50 Hz
MINIBOX, MIDIBOX, SINGLEBOX
PLUS, DOUBLEBOX PLUS,
MAXIBOX PLUS Serisi
ATIK SU ÝÇÝN AVRUPA YASALARIYLA UYUMLU
PREFABRÝK TAHLÝYE ÜNÝTELERÝ
Kod 191004481 Rev.A Baský 12/2010
EN 12050-1
standardýna
uygun atýk su
iþlemek için
prefabrik
tanklar
MAXIBOX
PLUS Serisi
KULLANIM ALANLARI
EVSEL, TÝCARÝ, ENDÜSTRÝYEL.
UYGULAMALAR
• Yüksek seviyede bulunan kanalizasyon sistemine doðru doðal
bir akýþýn saðlanamadýðý durumlar için geliþtirilmiþ tahliye
cihazlarýdýr. Konut ve iþyeri olarak kullanýlan binalarýn atýk
sularýnýn tahliyesi için uygundur.
TEKNÝK ÖZELLÝKLER
•
•
•
Standart tank aþaðýdaki bileþenlerle
• Maxibox Plus montaj ve kullaným
donatýlmýþtýr, önceden monte
kýlavuzundaki açýklamalara göre bina
edilmiþtir:
dýþýna monte edilmeli ya da
- 1200 veya 1900 litre kapasiteli
gömülmelidir.
polietilen havuz.
• Ekolojik çözüm:
- Diþli kapak.
- tank, %100 geri dönüþtürülebilir
- 2 1/2” veya 2” basma borularý.
polietilen malzemeden yapýlmýþtýr.
- 2 DN65 veya DN50 kaydýrma
- su sýzdýrmaz kirlilik önleyici tank,
cihazý sistemleri.
EN 12050-1 Avrupa standartlarýna
- 2 toplu çekvalfler.
uygundur.
- 2 sürgülü vanalar.
• Kaydýrma cihazý sistemleri sayesinde
- Filatör braketi.
kolay bakým ve onarým.
Teçhizat þunlarý da içermektedir:
- Güç kaynaðý kablolarý (ve
AKSESUARLAR
þamandýralar) için kablo rakoru. • Kullanýlabilir aksesuarlar:
- 1 lastik conta:
- Kapak kelepçeleme sistemi.
Giriþ baðlantýsý için DN160.
- Filatörler.
Standart tank pompa içermez bu
- Kontrol panelleri.
nedenle, ayrý olarak sipariþ edilmesi
- Bilezik uzantýsý h 350 mm.
gereken
- Zincirler.
- 2 dalgýç pompa DOMO, DOMO-GRI,
- Palangalar.
DL, GLS 50/65, GLV 50/65, DLG
ile tamamlanmalýdýr.
Doðru pompayý seçme:
- Vorteks, Kendini temizleyen veya
Parçalayýcý çarklarý olan pompalar,
askýda katý madde ve parçacýklar
içeren temiz su çýkýþ suyu ve pis su
iþleme için uygundur.
- Tek ya da ikiz kanal çarklarý olan
pompalar, askýda katý madde içeren
ancak parçacýk içermeyen temiz su,
çýkýþ suyu ve pis su iþleme için
uygundur.
TANIMLAMA KODU
13
MAXIBOX PLUS
-
50
TANK YÜKSEKLÝÐÝ:
13 = 1,3 metre
20 = 2 metre
SERÝ ADI
BORU BOYUTLARI:
50 = DN 50
65 = DN 65
ÖRNEK : MAXIBOX PLUS 13 - 50
MAXIBOX PLUS serisi tank, tank yüksekliði 1,3 metre, boru boyutu DN 50.
27
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ
GENEL TABLO
šCTMVKRK
©PEGFGPVCMÆNÆHKNCVÑT×
QNCPQNOC[CPVGMHC\NÆ
pompa modeli
Maxibox Plus 13 - 50
Maxibox Plus 20 - 50
50
0,75
500
10,1
ñ.ñ=.$1$//,
X
X
X
50
0,75
400
7,7
9257(.6
X
X
X
50
1,1
600
12,7
ñ.ñ=.$1$//,
X
X
X
50
1,1
450
9,1
9257(.6
X
50
1,5
670
14,8
ñ.ñ=.$1$//,
50
1,5
550
11
9257(.6
X
X
50
1,1
110
25
°ï¶7¶&¶
X
X
X
50
0,6
350
7,6
7(..$1$//,
X
X
X
50
0,6
450
9,7
7(..$1$//,
X
X
X
50
0,6
300
7,2
9257(.6
X
X
X
50
1,1
500
14,1
7(..$1$//,
X
X
50
1,1
600
18,3
7(..$1$//,
X
X
X
50
1,1
500
10,6
9257(.6
X
X
X
50
1,1
500
8,4
9257(.6
X
X
50
1,5
700
21,9
7(..$1$//,
X
X
50
1,5
600
13,1
9257(.6
X
X
50
1,5
900
15,8
7(..$1$//,
X
X
50
1,6
900
16
7(..$1$//,
X
X
50
2
900
19
7(..$1$//,
X
X
50
2,4
900
23,8
7(..$1$//,
X
X
65
1,5
900
15
7(..$1$//,
X
65
1,6
900
15,1
7(..$1$//,
X
65
2
900
17,4
7(..$1$//,
X
65
2,4
900
20,9
7(..$1$//,
X
65
3,2
1500
25
.(1'ñ1ñ7(0ñ=/(<(1
X
65
4,2
1500
29,8
.(1'ñ1ñ7(0ñ=/(<(1
50
1,2
480
10,3
9257(.6
X
X
50
1,5
480
13,4
9257(.6
X
X
50
1,6
480
10,4
9257(.6
X
X
50
2
480
13,6
9257(.6
X
X
50
2,4
600
17,1
9257(.6
X
X
65
1,5
600
9
9257(.6
X
65
1,6
600
9,1
9257(.6
X
65
2
750
11,7
9257(.6
X
65
2,4
900
14,6
9257(.6
X
65
3,2
900
16,9
9257(.6
X
65
4,2
1200
20,3
9257(.6
X
50
1,1
250
12,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,1
250
17,4
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,4
250
21,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,5
250
21,6
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,4
250
24,2
°ï¶7¶&¶
X
X
50
1,5
250
24,2
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,2
250
31,5
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,6
250
35
°ï¶7¶&¶
X
X
50
2,6
250
39,3
°ï¶7¶&¶
X
X
50
4
250
46
°ï¶7¶&¶
X
X
X
X
X
X
Maxibox Plus 20 - 65
kW
H max (m)
DOMO 10(T)
DOMO 10VX(T)
DOMO 15(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20T
DOMO 20VXT
DOMO GR, 11(T)
D/F(M) 80
D/F(M) 90
M,1, VORTEX (M)
D/F 105
D/(M) 109
D/V(M) 100
D/F VORTEX
D/ 125
D/V 115
G/6 50-15-251-P
G/6 50-16-253-P
G/6 50-20-253-P
G/6 50-24-253-P
G/6 65-15-251
G/6 65-16-253
G/6 65-20-253
G/6 65-24-253
G/6 65-32-253
G/6 65-42-253
G/V 50-12-251-P
G/V 50-15-251-P
G/V 50-16-253-P
G/V 50-20-253-P
G/V 50-24-253-P
G/V 65-15-251
G/V 65-16-253
G/V 65-20-253
G/V 65-24-253
G/V 65-32-253
G/V 65-42-253
D/G(M) 50-15 $
D/G(M) 50-15
D/GM 50-21 $
D/G 50-21 $
D/GM 50-21
D/G 50-21
D/G 50-28
D/G 50-35 $
D/G 50-35
D/G 50-51 $
D/G 50-51
D/G4(M) 50-09
DN
Q max (l/dk)
MAXIBOX PLUS
Maxibox Plus
X
50
4
250
52
°ï¶7¶&¶
X
X
50
0,65
250
12,1
°ï¶7¶&¶
X
X
maxibox_modelli-en_a_sc
28
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DOMO-DOMO VX
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DOMO - DOMO VX
0
50
0
100
50
Q [Imp gpm]
150
100
150
200 Q [US gpm]
16
ÇİFT
KANALLIÇARK
ÇARK
ÝKÝZ KANALLI
50
VORTEKS ÇARK
VORTEKS
ÇARK
14
H [ft]
H [m]
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
DOMO 15VX
40
12
DOMO 20VX
10
30
8
20
6
4
DOMO 10VX
DOMO 15
DOMO 10
DOMO 20
10
0
0
0
10
0
20
200
30
40
400
3
Q [m /s]
Q [l/dk]
600
50
800
04050_A_CH
2
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO VX
DOMO
21/2#6ć2ć
01/ć0#.
