j7—3N-2S
19:59
FROtI
TC
ITKİB
Signature valid
ŞABA
AN
T.C.
EKONOMİ BAKANL1I
Sayı :31429883-105.01 -887
Konu : Dahilde İşleme
Dağıtımda
25.11.2014
Gösterilmiştir
Son zamanlarda Bakanlığımıza müracaatta bulunan Vergi, Resim,
Harç İstisnasi
Belgesi ve Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan bazı firmalar ile
belgesiz ihracat kredisi
kullanan bazı firmalar Ukrayna, İrak, Suriye, Libya, Mısır’da
yaşanan iç karışıklıklar
sebebiyle, bu ülkelere yönelik gerçekleştirecekleri ihracat ve döviz
kazandırıcı hizmet ve
faaliyetleri belge/kredi taahhüt süresi içerisinde tamamlayamadıklarını
belirterek ilave süre
talebinde bulunmaktadırlar.
Bu çerçevede, 18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih
itibarıyla taahhüt
hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,
-Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştiril
meyen ihracatın
Ukrayna, İrak, Suriye, Libya ve Mısır’a yapılmasının kararlaştırıldı
ğının akreditif, kontrat,
anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,
-Belge sahibi firmaların son iki takvim yılı itibarıyla ihracatının
ya da son dört takvim
yılı içerisinde düzenlenmiş ve ihracat taahhüdü kapatılmamış
dahilde işleme izin belgeleri
kapsamındaki ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştiril
diğinin tespiti,
26.11.2014 / 40713
kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisin
de Bakanlığımıza müracaat
edilmesi halinde, ilave süre talebinin Bakanlığımız tarafindan
uygun görüldüğü tarihten
itibaren sadece belge kapsamındaki eksik ihracatın tamamlanabil
mesini teminen, İhracat
2006/12 sayılı Tebliğin 25 ve 49 uncu maddeleri çerçevesinde
3 (üç) ay ek süre verilmesi
uygun görülmüştür.
Ayrıca; İrak, Suriye, Libya, Mısır ve Ukrayna’da vuku bulan karışık
lıklar yüzünden,
18/11/2014 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla
taahhüt hesabı kapatılamayan
vergi, resim, harç istisnası belgelerine ve 18/11/2014 tarihin
den önce kullanılmış belgesiz
ihracat kredilerine; vergi, resim, harç istisnası belgelerine
konu işlemler için bu işlemlerin
İrak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna ile ilişkili olduğu
nun; belgesiz ihracat kredileri
kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen
ihracatın gerçekleştirilmeyen bir
kısmının İrak, Suriye, Libya, Mısır veya Ukrayna’ya yapılacağının
akreditif, proforma fatura,
kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi
resim harç istisnası belgesi
kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisin
de Bakanlığımıza, belgesiz
ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararla
nma süresinin sonunu takip
eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilme
si halinde, ihracat süresi (ek süre
dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde
sayılabilmesi ve vergi, resim, harç
istisnasından yararlandırılabilmesini teminen İhracat:2008/
6 sayılı Tebliğ’in 17 ve 21 nci
maddeleri çerçevesinde 6 (altı) ay ek süre verilmesi uygun
görülmüştür.
“Bu belge, 5010 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi gereğin güvenl
ce
i elektronik imza ile imzalanmıştır.”
Evrak bilgisin
e www.ekonomi.govtr adresinden’-vrn13B9396’ DYS
Na ve evrak tarihi ile erişebilirşiniz.
TC. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü
Ayrıntılı Bilgi İçin: Onur TEKYILDIZ
Inönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA
TeIefoıı: 03122047651
Faks: 03122048632
E-ıııail: tekyiIdizogckoıomigovtı
Elektronik Ağ: wwwekonomigov.lr
.
Dış Ticaret Uzmanı
Lr—JHıN—eu
TC
ERUM
P.02ı02
ITKİB
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Şaban Kaan ÖZDEMİR
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı
26.11.2014 / 40713
DAĞITIM:
Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği Genel
Sekreterliği
Güneydoğu Anadolu Ihracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Karadeniz İhracatçıları Birliği Genel
Sekreterliği
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Genel
Sekreterliği
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları
Birliği Genel Sekreterliği
Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliği
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
Genel Sekreterliği
İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanlığı
.
gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştjr
6u belge, 5070 sayılı Elektronik Imza Kanununun 5. maddesi
adresirıderı.vrn13B9396 OYS Na ve evrak tarihi ile erişebilirsiniz.
Evralc bilgisine www.ekonomi.gov.tr
Ayrıntılı Bilgi 1çin Onur TEKYILOIZ Dış Ticaret Uzmanı
TC. Ekonomi Bakanlığı ihracat Genel Müdürluğtı
İnönu Bulvarı No:36 06510 Emek/ANKARA
EaIs: 03122048632
Teleron: 03122047651
.
-
4Jı.,,uw .-knnnrni pov ir
TflTcl
P
liD
Download

31429883-105.01 -887 25.11.2014 Konu : Dahilde İşleme