50 Hz
MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX
PLUS, DOUBLEBOX PLUS,
MAXIBOX PLUS Serisi
ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU
PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ
Kod 191004481 Rev.A Baský 12/2010
MINIBOX, MIDIBOX
SINGLEBOX PLUS, DOUBLEBOX PLUS, MAXIBOX PLUS SERÝSÝ
50 Hz’de HÝDROLÝK PERFORMANS ARALIÐI
100
H [m]
0
200
100
Q 400
[Imp gpm]
300
200
300
400
Q [US gpm]
21/2#š#.+Ĩ/#
TEK POMPA ÇALIÞIYOR
50
160
Ý K Ý P O M PA ÇALIÞIYOR
21/2#š#.+Ĩ/#
H [ft]
0
40
MAXIBOX +
120
MINIBOX
MIDIBOX
30
80
SINGLEBOX +
DOUBLEBOX +
20
40
SINGLEBOX +
DOUBLEBOX +
DOUBLEBOX +
0
0
0
20
40
60
500
1000
BASKI 12-2010
2
0
3
Q
[m
/s]
100
80
1500
Q [l/dk]
04540_C_CH
10
ÝÇÝNDEKÝLER
Minibox Serisi Teknik Özellikleri .......................................................................................................
5
Midibox Serisi Teknik Özellikleri .......................................................................................................
9
Singlebox Plus Serisi Teknik Özellikleri ....................................................................................
13
Doublebox Plus Serisi Teknik Özellikleri ...................................................................................
19
Maxibox Plus Serisi Teknik Özellikleri ......................................................................................
27
Teknik Bilgiler ...........................................................................................................................
39
3
4
Temiz su için
prefabrik tahliye
üniteleri
KULLANIM ALANLARI
EVSEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
MINIBOX
Serisi
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
Ünite þunlarla donatýlmýþtýr:
- DOC dalgýç pompa, en fazla
230 l/dak akýþ hýzý ve en fazla
11 m basýnç yüksekliði. Çapý
10 mm’ye kadar olan askýdaki
katý maddeleri geçirir. Otomatik
çalýþma için bir filatörle
donatýlmýþtýr.
- 85 litre yüksek yoðunlukta
polietilen tank.
- Çekvalf ile donatýlmýþ 1 1/4”
esnek boru; sol veya sað
baðlantý.
- Güç kablosu çýkýþý.
- Üç tür 40 mm çaplý boru giriþi.
- Elekler.
- Sert maddeleri filtrelemek için
kum ya da çakýlla doldurulacak
havuz.
•
Minibox ünitesi
DOC3 (0,25 kW derece) veya
DOC7 (0,55 kW derece) ile
donatýlmýþ olabilir.
• Montaj hýzlý ve kolaydýr:
sadece borularý baðlayýn ve fiþe
takýn.
• Minibox zemine monte edilebilir
veya uygun yapýlarda araç veya
yayalarýn aðýrlýðýna dayaným
amaçlý gömülebilir.
AKSESUARLAR
•
Elekler yerine kullanýlabilen bina içi
kullaným amaçlý sýzdýrmaz
kapak opsiyoneldir.
TANIMLAMA KODU
MINIBOX
DOC 3
ELEKTRÝKLÝ POMPA TÝPÝ:
DOC 3
DOC 7
SERÝ ADI
ÖRNEK : MINIBOX DOC 3
DOC 3 dalgýç tipi elektrikli pompaya sahip tahliye ünitesi MINIBOX serisi
5
MINIBOX SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
DOC3
DOC7
kW
HP
0,25
0,55
0,33
0,75
l/dk
0
25
50
75
100
125
135
175
225
m3/s
0
1,5
3
4,5
6
7,5
8,1
10,5
13,5
6,9
11,1
6,3
10,8
5,6
10,4
6,5
3,7
*612.#//'64'575¯6707
4,7
9,9
3,7
9,3
2,5
8,5
2,0
8,1
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
mbox_doc-2p50-en_b_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
DOC 3
DOC 7
-#2#5ć6©4
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
AKIM*
220-240 V
380-415 V
kW
A
A
-
-
-
ÜÇ FAZLI
220-240 V
kW
A
μF / 450 V
0,31
0,78
1,43
3,47
6,3
16
-
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
š'-ć.'0
mbox_doc-2p50-en_a_te
6
MINIBOX SERÝSÝ
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
MODEL
#ý+4.+-
MINIBOX (borularla birlikte)
MINIBOX DOC3
MINIBOX DOC7
13
18
20
kg
minibox-en_a_td
7
8
EN 12050-2
standardýna
uygun temiz su
ve atýk su için
prefabrik
tahliye ünitesi
KULLANIM ALANLARI
EVSEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
MIDIBOX
Serisi
•
•
Ünite þunlarla donatýlmýþtýr:
- 110 litre kapasiteli bir diþli kapakla
donatýlmýþ polietilen havuz.
- Güç kaynaðý kablolarý (ve
þamandýralar) için kablo
rakoru.
- Pompanýn kolayca sökülmesi için
hýzlý baðlantýlý ve halka somunlu
Rp 1 1/4 veya Rp 1 1/2 basma
borularý.
- 3 hýzlý baðlantý:
Giriþ için 1 x DN110,
havalandýrma için 1 x DN50 ve
kablo baðlantýsý için 1 x DN65.
- Manuel pompa için 1 x DN50
hýzlý baðlantý.
- DOC veya DOMO 7 dalgýç tip
pompa, vorteks veya kanal
çarký tipi.
- Üç fazlý modeller için QDR
kontrol paneli.
Vorteks çarklý modeller þunlar
için uygundur:
- temiz su, çýkýþ suyu, ve dýþkýsýz
atýk su içeren temiz su, çýkýþ
suyu, pis su.
Tek ya da ikiz kanal çarklý
modeller þunlar için uygundur:
- askýda olan parçacýk içermeyen
atýk su ve laðým sularý.
•
Midibox, Kullaným Kýlavuzundaki
talimatlara göre zemine monte
edilebilir yada uygun binalarda
gömülebilir.
• Kolay kurulum:
- Montaj hýzlý ve kolaydýr:
tek fazlý modeller için yalnýzca
borularý ve elektrik kablolarýný
baðlarsýnýz; üç fazlý modeller için
kontrol panelini de baðlamanýz
gerekir.
- Yeni Midibox kolay tutulabilmesi
için yan kollarla birlikte gelir.
- Pompalar ve baðlantýlar cihazýn
içine önceden monte edilmiþtir.
• Ekolojik çözüm:
- tank, %100 geri dönüþtürülebilir
polietilen malzemeden yapýlmýþtýr.
• Kolay bakým ve onarým.
- Test edilmiþ ve denenmiþ
pompalar kullanýlmaktadýr.
- Pompa, kapaðýn yanýnda bulunan
halka somun sayesinde kolayca
çýkarýlabilir.
AKSESUARLAR
•
Kullanýlabilir aksesuarlar:
- Toplu çekvalfler.
- Alarm kiti.
- Konektör kiti.
- Manuel pompa.
TANIMLAMA KODU
MIDIBOX
DOMO 7VX
ELEKTRÝKLÝ POMPA TÝPÝ:
DOC...
DOMO 7...
SERÝ ADI
ÖRNEK : MIDIBOX DOMO 7VX
DOMO 7VX elektrikli dalgýç tipi pompalý tahliye ünitesi MIDIBOX serisi
9
MIDIBOX SERÝSÝ
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/dk
3
m /s
DOC 3
DOC 7(T)
DOC 7VX(T)
DOMO 7(T)
DOMO 7VX(T)
kW
HP
0,25
0,55
0,55
0,55
0,55
0,33
0,75
0,75
0,75
0,75
0
30
60
90
135
175
225
260
320
0
1,8
3,6
5,4
8,1
10,5
13,5
15,6
19,2
6,9
11,1
7,2
10,7
9,1
6,2
10,7
6,8
9,6
8,4
5,3
10,2
6,3
8,6
7,7
3,8
2,0
2,1
*612.#//'64'575¯6707
4,1
9,5
5,7
7,8
6,8
2,0
8,1
4,5
6,7
5,6
6,5
3,1
5,8
4,4
3,7
4,7
3,0
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
midibox-2p50-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
DOC 3
DOC 7
DOC 7VX
DOMO 7
DOMO 7VX
-#2#5ć6©4
21/2#6ć2ć
220-240 V
š'-ć.'0
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
AKIM*
220-240 V
380-415 V
kW
A
A
0,79
0,66
0,73
0,71
2,82
2,68
2,58
2,56
1,63
1,55
1,49
1,48
ÜÇ FAZLI
kW
A
μF / 450 V
0,31
0,78
0,66
0,8
0,79
1,43
3,47
2,96
3,94
3,91
6,3
16
16
16
16
DOC 7T
DOC 7VXT
DOMO 7T
DOMO 7VXT
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
midibox-2p50-en_a_te
10
MIDIBOX SERÝSÝ
1 Tahliye ünitesi.
2 Giriþ borusu.
3 Toplu çekvalf bulunmayan
çýkýþ borularý.
4 Manuel pompa ile çalýþan acil
durum tahliye sistemi.
5 Havalandýrma.
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
MODEL
MIDIBOX DOC3
MIDIBOX DOC7(T)
MIDIBOX DOC7VX(T)
MIDIBOX DOMO7(T)
MIDIBOX DOMO7VX(T)
BOYUTLAR (mm)
#ý+4.+-
A
kg
Rp 1 1/4
Rp 1 1/4
Rp 1 1/4
Rp 1 1/2
Rp 1 1/2
13
16
16
20
20
midibox-en_b_td
11
MIDIBOX SERÝSÝ
UYGULAMA ÖRNEKLERi
12
EN 12050-1&2
standardýna
uygun atýk su
için prefabrik
tahliye ünitesi
KULLANIM ALANLARI
EVSEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
SINGLEBOX
PLUS Serisi
•
•
•
•
• Singlebox plus, Kullaným
Standart ünite þunlarla donatýlmýþtýr:
Kýlavuzundaki talimatlara göre
- 550 litre kapasiteli bir aðýr diþli
zemine monte edilebilir yada uygun
kapakla donatýlmýþ polietilen havuz
binalarda gömülebilir.