GÜÇ
DOMO 10(T)
DOMO 15(T)
DOMO 20T
kW
HP
0,75
1,1
1,5
1
1,5
2
01/ć0#.
GÜÇ
21/2#6ć2ć
kW
DOMO 10VX(T)
DOMO 15VX(T)
DOMO 20VXT
0,75
1,1
1,5
HP
l/dk
m3/s
0
0
50
3
10,1 9,2
12,7 11,8
14,8 14,0
l/dk
m3/s
1
1,5
2
0
0
80
4,8
7,7 7,3
9,1 8,8
11,0 10,6
100
6
8,5
11,0
13,2
100
6
7,1
8,6
10,5
3&'$ć
150
200
250
300
320
9
12
15
18
19,2
*612.#//'64'575¯6707
400
24
500
30
600
36
670
40,2
5,8
7,8
9,9
4,7
6,6
8,7
3,2
5,2
7,1
3,6
5,4
4,2
3&'$ć
150
175
200
225
260
9
10,5
12
13,5
15,6
*612.#//'64'575¯6707
300
18
400
24
450
27
550
33
4,8
6,5
8,6
3,1
4,8
7,0
3,7
6,1
3,8
7,8
10,2
12,4
6,7
8,3
10,2
7,2
9,5
11,7
6,5
8,0
9,9
6,6
8,8
10,9
6,2
7,8
9,7
6,0
8,0
10,2
5,9
7,5
9,5
5,4
7,1
9,1
maxibox_domo-domovx-2p50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
TEK FAZLI
DOMO 10
DOMO 15
DOMO 10VX
DOMO 15VX
-
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
1,14
1,58
1,15
1,36
-
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
5,84
7,02
5,88
6,11
-
-#2#5ć6©4
21/2#6ć2ć
ÜÇ FAZLI
µF / 450 V
22
30
22
30
-
DOMO 10T
DOMO 15T
DOMO 20T
DOMO 10VXT
DOMO 15VXT
DOMO 20VXT
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
š'-ć.'0
GÜÇ*
kW
1,09
1,49
1,96
1,1
1,26
1,74
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
4,09
4,73
6,6
4,09
4,31
6,22
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
2,36
2,73
3,81
2,36
2,49
3,59
maxiboxplus_domo-domovx-2p50-en_a_te
29
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DOMO GRI
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DOMO GRI 11
0
5
0
10
5
15
10
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
15
Q25
[Imp gpm]
20
20
25
Q30[US gpm]
25
80
H [ft]
H [m]
30
20
60
15
40
10
DOMO GRI 11
20
5
0
0
1
0
2
3
20
4
40
3
6 Q [m /s] 7
5
60
04051_A_CH
0
80
Q [l/dk]
100
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DOMO GRI
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/dk
m3/s
DOMO GRI 11
DOMO GRI 11T
kW
HP
1,1
1,5
0
15
30
40
50
60
70
80
90
100
110
0
0,9
1,8
2,4
3
3,6
4,2
4,8
5,4
6
6,6
15,2
13,5
11,7
9,5
*612.#//'64'575¯6707
23,5
25,0
21,7
20,5
19,3
18,0
16,6
maxibox_domo-gri-2p50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
DOMO GRI 11
-#2#5ć6©4
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
AKIM*
220-240 V
380-415 V
ÜÇ FAZLI
220-240 V
kW
A
µF / 450 V
1,5
6,84
30
DOMO GRI 11T
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
š'-ć.'0
kW
A
A
1,39
4,55
2,63
maxibox_domo-gri-2p50-en_a_te
30
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DL-DLV
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
0
DL - DLV
20
0
40
20
60
40
60
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
80
80
100
100
120
120
Q
[Imp gpm]
160
140
140
160
180 Q [US gpm]
80
TEK
ÇARK
TEK KANALLI
KANALLI ÇARK
VORTEKS ÇARK
VORTEKS
ÇARK
H [ft]
H [m]
25
20
60
15
40
10
DLF90
DLF80
MINI VORTEX
0
5
10
0
15
20
01/ć0#.
GÜÇ
DL
DLF(M) 80
DLF(M) 90
DLF 105
DL(M) 109
DL 125
kW
HP
0,6
0,6
1,1
1,1
1,5
0,8
0,8
1,5
1,5
2
01/ć0#.
GÜÇ
21/2#6ć2ć
kW
MINI VORTEX(M)
DLF VORTEX
DLV(M) 100
DLV 115
0,6
1,1
1,1
1,5
HP
l/dk
m3/s
l/dk
m3/s
0,8
1,5
1,5
2
0
0
100
6
150
9
7,6 5,9
9,7 7,8
14,1 11,6
18,3 15,4
21,9 19,2
5,3
7,0
10,6
14,2
17,9
0
0
50
3
7,2 6,3
8,4 8,0
10,6 10,1
13,1 12,5
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
0
30
100
6
5,5
7,6
9,6
12,0
3
Q [m
40 /s]
35
400
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
DLF VORTEX
25
200
DLV115
600
š'-ć.'0
GÜÇ*
TEK FAZLI
DLFM 80
DLFM 90
DLM109
MINI VORTEX M
DLVM100
-
kW
0,79
0,89
1,55
1,05
1,64
-
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
3,91
4,27
6,87
4,82
7,3
-
-#2#5ć6©4
450
27
500
30
600
36
700
42
4,1
6,7
9,2
12,3
3,5
5,9
8,2
11,3
5,2
7,3
10,3
5,4
8,4
6,5
3&'$ć
150
200
250
300
350
9
12
15
18
21
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
400
24
450
27
500
30
600
36
5,1
6,6
9,3
4,4
5,8
8,5
3,5
4,8
7,7
2,5
3,7
6,6
4,0
4,7
6,4
9,7
13,1
16,7
4,8
7,2
9,1
11,5
4,1
5,8
8,9
12,0
15,5
4,0
6,8
8,6
11,0
3,6
5,3
8,1
11,0
14,4
3,0
6,3
8,0
10,5
21/2#6ć2ć
3,0
4,7
7,4
10,1
13,4
1,8
5,8
7,4
9,9
maxibox_dl-dlY-2p50-en_a_tK
š'-ć.'0
GÜÇ*
ÜÇ FAZLI
µF / 450 V
25
25
35
25
35
-
DLF 80
DLF 90
DLF 105
DL 109
DL 125
MINI VORTEX
DLF VORTEX
DLV 100
DLV 115
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
Q [l/dk]
3&'$ć
200
250
300
350
400
12
15
18
21
24
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
21/2#6ć2ć
45
04052_A_CH
0
DLV
DLF105
DLV100
20
DL125
DL109
5
kW
0,80
0,92
1,43
1,54
2,14
1,10
1,66
1,65
2,25
š'-ć.'0
AKIM*
220-240 V
A
3,81
4,66
5,44
6,58
5,11
5,63
6,81
š'-ć.'0
AKIM*
380-415 V
A
2,09
2,20
2,69
3,14
3,80
2,36
2,95
3,25
3,93
PD[LER[BGOGOYSHQBDBWH
31
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLS 50
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLS 50
0
50
100
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
150
100
200
Q [Imp gpm]
250
200
300
Q [US gpm]
80
H [ft]
H [m]
25
20
60
15
40
10
20
5
24-253-P
15-251-P / 16-253-P
20-253-P
0
0
0
20
200
40
400
Q [m3/s]
60
600
800
04053_A_CH
0
80
1200 Q [l/dk]
1000
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
GÜÇ
GLS
3&'$ć
01/ć0#.
