20
30
35
35
35
35
35
40
40
50
55
60
js9
+0.2
b2
t2 0
5
6
8
8
10
12
8
10
12
14
14
16
18
18
16,3
21,8
27,3
31,3
41,3
45,3
31,3
41,3
45,3
51,8
51,8
59,3
64,4
69,4
s2
q2
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M10
8
8
8
12
15
15
15
15
15
18
18
20
22
25
shf-giunto-elastico-en_c_td
95
ARA PARÇALI KAPLÝN BOYUTLARI
DELİK
KANALA AİT
DELİK
AŞAĞIDAKİ DURUMLAR HARİÇ
KANALA AİT S1 DELİĞİ:
DELİK
HAREKET
MALZEME:
ESNEK PARÇALI GRİ DEMİR
SENTETİK KAUÇUKTAN (80 ShA) İMAL EDİLMİŞTİR
REF.
AD
BOYUT x l x d 1 x d2
A2S
A3S
B1S
C1S
C2S
D1S
D2S
E1S
F1S
G1S
H 80-100 x 24 x 19
H 80-100 x 24 x 24
H 80-100 x 24 x 28
H 95-100 x 24 x 38
H 95-100 x 24 x 42
H 110-100 x 24 x 48
H 110-100 x 32 x 48
H 125-140 x 32 x 55
H 140-140 x 32 x 60
H 160-140 x 32 x 65
DELİK
HAREKET
BOYUTLAR (mm)
+1
l0
100
100
100
100
100
100
100
140
140
140
K1
K5
3203$7$5$),<$5,0.$3/ú1
027257$5$),<$5,0.$3/ú1
H7
d1
24
24
24
24
24
24
32
32
32
32
l1
30
30
30
35
35
40
40
50
55
60
js9
+0.2
s1
b1
t1 0
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
27,3 M6
27,3 M6
27,3 M6
27,3 M6
27,3 M6
27,3 M6
35,3 M6
35,3 M8
35,3 M8
35,3 M10
H7
q1
u
d2
19
19
19
20
20
22
22
30
13
13
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
19
24
28
38
42
48
48
55
60
65
l2
45
45
45
45
45
50
50
50
65
70
js9
+0.2
s2
b2
t2 0
6
8
8
10
12
14
14
16
18
18
21,8 M6
27,3 M6
31,3 M6
41,3 M6
45,3 M6
51,8 M6
51,8 M6
59,3 M8
64,4 M8
69,4 M10
q2
15
15
15
20
20
25
25
25
30
35
sh-giunto-elastico-con-sp-en_c_td
96
SHS-SHF MODELLER ÝÇÝN MOTOR ÞÝMÝ
%2<87/$5PP
'(/ú./(5
AD
b
x
h
35
35
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
80
90
12
20
8
10
12
12
20
30
40
8
20
20
30
30
30
x
l
a
l1
l2
c
N°
øs
125
125
180
155
155
180
180
155
180
226
226
304
304
360
406
17
17
17
20
20
17
17
20
17
21
21
25
25
26,5
30
100
100
140
100
100
140
140
100
140
140
140
210
210
-
125
125
125
178
178
254
254
311
349
12,5
12,5
20
15
15
20
20
15
20
24
24
25
25
24,5
28,5
2
2
2
3
3
2
2
3
2
3
3
3
3
2
2
10
10
14
10
10
14
14
10
14
14
14
16
16
18
22
sp-piatti-mot-shf-en_c_td
SÝLÝNDÝR MOTOR
ÞÝM
POMPA
ÞÝM
BOYUTLAR (mm)
d1
BOYUTLAR (mm)
AD
x
h
d2
b
45
45
45
55
55
55
55
55
65
65
65
65
65
41
61
89
52
70
80
90
100
60
68
78
80
88
10
10
10
12
12
12
12
12
16
16
16
16
16
40
40
40
40
70
80
80
80
x
AD
h
10
20
25
30
20
10
25
30
x
m1
a
m2
øs
t
160
160
160
160
125
160
160
160
25
25
25
25
15
20
20
20
110
110
110
110
95
120
120
120
14
14
14
14
14
18
18
18
16,5
16,5
16,5
16,5
37,5
42,5
42,5
42,5
sp-pompa-shf-en_b_td
sp-tondi-mot-shf-en_b_td
97
98
TEKNÝK
BÝLGÝLER
99
SH SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ POMPALARIN TÝPÝK UYGULAMALARI
Su Saflaþtýrma:
Deiyonize su
Su Arýtma
Filtrasyon
Ticari Havuzlar
Su Yönetimi:
Su arýtma
Kirlilik kontrolü
Yiyecek ve Ýçecek:
Yiyecek iþleme
Þiþe yýkama
Narenciye Ýþleme
Bulaþýk yýkama
Mayalama
Sýhhi tesisat gereçleri
Makine Araçlarý :
Yað temizleme
Parça yýkama
Makine merkezleri
Kimyasal uygulama
Isý uygulamasý
Týbbi:
Lazer soðutma
Týbbi soðutucular
Hijyen ekipmaný
Araç Bakýmý:
Araba yýkama
Kamyon yýkama
Lastik ya da tekerlek yýkama
Uçak yýkama
Isýtma, Havalandýrma ve
Ýklimlendirme (HVAC)
Yoðunlaþma dönüþü
Havalý temizleyici
Su devridaim
Soðutma kuleleri
Soðutma sistemleri
Sýcaklýk kontrolü
Soðutucu
Ýndüksiyon ýsýtma
Isý deðiþtiriciler
Su ýsýtma
Hidrofor paketleri
Deniz:
Gemide su
Tekne tasarýmý (dalga makineleri)
Tarým:
Sulama
Seralar
Kümes Hayvaný Yýkama
Pamuk nemlendiriciler
Bilgisayarlar:
Devre kartlarýný yýkama
Grafikler:
Film yýkama
Baskýlarýn soðutulmasý
Çamaþýr:
Ticari yýkama
Plastikler:
