TAKIM ÇELÝKLERÝ
Teslimat Þekli
Uygulama alanlarý
1.
Ön sertleþtirilmiþ,
300-330 HB (32-35 HRC)
Standartlar
Malzeme Tanýmý
Özellikle 400 mm 'den yüksek
boyuttaki plastik kalýplarýnda
ideal olarak kullanýlabilir.
Televizyon kalýplarýnda,
arabalarýn tampon kanallarýnda
rahatlýkla kullanýlabilir.
Parlatýlabirliði ve tokluðu daha
iyi olan 1.2738 HM 36
kullanýlabilir.
2738
Kesit boyunca uniform sertliðe
sahip olan nitrasyona ve krom
kaplamaya uygun, kaynak
edilebilir, parlatýlabilirliði
yüksek, plastik takým çeliðidir.
Yapý içindeki kükürt oraný çok
düþük olmalýdýr. (S < % 0.005)
40 Cr MnNiMo 8 6 4
AISI: P 20 + Ni
Kimyasal bileþim ( % )
C
Mn
Cr
Ni
Mo
P
S
0,40
1,50
1,90
1,00
0,22
0,010
<0,005
Fiziksel Özellikler
J
cm x s x ºC
Isýl Ýletkenliði
20
350
700ºC
31,5
33,5
32,0
Yumuþak
tavlama
710-740
4-8
Fýrýnda
Gerilim
giderme
550-600
2-4
Fýrýnda
Sertleþtirme
850-880
Temperleme
600-680
Sertlik HRC
ISIL ÝÞLEM DATALARI
Süre
Soðutma
Sýc. 0C
Saat (h)
ortamý
Yað 350 °C
1 saat +
her 20 mm için
minimum 2 saat
Havada
Detaylý Spesifik Bilgi:
Meneviþ sýcaklýðý °C
DIN 1.2311 'in yerine geçen standart plastik
kalýp çeliðidir. Büyük parçalarda, homojen
sertlik isteniyorsa 1.2738 HM 36 tercih
edilmelidir.
QTS 'nin plaka malzemelerinde Kükürt (S)
oraný daha düþüktür.
Sýcaklýk °C
Su vermeden sonraki sertlik 51 HRC
Saniye
Dakika
Saat
Download

Teknik Kitap