l/sn
0
2
4
6
8
10
15
20
25
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
54
72
90
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLS 50-15-251-P
1,5
15,8
13,7
11,8
10,3
8,8
7,4
GLS 50-16-253-P
1,6
16,0
13,8
12,0
10,5
9,1
7,7
3,5
3,8
GLS 50-20-253-P
2
19,0
16,8
14,9
13,2
11,6
10,2
6,3
GLS 50-24-253-P
2,4
23,8
21,3
19,2
17,2
15,4
13,7
9,2
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
maxibox_gls50-en_a_th
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
230 V
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
µF / V
µF / V
2
8,4
35 / 400
100 / 330
-
-
-
-
-
-
-
-
GLS 50-15-251-P
21/2#6ć2ć
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
kW
A
GLS 50-16-253-P
1,9
3,6
-
GLS 50-20-253-P
2,4
4,3
-
GLS 50-24-253-P
3,2
5,1
maxibox_gls50-en_a_te
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
32
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLS 65
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLS 65
0
100
0
200
100
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
400 Q [Imp gpm]
300
200
300
400
500 Q [US gpm]
30
100
25
80
H [ft]
H [m]
35
20
60
15
40
10
20
5
0
20
0
40
20-253
24-253
32-253
60
500
80
42-253
3
Q [m120
/s]
100
1000
1500
0
04055_A_CH
15-251/16-253
0
Q [l/dk]
2000
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/sn
0
2
4
6
8
10
15
20
25
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
54
72
90
GLS
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLS 65-15-251
1,5
15,0
12,4
10,9
9,6
8,3
7,0
3,4
GLS 65-16-253
1,6
15,1
12,7
11,0
9,7
8,5
7,3
3,6
GLS 65-20-253
2
17,4
15,2
13,4
11,9
10,5
9,2
5,6
GLS 65-24-253
2,4
20,9
18,9
17,1
15,5
14,0
12,5
8,4
GLS 65-32-253
3,2
25,0
23,5
21,9
20,1
18,3
16,4
12,1
7,5
2,9
GLS 65-42-253
4,2
29,8
28,1
26,5
24,8
23,1
21,3
16,8
12,0
6,7
maxibox_gls65-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
$#Ĩ.#6/#
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
ÜÇ FAZLI
2 30 V
TEK FAZLI
GLS 65-15-251
š#.+Ĩ#0
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
kW
A
µF / V
µF / V
40 0 V
kW
A
3,6
2
8,4
35 / 400
100 / 330
GLS 65-16-253
1,9
-
-
-
-
-
GLS 65-20-253
2,4
4,3
-
-
-
-
-
GLS 65-24-253
3,2
5,1
-
-
-
-
-
GLS 65-32-253
3,9
6,1
-
-
-
-
-
GLS 65-42-253
5,3
8,2
maxibox_gls65-en_a_te
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
33
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLV 50
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLV 50
0
50
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
100
50
Q [Imp gpm]
150
100
150
200 Q [US gpm]
H [m]
60
H [ft]
20
50
15
40
10
30
20
5
24-253-P
10
15-251-P / 20-253-P
12-251-P / 16-253-P
0
10
0
20
0
30
200
Q [m3/s]
40
400
Q [l/dk]
600
04054_A_CH
0
50
800
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
GÜÇ
GLV
3&'$ć
01/ć0#.
l/sn
0
2
4
6
8
10
12,5
15
20
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
45
54
72
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLV 50-12-251-P
1,2
10,3
8,3
6,4
4,4
2,0
GLV 50-15-251-P
1,5
13,4
11,7
9,9
7,9
5,4
GLV 50-16-253-P
1,6
10,4
8,4
6,5
4,5
2,2
GLV 50-20-253-P
2
13,6
11,8
10,2
8,2
5,6
GLV 50-24-253-P
2,4
17,1
15,0
13,3
11,5
9,7
7,5
maxibox_glv50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
GÜÇ*
AKIM*
-#2#5ć6©4
-#2#5ć6©4¯
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
ÜÇ FAZLI
2 30 V
TEK FAZLI
21/2#6ć2ć
kW
A
µF / V
µF / V
GLV 50-12-251-P
1,5
6,7
35 / 400
100 / 330
GLV 50-15-251-P
2
8,4
35 / 400
100 / 330
400 V
kW
GLV 50-16-253-P
A
-
-
1,9
3,6
-
-
-
-
-
GLV 50-20-253-P
2,6
4,3
-
-
-
-
-
GLV 50-24-253-P
3,2
5,1
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
maxibox_glv50-en_a_te
34
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ GLV 65
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
GLV 65
0
50
100
0
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
150
100
200
200
250
Q [Imp gpm]
300
Q [US gpm]
80
H [ft]
H [m]
25
20
60
15
40
10
20
5
32-253
20-253
15-251/16-253
42-253
24-253
0
0
0
20
60
Q [m3/s]
80
1000
1200
Q [l/dk]
40
200
400
600
800
04056_A_CH
0
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
21/2#6ć2ć
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
l/sn
0
2
4
6
8
10
12,5
15
20
m3/s
0
7,2
14,4
21,6
28,8
36
45
54
72
GLV
kW
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