(maks. 100 kg).
• Kolay kurulum:
- Güç kaynaðý kablolarý (ve
- Montaj hýzlý ve kolaydýr:
þamandýralar) için kablo rakoru.
tek fazlý modeller için yalnýzca
- Pompanýn kolayca sökülmesi için
borularý ve elektrik kablolarýný
hýzlý baðlantýlý ve halka somunlu veya
baðlarsýnýz; üç fazlý modeller için
kaydýrma cihazlý Rp 1 1/2 veya Rp 2
kontrol panelini de
basma borularý.
baðlamanýzgerekir.
- 4 hýzlý baðlantý:
- Yeni Singlebox plus kolayca
Giriþ için 2 x DN110,
tutulmasý için yan kollarla birlikte
havalandýrma için 1 x DN50 ve
gelir.
kablo baðlantýsý için 1 x DN65.
- Pompalar ve baðlantýlar cihazýn
- Manuel pompa için 1 x DN50 hýzlý
içine önceden monte edilmiþtir.
baðlantý.
• Ekolojik çözüm:
- DOMO veya DL dalgýç tipi
- tank, %100 geri dönüþtürülebilir
pompa, vorteks, kanal çarký tipi
polietilen malzemeden yapýlmýþtýr.
veya öðütücü cihazlý.
- Hava geçirmez kirlilik önleyici tank,
- Üç fazlý modeller için QDR kontrol
Avrupa standardý EN 12050 ile
paneli.
uyumludur.
- 3 lastik conta:
• Kolay bakým ve onarým.
1 x DN110, 1 x DN50 ve
- Test edilmiþ ve denenmiþ pompalar
1 x DN65 mm.
kullanýlmaktadýr.
Vorteks çarklý veya öðütücü
- Pompa, kapaðýn yanýnda bulunan
cihazlý modeller þunlar için uygundur:
halka somun sayesinde kolayca
- temiz su, çýkýþ suyu, temiz su, çýkýþ
çýkarýlabilir.
suyu, askýda katý maddeler ve uygundur.
Tek ya da ikiz kanal çarklý
modeller þunlar için uygundur:
AKSESUARLAR
- temiz su, çýkýþ suyu, askýda katýlar
• Kullanýlabilir aksesuarlar:
içeren ancak parçacýklar içermeyen
- Toplu çekvalfler.
pis su.
- Alarm kiti.
Basma borularý, toplu çekvalf ve
- Manuel pompa + conta.
küresel vana ile donatýlmýþ özel
- Conta kiti.
modeller mevcuttur.
Kaydýrma cihazý ve toplu çekvalf ile
donatýlmýþ özel modeller mevcuttur.
TANIMLAMA KODU
SINGLEBOX PLUS
DOMO 10VX
ELEKTRÝKLÝ POMPA
TÝPÝ:
DOMO...
DOMO GRI...
DL...
MINI VORTEKS...
SERÝ ADI
SL/BV
FP
= PVC Sabit borular
FP/BG = PVC Sabit borular
çekvalfli
SL
= Kaydýrma cihazý
SL /BV = Kaydýrma cihazý
çekvalfli
ÖRNEK : SINGLEBOX PLUS DOMO 10VX SL/BV
Kaydýrma cihazý ve çekvalf ile DOMO 10VX dalgýç tip elektrikli pompaya sahip
SINGLEBOX PLUS serisi tahliye ünitesi.
13
SINGLEBOX PLUS SERÝSÝ
GENEL TABLO
Çark tipi
Halka somunlu standart
Halka somun, çekvalf
ve sürgülü vana
Standart
Çekvalfi ile
ĨCOCPFÆTC
OMCDNQ
HP
0,55
0,75
320
10,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
0,55
0,75
260
9,1
9257(.6
X
X
X
0,75
1
500
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
0,75
1
400
7,7
9257(.6
X
X
X
1,1
1,5
600
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
1,1
1,5
450
9,1
9257(.6
X
X
X
1,1
1,5
110
25
gøh7h&h
X
X
X
0,55
0,75
320
10,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
0,55
0,75
260
9,1
9257(.6
X
X
X
X
0,75
1
500
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
0,75
1
400
7,7
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
600
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
1,1
1,5
450
9,1
9257(.6
X
X
X
X
1,5
2
670
14,8
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
1,5
2
550
11
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
110
25
gøh7h&h
X
X
X
X
0,75
1
500
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
0,75
1
400
7,7
9257(.6
X
X
X
1,1
1,5
600
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
1,1
1,5
450
9,1
9257(.6
X
X
X
1,1
1,5
110
25
gøh7h&h
X
X
X
0,75
1
500
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
0,75
1
400
7,7
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
600
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
1,1
1,5
450
9,1
9257(.6
X
X
X
X
1,5
2
670
14,8
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
1,5
2
550
11
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
110
25
gøh7h&h
X
X
X
X
0,6
0,8
350
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
0,6
0,8
450
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
0,6
0,8
300
7,2
9257(.6
X
X
X
1,1
1,5
600
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
1,1
1,5
500
10,6
9257(.6
X
X
X
0,6
0,8
350
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
X
0,6
0,8
450
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
X
0,6
0,8
300
7,2
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
500
14,1
7(..$1$//,
X
X
X
X
1,1
1,5
600
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
X
1,1
1,5
500
10,6
9257(.6
X
X
X
X
1,1
1,5
500
8,4
9257(.6
X
X
X
X
1,5
2
700
21,9
7(..$1$//,
X
X
X
X
1,5
2
600
13,1
9257(.6
X
X
X
X
QDR kontrol paneli
kW
H max (m)
/1&'..'4
Q max (l/dk)
TEK FAZLI
ÜÇ FAZLI
TEK FAZLI
ÜÇ FAZLI
TEK FAZLI
ÜÇ FAZLI
ć0&ć4/'6'46ć$#6+
SINGLEBOX PLUS DOMO 7
SINGLEBOX PLUS DOMO 7VX
SINGLEBOX PLUS DOMO 10
SINGLEBOX PLUS DOMO 10VX
SINGLEBOX PLUS DOMO 15
SINGLEBOX PLUS DOMO 15VX
SINGLEBOX PLUS DOMO GRI 11
SINGLEBOX PLUS DOMO 7T
SINGLEBOX PLUS DOMO 7VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO 10T
SINGLEBOX PLUS DOMO 10VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO 15T
SINGLEBOX PLUS DOMO 15VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO 20T
SINGLEBOX PLUS DOMO 20VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO GRI 11T
SINGLEBOX PLUS DOMO 10
SINGLEBOX PLUS DOMO 10VX
SINGLEBOX PLUS DOMO 15
SINGLEBOX PLUS DOMO 15VX
SINGLEBOX PLUS DOMO GRI 11
SINGLEBOX PLUS DOMO 10T
SINGLEBOX PLUS DOMO 10VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO 15T
SINGLEBOX PLUS DOMO 15VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO 20T
SINGLEBOX PLUS DOMO 20VXT
SINGLEBOX PLUS DOMO GRI 11T
SINGLEBOX PLUS DLFM 80
SINGLEBOX PLUS DLFM 90
SINGLEBOX PLUS MINI VORTEX M
SINGLEBOX PLUS DLM 109
SINGLEBOX PLUS DLVM 100
SINGLEBOX PLUS DLF 80
SINGLEBOX PLUS DLF 90
SINGLEBOX PLUS MINI VORTEX
SINGLEBOX PLUS DLF 105
SINGLEBOX PLUS DL 109
SINGLEBOX PLUS DLV 100
SINGLEBOX PLUS DLF VORTEX
SINGLEBOX PLUS DL 125
SINGLEBOX PLUS DLV 115
5#$ć628%$147$#ý.#06+5+
SINGLEBOX
PLUS
Pompaya önceden monte
GFKNOKĩĩCOCPFÆTC
©<'..ć-.ć
$ć.'Ĩ'0.'4
-#4#-6'4ć56ć-.'4
sboxplus_modelli-en_a_sc
Notlar
6GMHC\NÆRQORCNCTMCNMÆĩMQPFCPUCVÑT×CĩÆTÆ[×MMQTWOCUÆXGHKNCVÑTDKTNKMVGXGTKNOGMVGFKT
-QPVTQNRCPGNNKXGTUK[QPNCTXGCMUGUWCTNCTKUVGM×\GTKPGVGOKPGFKNGDKNKT
14
SINGLEBOX PLUS SERÝSÝ DOMO-DOMO VX
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
ÝKÝZ KANALLI ÇARK
VORTEKS ÇARK
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO 7(T)
DOMO 10(T)
DOMO 15(T)
DOMO 20T
kW
HP
0,55
0,75
1,1
1,5
0,75
1
1,5
2
DOMO VX
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO 7VX(T)
DOMO 10VX(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20VXT