Ekstrüzyon makineleri
Sýcaklýk kontrolü
Polimer üretimi
Genel Endüstri:
Püskürtme Kabinleri
Hafif kimyasal transferi
Hidrofor sistemleri
Yangýn söndürme
TEKNÝK BÝLGÝLER
100
NPSH
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý üretir. Gerilim çevrimine maruz kalan bu
çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Kavitasyonun neden olduðu hasar, duvarlarýn plastik
deformasyonu sebebiyle elektrokimyasal korozyon ve
ýsýda yerel bir artýþ oluþmasý yoluyla artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH (Net
Pozitif Emme Yüksekliði) denilen toplam net emme
yüksekliði hesaplanarak deðerlendirilebilir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emme derinliðidir; hz,
sývý seviyesi pompa ekseninden düþük olduðunda
negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki sývýnýn buhar basýncýdýr, m.
cinsinden ifade edilir. hpv Pv buhar basýncý ile sývýnýn
özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
Montaj için maksimum olasý emme yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Su
sýcaklýðý (°C)
Emiþ
kaybý (m)
20
40
0,2
0,7
60 80
90
110
120
2,0 5,0 7,4 15,4 21,5
Deniz seviyesinden
yükseklik (m) 500 1000 1500 2000
2500 3000
Emiþ
kaybý (m)
2,75
0,55
1,1
1,65
2,2
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 103-104. sayfalarýndaki
tablolarda gösterilmektedir. Bunu minimum deðere
düþürmek için özellikle de yüksek emme yüksekliði (4-5
m’den fazla) durumunda ya da yüksek akýþ hýzlý çalýþma
sýnýrlarý dahilinde pompanýn emme çýkýþýndan daha büyük
bir çapý olan emiþ hattý kullanmanýzý öneririz.
Pompanýn pompalanacak sývýya olabildiðince yakýn bir
yere konumlandýrýlmasý her zaman iyi bir fikirdir.
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli akýþ hýzý: 30 m3/sa
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emme derinliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir
FHE 40-200/75 pompasýdýr.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33m, hpv = Pv / γ = 0,174m (0,01701 bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formülündeki parametreleri yukarýdaki sayýsal
deðerlerle deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
101
TEKNÝK BÝLGÝLER
BUHAR BASINCI PS BUHAR BASINCI VE
U68<2ø81/8ø87$%/268
t
T
ps
U
t
T
ps
U
t
T
ps
U
qC
K
bar
qC
K
bar
K
bar
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
kg/dm3
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
qC
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
kg/dm3
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
kg/dm3
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_a_sc
TEKNÝK BÝLGÝLER
102
P'h='g.0('(0ú5%258+$77,1'$'(%ú'ú5(1&ú7$%/268
+$=(1:,//,$06)250h/h& '(%ú
m3/s
l/dak
0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
20
3/4"
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
25
1"
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
32
1 1/4"
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
40
1 1/2"
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ú1dYHPPFLQVLQGHQ120ú1$/d$3
65
80
100
125 150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
G-at-pct_a_th
hr = PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
V = VXKÜ]ÜPVQ
103
TEKNÝK BÝLGÝLER
'(%ú'ú5(1&ú
'ú56(./(59$1$/$59(*(dú7/(5'('(%ú'ú5(1&ú7$%/268
'HELGLUHQFLDüDù×GDNLWDEOR\DJ|UHHüGHùHUERUXX]XQOXùX\|QWHPLNXOODQ×ODUDNKHVDSODQ×U
DN
AKSESUAR
7ú3ú
q GLUVHN
q GLUVHN
SU]V]GLUVHN
9q VPRRWK
bend
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
8QLRQWHHRUFURVV
6UJO
7HN\|QOYDQD
1RQUHWXUQYDOYe
2
32
2
2
6
3