GLV 65-15-251
1,5
9,0
8,3
7,0
5,6
4,3
3,3
GLV 65-16-253
1,6
9,1
8,4
7,1
5,7
4,5
3,4
GLV 65-20-253
2
11,7
10,9
9,5
8,0
6,4
5,1
3,5
GLV 65-24-253
2,4
14,6
13,6
12,2
10,7
9,1
7,6
5,7
3,6
GLV 65-32-253
3,2
16,9
16,3
15,2
13,7
11,9
10,0
7,7
5,9
GLV 65-42-253
4,2
20,3
19,9
18,7
17,1
15,2
13,2
10,8
8,8
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
TEK FAZLI
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
µF / V
µF / V
2
8,4
35 / 400
100 / 330
GLV 65-15-251
21/2#6ć2ć
-#2#5ć6©4 -#2#5ć6©4¯
230 V
5,7
maxibox_glv65-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
GLV 65-16-253
kW
A
2
3,6
-
-
-
-
-
GLV 65-20-253
2,5
4,3
-
-
-
-
-
GLV 65-24-253
3,2
5,1
-
-
-
-
-
GLV 65-32-253
3,8
6,1
-
-
-
-
-
GLV 65-42-253
5,3
8,2
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
maxibox_glv65-en_a_te
35
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ DLG
50 Hz’de ÇALIÞMA KARAKTERÝSTÝKLERÝ
MAXIBOX
DLG
0
0
10
20
10
30
20
ISO 9906 - Ek A
~ 2850 [dev/dk]
40
30
40
60 Q [Imp gpm]
50
50
60
Q [US gpm]
70
H [ft]
H [m]
60
50
150
40
50-51
50-51 A
100
30
50-35
50-35 A
50-28
10
50-15
4-50-09
50-15 A
0
0
2
4
0
6
50
8
100
10
12
150
21/2#6ć2ć
0
l/sn
300
0,50
0,55
0,83
1,12
1,38
1,67
1,95
2,22
2,50
2,78
3,05
3,33
3,62
3,88
4,17
1
1,8
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,1
11,7
14,9
17,2
26,0
28,6
32,8
40,4
45,3
7,4
5,2
10,7
14,0
16,3
25,0
27,7
31,8
39,4
44,3
6,5
4,2
9,6
13,1
15,3
23,8
26,4
30,5
38,3
43,1
5,4
3,1
8,3
12,1
14,3
22,3
24,9
29,0
37,0
41,8
4,2
1,9
6,9
11,3
13,4
20,7
23,1
27,3
35,7
40,3
2,8
0,6
5,3
10,5
12,4
18,7
21,0
25,1
34,1
38,6
1,0
kW
1,1
1,1
1.5 (1.4)
1.5 (1.4)
2,2
2,6
2,6
4
4
0,65
Q250
[l/dk]
0,28
m3/s 0
DLG(M) 50-15 A
DLG(M) 50-15
DLG(M) 50-21 A
DLG(M) 50-21
DLG 50-28
DLG 50-35 A
DLG 50-35
DLG 50-51 A
DLG 50-51
DLG4(M) 50-09
H = TOPLAM METRE SU SÜTUNU
12,6
17,4
21,6
24,2
31,5
35,0
39,3
46,0
52,0
12,1
11,7
16,7
21,1
23,5
30,6
33,6
37,8
45,4
50,8
11,3
ELEKTRÝKSEL VERÝ TABLOSU
11,6
16,6
21,0
23,4
30,5
33,5
37,7
45,4
50,7
11,2
11,0
16,2
20,5
22,9
30,0
32,9
37,1
45,0
50,1
10,9
10,4
15,7
19,9
22,2
29,6
32,3
36,5
44,6
49,5
10,5
9,8
15,3
19,2
21,5
29,2
31,9
36,0
44,1
48,9
10,2
9,2
14,7
18,4
20,8
28,7
31,4
35,5
43,5
48,3
9,8
8,5
14,1
17,6
19,9
28,2
30,8
34,9
42,9
47,7
9,3
7,8
13,4
16,7
19,1
27,6
30,2
34,4
42,2
47,0
8,8
7,0
12,6
15,8
18,2
26,9
29,5
33,6
41,3
46,2
8,1
maxibox_dlg50-en_a_th
%XSHUIRUPDQVODUWHNSRPSDLÁLQGLUU NJGP\RðXQOXðDYHQ = 1 mm2VQNLQHPDWLNYLVNR]LWH\HVDKLSVÜYÜODULÁLQJHÁHUOLGLU
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
š#.+Ĩ#0
$#Ĩ.#6/#
GÜÇ*
AKIM*
-#2#5ć6©4
-#2#5ć6©4¯
TEK FAZLI
DLGM 50-15 A
DLGM 50-15
DLGM 50-21 A
DLGM 50-21
DLG4M 50-09
18
3&'$ć
01/ć0#.
GÜÇ
0
3
Q16
[m /s]
14
200
HÝDROLÝK PERFORMANS TABLOSU
DLG
50
50-21
50-21 A
04057_A_CH
20
230 V
21/2#6ć2ć
š'-ć.'0
š'-ć.'0
GÜÇ*
AKIM*
400 V
ÜÇ FAZLI
kW
A
µF / V
µF / V
1,2
1,7
2
2,3
0,95
6,9
8,5
9,8
10,7
4,3
35 / 450
35 / 450
35 / 450
35 / 450
20 / 450
60 / 450
60 / 450
60 / 450
60 / 450
40 / 450
¡DOÜíPDDUDOÜðÜLÁLQGHNLD]DPLGHðHUOHU
DLG 50-15 A
DLG 50-15
DLG 50-21 A
DLG 50-21
DLG 50-28
DLG 50-35 A
DLG 50-35
DLG 50-51 A
DLG 50-51
DLG4 50-09
kW
A
1,1
1,5
1,8
2,1
2,6
3
3,5
4,1
4,7
0,95
2,4
2,5
2,9
3,4
4,5
4,8
5,6
6,9
8,5
1,7
maxibox_dlg50-en_a_te
36
MAXIBOX PLUS SERÝSÝ
BOYUTLAR VE AÐIRLIKLAR
37
TEKNÝK BÝLGÝLER
39
SÝVÝL AMAÇLI SU GEREKSÝNÝMLERÝ
Su gereksinimlerinin belirlenmesi kullanýcý türüne ve çaðdaþlýk faktörüne baðlýdýr.
Hesaplama, ülkeden ülkeye deðiþiklik gösterebilen düzenlemelere, standartlara veya geleneklere baðlý olabilir.
Aþaðýda gösterilen hesaplama yöntemi, ayrýntýlý bir analitik hesaplamanýn yerini almak için deðil bir referans
deðer sunmak amacýyla tasarlanan deneyimleri temel alan bir örnektir.
Apartman dairelerinde su gereksinimleri.
Tüketim tablosu her bir basma noktasý için su tesisatýna baðlý olarak maksimum deðerleri göstermektedir.
HER BÝR BASMA NOKTASI ÝÇÝN MAKSÝMUM TÜKETÝM
6ć2
6¯-'6ć/
NFM
Evye
%XODíÜNPDNLQHVL
¡DPDíÜUPDNLQHVL
'Xí
%DQ\RNÖYHWL
/DYDER
%LGH
5H]HUYXDU:&
.RQWUROOÖVLIRQVLVWHPL:&
9
10
12
12
15
6
6
6
90
Her bir basma noktasýnýn su tüketme deðerinin toplamý, gerçekte basma noktalarýnýn tümü hiçbir zaman
birlikte kullanýlmadýðýndan çaðdaþlýk katsayýsýna göre azaltýlmasý gereken maksimum teorik gereksinimi
belirler.