kW
HP
0,55
0,75
1,1
1,5
0,75
1
1,5
2
l/dk
m3/s
0
0
50
3
10,7 8,9
10,1 9,2
12,7 11,8
14,8 14,0
l/dk
m3/s
0
0
100
6
7,5
8,5
11,0
13,2
80
4,8
9,1 7,1
7,7 7,3
9,1 8,8
11,0 10,6
100
6
6,6
7,1
8,6
10,5
3&'$ć
150
200
250
300
320
9
12
15
18
19,2
*612.#//'64'575¯6707
6,3
7,8
10,2
12,4
5,2
7,2
9,5
11,7
4,1
6,6
8,8
10,9
2,7
6,0
8,0
10,2
2,1
5,8
7,8
9,9
3&'$ć
150
175
200
225
260
9
10,5
12
13,5
15,6
*612.#//'64'575¯6707
5,1
6,7
8,3
10,2
4,4
6,5
8,0
9,9
3,7
6,2
7,8
9,7
3,0
5,9
7,5
9,5
2,0
5,4
7,1
9,1
400
24
500
30
600
36
670
40,2
4,7
6,6
8,7
3,2
5,2
7,1
3,6
5,4
4,2
300
18
400
24
450
27
550
33
4,8
6,5
8,6
3,1
4,8
7,0
3,7
6,1
3,8
sbox_domo-domovx-2p50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
0,8
1,14
1,58
0,79
1,15
1,36
-
3,94
5,84
7,02
3,91
5,88
6,11
-
16
22
30
16
22
30
-
TEK FAZLI
DOMO 7
DOMO 10
DOMO 15
DOMO 7VX
DOMO 10VX
DOMO 15VX
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
0,73
1,09
1,49
1,96
0,71
1,1
1,26
1,74
2,58
4,09
4,73
6,6
2,56
4,09
4,31
6,22
1,49
2,36
2,73
3,81
1,48
2,36
2,49
3,59
ÜÇ FAZLI
μF / 450 V
DOMO 7T
DOMO 10T
DOMO 15T
DOMO 20T
DOMO 7VXT
DOMO 10VXT
DOMO 15VXT
DOMO 20VXT
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
sbox_domo-domovx-2p50-en_a_te
15
SINGLEBOX PLUS SERÝSÝ DOMO GRI
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
Ek A
[dev/dk]
Q [m3/s]
Q [l/dk]
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO GRI
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO GRI 11
DOMO GRI 11T
kW
HP
1,1
1,5
3&'$ć
l/dk
0
15
30
40
50
60
70
80
90
100
110
m3/s
0
0,9
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
15,2
13,5
11,7
9,5
*612.#//'64'575¯6707
23,5
25,0
21,7
20,5
19,3
18,0
16,6
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
sbox_domo-gri-2p50-en_b_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
21/2#6ć2ć
220-240 V
TEK FAZLI
DOMO GRI 11
-#2#5ć6©4
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
AKIM*
220-240 V
380-415 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
μF / 450 V
1,5
6,84
30
DOMO GRI 11T
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
š'-ć.'0
kW
A
A
1,39
4,55
2,63
sbox_domo-gri-2p50-en_a_te
16
SINGLEBOX PLUS SERÝSÝ DL-DLV
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
TEK KANALLI ÇARK
VORTEKS ÇARK
DFL VORTEX
MINI VORTEX
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/dk
3
DL
m /s
DLF(M) 80
DLF(M) 90
DLF 105
DL(M) 109
DL 125
kW
HP
0,6
0,6
1,1
1,1
1,5
0,8
0,8
1,5
1,5
2
DLV
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/dk
3
m /s
MINI VORTEX(M)
DLF VORTEX
DLV(M) 100
DLV 115
kW
HP
0,6
1,1
1,1
1,5
0,8
1,5
1,5
2
0
0
100
6
150
9
7,6 5,9
9,7 7,8
14,1 11,6
18,3 15,4
21,9 19,2
5,3
7,0
10,6
14,2
17,9
0
0
50
3
7,2 6,3
8,4 8,0
10,6 10,1
13,1 12,5
100
6
5,5
7,6
9,6
12,0
3&'$ć
200
250
300
350
400
12
15
18
21
24
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
450
27
500
30
600
36
700
42
4,1
6,7
9,2
12,3
3,5
5,9
8,2
11,3
5,2
7,3
10,3
5,4
8,4
6,5
3&'$ć
150
200
250
300
350
9
12
15
18
21
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
400
24
450
27
500
30
600
36
4,4
5,8
8,5
3,5
4,8
7,7
2,5
3,7
6,6
4,0
4,7
6,4
9,7
13,1
16,7
4,8
7,2
9,1
11,5
4,1
5,8
8,9
12,0
15,5
4,0
6,8
8,6
11,0
3,6
5,3
8,1
11,0
14,4
3,0
6,3
8,0
10,5
3,0
4,7
7,4
10,1
13,4
1,8
5,8
7,4
9,9
5,1
6,6
9,3
sbox_dl-dlv-2p50-en_b_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
0,79
0,89
1,55
1,05
1,64
-
3,91
4,27
6,87
4,82
7,3
-
25
25
35
25
35
-
TEK FAZLI
DLFM 80
DLFM 90
DLM109
MINI VORTEX M
DLVM100
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
0,80
0,92
1,43
1,54
2,14
1,10
1,66
1,65
2,25
3,81
4,66
5,44
6,58
5,11
5,63
6,81
2,09
2,20
2,69
3,14
3,80
2,36
2,95
3,25
3,93
ÜÇ FAZLI
μF / 450 V
DLF 80
DLF 90
DLF 105
DL 109
DL 125
MINI VORTEX
DLF VORTEX
DLV 100
DLV 115
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
sbox_dl-dlv-2p50-en_b_te
17
18
EN 12050-1&2
standardýna
uygun
atýk su için
prefabrik
tahliye ünitesi
KULLANIM ALANLARI
EVSEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
DOUBLEBOX
PLUS Serisi
•
•
•
Standart ünite þunlarla donatýlmýþtýr:
- 550 litre kapasiteli iki aðýr diþli
kapakla donatýlmýþ polietilen
havuz (maks. 100 kg).
- Güç kaynaðý kablolarý (ve
þamandýralar) için kablo rakoru.
- Pompanýn kolayca sökülmesi için
hýzlý baðlantýlý ve halka somunlu
veya kaydýrma cihazlý 2x Rp 1 1/2
veya Rp 2 basma borularý.
- 8 hýzlý baðlantý:
Giriþ için 4 x DN110,
havalandýrma için 2 x DN50 ve
kablo baðlantýsý için 2 x DN65.
- Manuel pompa için 1 x DN50 hýzlý
baðlantý.
- 2x DOMO veya DL dalgýç tipi
pompa, vorteks, kanal çarký tipi
veya öðütücü cihazlý.
- Üç fazlý modeller için QDR2
kontrol paneli.
- 3 lastik conta:
1 x DN110, 1 x DN50 ve
1 x DN65 mm.
Vorteks çarklý veya öðütücü
cihazlý modeller þunlar için uygundur:
- temiz su, çýkýþ suyu, temiz su,
çýkýþ suyu, askýda katý maddeler ve
parçacýklar içeren pis su.
Tek ya da ikiz kanal çarklý
modeller þunlar için uygundur:
- temiz su, çýkýþ suyu, askýda katýlar
içeren ancak parçacýklar içermeyen
pis su.
Basma borularý, toplu çekvalf ve
küresel vana ile donatýlmýþ özel
modeller mevcuttur.
•
•
•
•
•
Kaydýrma cihazý ve toplu çekvalf ile
donatýlmýþ özel modeller mevcuttur.
Doublebox plus, Kullaným
Kýlavuzundaki talimatlara göre
zemine monte edilebilir yada uygun
binalarda gömülebilir.
Kolay kurulum:
- Montaj hýzlý ve kolaydýr:
tek fazlý modeller için yalnýzca
borularý ve elektrik kablolarýný
baðlarsýnýz; üç fazlý modeller için
kontrol panelini de baðlamanýz gerekir.
- Yeni Doublebox plus kolayca
tutulmasý için yan kollarla birlikte
gelir.
- Pompalar ve baðlantýlar cihazýn
içine önceden monte edilmiþtir.
Ekolojik çözüm:
- Tank, %100 geri dönüþtürülebilir
polietilen malzemeden yapýlmýþtýr.
- Hava geçirmez kirlilik önleyici tank,
Avrupa standardý EN 12050 ile
uyumludur.
Kolay bakým ve onarým.
- Test edilmiþ ve denenmiþ pompalar
kullanýlmaktadýr.
- Pompa, kapaðýn yanýnda bulunan
halka somun sayesinde
kolaycaçýkarýlabilir.
AKSESUARLAR
•
Kullanýlabilir aksesuarlar:
- Toplu çekvalfler.
- Alarm kiti.
- Manuel pompa + conta.
- Conta kiti.
TANIMLAMA KODU
DOUBLEBOX PLUS
DOMO 10VX
SL/BV
ELEKTRÝKLÝ POMPA TÝPÝ:
DOMO...
DOMO GRI...
DL...
MINI VORTEKS...
SERÝ ADI
FP
= PVC Sabit borular
FP/BG = PVC Sabit borular
çekvalfli
SL
= Kaydýrma cihazý
SL /BV = Kaydýrma cihazý
çekvalfli
ÖRNEK : DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VX SL/BV
Kaydýrma cihazý ve çekvalfe sahip DOMO 10VX elektrikli dalgýç tipi pompalý
tahliye ünitesi DOUBLEBOX PLUS serisi.