9
7
9
6
2
6
(üGHùHUERUXKDWW×X]XQOXùXP
6
6
9
3
2
26
3
9
3
7
9
6
2
3
3
6
2
2
7
9
9
39
9
6
2
7
7
2
3
*DSFYBDBWK
%XWDEOR+D]HQ:LOOLDPVNDWVD\×V×& G|NPHGHPLUERUXODULoLQJHoHUOLGLUdHOLNERUXODUGDGHùHUOHUL
OH
oDUS×Q3DVODQPD]oHOLNEDN×UYHNDSO×G|NPHGHPLUERUXODUGDGHùHUOHUL
OHoDUS×Q
(üGHùHUERUXX]XQOXùXEHOLUOHQGLNWHQVRQUDGHELGLUHQFLGHELGLUHQFLWDEORVXQGDQHOGHHGLOLU
9HULOHQGHùHUOHUPRGHOHJ|UH|]HOOLNOHVUJOYDQDODUYHWHN\|QOYDQDODUGDKDILIoHGHùLüLNOLNJ|VWHUHELOHQ
\|QOHQGLULFLGHùHUOHUROGXùXQGDQLPDODWo×ODUWDUDI×QGDQWHPLQHGLOHQGHùHUOHULQNRQWUROHGLOPHVLL\LRODFDNW×U
TEKNÝK BÝLGÝLER
104
HACÝMSEL
KAPASÝTE
92/80(75ú..$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
úQJLOL]JDORQX
$PHULNDQJDORQX
l/dak
m3/s
ft 3/s
,PSJDOGDk
8VJDOGDN
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
ft 3/dak
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
VX\XQ
metresi
m H2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
milimetre
&×YD
PP+J
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
PHWUHNDUHEDü×QD
1HZWRQ
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
NLOR3DVFDO
bar
N3a
bar
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
LQoNDUHGHNL
SRXQGNXYYHWL
psi
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
8=81/8.
UZUNLUK
milimetre
VDQWLPHWUH
metre
LQo
IRRW
\DUG
mm
Fm
m
LQo
ft
\G
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0011
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
+$&ú0
HACÝM
metreküp
3
m
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
litre
úQJLOL]*DORQX
mililitre
LPSJDO.
lt
ml
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
$PHULNDQ*DORQX
IRRWNS
ft3
86JDO
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
35,3147
0,0353
3.53 x 10-5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
105
TEKNÝK BÝLGÝLER
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Select ITT
Select ITT, tüm Lowara ve Vogel serisi ürünlere ve ilgili ürünlere iliþkin kapsamlý bir çevrimiçi ürün bilgisi veritabanýna
sahip olan çoklu araþtýrma seçenekli ve yardýmcý proje yönetim özellikli pompa çözümü seçme yazýlýmýdýr. Sistem,
binlerce ürünün ve aksesuarýn güncel ürün bilgisini tutar.
Uygulamaya göre arama olanaðý ve sunulan ayrýntýlý bilgi, Lowara ve Vogel ürünleriyle ilgili detaylý bilgiye sahip
olmadan en uygun seçimi yapmayý kolaylaþtýrýr.
Þunlara göre arama yapýlabilir:
•
Uygulama
•
Ürün tipi
•
Kesiþim noktasý
Select ITT, ayrýntýlý bir çýktý sunar:
•
Arama sonuçlarýný içeren liste
•
Performans eðrileri (akýþ, basýnç, güç,
verimlilik, NPSH)
•
Motor verisi
•
Ölçülü çizimler
•
Seçenekler
•
Veri sayfasý çýktýlarý
•
dxf dosyalarý dahil belge indirme
TEKNÝK BÝLGÝLER
Uygulamaya göre arama, kullanýcýlara bilmedikleri ürün
serisi konusunda doðru seçim yapmak için yol gösterir.
106
DAHA FAZLA ÜRÜN SEÇÝMÝ VE BELGELER
Select ITT
Ayrýntýlý çýktý, verilen alternatifler arasýndan en uygun pompayý seçmeyi kolaylaþtýrýr.
Select ITT ile çalýþmanýn en iyi yolu kiþisel bir hesap oluþturmaktýr. Böylece aþaðýdakileri
yapabilirsiniz:
•
Kendi standart ünitelerinizi ayarlama
•
Projeler oluþturma ve kaydetme
•
Diðer Select ITT kullanýcýlarý ile
projeleri paylaþma
Her kullanýcýnýn, tüm projelerin kaydedildiði
bir My Select ITT alaný olur.
Ölçümlü çizimler ekranda görüntülenir ve dxf biçiminde
indirilebilir.
Select ITT ile ilgili daha fazla bilgi için ITT’ye baþvurun veya www.selectitt.com adresini ziyaret
ederek Select ITT’ye çevrimiçi kaydolun.
107
TEKNÝK BÝLGÝLER
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

SH Serisi - Omni Enerji