*DWFPHQBDBWK
f=
f=
f=
f=
1
√ (0,857 x Nr x Na)
1
√ (0,857 x Nr x Na)
1,03
√ (0,545 x Nr x Na)
0,8
√ (0,727 x Nr x Na)
Bir banyosu ve rezervuarlý WC’si olan daireler için katsayý
Bir banyosu ve kontrollü sifon sistemli WC’si olan daireler için katsayý
Ýki banyosu ve rezervuarlý WC’si olan daireler için katsayý
Ýki banyosu ve kontrollü sifon sistemli WC’si olan daireler için katsayý
f = katsayý; Nr = basma noktasý sayýsý; Na = daire sayýsý
Sivil amaçlý su gereksinimi tablosu, daire sayýsýný ve bir ya da iki banyolu daireler için WC türünü
temel alan maksimum çaðdaþlýk akýþ hýzý deðerlerini gösterir.
Bir banyolu dairelerde, 7 çizim noktasý dikkate alýnýrken iki banyolu dairelerde 11 nokta dikkate alýnmýþtýr. Çizim
noktalarý ya da dairelerin sayýsý farklýysa gereksinimi hesaplamak için formülleri kullanýn.
TEKNÝK EK
40
SÝVÝL AMAÇLI SU GEREKSÝNÝMLERÝ TABLOSU
4'<'487#4.+9%
&#ć4'
SAYISI
1
-10641..¯5ć(105ć56'/.ć9%
2
1
2
60
85
105
121
135
148
160
171
181
191
200
209
218
226
234
242
249
256
263
270
277
283
290
296
302
308
314
320
325
331
357
382
405
427
448
468
487
506
523
540
557
573
589
604
662
715
764
811
854
79
111
136
157
176
193
208
223
236
249
261
273
284
295
305
315
325
334
343
352
361
369
378
386
394
401
409
417
424
431
466
498
528
557
584
610
635
659
682
704
726
747
767
787
863
932
996
1056
1114
&'$ć
NFM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
120
140
160
180
200
32
45
55
63
71
78
84
90
95
100
105
110
114
119
123
127
131
134
138
142
145
149
152
155
158
162
165
168
171
174
187
200
213
224
235
245
255
265
274
283
292
301
309
317
347
375
401
425
448
40
56
68
79
88
97
105
112
119
125
131
137
143
148
153
158
163
168
172
177
181
185
190
194
198
202
205
209
213
217
234
250
265
280
293
306
319
331
342
354
364
375
385
395
433
468
500
530
559
<D]OÜNODULÁLQHQD]RUDQÜQGDDUWÜUÜOPÜíGHELGÖíÖQÖOPHOLGLU
*DWILHQBDBWK
41
TEKNÝK EK
TOPLU KONUTLAR ÝÇÝN SU GEREKSÝNÝMLERÝ
Ofisler, konutlar, oteller, alýþveriþ merkezleri, bakým evleri vb. gibi özel kullaným amacý olan
binalarýn gereksinimleri, apartman dairelerinden farklýdýr ve bunlarýn genel günlük su tüketimi ve maksimum
çaðdaþlýk akýþ hýzý genellikle daha fazladýr. Toplu konutlarýn su gereksinimi þemasý yol göstermesi
açýsýndan bazý topluluk türlerinin maksimum çaðdaþlýk akýþ hýzýný göstermektedir.
Bu gereksinimler, özel gereksinimler ve yerel hükümlere göre analitik hesaplama yöntemleri kullanýlarak en
yüksek doðruluða sahip olacak þekilde vaka bazýndaki deðerlendirmeyle belirlenmelidir.
Yazlýklar için akýþ hýzý en az %20 oranýnda artýrýlmalýdýr.
1 = Ofisler (Kiþi sayýsý)
2 = Alýþveriþ maðazalarý (Kiþi sayýsý)
3 = Bakým evleri (Yatak sayýsý)
4 = Oteller, rezidanslar (Yatak sayýsý)
TEKNÝK EK
42
NPSH
Montaj için maksimum olasý emiþ yüksekliði atmosfer
basýncý deðerine (yani pompanýn monte edildiði yerin
deniz seviyesinden yüksekliðine) ve sývýnýn sýcaklýðýna
baðlýdýr.
Pompa emiþ ucunda ulaþýlabilen minimum çalýþma
deðerleri kavitasyon baþlangýcýyla sýnýrlýdýr.
Kavitasyon, basýncýn yerel olarak kritik bir deðere
düþürüldüðü veya yerel basýncýn sývýnýn buhar basýncýna
eþit ya da hemen altýnda olduðu yerlerde sývý içerisinde
buharla dolan kabarcýklarýn oluþmasýdýr.
Kullanýcýya yardým etmek için su sýcaklýðý (4° C) ve deniz
seviyesinden yükseklik ile ilgili olacak þekilde, aþaðýdaki
tabloda deniz seviyesinden yüksekliðe göre hidrolik
basýnç yüksekliðindeki düþüþ ve sýcaklýða göre emiþ kaybý
gösterilmektedir.
Buharla dolan kabarcýklar sývýyla birlikte akar ve yüksek
basýnçlý bir bölgeye ulaþtýðýnda kabarcýklarda bulunan
buhar yoðunlaþýr. Kabarcýklar çarpýþarak çeperlere iletilen
basýnç dalgalarý artabilir. Gerilim çevrimine maruz kalan
bu çeperler giderek deforme olur ve metal yorgunluðu
nedeniyle çöker. Boru duvarlarýna vurulmasýyla oluþan
metalik bir sesle nitelenebilen bu olaya yeni oluþan
kavitasyon denir.
Su
sýcaklýðý (°C)
40
60
80
90
110 120
0,2
0,7
2,0
5,0
7,4
15,421,5
Emiþ
kaybý (m)
0,55
Deniz seviyesinden
yükseklik (m) 500 1000 1500 2000 2500 3000
Kavitasyonun neden olduðu hasar elektrokimyasal
korozyon ve çeperlerin kalýcý bozunumu nedeniyle
sýcaklýktaki yerel artýþ neticesinde artabilir. Isý ve
korozyona en yüksek direnci gösteren malzemeler
alaþýmlý çelikler, özellikle de ostentli çeliklerdir.
Kavitasyonu tetikleyen koþullar teknik dilde NPSH (Net
Pozitif Emme Yükü) denilen toplam net emme yükü
hesaplanarak deðerlendirilebilir.
1,1
1,65
2,2
2,75
3,3
Sürtünme kaybý bu katalogun 45-46. sayfalarýnda
gösterilir. Bunu minimum deðere düþürmek için özellikle
de yüksek emiþ yüksekliði (4-5 m’den fazla) durumunda
ya da yüksek akýþ hýzlý çalýþma sýnýrlarý dahilinde
pompanýn emme çýkýþýndan daha büyük bir çapý olan emiþ
hattý kullanmanýzý öneririz. Pompanýn pompalanacak
sývýya olabildiðince yakýn bir yere konumlandýrýlmasý her
zaman iyi bir fikirdir.
NPSH, pompa giriþinde sývýnýn sahip olduðu buhar
basýncý (m. olarak ifade edilir) hariç tutularak, yeni
baþlayan kavitasyon koþullarý altýnda emiþte ölçülen
sývýnýn toplam enerjisini (m. olarak ifade edilir) gösterir.
Makinenin monte edileceði güvenli koþullardaki statik
yükseklik hz’yi bulmak amacýyla aþaðýdaki formülün
doðrulanmasý gerekir:
hp + hz ≥ (NPSHr + 0,5) + hf + hpv
Emiþ
kaybý (m)
20
Aþaðýdaki hesaplamayý yapýn:
Sývý: ~15°C’de su γ = 1 kg/dm3
Gerekli akýþ hýzý: 30 m3/h
Gerekli basma için yükseklik: 43 m.