19
DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ
GENEL TABLO
*CNMCUQOWPNWUVCPFCTV
*CNMCUQOWPÁGMXCNH
XGU×TI×N×XCPC
SVCPFCTV
šGMXCNHKKNG
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
9,1
9257(.6
X
X
X
2x0,75
2x1
1000
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
2x0,75
2x1
800
7,7
9257(.6
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
2x1,1
2x1,5
900
9,1
9257(.6
X
X
X
2x1,1
2x1,5
220
25
gøh7h&h
X
X
X
2x0,55 2x0,75
640
10,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x0,55 2x0,75
520
9,1
9257(.6
X
X
X
X
2x0,75
2x1
1000
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x0,75
2x1
800
7,7
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
900
9,1
9257(.6
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1340
14,8
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1100
11
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
220
25
gøh7h&h
X
X
X
X
2x0,75
2x1
1000
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
2x0,75
2x1
800
7,7
9257(.6
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
2x1,1
2x1,5
900
9,1
9257(.6
X
X
X
2x1,1
2x1,5
220
25
gøh7h&h
X
X
X
2x0,75
2x1
1000
10,1
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x0,75
2x1
800
7,7
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
12,7
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
900
9,1
9257(.6
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1340
14,8
ú.ú=.$1$//,
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1100
11
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
220
25
gøh7h&h
X
X
X
X
2x0,6
2x0,8
700
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
2x0,6
2x0,8
900
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
2x0,6
2x0,8
600
7,2
9257(.6
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1000
10,6
9257(.6
X
X
X
2x0,6
2x0,8
700
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
X
2x0,6
2x0,8
900
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
X
2x0,6
2x0,8
600
7,2
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1000
14,1
7(..$1$//,
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1200
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1000
10,6
9257(.6
X
X
X
X
2x1,1
2x1,5
1000
8,4
9257(.6
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1400
21,9
7(..$1$//,
X
X
X
X
2x1,5
2x2
1200
13,1
9257(.6
X
X
X
X
6'-(#<.+
¯š(#<.+
6'-(#<.+
¯š(#<.+
6'-(#<.+
¯š(#<.+
ĨCOCPFÆTC
OMCDNQ
10,7
520
8'4ć.'4'Ĩ<#/#0.+1.#4#š#.+Ĩ#021/2#&#0#.+0/+Ĩ6+4
5#$ć628%$147$#ý.#06+5+
2QORC[CÑPEGFGPOQPVG
GFKNOKĩĩCOCPFÆTC
šCTMVKRK
640
2x0,55 2x0,75
HP
-QPVTQNRCPGNK
H Oax O
2x0,55 2x0,75
kW
ć0&ć4/'6'46ć$#6+
/1&'..'4
QOax NFM
DOUBLEBOX
PLUS
DOUBLEBOX PLUS DOMO 7
DOUBLEBOX PLUS DOMO 7VX
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VX
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VX
DOUBLEBOX PLUS DOMO GR, 11
DOUBLEBOX PLUS DOMO 7T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 7VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO 20T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 20VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO GR, 11T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VX
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VX
DOUBLEBOX PLUS DOMO GR, 11
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO 20T
DOUBLEBOX PLUS DOMO 20VXT
DOUBLEBOX PLUS DOMO GR, 11T
DOUBLEBOX PLUS DLFM 80
DOUBLEBOX PLUS DLFM 90
DOUBLEBOX PLUS M,1, VORTEX M
DOUBLEBOX PLUS DLM 109
DOUBLEBOX PLUS DLVM 100
DOUBLEBOX PLUS DLF 80
DOUBLEBOX PLUS DLF 90
DOUBLEBOX PLUS M,1, VORTEX
DOUBLEBOX PLUS DLF 105
DOUBLEBOX PLUS DL 109
DOUBLEBOX PLUS DLV 100
DOUBLEBOX PLUS DLF VORTEX
DOUBLEBOX PLUS DL 125
DOUBLEBOX PLUS DLV 115
©<'..ć-.ć
$ć.'Ĩ'0.'4
-#4#-6'4ć56ć-.'4
dboxplus_modelli-en_c_sc
Notlar
6GMHC\NÆRQORCNCTMCNMÆĩMQPFCPUCVÑT×CĩÆTÆ[×MMQTWOCUÆXGHKNCVÑTDKTNKMVGXGTKNOGMVGFKT
-QPVTQNRCPGNNKXGTUK[QPNCTXGCMUGUWCTNCTKUVGM×\GTKPGVGOKPGFKNGDKNKT
20
DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ DOMO-DOMO VX
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
ÝKÝZ KANALLI ÇARK
VORTEKS ÇARK
AYNI ANDA ÇALIÞAN
2 POMPA
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO
21/2#6ć2ć
DOMO 7(T)
DOMO 10(T)
DOMO 15(T)
DOMO 20T
kW
HP
2x0,55
2x0,75
2x1,1
2x1,5
2x0,75
2x1
2x1,5
2x2
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO VX
21/2#6ć2ć
kW
DOMO 7VX(T)
DOMO 10VX(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20VXT
l/dk
m3/s
l/dk
m3/s
100
6
200
12
3&'$ć
300
400
500
600
640
18
24
30
36
38,4
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
10,7 8,9
10,1 9,2
12,7 11,8
14,8 14,0
7,5
8,5
11,0
13,2
6,3
7,8
10,2
12,4
160
9,6
200
12
3&'$ć
300
350
400
450
520
18
21
24
27
31,2
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
9,1 7,1
7,7 7,3
9,1 8,8
11,0 10,6
6,6
7,1
8,6
10,5
5,1
6,7
8,3
10,2
0
0
0
0
HP
2x0,55 2x0,75
2x0,75
2x1
2x1,1
2x1,5
2x1,5
2x2
5,2
7,2
9,5
11,7
4,4
6,5
8,0
9,9
4,1
6,6
8,8
10,9
3,7
6,2
7,8
9,7
2,7
6,0
8,0
10,2
3,0
5,9
7,5
9,5
2,1
5,8
7,8
9,9
2,0
5,4
7,1
9,1
800
48
1000
60
1200
72
1340
80,4
4,7
6,6
8,7
3,2
5,2
7,1
3,6
5,4
4,2
600
36
800
48
900
54
1100
66
4,8
6,5
8,6
3,1
4,8
7,0
3,7
6,1
3,8
dbox_domo-domovx-2p50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
2x0,8
2x1,14
2x1,58
2x0,79
2x1,15
2x1,36
-
2x3,94
2x5,84
2x7,02
2x3,91
2x5,88
2x6,11
-
2x16
2x22
2x30
2x16
2x22
2x30
-
TEK FAZLI
DOMO 7
DOMO 10
DOMO 15
DOMO 7VX
DOMO 10VX
DOMO 15VX
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
2x0,73
2x1,09
2x1,49
2x1,96
2x0,71
2x1,1
2x1,26
2x1,74
2x2,58
2x4,09
2x4,73
2x6,6
2x2,56
2x4,09
2x4,31
2x6,22
2x1,49
2x2,36
2x2,73
2x3,81
2x1,48
2x2,36
2x2,49
2x3,59
ÜÇ FAZLI
μF / 450 V
DOMO 7T
DOMO 10T
DOMO 15T
DOMO 20T
DOMO 7VXT
DOMO 10VXT
DOMO 15VXT
DOMO 20VXT
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
GER[BGRPRGRPRY[SHQBDBWH
21
DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ DOMO GRI
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
[dev/dk]
Ek A
AYNI ANDAÇALIŞAN
ÇALIÞAN
EŞZAMANLI
2 POMPA
2 POMPA
Q [m3/s]
Q [l/dk]
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO GRI
21/2#6ć2ć
DOMO GRI11
DOMO GRI11T
kW
HP
2x1,1
2x1,5
3&'$ć
l/dk
0
30
60
80
100
120
140
160
180
200
220
m3/s
0
1,8
3,6
4,8
6
7,2
8,4
9,6
10,8
12
13,2
15,2
13,5
11,7
9,5
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
25,0
23,5
21,7
20,5
19,3
18,0
16,6
dbox_domo-gri-2p50-en_b_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
š'-ć.'0
AKIM*
21/2#6ć2ć
-#2#5ć6©4
TEK FAZLI
š'-ć.'0
GÜÇ*
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
380-415 V
ÜÇ FAZLI
220-240 V
DOMO GRI11
š'-ć.'0
AKIM*
kW
A
μF / 450 V
2x1,5
2x6,84
2x30
DOMO GRI11T
kW
A
A
2x1,39
2x4,55
2x2,63
dbox_domo-gri-2p50-en_a_te
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
22
DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ DL-DLV
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
TEK KANALLI ÇARK
VORTEKS ÇARK
AYNI ANDA ÇALIÞAN
2 POMPA
DFL VORTEX
MINI VORTEX
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
01/ć0#.
GÜÇ
DL
21/2#6ć2ć
DLF(M) 80
DLF(M) 90
DLF 105
DL(M) 109
DL 125
kW
HP
2x0,6
2x0,6
2x1,1
2x1,1
2x1,5
2x0,8
2x0,8
2x1,5
2x1,5
2x2
01/ć0#.