Emiþ yüksekliði: 3,5 m.
Seçim, NPSH gereken deðeri 30 m3/h, di 2,5 m. olan bir
FHE 40-200/75 pompasýdýr.
1
burada:
hp emiþ tankýndaki serbest sývý yüzeyine uygulanan
mutlak basýnçtýr, m. cinsinden ifade edilir; hp,
barometrik basýnç ile sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki
orandýr.
hz emiþ pompasýnda pompa ekseni ve serbest sývý
yüzeyi arasýndaki m. cinsinden emiþ yüksekliðidir; hz,
sývý seviyesi pompa ekseninden düþük olduðunda
negatiftir.
hf emiþ hattý ve aksesuarlarýndaki akýþ direncidir
örneðin: baðlantý elemanlarý, taban valfi, sürgülü
vana, dirsekler, vb.
hpv çalýþma sýcaklýðýndaki m. cinsinden ifade edilen
sývýnýn buhar basýncýdýr. hpv, Pv buhar basýncý ile
sývýnýn özgül aðýrlýðý arasýndaki orandýr.
0,5 güvenlik faktörüdür.
15 °C’de su için
hp = Pa / γ = 10,33 m, hpv = Pv / γ = 0,174 m (0,01701
bar)
Taban valfleri olan emiþ hattýndaki Hf akýþ direnci
~ 1,2 m’dir.
1 formüldeki parametreleri yukarýdaki sayýsal deðerlerle
deðiþtirerek þunlarý elde ederiz:
10,33 + (-3,5) ≥ (2,5 + 0,5) + 1,2 + 0,17
bunlardan þunu elde ederiz: 6,8 > 4,4
Böylece oran doðrulanýr.
43
TEKNÝK EK
BUHAR BASINCI
BUHAR BASINCI ps VE ρ SU YOÐUNLUÐU TABLOSU
t
T
ps
U
t
T
ps
U
3
°C
K
bar
kg/dm
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
328,15
329,15
330,15
331,15
332,15
333,15
334,15
335,15
336,15
337,15
338,15
339,15
340,15
341,15
342,15
343,15
344,15
345,15
346,15
347,15
348,15
349,15
350,15
351,15
352,15
353,15
354,15
355,15
356,15
357,15
358,15
359,15
360,15
361,15
362,15
363,15
364,15
365,15
366,15
367,15
368,15
369,15
370,15
371,15
372,15
373,15
375,15
377,15
379,15
381,15
383,15
385,15
387,15
389,15
391,15
0,15741
0,16511
0,17313
0,18147
0,19016
0,1992
0,2086
0,2184
0,2286
0,2391
0,2501
0,2615
0,2733
0,2856
0,2984
0,3116
0,3253
0,3396
0,3543
0,3696
0,3855
0,4019
0,4189
0,4365
0,4547
0,4736
0,4931
0,5133
0,5342
0,5557
0,5780
0,6011
0,6249
0,6495
0,6749
0,7011
0,7281
0,7561
0,7849
0,8146
0,8453
0,8769
0,9094
0,9430
0,9776
1,0133
1,0878
1,1668
1,2504
1,3390
1,4327
1,5316
1,6362
1,7465
1,8628
0,9857
0,9852
0,9846
0,9842
0,9837
0,9832
0,9826
0,9821
0,9816
0,9811
0,9805
0,9799
0,9793
0,9788
0,9782
0,9777
0,9770
0,9765
0,9760
0,9753
0,9748
0,9741
0,9735
0,9729
0,9723
0,9716
0,9710
0,9704
0,9697
0,9691
0,9684
0,9678
0,9671
0,9665
0,9658
0,9652
0,9644
0,9638
0,9630
0,9624
0,9616
0,9610
0,9602
0,9596
0,9586
0,9581
0,9567
0,9552
0,9537
0,9522
0,9507
0,9491
0,9476
0,9460
0,9445
°C
K
bar
kg/dm
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
273,15
274,15
275,15
276,15
277,15
278,15
279,15
280,15
281,15
282,15
283,15
284,15
285,15
286,15
287,15
288,15
289,15
290,15
291,15
292,15
293,15
294,15
295,15
296,15
297,15
298,15
299,15
300,15
301,15
302,15
303,15
304,15
305,15
306,15
307,15
308,15
309,15
310,15
311,15
312,15
313,15
314,15
315,15
316,15
317,15
318,15
319,15
320,15
321,15
322,15
323,15
324,15
325,15
326,15
327,15
0,00611
0,00657
0,00706
0,00758
0,00813
0,00872
0,00935
0,01001
0,01072
0,01147
0,01227
0,01312
0,01401
0,01497
0,01597
0,01704
0,01817
0,01936
0,02062
0,02196
0,02337
0,24850
0,02642
0,02808
0,02982
0,03166
0,03360
0,03564
0,03778
0,04004
0,04241
0,04491
0,04753
0,05029
0,05318
0,05622
0,05940
0,06274
0,06624
0,06991
0,07375
0,07777
0,08198
0,09639
0,09100
0,09582
0,10086
0,10612
0,11162
0,11736
0,12335
0,12961
0,13613
0,14293
0,15002
0,9998
0,9999
0,9999
0,9999
1,0000
1,0000
1,0000
0,9999
0,9999
0,9998
0,9997
0,9997
0,9996
0,9994
0,9993
0,9992
0,9990
0,9988
0,9987
0,9985
0,9983
0,9981
0,9978
0,9976
0,9974
0,9971
0,9968
0,9966
0,9963
0,9960
0,9957
0,9954
0,9951
0,9947
0,9944
0,9940
0,9937
0,9933
0,9930
0,9927
0,9923
0,9919
0,9915
0,9911
0,9907
0,9902
0,9898
0,9894
0,9889
0,9884
0,9880
0,9876
0,9871
0,9862
0,9862
3
t
T
ps
U
°C
K
bar
kg/dm 3
120
122
124
126
128
130
132
134
136
138
140
145
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
340
350
360
370
374,15
393,15
395,15
397,15
399,15
401,15
403,15
405,15
407,15
409,15
411,15
413,15
418,15
428,15
433,15
438,15
433,15
448,15
453,15
458,15
463,15
468,15
473,15
478,15
483,15
488,15
493,15
498,15
503,15
508,15
513,15
518,15
523,15
528,15
533,15
538,15
543,15
548,15
553,15
558,15
563,15
568,15
573,15
578,15
583,15
588,15
593,15
598,15
603,15
613,15
623,15
633,15
643,15
647,30
1,9854
2,1145
2,2504
2,3933
2,5435
2,7013
2,867
3,041
3,223
3,414
3,614
4,155
5,433
6,181
7,008
7,920
8,924
10,027
11,233
12,551
13,987
15,550
17,243
19,077
21,060
23,198
25,501
27,976
30,632
33,478
36,523
39,776
43,246
46,943
50,877
55,058
59,496
64,202
69,186
74,461
80,037
85,927
92,144
98,70
105,61
112,89
120,56
128,63
146,05
165,35
186,75
210,54
221,20
0,9429
0,9412
0,9396
0,9379
0,9362
0,9346
0,9328
0,9311
0,9294
0,9276
0,9258