GÜÇ
DLV
21/2#6ć2ć
MINI VORTEX(M)
DLF VORTEX
DLV(M) 100
DLV 115
kW
HP
2x0,6
2x1,1
2x1,1
2x1,5
2x0,8
2x1,5
2x1,5
2x2
l/dk
m3/s
l/dk
m3 /s
200
12
300
18
7,6 5,9
9,7 7,8
14,1 11,6
18,3 15,4
21,9 19,2
5,3
7,0
10,6
14,2
17,9
0
0
0
0
100
6
200
12
7,2 6,3
8,4 8,0
10,6 10,1
13,1 12,5
5,5
7,6
9,6
12,0
3&'$ć
400
500
600
700
800
24
30
36
42
48
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
900
54
1000
60
1200
72
1400
84
4,1
6,7
9,2
12,3
3,5
5,9
8,2
11,3
5,2
7,3
10,3
5,4
8,4
6,5
3&'$ć
300
400
500
600
700
18
24
30
36
42
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
800
48
900
54
1000
60
1200
72
4,4
5,8
8,5
3,5
4,8
7,7
2,5
3,7
6,6
4,0
4,7
6,4
9,7
13,1
16,7
4,8
7,2
9,1
11,5
4,1
5,8
8,9
12,0
15,5
4,0
6,8
8,6
11,0
3,6
5,3
8,1
11,0
14,4
3,0
6,3
8,0
10,5
3,0
4,7
7,4
10,1
13,4
1,8
5,8
7,4
9,9
5,1
6,6
9,3
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
dbox_dl-dlY-2p50-en_b_tK
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
2x0,79
2x0,89
2x1,55
2x1,05
2x1,64
-
2x3,91
2x4,27
2x6,87
2x4,82
2x7,3
-
2x25
2x25
2x35
2x25
2x35
-
6'-(#<.+
DLFM 80
DLFM 90
DLM109
MINI VORTEX M
DLVM100
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
2x0,8
2x0,92
2x1,43
2x1,54
2x2,14
2x1,1
2x1,66
2x1,65
2x2,25
2x3,81
2x4,66
2x5,44
2x6,58
2x5,11
2x5,63
2x6,81
2x2,09
2x2,2
2x2,69
2x3,14
2x3,8
2x2,36
2x2,95
2x3,25
2x3,93
¯š(#<.+
μF / 450 V
DLF 80
DLF 90
DLF 105
DL 109
DL 125
MINI VORTEX
DLF VORTEX
DLV 100
DLV 115
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
GER[BGOGOYSHQBEBWH
23
SINGLEBOX PLUS - DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
#ý+4.+-
MI
MODEL
SINGLEBOX PLUS
DOUBLEBOX PLUS
PVC
PVC BV
SL
SL BV
23
44
27
51
32
62
36
69
sbox-dbox-en_a_t
24
SINGLEBOX PLUS - DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ
UYGULAMA ÖRNEKLERi
1 Tahliye ünitesi.
2 Sürgülü vanalý giriþ borusu.
3 Toplu çekvalf bulunmayan
çýkýþ borularý.
4 Tahliye sifonu.
5 Havalandýrma.
6 Manuel pompa ile çalýþan acil
durum tahliye sistemi.
25
SINGLEBOX PLUS - DOUBLEBOX PLUS SERÝSÝ
SERTÝFÝKALAR
MINIBOX
MIDIBOX
SINGLEBOX PLUS
DOUBLEBOX PLUS
¶QLWH
MINIBOX DOC3
MINIBOX DOC7
MINIBOX DOC7VX
MIDIBOX DOC3
MIDIBOX DOC7
MIDIBOX DOC7T
MIDIBOX DOC7VX
MIDIBOX DOC7VXT
MIDIBOX DOMO7
MIDIBOX DOMO7T
MIDIBOX DOMO7VX
MIDIBOX DOMO7VXT
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 7
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 7T
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 7VX
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 7VXT
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 10
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 10T
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VX
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 10VXT
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 15
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 15T
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VX
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 15VXT
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 20T
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO 20VXT
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO GRI 11
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DOMO GRI 11T
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLFM 80
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLF 80
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLFM 90
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLF 90
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS MINI VORTEX M
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS MINI VORTEX
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLF 105
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLM 109
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DL 109
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLVM 100
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLV 100
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLF VORTEX
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DL 125
SINGLEBOX PLUS / DOUBLEBOX PLUS DLV 115
-WNNCPÆO
7HPL]VX
7HPL]VX
7HPL]VX
7HPL]VX
7HPL]VX
7HPL]VX
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 1
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
EN 12050 - 2
VER[GER[SOXVB(1HQBDBVF
26
EN 12050-1
standardýna
uygun atýk su
iþlemek için
prefabrik
tanklar
KULLANIM ALANLARI
EVSEL, TÝCARÝ, ENDÜSTRÝYEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
MAXIBOX
PLUS Serisi
•
•
Standart tank aþaðýdaki bileþenlerle
• Maxibox Plus montaj ve kullaným
donatýlmýþtýr, önceden monte
kýlavuzundaki açýklamalara göre bina
edilmiþtir:
dýþýna monte edilmeli ya da
- 1200 veya 1900 litre kapasiteli
gömülmelidir.
polietilen havuz.
• Ekolojik çözüm:
- Diþli kapak.
- tank, %100 geri dönüþtürülebilir
- 2 1/2” veya 2” basma borularý.
polietilen malzemeden yapýlmýþtýr.
- 2 DN65 veya DN50 kaydýrma
- su sýzdýrmaz kirlilik önleyici tank,
cihazý sistemleri.
EN 12050-1 Avrupa standartlarýna
- 2 toplu çekvalfler.
uygundur.
- 2 sürgülü vanalar.
• Kaydýrma cihazý sistemleri sayesinde
- Filatör braketi.
kolay bakým ve onarým.
Teçhizat þunlarý da içermektedir:
- Güç kaynaðý kablolarý (ve
AKSESUARLAR
þamandýralar) için kablo rakoru.
• Kullanýlabilir aksesuarlar:
- 1 lastik conta:
- Kapak kelepçeleme sistemi.
Giriþ baðlantýsý için DN160.
- Filatörler.
Standart tank pompa içermez bu
- Kontrol panelleri.
nedenle, ayrý olarak sipariþ edilmesi
- Bilezik uzantýsý h 350 mm.
gereken
- Zincirler.
- 2 dalgýç pompa DOMO, DOMO-GRI,
- Palangalar.
DL, GLS 50/65, GLV 50/65, DLG
ile tamamlanmalýdýr.
Doðru pompayý seçme:
- Vorteks, Kendini temizleyen veya
Parçalayýcý çarklarý olan pompalar,
askýda katý madde ve parçacýklar
içeren temiz su çýkýþ suyu ve pis su
iþleme için uygundur.
- Tek ya da ikiz kanal çarklarý olan
pompalar, askýda katý madde içeren
ancak parçacýk içermeyen temiz su,
çýkýþ suyu ve pis su iþleme için
uygundur.
TANIMLAMA KODU
MAXIBOX PLUS
13
-
50
BORU BOYUTLARI:
50 = DN 50
65 = DN 65
TANK YÜKSEKLÝÐÝ:
13 = 1,3 metre
20 = 2 metre
SERÝ ADI
ÖRNEK : MAXIBOX PLUS 13 - 50
MAXIBOX PLUS serisi tank, tank yüksekliði 1,3 metre, boru boyutu DN 50.
27
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ
GENEL TABLO
šCTMVKRK
©PEGFGPVCMÆNÆHKNCVÑT×
QNCPQNOC[CPVGMHC\NÆ
pompa modeli
Maxibox Plus 13 - 50
Maxibox Plus 20 - 50
50
0,75
500
10,1
ñ.ñ=.$1$//,
X
X
X
50
0,75
400
7,7
9257(.6
X
X
X
50
1,1
600
12,7
ñ.ñ=.$1$//,
X
X
X
50
1,1
450
9,1
9257(.6
X
50
1,5
670
14,8
ñ.ñ=.$1$//,
50
1,5
550
11
9257(.6
X
X
50
1,1
110
25
°ï¶7¶&¶
X
X
X
50
0,6
350
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
50
0,6
450
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
50
0,6
300
7,2
9257(.6
X
X
X
50
1,1
500
14,1
7(..$1$//,
X
X
50
1,1
600
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
50
1,1
500
10,6
9257(.6
X
X
X
50
1,1
500
8,4
9257(.6
X
X
50
1,5
700
21,9
7(..$1$//,
X
X
50
1,5
600
13,1
9257(.6
X
X
50
1,5
900
15,8
7(..$1$//,
X
X
50
1,6
900
16
7(..$1$//,
X
X
50
2
900
19
7(..$1$//,
X
X
50
2,4
900
23,8
7(..$1$//,
X
X
65
1,5
900
15
7(..$1$//,
X
65
1,6
900
15,1
7(..$1$//,
X
65
2
900
17,4
7(..$1$//,
X
65
2,4
900
20,9
7(..$1$//,
X
65
3,2
1500
25
.(1'ñ1ñ7(0ñ=/(<(1
X
65
4,2
1500
29,8
.(1'ñ1ñ7(0ñ=/(<(1
50
1,2
480
10,3
9257(.6
X
X
50
1,5
480
13,4
9257(.6
X
X
50
1,6
480
10,4
9257(.6
X
X
50
2
480
13,6
9257(.6
X
X
50
2,4
600
17,1
9257(.6
X
X
65
1,5
600
9
9257(.6
X
65
1,6
600
9,1
9257(.6
X
65
2
750
11,7
9257(.6
X
65
2,4
900
14,6
9257(.6
X
65
3,2
900
16,9
9257(.6
X
65
4,2
1200
20,3
9257(.6
X
50
1,1
250
12,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,1
250
17,4
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,4
250
21,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,5
250
21,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,4
250
24,2
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,5
250
24,2
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,2
250
31,5
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,6
250
35
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,6
250
39,3
°ï¶7¶&¶
X
X
50
4
250
46
°ï¶7¶&¶
X
X
X
X
X
X
Maxibox Plus 20 - 65
kW
H max (m)
DOMO 10(T)
DOMO 10VX(T)
DOMO 15(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20T
DOMO 20VXT
DOMO GR, 11(T)
D/F(M) 80
D/F(M) 90
M,1, VORTEX (M)
D/F 105
D/(M) 109
D/V(M) 100
D/F VORTEX
D/ 125
D/V 115
G/6 50-15-251-P
G/6 50-16-253-P
G/6 50-20-253-P
G/6 50-24-253-P
G/6 65-15-251
G/6 65-16-253
G/6 65-20-253
G/6 65-24-253
G/6 65-32-253
G/6 65-42-253
G/V 50-12-251-P
G/V 50-15-251-P
G/V 50-16-253-P
G/V 50-20-253-P
G/V 50-24-253-P
G/V 65-15-251
G/V 65-16-253
G/V 65-20-253
G/V 65-24-253
G/V 65-32-253
G/V 65-42-253
D/G(M) 50-15 $
D/G(M) 50-15
D/GM 50-21 $
D/G 50-21 $
D/GM 50-21
D/G 50-21
D/G 50-28
D/G 50-35 $
D/G 50-35
D/G 50-51 $
D/G 50-51
D/G4(M) 50-09
DN
Q max (l/dk)
MAXIBOX PLUS
Maxibox Plus
X
50
4
250
52
°ï¶7¶&¶
X
X
50
0,65
250
12,1
°ï¶7¶&¶
X
X
maxibox_modelli-en_a_sc
28
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DOMO-DOMO VX
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DOMO - DOMO VX
0
50
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
100
50
Q [Imp gpm]
150
100
150
200 Q [US gpm]
50
ÇİFT
KANALLIÇARK
ÇARK
ÝKÝZ KANALLI
14
H [ft]
H [m]
16
VORTEKS ÇARK
VORTEKS
ÇARK
DOMO 15VX
40
12
DOMO 20VX
10
30
8
20
6
4
DOMO 10VX
DOMO 15
DOMO 10
DOMO 20
10
0
0
0
10
0
20
200
30
40
400
3
Q [m /s]
Q [l/dk]
600
50
800
04050_A_CH
2
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
m3/s
DOMO 10(T)
DOMO 15(T)
DOMO 20T
kW
HP
0,75
1,1
1,5
1
1,5
2
21/2#6ć2ć
DOMO VX
l/dk
01/ć0#.
GÜÇ
kW
HP
0,75
1,1
1,5
1
1,5
2
50
3
10,1 9,2
12,7 11,8
14,8 14,0
l/dk
m3/s
DOMO 10VX(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20VXT
0
0
0
0
80
4,8
7,7 7,3
9,1 8,8
11,0 10,6
100
6
3&'$ć
150
200
250
300
320
9
12
15
18
19,2
*612.#//'64'575¯6707
400
24
500
30
600
36
670
40,2
5,8
7,8
9,9
4,7
6,6
8,7
3,2
5,2
7,1
3,6
5,4
4,2
100
6
3&'$ć
150
175
200
225
260
9
10,5
12
13,5
15,6
*612.#//'64'575¯6707
300
18
400
24
450
27
550
33
7,1
8,6
10,5
6,7
8,3
10,2
4,8
6,5
8,6
3,1
4,8
7,0
3,7
6,1
3,8
8,5
11,0
13,2
7,8
10,2
12,4
7,2
9,5
11,7
6,5
8,0
9,9
6,6
8,8
10,9
6,2
7,8
9,7
6,0
8,0
10,2
5,9
7,5
9,5
5,4
7,1
9,1
maxibox_domo-domovx-2p50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
1,14
1,58
1,15
1,36
-
5,84
7,02
5,88
6,11
-
22
30
22
30
-
TEK FAZLI
DOMO 10
DOMO 15
DOMO 10VX
DOMO 15VX
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
1,09
1,49
1,96
1,1
1,26
1,74
4,09
4,73
6,6
4,09
4,31
6,22
2,36
2,73
3,81
2,36
2,49
3,59
ÜÇ FAZLI
μF / 450 V
DOMO 10T
DOMO 15T
DOMO 20T
DOMO 10VXT
DOMO 15VXT
DOMO 20VXT
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
maxiboxplus_domo-domovx-2p50-en_a_te
29
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DOMO GRI
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DOMO GRI 11
0
5
0
10
5
15
10
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
15
Q25
[Imp gpm]
20
20
25
Q30[US gpm]
25
80
H [ft]
H [m]
30
20
60
15
40
10
DOMO GRI 11
20
5
0
0
1
0
2
3
20
4
40
3
6 Q [m /s] 7
5
60
04051_A_CH
0
80
Q [l/dk]
100
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO GRI
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/dk
3
m /s
DOMO GRI 11
DOMO GRI 11T
kW
HP
1,1
1,5
0
15
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
0,9
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
15,2
13,5
11,7
9,5
*612.#//'64'575¯6707
23,5
25,0
21,7
20,5
19,3
18,0
16,6
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
maxibox_domo-gri-2p50-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
DOMO GRI 11
-#2#5ć6©4
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
AKIM*
220-240 V
380-415 V
ÜÇ FAZLI
220-240 V
kW
A
μF / 450 V
1,5
6,84
30
DOMO GRI 11T
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
š'-ć.'0
kW
A
A
1,39
4,55
2,63
maxibox_domo-gri-2p50-en_a_te
30
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DL-DLV
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
0
DL - DLV
20
0
40
20
60
40
60
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
80
80
100
100
120
120
Q
[Imp gpm]
160
140
140
160
180 Q [US gpm]
80
TEK
ÇARK
TEK KANALLI
KANALLI ÇARK
H [ft]
H [m]
25
VORTEKS ÇARK
VORTEKS
ÇARK
20
60
15
40
10
DLF105
DLV100
DLF90
DLF80
MINI VORTEX
20
DL125
DL109
5
DLV115
0
0
0
5
10
0
15
20
25
200
30
3
Q [m
40 /s]
35
400
600
45
Q [l/dk]
04052_A_CH
DLF VORTEX
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
01/ć0#.
GÜÇ
21/2#6ć2ć
l/dk
DL
m3/s
DLF(M) 80
DLF(M) 90
DLF 105
DL(M) 109
DL 125
kW
HP
0,6
0,6
1,1
1,1
1,5
0,8
0,8
1,5
1,5
2
01/ć0#.
GÜÇ
DLV
21/2#6ć2ć
l/dk
m3/s
MINI VORTEX(M)
DLF VORTEX
DLV(M) 100
DLV 115
kW
HP
0,6
1,1
1,1
1,5
0,8
1,5
1,5
2
0
0
100
6
150
9
7,6 5,9
9,7 7,8
14,1 11,6
18,3 15,4
21,9 19,2
5,3
7,0
10,6
14,2
17,9
0
0
50
3
7,2 6,3
8,4 8,0
10,6 10,1
13,1 12,5
100
6
5,5
7,6
9,6
12,0
3&'$ć
200
250
300
350
400
12
15
18
21
24
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
450
27
500
30
600
36
700
42
4,1
6,7
9,2
12,3
3,5
5,9
8,2
11,3
5,2
7,3
10,3
5,4
8,4
6,5
3&'$ć
150
200
250
300
350
9
12
15
18
21
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
400
24
450
27
500
30
600
36
4,4
5,8
8,5
3,5
4,8
7,7
2,5
3,7
6,6
4,0
4,7
6,4
9,7
13,1
16,7
4,8
7,2
9,1
11,5
4,1
5,8
8,9
12,0
15,5
4,0
6,8
8,6
11,0
3,6
5,3
8,1
11,0
14,4
3,0
6,3
8,0
10,5
3,0
4,7
7,4
10,1
13,4
1,8
5,8
7,4
9,9
5,1
6,6
9,3
maxibox_dl-dlY-2p50-en_a_tK
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
-#2#5ć6©4
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
0,79
0,89
1,55
1,05
1,64
-
3,91
4,27
6,87
4,82
7,3
-
25
25
35
25
35
-
TEK FAZLI
DLFM 80
DLFM 90
DLM109
MINI VORTEX M
DLVM100
-
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
0,80
0,92
1,43
1,54
2,14
1,10
1,66
1,65
2,25
3,81
4,66
5,44
6,58
5,11
5,63
6,81
2,09
2,20
2,69
3,14
3,80
2,36
2,95
3,25
3,93
ÜÇ FAZLI
μF / 450 V
DLF 80
DLF 90
DLF 105
DL 109
DL 125
MINI VORTEX
DLF VORTEX
DLV 100
DLV 115
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
PD[LER[BGOGOYSHQBDBWH
31
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLS 50
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLS 50
0
50
100
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
150
100
200
Q [Imp gpm]
250
200
300
Q [US gpm]
80
H [ft]
H [m]
25
20
60
15
40
10
20
5
24-253-P
20-253-P
15-251-P / 16-253-P
0
0
0
20
200
40
400
Q [m3/s]
60
600
800
04053_A_CH
0
80
1200 Q [l/dk]
1000
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
GÜÇ
GLS
3&'$ć
01/ć0#.