0,9214
0,9121
0,9073
0,9024
0,8973
0,8921
0,8869
0,8815
0,8760
0,8704
0,8647
0,8588
0,8528
0,8467
0,8403
0,8339
0,8273
0,8205
0,8136
0,8065
0,7992
0,7916
0,7839
0,7759
0,7678
0,7593
0,7505
0,7415
0,7321
0,7223
0,7122
0,7017
0,6906
0,6791
0,6669
0,6541
0,6404
0,6102
0,5743
0,5275
0,4518
0,3154
G-at_npsh_b_sc
TEKNÝK EK
44
DÜZ DÖKME DEMÝR BORU HATTININ 100 M’DEKÝ
AKIÞ DÝRENCÝ TABLOSU (HAZEN-WILLIAMS FORMULA C=100)
&'$ć
3
m /s
l/dk
0,6
10
0,9
15
1,2
20
1,5
25
1,8
30
2,1
35
2,4
40
3
50
3,6
60
4,2
70
4,8
80
5,4
90
6
100
7,5
125
9
150
10,5
175
12
200
15
250
18
300
24
400
30
500
36
600
42
700
48
800
54
900
60
1000
75
1250
90
1500
105
1750
120
2000
150
2500
180
3000
210
3500
240
4000
300
5000
360
6000
420
7000
480
8000
540
9000
600
10000
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
v
hr
15
1/2"
20
3/4"
25
1"
32
1 1/4"
40
1 1/2"
0,94
16
1,42
33,9
1,89
57,7
2,36
87,2
2,83
122
3,30
162
0,53
3,94
0,80
8,35
1,06
14,21
1,33
21,5
1,59
30,1
1,86
40,0
2,12
51,2
2,65
77,4
3,18
108
3,72
144
4,25
185
0,34
1,33
0,51
2,82
0,68
4,79
0,85
7,24
1,02
10,1
1,19
13,5
1,36
17,3
1,70
26,1
2,04
36,6
2,38
48,7
2,72
62,3
3,06
77,5
3,40
94,1
4,25
142
0,21
0,40
0,31
0,85
0,41
1,44
0,52
2,18
0,62
3,05
0,73
4,06
0,83
5,19
1,04
7,85
1,24
11,0
1,45
14,6
1,66
18,7
1,87
23,3
2,07
28,3
2,59
42,8
3,11
59,9
3,63
79,7
4,15
102
5,18
154
0,13
0,13
0,20
0,29
0,27
0,49
0,33
0,73
0,40
1,03
0,46
1,37
0,53
1,75
0,66
2,65
0,80
3,71
0,93
4,93
1,06
6,32
1,19
7,85
1,33
9,54
1,66
14,4
1,99
20,2
2,32
26,9
2,65
34,4
3,32
52,0
3,98
72,8
5,31
124
6,63
187
50
2
0,17
0,16
0,21
0,25
0,25
0,35
0,30
0,46
0,34
0,59
0,42
0,89
0,51
1,25
0,59
1,66
0,68
2,13
0,76
2,65
0,85
3,22
1,06
4,86
1,27
6,82
1,49
9,07
1,70
11,6
2,12
17,5
2,55
24,6
3,40
41,8
4,25
63,2
5,10
88,6
5,94
118
6,79
151
7,64
188
ćPÁXGOOEKPUKPFGP01/ć0#.š#2
65
80
100
125
150
2 1/2"
3"
4"
5"
6"
175
7"
200
8"
250
10"
300
12"
350
14"
400
16"
0,53
0,27
0,66
0,40
0,80
0,56
0,93
0,75
1,06
0,96
1,33
1,45
1,59
2,03
1,86
2,71
2,12
3,46
2,65
5,23
3,18
7,33
3,72
9,75
4,25
12,49
4,78
15,5
5,31
18,9
0,68
0,32
0,85
0,49
1,02
0,69
1,19
0,91
1,36
1,17
1,70
1,77
2,04
2,47
2,38
3,29
2,72
4,21
3,06
5,24
3,40
6,36
0,71
0,28
0,83
0,38
0,94
0,48
1,18
0,73
1,42
1,02
1,65
1,35
1,89
1,73
2,12
2,16
2,36
2,62
1,21
0,64
1,39
0,82
1,56
1,02
1,73
1,24
1,19
0,53
1,33
0,65
KUGHðHUOHULDíDðÜGDNLOHUOHÁDUSÜOPDOÜGÜU
JDOYDQL]OLYH\DER\DOÜÁHOLNERUXODULÁLQ
SDVODQPD]ÁHOLNYH\DEDNÜUERUXODULÁLQ
39&YH\D3(ERUXODULÁLQ
0,20
0,16
0,25
0,25
0,30
0,35
0,35
0,46
0,40
0,59
0,45
0,74
0,50
0,90
0,63
1,36
0,75
1,90
0,88
2,53
1,01
3,23
1,26
4,89
1,51
6,85
2,01
11,66
2,51
17,6
3,02
24,7
3,52
32,8
4,02
42,0
4,52
52,3
5,03
63,5
6,28
96,0
7,54
134
8,79
179
0,30
0,27
0,33
0,33
0,41
0,49
0,50
0,69
0,58
0,92
0,66
1,18
0,83
1,78
1,00
2,49
1,33
4,24
1,66
6,41
1,99
8,98
2,32
11,9
2,65
15,3
2,99
19,0
3,32
23,1
4,15
34,9
4,98
48,9
5,81
65,1
6,63
83,3
8,29
126
0,32
0,23
0,37
0,31
0,42
0,40
0,53
0,60
0,64
0,84
0,85
1,43
1,06
2,16
1,27
3,03
1,49
4,03
1,70
5,16
1,91
6,41
2,12
7,79
2,65
11,8
3,18
16,5
3,72
21,9
4,25
28,1
5,31
42,5
6,37
59,5
7,43
79,1
8,49
101
0,34
0,20
0,41
0,28
0,54
0,48
0,68
0,73
0,82
1,02
0,95
1,36
1,09
1,74
1,22
2,16
1,36
2,63
1,70
3,97
2,04
5,57
2,38
7,40
2,72
9,48
3,40
14,3
4,08
20,1
4,76
26,7
5,44
34,2
6,79
51,6
8,15
72,3
0,38
0,20
0,47
0,30
0,57
0,42
0,66
0,56
0,75
0,72
0,85
0,89
0,94
1,08
1,18
1,63
1,42
2,29
1,65
3,05
1,89
3,90
2,36
5,89
2,83
8,26
3,30
11,0
3,77
14,1
4,72
21,2
5,66
29,8
6,61
39,6
7,55
50,7
8,49
63,0
0,42
0,20
0,49
0,26
0,55
0,34
0,62
0,42
0,69
0,51
0,87
0,77
1,04
1,08
1,21
1,44
1,39
1,84
1,73
2,78
2,08
3,90
2,43
5,18
2,77
6,64
3,47
10,0
4,16
14,1
4,85
18,7
5,55
23,9
6,24
29,8
6,93
36,2
*DWSFWHQBDBWK
KU PGÖ]ERUXLÁLQDNÜíGLUHQFLP
Y VXKÜ]ÜPVQ
45
TEKNÝK EK
AKIÞ DÝRENCÝ
DÝRSEKLER, VALFLER VE VANALARDAKÝ AKIÞ DÝRENCÝ TABLOSU
Akýþ direnci, aþaðýdaki tabloya göre eþdeðer boru hattý uzunluðu yöntemi kullanýlarak hesaplanýr:
AKSESUAR
6ć2ć
45° kavis
90° kavis
hafif kavis
bend
90° smooth
Union tee or cross
%LUOHüWLULFL7YH\DoDSUD]
Sürgülü
Çekvalf
Non return valve
DN
25
32
40
0,2
0,4
0,4
1,1
1,1
0,2
0,6
0,4
1,3
1,5
0,4
0,9
0,4
1,7
1,9
50
65
80
100
125
'ĩFGþGTDQTWJCVVÆW\WPNWþW
O
0,4
0,6
0,6
0,9
1,1
1,1
1,3
1,5
2,1
2,6
0,6
0,9
1,1
1,3
1,7
2,1
2,6
3,2
4,3
5,3
0,2
0,2
0,2
0,4
0,4
2,4
3,0
3,4
4,7
5,9
150
200
250
300
1,5
3,0
1,9
6,4
0,6
7,4
1,9
3,9
2,8
7,5
0,9
9,6
2,4
4,7
3,4
10,7
1,1
11,8
2,8
5,8
3,9
12,8
1,3
13,9
G-a-pcv-en_a_th
Tablo, Hazen Williams katsayýsý C=100 (dökme demir boru) için geçerlidir;
çelik borular için deðerleri 1,41 ile çarpýn;
paslanmaz çelik, bakýr ve dökme demir kaplý borular için deðerleri 1,85 ile çarpýn;
Eþdeðer boru hattý uzunluðu belirlendiðinde akýþ direnci tablosundan akýþ direnci elde edilebilir.