l/sn
0
2
4
6
8
10
15
20
25
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
54
72
90
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLS 50-15-251-P
1,5
15,8
13,7
11,8
10,3
8,8
7,4
3,5
GLS 50-16-253-P
1,6
16,0
13,8
12,0
10,5
9,1
7,7
3,8
GLS 50-20-253-P
2
19,0
16,8
14,9
13,2
11,6
10,2
6,3
GLS 50-24-253-P
2,4
23,8
21,3
19,2
17,2
15,4
13,7
9,2
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
maxibox_gls50-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
230 V
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
μF / V
μF / V
2
8,4
35 / 400
100 / 330
-
-
-
-
-
-
-
-
GLS 50-15-251-P
21/2#6ć2ć
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
kW
A
GLS 50-16-253-P
1,9
3,6
-
GLS 50-20-253-P
2,4
4,3
-
GLS 50-24-253-P
3,2
5,1
maxibox_gls50-en_a_te
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
32
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLS 65
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLS 65
0
100
0
200
100
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
400 Q [Imp gpm]
300
200
300
400
500 Q [US gpm]
30
100
25
80
H [ft]
H [m]
35
20
60
15
40
10
20
5
0
20
0
40
20-253
24-253
32-253
60
500
80
42-253
3
Q [m120
/s]
100
1000
1500
0
04055_A_CH
15-251/16-253
0
Q [l/dk]
2000
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/sn
0
2
4
6
8
10
15
20
25
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
54
72
90
GLS
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLS 65-15-251
1,5
15,0
12,4
10,9
9,6
8,3
7,0
3,4
GLS 65-16-253
1,6
15,1
12,7
11,0
9,7
8,5
7,3
3,6
GLS 65-20-253
2
17,4
15,2
13,4
11,9
10,5
9,2
5,6
GLS 65-24-253
2,4
20,9
18,9
17,1
15,5
14,0
12,5
8,4
GLS 65-32-253
3,2
25,0
23,5
21,9
20,1
18,3
16,4
12,1
7,5
2,9
GLS 65-42-253
4,2
29,8
28,1
26,5
24,8
23,1
21,3
16,8
12,0
6,7
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
maxibox_gls65-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
$#Ĩ.#6/#
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
ÜÇ FAZLI
230 V
TEK FAZLI
GLS 65-15-251
š#.+Ĩ#0
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
kW
A
μF / V
μF / V
400 V
kW
A
3,6
2
8,4
35 / 400
100 / 330
GLS 65-16-253
1,9
-
-
-
-
-
GLS 65-20-253
2,4
4,3
-
-
-
-
-
GLS 65-24-253
3,2
5,1
-
-
-
-
-
GLS 65-32-253
3,9
6,1
-
-
-
-
-
GLS 65-42-253
5,3
8,2
maxibox_gls65-en_a_te
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
33
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLV 50
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLV 50
0
50
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
100
50
Q [Imp gpm]
150
100
150
200 Q [US gpm]
H [m]
60
H [ft]
20
50
15
40
10
30
20
5
24-253-P
10
15-251-P / 20-253-P
12-251-P / 16-253-P
0
10
0
20
0
30
200
Q [m3/s]
40
400
Q [l/dk]
600
04054_A_CH
0
50
800
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
GÜÇ
GLV
3&'$ć
01/ć0#.
l/sn
0
2
4
6
8
10
12,5
15
20
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
45
54
72
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLV 50-12-251-P
1,2
10,3
8,3
6,4
4,4
2,0
GLV 50-15-251-P
1,5
13,4
11,7
9,9
7,9
5,4
GLV 50-16-253-P
1,6
10,4
8,4
6,5
4,5
2,2
GLV 50-20-253-P
2
13,6
11,8
10,2
8,2
5,6
GLV 50-24-253-P
2,4
17,1
15,0
13,3
11,5
9,7
7,5
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
maxibox_glv50-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
GÜÇ*
AKIM*
-#2#5ć6©4
-#2#5ć6©4¯
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
ÜÇ FAZLI
230 V
TEK FAZLI
21/2#6ć2ć
kW
A
μF / V
μF / V
GLV 50-12-251-P
1,5
6,7
35 / 400
100 / 330
GLV 50-15-251-P
2
8,4
35 / 400
100 / 330
-
-
-
-
-
-
-
-
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
400 V
kW
-
A
-
-
GLV 50-16-253-P
1,9
3,6
-
GLV 50-20-253-P
2,6
4,3
-
GLV 50-24-253-P
3,2
5,1
maxibox_glv50-en_a_te
34
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLV 65
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLV 65
0
50
100
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
150
100
200
200
250
Q [Imp gpm]
300
Q [US gpm]
80
H [ft]
H [m]
25
20
60
15
40
10
20
5
32-253
20-253
15-251/16-253
42-253
24-253
0
0
0
20
60
Q [m3/s]
80
1000
1200
Q [l/dk]
40
200
400
600
800
04056_A_CH
0
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/sn
0
2
4
6
8
10
12,5
15
20
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
45
54
72
GLV
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLV 65-15-251
1,5
9,0
8,3
7,0
5,6
4,3
3,3
GLV 65-16-253
1,6
9,1
8,4
7,1
5,7
4,5
3,4
GLV 65-20-253
2
11,7
10,9
9,5
8,0
6,4
5,1
3,5
GLV 65-24-253
2,4
14,6
13,6
12,2
10,7
9,1
7,6
5,7
3,6
GLV 65-32-253
3,2
16,9
16,3
15,2
13,7
11,9
10,0
7,7
5,9
GLV 65-42-253
4,2
20,3
19,9
18,7
17,1
15,2
13,2
10,8
8,8
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
5,7
maxibox_glv65-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
230 V
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
μF / V
μF / V
GLV 65-15-251
21/2#6ć2ć
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
kW
A
2
8,4
35 / 400
100 / 330
GLV 65-16-253
2
3,6
-
-
-
-
-
GLV 65-20-253
2,5
4,3
-
-
-
-
-
GLV 65-24-253
3,2
5,1
-
-
-
-
-
GLV 65-32-253
3,8
6,1
-
-
-
-
-
GLV 65-42-253
5,3
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
8,2
maxibox_glv65-en_a_te
35
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DLG
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DLG
0
0
10
20
10
30
20
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
40
30
40
60 Q [Imp gpm]
50
50
60
Q [US gpm]
70
H [ft]
H [m]
60
50
150
40
50-51
50-51 A
100
30
50-35
50-35 A
50-28
50
50-21
50-21 A
10
50-15
4-50-09
50-15 A
0
0
2
4
0
6
50
8
100
10
12
150
0
3
Q16
[m /s]
14
18
Q250
[l/dk]
200
04057_A_CH
20
300
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
0
l/sn
0,28
0,50
0,55
0,83
1,12
1,38
1,67
1,95
2,22
2,50
2,78
3,05
3,33
3,62
3,88
4,17
1
1,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,1
11,7
14,9
17,2
26,0
28,6
32,8
40,4
45,3
7,4
5,2
10,7
14,0
16,3
25,0
27,7
31,8
39,4
44,3
6,5
4,2
9,6
13,1
15,3
23,8
26,4
30,5
38,3
43,1
5,4
3,1
8,3
12,1
14,3
22,3
24,9
29,0
37,0
41,8
4,2
1,9
6,9
11,3
13,4
20,7
23,1
27,3
35,7
40,3
2,8
0,6
5,3
10,5
12,4
18,7
21,0
25,1
34,1
38,6
1,0
m3/s 0
DLG
kW
DLG(M) 50-15 A
DLG(M) 50-15
DLG(M) 50-21 A
DLG(M) 50-21
DLG 50-28
DLG 50-35 A
DLG 50-35
DLG 50-51 A
DLG 50-51
DLG4(M) 50-09
1,1
1,1
1.5 (1.4)
1.5 (1.4)
2,2
2,6
2,6
4
4
0,65
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
12,6
17,4
21,6
24,2
31,5
35,0
39,3
46,0
52,0
12,1
11,7
16,7
21,1
23,5
30,6
33,6
37,8
45,4
50,8
11,3
11,6
16,6
21,0
23,4
30,5
33,5
37,7
45,4
50,7
11,2
11,0
16,2
20,5
22,9
30,0
32,9
37,1
45,0
50,1
10,9
10,4
15,7
19,9
22,2
29,6
32,3
36,5
44,6
49,5
10,5
9,8
15,3
19,2
21,5
29,2
31,9
36,0
44,1
48,9
10,2
9,2
14,7
18,4
20,8
28,7
31,4
35,5
43,5
48,3
9,8
8,5
14,1
17,6
19,9
28,2
30,8
34,9
42,9
47,7
9,3
7,8
13,4
16,7
19,1
27,6
30,2
34,4
42,2
47,0
8,8
7,0
12,6
15,8
18,2
26,9
29,5
33,6
41,3
46,2
8,1
maxibox_dlg50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
GÜÇ*
AKIM*
-#2#5ć6©4
-#2#5ć6©4¯
TEK FAZLI
DLGM 50-15 A
DLGM 50-15
DLGM 50-21 A
DLGM 50-21
DLG4M 50-09
230 V
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
μF / V
μF / V
1,2
1,7
2
2,3
0,95
6,9
8,5
9,8
10,7
4,3
35 / 450
35 / 450
35 / 450
35 / 450
20 / 450
60 / 450
60 / 450
60 / 450
60 / 450
40 / 450
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
DLG 50-15 A
DLG 50-15
DLG 50-21 A
DLG 50-21
DLG 50-28
DLG 50-35 A
DLG 50-35
DLG 50-51 A
DLG 50-51
DLG4 50-09
kW
A
1,1
1,5
1,8
2,1
2,6
3
3,5
4,1
4,7
0,95
2,4
2,5
2,9
3,4
4,5
4,8
5,6
6,9
8,5
1,7
maxibox_dlg50-en_a_te
36
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
37
38
TEKNÝK BÝLGÝLER
39
SÝVÝL AMAÇLI SU GEREKSÝNÝMLERÝ
Su gereksinimlerinin belirlenmesi kullanýcý türüne ve çaðdaþlýk faktörüne baðlýdýr.
Hesaplama, ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterebilen düzenlemelere, standartlara veya geleneklere baðlý olabilir.
Aþaðýda gösterilen hesaplama yöntemi, ayrýntýlý bir analitik hesaplamanýn yerini almak için deðil bir referans
deðer sunmak amacýyla tasarlanan deneyimleri temel alan bir örnektir.
Apartman dairelerinde su gereksinimleri.
Tüketim tablosu her bir basma noktasý için su tesisatýna baðlý olarak maksimum deðerleri göstermektedir.
HER BÝR BASMA NOKTASI ÝÇÝN MAKSÝMUM TÜKETÝM
6ć2
6¯-'6ć/
NFM
Evye
%XODíÜNPDNLQHVL
¡DPDíÜUPDNLQHVL
'Xí
%DQ\RNÖYHWL
/DYDER
%LGH
5H]HUYXDU:&
.RQWUROOÖVLIRQVLVWHPL:&
9
10
12
12
15
6
6
6
90
*DWFPHQBDBWK
Her bir basma noktasýnýn su tüketme deðerinin toplamý, gerçekte basma noktalarýnýn tümü hiçbir zaman
birlikte kullanýlmadýðýndan çaðdaþlýk katsayýsýna göre azaltýlmasý gereken maksimum teorik gereksinimi
belirler.