Verilen deðerler, özellikle de sürgülü vanalar ve çekvalfler için modele göre biraz deðiþiklik gösterebilir
(bunlar için üretici tarafýndan verilen deðerlerin kontrol edilmesi iyi bir fikirdir).
TEKNÝK EK
46
VOLÜMETRÝK
KAPASÝTE
+$&ú06(/.$3$6ú7(
Dakikadaki
Saatteki
Saatteki
Dakikadaki
Dakikadaki
Dakikadaki
litre
metreküp
fit küp
fit küp
ćPIKNK\ICNQPW
#OGTKMCPICNQPW
l/dk
m3/s
ft 3/s
ft3/dk
0,0600
1,0000
0,0283
1,6990
0,2728
0,2271
1,0000
16,6667
0,4719
28,3168
4,5461
3,7854
0,0353
0,5886
0,0167
1,0000
0,1605
0,1337
Imp. gal/dk
0,2200
3,6662
0,1038
6,2288
1,0000
0,8327
Us gal./dk
0,2642
4,4029
0,1247
7,4805
1,2009
1,0000
inç karedeki
RQWPFMWXXGVK
psi
1.45 x 10-4
0,1450
14,5038
1,0000
1,4223
0,0193
UW[WP
metresi
m H 2O
1.02 x 10-4
0,1020
10,1972
0,7031
1,0000
0,0136
EKXCPÆP
milimetresi
mm Hg
0,0075
7,5006
750,0638
51,7151
73,5561
1,0000
2,1189
35,3147
1,0000
60,0000
9,6326
8,0208
%$6,1d9(%$6,1d<h.6(./úøú
BASINÇ
VE YÜKSEKLÝK
OGVTGMCTGDCĩÆPC
Newton
N/m2
1,0000
1000,0000
1 x 105
6894,7570
9806,6500
133,3220
kilo Pascal
bar
kPa
bar
milimetre
santimetre
metre
inç
foot
yard
mm
cm
m
in
ft
yd
8=81/8.
UZUNLUK
0,1000
1,0000
100,0000
2,5400
30,4800
91,4400
1,0000
10,0000
1000,0000
25,4000
304,8000
914,4000
+$&ú0
HACÝM
metreküp
m
3
1,0000
0,0010
1 x 10-6
0,0045
0,0038
0,0283
1 x 10-5
0,0100
1,0000
0,0689
0,0981
0,0013
0,0010
1,0000
100,0000
6,8948
9,8067
0,1333
0,0010
0,0100
1,0000
0,0254
0,3048
0,9144
0,0394
0,3937
39,3701
1,0000
12,0000
36,0000
0,0033
0,0328
3,2808
0,0833
1,0000
3,0000
0,0011
0,0109
1,0936
0,0278
0,3333
1,0000
litre
mililitre
ćPIKNK\)CNQPW
#OGTKMCP)CNQPW
foot küp
l
ml
imp. gal.
US gal.
ft3
1000,0000
1,0000
0,0010
4,5461
3,7854
28,3168
1 x 106
1000,0000
1,0000
4546,0870
3785,4120
28316,8466
219,9694
0,2200
2.2 x 10-4
1,0000
0,8327
6,2288
264,1720
0,2642
2.642 x 10-4
1,2009
1,0000
7,4805
35,3147
0,0353
3.53 x 10 -5
0,1605
0,1337
1,0000
G-at_pp-en_a_sc
47
TEKNÝK EK
Xylem
%LWNLGHVX\XN|NWHQ\XNDU×WDü×\DQGRNX
'Q\DQ×Q|QGHJHOHQVXWHNQRORMLVLILUPDV×
2UWDNELUDPDoLoLQELUDUD\DJHOPLüNLüL'Q\DQ×QVXLKWL\DF×Q×NDUü×OD\DQ\HQLOLNoL
o|]POHU UHWPHN 6X\XQ NXOODQ×P× NRUXQPDV× JHOHFHNWH \HQLGHQ NXOODQ×P× LoLQ \HQL
WHNQRORMLOHUJHOLüWLUPH\HRGDNO×\×]6X\XWDü×\RUX]DU×W×\RUX]DQDOL]HGL\RUX]YHoHYUH\HJHUL
YHUL\RUX] (YOHUGH DSDUWPDQODUGD IDEULNDODUGD YH WDUODODUGD LQVDQODU×Q VX\X YHULPOL
NXOODQPDODU×QD \DUG×PF× ROX\RUX] ·GHQ ID]OD ONHGH EL]L OLGHU PDUND YH X\JXODPD
X]PDQO×ù×YH\HQLOLNoLPLUDV×P×]ODWDQ×\DQPüWHULOHULPL]OHJoOYHX]XQYDGHOLELUOLNWHOLNOHUH
VDKLEL]
;\OHP·LQKL]PHWOHULKDNN×QGDGDKDID]ODELOJLLoLQxyleminc.com
DGUHVLQL]L\DUHWHGLQ
Merkez
LOWARA6rO8QLSHUVRQDOH
Via LRPEDrdi 14
0RQWHFFKLR0DJJLRre - VLFHQ]DúWDO\D
THOFDNV
HSRVWDORZDrDPNW#[\OHPLQFFRP
ZHEZZZORZDrDFRPZZZFRPSOHWHZaWHUV\VWHPVFRP
/RZDUD|QFHGHQELOGLULPGHEXOXQPDNV×]×QGHùLüLNOLN\DSPDKDNN×Q×VDNO×WXWDU
/2:$5$;\OHP,QFILUPDV×Q×Q\DGDELUDOWNXUXOXüXQXQWLFDULPDUNDV×G×U
Download

Döküman için lütfen tıklayınız