1
f=
Bir banyosu ve rezervuarlý WC’si olan daireler için katsayý
√ (0,857 x Nr x Na)
1
f=
Bir banyosu ve kontrollü sifon sistemli WC’si olan daireler için katsayý
√ (0,857 x Nr x Na)
f=
1,03
Ýki banyosu ve rezervuarlý WC’si olan daireler için katsayý
√ (0,545 x Nr x Na)
f=
0,8
Ýki banyosu ve kontrollü sifon sistemli WC’si olan daireler için katsayý
√ (0,727 x Nr x Na)
f = katsayý; Nr = basma noktasý sayýsý; Na = daire sayýsý
Sivil amaçlý su gereksinimi tablosu, daire sayýsýný ve bir ya da iki banyolu daireler için WC türünü
temel alan maksimum çaðdaþlýk akýþ hýzý deðerlerini gösterir.
Bir banyolu dairelerde, 7 çizim noktasý dikkate alýnýrken iki banyolu dairelerde 11 nokta dikkate alýnmýþtýr. Çizim
noktalarý ya da dairelerin sayýsý farklýysa gereksinimi hesaplamak için formülleri kullanýn.
TEKNÝK EK
40
SÝVÝL AMAÇLI SU GEREKSÝNÝMLERÝ TABLOSU
4'<'487#4.+9%
&#ć4'
SAYISI
1
-10641..¯5ć(105ć56'/.ć9%
2
1
2
60
85
105
121
135
148
160
171
181
191
200
209
218
226
234
242
249
256
263
270
277
283
290
296
302
308
314
320
325
331
357
382
405
427
448
468
487
506
523
540
557
573
589
604
662
715
764
811
854
79
111
136
157
176
193
208
223
236
249
261
273
284
295
305
315
325
334
343
352
361
369
378
386
394
401
409
417
424
431
466
498
528
557
584
610
635
659
682
704
726
747
767
787
863
932
996
1056
1114
&'$ć
NFM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
140
160
180
200
32
45
55
63
71
78
84
90
95
100
105
110
114
119
123
127
131
134
138
142
145
149
152
155
158
162
165
168
171
174
187
200
213
224
235
245
255
265
274
283
292
301
309
317
347
375
401
425
448
40
56
68
79
88
97
105
112
119
125
131
137
143
148
153
158
163
168
172
177
181
185
190
194
198
202
205
209
213
217
234
250
265
280
293
306
319
331
342
354
364
375
385
395
433
468
500
530
559
<D]OÜNODULÁLQHQD]RUDQÜQGDDUWÜUÜOPÜíGHELGÖíÖQÖOPHOLGLU
*DWILHQBDBWK
41
TEKNÝK EK
TOPLU KONUTLAR ÝÇÝN SU GEREKSÝNÝMLERÝ
Ofisler, konutlar, oteller, alýþveriþ merkezleri, bakým evleri vb. gibi özel kullaným amacý olan
binalarýn gereksinimleri, apartman dairelerinden farklýdýr ve bunlarýn genel günlük su tüketimi ve maksimum
çaðdaþlýk akýþ hýzý genellikle daha fazladýr. Toplu konutlarýn su gereksinimi þemasý yol göstermesi
açýsýndan bazý topluluk türlerinin maksimum çaðdaþlýk akýþ hýzýný göstermektedir.
Bu gereksinimler, özel gereksinimler ve yerel hükümlere göre analitik hesaplama yöntemleri kullanýlarak en
yüksek doðruluða sahip olacak þekilde vaka bazýndaki deðerlendirmeyle belirlenmelidir.
Yazlýklar için akýþ hýzý en az %20 oranýnda artýrýlmalýdýr.
1 = Ofisler (Kiþi sayýsý)
2 = Alýþveriþ maðazalarý (Kiþi sayýsý)
3 = Bakým evleri (Yatak sayýsý)
4 = Oteller, rezidanslar (Yatak sayýsý)
TEKNÝK EK
42
NPSH
Montaj için maksimum olasý emiþ yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý artabilir. Gerilim çevrimine maruz kalan
bu çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Su
sýcaklýðý (°C)
Emiþ
kaybý (m)
40
60
80
90
110 120
0,2
0,7
2,0
5,0
7,4
15,421,5
Deniz seviyesinden
yükseklik (m) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kavitasyonun neden olduðu hasar elektrokimyasal
korozyon ve çeperlerin kalýcý bozunumu nedeniyle
sýcaklýktaki yerel artýþ neticesinde artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH (Net
Pozitif Emme Yükü) denilen toplam net emme yükü
hesaplanarak deðerlendirilebilir.
Emiþ
kaybý (m)
0,55
1,1
1,65
2,2
2,75
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 45-46. sayfalarýnda
gösterilir. Bunu minimum deðere düþürmek için özellikle
de yüksek emiþ yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda
ya da yüksek akýþ hýzlý çalýþma sýnýrlarý dahilinde
pompanýn emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emiþ
hattý kullanmanýzý öneririz. Pompanýn pompalanacak
sývýya olabildiðince yakýn bir yere konumlandýrýlmasý her
zaman iyi bir fikirdir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
20
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli akýþ hýzý: 30 m3/h
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yüksekliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir
FHE 40-200/75 pompasýdýr.
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emiþ yüksekliðidir; hz,
sývý seviyesi pompa ekseninden düþük olduðunda
negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki m. cinsinden ifade edilen
sývýnýn buhar basýncýdýr. hpv, Pv buhar basýncý ile
sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33 m, hpv = Pv / γ = 0,174 m (0,01701
bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formüldeki parametreleri yukarýdaki sayýsal deðerlerle
deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
43
TEKNÝK EK
BUHAR BASINCI
BUHAR BASINCI ps VE ρ SU YOÐUNLUÐU TABLOSU
t
T
ps
U
t
T
ps
U
3
°C
K
bar
kg/dm
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
°C
K
bar
kg/dm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
3
t
T
ps
U
°C
K
bar
kg/dm 3
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_b_sc
TEKNÝK EK
44
DÜZ DÖKME DEMÝR BORU HATTININ 100 M’DEKÝ
AKIÞ DÝRENCÝ TABLOSU (HAZEN-WILLIAMS FORMULA C=100)
&'$ć
m3/s
l/dk
0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
20
3/4"
25
1"
32
1 1/4"
40
1 1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ćPÁXGOOEKPUKPFGP01/ć0#.š#2
65
80
100
125
150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
*DWSFWHQBDBWK
KU PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
Y VXKÜ]ÜPVQ
45
TEKNÝK EK
AKIÞ DÝRENCÝ
DÝRSEKLER, VALFLER VE VANALARDAKÝ AKIÞ DÝRENCÝ TABLOSU
Akýþ direnci, aþaðýdaki tabloya göre eþdeðer boru hattý uzunluðu yöntemi kullanýlarak hesaplanýr:
DN
AKSESUAR
6ć2ć
45° kavis
90° kavis
90° smooth
hafif kavis
bend
Union tee or cross
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
Sürgülü
Çekvalf
Non return valve
25
32
40
0,2
0,4
0,4
1,1
1,1
0,2
0,6
0,4
1,3
1,5
0,4
0,9
0,4
1,7
1,9
50
65
80
100
125
'ĩFGþGTDQTWJCVVÆW\WPNWþW
O
0,4
0,6
0,6
0,9
1,1
1,1
1,3
1,5
2,1
2,6
0,6
0,9
1,1
1,3
1,7
2,1
2,6
3,2
4,3
5,3
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
2,4
3,0
3,4
4,7
5,9
150
200
250
300
1,5
3,0
1,9
6,4
0,6
7,4
1,9
3,9
2,8
7,5
0,9
9,6
2,4
4,7
3,4
10,7
1,1
11,8
2,8
5,8
3,9
12,8
1,3
13,9
G-a-pcv-en_a_th
Tablo, Hazen Williams katsayýsý C=100 (dökme demir boru) için geçerlidir;
çelik borular için deðerleri 1,41 ile çarpýn;
paslanmaz çelik, bakýr ve dökme demir kaplý borular için deðerleri 1,85 ile çarpýn;
Eþdeðer boru hattý uzunluðu belirlendiðinde akýþ direnci tablosundan akýþ direnci elde edilebilir.
Verilen deðerler, özellikle de sürgülü vanalar ve çekvalfler için modele göre biraz deðiþiklik gösterebilir
(bunlar için üretici tarafýndan verilen deðerlerin kontrol edilmesi iyi bir fikirdir).
TEKNÝK EK
46
VOLÜMETRÝK
KAPASÝTE
+$&ú06(/.$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
ćPIKNK\ICNQPW
#OGTKMCPICNQPW
l/dk
m3/s
ft 3/s
ft3/dk
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
Imp. gal/dk
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
Us gal./dk
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
inç karedeki
RQWPFMWXXGVK
psi
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
UW[WP
metresi
m H 2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
EKXCPÆP
milimetresi
mm Hg
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
OGVTGMCTGDCĩÆPC
Newton
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
kilo Pascal
bar
kPa
bar
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
8=81/8.
UZUNLUK
milimetre
santimetre
metre
inç
foot
yard
mm
cm
m
in
ft
yd
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0011
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
+$&ú0
HACÝM
metreküp
m
3
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
litre
mililitre
ćPIKNK\)CNQPW
#OGTKMCP)CNQPW
foot küp
l
ml
imp. gal.
US gal.
ft3
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
35,3147
0,0353
3.53 x 10 -5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
47
TEKNÝK EK
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

Teknik Katalog